Идет загрузка документа (99 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О мобилизационной подготовке и мобилизации (неофициальный текст)

Субъект законодательной инициативы
Проект, Неофициальный текст от 01.09.2015

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію

Цей Закон встановлює правові основи мобілізаційної підготовки та мобілізації в Україні, визначає засади організації цієї роботи, повноваження органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, а також обов'язки підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності (далі - підприємства, установи і організації), повноваження і відповідальність посадових осіб та обов'язки громадян щодо здійснення мобілізаційних заходів.

Розділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Визначення основних термінів

У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:

мобілізаційна підготовка - комплекс організаційних, політичних, економічних, фінансових, соціальних, правових та інших заходів, які здійснюються з метою підготовки національної економіки, органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також правоохоронних органів спеціального призначення, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України та Державної спеціальної служби транспорту (далі - Збройні Сили України, інші військові формування), сил цивільного захисту, підприємств, установ і організацій до своєчасного й організованого проведення мобілізації та задоволення потреб оборони держави і захисту її території від можливої агресії, забезпечення життєдіяльності населення в особливий період;

управління мобілізаційною підготовкою - цілеспрямована діяльність органів державної влади (суб'єктів управління) з організації виконання заходів підготовки держави до виконання завдань проведення мобілізації в центральних та місцевих органах виконавчої влади, підприємствах, установах і організаціях (об'єктах управління);

система управління мобілізаційною підготовкою - сукупність функціонально і структурно пов'язаних між собою підсистем (елементів): органів управління, які вирішують питання мобілізаційної підготовки, пунктів управління різних ланок, зв'язку і автоматизованого управління (у тому числі спеціальних підсистем), що забезпечують збір, аналіз, оброблення та передачу інформації;

мобілізація - комплекс заходів, які здійснюються з метою планомірного переведення національної економіки, діяльності органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій на функціонування в умовах особливого періоду, а Збройних Сил України, інших військових формувань, Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту - на організацію і штати воєнного часу. Мобілізація може бути загальною або частковою та проводиться відкрито чи приховано;

загрозливий період - це період, який передує особливому періоду та настає з моменту прийняття рішення керівництвом держави про невідкладні заходи щодо запобігання збройної агресії (збройному конфлікту) проти України та передбачає доукомплектування Збройних Сил України, інших військових формувань в штаті мирного часу та часткове виконання мобілізаційних завдань з виготовлення, ремонту озброєння, військової та спеціальної техніки, ракет і боєприпасів, надання послуг і виконання робіт для забезпечення належного рівня бойової готовності органів управління, з'єднань, частин і підрозділів. Загрозливий період закінчується з настанням особливого періоду;

особливий період - період, що настає з моменту оголошення рішення про мобілізацію (крім цільової) або доведення його до виконавців стосовно прихованої мобілізації чи (та) з моменту введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях чи фактичного початку воєнних дій і закінчується із скасуванням воєнного стану та (або) завершенням демобілізації;

мобілізаційна готовність національної економіки, органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, Збройних Сил України, інших військових формувань, Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту, підприємств, установ і організацій - це стан, що визначає їх здатність у визначені планами строки перевести національну економіку, органи державної влади, інші державні органи, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи і організації на функціонування в умовах особливого періоду, виконання ними своїх функцій і встановлених мобілізаційних завдань, а Збройні Сили України, інші військові формування, Оперативно-рятувальну службу цивільного захисту на організацію і штати воєнного часу;

мобілізаційне планування - діяльність органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, військового командування, спрямована на формування заходів щодо створення, накопичення, розподілу, постачання, утримання ресурсів за завданнями і часом для задоволення потреб Збройних Сил України, інших військових формувань, національної економіки та населення в особливий період, яка відображається у планувальних документах;

демобілізація - комплекс заходів, рішення про порядок і терміни проведення яких приймає Президент України, спрямованих на планомірне переведення національної економіки, органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій на роботу і функціонування в умовах мирного часу, а Збройних Сил України, інших військових формувань, Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту - на організацію і штати мирного часу;

мобілізаційний план - сукупність документів, які визначають зміст, обсяги, виконавців, порядок і строки здійснення заходів щодо мобілізаційного розгортання Збройних Сил України, інших військових формувань, Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту, переведення національної економіки, діяльності органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій, системи забезпечення життєдіяльності населення на функціонування в умовах особливого періоду;

мобілізаційні завдання (замовлення) - окремі вимоги мобілізаційного плану щодо номенклатури, обсягів та термінів виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг, утворення і підготовки до розгортання спеціальних формувань, а також затверджені в установленому порядку першочергові заходи мобілізаційної підготовки;

спеціальні формування - утворені у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, підприємствами, установами та організаціями згідно зі штатами і табелями до штатів автомобільні, авіаційні, водні, залізничні, медичні та інші формування, які після відповідної підготовки передаються під час мобілізації у встановленому порядку до Збройних Сил України, інших військових формувань для задоволення їх потреб, а також утворені відповідними центральними органами виконавчої влади - для забезпечення потреб галузей національної економіки;

основні показники мобілізаційного плану - розрахункові потреби держави на особливий період, сформовані в натуральному і вартісному обчисленні, для задоволення потреб Збройних Сил України, інших військових формувань, сил цивільного захисту, забезпечення функціонування національної економіки та системи забезпечення життєдіяльності населення;

мобілізаційні потужності - виробничі потужності підприємств, установ і організацій, які створюються в мирний час для виробництва продукції і задоволення інших потреб держави в особливий період. Мобілізаційні потужності не підлягають приватизації, у тому числі в разі ліквідації підприємств, установ, організацій. Рішення щодо передачі мобілізаційних потужностей іншим підприємствам, установам і організаціям приймаються органами виконавчої влади, іншими державними органами в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України;

мобілізаційний резерв - запаси матеріально-технічних та сировинних ресурсів, призначених для забезпечення розгортання виробництва військової та іншої промислової продукції, ремонту військової техніки і майна в загрозливий та особливий періоди;

мобілізаційні ресурси - наявні людські, матеріальні ресурси і транспортні засоби національної економіки, які можуть бути використані для забезпечення Збройних Сил України, інших військових формувань, потреб національної економіки і населення при мобілізації;

мобілізаційна робота - це комплекс заходів, які здійснюються в мирний час в органах державної влади, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах та організаціях, органах військового управління, об'єднаннях, з'єднаннях, військових частинах та установах, з метою створення необхідних умов для своєчасного проведення мобілізації.

Стаття 2. Правова основа мобілізаційної підготовки та мобілізації

Правовою основою мобілізаційної підготовки та мобілізації є Конституція України, Закон України "Про оборону України", Закон України "Про організацію оборонного планування", цей та інші закони України, а також видані відповідно до них нормативно-правові акти.

Стаття 3. Основні принципи і зміст мобілізаційної підготовки та мобілізації

1. Мобілізаційна підготовка та мобілізація є складовими частинами комплексу заходів, які здійснюються з метою забезпечення оборони держави, за винятком цільової мобілізації.

2. Мобілізаційна підготовка та мобілізація здійснюються на основі таких принципів:

централізоване керівництво;

завчасність;

плановість;

комплексність і погодженість;

безперервність та оперативність в управлінні мобілізаційною підготовкою та мобілізацією;

персональна відповідальність за виконання заходів щодо мобілізаційної підготовки та мобілізації;

додержання прав громадян, підприємств, установ і організацій;

гарантована достатність;

наукова обґрунтованість;

фінансова та матеріальна забезпеченість.

3. Зміст мобілізаційної підготовки становить:

правове регулювання у сфері мобілізаційної підготовки та мобілізації;

наукове і методичне забезпечення мобілізаційної підготовки та мобілізації;

визначення умов діяльності та підготовка органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій до роботи в умовах особливого періоду;

розроблення мобілізаційних планів і програм мобілізаційної підготовки;

підготовка Збройних Сил України, інших військових формувань до проведення мобілізації;

підготовка національної економіки та її галузей до переведення і функціонування в умовах особливого періоду;

підготовка єдиної державної системи цивільного захисту до функціонування в умовах особливого періоду;

створення, розвиток та утримання мобілізаційних потужностей для задоволення потреб держави в особливий період;

утворення і підготовка до розгортання спеціальних формувань;

формування, розміщення, зберігання, використання, поповнення, освіження (поновлення) запасів матеріально-технічних та сировинних ресурсів необхідних для проведення мобілізації та функціонування держави в умовах особливого періоду;

створення, формування, ведення і використання страхового фонду документації для організації виробництва оборонного і мобілізаційного призначення;

підготовка й утримання в належному стані техніки та об'єктів, призначених для передачі, в разі мобілізації, Збройним Силам України, іншим військовим формуванням;

забезпечення постійної готовності системи управління державою до функціонування в загрозливий і особливий періоди;

планування і підготовка до нормованого (у разі необхідності) забезпечення населення продовольчими та непродовольчими товарами, медичним обслуговуванням, послугами зв'язку, транспорту, комунальними та побутовими послугами;

військовий облік військовозобов'язаних, резервістів і призовників;

підготовка та накопичення військово-навчених людських ресурсів військовозобов'язаних і призовників для комплектування посад, передбачених штатами воєнного часу;

бронювання військовозобов'язаних за органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами і організаціями на період мобілізації та на воєнний час;

підготовка керівного складу, державних службовців, працівників органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, єдиної державної системи цивільного захисту, підприємств, установ і організацій, що залучаються до проведення мобілізаційних заходів, до дій у разі мобілізації;

перевірка та оцінка стану мобілізаційної готовності національної економіки, органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, Збройних Сил України, інших військових формувань, Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту, підприємств, установ і організацій;

міжнародне співробітництво у сфері мобілізаційної підготовки;

підготовка фінансової системи держави до функціонування в умовах особливого періоду;

розробка і підготовка до запровадження стандартів особливого періоду;

планування і підготовка до технічного прикриття в особливий період об'єктів, споруд та транспортних магістралей оборонного і важливого загальнодержавного значення;

доведення основних показників мобілізаційного плану, укладання договорів (контрактів) на виконання підприємствами, установами і організаціями мобілізаційних завдань (замовлень),

поставка матеріально-технічних ресурсів, виконання робіт та надання послуг в загрозливий і особливий періоди;

підготовка транспортної системи до забезпечення мобілізації;

облік трудових ресурсів і підготовка до перерозподілу їх в особливий період;

інформаційне забезпечення;

підготовка до переведення редакцій друкованих засобів масової інформації і телерадіоорганізацій до роботи в умовах особливого періоду.

4. Зміст мобілізації становить:

переведення національної економіки, органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій, а також адміністративно-територіальних одиниць України на функціонування в умовах особливого періоду;

переведення Збройних Сил України, інших військових формувань, Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту на організацію і штати воєнного часу.

Розділ II
ОРГАНІЗАЦІЙНІ ОСНОВИ МОБІЛІЗАЦІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ТА МОБІЛІЗАЦІЇ

Стаття 4. Організація і порядок проведення мобілізаційної підготовки та мобілізації

1. Організація і порядок проведення мобілізаційної підготовки та мобілізації визначаються цим Законом, актами Президента України та Кабінету Міністрів України.

2. Загальна мобілізація проводиться одночасно на всій території України і стосується національної економіки, органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, Збройних Сил України, інших військових формувань, Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту, підприємств, установ і організацій.

3. Часткова мобілізація може проводитися в окремих місцевостях держави, а також окремих (визначених) галузях національної економіки, Збройних Силах України, інших військових формуваннях, структурах Оперативно-рятувальній службі цивільного захисту, підприємствах, установах і організаціях.

4. З метою ліквідації наслідків стихійного лиха, аварій та катастроф у мирний час може проводитися цільова мобілізація.

5. Вид, обсяги, порядок і строк проведення мобілізації визначаються Президентом України в рішенні про її проведення.

6. Рішення про проведення відкритої мобілізації має бути негайно оголошене через засоби масової інформації.

7. Рішення про проведення прихованої мобілізації доводиться до органів державної влади, інших державних органів, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій по закритих каналах оповіщення в порядку, який визначається Президентом України.

8. З моменту оголошення мобілізації (крім цільової) чи введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях настає особливий період функціонування національної економіки, органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, Збройних Сил України, інших військових формувань, сил цивільного захисту, підприємств, установ і організацій.

На час особливого періоду дія будь-яких прийнятих до настання цього періоду нормативно-правових актів, що передбачають скорочення чисельності, обмеження комплектування або фінансування Збройних Сил України, інших військових формувань чи правоохоронних органів спеціального призначення, зупиняється.

9. Порядок створення, розвитку, утримання, передачі, ліквідації і реалізації мобілізаційних потужностей визначається Кабінетом Міністрів України.

10. Порядок утворення спеціальних формувань, склад, завдання, а також порядок їх передачі до Збройних Сил України та інших військових формувань під час проведення мобілізації визначаються Кабінетом Міністрів України.

11. Мобілізаційний резерв створюють міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування.

Порядок формування, розміщення, зберігання, використання, поповнення, освіження (поновлення) запасів мобілізаційного резерву визначається Кабінетом Міністрів України;

12. Функції щодо координації планування, методологічного, методичного, наукового забезпечення мобілізаційної підготовки та мобілізації в органах виконавчої влади, інших державних органах, національній економіці здійснюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері економічного розвитку, якщо інше не передбачено законом.

13. Порядок здійснення контролю за станом мобілізаційної підготовки та рівнем мобілізаційної готовності органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, а також підприємств, установ і організацій, для яких встановлено мобілізаційні завдання (замовлення), визначається Кабінетом Міністрів України.

14. Співробітництво з іншими державами у сфері мобілізаційної підготовки здійснюється відповідно до міжнародних договорів України.

Стаття 5. Мобілізаційні підрозділи

1. Організація здійснення заходів з мобілізаційної підготовки та мобілізації і контроль за здійсненням цих заходів керівниками органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій, які мають мобілізаційні завдання (замовлення), здійснюється через мобілізаційні підрозділи або призначених працівників з питань мобілізаційної роботи.

2. Мобілізаційні підрозділи (працівники з питань мобілізаційної роботи) є складовою частиною системи управління мобілізаційною підготовкою.

3. Структура і штати мобілізаційних підрозділів центральних і місцевих органів виконавчої влади визначаються з урахуванням характеру та обсягу мобілізаційної роботи керівником відповідного органу виконавчої влади в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

4. Структура і штати мобілізаційних підрозділів інших державних органів визначаються їх керівниками з урахуванням характеру та обсягу мобілізаційної роботи.

5. Мобілізаційні підрозділи (посади працівників з питань мобілізаційної роботи) у структурі виконавчих органів місцевого самоврядування утворюються рішеннями відповідних рад.

Чисельність працівників мобілізаційних підрозділів (працівників з питань мобілізаційної роботи) органів місцевого самоврядування визначають відповідні ради, а підприємств, установ і організацій - їх керівники з урахуванням сфери діяльності, характеру та обсягу мобілізаційної роботи.

6. Мобілізаційні підрозділи та працівники з питань мобілізаційної роботи підпорядковуються безпосередньо керівникам відповідних органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій.

7. Забороняється об'єднання мобілізаційних підрозділів органів державної влади, інших державних органів з іншими структурними підрозділами цих органів та сумісництво працівників з питань мобілізаційної роботи, а також покладання на них функцій, які не пов'язані з розв'язанням поточних проблем мобілізаційної підготовки.

8. Порядок утворення, функції, права та обов'язки мобілізаційних підрозділів органів державної влади, інших державних органів, а також функції, права та обов'язки працівників з питань мобілізаційної роботи визначаються відповідно до цього Закону в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Стаття 6. Військово-транспортний обов'язок

1. Військово-транспортний обов'язок установлюється з метою задоволення потреб Збройних Сил України, інших військових формувань на особливий період транспортними засобами і технікою та поширюється на центральні та місцеві органи виконавчої влади, інші державні органи, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи і організації, у тому числі на залізниці, порти, пристані, аеропорти, нафтобази, автозаправні станції дорожнього господарства та інші підприємства, установи і організації, які забезпечують експлуатацію транспортних засобів, а також на громадян-власників транспортних засобів.

2. Порядок виконання військово-транспортного обов'язку визначається Кабінетом Міністрів України.

Порядок відшкодування державою вартості майна чи збитків, яких зазнають центральні та місцеві органи виконавчої влади, інші державні органи, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи і організації, а також громадяни внаслідок вилучення чи примусового відчуження транспортних засобів в особливий період, визначається законом.

3. Виконання військово-транспортного обов'язку під час мобілізації, якщо не введений правовий режим воєнного чи надзвичайного стану, здійснюється шляхом безоплатного залучення транспортних засобів і техніки підприємств, установ та організацій усіх форм власності, для забезпечення потреб Збройних Сил України, інших військових формувань, на умовах їх повернення власникам після оголошення демобілізації з компенсацією шкоди, завданої транспортним засобам і техніці в наслідок їх залучення під час мобілізації.

Залучення транспортних засобів і техніки під час мобілізації здійснюється військовими комісаріатами на підставі рішень місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, які оформлюються відповідними розпорядженнями.

Приймання-передача транспортних засобів і техніки, залучених під час мобілізації, та їх повернення після оголошення демобілізації здійснюються на підставі актів приймання-передачі, в яких зазначаються відомості про власників, технічний стан, залишкову (балансову) вартість та інші необхідні відомості, що дають змогу ідентифікувати транспортні засоби і техніку.

Повернення транспортних засобів і техніки власникам здійснюється протягом 90 календарних днів з моменту оголошення демобілізації.

Порядок компенсації шкоди, завданої транспортним засобам і техніці внаслідок їх залучення під час мобілізації, визначається Кабінетом Міністрів України.

Стаття 7. Фінансування мобілізаційної підготовки та мобілізації

1. Фінансування заходів мобілізаційної підготовки та мобілізації здійснюється відповідно за рахунок коштів державного бюджету, місцевих бюджетів, коштів підприємств, установ і організацій у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

2. З державного бюджету відповідно до закону фінансуються заходи та роботи з мобілізаційної підготовки та мобілізації, які мають загальнодержавне значення.

3. З місцевих бюджетів фінансуються заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення.

4. За рахунок коштів підприємств, установ і організацій фінансуються заходи та роботи з мобілізаційної підготовки, що здійснюються за ініціативою самих підприємств, установ і організацій згідно з мобілізаційними планами.

5. Фінансування мобілізаційної підготовки та/або заходів з мобілізації може здійснюватися додатково за рахунок благодійних пожертв фізичних та юридичних осіб у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

6. Видатки на здійснення заходів з мобілізаційної підготовки та мобілізації провадяться відповідно до вимог Бюджетного кодексу України та інших нормативно-правових актів.

7. Порядок оплати робіт з мобілізаційної підготовки, які в мирний час проводяться підприємствами, установами і організаціями та громадянами, передбачається договорами (контрактами), укладеними з ними в порядку, передбаченому законами України, що регулюють питання закупівлі товарів і послуг для державних потреб.

8. Амортизаційні відрахування на законсервовані мобілізаційні потужності, які не використовуються в поточному виробництві, а також на законсервовану техніку та транспортні засоби мобілізаційного призначення, які не експлуатуються, не здійснюються.

Стаття 8. Стимулювання заходів з мобілізаційної підготовки

Стимулювання суб'єктів господарювання, які є виконавцями мобілізаційних завдань (замовлень) здійснюється шляхом застосування системи преференцій, податкових (митних) пільг, які передбачені спеціальними митними та податковими режимами та/або законами України.

Звільнення підприємств промисловості, яким встановлено мобілізаційні завдання (замовлення) від інших видів державних та місцевих зборів та податків визначаються окремими нормативно-правовими актами.

Стаття 9. Захист інформації про мобілізаційну підготовку та мобілізацію

Організація робіт і захист інформації про мобілізаційну підготовку та мобілізацію здійснюються відповідно до вимог Закону України "Про державну таємницю" та інших нормативно-правових актів.

Розділ III
ПОВНОВАЖЕННЯ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ, ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ, КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ТА ІНШИХ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ, ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІВ, ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ У СФЕРІ МОБІЛІЗАЦІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ТА МОБІЛІЗАЦІЇ

Стаття 10. Повноваження Верховної Ради України

Верховна Рада України здійснює законодавче регулювання питань мобілізаційної підготовки та мобілізації, визначає відповідні видатки з Державного бюджету України та встановлює відповідні пільги і преференції для виконавців мобілізаційних завдань.

Стаття 11. Повноваження Президента України

1. Президент України:

здійснює керівництво у сфері мобілізаційної підготовки та мобілізації держави;

визначає мету, завдання, вид, обсяги, порядок і строки проведення мобілізаційної підготовки та мобілізації;

забезпечує через Раду національної безпеки і оборони України координацію і контроль діяльності органів виконавчої влади, інших державних органів, Збройних Сил України, інших військових формувань у сфері мобілізаційної підготовки та мобілізації;

визначає структуру та затверджує мобілізаційний план України на особливий період, Положення про мобілізаційну підготовку Збройних Сил України, інших військових формувань, Положення про порядок проведення мобілізації в Україні, Положення про мобілізаційну підготовку держави, Положення про організацію та функціонування системи управління державою в особливий період;

надає (позбавляє) право на звільнення від призову на військову службу в разі мобілізації та у воєнний час громадянам або окремим категоріям громадян;

визначає порядок оголошення мобілізації;

приймає рішення про введення воєнного чи надзвичайного стану в Україні або в окремих її місцевостях, про загальну або часткову мобілізацію та про демобілізацію із внесенням їх на затвердження Верховною Радою України;

встановлює режим роботи органів державної влади, інших державних органів під час особливого періоду;

видає акти з питань мобілізаційної підготовки та мобілізації.

2. Президент України крім повноважень, зазначених у пункті 1 даної статті, здійснює і інші повноваження у сфері мобілізаційної підготовки та мобілізації, що не врегульовані даним законом.

Стаття 12. Повноваження Ради національної безпеки і оборони України

1. Рада національної безпеки і оборони України:

розробляє та розглядає на своїх засіданнях питання, які належать до сфери мобілізаційної підготовки та мобілізації та подає пропозиції Президентові України;

координує виконання прийнятих Радою національної безпеки і оборони України рішень, введених у дію указами Президента України, здійснює поточний контроль діяльності органів виконавчої влади у сфері мобілізаційної підготовки, і подає Президентові України відповідні висновки та пропозиції;

ініціює розроблення нормативних актів та документів з питань мобілізаційної підготовки і мобілізації, узагальнює практику їх застосування та результати перевірок їх виконання;

2. Рада національної безпеки і оборони України, крім повноважень, зазначених у пункті 1 даної статті, здійснює й інші повноваження у сфері мобілізаційної підготовки та мобілізації, що не врегульовані даним законом.

Стаття 13. Повноваження Кабінету Міністрів України

1. Кабінет Міністрів України:

здійснює організаційне керівництво мобілізаційною підготовкою і мобілізацією у системі органів державної влади, місцевого самоврядування, координує їх діяльність шляхом видання відповідних актів;

визначає порядок та організовує проведення мобілізаційного планування в державі;

вживає заходів щодо забезпечення мобілізаційної підготовки та мобілізації в Україні в межах своїх повноважень, видає акти з цих питань;

організовує розроблення проекту мобілізаційного плану України на особливий період та подає його на затвердження Президентові України;

організовує наукове, методологічне, методичне та інформаційне забезпечення мобілізаційної підготовки та мобілізації;

визначає порядок управління національною економікою України та заходи із забезпечення її функціонування в загрозливий та особливий періоди;

визначає джерела і порядок фінансування заходів мобілізаційної підготовки та мобілізації;

створює стратегічний резерв матеріально-технічних і сировинних ресурсів;

встановлює порядок формування, розміщення, зберігання, використання, поповнення та освіження (поновлення) запасів мобілізаційного резерву та порядок розбронювання матеріальних цінностей мобілізаційного резерву, а також порядок їх відпуску в особливий період;

встановлює порядок створення, розвитку, утримання, передачі, ліквідації і реалізації мобілізаційних потужностей;

визначає порядок та організовує роботу, пов'язану із створенням, формуванням, веденням і використанням страхового фонду документації для організації виробництва оборонного і мобілізаційного призначення;

визначає порядок укладання договорів (контрактів) на виконання підприємствами, установами і організаціями мобілізаційних завдань (замовлень), забезпечення виконання зазначених завдань (замовлень) матеріально-технічними ресурсами, а також щодо їх фінансування;

визначає порядок передачі органами виконавчої влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, мобілізаційних завдань (замовлень) підприємств, установ і організацій, які підлягають ліквідації (реорганізації), іншим підприємствам, установам і організаціям, що залучаються до виконання мобілізаційних завдань (замовлень);

визначає і затверджує ліміти та норми безоплатного залучення, вилучення та примусового відчуження транспортних засобів і техніки на особливий період;

під час оголошення мобілізації здійснює контроль у межах своїх повноважень за здійсненням заходів щодо переведення Збройних Сил України, інших військових формувань, Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту на організацію і штати воєнного часу;

організовує в разі оголошення мобілізації переведення національної економіки на функціонування в умовах особливого періоду;

визначає порядок та організовує бронювання військовозобов'язаних за органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами і організаціями, на період мобілізації та на воєнний час;

організовує узгоджене функціонування і взаємодію державних органів, органів місцевого самоврядування у питаннях мобілізаційної підготовки та мобілізації;

визначає порядок проведення перевірок стану та оцінки мобілізаційної готовності національної економіки, органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій;

здійснює контроль за мобілізаційною підготовкою в Україні в межах своїх повноважень та проводить кадрову політику щодо мобілізаційних підрозділів (працівників з питань мобілізаційної роботи);

встановлює статистичну звітність у сфері мобілізаційної підготовки, щорічно доповідає Президентові України про стан мобілізаційної готовності держави;

ініціює питання про надання пільг підприємствам, установам і організаціям, для яких встановлено мобілізаційні завдання (замовлення);

визначає, відповідно до законів України, порядок надання преференцій, пільг підприємствам, установам і організаціям, для яких встановлено мобілізаційні завдання (замовлення);

розробляє порядок відшкодування державою вартості майна, яке було примусово відчужено у підприємств, установ і організацій у зв'язку з виконанням ними мобілізаційних завдань (замовлень) в особливий період та громадян, які надають в установленому порядку під час мобілізації будівлі, споруди, транспортні засоби та інше майно, що є їх власністю, Збройним Силам України, іншим військовим формуванням;

планує і проводить військово-економічні мобілізаційні навчання та тренування;

організовує підготовку керівного складу, державних службовців, працівників органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, єдиної державної системи цивільного захисту, підприємств, установ і організацій, що залучаються до проведення мобілізаційних заходів, до дій у разі мобілізації;

визначає порядок утворення, підготовки до розгортання та передачі спеціальних формувань;

забезпечує виконання законів України, інших нормативно-правових актів з питань мобілізаційної підготовки та мобілізації;

організовує виконання зобов'язань за міжнародними договорами України про співробітництво у сфері мобілізаційної підготовки;

організовує міжнародне співробітництво з питань мобілізаційної підготовки.

2. Кабінет Міністрів України крім повноважень, зазначених у пункті 1 даної статті, здійснює і інші повноваження у сфері мобілізаційної підготовки та мобілізації, що не врегульовані даним законом.

Стаття 14. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері економічного розвитку

Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері економічного розвитку:

здійснює методологічне та методичне забезпечення мобілізаційної підготовки національної економіки;

здійснює координацію планування, методологічне забезпечення розроблення проектів мобілізаційних планів та програм мобілізаційної підготовки в органах виконавчої влади, інших державних органах;

бере участь у розробленні проектів законодавчих та інших нормативно-правових актів з питань мобілізаційної підготовки та мобілізації;

розробляє і подає Кабінету Міністрів України проект мобілізаційного плану національної економіки України на особливий період;

бере участь у формуванні бюджету держави на особливий період;

на основі аналізу стану мобілізаційної готовності національної економіки України подає щорічну доповідь Кабінету Міністрів України;

узагальнює потреби Збройних Сил України та інших військових формувань і розробляє мобілізаційні завдання (замовлення) виходячи з економічних можливостей держави;

розробляє критерії оцінок рівнів мобілізаційної готовності національної економіки України та підприємств, установ і організацій, яким встановлені мобілізаційні завдання (замовлення);

бере участь у розробленні проектів державних програм економічного і соціального розвитку України з метою урахування мобілізаційних потреб держави;

координує роботу щодо підготовки пропозицій до проектів державних програм економічного і соціального розвитку України в частині мобілізаційної підготовки;

узагальнює практику застосування актів законодавства з питань мобілізаційної підготовки та мобілізації, розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавства та в установленому порядку вносить їх на розгляд Кабінету Міністрів України.

Стаття 141. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері економічного розвитку

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері економічного розвитку:

проводить аналіз економічного і військово-економічного потенціалів національної економіки;

бере участь у розробленні проектів законодавчих та інших нормативно-правових актів з питань мобілізаційної підготовки та мобілізації;

координує роботу щодо створення, розвитку, утримання, передачі, ліквідації і реалізації мобілізаційних потужностей;

координує роботу щодо формування, розміщення, зберігання, використання, поповнення, освіження (поновлення) запасів матеріально-технічних та сировинних ресурсів необхідних для проведення мобілізації та функціонування держави в умовах особливого періоду, створення мобілізаційного резерву матеріально-технічних і сировинних ресурсів;

організовує наукове забезпечення заходів мобілізаційної підготовки національної економіки та формує завдання для проведення наукових досліджень з цих питань;

аналізує стан мобілізаційної готовності національної економіки України, подає в установленому порядку пропозиції до щорічної доповіді Кабінету Міністрів України;

визначає потреби (обсяги) центральних і місцевих органів виконавчої влади у фінансуванні заходів з мобілізаційної підготовки для їх включення до проекту Державного бюджету України на відповідний рік;

здійснює контроль за станом мобілізаційної готовності національної економіки України та підприємств, установ і організацій, яким встановлені мобілізаційні завдання (замовлення);

зводить баланс та проводить економічний аналіз основних показників розвитку національної економіки на особливий період;

подає в установленому порядку пропозиції до проектів державних програм економічного і соціального розвитку України з метою урахування мобілізаційних потреб держави;

координує роботу з утворення та підготовки спеціальних формувань, призначених для передачі до Збройних Сил України та інших військових формувань під час проведення мобілізації;

здійснює контроль за виконанням програм мобілізаційної підготовки національної економіки;

організовує бронювання військовозобов'язаних на період мобілізації та на воєнний час, забезпечує надання звітності з питань бронювання військовозобов'язаних у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України;

бере участь в узагальненні практики застосування актів законодавства з питань мобілізаційної підготовки та мобілізації, розробляє та подає в установленому порядку пропозиції щодо вдосконалення такого законодавства.

Стаття 15. Повноваження Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України

1. Міністерство оборони України:

організовує планування, методологічне, методичне, наукове, фінансове та матеріально-технічне забезпечення заходів мобілізаційної підготовки та мобілізації у Збройних Силах України;

організовує накопичення в непорушному запасі Збройних Сил України озброєння, військової техніки, інших матеріально-технічних засобів, продовольства, речового та іншого майна, забезпечує створення резерву військово-навчених ресурсів на період мобілізації та на воєнний час;

забезпечує проведення мобілізації та демобілізації у Збройних Силах України і бере участь у забезпеченні мобілізації та демобілізації в інших військових формуваннях;

здійснює контроль за станом мобілізаційної готовності у Збройних Силах України та за підготовкою підприємств, установ і організацій до виконання мобілізаційних завдань (замовлень) для задоволення потреб Збройних Сил України, інших військових формувань;

подає до Кабінету Міністрів України проект мобілізаційного плану Збройних Сил України, інших військових формувань;

подає до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики в сфері економічного розвитку потреби Збройних Сил України, інших військових формувань, які підпорядковуються Генеральному штабу Збройних Сил України в особливий період та пропозиції щодо виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг, створення спеціальних формувань в особливий період;

бере участь у плануванні мобілізаційної підготовки у відповідних центральних органах виконавчої влади (за сферою їх управління чи галуззю національної економіки) та контролі за підготовкою підприємств, установ і організацій до виконання мобілізаційних завдань (замовлень) для задоволення потреб Збройних Сил України, інших військових формувань та за їх виконанням;

визначає можливості підприємств, установ і організацій, що належать до сфери його управління, щодо задоволення потреб Збройних Сил України, інших військових формувань в умовах особливого періоду, забезпечує формування пропозицій щодо мобілізаційних завдань (замовлень) на створення, виробництво та ремонт озброєння, військової техніки, інших матеріально-технічних засобів;

утворює мобілізаційні підрозділи;

забезпечує виконання підприємствами, установами і організаціями, що належать до сфери його управління, мобілізаційних завдань (замовлень) відповідно до укладених договорів (контрактів);

вносить у межах своїх повноважень до Кабінету Міністрів України пропозиції щодо формування програм мобілізаційної підготовки;

організовує під час мобілізації здійснення комплексу заходів щодо переведення підприємств, установ і організацій, що належать до сфери його управління, на функціонування в умовах особливого періоду;

надає центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері економічного розвитку, пропозиції щодо бронювання у відповідній сфері управління військовозобов'язаних на період мобілізації та на воєнний час; організовує їх бронювання; забезпечує надання звітності з питань бронювання військовозобов'язаних у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України;

забезпечує в установленому порядку разом з Генеральним штабом Збройних Сил України, центральними і місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування функціонування системи військового обліку громадян;

організовує підготовку керівного складу, державних службовців, працівників міністерства, підприємств, установ і організацій, що належать до сфери його управління, до проведення мобілізаційних заході та до дій у разі мобілізації;

організовує у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України роботу, пов'язану із створенням, формуванням, ведення і використання страхового фонду документації для організації виробництва оборонного і мобілізаційного призначення;

організовує та забезпечує формування, розміщення, зберігання використання, поповнення та освіження (поновлення) запасів мобілізаційного резерву на підприємствах в установах і організаціях, що належать до сфери його управління, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;

бере участь у розробленні проектів законів та інших нормативно-правових актів з питань мобілізаційної підготовки та мобілізації у Збройних Силах України, інших військових формуваннях;

укладає в установленому порядку договори (контракти) на виконання мобілізаційних завдань (замовлень) з підприємствами, установами і організаціями, які залучаються ним до виконання мобілізаційних завдань (замовлень), і підприємствами, які здійснюють поставку військової продукції;

у разі ліквідації (реорганізації) підприємств, установ і організацій, що належать до сфери його управління, для яких встановлено мобілізаційні завдання (замовлення), здійснюють заходи щодо передачі таких завдань (замовлень) іншим підприємствам, установам, організаціям у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України;

подає доповідь про стан мобілізаційної готовності міністерства та про хід виконання програм мобілізаційної підготовки у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

2. Генеральний штаб Збройних Сил України:

бере участь у розробці мобілізаційного плану держави, контролює стан мобілізаційної готовності державних органів, органів місцевого самоврядування, галузей економіки, підприємств, установ, організацій;

розробляє схему мобілізаційного розгортання Збройних Сил України та спеціальних формувань, призначених для передачі під час мобілізації до Збройних Сил України, а також організовує розроблення схеми мобілізаційного розгортання інших військових формувань та спеціальних формувань, призначених для передачі до інших військових формувань під час мобілізації;

розробляє проект мобілізаційного плану Збройних Сил України, інших військових формувань та подає його через Міністерство оборони України до Кабінету Міністрів України;

планує і здійснює методологічне, методичне та наукове забезпечення підготовки з мобілізаційних питань у Збройних Силах України, інших військових формуваннях;

планує накопичення в непорушному запасі Збройних Сил України озброєння, військової техніки, інших матеріально-технічних засобів, продовольства, речового та іншого майна і створення резерву військово-навчених людських ресурсів на період мобілізації та на воєнний час;

визначає потреби Збройних Сил України на особливий період, узагальнює потреби інших військових формувань, які підпорядковуються Генеральному штабу Збройних Сил України в особливий період та подає їх через Міністерство оборони України до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики в сфері економічного розвитку;

готує пропозиції щодо виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг, створення спеціальних формувань в особливий період та подає їх через Міністерство оборони України до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики в сфері економічного розвитку;

разом з центральними і місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування забезпечує функціонування системи військового обліку громадян;

розробляє проекти законів та інших нормативно-правових актів з питань мобілізаційної підготовки та мобілізації у Збройних Силах України, інших військових формуваннях;

планує і здійснює заходи щодо мобілізації та демобілізації у Збройних Силах України; бере участь у проведенні мобілізації та демобілізації в інших військових формуваннях;

розробляє штати і табелі до штатів оснащення матеріально-технічними засобами спеціальних формувань, призначених для передачі під час мобілізації до Збройних Сил України; бере участь у розробленні штатів і табелів до штатів щодо оснащення матеріально-технічними засобами спеціальних формувань, призначених для передачі до інших військових формувань під час мобілізації;

бере участь в укладанні в установленому порядку договорів (контрактів) на виконання мобілізаційних завдань (замовлень) з підприємствами, установами і організаціями, які залучаються ним до виконання мобілізаційних завдань (замовлень), і підприємствами, які здійснюють поставку військової продукції;

планує і організовує підготовку та перепідготовку військовозобов'язаних.

3. Міністерство оборони України та Генеральний штаб Збройних Сил України крім повноважень, зазначених у пункті 1 та пункті 2 даної статті, здійснює і інші повноваження у сфері мобілізаційної підготовки та мобілізації, що не врегульовані даним законом.

Стаття 16. Повноваження інших міністерств та центральних органів виконавчої влади.

1. Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади:

здійснюють керівництво та забезпечують державне регулювання мобілізаційної підготовки та мобілізації у відповідній сфері управління та галузі національної економіки;

розробляють програми мобілізаційної підготовки у відповідних сферах управління та галузях національної економіки;

здійснюють методологічне, методичне і наукове забезпечення мобілізаційної підготовки та мобілізації у відповідній сфері управління та галузі національної економіки;

організовують та здійснюють заходи мобілізаційного планування, забезпечують і контролюють мобілізаційну підготовку у відповідній сфері управління, галузі національної економіки та здійснюють заходи щодо переведення її на функціонування в умовах загрозливого і особливого періодів;

визначають у відповідній сфері управління, галузі національної економіки можливості щодо задоволення потреб Збройних Сил України, інших військових формувань, сил цивільного захисту, національної економіки та забезпечення життєдіяльності населення в умовах особливого періоду;

визначають потреби (обсяги) у фінансуванні заходів з мобілізаційної підготовки та мобілізації;

утворюють мобілізаційні підрозділи;

здійснюють заходи щодо забезпечення виконання мобілізаційних планів, програм мобілізаційної підготовки у відповідній сфері управління та галузі національної економіки;

укладають договори (контракти) про виконання мобілізаційних завдань (замовлень) з підприємствами, установами і організаціями, що належать до сфери їх управління або залучаються ними до виконання мобілізаційних завдань (замовлень);

забезпечують виконання підприємствами, установами і організаціями мобілізаційних завдань (замовлень) відповідно до укладених договорів (контрактів);

вносять у межах своїх повноважень до Кабінету Міністрів України пропозиції щодо формування програм мобілізаційної підготовки;

у разі ліквідації (реорганізації) підприємств, установ і організацій, для яких встановлено мобілізаційні завдання (замовлення), здійснюють заходи щодо передачі таких завдань (замовлень) іншим підприємствам, установам, організаціям у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України;

організовують під час мобілізації здійснення комплексу заходів щодо переведення підприємств, установ і організацій, що належать до сфери їх управління, на роботу в умовах особливого періоду;

надають центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері економічного розвитку, пропозиції щодо бронювання у відповідних сферах управління військовозобов'язаних на період мобілізації та на воєнний час; організовують їх бронювання; забезпечують надання звітності з питань бронювання військовозобов'язаних у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України;

забезпечують разом з Міністерством оборони України функціонування системи військового обліку громадян України;

організовують у відповідних сферах управління, галузях національної економіки підготовку керівного складу, державних службовців, працівників міністерств, інших центральних органів, підприємств, установ і організацій, що залучаються до проведення мобілізаційних заходів, до дій у разі мобілізації;

організовують створення, розвиток, утримання, передачу, ліквідацію та реалізацію мобілізаційних потужностей на підприємствах, в установах і організаціях, що належать до сфери їх управління або залучаються ними до виконання мобілізаційних завдань (замовлень);

організовують у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України роботу, пов'язану із створенням, формуванням, ведення і використання страхового фонду документації для організації виробництва оборонного і мобілізаційного призначення у відповідних сферах управління, галузях національної економіки;

організовують та забезпечують формування, розміщення, зберігання використання, поповнення та освіження (поновлення) запасів мобілізаційного резерву на підприємствах в установах і організаціях, що належать до сфери їх управління у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;

організовують заходи щодо створення спеціальних формувань у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;

розробляють і в межах наданих повноважень затверджують, подають в установленому порядку на затвердження нормативно-правові акти з питань мобілізаційної підготовки та мобілізації у відповідній сфері управління, галузі національної економіки;

забезпечують виконання законів України та інших нормативно-правових актів з питань мобілізаційної підготовки та мобілізації;

подають доповідь про стан мобілізаційної готовності відповідних сфер управління, галузей національної економіки та про хід виконання програм мобілізаційної підготовки у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;

взаємодіють з іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, Державним концерном "Укроборонпром" з питань мобілізаційної підготовки та мобілізації, надають і одержують в установленому законодавством порядку інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання мобілізаційних завдань (замовлень);

надають інформацію Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування з питань, що належать до їх компетенції, про характер мобілізаційних завдань (замовлень), встановлених ними для підприємств, установ і організацій, які знаходяться на їх території.

організовують в особливий період виділення та передачу на безоплатній основі будівель, приміщень, споруд та земельних ділянок Збройним Силам України іншим військовим формуванням відповідно до мобілізаційних планів.

2. Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади крім повноважень, зазначених у пункті 1 даної статті, здійснюють і інші повноваження у сфері мобілізаційної підготовки та мобілізації, що не врегульовані даним законом.

Стаття 17. Повноваження інших державних органів

Судові органи, органи прокуратури України, Національний банк України, Рахункова палата:

здійснюють керівництво та забезпечують державне регулювання мобілізаційної підготовки та мобілізації у відповідній сфері управління;

організовують та здійснюють заходи мобілізаційного планування, забезпечують і контролюють мобілізаційну підготовку у відповідній сфері управління та здійснюють заходи щодо переведення її на функціонування в умовах загрозливого і особливого періодів;

надають центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері економічного розвитку, пропозиції щодо бронювання у відповідних сферах управління військовозобов'язаних на період мобілізації та на воєнний час; організовують їх бронювання; забезпечують надання звітності з питань бронювання військовозобов'язаних у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України;

організовують у відповідних сферах управління підготовку керівного складу, державних службовців, працівників до проведення мобілізаційних заходів, до дій у разі мобілізації;

інформують Кабінет Міністрів України про стан мобілізаційної готовності відповідних сфер управління у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;

визначають потреби (обсяги) у фінансуванні заходів з мобілізаційної підготовки та мобілізації;

утворюють мобілізаційні підрозділи;

забезпечують виконання законів України, інших нормативно-правових актів з питань мобілізаційної підготовки та мобілізації;

здійснюють інші повноваження у сфері мобілізаційної підготовки та мобілізації, що не врегульовані даним законом.

Стаття 18. Повноваження Ради міністрів Автономної Республіки Крим

1. Рада міністрів Автономної Республіки Крим:

здійснює керівництво мобілізаційною підготовкою та мобілізацією органів влади Автономної Республіки Крим;

організовує та здійснює заходи мобілізаційного планування, забезпечує і контролює мобілізаційну підготовку та мобілізацію в Автономній Республіці Крим;

розробляє програми мобілізаційної підготовки Автономної Республіки Крим, вносить у межах своїх повноважень до Кабінету Міністрів України пропозиції щодо їх формування;

здійснює методичне забезпечення мобілізаційної підготовки та мобілізації органів влади Автономної Республіки Крим;

здійснює заходи переведення галузей економіки республіки на функціонування в умовах загрозливого і особливого періодів;

визначає потреби (обсяги) у фінансуванні заходів з мобілізаційної підготовки та мобілізації;

утворює мобілізаційні підрозділи;

здійснює заходи щодо забезпечення виконання мобілізаційного плану, програм мобілізаційної підготовки;

забезпечує виконання підприємствами, установами і організаціями мобілізаційних завдань (замовлень) відповідно до укладених договорів (контрактів), військово-транспортного обов'язку;

укладає договори (контракти) про виконання мобілізаційних завдань (замовлень) з підприємствами, установами і організаціями Автономної Республіки Крим у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;

забезпечує разом з Міністерством оборони України функціонування системи військового обліку громадян України, транспортних засобів і техніки національної економіки;

організовує бронювання військовозобов'язаних на період мобілізації та на воєнний час, забезпечує надання звітності з питань бронювання військовозобов'язаних у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України;

забезпечує надання військовим комісаріатам відомостей про реєстрацію, банкрутство (ліквідацію) підприємств, установ і організацій згідно із законодавством;

у разі ліквідації (реорганізації) підприємств, установ і організацій, які залучаються нею до виконання мобілізаційних завдань (замовлень), здійснюють заходи щодо передачі таких завдань (замовлень) іншим підприємствам, установам і організаціям у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України;

організовує підготовку керівного складу, державних службовців, працівників органів влади Автономної Республіки Крим, підприємств, установ і організацій, що залучаються до проведення мобілізаційних заходів, до дій у разі мобілізації;

організовує створення, розвиток, утримання, передачу, ліквідацію та реалізацію мобілізаційних потужностей на підприємствах в установах і організаціях Автономної Республіки Крим у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;

організовує у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України роботу, пов'язану із створенням, формуванням, ведення і використання страхового фонду документації для організації виробництва оборонного і мобілізаційного призначення;

організовує та забезпечує формування, розміщення, зберігання використання, поповнення та освіження (поновлення) запасів мобілізаційного резерву на підприємствах в установах і організаціях Автономної Республіки Крим у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;

подає щорічну доповідь про стан мобілізаційної готовності Автономної Республіки Крим та про хід виконання програм мобілізаційної підготовки у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;

взаємодіє з державними органами, органами місцевого самоврядування з питань мобілізаційної підготовки та мобілізації, надає і одержує в установленому законодавством порядку інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання мобілізаційних завдань (замовлень) встановлених підприємствам, установам і організаціям, що знаходяться на території Автономної Республіки Крим, з метою планування раціонального використання людських і матеріальних ресурсів під час мобілізації та у воєнний час;

організовує під час мобілізації в установленому порядку своєчасне оповіщення та прибуття громадян, які залучаються до виконання обов'язку щодо мобілізації у порядку, визначеному законодавством, техніки на збірні пункти та у військові частини, виділення будівель, споруд, земельних ділянок, транспортних та інших матеріально-технічних засобів і надання послуг Збройним Силам України, іншим військовим формуванням, Оперативно-рятувальній службі цивільного захисту відповідно до мобілізаційного плану;

забезпечує виконання законів України та інших нормативно-правових актів з питань мобілізаційної підготовки та мобілізації.

2. Рада міністрів Автономної Республіки Крим крім повноважень, зазначених у пункті 1 даної статті, здійснює і інші повноваження у сфері мобілізаційної підготовки та мобілізації, що не врегульовані даним законом.

Стаття 19. Повноваження місцевих органів виконавчої влади

1. Місцеві органи виконавчої влади:

здійснюють керівництво мобілізаційною підготовкою та мобілізацією на відповідній території;

організовують та здійснюють заходи мобілізаційного планування, забезпечують і контролюють мобілізаційну підготовку на території відповідних адміністративно-територіальних одиниць, у порядку, встановленим Кабінетом Міністрів України;

розробляють та здійснюють заходи щодо забезпечення програми мобілізаційної підготовки на території відповідних адміністративно-територіальних одиниць, та вносять у межах своїх повноважень до Кабінету Міністрів України пропозиції щодо їх формування;

здійснюють методичне забезпечення мобілізаційної підготовки та мобілізації, виконавчих органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій, які залучаються ними до виконання мобілізаційних завдань (замовлень);

здійснюють заходи щодо переведення економіки відповідних адміністративно-територіальних одиниць на функціонування в умовах загрозливого і особливого періодів;

визначають потреби (обсяги) у фінансуванні заходів з мобілізаційної підготовки та мобілізації;

утворюють мобілізаційні підрозділи;

доводять розпорядження про виконання мобілізаційних завдань (замовлень) до підприємств, установ і організацій, які залучаються ними до виконання мобілізаційних завдань (замовлень), та укладають з ними договори (контракти), повідомляють військові комісаріати про отримання (уточнення) або скасування мобілізаційних завдань (замовлень);

забезпечують виконання підприємствами, установами і організаціями, які знаходяться на території відповідних адміністративно-територіальних одиниць, мобілізаційних завдань (замовлень), військово-транспортного обов'язку;

у разі ліквідації (реорганізації) підприємств, установ і організацій, які залучаються ними до виконання мобілізаційних завдань (замовлень), здійснюють заходи щодо передачі таких завдань (замовлень) іншим підприємствам, установам і організаціям у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України;

організовують під час мобілізації здійснення комплексу заходів щодо переведення підприємств, установ і організацій, які залучаються ними до виконання мобілізаційних завдань (замовлень), на роботу в умовах загрозливого та особливого періодів;

забезпечують разом з військовими комісаріатами функціонування системи військового обліку громадян України, транспортних засобів і техніки національної економіки;

організовують бронювання військовозобов'язаних на період мобілізації та на воєнний час, забезпечують надання звітності з питань бронювання військовозобов'язаних у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України;

забезпечують надання військовим комісаріатам відомостей про реєстрацію, банкрутство (ліквідацію) підприємств, установ і організацій згідно із законодавством;

сприяють військовим комісаріатам у їх роботі в мирний час та під час мобілізації;

організовують підготовку керівного складу, державних службовців, працівників органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій, що залучаються до проведення мобілізаційних заходів, до дій у разі мобілізації;

організовують створення, розвиток, утримання, передачу, ліквідацію та реалізацію мобілізаційних потужностей на підприємствах, в установах і організаціях, які залучаються ними до виконання мобілізаційних завдань (замовлень);

організовують у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України роботу, пов'язану із створенням, формуванням, веденням і використанням страхового фонду документації для організації виробництва оборонного і мобілізаційного призначення;

організовують та забезпечують формування, розміщення, зберігання використання, поповнення та освіження (поновлення) запасів мобілізаційного резерву на підприємствах в установах і організаціях, які залучаються ними до виконання мобілізаційних завдань (замовлень) у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;

організовують під час мобілізації в установленому порядку своєчасне оповіщення і прибуття громадян, які залучаються до виконання обов'язку щодо мобілізації у порядку, визначеному законодавством, транспортних засобів і техніки на збірні пункти та у військові частини, виділення будівель, споруд, земельних ділянок, транспортних та інших матеріально-технічних засобів і надання послуг Збройним Силам України, іншим військовим формуванням, Оперативно-рятувальній службі цивільного захисту відповідно до мобілізаційних планів;

подають щорічну доповідь про стан мобілізаційної готовності на території області, району, міст Києва і Севастополя та про хід виконання програм мобілізаційної підготовки у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;

одержують від державних органів виконавчої влади необхідну інформацію з питань, що належать до їх компетенції, а також про характер мобілізаційних завдань (замовлень), встановлених підприємствам, установам і організаціям, які знаходяться на території відповідних адміністративно-територіальних одиниць, з метою планування раціонального використання людських і матеріальних ресурсів під час мобілізації та у воєнний час;

укладають договори (контракти) на виконання мобілізаційних завдань (замовлень) з підприємствами, установами і організаціями, які залучаються ними до виконання мобілізаційних завдань (замовлень);

забезпечують виконання законів України та інших нормативно-правових актів з питань мобілізаційної підготовки і мобілізації;

2. Місцеві органи виконавчої влади крім повноважень, зазначених у пункті 1 даної статті, здійснює і інші повноваження у сфері мобілізаційної підготовки та мобілізації, що не врегульовані даним законом.

Стаття 20. Повноваження органів місцевого самоврядування

1. Виконавчі органи сільських, селищних, міських рад:

здійснюють керівництво мобілізаційною підготовкою та мобілізацією на території відповідних населених пунктів;

організовують та здійснюють заходи мобілізаційного планування, забезпечують і контролюють мобілізаційну підготовку на території відповідних населених пунктів у порядку, встановленим Кабінетом Міністрів України;

розробляють та здійснюють заходи щодо забезпечення програми мобілізаційної підготовки на території відповідних населених пунктів та вносять у межах своїх повноважень до Кабінету Міністрів України пропозиції щодо їх формування;

здійснюють заходи щодо переведення підприємств, установ і організацій, які знаходяться на території відповідних населених пунктів, на функціонування в умовах загрозливого і особливого періодів;

забезпечують на території відповідних громад виконання мобілізаційних завдань (замовлень) підприємствами, установами і організаціями, які залучаються ними до виконання цих завдань (замовлень);

здійснюють під час оголошення мобілізації заходи щодо переведення підприємств, установ і організацій, які знаходяться на території відповідних громад, на роботу в умовах загрозливого і особливого періодів;

організовують під час мобілізації в установленому порядку своєчасне оповіщення та прибуття громадян, які залучаються до виконання обов'язку щодо мобілізації у порядку, визначеному законодавством, транспортних засобів і техніки національної економіки на збірні пункти та у військові частини, виділення будівель, споруд, земельних ділянок, транспортних та інших матеріально-технічних засобів і надання послуг Збройним Силам України, іншим військовим формуванням, Оперативно-рятувальній службі цивільного захисту відповідно до мобілізаційних планів;

забезпечують на території відповідних громад ведення військового обліку військовозобов'язаних і призовників, транспортних засобів і техніки національної економіки, бронювання військовозобов'язаних на період мобілізації та на воєнний час і надання звітності щодо бронювання військовозобов'язаних у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України;

забезпечують надання військовим комісаріатам відомостей про реєстрацію, банкрутство (ліквідацію) підприємств, установ і організацій, що належать до сфери їх управління, згідно із законодавством;

сприяють військовим комісаріатам у їх роботі в мирний час та під час мобілізації;

одержують від місцевих органів виконавчої влади необхідну інформацію про характер мобілізаційних завдань (замовлень), встановлених підприємствам, установам і організаціям, які знаходяться на території відповідних громад, з метою планування раціонального використання людських і матеріальних ресурсів під час мобілізації та у воєнний час;

утворюють мобілізаційні підрозділи;

подають доповідь про стан мобілізаційної готовності підприємств, установ і організацій, що перебувають у комунальній власності і яким встановлено мобілізаційні завдання (замовлення) або які залучаються до їх виконання у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;

вирішують разом з місцевими органами виконавчої влади питання щодо виконання мобілізаційних завдань (замовлень) підприємствами, установами і організаціями, що перебувають у комунальній власності територіальних громад або залучаються ними до виконання цих завдань (замовлень), у разі втрати зв'язку із зазначеними підприємствами, установами і організаціями під час мобілізації та у воєнний час;

забезпечують на території відповідних територіальних громад виконання законів України та інших нормативно-правових актів з питань мобілізаційної підготовки та мобілізації;

2. Органи місцевого самоврядування крім повноважень, зазначених у пункті 1 даної статті, здійснює і інші повноваження у сфері мобілізаційної підготовки та мобілізації, що не врегульовані даним законом.

Розділ IV
ОБОВ'ЯЗКИ ПІДПРИЄМСТВ, УСТАНОВ І ОРГАНІЗАЦІЙ ТА ГРОМАДЯН ЩОДО МОБІЛІЗАЦІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ТА МОБІЛІЗАЦІЇ

Стаття 21. Обов'язки підприємств, установ і організацій щодо мобілізаційної підготовки та мобілізації

1. Підприємства, установи і організації зобов'язані:

планувати і здійснювати заходи щодо розробки мобілізаційних планів та підготовки до виконання покладених на них мобілізаційних завдань (замовлень) і забезпечувати поставку продукції згідно з укладеними договорами (контрактами) та надавати звіти з цих питань відповідним органам виконавчої влади, іншим державним органам та органам місцевого самоврядування, які є замовниками мобілізаційних завдань (замовлень);

у разі їх ліквідації (реорганізації) своєчасно сповіщати про це відповідні органи державної влади, інші державні органи та органи місцевого самоврядування, з якими укладено договори (контракти) на виконання мобілізаційних завдань (замовлень);

здійснювати під час мобілізації заходи щодо переведення виробництва (діяльності) на функціонування в умовах особливого періоду;

утримувати в належному стані транспортні засоби і техніку, будівлі, споруди та об'єкти інфраструктури, що належать для передачі у разі мобілізації Збройним Силам України, іншим військовим формуванням, Оперативно-рятувальній службі цивільного захисту або призначені для спільного з ними використання у воєнний час;

сприяти військовим комісаріатам у їх роботі в мирний час та під час мобілізації, забезпечувати безперешкодне відвідування підприємств посадовим особам військових комісаріатів для виконання покладених на них обов'язків;

забезпечувати своєчасне оповіщення та прибуття працівників, які залучаються до виконання обов'язку щодо мобілізації у порядку, визначеному законодавством, на збірні пункти та до військових частин;

забезпечувати в разі мобілізації доставку транспортних засобів і техніки на збірні пункти та у військові частини згідно з мобілізаційними завданнями (замовленнями);

здійснювати заходи щодо підготовки до розгортання спеціальних формувань, призначених для передачі у разі мобілізації до Збройних Сил України, інших військових формувань, Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту, розгортання та передачі їх в особливий період згідно з мобілізаційними планами;

надавати (у порядку примусового відчуження майна) під час мобілізації будівлі, споруди, транспортні та інші матеріально-технічні засоби Збройним Силам України, іншим військовим формуванням, Оперативно-рятувальній службі цивільного захисту згідно з мобілізаційними планами з відшкодуванням їх вартості в порядку, встановленому законом;

створювати та утримувати мобілізаційні потужності, створювати і зберігати мобілізаційний резерв матеріально-технічних і сировинних ресурсів згідно з мобілізаційними завданнями (замовленнями);

забезпечувати формування і ведення страхового фонду документації на продукцію мобілізаційного та оборонного призначення;

вести облік військовозобов'язаних, резервістів і призовників із числа працюючих, здійснювати заходи щодо бронювання військовозобов'язаних на період мобілізації та на воєнний час і надавати звітність із цих питань відповідним органам державної влади, іншим державним органам та органам місцевого самоврядування в установленому порядку;

надавати відповідним органам державної влади, іншим державним органам та органам місцевого самоврядування інформацію, необхідну для планування і здійснення мобілізаційних заходів;

утворювати мобілізаційні підрозділи та призначати працівників з питань мобілізаційної роботи;

сприяти своїм працівникам, які є резервістами, у виконанні ними обов'язків служби у військовому резерві та своєчасному їх направленню до органів військового управління, військових частин;

у разі реєстрації (перереєстрації), переобладнання чи зняття з обліку транспортних засобів, які можуть бути призначені для доукомплектування Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період, подавати до відповідних органів та підрозділів, що згідно із Законом України "Про дорожній рух" здійснюють державну реєстрацію та облік транспортних засобів, документи з відміткою районного (міського) військового комісаріату про постановку їх на військовий облік (зняття з військового обліку);

повідомляти в семиденний термін районні (міські) військові комісаріати про отримання (уточнення) або скасування мобілізаційних завдань (замовлень).

2. Підприємства, установи і організації, які є виконавцями мобілізаційних завдань (замовлень) з виробництва продукції, укладають договори (контракти) з підприємствами, установами і організаціями-виробниками (співвиконавцями) комплектуючих виробів, постачальниками матеріально-технічних засобів та сировини.

3. Підприємства, установи і організації не мають права відмовлятися від укладання договорів (контрактів) на виконання мобілізаційних завдань (замовлень), якщо з урахуванням мобілізаційного розгортання виробництва їх можливості дають змогу виконати ці мобілізаційні завдання (замовлення).

Покриття державою збитків, понесених підприємствами, установами та організаціями у зв'язку з виконанням ними мобілізаційних завдань (замовлень), здійснюються у порядку, встановленому законодавством.

4. Підприємства, установи та організації крім обов'язків, зазначених у пункті 1 даної статті, виконують і інші обов'язки у сфері мобілізаційної підготовки та мобілізації, що не врегульовані даним законом.

Стаття 22. Обов'язки громадян щодо мобілізаційної підготовки та мобілізації

1. Громадяни зобов'язані:

з'являтися за викликом до військових комісаріатів (військовозобов'язані Служби безпеки України - за викликом Центрального управління або регіонального органу Служби безпеки України, військовозобов'язані Служби зовнішньої розвідки України - за викликом Служби зовнішньої розвідки України) для постановки на військовий облік та визначення призначення на воєнний час;

надавати в установленому порядку під час мобілізації в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану будівлі, споруди, транспортні засоби та інше майно, власниками яких вони є, Збройним Силам України, іншим військовим формуванням, Оперативно-рятувальній службі цивільного захисту з відшкодуванням державою їх вартості в порядку, встановленому законом.

2. Громадяни, які перебувають у запасі і не призвані на військову службу або не залучені до виконання обов'язків щодо мобілізації за посадами, передбаченими штатами воєнного часу, під час мобілізації, можуть бути відповідно до закону залучені до виконання робіт, які мають оборонний характер.

Такі громадяни зобов'язані з'явитися до військових комісаріатів у десятиденний строк з дня оголошення мобілізації без виклику військового комісаріату.

Громадяни, які здійснюють підприємницьку діяльність, виконують мобілізаційні завдання (замовлення) згідно з укладеними договорами (контрактами).

3. Під час мобілізації та переведення Збройних Сил України, інших військових формувань, Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту на штати воєнного часу громадяни (крім тих, які проходять службу у військовому резерві) зобов'язані з'явитися до військових частин або на збірні пункти військових комісаріатів у строки, зазначені в отриманих ними документах (мобілізаційних розпорядженнях, повістках, розпорядженнях або наказах військових комісарів, які оголошуються через засоби масової інформації) (військовозобов'язані Служби безпеки України - керівників органів, де вони перебувають на військовому обліку, військовозобов'язані Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту - керівників відповідних органів управління центрального органу виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері цивільного захисту).

Оповіщення військовозобов'язаних про їх виклик до військових комісаріатів здійснюється у будь який можливий спосіб не заборонений законодавством посадовими особами органів, визначених законом та уповноваженими ними особами.

Резервісти зобов'язані з'явитися до військових частин у строки, визначені командирами військових частин, в яких вони проходять службу у військовому резерві.

4. Громадяни, які перебувають у запасі, завчасно приписуються до військових частин для проходження військової служби у воєнний час або до інших підрозділів чи формувань для виконання обов'язків за посадами, передбаченими штатами воєнного часу.

5. Призов громадян на військову службу (крім тих, що проходять службу у військовому резерві) під час мобілізації або залучення їх до виконання обов'язків за посадами, передбаченими штатами воєнного часу, здійснюють у порядку, що визначається Президентом України, місцеві органи виконавчої влади за рішеннями призовних комісій через військові комісаріати (військовозобов'язаних Служби безпеки України - Центральне управління або регіональні органи Служби безпеки України, військовозобов'язаних Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту - відповідні органи управління центрального органу виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері цивільного захисту).

Призов громадян на військову службу під час мобілізації полягає у прибутті громадян за викликом військового комісаріату, проходженні медичного огляду, призовної комісії та відправці у війська.

Резервістів на військову службу під час оголошення мобілізації призивають командири військових частин, в яких вони проходять службу у військовому резерві.

Військовозобов'язані та резервісти, які перебувають на зборах, у разі оголошення мобілізації продовжують перебувати на зборах. За необхідності зазначені особи призиваються на військову службу командирами відповідних військових частин за розпорядженням Генерального штабу Збройних Сил України.

Особливості проходження медичного обстеження військовозобов'язаними та резервістами під час мобілізації, на особливий період визначаються Міністерством оборони України спільно з Міністерством охорони здоров'я України.

6. Громадянам, які перебувають на військовому обліку, з моменту оголошення мобілізації забороняється зміна місця проживання без дозволу посадової особи, визначеної у частині третій цієї статті.

Стаття 23. Відстрочка від призову на військову службу під час мобілізації

Не підлягають призову на військову службу під час мобілізації військовозобов'язані:

заброньовані на період мобілізації та на воєнний час за органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, а також за підприємствами, установами і організаціями в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;

які працюють на посадах, що передбачені на особливий період у Міністерстві оборони України, Збройних Силах України, інших військових формуваннях;

визнані відповідно до висновку військово-лікарської комісії тимчасово непридатними до військової служби за станом здоров'я на термін до шести місяців (з наступним проходженням військово-лікарської комісії);

чоловіки, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років (такі чоловіки можуть бути призвані на військову службу у разі їх згоди тільки за місцем проживання);

жінки та чоловіки, які самостійно виховують дитину (дітей) віком до 18 років (такі особи можуть бути призвані на військову службу у разі їх згоди і тільки за місцем проживання);

жінки та чоловіки, на утриманні яких перебуває дитина - інвалід підгрупи А віком до 18 років;

жінки та чоловіки, на утриманні яких перебуває особа, яка є інвалідом I чи II групи до досягнення нею 23 років;

усиновителі, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, на утриманні яких перебувають діти-сироти або діти, позбавлені батьківського піклування, віком до 18 років (такі особи можуть бути призвані на військову службу у разі їх згоди і тільки за місцем проживання);

зайняті постійним доглядом за особами, що його потребують, відповідно до законодавства України, в разі відсутності інших осіб, які можуть здійснювати такий догляд;

народні депутати України, депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим;

священнослужителі, які закінчили вищі або середні духовні навчальні заклади і займаються в релігійних організаціях, що діють за статутом (положенням), зареєстрованим у встановленому порядку (такі особи можуть бути призвані на військову службу у разі їх згоди);

інші військовозобов'язані або окремі категорії громадян у передбачених законами випадках.

Призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період, не підлягають також:

студенти, аспіранти та докторанти, які навчаються на денній формі навчання;

наукові і науково-педагогічні працівники вищих навчальних закладів, наукових установ та організацій, які мають вчене звання та/або науковий ступінь, і педагогічні працівники загальноосвітніх навчальних закладів, за умови, що вони працюють відповідно у вищих навчальних закладах, наукових установах та організаціях, загальноосвітніх навчальних закладах за основним місцем роботи не менш як на 0,75 ставки.

Не підлягають призову на військову службу під час часткової мобілізації протягом шести місяців з дня звільнення з військової служби військовозобов'язані з числа громадян, які проходили військову службу за призовом під час мобілізації та були звільнені зі служби у запас (крім військовослужбовців, зарахованих на службу у військовому оперативному резерві першої черги). Такі особи у зазначений період можуть бути призвані на військову службу за їх згодою.

Розділ V
БРОНЮВАННЯ ВІЙСЬКОВОЗОБОВ'ЯЗАНИХ НА ПЕРІОД МОБІЛІЗАЦІЇ ТА НА ВОЄННИЙ ЧАС

Стаття 24. Бронювання громадян на період мобілізації та на воєнний час

Бронювання військовозобов'язаних здійснюється в мирний та у воєнний час з метою забезпечення функціонування органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, а також підприємств, установ і організацій в особливий період.

Бронюванню підлягають військовозобов'язані, які працюють в органах державної влади, інших державних органах, органах місцевого самоврядування та підприємствах, в установах і організаціях, яким встановлено мобілізаційні завдання (замовлення), у разі, якщо це необхідно для забезпечення функціонування зазначених органів та виконання мобілізаційних завдань (замовлень), а також виконують замовлення (договори, контракти) по відновленню, ремонту, модернізації озброєння і військової техніки, розробці і виготовленню продукції військового призначення в інтересах Міністерства оборони України та інших військових формувань і правоохоронних органів.

Такі військовозобов'язані не підлягають прийняттю на службу у військовому резерві.

Організація, порядок, обсяги та переліки посад і професій військовозобов'язаних, які підлягають бронюванню на період мобілізації та на воєнний час, визначаються цим Законом, актами Президента України та Кабінету Міністрів України.

Розділ VI
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ПРО МОБІЛІЗАЦІЙНУ ПІДГОТОВКУ ТА МОБІЛІЗАЦІЮ

Стаття 25. Відповідальність за організацію мобілізаційної підготовки та стан мобілізаційної готовності

1. Відповідальність за організацію мобілізаційної підготовки та стан мобілізаційної готовності органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, адміністративно-територіальних одиниць і населених пунктів, Збройних Сил України, інших військових формувань, Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту та підприємств, установ і організацій покладається на відповідних керівників.

2. Посадові особи, винні в порушенні законів України та інших нормативно-правових актів з питань мобілізаційної підготовки та мобілізації, а також громадяни за невиконання своїх обов'язків щодо мобілізаційної підготовки та мобілізації несуть відповідальність згідно із законом.

Розділ VII
ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Нормативно-правові акти, прийняті до набрання чинності цим Законом, діють у частині, що не суперечить цьому Закону.

2. Визнати таким, що втратив чинність, Закон України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2015, N 24, ст. 166).

3. Кабінету Міністрів України протягом шести місяців з дня набрання чинності цим Законом:

подати до Верховної Ради України пропозиції про внесення змін до законів України, що випливають із цього Закону;

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити підготовку і видання нормативно-правових актів, що випливають із цього Закону;

забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

 

Президент України

П. ПОРОШЕНКО

Опрос