Идет загрузка документа (33 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о Государственной службе геологии и недр Украины (неофициальный текст)

Субъект законодательной инициативы
Проект, Неофициальный текст от 23.09.2015

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від ___ ____________ 20__ року N ____

м. Київ

Про затвердження Положення про Державну службу геології та надр України

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Положення про Державну службу геології та надр України, що додається.

2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади привести у тримісячний строк власні нормативно-правові акти у відповідність з цією постановою.

3. Ця постанова набирає чинності одночасно з набранням чинності Указом Президента України про визнання таким, що втратив чинність, Указу Президента України від 6 квітня 2011 року N 391 "Про Положення про Державну службу геології та надр України".

 

Прем'єр-міністр України

А. ЯЦЕНЮК

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Державну службу геології та надр України

1. Державна служба геології та надр України (Держгеонадра) є центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра екології та природних ресурсів України (далі - Міністр) та входить до системи органів виконавчої влади.

2. Держгеонадра у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції України та законів України, актами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства екології та природних ресурсів України, іншими актами законодавства України, дорученнями Міністра, а також цим Положенням.

3. Основними завданнями Держгеонадр є:

внесення пропозицій щодо формування державної політики у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр;

реалізація державної політики у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр.

4. Держгеонадра відповідно до покладених на неї завдань:

1) узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до її компетенції, розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавчих актів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, нормативно-правових актів міністерств та в установленому порядку подає їх Міністру для погодження і внесення їх у встановленому порядку на розгляд Президентові України та Кабінету Міністрів України;

2) здійснює функції замовника державного контракту з приросту запасів корисних копалин;

3) здійснює державний облік родовищ, запасів і проявів корисних копалин;

4) веде державний баланс запасів корисних копалин;

5) веде державний кадастр родовищ і проявів корисних копалин;

6) формує державний резерв розвіданих родовищ дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння;

7) формує державний фонд родовищ корисних копалин та резерв цього фонду;

8) здійснює державну реєстрацію та облік робіт і досліджень, пов'язаних із геологічним вивченням надр;

9) розробляє карти сейсмічного районування території України;

10) веде державний облік підземних вод та водного кадастру;

11) організовує і координує роботу з:

обліку параметричних, пошукових, розвідувальних та експлуатаційних нафтових і газових свердловин;

ведення єдиної інформаційної системи користування надрами;

здійснення моніторингу мінерально-сировинної бази, геологічного середовища та підземних вод;

12) видає у встановленому порядку спеціальні дозволи на користування надрами (в тому числі спеціальні дозволи на користування нафтогазоносними надрами);

13) зупиняє та анулює в установленому порядку дію спеціальних дозволів на користування надрами (в тому числі спеціальних дозволів на користування нафтогазоносними надрами), поновлює їх дію;

14) здійснює переоформлення спеціальних дозволів на користування надрами (в тому числі спеціальних дозволів на користування нафтогазоносними надрами), внесення до них змін та видачу дублікатів, продовжує строк дії спеціальних дозволів на користування надрами (в тому числі спеціальних дозволів на користування нафтогазоносними надрами);

15) здійснює державний контроль за геологічним вивченням надр (державний геологічний контроль) та раціональним і ефективним використанням надр України, у тому числі:

обґрунтованістю застосування методик і технологій, якістю, комплексністю, ефективністю робіт із геологічного вивчення надр;

виконанням рішень з питань методичного забезпечення робіт із геологічного вивчення та використання надр;

дотриманням нормативів, стандартів та інших вимог щодо геологічного вивчення і використання надр, умов спеціальних дозволів на користування надрами (у тому числі спеціальних дозволів на користування нафтогазноносними надрами) та угод про умови користування надрами (у тому числі угод про умови користування нафтогазоносними надрами);

повнотою вивчення геологічної будови надр, гірничо-технічних, інженерно-геологічних, геолого-екологічних та інших умов вивчення родовищ корисних копалин;

використанням технічних засобів і методів проведення робіт із геологічного вивчення надр, які б виключали невиправдані втрати корисних копалин і погіршення їх якості;

своєчасністю та відповідністю встановленим вимогам введення в експлуатацію розвіданих родовищ корисних копалин;

дотриманням під час дослідно-промислової розробки родовищ корисних копалин технологій, які б забезпечували необхідне їх вивчення, не знижуючи при цьому промислову цінність;

збереженням розвідувальних гірничих виробок і свердловин для розробки родовищ корисних копалин, збереженням геологічної документації, зразків порід, дублікатів проб, які можуть бути використані при подальшому вивченні надр;

обґрунтованістю вибору напрямів пошукових, розвідувальних і інших робіт з геологічного вивчення надр;

своєчасністю і правильністю державної реєстрації робіт із геологічного вивчення і використання надр, наявністю спеціальних дозволів на користування надрами і виконання передбачених ними умов;

повнотою і достовірністю вихідних даних про кількість та якість запасів основних та спільно залягаючих корисних копалин і компонентів, що містяться в них, а також наданням підприємствами та організаціями звітних балансів запасів корисних копалин;

обліком видобування нафти, газу та супутніх компонентів;

виконанням надрокористувачами рішень з питань методичного забезпечення робіт з геологічного вивчення та використання надр, в тому числі рішень Державної комісії України по запасах корисних копалин;

веденням пошуково-розвідувальних та інших робіт щодо геологічного вивчення підземних вод;

відповідністю геологорозвідувальних робіт і наукових досліджень державним контрактам і замовленням, а також проектам за проведенням таких робіт;

виконанням державних програм геологорозвідувальних робіт, геологічних завдань і замовлень у встановленому законодавством порядку;

16) у межах своїх повноважень складає протоколи про адміністративні правопорушення, розглядає справи про адміністративні правопорушення та накладає адміністративні стягнення;

17) проводить планові та позапланові перевірки, за результатами яких, у разі виявлення порушень вимог законодавства, складає акти, видає обов'язкові для виконання вказівки (приписи) про усунення виявлених недоліків і порушень вимог законодавства під час геологічного вивчення надр;

18) контролює дотримання правил і нормативів користування нафтогазоносними надрами;

19) здійснює в установленому порядку контроль за ефективним і цільовим використанням державних коштів, що спрямовуються на геологічне вивчення надр;

20) вносить Міністру пропозиції щодо переліку корисних копалин України загальнодержавного та місцевого значення, а також щодо встановлення квот на видобування окремих видів корисних копалин загальнодержавного значення;

21) забезпечує розвиток мінерально-сировинної бази, організацію геологічного, геофізичного, геохімічного, гідрогеологічного, інженерно-геологічного та еколого-геологічного, сейсмічного вивчення надр, пошуку і розвідки корисних копалин на території України, у межах територіальних вод, континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони України;

22) виконує роботи зі стандартизації, метрології, сертифікації у сфері геологічного вивчення, охорони та використання надр;

23) вирішує спори з питань користування надрами у порядку, встановленому законодавством;

24) організовує державну експертизу звітів щодо результатів геологічного вивчення надр;

25) організовує проведення державної експертизи та оцінки запасів і ресурсів корисних копалин, а також інших геологічних матеріалів;

26) затверджує пооб'єктні плани спеціалізованих підприємств, установ і організацій, які виконують геологорозвідувальні роботи за кошти державного бюджету на території України, вносить до зазначених планів у разі потреби зміни;

27) розпоряджається геологічною інформацією згідно з порядком, установленим Кабінетом Міністрів України;

28) організовує проведення геологоекономічної оцінки запасів нафти і газу та супутніх компонентів у встановленому порядку;

29) звертається до суду в передбаченому законом порядку;

30) здійснює проведення фундаментальних та прикладних наукових досліджень, пов'язаних із розробленням та впровадженням у виробництво наукових і методичних основ прогнозування, пошуку та розвідки корисних копалин, прогнозування змін геологічного середовища та інших потреб геологічного вивчення надр;

31) розробляє та вносить на розгляд Міністра пропозиції щодо проектів типових документів з планування, фінансування, проектування і визначення кошторисної вартості геологорозвідувальних робіт, що виконуються за кошти державного бюджету;

32) організовує розгляд звернень громадян з питань, пов'язаних із діяльністю Держгеонадр України, підприємств, установ, організацій, що належать до сфери її управління;

33) забезпечує міжнародне співробітництво з питань, що належать до компетенції Держгеонадр України;

34) виконує у межах повноважень інші функції з управління об'єктами державної власності, що належать до сфери її управління;

35) формує державне замовлення на підготовку фахівців у відповідній сфері;

36) організовує наукову, науково-технічну, інвестиційну, інформаційну, видавничу діяльність, сприяє створенню і впровадженню сучасних інформаційних технологій та комп'ютерних мереж у відповідній сфері;

37) здійснює інші повноваження, визначені законами України.

5. Держгеонадра з метою організації своєї діяльності:

1) забезпечує в межах повноважень вжиття заходів щодо запобігання корупції і контроль за їх реалізацією у апараті Держгеонадр та на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери її управління;

2) здійснює в установленому порядку добір кадрів у апарат Держгеонадр та на керівні посади на підприємства, в установи та організації, що належать до сфери її управління;

3) організовує планово-фінансову роботу в апараті Держгеонадр, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери її управління;

4) забезпечує у апараті Держгеонадр у межах повноважень виконання завдань із мобілізаційної підготовки, мобілізації та контролю за здійсненням цих заходів;

5) організовує ведення діловодства та архівне зберігання документів відповідно до встановлених правил.

6. Держгеонадра для виконання покладених на неї завдань має право в установленому законодавством порядку:

1) залучати спеціалістів центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), вчених, представників інститутів громадянського суспільства (за згодою) для розгляду питань, що належать до компетенції Держгеонадр;

2) одержувати безоплатно від міністерств, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування інформацію, документи і матеріали, зокрема від органів державної статистики - статистичну інформацію, необхідну для виконання покладених на Держгеонадра завдань;

3) скликати наради утворювати робочі групи, проводити конференції, семінари з питань, що належать до її компетенції;

4) користуватися відповідними інформаційними базами даних державних органів, державними, в тому числі урядовими, системами зв'язку і комунікацій, мережами спеціального зв'язку та іншими технічними засобами;

5) вжити заходів щодо припинення всіх видів робіт із геологічного вивчення та використання надр, що проводяться з порушенням стандартів та правил і можуть спричинити псування родовищ, суттєве зниження ефективності робіт або призвести до значних збитків;

6) вжити заходів щодо зупинення в установленому законодавством порядку діяльності підприємств, установ та організацій, що здійснюють геологічне вивчення та використання надр без спеціальних дозволів або з порушенням умов, передбачених цими дозволами;

7) під час здійснення державного контролю за веденням робіт з геологічного вивчення та раціонального і ефективного використання надр давати обов'язкові до виконання вказівки (приписи) щодо усунення виявлених порушень законодавства під час проведення робіт із геологічного вивчення та використання надр.

7. Держгеонадра здійснює свої повноваження безпосередньо та через свої міжрегіональні територіальні органи (повноваження яких поширюються на декілька областей), які є структурними підрозділами апарату Держгеонадр.

8. Держгеонадра у процесі виконання покладених на неї завдань взаємодіє в установленому порядку з іншими органами виконавчої влади, допоміжними органами і службами, утвореними у встановленому законодавством порядку, а також з органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, профспілками та організаціями роботодавців, відповідними органами іноземних держав і міжнародних організацій, підприємствами, установами, організаціями.

9. Держгеонадра у межах своїх повноважень, на основі і на виконання Конституції та законів України, актів Президента України та постанов Верховної Ради України, прийнятих відповідно до Конституції та законів України, актів Кабінету Міністрів України, наказів Мінприроди, видає накази організаційно-розпорядчого характеру, які підписуються Головою Держгеонадр або особою, що виконує його обов'язки, організовує і контролює їх виконання.

Держгеонадра у разі потреби видає разом з іншими органами виконавчої влади спільні акти.

10. Держгеонадра очолює Голова, який призначається на посаду та звільняється з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Прем'єр-міністра України, внесеним на підставі пропозицій Міністра.

Голова Держгеонадр:

1) очолює Держгеонадра, здійснює керівництво її діяльністю, представляє Держгеонадра у відносинах з іншими органами, підприємствами, установами, організаціями в Україні та за її межами;

2) вносить на розгляд Міністра пропозиції щодо забезпечення формування державної політики у сфері геологічного вивчення та забезпечення раціонального використання надр, зокрема, розроблені Держгеонадрами проекти законів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, наказів Мінприроди, а також позицію щодо проектів, розробниками яких є інші міністерства;

3) у межах повноважень організовує та контролює виконання в апараті Держгеонадр Конституції та законів України, актів Президента України, актів Кабінету Міністрів України, наказів Мінприроди та доручень Міністра;

4) подає на затвердження Міністру плани роботи Держгеонадр, заходи щодо реалізації основних напрямів та пріоритетних цілей її діяльності відповідно до визначених завдань;

5) звітує перед Міністром про виконання планів роботи Держгеонадр та покладених на неї завдань, про усунення порушень і недоліків, виявлених під час проведення перевірок Держгеонадр, а також про притягнення до відповідальності посадових осіб, винних у допущених порушеннях;

6) затверджує положення про самостійні структурні підрозділи апарату Держгеонадр;

7) розподіляє обов'язки між своїми заступниками;

8) забезпечує взаємодію Держгеонадр зі структурним підрозділом Мінприроди, визначеним Міністром відповідальним за взаємодію з Держгеонадрами;

9) забезпечує дотримання встановленого Міністром порядку обміну інформацією між Мінприроди та Держгеонадрами і вчасність її подання;

10) призначає на посади та звільняє з посад у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, за погодженням із Міністром керівників і заступників керівників самостійних структурних підрозділів апарату Держгеонадр, призначає на посади та звільняє з посад інших державних службовців апарату Держгеонадр;

11) приймає на роботу та звільняє з роботи у порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників Держгеонадр;

12) у межах повноважень дає обов'язкові до виконання державними службовцями і працівниками апарату Держгеонадр доручення;

13) утворює, ліквідовує, реорганізовує підприємства, установи, організації, затверджує їхні положення (статути), в установленому порядку призначає на посади та звільняє з посад їх керівників, здійснює в межах своїх повноважень інші функції з управління об'єктами державної власності, що належать до сфери його управління;

14) з метою наукового забезпечення геологічного вивчення надр створює науково-дослідні установи та організації, що діють на підставі статутів або положень, затверджених відповідно до законодавства України;

15) забезпечує реалізацію державної політики щодо державної таємниці, контроль за її збереженням в апараті Держгеонадр;

16) забезпечує формування в установленому порядку кадрового резерву Держгеонадр, організацію підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і працівників Держгеонадр та осіб, включених до кадрового резерву;

17) вирішує в установленому порядку питання щодо заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності державних службовців та працівників апарату Держгеонадр, присвоює їм ранги державних службовців (якщо інше не передбачено законом);

18) у встановленому порядку вносить подання щодо представлення державних службовців та працівників апарату Держгеонадр до відзначення державними нагородами України;

19) залучає за домовленістю з їх керівниками державних службовців та працівників міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, місцевих органів виконавчої влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій до розгляду питань, що належать до компетенції Держгеонадр;

20) утворює комісії, робочі та експертні групи;

21) скликає та проводить наради з питань, що належать до її компетенції;

22) підписує накази Держгеонадр;

23) приймає в установленому порядку рішення про розподіл бюджетних коштів, розпорядником яких є Держгеонадра;

24) здійснює відповідно до законів інші повноваження.

11. Голова Держгеонадр має не більше двох заступників, в тому числі одного першого, які призначаються на посади та звільняються з посад Кабінетом Міністрів України за поданням Прем'єр-міністра України, внесеним на підставі пропозицій Міністра.

Голова Держгеонадр вносить на розгляд Міністра пропозиції щодо призначення на посаду та звільнення з посади своїх заступників.

12. Для підготовки рекомендацій щодо виконання завдань Держгеонадрами, погодженого вирішення питань, що належать до компетенції Держгеонадр, обговорення найважливіших напрямів її діяльності у Держгеонадрах може утворюватися колегія у складі Голови Держгеонадр (голова колегії), першого заступника та заступника Голови Держгеонадр за посадою, визначених посадових осіб Мінприроди. У разі потреби до складу колегії Держгеонадр можуть входити керівники структурних підрозділів Держгеонадр, а також у встановленому порядку інші особи.

Члени колегії Держгеонадр затверджуються та звільняються Головою Держгеонадр.

Рішення колегії можуть бути реалізовані шляхом прийняття Головою Держгеонадр відповідного наказу.

Для розгляду наукових рекомендацій та проведення фахових консультацій з основних питань діяльності у Держгеонадрах можуть утворюватися постійні або тимчасові консультативні, дорадчі органи.

Рішення про утворення чи ліквідацію колегії, постійних або тимчасових консультативних, дорадчих органів, їх кількісний та персональний склад, положення про них затверджуються Головою Держгеонадр.

13. Гранична чисельність державних службовців та працівників Держгеонадр затверджується Кабінетом Міністрів України.

Структура апарату Держгеонадр затверджується Головою Держгеонадр за погодженням із Міністром.

Штатний розпис, кошторис Держгеонадр затверджуються Головою Держгеонадр за погодженням із Мінфіном.

Держгеонадра є юридичною особою, має печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки, рахунки в органах Держказначейства.

 

* * *

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про Державну службу геології та надр України"

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Законом України від 21.02.2014 N 742-VII передбачено відновлення дії окремих положень Конституції України.

Закон України від 27.02.2014 N 795-VII "Про внесення змін до Закону України "Про центральні органи виконавчої влади", яким приведено зазначений закон у відповідність з Конституцією України, стосується, зокрема, таких важливих аспектів формування і діяльності міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, як затвердження положень про них, що деталізують рамкові норми закону та врегульовують конкретні питання предметно-галузевого характеру, створення їх територіальних органів, уточнення переліку актів законодавства, якими вони керуються, вирішення питань призначення керівників тощо.

Закон України від 27.02.2014 N 794-VII "Про Кабінет Міністрів України" прийнятий для врегулювання комплексу питань, пов'язаних із правовим статусом вищого органу в системі органів виконавчої влади базовим нормам Конституції України.

У зв'язку з викладеним виникла необхідність затвердження Положення про Державну службу геології та надр України з урахуванням зазначених змін.

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою прийняття проекту акта є затвердження Положення про Державну службу геології та надр України відповідно до Конституції України, Закону України "Про центральні органи виконавчої влади" та Закону України "Про Кабінет Міністрів України", забезпечення відповідності повноважень центрального органу виконавчої влади, що здійснює реалізацію державної політики у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр, вимогам Конституції, Законів України "Про Кабінет Міністрів України", "Про центральні органи виконавчої влади", чітке визначення його функцій та завдань виходячи з нагальних потреб геологічної галузі, подальше забезпечення прозорого механізму реалізації дозвільних та контрольних функцій Державною службою геології та надр, створення сприятливих умов для суб'єктів господарювання у веденні господарської діяльності у сфері надрокористування, забезпечення врахування рекомендацій науковців та фахівців у галузі геології та інших суміжних галузей під час вирішення питань щодо прийняття відповідних управлінських рішень, покращення взаємодії з громадськістю та ін.

3. Правові аспекти

У цій сфері діють такі нормативно-правові акти:

Конституція України;

Закон України "Про центральні органи виконавчої влади" (зі змінами, внесеними відповідно до Закону від 27.02.2014 N 795-VII);

Закон України "Про Кабінет Міністрів України".

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація проекту акта не потребує додаткових матеріальних та інших витрат з Державного бюджету України.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект акта потребує погодження з Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Міністерством фінансів України та Міністерством юстиції України.

6. Регіональний аспект

Проект акта не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

61. Запобігання дискримінації

В проекті акта відсутні положення, які містять ознаки дискримінації.

Громадська антидискримінаційна експертиза не проводилась.

7. Запобігання корупції

У проекті акта відсутні правила і процедури, які місять ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Проект акта не потребує громадського обговорення.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект акта не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект акта не є регуляторним актом.

101. Вплив реалізації акта на ринок праці

Реалізація проекту акта не вплине на ринок праці.

11. Прогноз результатів

Результатом прийняття проекту акта буде затвердження Положення про Державну службу геології та надр України відповідно до Конституції України, Закону України "Про центральні органи виконавчої влади" та Закону України "Про Кабінет Міністрів України".

 

Т. в. о. Голови Державної
служби геології та надр України

М. О. Бояркін

____________ 2015 р.

 

Опрос