Идет загрузка документа (15 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в приказ Фонда государственного имущества Украины от 23 января 2004 года N 105 (неофициальный текст)

Субъект законодательной инициативы
Проект, Неофициальный текст от 09.09.2015

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

_____________

м. Київ

N ____________

Про внесення змін до наказу Фонду державного майна України від 23 січня 2004 року N 105

Відповідно до пункту 89 Методики оцінки майна, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 10.12.2003 N 1891 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від _____ N ____), з метою приведення нормативно-правових актів Фонду державного майна України у відповідність із законодавством

НАКАЗУЮ:

1. У заголовку та тексті наказу Фонду державного майна України від 23 січня 2004 року N 105 "Про затвердження Порядку визначення початкової вартості пакетів акцій публічних акціонерних товариств, що підлягають продажу на конкурсах", зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 31 січня 2004 року за N 135/8734, слово "публічних" вилучити, слово "конкурсах" замінити словами "конкурентних засадах".

2. Затвердити Зміни до Порядку визначення початкової вартості пакетів акцій публічних акціонерних товариств, що підлягають продажу на конкурсах, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 23.01.2004 N 105, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31.01.2004 за N 135/8734 (із змінами), що додаються.

3. Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

4. Уважати таким, що втратив чинність, наказ Фонду державного майна України "Про затвердження Порядку складання актів оцінки пакетів акцій акціонерних товариств під час їх продажу на конкурентних засадах (крім продажу на конкурсах)" від 17 липня 2013 року N 1042, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 18 липня 2013 року за N 1202/23734.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Фонду Н. Лебідь.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Голова Фонду

І. Білоус

 

Зміни до Порядку початкової вартості пакетів акцій публічних акціонерних товариств, що підлягають продажу на конкурсах

1. Заголовок Порядку викласти в такій редакції:

"Порядок визначення оціночної вартості пакетів акцій акціонерних товариств, що підлягають продажу на конкурентних засадах";

2. У тексті Порядку слово "ПАТ" замінити словом "АТ".

3. У главі 1:

1) у пункті 1.1:

абзац перший викласти у такій редакції:

"1.1. Цей Порядок визначає процедуру складання та порядок заповнення актів оцінки пакетів акцій акціонерних товариств незалежно від типу (далі - АТ), створених у процесі приватизації (корпоратизації), що належать державі, для продажу у випадках, передбачених абзацом п'ятим частини першої статті 15 Закону України "Про приватизацію державного майна", за результатами стандартизованої оцінки (далі - акти оцінки пакетів акцій АТ).".

в абзаці третьому речення "Наказ видається в межах строку розміщення пакета акцій та не пізніше дати оцінки, яка ним призначається." вилучити.

2) в абзаці другому пункту 1.2 слова "на конкурсі" замінити словами "на конкурентних засадах".

3) у пункті 1.4:

за текстом пункту слова "на конкурсі" замінити словами "на конкурентних засадах";

слова ", у тому числі для виконання пункту 82 Методики оцінки майна, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 10.12.2003 N 1891" виключити;

4) у пункті 1.5 слова "на конкурсі" замінити словами "на конкурентних засадах".

4. У главі 2:

1) у пункті 2.2:

підпункт 2) абзацу другого викласти у такій редакції:

"2) довідка щодо дати проведення останньої переоцінки необоротних активів АТ, за формою згідно з додатком 2 до цього Порядку;";

2) доповнити підпунктами 5) та 6) такого змісту:

"5) акт оцінки майна (акт оцінки вартості єдиного (цілісного) майнового комплексу), складений під час приватизації (корпоратизації);

6) затверджений план розміщення акцій (уточнений план розміщення акцій), відповідно до якого буде здійснюватись продаж пакета акцій.".

5. У главі 3:

1) у пункті 3.1 слова та знаки ", та довідки ПАТ, зазначеної у підпункті 2 пункту 2.2 цього Порядку." виключити;

2) пункт 3.2 викласти у такій редакції:

"3.2. Використання майнового підходу передбачає визначення чистої вартості активів, яка визначається як різниця між переоціненою вартістю активів АТ та вартістю його зобов'язань. Якщо результат розрахунку становить від'ємну величину, розрахунок оціночної вартості пакета акцій АТ з використанням майнового підходу не проводиться.

Переоцінена первісна вартість об'єкта основних засобів визначається множенням первісної вартості об'єкта основних засобів на такі індекси:

індекс зміни вартості будівельно-монтажних робіт - до показників вартості нерухомого майна, що є введеними в експлуатацію або незавершеними будівництвом об'єктами;

індекс цін виробників промислової продукції відповідної галузі - до показників вартості машин та обладнання, які є продукцією такої галузі;

індекс споживчих цін - до показників вартості інших об'єктів.

Оціночна вартість пакета акцій АТ з використанням майнового підходу (Вм) визначається за формулою

Вм = (ВА + Д - ВЗ) х Рп / 100 х Квл,

/1/

де ВА - вартість активів АТ, згідно з відповідним балансом (рядок 1095 + рядок 1195), тис. грн.;

Д - сума дооцінки залишкової вартості основних засобів, тис. грн.;

ВЗ - вартість зобов'язань АТ, згідно з відповідним балансом (рядок 1595 + рядок 1695), тис. грн.;

Д = (ППВ * (1 - (З / ПВ)) - ОЗ

/2/

де ППВ - переоцінена первісна вартість об'єкта основних засобів, тис. грн.;

З - сума зносу основних засобів, згідно з відповідним балансом (рядок 1012), тис. грн.;

ПВ - первісна вартість основних засобів, згідно з відповідним балансом (рядок 1011), тис. грн.

ОЗ - балансова вартість основних засобів, згідно з відповідним балансом (рядок 1010), тис. грн.

Рп - розмір пакета акцій, що оцінюється, %;

Квл - коефіцієнт властивостей пакета акцій, що оцінюється (додаток 3).";

3) пункт 3.5 викласти у такій редакції:

"3.5. Грошовий потік за кожний попередній повний рік визначається як сума таких показників звіту про фінансові результати АТ (форма N 2):

фінансовий результат від операційної діяльності (прибуток (рядок 2190) або збиток (рядок 2195) з відповідним знаком), скоригований на величину позитивного результату алгебраїчної суми показників фінансових та інших доходів (рядки 2200, 2220, 2240), фінансових та інших витрат (2250, 2255, 2270), за умови якщо отримана величина відрізняється не більш ніж на 10 % від аналогічного показника за кожен звітний період. В інших випадках до грошового потоку включається фінансовий результат від операційної діяльності (прибуток (рядок 2190).

амортизація (рядок 2515).

Усереднений грошовий потік за два попередні повні роки до дати оцінки визначається як середньоарифметичне значення грошових потоків за перший та другий попередній повний рік до дати оцінки. Якщо датою оцінки визначено останнє число січня або лютого, усереднений грошовий потік за два попередні повні роки до дати оцінки розраховується як середньоарифметичне значення грошових потоків за два перші (крім останнього) повні роки до дати оцінки.

Прогнозований грошовий потік за рік, в якому проводиться оцінка, визначається на підставі звіту про фінансові результати (форма N 2) за відповідний квартал року (неповний рік) за формулою

ГП = (ФР / n) х 4 + (А / n) х 4,

/3/

де ГП - прогнозований грошовий потік за рік, в якому проводиться оцінка, тис. грн.;

ФР - фінансовий результат від звичайної діяльності, тис. грн.;

n - порядковий номер кварталу;

А - амортизація, тис. грн.

Прогнозований грошовий потік за рік, в якому проводиться оцінка, для випадків, передбачених абзацом третім пункту 3.3, дорівнює грошовому потоку за останній повний рік до дати оцінки.";

4) у пункті 3.11:

в абзаці четвертому слова "(рядок 035 звіту про фінансові результати)" виключити;

в абзаці п'ятому слова "(рядок 030 балансу ПАТ)" виключити;

в абзаці восьмому слова "(рядок 035 звіту про фінансові результати за відповідний квартал)," виключити;

5) у пункті 3.12 слова "(рядок 280 балансу)" замінити словами "(рядок 1300 балансу)";

6) у пункті 3.17:

перше речення абзацу четвертого викласти у такій редакції:

"Основним методом у разі продажу акцій АТ на конкурсах є метод ринкових мультиплікаторів.";

після абзацу четвертого доповнити пункт новим абзацом п'ятим такого змісту:

"Основним методом у разі продажу акцій АТ на фондових біржах є метод середньозваженої вартості. Якщо основний метод не може бути використаний через відсутність необхідних вихідних даних, зазначених в абзацах п'ятому та сьомому пункту 2.3 цього Порядку, застосовується метод ринкових мультиплікаторів."

У зв'язку з цим абзаци п'ятий - сьомий вважати відповідно абзацами шостим - восьмим.

7) у пункті 3.19:

у абзаці першому після слів "ринкових мультиплікаторів" доповнити словами та знаками ", у разі продажу акцій АТ на конкурсах,";

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

"Для застосування методу ринкових мультиплікаторів, у разі продажу акцій АТ на фондових біржах, використовується інформація щодо АТ, які є подібними за видом економічної діяльності (першими трьома цифрами коду виду економічної діяльності) та пакети акцій яких були продані на фондових біржах за останні шість місяців до дати оцінки. Перелік АТ - аналогів продажу складається на підставі інформації, яка оприлюднена через мережу Інтернет, зокрема на веб-сайтах http://www.ux.ua/ua/, http://www.pfts.ua/, http://investfunds.ua/.".

8) у пункті 3.20:

у абзаці першому після слів "ринкових мультиплікаторів" доповнити словами та знаками ", у разі продажу акцій АТ на конкурсах,";

у абзаці другому після слів "ринкових мультиплікаторів" доповнити словами та знаками ", у разі продажу акцій АТ на конкурсах,";

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

"Основними джерелами вихідних даних для застосування методу ринкових мультиплікаторів, у разі продажу акцій АТ на фондових біржах, є інформація, що міститься на веб-сайті Агентства з розвитку інфраструктури фондового ринку України (http://smida.gov.ua)";

9) в абзаці шостому пункту 3.22 слово "трьох" замінити словом "чотирьох".

10) у пункті 3.26:

в абзаці першому після слова "угод" доповнити словами та знаками ", у разі продажу акцій АТ на конкурсах,";

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

"Середньозважена вартість 1 акції АТ, у разі продажу акцій на фондових біржах визначається згідно з Положенням про порядок продажу в процесі приватизації на фондових біржах пакетів акцій акціонерних товариств, затвердженим наказом Фонду державного майна України, Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Антимонопольного комітету від 16.11.98 N 2141/297/9 (у редакції наказу від 09.04.2012 N 481/508/216-р), за результатами угод, укладених на фондових біржах за період 6 місяців до дати оцінки.".

 

Заступник директора Департаменту -
начальник відділу

В. Рак

Опрос