Идет загрузка документа (21 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка ввоза и целевого использования товаров, определенных частью восьмой статьи 287 Таможенного кодекса Украины, для использования в производстве продукции оборонного назначения (неофициальный текст)

Субъект законодательной инициативы
Проект, Неофициальный текст от 21.09.2015

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від "___" ____________ 2015 р. N ___

Київ

Про затвердження Порядку ввезення та цільового використання товарів, визначених частиною восьмою статті 287 Митного кодексу України, для використання у виробництві продукції оборонного призначення

Відповідно до пункту 197.23 статті 197 Податкового кодексу України та частини восьмої статті 287 Митного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок ввезення та цільового використання товарів, визначених частиною восьмою статті 287 Митного кодексу України, для використання у виробництві продукції оборонного призначення, що додається.

2. Ця постанова набирає чинності з дня опублікування.

 

Прем'єр-міністр України

А. ЯЦЕНЮК

 

Порядок
ввезення та цільового використання товарів, визначених частиною восьмою статті 287 Митного кодексу України, для використання у виробництві продукції оборонного призначення

1. Цей Порядок визначає механізм ввезення виконавцями оборонного замовлення на митну територію України у митному режимі імпорту складових (матеріалів, вузлів, агрегатів, устаткування та комплектувальних виробів) (далі - товари), визначених частиною восьмою статті 287 Митного кодексу України, для використання у виробництві продукції оборонного призначення, визначеної згідно із законом, якщо замовником такої продукції є державний замовник, визначений Кабінетом Міністрів України, за встановленими кодами згідно з УКТ ЗЕД, та цільового використання цих товарів, які під час такого ввезення звільняються від оподаткування ввізним митом, а операції з їх ввезення та з першого постачання - від обкладення податком на додану вартість.

2. Терміни "державне оборонне замовлення", "державні замовники з оборонного замовлення", "виконавці оборонного замовлення", "державний контракт з оборонного замовлення", "продукція оборонного призначення" вживаються у цьому Порядку у значенні, наведеному у Законі України "Про державне оборонне замовлення".

Перелік державних замовників з оборонного замовлення визначений постановою Кабінету Міністрів України від 27.04.2011 N 464.

3. Ввезення на митну територію України товарів здійснюється в порядку, встановленому законодавством з питань митної справи.

4. Для підтвердження відповідності товарів критеріям, визначеним у пункті 1 цього Порядку, виконавець оборонного замовлення подає митному органу, що здійснює митне оформлення товарів, заяву із зазначенням найменування товарів, їх кодів згідно з УКТ ЗЕД, кількості, вартості та призначення, країни-походження цих товарів, найменування державного замовника з оборонного замовлення (далі - державний замовник) та виконавця оборонного замовлення, до якої додаються:

1) засвідчені в установленому порядку копії:

зовнішньоекономічного договору (контракту) на постачання товару або іншого документа, який є підставою для ввезення товарів на митну територію України;

державного контракту з оборонного замовлення, укладеного з державним замовником;

документа, що підтверджує включення до реєстру виробників продукції, робіт і послуг оборонного призначення, закупівлі яких становлять державну таємницю;

технічного паспорта або іншого документа заводу-виробника на кожний товар, який ввозиться на митну територію України;

2) документ, який підтверджує зобов'язання виконавця оборонного замовлення щодо використання ввезених товарів виключно у власному виробництві продукції оборонного призначення на виконання державного контракту з оборонного замовлення, укладеного з державним замовником.

5. Документи, зазначені у пункті 4 цього Порядку, виконавець оборонного замовлення надсилає з дотриманням вимог режиму секретності до митного органу, що здійснює митне оформлення товарів, не пізніше ніж за три дні до здійснення митного оформлення.

6. Виконавець оборонного замовлення, який здійснює ввезення товарів, визначених частиною восьмою статті 287 Митного кодексу України, у десятиденний строк після завершення митного оформлення товарів подає митному органу, що здійснив митне оформлення товарів, Довідку (у двох примірниках) про факт оприбуткування товарів за формою згідно з додатком 1. Один примірник Довідки залишається митному органу, що здійснив митне оформлення, другий - з відміткою зазначеного органу протягом двох робочих днів з дня її отримання надсилається до контролюючого органу за місцем податкової реєстрації виконавця оборонного замовлення з метою подальшого здійснення контролю за цільовим використанням ввезених товарів.

Виконавець оборонного замовлення щомісячно до 15 числа подає контролюючому органу Звіт, погоджений державним замовником, про цільове використання товарів, визначених частиною восьмою статті 287 Митного кодексу України, увезених на митну територію України зі звільненням від оподаткування, за формою згідно з додатком 2.

Невиконання державного контракту з оборонного замовлення виконавцем оборонного замовлення, на виконання якого здійснено ввезення товарів для використання у власному виробництві продукції оборонного призначення, також вважається використанням ввезених товарів не за призначенням.

Державний замовник у разі невиконання виконавцем оборонного замовлення умов державного контракту з оборонного замовлення надає до контролюючого органу відповідну інформацію для прийняття заходів відповідно до законодавства.

У разі виявлення факту використання товарів не за призначенням (нецільове використання товарів) контролюючий орган за місцем податкової реєстрації виконавця оборонного замовлення вживає разом із залученням заінтересованих центральних органів виконавчої влади заходів щодо стягнення несплачених сум податку на додану вартість, ввізного мита та пені в порядку та розмірах, передбачених Податковим кодексом України.

7. Центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, щоквартально надавати центральному органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері економічного розвитку, в установленому законом порядку інформацію про товари, що були розмитнені без сплати ввізного мита та податку на додану вартість у розрізі суб'єктів господарювання, державних замовників та сум пільг по ПДВ та миту.

 

ДОВІДКА
про факт оприбуткування товарів, визначених частиною восьмою статті 287 Митного кодексу України

___________________________________
(найменування суб'єкта господарювання)
ввезених ___________________________
                     (дата ввезення)

Код

Назва (номенклатура) оприбуткованого товару

Одиниця виміру

Кількість

Номер оприбуткування

Дата оприбуткування

Склад, на який прийнято (на який буде прийнято) товар

Примітка

 

 

 

 

 

 

 

 

(найменування посади керівника суб'єкта господарювання)

__________________
(підпис)

_______________________
(ініціали та прізвище)

 

ЗВІТ
про цільове використання товарів, визначених частиною восьмою статті 287 Митного кодексу України, увезених на митну територію України зі звільненням від оподаткування відповідно до

_______________________________________________________
(назва нормативно-правового акта, номер статті, частини, пункту)

 

Дата подання звіту

До органу державної фіскальної служби

 

 


Суб'єкт господарювання ________________________________________________________________
                                                                                                                 (найменування, код ЄДРПОУ

Контролюючий орган за місцем податкової реєстрації суб'єкта господарювання
_____________________________________________________________________________________
                                                                                           (назва, місто, район)

Місцезнаходження суб'єкта господарювання _______________________________________________

Дата і номер зовнішньоекономічного контракту _____________________________________________

Дата і номер договору (контракту) з державним замовником __________________________________

N
з/п

Орган, що здійснив митне оформлен-
ня

Дата і номер митної деклара-
ції

Код товару згідно з УКТ ЗЕД

Наймену-
вання товару

Одиниця виміру

Обсяг ввезених товарів

Вартість

Умовно нараховані суми податків

Використані товари за цільовим призна-
ченням

Використані товари

Суми сплачених податків з товарів, викорис-
таних не за цільовим призна-
ченням

Залишок*

Залишок на початок звітного періоду

ввізного мита

ПДВ

обсяг

вартість

обсяг

вартість

ввізного мита

ПДВ

обсяг

вартість

обсяг

вартість

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник суб'єкта господарювання

_________________
(підпис)

___________________
(прізвище, ініціали)

Головний бухгалтер

_________________
(підпис)

___________________
(прізвище, ініціали)

Керівник органу державної фіскальної служби за місцем податкової реєстрації суб'єкта господарювання

(підпис)

(прізвище, ініціали)

М. П.

 

 

____________
* Інформація щодо використання залишку товарів, не використаних у поточному місяці, відображається в звіті за наступний місяць.

____________

Опрос