Идет загрузка документа (45 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка оформления документов относительно наложения Государственным агентством Украины по вопросам кино административно-хозяйственных штрафов за нарушение требований статьи 15-1 Закона Украины "О кинематографии" (неофициальный текст)

Субъект законодательной инициативы
Проект, Неофициальный текст от 31.08.2015

МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

____________

м. Київ

N ______________

Про затвердження Порядку оформлення документів щодо накладення Державним агентством України з питань кіно адміністративно-господарських штрафів за порушення вимог статті 151 Закону України "Про кінематографію"

Відповідно до Закону України "Про кінематографію", Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо захисту інформаційного телерадіопростору України", Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності", Господарського кодексу України, а також в межах повноважень, визначених Положенням про Міністерство культури України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 03.09.2014 N 495,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок оформлення документів щодо накладення Державним агентством України з питань кіно адміністративно-господарських штрафів за порушення вимог статті 151 Закону України "Про кінематографію" (додається).

2. Державному агентству України з питань кіно (Іллєнко П. Ю.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України та оприлюднення на офіційному веб-сайті Міністерства культури України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Віце-прем'єр-міністр України -
Міністр культури України

В. А. Кириленко

 

ПОРЯДОК
оформлення документів щодо накладення Державним агентством України з питань кіно адміністративно-господарських штрафів за порушення вимог статті 151 Закону України "Про кінематографію"

1. Порядок оформлення документів щодо застосування Державним агентством України з питань кіно адміністративно-господарських санкцій за порушення вимог статті 151 Закону України "Про кінематографію" (далі - Порядок) визначає процедуру оформлення в Державному агентстві України з питань кіно документів щодо застосування адміністративно-господарських санкцій за порушення вимог статті 151 Закону України "Про кінематографію".

2. Адміністративно-господарські санкції за порушення вимог статті 151 Закону України "Про кінематографію" накладаються Державним агентством України з питань кіно як центральним органом виконавчої влади у сфері кінематографії на юридичних осіб за вчинення правопорушень, передбачених статтями 151 Закону України "Про кінематографію" (далі - Закон).

3. Інформація та дані про ознаки правопорушення можуть міститися в:

актах Національної ради з питань телебачення і радіомовлення (актах перевірки та актах моніторингу) про виявлення ознак порушення телерадіоорганізаціями законодавства про кінематографію та щодо розповсюдження чи демонстрування творів, розповсюдження і демонстрування яких заборонено законодавством про кінематографію;

матеріалах, отриманих за результатами перевірок, проведених Держкіно;

повідомленнях, отриманих від органів державної влади, органів місцевого самоврядування та юридичних осіб;

зверненнях громадян;

повідомленнях, опублікованих у засобах масової інформації;

інших джерелах.

4. Держкіно накладає на суб'єкти господарювання адміністративно-господарські санкції за такі порушення:

- розповсюдження та/або демонстрування фільмів, що містять популяризацію або пропаганду органів держави-агресора та їхніх окремих дій, що створюють позитивний образ працівників держави-агресора, працівників радянських органів державної безпеки, виправдовують чи визнають правомірною окупацію території України;

5. Розміри адміністративно-господарських санкцій (штрафів) визначаються посадовими особами, які приймають рішення про їх накладення, в межах, визначених статтями 151, 26 Закону.

Адміністративно-господарську санкцію (штраф) може бути накладено на суб'єкта господарювання протягом шести місяців з дня виявлення порушення, але не пізніше ніж через рік з дня його вчинення.

6. Підставою для накладення адміністративно-господарської санкції (штрафу) є протокол про правопорушення щодо розповсюдження чи демонстрування творів, розповсюдження і демонстрування яких заборонено статтями 15, 151, 26 Закону України "Про кінематографію" (додаток 1), який складається не пізніше 10 робочих днів з дати виявлення правопорушення.

7. Бланки протоколів про правопорушення виготовляються Держкіно друкованим способом. Бланк протоколу про правопорушення має номер.

8. Протокол про правопорушення повинен містити:

номер, дату, місце його складання;

посаду, прізвище, ім'я, по батькові особи, яка склала протокол про правопорушення;

повне найменування суб'єкта господарювання, який притягується до відповідальності;

місцезнаходження суб'єкта господарювання, який притягується до відповідальності;

код за ЄДРПОУ суб'єкта господарювання;

виклад обставини правопорушення;

посилання на Закон України, норму якого порушено;

відомості про наявність повторного вчинення правопорушення суб'єктом господарювання, щодо якого складено протокол про правопорушення.

Пояснення посадових осіб суб'єкта господарювання (за наявності), який притягується до відповідальності, є складовою частиною протоколу про правопорушення і приєднуються до нього у вигляді додатка.

9. Протоколи про правопорушення складаються та підписуються працівниками Держкіно, уповноваженими на їх складання.

У разі виявлення порушення при здійсненні безвиїзного контролю підпис уповноваженого(их) працівника(ів) Держкіно на протоколі про правопорушення скріплюється печаткою Держкіно.

10. У разі відмови представника суб'єкта господарювання, який притягується до відповідальності, підписати протокол про правопорушення, уповноважений працівник Держкіно робить напис про відмову в його підписанні. У цьому разі представник суб'єкта господарювання має право подати пояснення і зауваження щодо змісту протоколу про правопорушення, які додаються до протоколу, а також викласти мотиви своєї відмови від його підписання.

11. Протокол про правопорушення не пізніше наступного робочого дня після його складання реєструється працівником Держкіно, що його склав, у журналі реєстрації протоколів про правопорушення, сторінки якого повинні бути прошнуровані, пронумеровані та скріплені печаткою. Журнал реєстрації протоколів про правопорушення (додаток 2) зберігається у Держкіно протягом 5 років.

Облік протоколів проводиться в межах кожного календарного року окремо.

12. Один примірник протоколу про правопорушення після його підписання надається представнику суб'єкта господарювання, щодо якого його складено. У разі неявки представника суб'єкта господарювання, який притягується до відповідальності, на підписання протоколу про правопорушення, складеного протягом проведення перевірки, протокол складається уповноваженим працівником Держкіно в той самий день, про який було повідомлено представника суб'єкта господарювання, про що робиться відповідний напис на протоколі про правопорушення. Протокол про правопорушення надсилається суб'єкту господарювання поштою протягом трьох робочих днів з дати його складення.

У разі складання та реєстрації протоколу про правопорушення при здійсненні безвиїзного контролю діяльності суб'єктів господарювання один примірник такого протоколу надсилається суб'єкту господарювання, щодо якого його складено, поштою протягом трьох робочих днів з дати його складення.

13. Уповноважена Держкіно посадова особа приймає рішення про накладення адміністративно-господарських санкцій (штрафів) за порушення вимог законодавства щодо розповсюдження чи демонстрування творів, розповсюдження і демонстрування яких заборонено статтями 15, 151, 26 Закону України "Про кінематографію" не пізніше 5-ти робочих днів з дня отримання протоколу про правопорушення та додатків до нього.

14. Рішення посадової особи оформлюється у вигляді постанови про накладення адміністративно-господарської санкції (додаток 3), яка складається з вступної, мотивувальної та резолютивної частин.

У вступній частині постанови зазначаються:

номер постанови;

дата та місце розгляду справи;

посада, прізвище, ім'я та по батькові посадової особи, яка винесла постанову;

документ, на підставі якого діє посадова особа;

відомості про суб'єкта господарювання, щодо якого розглядається справа (повне найменування, місцезнаходження, код за ЄДРПОУ, банківські реквізити, засоби зв'язку).

Мотивувальна частина повинна містити

викладення обставин та посилання на нормативно-правовий акт, норми якого порушено, а також наводяться посилання на докази, що підтверджують факт правопорушення або факти, що вказують на відсутність правопорушення, посилання на відповідні норми нормативно-правового акта, який передбачає відповідальність за це правопорушення;

мотиви та обґрунтування щодо визначення розміру адміністративно-господарського штрафу.

У резолютивній частині повинно бути зазначено прийняте за справою про правопорушення рішення.

Постанова за справою про правопорушення повинна містити вказівку про порядок та строк її оскарження.

Постанова за справою про правопорушення підписується посадовою особою, яка розглянула справу, та скріплюється печаткою.

15. Постанова про накладення адміністративно-господарських санкцій (далі - постанова) оголошується негайно.

Копія постанови надається представнику суб'єкта господарювання, щодо якого її винесено (про що здійснюється відповідний напис на примірнику постанови, що залишається у справі), або надсилається поштою протягом трьох робочих днів з дати її винесення.

16. Контроль за виконанням постанови про накладення адміністративно-господарських санкцій здійснює відповідний структурний підрозділ Держкіно.

17. Штраф має бути сплачений не пізніше 15 днів з дня вручення або отримання суб'єктом господарювання надісланої Держкіно копії постанови про накладення штрафу.

18. Порядок оскарження Постанови про накладення адміністративно-господарських санкцій за порушення вимог статей 15, 151, 26 Закону України "Про кінематографію" та зарахування коштів, одержаних у вигляді стягнень, здійснюється в порядку, передбаченому Законом.

 

ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ КІНО

ПРОТОКОЛ N __
про правопорушення щодо розповсюдження чи демонстрування творів, розповсюдження і демонстрування яких заборонено статтями 15, 151
, 26 Закону України "Про кінематографію"

"___" ____________ 20__ року

____________________________________
(місце складання)

Складено _____________________________________________________________________________
                                               (посада, структурний підрозділ, прізвище, ім'я, по батькові особи, яка склала протокол)
_____________________________________________________________________________________
в тому, що ____________________________________________________________________________
                                                                      (найменування та місцезнаходження суб'єкта господарювання)

код за ЄДРПОУ _________________________________, МФО ________________________________
вчинив адміністративно-господарське правопорушення _____________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                  (місце, час вчинення і суть адміністративно-господарського правопорушення із зазначенням
_____________________________________________________________________________________
                                                                        нормативно-правових актів, які було порушено)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                 (відомості про наявність повторного вчинення правопорушення суб'єктом господарювання, щодо якого
                                                                   складено протокол про правопорушення)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________,

передбачене статтями 15, 151, 26 Закону України "Про кінематографію".

Пояснення представника суб'єкта господарювання _________________________________________
                                                                                                                                             (посада, прізвище, ім'я, по батькові)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________.
                                                                                          (якщо є додаток, зазначити)

Підпис ________________________

Інші відомості, потрібні для вирішення справи _____________________________________________________________________________

Підпис особи, яка склала протокол ____________

Підпис, посада, прізвище, ім'я, по батькові
керівника чи представника суб'єкта господарювання _____________

 

ЖУРНАЛ
реєстрації протоколів про правопорушення щодо розповсюдження чи демонстрування творів, розповсюдження і демонстрування яких заборонено статтями 15, 151
, 26 Закону України "Про кінематографію"

N з/п

Номер та дата складання протоколу

Дата та місце вчинення правопорушення

Відомості про суб'єкта господарювання, щодо якого складено протокол

П. І. Б. особи, що склала протокол

Примітка

найменування

місцезнаходження

код за ЄДРПОУ та МФО

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ КІНО

ПОСТАНОВА N __
про накладення штрафу

"___" ____________ 20__ року

Я, ___________________________________________________________________________________
                                                   (посада, прізвище, ім'я, по батькові особи, яка розглянула справу)
_____________________________________________________________________________________
                                                    (посилання на документ, на підставі якого діє посадова особа)
_____________________________________________________________________________________,
                                                   розглянувши протокол про правопорушення щодо суб'єкта господарювання
_____________________________________________________________________________________
                                              (зазначити повне найменування та місцезнаходження суб'єкта господарювання,
_____________________________________________________________________________________
                                                      код за ЄДРПОУ, код МФО, банківські реквізити, засоби зв'язку)
про допущення порушень законодавства щодо розповсюдження чи демонстрування творів, розповсюдження і демонстрування яких заборонено статтями 15, 151, 26 Закону України "Про кінематографію",

УСТАНОВИВ:

_____________________________________________________________________________________
                                                                 (викласти обставини, що встановлені при розгляді справи)

У результаті дослідження матеріалів справи встановлено, що суб'єкт господарювання порушив _____________________________________________________________________________________.

Керуючись статтями 15, 151, 26 Закону України "Про кінематографію",

ПОСТАНОВИВ:

_____________________________________________________________________________________
                (зазначити найменування та місцезнаходження суб'єкта господарювання, щодо якого винесено постанову,
                                                                        його код за ЄДРПОУ та МФО)
відповідно до пункту статтями 15, 151, 26 Закону України "Про кінематографію" застосувати до суб'єкта господарювання адміністративно-господарську санкцію у вигляді штрафу в розмірі
_____________________________________________________________________________________
                                                                                                   (сума словами)
на рахунок Держкіно ___________________________________________________________________.

Постанова про накладання штрафу підлягає виконанню з моменту її винесення, але не пізніше 15 днів з дати її вручення або отримання суб'єктом господарювання.

Постанову про накладення штрафу може бути оскаржено суб'єктом господарювання, щодо якого її винесено, протягом десяти днів з дати винесення постанови. У разі пропуску зазначеного строку з поважних причин цей строк може бути продовжено посадовою особою, якою винесено постанову, за клопотанням суб'єкта господарювання, щодо якого винесено постанову про накладення штрафу.

М. П.

Підпис посадової особи,
яка розглянула справу ___________________

Копію цієї постанови отримано

Підпис _________________

"___" ____________ 20__ року

 

* * *

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
проекту наказу Міністерства культури України "Про затвердження Порядку оформлення документів щодо застосування Державним агентством України з питань кіно адміністративно-господарських санкцій за порушення вимог статті 151 Закону України "Про кінематографію"

1. Проблема, яку пропонується розв'язати шляхом державного регулювання

Проект наказу Міністерства культури України "Про затвердження Порядку оформлення документів щодо застосування Державним агентством України з питань кіно адміністративно-господарських санкцій за порушення вимог статті 151 Закону України "Про кінематографію" (далі - проект наказу) розроблено відповідно до Закону України "Про кінематографію", Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо захисту інформаційного телерадіопростору України", Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності", Господарського кодексу України.

Прийняття проекту постанови Кабінету Міністрів України вдосконалить правові відносини у сфері кінематографії та врегульовує норми, передбачені Законом України "Про кінематографію" шляхом визначення процедури та строків розгляду Державним агентством України з питань кіно справ про правопорушення щодо розповсюдження чи демонстрування творів, розповсюдження і демонстрування яких заборонено статтями 15, 151, 26 Закону України "Про кінематографію" та застосування адміністративно-господарських санкцій за такі правопорушення.

А також дозволить забезпечити дієвий контроль за розповсюдженням кіно- відеопродукції в Україні для захисту моральних засад та утвердження здорового способу життя та запровадження правового механізму захисту національної безпеки України в інформаційній сфері шляхом обмеження в Україні будь-яких форм пропаганди, що використовуються державою-окупантом.

2. Цілі державного регулювання

Метою запропонованого проекту є забезпечення дієвого контролю за розповсюдженням кіно- відеопродукції в Україні для захисту моральних засад та утвердження здорового способу життя та запровадження правового механізму захисту національної безпеки України в інформаційній сфері шляхом обмеження в Україні будь-яких форм пропаганди, що використовуються державою-окупантом. Це дозволить більш ефективно впливати на ситуацію на кінотелевідеоринку України.

3. Альтернативні способи досягнення зазначених цілей, аргументи щодо переваги обраного способу

Існує два альтернативних способи досягнення цілей державного регулювання.

Перший спосіб - залишення питання розповсюдженням кіно- відеопродукції виробленої фізичними та юридичними особами держави-окупанта в Україні без регулювання, що означає поширення будь-яких форм пропаганди держави-окупанта в інформаційній сфері.

Обраний спосіб - прийняття акта дозволить забезпечити дієвий контроль за розповсюдженням кіно- відеопродукції в Україні для захисту моральних засад та утвердження здорового способу життя та запровадити правовий механізм захисту національної безпеки України в інформаційній сфері шляхом обмеження в Україні будь-яких форм пропаганди, що використовуються державою-окупантом.

4. Механізм, який пропонується застосувати для розв'язання проблеми

Проектом передбачається встановити процедуру та строки розгляду Державним агентством України з питань кіно справ про правопорушення щодо розповсюдження чи демонстрування творів, розповсюдження і демонстрування яких заборонено статтями 15, 151, 26 Закону України "Про кінематографію" та застосування адміністративно-господарських санкцій за такі правопорушення.

5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

У разі прийняття проекту наказу значною мірою буде досягнута мета його прийняття - забезпечення дієвого контролю за розповсюдженням кіно- відеопродукції в Україні для захисту моральних засад та утвердження здорового способу життя та запровадження правового механізму захисту національної безпеки України в інформаційній сфері шляхом обмеження в Україні будь-яких форм пропаганди, що використовуються державою-окупантом.

6. Очікувані результати прийняття акта

Прийняття проекту наказу матиме своїм наслідком врегулювання процедури та строків розгляду Державним агентством України з питань кіно справ про правопорушення щодо розповсюдження чи демонстрування творів, розповсюдження і демонстрування яких заборонено статтями 15, 151, 26 Закону України "Про кінематографію" та застосування адміністративно-господарських санкцій за такі правопорушення, а також забезпечення дієвого контролю за розповсюдженням кіно- відеопродукції в Україні для захисту моральних засад та утвердження здорового способу життя та запровадження правового механізму захисту національної безпеки України в інформаційній сфері шляхом обмеження в Україні будь-яких форм пропаганди, що використовуються державою-окупантом.

7. Строк чинності акта

Проект наказу, матиме необмежений термін дії, що дозволить забезпечити стабільність у механізмах реалізації державної політики у сфері державного нагляду (контролю).

8. Показники результативності акта

Якісні показники:

створення можливості для постійного моніторингу ситуації на кінотелевідеоринку України;

здійснення ефективного моніторингу дотримання порядку та умов розповсюдження та демонстрування фільмів;

створення можливості для захисту інформаційного і культурного простору держави, забезпечення дієвого правового механізму захисту національної безпеки України в інформаційній сфері шляхом обмеження в Україні будь-яких форм пропаганди, що використовуються державою-окупантом.

Кількісні показники:

Прийняття та реалізація наказу не потребує додаткових витрат з державного і місцевих бюджетів.

9. Заходи, з допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акта

Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися за показниками результативності Міністерством культури України.

Базове відстеження результативності регуляторного акта буде проведене до набрання чинності постанови шляхом аналізу статистичних даних.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта буде проведене через рік після набрання ним чинності шляхом аналізу статистичних даних у порівнянні з результатами базового відстеження.

 

Голова Державного агентства
України з питань кіно

П. Ю. Іллєнко

Опрос