Идет загрузка документа (69 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Требований относительно реализации фискальных функций регистраторов расчетных операций, которые применяются для учета операций по принятию и переводу наличных средств через програмно-технические комплексы самообслуживания и Требований относительно реализации фискальных функций регистраторами расчетных операций, которые применяются для учета и регистрации операций по купле-продаже иностранной валюты (неофициальный текст)

Субъект законодательной инициативы
Проект, Неофициальный текст от 28.08.2015

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від ___ ____________ 2015 р. N _________

м. Київ

Про затвердження Вимог щодо реалізації фіскальних функцій реєстраторів розрахункових операцій, що застосовуються для обліку операцій з приймання та переказу готівкових коштів через програмно-технічні комплекси самообслуговування та Вимог щодо реалізації фіскальних функцій реєстраторами розрахункових операцій, що застосовуються для обліку та реєстрації операцій з купівлі-продажу іноземної валюти

Відповідно до абзаців другого та третього підпункту 1 пункту 3 "Прикінцеві положення" Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законів України щодо застосування реєстраторів розрахункових операцій" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Вимоги щодо реалізації фіскальних функцій реєстраторів розрахункових операцій, що застосовуються для обліку операцій з приймання та переказу готівкових коштів через програмно-технічні комплекси самообслуговування, що додаються.

2. Затвердити Вимоги щодо реалізації фіскальних функцій реєстраторами розрахункових операцій, що застосовуються для обліку та реєстрації операцій з купівлі-продажу іноземної валюти, що додаються.

3. Ця постанова набирає чинності з дня опублікування.

 

Прем'єр-міністр України

А. ЯЦЕНЮК

 

Вимоги
щодо реалізації фіскальних функцій реєстраторів розрахункових операцій, що застосовуються для обліку операцій з приймання та переказу готівкових коштів через програмно-технічні комплекси самообслуговування

1. Ці Вимоги до реєстраторів розрахункових операцій для програмно-технічних комплексів самообслуговування встановлюють перелік додаткових вимог щодо реалізації фіскальних функцій вбудованими електронними контрольно-касовими реєстраторами (далі - ВЕККР), які призначені для застосування у складі програмно-технічних комплексів самообслуговування (далі - ПТКС).

Програмно-технічний комплекс самообслуговування - пристрій, що дає змогу користувачеві здійснювати операції з ініціювання переказу коштів, а також виконувати інші операції відповідно до функціональних можливостей цього пристрою без безпосередньої участі оператора (касира).

Ці Вимоги не поширюються на реєстратори розрахункових операцій для інших сфер застосування.

2. ВЕККР повинен відповідати цим Вимогам, Вимогам щодо реалізації фіскальних функцій реєстраторами розрахункових операцій для різних сфер застосування, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 18 лютого 2002 року N 199 (далі - Вимоги N 199), в частині, що не суперечить цим Вимогам та Порядку обчислення і накопичення реєстраторами розрахункових операцій сум податку на додану вартість, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2010 року N 1224.

3. У цих Вимогах терміни та визначення вживаються у значеннях, встановлених у Законі України від 06 липня 1995 року N 265/95-ВР "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" (далі - Закон N 265), Вимогах N 199.

Для цілей цих Вимог також використовуються такі поняття:

адреса розміщення ПТКС - адреса, що зазначена в документі на право розміщення ПКТС (договорі оренди тощо);

керуючий пристрій - комп'ютерний засіб ПТКС, який керує роботою ВЕККР за допомогою команд протоколу обміну даними;

команда - спеціальний код (інструкція), приймання й обробка якого процесором фіскального блока ВЕККР призводить до виконання ВЕККР логічно завершеної дії (відкриття чека, закриття чека, ініціювання переказу коштів, а також виконання інших операції згідно з функціональними можливостями ПТКС, формування звіту тощо);

комісія - комісійна винагорода за надання послуг з переказу коштів;

контрольно-звітна інформація - інформація, яку необхідно подавати до ДФС згідно з вимогами Закону N 265;

механізм друкування чеків та звітів - друкувальний пристрій, що входить до складу ВЕККР, який під управлінням фіскального блока забезпечує друкування розрахункових і звітних документів встановлених форм та змісту на підставі даних, накопичених в оперативній або фіскальній пам'яті;

місцезнаходження (місце проживання) суб'єкта господарювання - місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи, що зазначене у свідоцтві про державну реєстрацію суб'єкта господарювання (далі - СГ);

назва СГ оператора ПТКС - назва юридичної особи або прізвище, ініціали фізичної особи, які зазначені у свідоцтві про державну реєстрацію СГ. Дозволяється використовувати в назві загальноприйняті скорочення, наприклад, ТОВ (товариство з обмеженою відповідальністю), МП (мале підприємство) тощо;

номер ПТКС - обліковий або серійний номер ПТКС, який зазначений в документі на право розміщення (договорі оренди тощо);

опис отримувача - реквізити юридичної або фізичної особи, отримувача коштів, перелік яких встановлюється пунктами 1.19 та 1.21 розділу 4 Інструкції про ведення касових операцій банками в Україні, затвердженої постановою правління Національного банку України від 01.06.2011 N 174, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 25.06.2011 за N 790/19528;

опис послуги - дані про код, найменування, вартість одиниці виміру послуги, літерне позначення ставки ПДВ;

отримувач - особа, на рахунок якої зараховується сума переказу;

параметри команди - числові значення спеціального коду;

переказ коштів (далі - переказ) - рух певної суми коштів з метою її зарахування на рахунок отримувача;

перелік команд, під управлінням яких працює ВЕККР - документ, затверджений виробником, який містить вичерпний перелік і параметри команд протоколу обміну даними між фіскальним блоком ВЕККР та керуючим пристроєм;

платник - особа, яка ініціює переказ коштів у готівковій формі або з використанням платіжних засобів;

прикладне програмне забезпечення - програма керуючого пристрою, яка призначена для збереження та обробки даних про операції з переказу коштів, інших операцій, формування службових звітів, реалізації протоколів обміну даними з ВЕККР та іншим обладнанням ПТКС;

службова інформація - нефіскальна інформація, що надходить до ВЕККР із керуючого пристрою та друкується додатково до обов'язкових реквізитів;

сума розрахунку - сума готівкових коштів, яка отримана від клієнта або сума безготівкових коштів у разі застосування платіжних карток.

4. До складу ВЕККР повинні входити такі основні функціональні блоки:

фіскальний блок;

механізм друкування чеків та звітів;

носій контрольної стрічки в електронній формі;

модем для передачі контрольно-звітної інформації до органів ДФС;

інтерфейс зв'язку ВЕККР з керуючим пристроєм.

5. Всі блоки ВЕККР повинні розміщуватися під єдиним кожухом.

Конструкція ВЕККР повинна забезпечувати опломбування його зовнішнього кожуха, що виключає можливість доступу до внутрішніх вузлів, крім фарбувальної (у разі застосування) та чекової стрічки, без зняття або пошкодження пломб. Місця встановлення пломб повинні визначатися в документації виробника.

6. ВЕККР повинен забезпечувати можливість роботи у таких основних режимах:

режим реєстрації;

режим звітування.

7. У режимі реєстрації ВЕККР повинен забезпечувати:

занесення до оперативної пам'яті фіскального блока описів послуг та описів отримувачів;

накопичення в оперативній пам'яті сум переказів по кожному отримувачу окремо;

формування та друкування розрахункових документів лише на підставі даних, що зберігаються в оперативній пам'яті фіскального блока або надходять до нього з керуючого пристрою;

формування контрольної стрічки в електронній формі відповідно до Вимог щодо створення контрольної стрічки в електронній формі у реєстраторах розрахункових операцій та модемів для передачі даних, затверджених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної фінансової та бюджетної політики.

8. Форму та зміст розрахункового документа (фіскального чека) наведено у додатку.

Фіскальний чек повинен містити такі реквізити:

назву господарської одиниці;

адресу господарської одиниці;

індивідуальний податковий номер платника ПДВ, який надається згідно з Податковим кодексом України для СГ, що зареєстровані як платники ПДВ, перед номером друкуються великі літери "ПН";

податковий номер або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які мають відмітку у паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта) для СГ, що не є платниками ПДВ, перед яким друкуються великі літери "ІД";

номер ПТКС;

адреса розміщення ПТКС;

номер операції ПТКС;

система оператора ПТКС (платіжна система);

номер операції в системі оператора ПТКС (код транзакції в платіжній системі);

вид операції;

суму переказу;

літерне позначення ставки ПДВ праворуч від надрукованої суми операції;

реквізити отримувача:

- вказуються реквізити отримувача переказу. Перед кожним реквізитом друкується його найменування, наприклад, "МФО банку "номер МФО банку", при цьому кожний реквізит друкується з окремого рядка;

- якщо отримувач є юридичною особою друкуються: назва отримувача, номер розрахункового рахунка в банку, назва банку отримувача, код та МФО банку;

- якщо отримувач є фізичною особою і кошти перераховуються на рахунок отримувача в банку, друкуються прізвище, ім'я та по батькові отримувача, номер розрахункового рахунка в банку, назва банку отримувача, код та МФО банку;

- якщо отримувач є фізичною особою і кошти перераховуються на картковий рахунок, друкуються реквізити електронного платіжного засобу, які передбачені правилами безпеки платіжної системи.

призначення платежу - необов'язковий реквізит чеку. Застосовується у разі, якщо це передбачено правилами (регламентом) отримувача коштів, якщо переказ призначений для сплати декількох товарів (послуг), і це передбачено правилами (регламентом) отримувача коштів, допускається друкувати в розділі призначення платежу весь перелік товарів (послуг) та їх вартість.

реквізити платника переказу. Якщо правилами (регламентом) отримувача коштів передбачено більш повну ідентифікацію платника, дозволяється друкувати необхідну ідентифікаційну інформацію (прізвище, ім'я, по батькові, номер договору, реєстраційний код тощо). Перед кожним реквізитом друкується його найменування, наприклад, "Прізвище" або "Прізвище платника", при цьому кожний реквізит друкується з окремого рядка;

суму комісійної винагороди, літерне позначення ставки ПДВ праворуч від надрукованої суми комісійної винагороди;

форма оплати, загальна сума операції у межах чека, перед якою друкується слово "СУМА" або "УСЬОГО";

літерне позначення ставки ПДВ, розмір ставки ПДВ у відсотках, загальна сума ПДВ за всіма зазначеними в чеку товарами (послугами), на початку рядка великі літери "ПДВ" - окремим рядком для СГ, що зареєстровані як платники ПДВ;

ПЛАТІЖНА СИСТЕМА Назва платіжної системи, код авторизації або інший код, що ідентифікує операцію в платіжній системі та/ або код транзакції в платіжній системі, значення коду;

порядковий номер касового чека, дата (день, місяць, рік) та час (година, хвилина) проведення розрахункової операції;

фіскальний номер реєстратора розрахункових операцій, перед яким друкуються великі літери "ФН";

напис "ФІСКАЛЬНИЙ ЧЕК" та логотип виробника.

Розміщення написів та даних у фіскальному чеку є рекомендованим.

9. Ємність оперативної пам'яті фіскального блока повинна бути достатньою для реєстрації не менш як 50 описів послуг, при кількості символів у найменуванні опису послуги не менш 24 символів, та не менш 1000 описів отримувачів.

10. У режимі реєстрації після завершення процедури ініціювання переказу ВЕККР повинен забезпечити друкування фіскального розрахункового документа.

11. У режимі звітування ВЕККР на підставі даних фіскальної та оперативної пам'яті фіскального блока повинен забезпечувати:

передачу контрольно-звітної інформації до ДФС;

щоденне створення фіскальних звітних чеків у разі здійснення розрахункових операцій, друкування фіскальних звітних чеків (на вимогу):

всіх звітів у складі ПТКС;

X-звіту, Z-звіту, звіту про переказ коштів, а також повного та скороченого періодичних звітів з моменту фіскалізації ВЕККР - автономно, без підключення ВЕККР до керуючого пристрою.

Чек звіту про переказ коштів повинен додатково до обов'язкових реквізитів, визначених Вимогами N 199, містити такі дані: підсумок коштів, що прийняті для переказу отримувачам за кожним отримувачем окремо із зазначенням даних, що запрограмовані в описі отримувача, та загальний підсумок коштів, що прийняті для переказу.

Повний та скорочений періодичні звіти повинні додатково до обов'язкових реквізитів, визначених Вимогами N 199, містити дані про суму комісії в гривнях за звітний період.

12. ВЕККР повинен забезпечувати неможливість:

друкування в розрахунковому документі фіскальної та службової інформації після написів "ФІСКАЛЬНИЙ ЧЕК" (або "ВИДАТКОВИЙ ЧЕК") та логотипа виробника;

друкування інформації про найменування, код та кількість товару (послуги) або службової інформації у вертикальних стовпцях розрахункового документа, які призначені для друкування вартості товару (послуги) та літерного позначення ставки ПДВ, або праворуч від них;

виконання команд, які не передбачені переліком команд, під управлінням яких працює ВЕККР, або команд, параметри яких відрізняються від передбачених зазначеним переліком;

занесення фіскальної інформації до фіскального блока або її зміни за допомогою власної клавіатури.

13. ВЕККР повинен передавати до органів державної фіскальної служби по дротових або бездротових каналах зв'язку електронні копії розрахункових документів і фіскальних звітних чеків, які містяться на контрольній стрічці, в пам'ять ВЕККР відповідно до Порядку передачі електронних копій розрахункових документів і фіскальних звітних чеків реєстраторами розрахункових операцій дротовими або бездротовими каналами зв'язку до органів державної податкової служби затвердженого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної фінансової та бюджетної політики.

14. ВЕККР повинен блокувати роботу ПТКС у разі невиконання ВЕККР фіскальних функцій.

 

Вимоги
щодо реалізації фіскальних функцій реєстраторів розрахункових операцій, що застосовуються для обліку та реєстрації операцій з купівлі-продажу іноземної валюти

Загальні положення

1. Дія цих Вимог щодо реалізації фіскальних функцій реєстраторами розрахункових операцій з купівлі-продажу іноземної валюти (далі - Фіскальні вимоги) поширюється на спеціалізовані реєстратори розрахункових операцій (далі - реєстратори), які застосовуються для обліку та реєстрації операцій з купівлі-продажу іноземної валюти.

2. У Фіскальних вимогах поняття "фіскальні функції", "фіскальна пам'ять", "реєстратор розрахункових операцій", "фіскальний режим роботи", "фіскальний звіт", "контрольна стрічка" вживаються у значеннях, встановлених у Законі України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг", поняття "контрольна стрічка в електронній формі", "носій контрольної стрічки в електронній формі", "сервер обробки інформації", "вбудований модем", "канали передачі інформації", "модуль безпеки НСМЕП", "код автентифікації повідомлення" (далі - МАС) - у значеннях, встановлених у Вимогах щодо створення контрольної стрічки в електронній формі у реєстраторах розрахункових операцій та модемів для передачі даних, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 08.10.2012 N 1057, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 17.10.2012 за N 1743/22055 (далі - Вимоги N 1057), поняття "валютні цінності", "валютно-обмінні операції", "касир пункту обміну валюти" - у значеннях, встановлених в Інструкції про порядок організації та здійснення валютно-обмінних операцій на території України, затвердженій постановою Правління Національного банку України від 12.12.2002 N 502, зареєстрованій в Міністерстві юстиції України 14.01.2003 за N 21/7342 (далі - Інструкція).

3. Для цілей Фіскальних вимог також використовуються такі поняття:

аванс - одержання касиром цінностей від уповноваженої особи на початку зміни;

аварійне обнулення оперативної пам'яті - втрата інформації, що накопичується в оперативній пам'яті, внаслідок дії механічних, електромагнітних, кліматичних чи інших чинників;

журнал використання реєстратора - книга встановленої форми, що ведеться у встановленому порядку суб'єктом підприємницької діяльності для обліку валютно-обмінних операцій у разі виходу з ладу реєстратора або відключення електроенергії;

зміна - період роботи реєстратора від реєстрації першої операції з купівлі-продажу іноземної валюти після виконання Z-звіту до виконання наступного Z-звіту за період роботи одного касира;

інкасація - передача касиром цінностей уповноваженій особі;

канали передачі інформації - GSM/GPRS та/або інші дротові чи бездротові канали, що використовуються модемом для передачі інформації до сервера обробки інформації;

керуючий пристрій - комп'ютерний засіб (персональний комп'ютер або інший електронний пристрій) комп'ютерно-касової системи, який керує роботою реєстратора за допомогою команд протоколу обміну даними;

нефіскальний режим роботи - режим роботи реєстратора, в якому не забезпечується безумовне виконання ним фіскальних функцій;

оперативна пам'ять - запам'ятовуючий пристрій у складі фіскального блока реєстратора, де зберігаються поточні дані, обчислені або занесені за допомогою програмного забезпечення реєстратора;

операції з купівлі-продажу іноземної валюти - валютно-обмінні операції, крім прийняття на інкасо банкнот іноземних держав та іменних чеків;

операція "сторно" - видача клієнту відповідної суми національної або іноземної валюти у разі відмови від проведеної операції з купівлі-продажу іноземної валюти;

опис валюти - дані про код, курс купівлі-продажу, крос-курс іноземної валюти, офіційний курс гривні до іноземних валют;

періодичний звіт - надрукований реєстратором звіт, що містить дані про обсяги здійснених операцій з купівлі-продажу іноземної валюти за будь-який період роботи реєстратора;

підкріплення - одержання касиром цінностей від уповноваженої особи протягом зміни;

службовий звіт - сформований керуючим пристроєм з використанням даних оперативної та фіскальної пам'яті і надрукований реєстратором звіт, форма і зміст якого визначається нормативно-правовими актами Національного банку України;

фіскалізація - перехід від нефіскального до фіскального режиму роботи реєстратора;

фіскальна інформація - інформація про обсяги операцій з купівлі-продажу іноземної валюти, проведених через реєстратор у фіскальному режимі роботи, що заноситься до фіскальної пам'яті за підсумками зміни;

фіскальний блок - невід'ємна складова частина реєстратора, за допомогою якої забезпечуються реєстрація обсягів операцій з купівлі-продажу іноземної валюти та керування механізмом друкування розрахункових документів, контрольної стрічки (у разі наявності) і звітів;

фіскальний номер - власний номер реєстратора, визначений відповідно до встановлених правил, який надається органом державної фіскальної служби під час його реєстрації;

цінності - валютні цінності, крім іменних чеків, та бланки суворого обліку;

Z-звіт - фіскальний звіт з обнуленням інформації про операції з купівлі-продажу іноземної валюти в оперативній пам'яті, під час друкування якого інформація про обсяги таких операцій заноситься до фіскальної пам'яті реєстратора.

Загальні вимоги до реєстратора

4. До складу реєстратора повинні входити такі основні функціональні блоки:

фіскальний блок;

механізм друкування розрахункових документів і звітів (далі - механізм друкування);

носій контрольної стрічки в електронній формі;

вбудований модем для зв'язку з сервером обробки інформації;

індикатор клієнта;

інтерфейс зв'язку для забезпечення можливості передачі пакетів даних, що знаходяться в носії контрольної стрічки в електронній формі (далі - КСЕФ), на зовнішні пристрої (персональний комп'ютер, зовнішній накопичувач тощо);

інтерфейс зв'язку з керуючим пристроєм.

Вказані функціональні блоки (за винятком індикатора клієнта) повинні розміщуватися в єдиному корпусі.

5. Конструкція реєстратора повинна забезпечувати опломбування зовнішнього кожуха, що виключає можливість доступу до внутрішніх вузлів, крім фарбувальної (у разі застосування) та чекової стрічки, без зняття або пошкодження пломб. Місця встановлення пломб повинні визначатися в документації виробника.

6. Керування режимами роботи реєстратора і виведення інформації на механізм друкування та індикатор клієнта повинні здійснюватися виключно через фіскальний блок.

7. Введення даних у реєстратор має здійснюватися тільки через інтерфейс зв'язку з керуючим пристроєм.

8. Реєстратор повинен забезпечувати неможливість:

виконання команд, які не передбачені переліком команд, під управлінням яких працює реєстратор, або команд, параметри яких відрізняються від передбачених зазначеним переліком;

занесення інформації до оперативної та/або фіскальної пам'яті або її зміни за допомогою власної клавіатури.

9. Реєстратор повинен забезпечувати можливість зчитування його внутрішнього програмного забезпечення безпосередньо у машинних кодах або у зашифрованому вигляді.

10. Реєстратор повинен забезпечувати ідентичність інформації про обсяги операцій з купівлі-продажу іноземної валюти на розрахункових документах та на їх других примірниках (у КСЕФ). Створення двох примірників розрахункового документа (запису КСЕФ) повинно здійснюватися в єдиному циклі та не перериватися іншими операціями, що виконуються реєстратором.

11. Реєстратор повинен забезпечувати створення та зберігання КСЕФ відповідно до Вимог N 1057.

12. Реєстратор повинен забезпечувати передачу до органів державної фіскальної служби по дротових або бездротових каналах зв'язку інформацію про обсяг операцій з купівлі-продажу іноземної валюти відповідно до Порядку передачі електронних копій розрахункових документів і фіскальних звітних чеків реєстраторами розрахункових операцій дротовими або бездротовими каналами зв'язку до органів державної податкової служби, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 08.10.2012 N 1057, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 17.10.2012 за N 1743/22055.

13. Реєстратор повинен мати унікальний номер для однозначної ідентифікації його сервером обробки інформації.

Вимоги до фіскального блока та збереження інформації

14. Фіскальний блок повинен складатися з таких функціональних вузлів:

фіскальної пам'яті;

оперативної пам'яті або її частини, де зберігаються описи валют, фіскальна інформація, дані, на основі яких формуються розрахункові документи та звіти реєстратора;

годинника-календаря з елементом живлення;

процесора, який керує механізмом друкування, іншими вузлами реєстратора, виконує операції з формування розрахункових документів та звітів, а також занесення інформації до оперативної та фіскальної пам'яті;

запам'ятовуючого пристрою, який містить внутрішнє програмне забезпечення реєстратора (програмну пам'ять);

модуля безпеки НСМЕП, що забезпечує контроль за відсутністю спотворення або знищення даних про проведені розрахункові операції.

15. Фіскальний блок повинен мати моноблочну конструкцію у вигляді залитого компаундом нероз'ємного блока або розміщуватися в опломбованому кожусі, який унеможливлює доступ до зазначених у пункті 14 функціональних вузлів без пошкодження чи зняття пломби.

16. Конструкція фіскального блока повинна забезпечувати неможливість зміни чи знищення інформації у фіскальній та оперативній пам'яті під впливом механічних, електромагнітних та кліматичних чинників, у тому числі під час технічного обслуговування та ремонту реєстратора.

17. Усі розрахункові документи та звіти, що друкуються реєстратором у фіскальному режимі роботи, повинні мати логотип виробника, зазначений в експлуатаційній документації на конкретну модель (модифікацію) реєстратора, який виводиться на друк тільки після закінчення друкування фіскальної інформації. Логотип виробника має друкуватися у вигляді графічного зображення. Не дозволяється друкування логотипа символами, що застосовуються для друкування документів.

Програмне забезпечення реєстратора повинно виключати можливість друкування розрахункових документів невстановлених форм.

18. Процесор фіскального блока повинен забезпечувати точність обчислень і округлення сум за результатами операцій до восьми десяткових знаків після коми.

19. Годинник-календар фіскального блока повинен працювати незалежно від електроживлення реєстратора. У разі відключення електроживлення інформація в оперативній пам'яті та годиннику-календарі повинна зберігатися не менш 1440 годин. У документації виробника мають бути встановлені терміни та критерії заміни елемента живлення оперативної пам'яті та годинника-календаря.

20. Фіскальна інформація повинна зберігатися у фіскальній пам'яті у вигляді окремих записів встановленого формату, розрядності та в обсязі згідно з додатком.

21. Першим записом у фіскальній пам'яті має бути заводський номер реєстратора і дата його занесення. Повторний запис цих даних до фіскальної пам'яті повинен бути унеможливлений.

22. Накопичення та занесення інформації до фіскальної пам'яті повинно виконуватися окремо для кожної валюти, окремо для сум, одержаних від клієнта, та для сум, що видаються клієнту. Суми за операціями з видачі (повернення) коштів клієнту не повинні зменшувати будь-якого підсумку за сумами, одержаними від клієнта.

23. Інформація повинна зберігатися у фіскальній пам'яті до закінчення терміну служби реєстратора за умови дотримання визначених виробником умов експлуатації.

24. Реєстратор з непошкодженим та опломбованим кожухом фіскального блока повинен забезпечувати збереження інформації в оперативній пам'яті фіскального блока, у фіскальній пам'яті та годиннику-календарі у разі короткого замикання електричних контактів, доступ до яких можливий без розпломбування або пошкодження кожуха фіскального блока, а також при температурі навколишнього середовища від мінус 20 до плюс 55° C.

Фіскалізація та блокування роботи реєстратора

25. Фіскалізація реєстратора повинна проводитися один раз за весь період його експлуатації. При цьому реєстратор повинен забезпечувати неможливість подальшого виходу з фіскального режиму роботи.

26. У нефіскальному режимі роботи функція занесення даних до фіскальної пам'яті повинна блокуватися, всі інші функції реєстратора можуть підтримуватися.

27. Під час фіскалізації до фіскальної пам'яті заносяться такі дані:

фіскальний номер реєстратора;

дата занесення фіскального номера

індивідуальний номер платника податків;

дата, коли виконувалось занесення індивідуального номера платника податків.

Програмне забезпечення реєстратора повинне забезпечувати неможливість первинного занесення зазначених даних без проведення фіскалізації.

28. Усі функції реєстратора, крім тих, що забезпечують усунення причин блокування, повинні блокуватися у разі:

відключення механізму друкування;

спроби зміни дати;

спроби зміни опису валюти після проведення першої реєстрації операції з купівлі-продажу іноземної валюти до виконання Z-звіту;

вичерпання ємності, несправності, відключення або заміни фіскальної пам'яті;

перевищення встановленої кількості аварійних обнулень оперативної пам'яті;

порушення послідовності виконання операцій, передбачених програмним забезпеченням реєстратора;

спроби занесення фіскальної інформації до фіскальної пам'яті, якщо в годиннику-календарі встановлено дату, що передує даті останнього Z-звіту;

перевищення максимальної тривалості зміни 16 годин;

відсутності паперового носія, на якому друкуються розрахункові та звітні документи, при друкуванні зазначених документів;

перевищення максимальної розрядності чисел, що обробляються;

зниження напруги до рівня, при якому не гарантуються достовірна обробка та зберігання даних;

спотворення даних у фіскальній пам'яті;

технічної несправності модему, який до нього приєднаний, за винятком несправності каналу передачі інформації;

неможливості передачі контрольно-звітної інформації до сервера обробки інформації протягом 72 годин;

неможливості формування МАС пакета даних, що повинен бути збережений у КСЕФ;

переповнення, несправності або порушення цілісності інформації у носії КСЕФ.

29. Блокування повинно супроводжуватися світловою індикацією та звуковою сигналізацією і не повинно призводити до втрати інформації, що друкується.

30. Блокування функцій реєстратора повинно зніматися після усунення причини його виникнення, крім причин, пов'язаних з перевищенням тривалості зміни та вичерпанням ємності фіскальної пам'яті. Реєстратор повинен забезпечувати можливість повторення або завершення розпочатої до блокування та не завершеної операції.

31. Блокування функцій реєстратора, яке сталося внаслідок перевищення максимальної тривалості зміни, не повинно поширюватися на виконання Z-звіту. Після формування та друкування Z-звіту блокування, пов'язане з перевищенням тривалості зміни, повинно зніматися.

Режими роботи реєстратора

32. Реєстратор повинен забезпечувати такі основні режими роботи:

режим тестування;

режим довгострокових установок;

режим початкових установок;

режим реєстрації операцій з купівлі-продажу іноземної валюти;

режим занесення підсумків операцій;

режим звітування.

33. Усі режими роботи реєстратора, за винятком режимів тестування та звітування, є службовими. Доступ до цих режимів повинен здійснюватися тільки за відповідними засобами доступу (паролі, спеціальні ключі, картки тощо). Для режиму довгострокових установок має бути передбачений окремий засіб доступу.

34. У режимі тестування має бути забезпечена перевірка працездатності реєстратора. Перехід до цього режиму може здійснюватися як за відповідним органом управління реєстратора (кнопка, клавіша тощо), так і за окремою командою через інтерфейс зв'язку з керуючим пристроєм.

35. У режимі довгострокових установок реєстратор повинен забезпечувати введення до оперативної пам'яті даних про:

коди валют згідно з Класифікатором іноземних валют та банківських металів;

ознаки видів операцій з купівлі-продажу іноземної валюти;

ідентифікатори касирів (прізвища та коди персональних засобів доступу);

тарифи комісійної винагороди за окремими видами операцій з купівлі-продажу іноземної валюти.

36. У режимі початкових установок реєстратор повинен забезпечувати введення до оперативної пам'яті даних про:

аванс одержаних цінностей окремо за кожним видом, включаючи номери та серії бланків суворої звітності за формами 377;

курси купівлі іноземної валюти;

курси продажу іноземної валюти;

офіційний курс гривні до іноземних валют.

37. У режимі реєстрації операцій з купівлі-продажу іноземної валюти реєстратор повинен забезпечувати введення до оперативної пам'яті даних про:

підкріплення цінностями окремо за кожним видом;

інкасацію цінностей окремо за кожним видом;

операції з купівлі іноземної валюти;

операції з продажу іноземної валюти;

операції з купівлі дорожніх чеків;

операції з продажу дорожніх чеків;

операції з конвертації іноземної валюти;

операції "сторно" окремо за кожним видом операцій з купівлі-продажу іноземної валюти;

операції зі зворотного обміну невикористаних гривень на іноземну валюту;

номери виданих та прийнятих розрахункових документів за формою 377.

38. У режимі реєстрації операцій з купівлі-продажу іноземної валюти реєстратор повинен здійснювати вдруковування в бланки розрахункових документів за формою 377.

39. У режимі занесення підсумків операцій реєстратор повинен забезпечувати занесення до його оперативної пам'яті загальних підсумків за кожним видом операцій з купівлі-продажу іноземної валюти, проведених у період виходу з ладу реєстратора або у разі відключення електроенергії. При цьому до оперативної пам'яті повинна заноситися така інформація (за кожним із значень курсів купівлі-продажу іноземних валют або крос-курсів окремо):

сума купленої іноземної та виданої національної валюти за кожним найменуванням валюти окремо;

сума проданої іноземної та прийнятої національної валюти за кожним найменуванням валюти окремо;

сума виданої за операціями конвертації іноземної валюти за кожним найменуванням валюти окремо;

сума отриманої за операціями конвертації іноземної валюти за кожним найменуванням валюти окремо;

сума виданої клієнтам національної та іноземної валюти за кожним найменуванням валюти окремо за операціями "сторно";

сума повернутої клієнтами національної та іноземної валюти за кожним найменуванням валюти окремо за операціями "сторно";

сума виданої клієнтам іноземної валюти за кожним найменуванням валюти окремо за операціями зворотного обміну;

кількість виданих розрахункових документів за період;

курси купівлі-продажу іноземних валют;

крос-курси обміну іноземних валют;

дата встановлення (зміни) курсів.

Після закінчення занесення підсумків операцій реєстратор повинен забезпечувати друкування довідки з вказаною інформацією із зазначенням дати та часу друкування.

40. У режимі звітування реєстратор повинен забезпечувати формування та друкування звітів встановленої форми. Для формування керуючим пристроєм службових звітів реєстратор повинен забезпечувати зчитування даних оперативної та фіскальної пам'яті про виконані операції через інтерфейс зв'язку з керуючим пристроєм без їх зміни.

Звіти реєстратора

41. Реєстратор повинен забезпечувати формування та друкування таких звітів:

фіскального звіту;

Z-звіту;

періодичного звіту;

службових звітів.

42. Формування та друкування фіскального, періодичного та службових звітів повинно виконуватися без обнулення регістрів підсумків операцій за зміну в оперативній пам'яті. Реєстратор повинен забезпечувати передачу за відповідним запитом через інтерфейс зв'язку з керуючим пристроєм даних періодичного і службових звітів для їх відображення на екрані монітора.

43. Усі звіти, крім періодичного та службових, повинні формуватися на підставі інформації про обсяги операцій з купівлі-продажу іноземної валюти, що зберігається в оперативній пам'яті реєстратора.

44. Z-звіт повинен виконуватися у такій послідовності:

друкування даних Z-звіту, крім повідомлення про обнулення регістрів підсумків операцій за зміну в оперативній пам'яті та номера Z-звіту;

занесення інформації до фіскальної пам'яті;

обнулення регістрів підсумків операцій за зміну в оперативній пам'яті;

друкування інформації, що підтверджує обнулення регістрів підсумків операцій за зміну в оперативній пам'яті, та номера Z-звіту.

45. Усі звіти повинні містити такі загальні реквізити:

назву суб'єкта підприємницької діяльності, який здійснює операції з купівлі-продажу іноземної валюти;

реєстраційний номер та місцезнаходження пункту обміну іноземної валюти;

фіскальний номер реєстратора, перед яким друкуються великі літери "ФН";

заводський номер реєстратора, перед яким друкуються великі літери "ЗН";

дату і час друкування документа;

логотип виробника.

46. Суми національної валюти у звітах вказуються у гривнях, іноземної - у відповідних грошових одиницях. У разі видачі клієнтам та повернення ними коштів за операціями "сторно", суми за такими операціями вказуються у звітах із знаком "-" (мінус) або з написом "сторно".

47. Фіскальний звіт повинен додатково містити такі дані (усі суми обчислюються від початку зміни до моменту формування цього звіту):

загальну суму купленої іноземної та виданої національної валюти за кожним найменуванням валюти окремо;

загальну суму проданої іноземної та прийнятої національної валюти за кожним найменуванням валюти окремо;

загальну суму виданої за операціями купівлі дорожніх чеків іноземної валюти за кожним найменуванням валюти окремо;

загальну суму отриманої за продаж дорожніх чеків іноземної валюти за кожним найменуванням валюти окремо;

загальну суму виданої клієнтам національної та іноземної валюти за кожним найменуванням валюти окремо за операціями "сторно";

загальну суму повернутої клієнтами національної та іноземної валюти за кожним найменуванням валюти окремо за операціями "сторно";

загальну суму цінностей, отриманих за авансом, підкріпленням та інкасованих за кожним видом окремо;

загальну суму комісійної винагороди за кожним найменуванням валюти окремо;

загальну суму отриманої за операціями конвертації іноземної валюти за кожним найменуванням валюти окремо;

загальну суму виданої за операціями конвертації іноземної валюти за кожним найменуванням валюти окремо;

номери першого та останнього розрахункових документів, надрукованих з початку зміни;

курси купівлі-продажу іноземних валют;

крос-курси;

дата і час друкування чека звіту.

48. Z-звіт повинен додатково містити дані, що зазначені у пункті 46 Фіскальних вимог, суми яких обчислюються за зміну, а також повідомлення про обнулення регістрів підсумків операцій за зміну в оперативній пам'яті та порядковий номер Z-звіту.

49. Реєстратор повинен забезпечувати формування та друкування періодичного звіту фіскальної пам'яті за будь-який відрізок часу з початку його експлуатації. Чек періодичного звіту повинен додатково містити такі дані (усі суми обчислюються за визначений період):

період, за який формується звіт, із зазначенням номера і дати першого та останнього Z-звіту за період;

загальну суму купленої іноземної та виданої національної валюти за кожним найменуванням валюти окремо;

загальну суму проданої іноземної та прийнятої національної валюти за кожним найменуванням валюти окремо;

загальну суму виданої за операціями купівлі дорожніх чеків іноземної валюти за кожним найменуванням валюти окремо;

загальну суму отриманої за продаж дорожніх чеків іноземної валюти за кожним найменуванням валюти окремо;

загальну суму виданої клієнтам національної та іноземної валюти за кожним найменуванням валюти окремо за операціями "сторно";

загальну суму повернутої клієнтами національної та іноземної валюти за кожним найменуванням валюти окремо за операціями "сторно";

загальну суму комісійної винагороди за кожним найменуванням валюти окремо;

загальну суму отриманої за операціями конвертації іноземної валюти за кожним найменуванням валюти окремо;

загальну суму виданої за операціями конвертації іноземної валюти за кожним найменуванням валюти окремо;

загальну кількість надрукованих реєстратором та виданих розрахункових документів за період;

дати аварійних обнулень оперативної пам'яті за період.

Періодичні звіти повинні формуватися на підставі інформації про обсяги операцій з купівлі-продажу іноземної валюти, що зберігається у фіскальній пам'яті реєстратора.

50. При роздрукуванні службових звітів реєстратор має формувати унікальний ідентифікатор для кожного із документів, який заноситься до фіскальної пам'яті і роздруковується в цьому документі. Алгоритм формування ідентифікатора визначається розробником програмного забезпечення реєстратора.

 

Форма та зміст розрахункового документа (фіскального чека)

Рядок
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
 
15
 
 
16
17
18

 
‹Назва господарської одиниці›
‹Адреса господарської одиниці›
ПН ‹Індивідуальний податковий номер платника ПДВ›
ІД ‹податковий номер / серія та номер паспорта*›
Номер ПТКС ‹Номер›
‹Адреса розміщення ПТКС›
‹Номер операції "Номер"›
Вид операції ‹Переказ коштів› ‹Сума› ‹Літерне позначення ставки ПДВ›
Отримувач ‹Опис отримувача›
Призначення платежу ‹Опис призначення платежу›
Платник ‹Опис платника›
Комісія ‹Сума› ‹Літерне позначення ставки ПДВ›
‹Форма оплати› СУМА ‹Загальна сума›
Скорочене найменування податку ‹Літерне позначення ставки ПДВ› ‹Ставка податку у відсотках› ‹Сума податку›
ПЛАТІЖНА СИСТЕМА ‹"Назва платіжної системи"› Код авторизації або інший код, що ідентифікує операцію в платіжній системі
‹Код авторизації› та/ або ‹Код транзакції в платіжній системі "Значення коду"› ‹Номер чека› ‹Поточна дата› ‹Час проведення розрахунку›
ФН ‹Фіскальний номер ВЕККР›
ФІСКАЛЬНИЙ ЧЕК ‹Логотип виробника›

____________
Примітка.
* для фізичних осіб, які мають відмітку у паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта.

 

* * *

АНАЛІЗ ВПЛИВУ РЕГУЛЯТОРНОГО АКТА
до проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Вимог щодо реалізації фіскальних функцій реєстраторів розрахункових операцій, що застосовуються для обліку операцій з приймання та переказу готівкових коштів через програмно-технічні комплекси самообслуговування та Вимог щодо реалізації фіскальних функцій реєстраторами розрахункових операцій, що застосовуються для обліку та реєстрації операцій з купівлі-продажу іноземної валюти"

1. Проблема, яку передбачається розв'язати шляхом державного регулювання

Законом України від 28 грудня 2014 року N 71-VIII "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи" внесено зміни, зокрема, до Закону України від 06 липня 1995 року N 265/95-ВР "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" (далі - Закон N 265).

Абзац перший статті 3 Закону N 265 викладено у такій редакції: "суб'єкти господарювання, які здійснюють операції в готівковій та/або безготівковій формі (із застосуванням платіжних карток, платіжних чеків, жетонів тощо) при продажу товарів (наданні послуг) у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, а також операції з приймання готівки для подальшого її переказу, зобов'язані:" і далі за текстом.

Також згідно з пунктом 2 статті 9 Закону N 265 реєстратори розрахункових операцій (далі - РРО) та розрахункові книжки не застосовуються при виконанні усіх банківських послуг, крім операцій з купівлі-продажу іноземної валюти, та операцій комерційних агентів банків з приймання готівки для подальшого її переказу.

Отже, РРО мають застосовуватись при здійсненні операцій з купівлі-продажу іноземної валюти, а також операцій комерційних агентів банків з приймання готівки для подальшого її переказу, в тому числі із застосуванням програмно-технічних комплексів (з обов'язковим дотриманням вимог статті 3 Закону N 265).

Законом України від 01 липня 2015 року N 569-VIII "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законів України щодо застосування реєстраторів розрахункових операцій" (далі - Закон N 569) внесено зміни і до Закону N 265.

Абзацами другим та третім підпункту 1 пункту 3 розділу II "Прикінцеві положення" Закону N 569 зобов'язано Кабінет Міністрів України у двомісячний строк з дня набрання чинності цим Законом розробити вимоги щодо реалізації фіскальних функцій реєстраторів розрахункових операцій, що застосовуються для обліку операцій з приймання та переказу готівкових коштів через програмно-технічні комплекси самообслуговування та вимоги щодо реалізації фіскальних функцій реєстраторами розрахункових операцій, що застосовуються для обліку та реєстрації операцій з купівлі-продажу іноземної валюти.

Пунктами 2 та 3 доручення Прем'єр-міністра України від 30.07.2015 N 30896/1/1-15 до Закону N 569 Міністерство фінансів України, Державну фіскальну службу України, Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, Міністерство юстиції України та Державну регуляторну службу України зобов'язано подати на розгляд Уряду проекти вказаних актів Кабінету Міністрів України.

2. Цілі державного регулювання

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Вимог щодо реалізації фіскальних функцій реєстраторів розрахункових операцій, що застосовуються для обліку операцій з приймання та переказу готівкових коштів через програмно-технічні комплекси самообслуговування та Вимог щодо реалізації фіскальних функцій реєстраторами розрахункових операцій, що застосовуються для обліку та реєстрації операцій з купівлі-продажу іноземної валюти" (далі - Проект) розроблено на виконання Прикінцевих положень Закону N 569.

Основними завданнями є затвердження єдиних вимог для РРО, які застосовуються у вказаних сферах, з метою встановлення єдиного підходу при виробництві та експлуатації таких реєстраторів.

3. Визначення альтернативних способів досягнення зазначених цілей та аргументи щодо переваги обраного способу

Впровадження і виконання норм цього регуляторного акта не потребує додаткових витрат державного і місцевих бюджетів і громадян, незначними є витрати суб'єктів господарювання, які провадять вказану господарську діяльність.

Обраний спосіб

Альтернативні способи

Аргументи щодо переваги обраного способу

Прийняття зазначеної постанови:
забезпечить виконання суб'єктами господарювання, які здійснюють операції з приймання та переказу готівкових коштів через програмно-технічні комплекси самообслуговування та/або операції з купівлі-продажу іноземної валюти, вимог Закону N 265 та інших нормативно-правових актів;
надасть можливість враховувати світовий досвід у сфері касової техніки щодо обліку готівкових і безготівкових розрахунків;
забезпечить створення нормативних підстав для:
доопрацювання згідно з вимогами законодавства існуючих програмно-технічних комплексів самообслуговування, які застосовуються для приймання та переказу готівкових коштів;
розробки і впровадження нових моделей вказаних програмно-технічних комплексів;
конструювання, виробництва і впровадження РРО, які можуть застосовуватись для обліку операцій з купівлі-продажу іноземної валюти;
дозволить захищати інтереси суб'єктів господарювання, які здійснюють діяльність у вказаних сферах, від безпідставних претензій та шахрайських дій несумлінних отримувачів вказаних послуг;
сприятиме отриманню органами ДФС інформації щодо обсягу операцій, проведених суб'єктами господарювання вказаних сфер господарювання;
друкування та видача фіскального чека сприятиме захисту інтересів громадян, які здійснюватимуть переказ коштів через програмно-технічні комплекси самообслуговування та операції з купівлі-продажу іноземної валюти

Залишити питання фіскальних функцій РРО для вказаних сфер господарювання без регулювання
Є недоцільним, оскільки ряд питань залишаться невирішеними

Забезпечить виконання суб'єктами господарювання норм Закону N 265 та інших нормативно-правових актів;
Надає можливість враховувати світовий досвід у сфері касової техніки щодо обліку готівкових і безготівкових розрахунків.
Забезпечує нормативні підстави для конструювання, виробництва і впровадження РРО для вказаних сфер господарювання;
Сприяє захисту інтересів суб'єктів господарювання, які здійснюють діяльність у сказаних сферах від безпідставних претензій та шахрайських дій з боку несумлінних отримувачів вказаних послуг;
Сприяє отриманню органами ДФС інформації щодо обсягу операцій, проведених суб'єктами господарювання.
Сприяє захисту інтересів громадян, які користуються послугами з приймання та переказу готівкових коштів через програмно-технічні комплекси самообслуговування та з купівлі-продажу іноземної валюти

Зазначених цілей можна досягти лише шляхом прийняття постанови Кабінету Міністрів України.

4. Опис механізмів і заходів, які забезпечать розв'язання визначеної проблеми шляхом прийняття запропонованого регуляторного акта

Проект створить нормативні підстави для виробників доопрацьовувати існуючі програмно-технічні комплекси самообслуговування та розробляти і впроваджувати нові сучасні моделі такої техніки, а також розробляти та впроваджувати відповідні моделі РРО для обліку операцій з купівлі-продажу іноземної валюти.

5. Обґрунтування можливостей досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта, впровадження та виконання його вимог

Прийняття Проекту створить нормативні підстави для доопрацювання відповідно до вимог чинного законодавства існуючих програмно-технічних комплексів самообслуговування, що застосовуються для операцій з приймання та переказу готівкових коштів, а також розробки нових моделей такої техніки та конструювання, виробництва і впровадження РРО, які можуть застосовуватись для обліку операцій з купівлі-продажу іноземної валюти.

Зміни, що запроваджуються, можуть переглядатися під впливом зовнішніх факторів (зміни у законодавстві).

6. Очікувані результати прийняття акта

Вигоди

Витрати

Сфера інтересів держави

1. Отримання органами ДФС інформації щодо обсягу розрахункових операцій, виконаних суб'єктами господарювання.
2. Врахування світового досвіду у сфері касової техніки та обліку готівкових і безготівкових операцій.

Додаткові витрати державного та місцевих бюджетів для впровадження і використання норм цього регуляторного акта відсутні

Сфера інтересів платників податків

1. Виконання вимог законодавства щодо передачі контрольно-звітної інформації до фіскальних органів та щодо касового чека, який друкується при проведенні операцій з приймання та переказу готівкових кошів та операцій з купівлі-продажу іноземної валюти.
Захист інтересів суб'єктів господарювання, які здійснюють діяльність у сказаних сферах, від безпідставних претензій та шахрайських дій з боку несумлінних отримувачів вказаних послуг

Незначні витрати суб'єктів господарювання на доопрацювання існуючих програмно-технічних комплексів самообслуговування, що використовується для приймання та переказу готівкових коштів;
Незначні витрати суб'єктів господарювання на придбання реєстраторів розрахункових операцій для обліку та реєстрації операцій з купівлі-продажу іноземної валюти

Сфера інтересів громадян

Забезпечення захисту прав споживачів при проведенні операцій з приймання та переказу готівкових коштів та купівлі-продажу іноземної валюти

Витрати громадян для впровадження і виконання норм цього регуляторного акта відсутні

Прийняття Проекту не призведе до додаткових витрат бюджету на впровадження.

7. Термін дії акта

Постанова Кабінету Міністрів України набирає чинності з дня офіційного опублікування.

Термін дії є необмеженим, оскільки нормативно-правові акти вищого рівня, на виконання яких розроблено проект постанови, мають необмежений термін дії.

8. Показники результативності акта

Прийняття Проекту сприятиме:

виконанню суб'єктами господарювання вимог чинного законодавства при здійсненні операцій з приймання та переказу готівкових коштів через програмно-технічні комплекси самообслуговування та операцій з купівлі-продажу іноземної валюти;

доопрацюванню існуючих програмно-технічних комплексів самообслуговування, що використовується для приймання та переказу готівкових коштів, та розробці і впровадженню нових моделей вказаної техніки;

розробці та впровадженню нових моделей РРО, які відповідатимуть сучасним вимогам до касової техніки з боку користувачів та рівню розвитку інформаційних технологій, а також удосконаленню функціонуючих моделей.

На сьогодні за інформацією Національного банку України у державі для операцій з приймання та переказу готівкових коштів використовується близько 37,3 тис. програмно-технічних комплексів самообслуговування.

Дія акта поширюється на суб'єктів господарювання, які провадять господарську діяльність у сфері виготовлення програмно-технічних комплексів самообслуговування для операцій з приймання та переказу готівкових коштів, суб'єктів господарювання, які провадять господарську діяльність у сфері виготовлення РРО, суб'єктів господарювання, що здійснюють ремонт та технічне обслуговування вказаної техніки (центрів сервісного обслуговування), суб'єктів господарювання, що використовують програмно-технічні комплекси самообслуговування для операцій з приймання та переказу готівкових коштів, а також суб'єктів господарювання, які будуть провадиди діяльність з купівлі-продажу іноземної валюти.

З метою отримання зауважень і пропозицій Проект оприлюднено на офіційному веб-порталі Державної фіскальної служби України в мережі Інтернет (www.sfs.gov.ua) у підрозділі "Проекти нормативно-правових актів" розділу "Регуляторна політика".

Рівень поінформованості суб'єктів господарювання та фізичних осіб з основних положень регуляторного акта - середній, оскільки зазначений документ з метою громадського обговорення оприлюднений на офіційному веб-порталі ДФС та Міністерства фінансів України.

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватись відстеження результативності регуляторного акта у разі прийняття

Базове відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися шляхом збору пропозицій і зауважень до проекту та їх аналізу.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта буде проводитися не пізніше двох років після набрання чинності регуляторним актом шляхом аналізу статистичних даних.

Періодичне відстеження результативності регуляторного акта буде проводитись один раз на три роки після проведення повторного відстеження регуляторного акта шляхом аналізу статистичних даних.

Неврегульовані та проблемні питання щодо якісних показників дії цього акта буде вирішено шляхом внесення відповідних змін.

 

Міністр

Н. Яресько

Опрос