Идет загрузка документа (41 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка направления пациентов в заведения здравоохранения, предоставляющие вторичную (специализированную) и третичную (высокоспециализированную) медицинскую помощь (неофициальный текст)

Субъект законодательной инициативы
Проект, Неофициальный текст от 14.09.2015

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

Про затвердження Порядку направлення пацієнтів до закладів охорони здоров'я, що надають вторинну (спеціалізовану) та третинну (високоспеціалізовану) медичну допомогу

На виконання частини третьої статті 33 Основ законодавства України про охорону здоров'я, абзаців двадцять третього, дев'яносто четвертого підпункту 8 пункту 4 Положення про Міністерство охорони здоров'я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року N 267, з метою забезпечення рівного і справедливого доступу пацієнтів до вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити:

1) Порядок направлення пацієнтів до закладів охорони здоров'я, що надають вторинну (спеціалізовану) та третинну (високоспеціалізовану) медичну допомогу (далі - Порядок), що додається;

2) форму первинної облікової документації 028-1/о "Направлення на консультацію до лікаря-спеціаліста, у діагностичні кабінети, лабораторії" та інструкцію щодо її заповнення, що додається;

3) форму первинної облікової документації 028-4/о "Направлення на госпіталізацію" та інструкцію щодо її заповнення, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, підпункт 1.3 пункту 1 наказу Міністерства охорони здоров'я України від 05 жовтня 2011 року N 646 "Про затвердження нормативно-правових актів Міністерства охорони здоров'я України щодо реалізації Закону України "Про порядок проведення реформування системи охорони здоров'я у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та місті Києві", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 07 грудня 2011 року за N 1414/20152.

2. Медичному департаменту (Черняк С. І.) забезпечити подання цього наказу в установленому законодавством порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Міністру охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, керівникам структурних підрозділів з питань охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій забезпечити виконання цього наказу.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Шафранського В. В.

Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Міністр

О. Квіташвілі

 

ПОРЯДОК
направлення пацієнтів до закладів охорони здоров'я, що надають вторинну (спеціалізовану) та третинну (високоспеціалізовану) медичну допомогу

I. Загальні положення

1. Цей Порядок регулює основні умови, за яких пацієнт скеровується до закладів охорони здоров'я (далі - ЗОЗ) незалежно від форми власності та підпорядкування, що надають вторинну (спеціалізовану) медичну допомогу (далі - ЗОЗ ВМД) та третинну (високоспеціалізовану) медичну допомогу (далі - ЗОЗ ТМД), а також умови, за яких пацієнт може самостійно (без направлення) звернутись до зазначених ЗОЗ.

2. У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні.

Амбулаторна медична допомога - форма організації надання медичної допомоги без госпіталізації до стаціонару особам, які звернулися або направлені до ЗОЗ/підрозділу ЗОЗ, що забезпечує таку форму надання медичної допомоги, незалежно від наявності чи відсутності захворювання. Включає комплекси профілактичних заходів, діагностичних обстежень, лікування захворювань відповідно до затверджених локальних протоколів, що створюються в ЗОЗ на основі медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги в системі МОЗ України. Надається ЗОЗ з надання первинної медичної допомоги (далі - ЗОЗ ПМД), амбулаторно-поліклінічними ЗОЗ або підрозділами ЗОЗ ВМД та ЗОЗ ТМД. Здійснюється за територіально-дільничним принципом або за принципом прикріплення особи за її бажанням до конкретного ЗОЗ.

Стаціонарна медична допомога - форма організації надання медичної допомоги, що передбачає госпіталізацію до стаціонару ЗОЗ пацієнта, який потребує цілодобового медичного спостереження, лікувальних та/або діагностичних процедур відповідно до затверджених локальних протоколів, що створюються в ЗОЗ на основі медико-технологічних документів МОЗ України. Надається ЗОЗ, в структурі яких передбачено функціонування відділень стаціонару з відповідним ліжковим фондом.

Самостійне звернення пацієнта - звернення пацієнта до ЗОЗ ВМД/ТМД без направлення.

Зміст інших понять і термінів визначається законодавством України.

3. Пацієнти можуть направлятись до ЗОЗ ВМД/ТМД з метою проведення обстеження, консультації чи госпіталізації.

Направлення на госпіталізацію здійснюється з урахуванням загальних критеріїв для госпіталізації та відповідно до медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги у сфері МОЗ України.

4. Направлення пацієнтів до ЗОЗ ВМД/ТМД здійснюється у плановому та екстреному порядку.

5. При направленні пацієнта до ЗОЗ ВМД/ТМД з метою проведення обстеження, консультації лікар заповнює форму 028-1/о "Направлення на консультацію до лікаря-спеціаліста, у діагностичні кабінети, лабораторії", затверджену цим наказом.

6. За результатами консультації лікарем ЗОЗ ВМД/ТМД надається форма N 028/о "Консультаційний висновок спеціаліста", затверджена наказом МОЗ України від 14 лютого 2012 року N 110 "Про затвердження форм первинної облікової документації та інструкцій щодо їх заповнення, що використовуються у закладах охорони здоров'я незалежно від форми власності та підпорядкування", зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 28 квітня 2012 року за N 661/20974.

7. При направленні пацієнта до ЗОЗ ВМД/ТМД з метою госпіталізації, що здійснюється у разі наявності абсолютних та відносних показань для такої госпіталізації відповідно до медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги МОЗ України, лікуючим лікарем або, за його дорученням, іншим медичним працівником з використанням засобів зв'язку (електронна пошта, запис по телефону тощо) узгоджується дата і час госпіталізації.

Транспортування пацієнта для госпіталізації до ЗОЗ ВМД/ТМД у плановому порядку здійснюється самостійно без супроводу медичних працівників.

При направленні пацієнта до ЗОЗ ВМД/ТМД з метою госпіталізації лікар заповнює форму 028-4/о "Направлення на госпіталізацію", затверджену цим наказом.

8. Направлення пацієнта до ЗОЗ ВМД/ТМД в екстреному порядку за направленням лікаря у разі наявності абсолютних та відносних показань для такої госпіталізації відповідно до медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги МОЗ України здійснюється цілодобово поза загальною чергою без попереднього погодження дати і часу госпіталізації.

Відсутність у пацієнта документів, що засвідчують особу, не може бути причиною відмови у направленні на госпіталізацію (обстеження, консультацію) в екстреному порядку за наявності медичних показань.

Транспортування пацієнта для госпіталізації за екстреними показаннями до закладу ВМД здійснюється санітарним транспортом системи екстреної медичної допомоги в супроводі працівників системи екстреної медичної допомоги за згодою пацієнта.

Згода пацієнта чи його законного представника не потрібна лише у разі наявності ознак прямої загрози життю пацієнта за умови неможливості отримання з об'єктивних причин згоди на таке втручання від самого пацієнта чи його законного представника.

9. Лікарями ЗОЗ, які надають амбулаторно-поліклінічну допомогу при направленні хворого на консультацію в інші ЗОЗ, на стаціонарне лікування та лікарями стаціонарів при виписці або у випадку смерті хворого заповнюється форма N 027/о "Виписка із медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого", затверджена наказом МОЗ України від 14 лютого 2012 року N 110, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 28 квітня 2012 року за N 661/20974.

II. Порядок направлення пацієнтів до ЗОЗ ВМД

1. Пацієнти направляються до ЗОЗ ВМД у таких випадках:

1) до діагностичних кабінетів - у разі потреби в проведенні обстежень (функціональних, інструментальних, лабораторних, інших), необхідних для діагностики захворювань, лікування яких знаходиться у межах компетенції лікарів ПМД;

2) до лікарів-спеціалістів - для отримання необхідних консультацій чи амбулаторного лікування (обстеження) пацієнта у лікаря-спеціаліста ВМД;

3) до стаціонарних відділень профільних лікарень для стаціонарного лікування у разі:

гострого захворювання та/або стану, травми чи отруєння;

загострення хронічного захворювання і потреби в оперативному лікуванні, цілодобовому інтенсивному лікуванні та/або догляді;

загострення хронічного захворювання за необхідності в стаціонарному лікуванні (обстеженні) та/або догляді без потреби в інтенсивному лікуванні, для проведення протирецидивного курсу лікування, якщо неможливо забезпечити амбулаторну медичну допомогу;

відсутності ефекту від амбулаторного лікування;

потреби надання цілодобової вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги та /або догляду окремим категоріям пацієнтів (вагітним, роділлям, породіллям, новонародженим, дітям тощо);

4) проведення різних видів експертиз за умови неможливості їх забезпечення при отриманні амбулаторної медичної допомоги;

5) необхідності у проведенні медичної реабілітації у профільних лікарнях (відділеннях лікарень);

6) потреби в наданні паліативної допомоги.

2. Направлення пацієнтів до ЗОЗ ВМД у плановому порядку забезпечують:

1) лікарі ПМД: лікарі загальної практики - сімейні лікарі (далі - лікарі ЗПСЛ), лікарі-терапевти дільничні, лікарі-педіатри дільничні центрів первинної медичної (медико-санітарної) допомоги (далі - ЦПМСД), лікарі ЗПСЛ, які провадять господарську діяльність з медичної практики як фізичні особи - підприємці, що перебувають з ЦПМСД у цивільно-правових відносинах;

2) лікарі-спеціалісти закладів ВМД, що надають амбулаторну медичну допомогу для проведення обстеження або госпіталізації пацієнта;

3) лікарі-спеціалісти ЗОЗ ВМД іншої спеціалізації;

4) лікарі, що провадять господарську діяльність з медичної практики як фізичні особи - підприємці, які отримали спеціалізацію за відповідною спеціальністю (крім спеціальності "загальна практика - сімейна медицина);

5) лікарі-спеціалісти закладів ТМД;

6) медико-соціальні експертні комісії (МСЕК) з метою уточнення ступеня функціональних порушень.

3. Направлення пацієнтів до ЗОЗ ВМД в екстреному порядку забезпечують:

1) лікарі ПМД: лікарі ЗПСЛ, лікарі-терапевти дільничні, лікарі-педіатри дільничні ЦПМСД, лікарі ЗПСЛ, які провадять господарську діяльність з медичної практики як фізичні особи - підприємці, що перебувають з ЦПМСД у цивільно-правових відносинах;

2) лікарі-спеціалісти закладів ВМД, що надають амбулаторну медичну допомогу для проведення обстеження або госпіталізації пацієнта;

3) лікарі-спеціалісти ЗОЗ ВМД іншої спеціалізації;

4) лікарі, що провадять господарську діяльність з медичної практики як фізичні особи - підприємці, які отримали спеціалізацію за відповідною спеціальністю (крім спеціальності "Загальна практика - сімейна медицина);

5) лікарі-спеціалісти закладів ТМД;

6) працівники системи екстреної медичної допомоги;

7) фельдшери, акушерки фельдшерських (фельдшерсько-акушерських) пунктів.

4. Лікарі-спеціалісти ЗОЗ ТМД можуть направляти пацієнтів до ЗОЗ ВМД у таких випадках:

1) для проведення у профільних лікарнях (відділеннях лікарень) оперативних втручань (у тому числі невідкладних), що не потребують надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги відповідно до медико-технологічних документів, затверджених МОЗ України;

2) у разі гострого захворювання, загострення хронічного захворювання за потреби в стаціонарному лікуванні у профільних лікарнях (відділеннях лікарень), що не потребують надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги відповідно до медико-технологічних документів, затверджених МОЗ України;

3) для продовження лікування або проведення ранньої чи пізньої реабілітації у профільних лікарнях (відділеннях лікарень) після лікування в ЗОЗ ТМД;

4) у разі потреби в паліативній допомозі.

5. Лікарі-спеціалісти ЗОЗ ВМД після стаціонарного або амбулаторного лікування можуть направляти пацієнтів до ЗОЗ ВМД іншої спеціалізації у разі потреби в подальшому лікуванні або проведенні ранньої чи пізньої реабілітації у профільній лікарні (відділенні лікарні).

6. Працівники системи екстреної медичної допомоги можуть направляти/доставляти пацієнтів до ЗОЗ ВМД у разі гострих захворювань та станів, травм чи отруєнь, загострень хронічних захворювань (якщо пацієнт перебуває у невідкладному стані), необхідності у догляді або наданні цілодобової спеціалізованої медичної допомоги окремим категоріям пацієнтів (вагітним, роділлям, породіллям, новонародженим, дітям тощо).

III. Порядок направлення пацієнтів до закладів ТМД

1. Направлення пацієнтів у плановому порядку до ЗОЗ ТМД відповідної спеціалізації здійснюється за таких умов:

1) необхідність у використанні високотехнологічних, високоспеціалізованих методів діагностики та лікування;

2) відсутність ефекту від застосованого лікування у ЗОЗ ВМД;

3) складні для діагностики випадки захворювань, рідкісні (орфанні) захворювання.

2. Направлення пацієнтів до ЗОЗ ТМД у плановому порядку забезпечують:

1) лікарі-спеціалісти ЗОЗ ВМД та ЗОЗ ТМД іншої спеціалізації (за погодженням);

2) лікарі, що провадять господарську діяльність з медичної практики як фізичні особи - підприємці, які отримали спеціалізацію за відповідною спеціальністю (крім спеціальності "загальна практика - сімейна медицина);

3) лікарсько-консультативні комісії обласних лікарень, спеціалізованих центрів (у разі направлення до клінік науково-дослідних установ);

4) медико-соціальні експертні комісії (МСЕК) з метою уточнення ступеня функціональних порушень.

3. Направлення пацієнтів до закладів ТМД в екстреному порядку (у разі необхідності у терміновому використанні високотехнологічних або високоспеціалізованих методів діагностики та лікування) забезпечують:

1) працівники системи екстреної медичної допомоги;

2) лікарі ПМД: лікарі ЗПСЛ, лікарі-терапевти дільничні, лікарі-педіатри дільничні ЦПМСД, лікарі ЗПСЛ, які провадять господарську діяльність з медичної практики як фізичні особи - підприємці, що перебувають з ЦПМСД у цивільно-правових відносинах;

3) лікарі-спеціалісти ЗОЗ ВМД;

4) лікарі, що провадять господарську діяльність з медичної практики як фізичні особи - підприємці, які отримали спеціалізацію за відповідною спеціальністю (крім спеціальності "Загальна практика - сімейна медицина).

IV. Самостійне звернення пацієнта до ЗОЗ ВМД/ТМД

1. Пацієнт може звернутись до ЗОЗ ВМД/ТМД самостійно.

2. Лікарі-спеціалісти ЗОЗ ВМД/ТМД зобов'язані забезпечити надання медичної допомоги пацієнту за самостійним зверненням у разі:

1) перебування пацієнта у невідкладному стані для отримання невідкладної медичної допомоги відповідно до показань;

2) звернення до лікаря-акушер-гінеколога, лікаря-педіатра, лікаря-стоматолога;

3) загострення хронічного захворювання за умови, якщо пацієнт перебуває на диспансерному обліку в цьому ЗОЗ;

4) укладеного договору про медичне обслуговування у даному ЗОЗ між ЗОЗ і пацієнтом.

3. В інших випадках лікарі-спеціалісти ЗОЗ ВМД/ТМД можуть направити пацієнта для отримання ним необхідної медичної допомоги згідно з показаннями до профільного ЗОЗ відповідного виду.

 

В. о. директора Медичного
департаменту

 

 

Найменування міністерства, іншого органу виконавчої влади, підприємства, установи, організації, до сфери управління якого (якої) належить заклад охорони здоров'я
______________________________________
______________________________________

Найменування та місцезнаходження (повна поштова адреса) закладу охорони здоров'я, де заповнюється форма
______________________________________

Код за ЄДРПОУ            |__|__|__|__|__|__|__|__|

 

МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

 

Форма первинної облікової документації

N 028-1/о

 
ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ МОЗ України

|__|__|__|__|__|__|__|__| N |__|__|__|__|

Направлення на консультацію до лікаря-спеціаліста, у діагностичні кабінети, лабораторії

"___" ____________ 20__ р.

1. Прізвище, ім'я, по батькові пацієнта ____________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

2. Направлення на обстеження в __________________________________________________ кабінет

3. Вид обстеження ____________________________________________________________________

4. У лабораторію для проведення аналізів ________________________________________________

5. На консультацію до спеціаліста _______________________________________________________

6. Діагноз ____________________________________________________________________________

П. І. П. лікаря ______________
                                          (підпис)

 

В. о. директора Медичного
департаменту

 

 

Інструкція
щодо заповнення форми первинної облікової документації N 028-1/о "Направлення на консультацію до лікаря-спеціаліста, у діагностичні кабінети, лабораторії"

1. Ця Інструкція визначає порядок заповнення форми первинної облікової документації N 028-1/о "Направлення на консультацію до лікаря-спеціаліста, у діагностичні кабінети, лабораторії" (далі - форма N 028-1/о).

2. Форма N 028-1/о заповнюється:

лікарями первинної медичної допомоги (далі - ПМД): лікарями загальної практики - сімейними лікарями (далі - лікарі ЗПСЛ), лікарями-терапевтами дільничними, лікарями-педіатрами дільничними центрів первинної (медико-санітарної) допомоги (далі - ЦПМСД), лікарями ЗПСЛ, які провадять господарську діяльність з медичної практики як фізичні особи - підприємці, що перебувають з ЦПМСД у цивільно-правових відносинах при направленні пацієнтів до закладів охорони здоров'я, що надають вторинну медичну допомогу (далі - ЗОЗ ВМД);

лікарями-спеціалістами закладів охорони здоров'я, що надають вторинну (спеціалізовану) або третинну (високоспеціалізовану) медичну допомогу (далі - лікарі-спеціалісти ЗОЗ ВМД/ТМД), лікарі, що провадять господарську діяльність з медичної практики як фізичні особи - підприємці, які отримали спеціалізацію за відповідною спеціальністю (крім спеціальності "Загальна практика - сімейна медицина).

3. Пацієнти з формою N 028-1/о направляються у ЗОЗ ВМД до діагностичних кабінетів - у разі потреби в проведенні обстежень (функціональних, інструментальних, лабораторних, інших), необхідних для діагностики захворювань, лікування яких знаходиться у межах компетенції лікарів ПМД; до лікарів-спеціалістів ЗОЗ ВМД/ТМД - для отримання необхідних консультацій чи амбулаторного лікування (обстеження) пацієнта у лікаря-спеціаліста ВМД/ТМД або при необхідності використання високотехнологічних методів діагностики.

4. У формі N 028-1/о після найменування проставляється дата її заповнення (число, місяць, рік).

5. У рядку 1 вписується прізвище, ім'я, по батькові пацієнта на підставі форми N 025/о "Медична карта амбулаторного хворого", затвердженої наказом МОЗ України від 14 лютого 2012 року N 110, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28 квітня 2012 року за N 661/20974, або форми N 112/о "Історія розвитку дитини", затвердженої наказом МОЗ України від 28 липня 2014 року N 527, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 13 серпня 2014 року N 959/25736.

6. У рядку 2 форми N 028-1/о зазначається найменування кабінету, куди направляється пацієнт, у рядку 3 - вид обстеження (функціональне, лабораторне, інструментальне: рентгенологічна діагностика, ультразвукове обстеження, ендоскопічне тощо).

7. У рядку 4 вказуються вид лабораторного дослідження (загально-клінічне, гематологічне, біохімічне тощо).

8. У рядку 5 зазначається лікар-спеціаліст, на консультацію чи обстеження до якого направляється пацієнт.

9. У рядку 6 вписується діагноз лікаря, який направляє пацієнта на обстеження для його уточнення. Після обстеження пацієнта лікарем-спеціалістом заповнюється "Консультативний висновок спеціаліста" (форма N 028/о), затверджена наказом МОЗ України від 14 лютого 2012 року N 110, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28 квітня 2012 року за N 661/20974, для передачі його лікарю, який направляв пацієнта на обстеження.

10. У разі ведення форми N 028-1/о в електронному форматі вона повинна включати в себе усі дані, які містяться на затвердженому паперовому носії інформації.

11. Форма N 028-1/о завіряється підписом лікаря, який направляє пацієнта на обстеження.

 

В. о. директора
Медичного департаменту

 

 

Найменування міністерства, іншого органу виконавчої влади, підприємства, установи, організації, до сфери управління якого (якої) належить заклад охорони здоров'я
______________________________________
______________________________________

Найменування та місцезнаходження (повна поштова адреса) закладу охорони здоров'я, де заповнюється форма
______________________________________

Код за ЄДРПОУ            |__|__|__|__|__|__|__|__|

 

МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

 

Форма первинної облікової документації

N 028-1/о

 
ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ МОЗ України

|__|__|__|__|__|__|__|__| N |__|__|__|__|

НАПРАВЛЕННЯ НА ГОСПІТАЛІЗАЦІЮ

1. Прізвище, ім'я, по батькові пацієнта

2. Найменування закладу охорони здоров'я, куди направляється пацієнт

_____________________________________________________________________________________

3. Найменування відділення, в яке направляється пацієнт

_____________________________________________________________________________________

4. Мета госпіталізації __________________________________________________________________

5. Діагноз при направленні

_____________________________________________________________________________________

6. Прізвище, ім'я, по батькові та підпис лікаря, який направляє пацієнта

_____________________________________________________________________________________

7. Дата                        М. П.
                                             (число, місяць, рік)

 

В. о. директора
Медичного департаменту

 

 

Інструкція
щодо заповнення форми первинної облікової документації N 028-4/о "Направлення на госпіталізацію"

1. Ця Інструкція визначає порядок заповнення форми первинної облікової документації N 028-4/о "Направлення на госпіталізацію" (далі - форма N 028-4/о).

2. Форма N 028-4/о використовується при направленні пацієнта до закладів охорони здоров'я, що надають вторинну (спеціалізовану) чи третинну (високоспеціалізовану) медичну допомогу (далі - ЗОЗ ВМД/ТМД) для госпіталізації, що здійснюється у разі наявності абсолютних та відносних показань для госпіталізації.

3. При направленні пацієнтів до ЗОЗ ВМД форму N 028-4/о заповнюють:

1) лікарі ПМД: лікарі загальної практики - сімейні лікарі (далі - лікарі ЗПСЛ), лікарі-терапевти дільничні, лікарі-педіатри дільничні центрів первинної медичної (медико-санітарної) допомоги (далі - ЦПМСД), лікарі ЗПСЛ, які провадять господарську діяльність з медичної практики як фізичні особи - підприємці, що перебувають з ЦПМСД у цивільно-правових відносинах;

2) лікарі-спеціалісти ЗОЗ ВМД, що надають амбулаторну медичну допомогу для проведення обстеження або госпіталізації пацієнта;

3) лікарі-спеціалісти ЗОЗ ВМД іншої спеціалізації;

4) лікарі, що провадять господарську діяльність з медичної практики як фізичні особи - підприємці, які отримали спеціалізацію за відповідною спеціальністю (крім спеціальності "Загальна практика - сімейна медицина);

5) лікарі-спеціалісти ЗОЗ ТМД (для продовження лікування, реабілітації, у разі потреби в паліативній допомозі тощо);

6) медико-соціальні експертні комісії (МСЕК) для уточнення ступеня функціональних порушень.

4. При направленні пацієнтів до ЗОЗ ТМД форму N 028-4/о заповнюють:

1) лікарі-спеціалісти ЗОЗ ВМД та ЗОЗ ТМД іншої спеціалізації (за погодженням);

2) лікарі, що провадять господарську діяльність з медичної практики як фізичні особи - підприємці, які отримали спеціалізацію за відповідною спеціальністю (крім спеціальності "Загальна практика - сімейна медицина);

3) лікарсько-консультативні комісії обласних лікарень, спеціалізованих центрів (у разі направлення до клінік науково-дослідних установ);

4) медико-соціальні експертні комісії (МСЕК) з метою уточнення ступеня функціональних порушень.

5. У графі 1 форми N 028-4/о вказуються прізвище, ім'я, по батькові пацієнта.

6. У графі 2 зазначається найменування ЗОЗ ВМД/ТМД, в який направляється пацієнт у плановому порядку.

7. У графі 3 вказується найменування відділення, в яке направляється пацієнт.

8. У графі 4 зазначається мета госпіталізації (лікування, реабілітація, паліативна допомога, експертиза тощо).

9. У графі 5 записується діагноз пацієнта при направленні на госпіталізацію.

10. У графі 6 зазначаються прізвище, ім'я, по батькові та підпис лікаря, який направляє пацієнта на госпіталізацію.

11. У графі 7 вказується дата (число, місяць, рік) заповнення форми N 028-4/о.

12. Після заповнення форма N 028-4/о завіряється печаткою закладу охорони здоров'я.

Максимальний узгоджений термін планової госпіталізації не може перевищувати одного місяця з дати заповнення направлення на госпіталізацію, а для онкологічних хворих - десяти днів.

13. У разі ведення форми N 028-4/о в електронному форматі вона повинна включати в себе всі дані, які містяться на затвердженому паперовому носії інформації.

14. Строк зберігання форми N 028-4/о - 25 років, що збігається зі строком зберігання форми N 003/о "Медична карта стаціонарного хворого N __", затвердженої наказом Міністерства охорони здоров'я України від 14 лютого 2012 року N 110, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28 квітня 2012 року за N 661/20974, в яку вона підклеюється при госпіталізації у заклад охорони здоров'я.

 

В. о. директора
Медичного департаменту

 

 

* * *

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту наказу Міністерства охорони здоров'я України "Про затвердження Порядку направлення пацієнтів до закладів охорони здоров'я, що надають вторинну (спеціалізовану) та третинну (високоспеціалізовану) медичну допомогу"

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект наказу Міністерства охорони здоров'я України "Про затвердження Порядку направлення пацієнтів до закладів охорони здоров'я, що надають вторинну (спеціалізовану) та третинну (високоспеціалізовану) медичну допомогу" розроблено на виконання частини третьої статті 33 Закону України "Основи законодавства України про охорону здоров'я", абзаців двадцять третього, дев'яносто четвертого підпункту 8 пункту 4 Положення про Міністерство охорони здоров'я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року N 267.

Належна організація первинної медичної допомоги населенню, забезпечення рівного і справедливого доступу пацієнтів до вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги є однією із ланок реформування системи охорони здоров'я України.

2. Мета і шляхи її досягнення

Проект наказу розроблений з метою:

забезпечення доступної та якісної медичної допомоги на усіх рівнях;

направлення пацієнтів до профільних закладів охорони здоров'я відповідно до показань;

розмежування потоків пацієнтів з урахуванням спеціалізації закладів охорони здоров'я;

приведення у відповідність до законодавства положень, що регламентують надання первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги населенню.

Шляхи досягнення - прийняття зазначеного акта.

3. Правові аспекти

Правовою основою прийняття запропонованого проекту акта є Конституція України, Основи законодавства України про охорону здоров'я, Положення про Міністерство охорони здоров'я України, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року N 267, План заходів МОЗ України з виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України та Стратегії сталого розвитку "Україна - 2020" у 2015 році.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація проекту акта не потребує додаткових фінансових та інших витрат з державного та місцевих бюджетів.

5. Позиція зацікавлених органів

Проект акта не потребує погодження з іншими центральними органами виконавчої влади, підлягає державній реєстрації в Міністерстві юстиції України.

6. Регіональний аспект

Проект акта не стосується розвитку адміністративно-територіальних одиниць України.

61. Запобігання дискримінації

У проекті акта відсутні положення, які містять ознаки дискримінації.

7. Запобігання корупції

Проект акта не містить ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Проект акта потребує проведення консультацій з громадськістю. Проект акта розміщений на офіційному веб-сайті МОЗ України www.moz.gov.ua для громадського обговорення.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект акта не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Розроблений проект акта не містить норм, що регулюють господарські або адміністративні відносини між регуляторними органами чи іншими органами державної влади та суб'єктами господарювання, і норми, що регулюють інші суспільні відносини.

11. Прогноз результатів

Прийняття наказу сприятиме подальшому розвитку системи охорони здоров'я, запровадженню рівного доступу пацієнтів до вчасної і якісної медичної допомоги на всіх рівнях, забезпечить розмежування видів медичної допомоги, вдосконалення забезпечення населення первинною, вторинною (спеціалізованою), третинною (високоспеціалізованою) медичною допомогою з урахуванням її інтенсивності та спеціалізації.

 

Міністр охорони здоров'я
України

О. Квіташвілі

Опрос