Идет загрузка документа (30 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Плана действий на случай кризисной ситуации с поступлением природного газа (неофициальный текст)

Субъект законодательной инициативы
Проект, Неофициальный текст от 28.08.2015

МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ ТА ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

Про затвердження Плану дій на випадок кризової ситуації з надходженням природного газу

1. Затвердити План дій на випадок кризової ситуації з надходженням природного газу, що додається.

2. Цей наказ набирає чинності 01 жовтня 2015 року.

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Міністр

В. Демчишин

 

План дій на випадок кризової ситуації з надходженням природного газу

Розділ I. Загальні положення

1.1. План дій на випадок кризової ситуації з надходженням природного газу (далі - План) розроблений на виконання Закону України "Про ринок природного газу" із врахуванням вимог законодавства Енергетичного Співтовариства та Регламенту (ЄС) N 994/2010 Європейського парламенту і Ради Європейського Союзу від 20 жовтня 2010 року стосовно заходів на забезпечення безпеки постачання природного газу, яким скасовується Директива Ради Європейського Союзу 2004/67/EC (далі - Регламент).

Цей План спрямований на виконання міжнародно-правових зобов'язань України, зокрема зобов'язань України за Договором про заснування Енергетичного Співтовариства, Договором до Енергетичної Хартії та Угодою про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони.

1.2. Цей План підготовлений з використанням:

результатів перевірки стану готовності до реагування (stress tests) європейської газової системи на серйозне переривання поставок природного газу до ЄС та Енергетичного Співтовариства зимою 2014 - 2015 рр., що була проведена в липні - вересні 2014 р.;

досвіду кризових ситуацій з надходження природного газу 2009 і 2014 років;

висновків Плану з підготовки паливо-енергетичного комплексу України до осінньо-зимового періоду 2015 - 2016 рр. та його проходження, розробленого із залученням фахівців ЄС, США і Канадою;

результатів оцінки ризиків, здійсненої відповідно до Правил про безпеку постачання природного газу.

1.3. Цей План є основним підзаконним нормативно-правовим актом, який регулює підготовку до та реагування на кризову ситуацію з надходження природного газу (далі - кризова ситуація).

Правила поведінки під час надзвичайних ситуацій у паливно-енергетичному комплексі регулюються також іншими нормативно-правовими актами.

1.4. Цей План визначає:

1) рівні кризової ситуації;

2) для кожного рівня кризової ситуації:

а) систему заходів реагування для усунення або зменшення загального негативного впливу кризової ситуації;

б) обов'язки та завдання суб'єктів владних повноважень, уповноважених брати участь у подоланні кризової ситуації;

в) обов'язки суб'єктів ринку природного газу з урахуванням впливу на них кризової ситуації;

3) склад та завдання Кризового комітету;

4) механізми міжнародної співпраці;

5) першочергові заходи, що підлягають обов'язковому виконанню з метою поновлення надходження природного газу.

1.5. Цей План є обов'язковим для виконання всіма суб'єктами ринку природного газу.

1.6. У цьому Плані терміни вживаються у значеннях, наведених у Законі України "Про ринок природного газу".

1.7. До 1 вересня кожного року Міненерговугілля спільно із НАК "Нафтогаз України" забезпечує оновлення цього Плану на наступний рік та оприлюднює їх в установленому порядку, зокрема шляхом розміщення на своєму веб-сайті.

Розділ II. Рівні кризової ситуації

2.1. Кризові ситуації поділяються за рівнями:

кризова ситуація рівня раннього попередження;

кризова ситуація рівня попередження;

кризова ситуація рівня надзвичайної ситуації.

2.2. Кризова ситуація рівня раннього попередження - ситуація, коли існує конкретна, перевірена і достовірна інформація про можливість істотного погіршення ситуації з постачанням природного газу, яка ймовірно призведе до кризової ситуації рівня попередження або рівня надзвичайної ситуації.

Кризова ситуація рівня раннього попередження виникає, коли прогнозований попит на природний газ в Україні дорівнює потенціалу пропозиції, але тиск у газотранспортній системі знаходиться на критичному рівні і слід очікувати погіршення ситуації.

2.3. Кризова ситуація рівня попередження - ситуація, коли при якій має місце зупинення чи обмеження джерела надходження природного газу або надзвичайно високий попит на природний газ, що призводить до істотного погіршення ситуації з постачання природного газу, але надходження природного газу на ринок України забезпечується без необхідності вжиття неринкових заходів.

Кризова ситуація рівня попередження виникає, коли прогнозований попит на природний газ в Україні вищий за потенціал пропозиції, але нижчий за максимальний потенціал пропозиції, тиск у газотранспортній системі знаходиться на критичному рівні і можна очікувати подальше погіршення ситуації.

2.4. Кризова ситуація рівня надзвичайної ситуації - ситуація, при якій має місце надзвичайно високий попит на природний газ, зупинення чи обмеження важливого джерела надходження природного газу або інше істотне погіршення ситуації з постачання природного газу, при якому було вжито всіх відповідних ринкових заходів, але надходження природного газу на ринок не є достатнім для забезпечення попиту, що створює необхідність для вжиття неринкових заходів, зокрема для забезпечення постачання захищеним споживачам.

Кризова ситуація рівня надзвичайної ситуації виникає, коли прогнозований попит на природний газ в Україні є вищим, ніж максимальний потенціал пропозиції, тиск у газотранспортній системі знаходиться на критичному рівні і можна очікувати подальше погіршення ситуації та введення тимчасових запобіжних заходів, зокрема неринкових заходів.

2.5. Для цілей пунктів 2.1 - 2.4 цього Розділу потенціал пропозиції дорівнює сумі обсягів надходження природного газу з інших країн (імпорт), обсягів природного газу внутрішнього видобутку, а також обсягів природного газу, які можуть бути відібрані із газосховищ, за звичайних умов.

Для цілей пунктів 2.1 - 2.4 цього Розділу максимальний потенціал пропозиції дорівнює сумі обсягів надходження природного газу з інших країн (імпорт), обсягів природного газу внутрішнього видобутку, а також обсягів природного газу, які можуть бути відібрані із газосховищ, з урахуванням максимально можливої за відповідних умов потужності об'єктів газової інфраструктури та об'єктів, пов'язаних з видобутком, а також відповідних обставин.

Розділ III. Завдання та обов'язки суб'єктів владних повноважень та суб'єктів ринку природного газу під час кризової ситуації незалежно від її рівня

3.1. Оператори газорозподільних систем, оператори газосховищ, органи державної влади та органи місцевого самоврядування негайно повідомляють відповідного оператора газотранспортної системи через доступні канали зв'язку про виникнення обставин, що складають загрозу безпеці постачання природного газу та можуть спричинити настання кризової ситуації.

Залежно від обсягу наявної інформації таке повідомлення повинно вказувати зокрема:

1) причини виникнення загрози безпеці постачання природного газу;

2) очікуваний час настання кризової ситуації;

3) обсяг природного газу, який що бути втрачено в результаті настання кризової ситуації;

4) потенційний вплив кризової ситуації на захищених споживачів відповідно до Правил про безпеку постачання природного газу;

5) оцінку рівня кризової ситуації, що може настати;

6) інформацію про можливість подолання кризової ситуації із застосуванням ринкових заходів.

Після отримання такого повідомлення та його перевірки на достовірність оператор газотранспортної системи вивчає вплив відповідних обставин на цілісність газотранспортної системи і у випадках, коли такі обставини можуть із високою вірогідністю спричинити кризову ситуацію незалежно від рівня, негайно інформує Міненерговугілля про оцінку поточної та майбутньої ситуації з безпекою постачання природного газу.

На підставі інформації, наданої оператором газотранспортної системи, а також інформації, що була отримана Міненерговугілля в процесі моніторингу стану безпеки постачання природного газу (зокрема від третіх осіб), Міненерговугілля приймає рішення про необхідність вжиття тимчасових запобіжних заходів (настання кризової ситуації), розміщує його на своєму веб-сайті та у всеукраїнських засобах масової інформації, а також повідомляє про це рішення Кабінету Міністрів України, Регулятору, Секретаріату Енергетичного Співтовариства та Голові Координаційної Групи Енергетичного Співтовариства з питань безпеки постачання.

3.2. При настанні кризової ситуації будь-якого рівня Міненерговугілля:

повідомляє Секретаріату Енергетичного Співтовариства та Голові Координаційної Групи Енергетичного Співтовариства про заходи, які воно планує вжити для реагування на кризову ситуацію відповідно до цього Плану;

здійснює постійний моніторинг ситуації та виявляє необхідність зміни рівня кризової ситуації або оголошення про її завершення;

здійснює координацію дій суб'єктів ринку природного газу з метою найшвидшого завершення кризової ситуації та зменшення або усунення її негативних наслідків;

оголошує шляхом розміщення відповідного повідомлення на своєму веб-сайті та у всеукраїнських засобах масової інформації про завершення кризової ситуації.

3.3. Всі суб'єкти ринку природного газу зобов'язані сприяти суб'єктам владних повноважень, уповноваженим брати участь у подоланні кризової ситуації, в подоланні кризової ситуації, зокрема шляхом надання їм інформації, необхідної для обрання оптимальних заходів, які необхідно вжити у випадку кризової ситуації.

Всі суб'єкти ринку природного газу, яких стосуються передбачені цим Планом заходи, зобов'язані виконувати відповідні вказівки та інструкції Міненерговугілля, а також враховувати у роботі рекомендації Міненерговугілля.

3.4. Під час кризової ситуації будь-якого рівня оператори газотранспортних та газорозподільних систем зобов'язані вживати такі оперативні заходи:

постійний моніторинг і аналіз причин, які призвели до кризової ситуації, і заходів, вжитих з метою усунення або зменшення загального негативного впливу кризової ситуації;

забезпечення регулярного звітування перед Міненерговугілля відповідно до цього Плану;

підготовку пропозицій щодо запобігання та усунення кризової ситуації та направлення їх Міненерговугілля;

інформування замовників послуг транспортування/розподілу природного газу, а також суб'єктів, приєднаних до їх систем, про рівень кризової ситуації та її очікувані наслідки шляхом розміщення оперативної інформації на своєму веб-сайті та, у разі крайньої необхідності, шляхом повідомлення через загальноукраїнські засоби масової інформації;

заходи з припинення (обмеження) постачання природного газу у випадках, визначених договором, цим Планом та іншими нормативно-правовими актами, та контроль за відсутністю несанкціонованого відбору природного газу з системи;

зняття показів вузлів обліку природного газу, розміщених на газорозподільних станціях, щонайменше два рази на день та доведення їх до відома Міненерговугілля.

3.5. Під час кризової ситуації будь-якого рівня оператори газосховищ зобов'язані щоденно надавати Міненерговугілля та оператору газотранспортної системи інформацію про обсяг природного газу в газосховищах (в розрізі кожного газосховища).

3.6. Під час кризової ситуації будь-якого рівня суб'єкти ринку природного газу, які провадить діяльність з видобутку природного газу, повинні вживати заходи щодо недопущення зменшення видобутку природного газу, якщо це є технічно можливим.

3.7. Під час кризової ситуації будь-якого рівня постачальники природного газу застосовують такі оперативні заходи:

надання інформації, передбаченої цим Планом, Міненерговугілля та операторам газотранспортних систем;

повідомлення своїх споживачів про настання та завершення кризової ситуації;

підготовка протягом 5 днів з дня оголошення про завершення кризової ситуації звіту про заходи, вжиті з метою усунення або зменшення загального негативного впливу кризової ситуації, їхні результати та рівень їхньої ефективності, відомі причини, які призвели до кризової ситуації, та пропозиції щодо запобігання настанню кризових ситуацій в майбутньому та подання його оператору газотранспортної системи.

3.8. Будь-які заходи, що вживають на подолання кризової ситуації, повинні бути мінімально достатніми для досягнення цілі та не створювати необґрунтовані перешкоди для функціонування ринку природного газу.

Розділ IV. Кризова ситуація рівня раннього попередження

4.1. Після прийняття рішення про настання кризової ситуації рівня раннього попередження Міненерговугілля визначає перелік ринкових заходів, які підлягають виконанню відповідно до цього Плану.

4.2. Міненерговугілля приймає рішення про вжиття одного або декількох із таких заходів для подолання кризової ситуації рівня раннього попередження:

1) подання рекомендацій про внесення змін до тривалості робочого часу;

2) надання інструкцій щодо режиму роботи об'єктів газової інфраструктури (цілодобове надання інформації про стан надходження та використання природного газу тощо);

3) видання інструкції постачальникам природного газу про щоденне надання Міненерговугілля прогнозних обсягів газовикористання їх споживачами.

Розділ V. Кризова ситуація рівня попередження

5.1. Міненерговугілля доступними засобами зв'язку доводить до відома Голови Координаційної Групи Енергетичного Співтовариства з питань безпеки постачання рішення про настання кризової ситуації рівня попередження.

5.2. Після прийняття рішення про настання кризової ситуації рівня попередження Міненерговугілля визначає перелік ринкових заходів, які підлягають виконанню відповідно до цього Плану.

5.3. Міненерговугілля приймає рішення про вжиття одного або декількох із таких заходів для подолання кризової ситуації рівня попередження:

1) подання рекомендації Кабінету Міністрів України про заходи з екстреної міжвідомчої взаємодії;

2) надання інструкцій щодо режиму роботи об'єктів тепло- та електрогенерації, що використовують природний газ у якості палива;

3) видання інструкції операторам газотранспортних та газорозподільних систем про підготовку переліку споживачів по категоріям та обсягам газовикористання з метою розробки оперативного плану припинення (обмеження) транспортування/розподілі природного газу у разі потреби та подання його Міненерговугілля;

4) надання інструкції про максимальне використання потужності газотранспортної системи, потужності відбору газосховищ, а також максимальне збільшення обсягів внутрішнього видобутку;

5) використання ресурсів природного газу, придбаного за рахунок коштів стабілізаційного (резервного) енергетичного фонду;

6) оповіщення споживачів через всеукраїнські засоби масової інформації про можливе припинення (обмеження) постачання природного газу;

7) визначити пункти обігріву для населення;

8) звернення Міненерговугілля до урядів інших країн, міжнародних фінансових інституцій, Європейського Союзу та США для отримання зовнішньої допомоги для подолання кризової ситуації.

5.4. Моніторинг кризової ситуації рівня попередження, отримання та аналіз всієї необхідної інформації, зокрема отриманої від суб'єктів ринку природного газу, здійснюється Кризовим комітетом.

Розділ VI. Кризова ситуація рівня надзвичайної ситуації

6.1. Міненерговугілля негайно після прийняття рішення про настання кризової ситуації рівня надзвичайної ситуації доступними засобами зв'язку доводить цю інформацію до відома Голови Координаційної Групи Енергетичного Співтовариства з питань безпеки постачання, а також компетентних органів держав - членів ЄС, кордон з якими перетинають транскордонні газопроводи.

6.2. Після прийняття рішення про настання кризової ситуації рівня надзвичайної ситуації Міненерговугілля визначає перелік ринкових та неринкових заходів, які підлягають виконанню відповідно до цього Плану.

Неринкові заходи застосовуються лише у випадку, коли застосування ринкових заходів не дозволяє забезпечити безпеку постачання природного газу, зокрема захищеним споживачам. Міненерговугілля визначає перелік неринкових заходів зважаючи на очікувані результати застосування ринкових заходів під час кризової ситуації рівня надзвичайної ситуації.

6.3. Міненерговугілля приймає рішення про вжиття одного або декількох з таких заходів для подолання кризової ситуації рівня надзвичайної ситуації:

примусове використання електричної енергії, виробленої з енергоносіїв, відмінних від природного газу;

примусове використання енергоносіїв, відмінних від природного газу;

примусове застосування умов договорів, що дозволяють здійснити переривання (зупинення) фактичного постачання природного газу у деяких випадках;

зміни до робочих годин державних, комунальних та приватних підприємств, установ та організацій;

встановлення максимальної температури в житлових приміщеннях і громадських будівлях;

використання постачальниками природного газу із власного страхового запасу для потреб споживачів України;

використання буферного (паливного) газу із газотранспортних систем та газосховищ для потреб споживачів України;

припинення (обмеження) постачання природного газу деяких споживачам відповідно до графіку, розробленого Міненерговугілля та повідомленого споживачам;

зупинення роботи шкіл, вищих навчальних заходів;

укрупнення соціальних об'єктів та закриття решти;

зупинення експорту природного газу з України;

відкриття укриттів, пунктів обігріву.

Міненерговугілля приймає рішення про припинення (обмеження) постачання природного газу споживачам в межах графіку, розробленого Міненерговугілля на підставі інформації операторів газотранспортних та газорозподільних систем, якщо обсяги страхового запасу постачальників природного газу не є достатніми для задоволення потреб споживачів України. Черговість припинення (обмеження) постачання природного газу, як правило, має бути такою:

1) електростанції, які використовують природний газ у якості палива;

2) великі промислові споживачі, які використовують природний газ як сировину для когенерації;

3) інші великі промислові споживачі;

4) середні промислові споживачі, які використовують природний газ як сировину для когенерації;

5) інші середні промислові споживачі;

6) споживачі, що відносяться до категорії захищених.

Припинення (обмеження) постачання природного газу є прийнятним виключно у випадку, коли оптові продавці та інші суб'єкти ринку природного газу, що здійснюють імпорт природного газу, вичерпали всі можливі засоби для задоволення попиту споживачів України.

6.4. У разі настання кризової ситуації рівня надзвичайної ситуації оператори газорозподільних систем, оператори газосховищ, суб'єкти господарювання, які провадить діяльність з видобутку природного газу, та інші суб'єкти ринку природного газу зобов'язані виконувати розпорядження та вказівки оператора газотранспортної системи, що стосуються режиму функціонування газотранспортної системи.

6.5. Під час кризової ситуації рівня надзвичайної ситуації суб'єкти ринку природного газу щоденно до 10:00 подають Міненерговугілля таку інформацію:

оператори газотранспортних та газорозподільних систем, якими забезпечується надходження природного газу, зокрема від об'єктів, пов'язаних із видобутком природного газу - обсяг та джерела надходження природного газу до їх систем протягом попередньої доби (зокрема обсяг природного газу, що пройшов через всі точки входу та точки виходу до/з газотранспортної системи, які знаходяться на кордоні, а також через точки входу газотранспортної системи з об'єктами, пов'язаними з видобутком природного газу, газосховищами, установкою LNG протягом попередньої доби); заплановані заходи з метою усунення або зменшення загального негативного впливу кризової ситуації;

НАК "Нафтогаз України", постачальники природного газу - прогноз попиту на природний газ своїх споживачів на наступні три доби; обсяг природного газу із власного страхового запасу, доступний для потреб своїх споживачів; обсяг природного газу, наявного для потреб захищених споживачів; заплановані заходи з метою усунення або зменшення загального негативного впливу кризової ситуації.

Розділ VII. Склад і завдання Кризового комітету

7.1. Кризовий комітет є тимчасовим консультативно-дорадчим органом при Міненерговугілля, відповідальним за управління кризовою ситуацією будь-якого рівня.

Кризовий комітет надає допомогу Міненерговугілля у підготовці та виконанні заходів для усунення або зменшення загального негативного впливу кризової ситуації, зокрема аналізує інформацію, отриману самостійно або від суб'єктів ринку природного газу відповідно до цього Плану, надає рекомендації щодо прийняття рішення про настання кризової ситуації, її завершення, а також визначення її рівня тощо.

7.2. Кризовий комітет очолює його Голова, яким за посадою є заступник Міністра енергетики та вугільної промисловості України, що опікується питаннями нафтогазового комплексу.

Склад Кризового комітету визначається його Головою.

До складу Кризового комітету входять представники Міненерговугілля, Регулятора (за згодою), Державної служби України з надзвичайних ситуацій (за згодою), а також за призначенням Голови Кризового комітету - представники суб'єктів ринку природного газу, зокрема оператора газотранспортної системи, суб'єктів ринку природного газу, на яких покладені спеціальні обов'язки, постачальника "останньої надії" тощо.

7.3. Кризовий комітет проводить засідання щоденно, якщо інша періодичність засідань не відповідає потребам кризової ситуації.

Розділ VIII. Механізми міжнародної співпраці

8.1. При настанні кризової ситуації незалежно від її рівня Міненерговугілля щоденно інформує Секретаріат Енергетичного Співтовариства і Голову Координаційної Групи Енергетичного Співтовариства з питань безпеки постачання про ситуацію і заходи, застосовані для її подолання відповідно до цього Плану. Обмін інформацією здійснюється доступними засобами зв'язку, зокрема електронною поштою, телефоном.

8.2. Протягом п'яти днів з моменту отримання інформації про настання кризової ситуації Секретаріат Енергетичного Співтовариства має переконатися у виправданості прийняття рішення про настання кризової ситуації та правильності кваліфікації її рівня. Секретаріат Енергетичного Співтовариства також перевіряє, чи застосовані заплановані заходи відповідають вимогам цього Плану і чи вони не накладають надмірного тягара на суб'єктів ринку природного газу.

8.3. Секретаріат Енергетичного Співтовариства може на вимогу суб'єктів ринку природного газу, Регулятора або за власною ініціативою звернутися до Міненерговугілля із запитом про скасування рішення про настання кризової ситуації або зміни до переліку заходів, що застосовуються для її подолання, якщо Секретаріат Енергетичного Співтовариства прийде до висновку, що таке рішення або перелік не є або перестало бути обґрунтованим.

Міненерговугілля зобов'язане врахувати позицію Секретаріату Енергетичного Співтовариства, якщо тільки Міненерговугілля не має вагомих причин не робити цього.

Протягом трьох днів після отримання запиту від Секретаріату Енергетичного Співтовариства Міненерговугілля задовольняє його або інформує Секретаріат Енергетичного Співтовариства про причини незадоволення його запиту.

Міненерговугілля скликає нараду з представниками Секретаріату Енергетичного Співтовариства, якщо існує необхідність у поясненні причин незадоволення запиту Секретаріату Енергетичного Співтовариства та обставини кризової ситуації це дозволяють.

8.4. Якщо вжиття ринкових та неринкових заходів на національному рівні не забезпечить врегулювання кризової ситуації, оператор газотранспортної системи зобов'язаний негайно повідомити про це Міненерговугілля. Таке повідомлення має включати, зокрема, таку інформацію:

опис обставин та їхній вплив на енергетичну безпеку України в контексті безпеки постачання природного газу;

заходи, вжиті для усунення або зменшення загального негативного впливу кризової ситуації;

пропозиції щодо заходів, які можуть бути вжиті на рівні Енергетичного Співтовариства для подолання кризової ситуації.

У такому випадку Міненерговугілля зобов'язане повідомити голові Координаційної Групи Енергетичного Співтовариства з питань безпеки постачання та Секретаріату Енергетичного Співтовариства для вжиття необхідних заходів на міжнародному рівні.

8.5. Протягом двох місяців після завершення кризової ситуації за поданням Кризового комітету Міненерговугілля затверджує звіт, у якому міститься опис кризової ситуації та її наслідків (зокрема фінансових) та аналіз ефективності заходів, що були застосовані для її подолання, та направляє його Секретаріату Енергетичного Співтовариства та Голові Координаційної Групи Енергетичного Співтовариства з питань безпеки постачання. Інформація, наведена у звіті, використовується під час щорічного оновлення цього Плану та Правил про безпеку постачання природного газу.

____________

Опрос