Идет загрузка документа (74 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины в связи с проведением реформы (относительно налоговой милиции) (неофициальный текст)

Субъект законодательной инициативы
Проект, Неофициальный текст от 23.09.2015

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України у зв'язку з проведенням реформи (щодо податкової міліції)

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Податковому кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., NN 13 - 17, ст. 112):

1) у підпункті 191.1.41 пункту 191.1 статті 191, абзаці другому статті 41.1, пункті 78.3 статті 78, пункті 168.5 статті 168, пункті 344.1 статті 344 слова "податкова міліція" в усіх відмінках замінити словами "служба фінансових розслідувань" у відповідному відмінку;

2) у пункті 61.3 статті 61:

слова "податкової міліції" виключити;

доповнити після слова "прокуратури" словами "підрозділи служби фінансових розслідувань";

3) викласти розділ XVIII2 "ПОДАТКОВА МІЛІЦІЯ" у такій редакції:

"Розділ XVIII2. СЛУЖБА ФІНАНСОВИХ РОЗСЛІДУВАНЬ

Стаття 348. Служба фінансових розслідувань, її завдання, принципи та гарантії діяльності

348.1. Служба фінансових розслідувань складається із спеціальних підрозділів боротьби з правопорушеннями у сфері оподаткування і бюджетній сфері, спеціальних підрозділів боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил, що діють у складі центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику, та його територіальних органів; виконує превентивну, оперативно-розшукову, правоохоронну, кримінально-процесуальну та охоронну функції.

348.2. Завданнями служби фінансових розслідувань є:

запобігання кримінальним та іншим правопорушенням у сфері оподаткування, митній та бюджетній сферах, їх розкриття, розслідування; запобігання та протидія контрабанді; боротьба з порушеннями митних правил на всій митній території України; провадження у справах про адміністративні правопорушення;

розшук осіб, які переховуються від слідства та суду за кримінальні та інші правопорушення у сфері оподаткування, митній та бюджетній сферах;

запобігання і протидія корупції у центральному органі виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику, та його територіальних органах, виявлення фактів, що свідчать про корупційні діяння;

забезпечення безпеки діяльності працівників центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику, та його територіальних органів, захисту їх від протиправних посягань, пов'язаних з виконанням службових обов'язків.

348.3. Діяльність служби фінансових розслідувань будується на принципах:

верховенства права, відповідно до якого людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави;

відкритості та прозорості;

законності;

політичної нейтральності;

поваги до особи та соціальної справедливості;

оперативності.

348.4. Втручання державних органів, органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб та суб'єктів господарювання, а також політичних партій та інших об'єднань громадян, їх органів та представників, інших юридичних та фізичних осіб у законну діяльність служби фінансових розслідувань забороняється.

348.5. Вплив у будь-якій формі на службових та посадових осіб служби фінансових розслідувань з метою перешкоджання виконанню ними службових обов'язків або прийняття неправомірного рішення тягне за собою відповідальність згідно із законом.

348.6. Діяльність служби фінансових розслідувань є відкритою та прозорою. Не підлягають розголошенню відомості, що становлять інформацію з обмеженим доступом, крім випадків, передбачених законом.

348.7. Діяльність служби фінансових розслідувань провадиться з дотриманням прав і свобод людини, гарантованих Конституцією та законами України, а також міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, у тому числі з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

Обмеження прав і свобод людини допускається виключно на підставах та в порядку, визначених Конституцією і законами України, за нагальної потреби і в обсязі, необхідному для виконання завдань служби фінансових розслідувань.

Стаття 349. Структура служби фінансових розслідувань

349.1. Структура служби фінансових розслідувань визначається у встановленому порядку керівником центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику.

349.2. Службу фінансових розслідувань очолює перший заступник керівника центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику - начальник служби фінансових розслідувань.

349.3. Службу фінансових розслідувань у територіальних органах центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику, очолюють перші заступники керівників цих органів - начальники служби фінансових розслідувань.

Стаття 350. Повноваження служби фінансових розслідувань

350.1. Служба фінансових розслідувань відповідно до покладених на неї завдань:

350.1.1. виявляє причини і умови, що сприяють учиненню кримінальних та інших правопорушень у сфері оподаткування, митній та бюджетній сферах, уживає у межах своєї компетенції заходів для їх усунення;

350.1.2. збирає, аналізує, узагальнює інформацію щодо порушень у сфері оподаткування, митній та бюджетній сферах, прогнозує тенденції розвитку в них негативних процесів кримінального характеру;

350.1.3. виявляє кримінальні та інші правопорушення у сфері оподаткування, митній та бюджетній сферах, запобігає та протидіє контрабанді, здійснює боротьбу з порушеннями митних правил, встановлює місцезнаходження платників податків, проводить опитування їх засновників, посадових осіб;

350.1.4. проводить відповідно до закону оперативно-розшукову діяльність, здійснює досудове розслідування в межах наданої законом компетенції, вживає заходів щодо відшкодування завданих державі збитків;

350.1.5. здійснює розшук осіб, які переховуються від органів досудового розслідування, слідчого судді, суду, за кримінальні та інші правопорушення у сфері оподаткування, митній та бюджетній сферах, та інших осіб у випадках, визначених законом;

350.1.6. передає відповідним правоохоронним органам матеріали за фактами правопорушень, за які законом передбачено кримінальну відповідальність, якщо їх розслідування не належить до компетенції служби фінансових розслідувань;

350.1.7. забезпечує безпеку діяльності контролюючих органів та їх працівників, а також захист працівників від протиправних посягань, пов'язаних з виконанням ними службових обов'язків;

350.1.8. здійснює заходи щодо запобігання і протидії корупції у центральному органі виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику, та його територіальних органах, виявлення фактів корупції, а також усунення чинників, які сприяють вчиненню корупційних правопорушень, та їх наслідків;

350.1.9. складає протоколи та розглядає справи про адміністративні правопорушення у випадках, передбачених законом;

350.1.10 здійснює провадження у справах про порушення митних правил відповідно до ст. 486 Митного кодексу України, шляхом виконання процесуальних дій, зазначених у ст. 508 цього Кодексу, розгляду справ, винесення постанов та їх перегляду у зв'язку з оскарженням;

350.1.11. веде оперативно-пошукові обліки, облік правопорушників податкового, митного та бюджетного законодавства, документів, інші передбачені законодавством обліки; здійснює в установленому законодавством порядку обробку персональних даних в обсязі, структурі та порядку, що випливають із завдань та функцій, покладених на службу фінансових розслідувань; у межах компетенції складає статистичну інформацію, забезпечує режим доступу до інформації;

350.1.12. здійснює інформаційну взаємодію з іншими органами державної влади України, органами правопорядку іноземних держав та міжнародними організаціями виключно для реалізації своїх повноважень, визначених законодавством.

350.2. Службова особа служби фінансових розслідувань незалежно від займаної посади, місцезнаходження і часу у разі звернення до неї громадян або посадових осіб із заявою чи повідомленням про загрозу особистій чи громадській безпеці або у разі безпосереднього виявлення такої загрози повинна вжити заходів щодо запобігання правопорушенню і його припинення, рятування людей, надання допомоги особам, які її потребують, встановлення і затримання осіб, які вчинили правопорушення, охорони місця події і повідомити про це найближчому територіальному органу поліції.

Стаття 351. Права служби фінансових розслідувань

351.1. Посадовим та службовим особам служби фінансових розслідувань для виконання покладених на них обов'язків надаються права, передбачені підпунктами 20.1.2 (в частині отримання належним чином засвідчених копій документів), 20.1.4 (в частині проведення перевірок у встановленому цим Кодексом порядку), 20.1.8 і 20.1.20 пункту 20.1 статті 20 цього Кодексу.

351.2. Посадові та службові особи служби фінансових розслідувань при здійсненні заходів із запобігання, виявлення, розкриття і розслідування кримінальних правопорушень у сфері оподаткування, бюджетній та митній сферах, уповноважені у межах компетенції застосовувати поліцейські заходи, визначені ст. 32 - 34; п. 3, п. 5 ч. 1, ч. 2 ст. 35; ст. 36 - 37; п. 2 ч. 1, ч. 2, ч. 3 ст. 38; ст. 42 - 46 Закону України "Про Національну поліцію", на підставах і в порядку, передбачених ним.

351.3. Посадовим та службовим особам служби фінансових розслідувань для виконання покладених на них обов'язків надаються права, передбачені статтями 318, 320, 323 - 324, 326, 327, 336 - 344, 356, 361, 363, 456, 457, 490, 493 - 495, 497, 501 - 503, 506 - 511, 513, 514, 516, 518, 520 - 523, 526, 527, 529, 531, 535, 537, 538, 540, 542, 544, 558 Митного кодексу України.

Стаття 352. Прийняття до служби фінансових розслідувань

352.1. У службі фінансових розслідувань проходять службу:

352.1.1. посадові особи, на яких поширюється дія трудового законодавства, Закону України "Про державну службу" цього Кодексу;

352.1.2. службові особи, на яких поширюється дія цього Кодексу, та які мають спеціальні звання служби фінансових розслідувань.

352.2. Номенклатура посад служби фінансових розслідувань, які підлягають заміщенню службовими особами у зв'язку з демілітаризацією, встановлюється керівником центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику.

352.3. Прийняття до служби фінансових розслідувань проводиться на конкурсній основі.

352.3.1. Проведення конкурсу здійснюється з урахуванням рівня професійної компетентності, особистих якостей і досягнень кандидатів.

352.3.2. Конкурс на прийняття до служби фінансових розслідувань обов'язково проводиться серед осіб, які вперше приймаються на службу, з призначенням на посади молодшого складу.

352.4. До служби фінансових розслідувань приймаються на контрактній основі громадяни України, які мають відповідну освіту, здатні за своїми особистими, діловими, моральними якостями та станом здоров'я виконувати обов'язки відповідно до покладених на службу фінансових розслідувань завдань.

До служби фінансових розслідувань не може бути прийнято особу, яка має не погашену або не зняту в установленому порядку судимість за вчинення злочину, крім реабілітованої, або у разі застосування до неї заходів адміністративної відповідальності за вчинення адміністративного правопорушення, пов'язаного з корупцією.

352.5. На осіб, які претендують на посаду у службі фінансових розслідувань поширюються обмеження, визначені Законом України "Про запобігання корупції", цим Кодексом, та інші заборони, передбачені чинним законодавством.

За їх письмовою згодою проводиться спеціальна перевірка у порядку, встановленому Законом України "Про запобігання корупції", і, відповідно, обробка персональних даних згідно із Законом України "Про захист персональних даних".

352.6. Громадяни України, які вперше зараховуються до служби фінансових розслідувань, складають присягу такого змісту:

"Я, (прізвище, ім'я, по батькові), вступаючи до служби фінансових розслідувань, присягаю на вірність Українському народові. Присягаю додержуватися Конституції і законів України, захищати права людини і громадянина, сумлінно виконувати свої обов'язки. Присягаю бути чесним і мужнім, пильно стояти на сторожі економічних інтересів Вітчизни, суворо зберігати державну та службову таємницю. Якщо я порушу присягу, готовий нести відповідальність, встановлену законом України".

Підписаний службовою особою, яка зараховується на службу, текст присяги зберігається в її особовій справі.

352.7. У службі фінансових розслідувань можуть працювати особи за трудовим договором, на яких не поширюється дія Закону України "Про державну службу".

Стаття 353. Служба на посадах у службі фінансових розслідувань

353.1. Служба на посадах у службі фінансових розслідувань є публічною службою особливого характеру.

353.2. Призначення на посади у службі фінансових розслідувань здійснюється:

353.2.1. службових осіб - керівником центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику, та керівниками його територіальних органів в межах повноважень, наданих керівником центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику;

353.2.2. посадових осіб - керівником центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику, та керівниками його територіальних органів відповідно до цього Кодексу, Митного кодексу України, законів України "Про центральні органи виконавчої влади", "Про державну службу";

353.2.3. інших працівників - керівником центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику, та керівниками його територіальних органів відповідно до трудового законодавства.

353.3. Час проходження служби на посадах у службі фінансових розслідувань зараховується до страхового стажу та стажу роботи за спеціальністю.

353.4. Проходження служби службовими особами на посадах у службі фінансових розслідувань здійснюється у порядку, визначеному цим Кодексом, а з питань, не врегульованих ним - статтями 59 - 79 Закону України "Про Національну поліцію".

353.5. Службові особи, прийняті до служби фінансових розслідувань, у тому числі слухачі та курсанти навчальних закладів за спеціальностями з підготовки кадрів для служби фінансових розслідувань, які перебувають на військовому обліку військовозобов'язаних, на час служби знімаються з нього і перебувають у кадрах служби фінансових розслідувань центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику.

353.6. Особи, які закінчили вищі навчальні заклади за спеціальностями з підготовки кадрів для служби фінансових розслідувань, і яким присвоєне спеціальне звання служби фінансових розслідувань, звільняються від призову на строкову військову службу.

353.7. Професійне навчання службових осіб на посадах у службі фінансових розслідувань складається з:

1) первинної професійної підготовки;

2) підготовки у вищих навчальних закладах із специфічними умовами навчання та/або у навчальних підрозділах із специфічними умовами навчання вищих навчальних закладів;

3) післядипломної освіти;

4) службової підготовки - системи заходів, спрямованих на закріплення та оновлення необхідних знань, умінь та навичок службової особи служби фінансових розслідувань з урахуванням обстановки, специфіки та профілю службової діяльності.

Порядок, організацію та терміни проведення професійного навчання визначає центральний орган виконавчої влади, який реалізує державну податкову і митну політику, за погодженням з центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки, крім первинної професійної підготовки та службової підготовки, порядок, організацію та терміни проведення яких визначає центральний орган виконавчої влади, який реалізує податкову і митну політику.

353.8. Службовим особам, яких прийнято на службу на посадах у службі фінансових розслідувань, можуть присвоюватись такі спеціальні звання:

353.8.1. спеціальні звання молодшого складу:

рядовий служби фінансових розслідувань;

сержант служби фінансових розслідувань;

старший сержант служби фінансових розслідувань;

353.8.2. спеціальні звання середнього складу:

лейтенант служби фінансових розслідувань;

старший лейтенант служби фінансових розслідувань;

капітан служби фінансових розслідувань;

майор служби фінансових розслідувань;

підполковник служби фінансових розслідувань;

полковник служби фінансових розслідувань;

353.8.3. спеціальні звання вищого складу:

генерал-майор служби фінансових розслідувань;

генерал-лейтенант служби фінансових розслідувань;

генерал-полковник служби фінансових розслідувань.

353.9. Граничні спеціальні звання молодшого, середнього складу за штатними посадами встановлюються керівником центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної податкової і митної політики.

Порядок присвоєння спеціальних звань молодшого, середнього складу за штатними посадами визначається Кабінетом Міністрів України.

Граничні спеціальні звання служби фінансових розслідувань вищого складу служби фінансових розслідувань за штатними посадами встановлюються Президентом України та присвоюються у порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України.

353.10. Службові особи молодшого, середнього та вищого складу служби фінансових розслідувань забезпечуються форменим одягом та мають знаки розрізнення.

Опис та зразки форменого одягу, знаків розрізнення молодшого, середнього і вищого складу служби фінансових розслідувань затверджуються Кабінетом Міністрів України.

353.11. Посадовим особам служби фінансових розслідувань, яким не присвоюються спеціальні звання відповідно до цієї статті, при проходженні служби присвоюються спеціальні звання, передбачені статтею 343 цього Кодексу та статтею 573 Митного кодексу України у порядку та спосіб, визначених для посадових осіб контролюючих органів.

Стаття 354. Заохочення та відповідальність посадових і службових осіб служби фінансових розслідувань

354.1. Посадова чи службова особа служби фінансових розслідувань у межах повноважень, наданих цим Кодексом та іншими законами, самостійно приймає рішення і несе за свої протиправні дії або бездіяльність передбачену законом відповідальність.

354.2. У разі порушення посадовою чи службовою особою служби фінансових розслідувань прав і законних інтересів громадянина центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику (його територіальний орган) зобов'язаний вжити заходів до поновлення цих прав, відшкодування завданих матеріальних збитків та, на вимогу громадянина, публічно вибачитися.

354.3. Посадова чи службова особа служби фінансових розслідувань, яка виконує свої обов'язки відповідно до наданих законом повноважень та у межах закону, не несе відповідальності за завдані збитки. Такі збитки компенсуються за рахунок держави.

354.4. Дії або рішення служби фінансових розслідувань, її посадових та службових осіб можуть бути оскаржені в установленому законом порядку до суду.

354.5. До посадових чи службових осіб служби фінансових розслідувань можуть застосовуватися заходи заохочення у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику.

354.6. Посадова чи службова особа служби фінансових розслідувань, яка повідомила про порушення вимог Закону України "Про запобігання корупції" іншою посадовою чи службовою особою, не може бути звільнена з роботи чи змушена до звільнення або притягнута до дисциплінарної відповідальності у зв'язку з таким повідомленням.

Рішення про звільнення або притягнення до дисциплінарної відповідальності такої особи оскаржується в установленому законом порядку.

Стаття 355. Правовий та соціальний захист посадових та службових осіб служби фінансових розслідувань

355.1. Держава гарантує правовий та соціальний захист посадових і службових осіб служби фінансових розслідувань та членів їхніх сімей.

355.2. На службових осіб служби фінансових розслідувань поширюються гарантії соціального і правового захисту, передбачені Законом України "Про Національну поліцію".

355.3. Правовий та соціальний захист посадових осіб служби фінансових розслідувань регулюється цим Кодексом та Митним кодексом України.

Стаття 356. Матеріальне та соціально-побутове забезпечення посадових та службових осіб служби фінансових розслідувань

356.1. Форми та розмір матеріального забезпечення службових осіб служби фінансових розслідувань, включаючи грошове утримання, встановлюються Кабінетом Міністрів України.

356.2. Форми та розмір матеріального забезпечення посадових осіб служби фінансових розслідувань регулюються розділом XVIII-1 цього Кодексу та розділом XX Митного кодексу України.

356.3. Пенсійне забезпечення службових осіб служби фінансових розслідувань та виплата одноразової грошової допомоги після звільнення їх з посад у службі фінансових розслідувань здійснюється в порядку та на умовах, визначених Законом України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб".

356.4. Пенсійне забезпечення посадових осіб служби фінансових розслідувань здійснюється у порядку та на умовах, передбачених Законом України "Про державну службу".

2. У Кримінальному процесуальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., NN 9 - 13, ст. 88):

1) у частині другій статті 214 слова "органом, що здійснює контроль за додержанням податкового законодавства" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики";

2) у статті 216:

в абзаці сьомому пункту 1 частини п'ятої слова "митної служби, якій присвоєно спеціальне звання державного радника податкової та митної справи III рангу і вище, посадовою особою органів державної податкової служби, якій присвоєно спеціальне звання державного радника податкової та митної справи III рангу і вище" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику, його територіальних органів, якій присвоєно спеціальне звання державного радника податкової та митної справи III рангу і вище";

частину сьому викласти в такій редакції: "У кримінальних провадженнях щодо злочинів, передбачених статтями 201, 258, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 261, 305 Кримінального кодексу України, досудове розслідування здійснюється слідчим того органу, який розпочав досудове розслідування";

3) у частині шостій статті 232 слово "якого", замінити словом "яких";

4) в абзаці п'ятому частини п'ятої статті 246 слова "керівником центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику" замінити словами "першим заступником керівника центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику - начальником служби фінансових розслідувань";

5) у тексті слова "органи, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства," у всіх відмінках замінити словами "підрозділи служби фінансових розслідувань" у відповідному відмінку.

3. У Законі України "Про оперативно-розшукову діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 22, із наступними змінами):

1) в абзаці сьомому частини першої статті 5 слова "органів доходів і зборів - оперативними підрозділами податкової міліції та підрозділами, які ведуть боротьбу з контрабандою" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову та митну політику, його територіальних органів - оперативними підрозділами служби фінансових розслідувань, які ведуть боротьбу з правопорушеннями у сфері оподаткування, митній та бюджетній сферах";

2) у статті 8:

у другому реченні пункту 2 частини першої слова "центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики";

у частині шостій слова "органів доходів і зборів" замінити словами "служби фінансових розслідувань центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику, його територіальних органів";

3) у статті 9:

у частинах першій та третій слова "органів доходів і зборів" замінити словами "служби фінансових розслідувань центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику, його територіальних органів";

у частинах другій і восьмій слова "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику" у всіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику" у відповідному відмінку;

4) у статті 91:

у частині другій слова "уповноваженим керівником центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику" замінити словами "уповноваженим керівником служби фінансових розслідувань центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику", слова "керівником регіонального органу доходів і зборів" замінити словами "керівником служби фінансових розслідувань територіального органу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику";

у частині третій слова "керівником центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику" замінити словами "першим заступником керівника центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику - начальником служби фінансових розслідувань".

4. У Законі України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 29, ст. 399):

1) у підпункті "б" статті 12 після слів "податкової міліції," доповнити словами "службові особи служби фінансових розслідувань,";

2) у статті 9:

у частині 4 слова "єдину державну податкову політику" замінити словами "державну податкову і митну політику";

у частині 5 після слів "Державної кримінально-виконавчої служби України," доповнити словами "службовим особам служби фінансових розслідувань,";

3) у частині 9 статті 43 після слів "Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України," доповнити словами "службовим особам зі спеціальним званням полковника служби фінансових розслідувань,";

4) у тексті після слів "податкова міліція" у всіх відмінках доповнити словами і знаками ", служба фінансових розслідувань (службові особи)," у відповідному відмінку.

5. У Законі України "Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 35, ст. 358, із наступними змінами):

1) у пункті 1 статті 17, абзаці третьому пункту 1 статті 19 слова "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику" у всіх відмінках замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику" у відповідному відмінку;

2) абзац перший пункту 1 статті 18 викласти в такій редакції:

"1. Національний банк України, Антимонопольний комітет, Фонд державного майна, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику, Державна фінансова інспекція, а також інші державні органи, що мають право контролю за дотриманням організаціями і громадянами законодавства України, з метою боротьби з організованою злочинністю зобов'язані:".

6. У тексті Закону України "Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 40 - 41, ст. 249) слова "податкова міліція" в усіх відмінках замінити словами "податкова міліція / служба фінансових розслідувань (службові особи)" у відповідному відмінку, а слова "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику" словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику" відповідно.

7. У статті 37 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" (Відомості Верховної Ради України, 1992, N 27, ст. 385; 2009, N 36 - 37, ст. 511; 2011, N 31, ст. 303; 2011, N 45, ст. 487; 2013, N 41, ст. 550; 2014, N 20 - 21, ст. 712; 2014, N 20 - 21, ст. 742; 2014, N 29, ст. 942; 2014, N 39, ст. 2010; 2015, N 13, ст. 85; 2015, N 22, ст. 151):

1) в абзаці п'ятому пункту 2 частини першої слова "центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику";

2) в абзаці третьому пункту 2 частини п'ятої слова "податкової міліції" замінити словами "оперативні та слідчі підрозділи служби фінансових розслідувань".

8. У тексті Закону України "Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів" (Відомості Верховної Ради України, 1994, N 11, ст. 50) слова "органи доходів і зборів" в усіх відмінках замінити словами "підрозділи служби фінансових розслідувань" у відповідному відмінку.

9. Абзац перший частини третьої статті 3 Закону України "Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві" (Відомості Верховної Ради України, 1994, N 11, ст. 51; 2009, N 36 - 37, ст. 511; 2013, N 21, ст. 208; 2014, N 47, ст. 2051) викласти в такій редакції:

"Здійснення заходів безпеки покладається за підслідністю на органи служби безпеки, органи внутрішніх справ або Національне антикорупційне бюро України, у складі структур яких з цією метою створюються спеціальні підрозділи. Безпека осіб, яких беруть під захист, якщо оперативно-розшукові справи перебувають у провадженні оперативних підрозділів служби фінансових розслідувань, або кримінальні провадження знаходяться у провадженні слідчих служби фінансових розслідувань, прокуратури або суду, гарантується за їх рішенням відповідно органами служби безпеки, органами внутрішніх справ, Національним антикорупційним бюро України чи органами і установами виконання покарань та слідчими ізоляторами.".

10. В абзаці четвертому частини третьої статті 40 Закону України "Про страхування" (Відомості Верховної Ради України, 1996, N 18, ст. 78; 2013, N 21, ст. 208; 2014, N 4, ст. 61) слова "податкової міліції" замінити словами "підрозділам служби фінансових розслідувань".

11. У частині другій статті 6 Закону України "Про пенсії за особливі заслуги перед Україною" (Відомості Верховної Ради України, 2000, N 35, ст. 289; 2005, N 6, ст. 142; 2006, N 1, ст. 18; 2006, N 37, ст. 318; 2009, N 24, ст. 296): після слів "особи начальницького складу податкової міліції" доповнити словами "службової особи служби фінансових розслідувань", а після слів "податковій міліції" доповнити словами "службі фінансових розслідувань (службові особи)" відповідно.

12. У частині другій статті 5 Закону України "Про радіочастотний ресурс України" (Відомості Верховної Ради України, 2000, N 36, ст. 298; 2006, N 14, ст. 116; 2006, N 26, ст. 215; 2006, N 30, ст. 258; 2009, N 24, ст. 299; 2013, N 30, ст. 340; 2013, N 48, ст. 682; 2014, N 20 - 21, ст. 712): після слів "Служби зовнішньої розвідки України," доповнити словами "служби фінансових розслідувань ї", а після слів "у частині застосування радіоелектронних засобів" слова "податковою міліцією" виключити.

13. У пункті 9 частини першої статті 20 Закону України "Про державну прикордонну службу України" (Відомості Верховної Ради України, 2003, N 27, ст. 208; 2013, N 48, ст. 682; 2014, N 20 - 21, ст. 712) слова "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику".

14. У пункті 10 частини першої статті 64 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" (Відомості Верховної Ради України, 2003, NN 49 - 51, ст. 376; 2011, N 2 - 3, ст. 11) слова "податкової міліції" замінити словами "підрозділів служби фінансових розслідувань".

15. У статті 15 Закону України "Про поховання та похоронну справу" (Відомості Верховної Ради України, 2004, N 7, ст. 47; 2009, N 36 - 37, ст. 511; 2014, N 20 - 21, ст. 712; 2014, N 25, ст. 890) слова "осіб начальницького і рядового складу податкової міліції" замінити словами "службових осіб служби фінансових розслідувань".

16. У Законі України "Про телекомунікації" (Відомості Верховної Ради України, 2004, N 12, ст. 155):

1) у частині сьомій статті 27 після слів "внутрішніх справ" доповнити словами "підрозділам служби фінансових розслідувань";

2) у частині другій статті 38 слова "центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику";

3) у статті 39:

у пункті 9 частини першої слова "центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику";

у тексті частини четвертої після слів "оперативно-розшукових заходів" доповнити словами "негласних слідчих (розшукових) дій".

17. У пункті 2 частини першої статті 25 Закону України "Про депозитарну систему України" (Відомості Верховної Ради, 2013, N 39, ст. 517; 2015, N 17, ст. 118) слова "податкової міліції" замінити словами "підрозділів служби фінансових розслідувань", а слова "в межах кримінальної або оперативно-розшукової справи" замінити словами "в межах кримінального провадження або оперативно-розшукової справи".

18. У Законі України "Про зайнятість населення" (Відомості Верховної Ради, 2013, N 24, ст. 243):

1) у пункті 18 частини другої статті 22 слова "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику" у всіх відмінках замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику" у відповідному відмінку;

2) у пункті 2 частини першої статті 30 після слів "податкової міліції" доповнити словами "служби фінансових розслідувань (службові особи)".

19. В абзаці чотирнадцятому частини четвертої статті 4 Закону України "Про боротьбу з тероризмом" (Відомості Верховної Ради України, 2003, N 25, ст. 180; 2006, N 14, ст. 116; 2010, N 29, ст. 392; 2014, N 5, ст. 62; 2014, N 20 - 21, ст. 712) слова "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику" замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику".

20. В абзаці третьому частини шостої статті 86 Закону України "Про прокуратуру" (Відомості Верховної Ради, 2015, N 2 - 3, ст. 12) після слів "податкової міліції" доповнити словами "підрозділів служби фінансових розслідувань (службові особи)".

21. У Законі України "Про запобігання корупції" (Відомості Верховної Ради, 2014, N 49, ст. 2056; 2015, N 17, ст. 118):

1) у пункті 1 частини першої статті 3:

у підпункті "д" після слів "Національного антикорупційного бюро України" доповнити словами "службові особи служби фінансових розслідувань";

у підпункті "е" слова "центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної податкової політики та державної політики у сфері державної митної справи" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику, та його територіальних органів";

2) у пункті 1 частини першої статті 46 слова "орган центрального органу виконавчої влади, відповідальний за формування державної податкової політики" замінити словами "орган центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику".

II. Прикінцеві та перехідні положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, що настає за днем його опублікування.

2. Працівникам податкової міліції, які перейшли на службу до підрозділів служби фінансових розслідувань, стаж вислуги в спеціальних званнях податкової міліції зараховується до стажу вислуги для присвоєння чергових спеціальних звань служби фінансових розслідувань.

3. Порядок співвідношення спеціальних звань працівників податкової міліції та служби фінансових розслідувань здійснюється відповідно до такої схеми співвідношення спеціальних звань:

Спеціальне звання податкової міліції

Спеціальне звання служби фінансових розслідувань

Рядовий податкової міліції

Рядовий служби фінансових розслідувань

Прапорщик податкової міліції

Сержант служби фінансових розслідувань

Старший прапорщик податкової міліції

Старший сержант служби фінансових розслідувань

Лейтенант податкової міліції

Лейтенант служби фінансових розслідувань

Старший лейтенант податкової міліції

Старший лейтенант служби фінансових розслідувань

Капітан податкової міліції

Капітан служби фінансових розслідувань

Майор податкової міліції

Майор служби фінансових розслідувань

Підполковник податкової міліції

Підполковник служби фінансових розслідувань

Полковник податкової міліції

Полковник служби фінансових розслідувань

Генерал-майор податкової міліції

Генерал-майор служби фінансових розслідувань

Генерал-лейтенант податкової міліції

Генерал-лейтенант служби фінансових розслідувань

Генерал-полковник податкової міліції

Генерал-полковник служби фінансових розслідувань

4. Працівники податкової міліції, які на день набрання чинності цим Законом мали календарну вислугу не менше 5 років та продовжили службу на посадах у службі фінансових розслідувань на посадах, що заміщуються державними службовцями, після досягнення вислуги років, що дають право на пенсійне забезпечення відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб", мають право на пенсійне забезпечення згідно із Законом України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб".

5. Досудове розслідування по кримінальних правопорушеннях, які на день набрання чинності цим Законом знаходились у провадженні податкової міліції, провадиться відповідними слідчими підрозділами служби фінансових розслідувань центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику, та його територіальних органів.

6. Закони України та інші нормативно-правові акти до приведення у відповідність із цим Законом застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону.

7. Закон України "Про запобігання корупції" застосовується з урахуванням того, що до положень фінансового контролю застосовуються вимоги Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції", який втратив чинність, крім положень щодо фінансового контролю, які втрачають чинність з початком роботи системи подання та оприлюднення відповідно до цього Закону декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

8. Кабінетові Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законів України у відповідність із цим Законом;

привести нормативно-правові акти Кабінету Міністрів України у відповідність із цим Законом;

забезпечити перегляд і приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

 

Голова Верховної Ради
України

В. Б. ГРОЙСМАН

 

* * *

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України у зв'язку з проведенням реформи" (щодо податкової міліції)

1. Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту

Проект Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України у зв'язку з проведенням реформи" (щодо податкової міліції) (далі - законопроект) розроблено з метою реформування підрозділів податкової міліції, зміни їх функціональних повноважень, забезпечення реалізації рекомендацій міжнародних інституцій щодо удосконалення роботи органів ДФС.

2. Мета і шляхи досягнення

Законопроект має на меті реформувати підрозділи податкової міліції ДФС, змінити їх функціональні повноваження.

3. Правові аспекти

Законопроектом пропонується внести зміни до Податкового кодексу України, Кримінального процесуального кодексу України, законів України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб", "Про оперативно-розшукову діяльність", "Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист", "Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю" та деяких інших законів України, які регулюють правовідносини, що виникають у сфері діяльності податкової міліції.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація положень законопроекту не потребує видатків з Державного бюджету України.

5. Позиція заінтересованих органів

Законопроект стосується інтересів ДФС та потребує погодження з Міністерством соціальної політики України, Міністерством внутрішніх справ України, Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Міністерством юстиції України, Державною регуляторною службою України.

6. Регіональний аспект

Законопроект не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

61. Запобігання дискримінації

У законопроекті відсутні положення, які містять ознаки дискримінації.

7. Запобігання корупції

У законопроекті відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Законопроект не потребує проведення консультацій з громадськістю.

9. Позиція соціальних партнерів

Законопроект не потребує проведення консультацій із соціальними партнерами.

10. Оцінка регуляторного впливу

Законопроект відповідає таким принципам державної регуляторної політики - передбачуваність, прозорість, збалансованість.

101. Вплив реалізації акта на ринок праці

Законопроект не впливає на ринок праці.

11. Прогноз результатів

Прийняття законопроекту забезпечить реформування підрозділів податкової міліції, їх функцій і повноважень, а також створить ефективну протидію податковій злочинності.

 

Заступник Міністра фінансів
України

О. Макеєва

 

* * *

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
до проекту Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України у зв'язку з проведенням реформи" (щодо податкової міліції)

1. Проблема, яку передбачається розв'язати шляхом державного регулювання

Проект Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України у зв'язку з проведенням реформи" (щодо податкової міліції) (далі - Законопроект) розроблено з метою реформування підрозділів податкової міліції, зміни їх функціональних повноважень, забезпечення реалізації рекомендацій місії Міжнародного валютного фонду щодо удосконалення роботи органів ДФС та на виконання доручення Прем'єр-міністра України А. П. Яценюка в рамках Коаліційної угоди.

2. Цілі державного регулювання

Законопроект має на меті реформувати підрозділи податкової міліції ДФС, змінити їх функціональні повноваження.

3. Визначення альтернативних способів досягнення зазначених цілей та аргументи щодо переваги обраного способу

Впровадження і виконання норм цього регуляторного акта не потребує додаткових витрат державного і місцевих бюджетів, платників податків, громадян.

Обраний спосіб

Альтернативні способи

Аргументи щодо переваги обраного способу

Прийняття Законопроекту приведе до виконання вимог Міжнародного валютного фонду щодо реформування фіскальних органів та демілітаризації податкової міліції

Залишити чинне регулювання без змін - недоцільно, оскільки МВФ в рамках угоди про надання допомоги України вимагає приведення правоохоронної системи до європейських стандартів

Забезпечення реалізації рекомендацій міжнародних інституцій щодо удосконалення роботи органів ДФС, демілітаризація податкової міліції

Зазначених цілей можна досягнути лише шляхом прийняття Законопроекту.

4. Опис механізмів і заходів, які забезпечать розв'язання визначеної проблеми шляхом прийняття запропонованого регуляторного акта

Законопроект створить нормативні підстави підрозділам служби фінансових розслідувань здійснювати функціональні повноваження щодо боротьби з правопорушеннями у сфері оподаткування і бюджетній сфері, контрабандою та порушеннями митних правил.

5. Обґрунтування можливостей досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта, впровадження та виконання його вимог

Прийняття Законопроекту створить нормативні підстави для діяльності підрозділів служби фінансових розслідувань, як правонаступника підрозділів податкової міліції, в яких будуть проходити службу як державні службовці, так і (частково) атестовані працівники, яким присвоюються спеціальні звання.

6. Очікувані результати прийняття акта

Вигоди

Витрати

Сфера інтересів держави

Виконання вимог Міжнародного валютного фонду в рамках угоди про надання допомоги України

Додаткові витрати державного та місцевих бюджетів для впровадження і використання норм цього регуляторного акта відсутні

Сфера інтересів платників податків

Розподілення функцій сервісу (інші підрозділи ДФС України) та контролю (служба фінансових розслідувань); відхід від силових методів та посилення аналітичної складової у роботі правоохоронного органу

Додаткові витрати платників податків для впровадження і використання норм цього регуляторного акта відсутні

Сфера інтересів громадян

Врахування очікувань суспільства щодо змін у фіскальній службі; наближення національної системи протидії економічним злочинам до міжнародних стандартів;

Додаткові витрати громадян для впровадження і використання норм цього регуляторного акта відсутні

Прийняття Законопроекту не призведе до додаткових витрат бюджету на впровадження.

7. Термін дії акта

Термін дії Законопроекту є необмеженим.

8. Показники результативності акта

Прийняття проекту сприятиме:

участі спеціальних підрозділів ДФС в проведенні Антитерористичної операції в частині виконання функцій контролю за переміщенням товарів на контрольних пунктах в'їзду-виїзду (спільно з працівниками інших військових формувань);

забезпеченню безпеки працівників фіскальної служби, захисту їх від протиправних посягань, пов'язаних з виконанням службових обов'язків;

використанню унікального досвіду оперативних та слідчих працівників щодо виявлення, документування та розслідування податкових та митних злочинів;

використанню діючого механізму взаємодії між структурними підрозділами ДФС, її інформаційних ресурсів, напрацюванню взаємодії з іншими правоохоронними органами;

контролю за витратами бюджету та діяльністю державних монополій;

демілітаризації податкової міліції.

Рівень поінформованості суб'єктів господарювання з основних положень акта - середній. З цією метою зазначений акт розміщено на офіційному порталі ДФС України (www.sfs.gov.ua).

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта у разі прийняття

У разі прийняття регуляторного акта послідовно здійснюватиметься базове, повторне та періодичне відстеження його результативності згідно зі статтею 10 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" та Методикою відстеження результативності регуляторного акта, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 року N 308.

Базове відстеження результативності регуляторного акта здійснюватиметься шляхом збору пропозицій і зауважень до Законопроекту та їх аналізу. Повторне - через рік з дня набрання чинності регуляторним актом.

Періодичне відстеження результативності регуляторного акта проводиться через кожні три роки, починаючи від дня виконання заходів із повторного відстеження.

У разі виявлення проблемних питань за результатами аналізу показників дії цього акта, їх врегулювання здійснюватиметься шляхом внесення відповідних змін.

 

В. о. Голови

С. В. Білан

Опрос