Идет загрузка документа (97 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении формы Акта, который составляется органами Пенсионного фонда Украины по результатам плановых проверок (неофициальный текст)

Субъект законодательной инициативы
Проект, Неофициальный текст от 28.08.2015

ПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

___.____________.2015

м. Київ

N ___

Про затвердження форми Акта, що складається органами Пенсійного фонду України за результатами планових перевірок

Відповідно до пункту 2 частини першої статті 64 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", статей 5 та 7 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності", правління Пенсійного фонду України

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити форму Акта, що складається органами Пенсійного фонду України за результатами планових перевірок, що додається.

2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову правління Пенсійного фонду України від 31 березня 2011 року N 9-1 "Про затвердження Переліку питань для здійснення планових перевірок органами Пенсійного фонду України та форми Акта, що складається органами Пенсійного фонду України за їх результатами", зареєстровану в Міністерстві юстиції України 22 квітня 2011 року за N 513/19251.

2. Департаменту платежів до пенсійної системи та захисту прав застрахованих осіб (Андрійчук Т. М.) та юридичному управлінню (Рябцева Т. Б.) подати цю постанову на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Ця постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

 

Голова правління

О. Б. Зарудний

 

_____________________________________________________________________________________
(найменування органу Пенсійного фонду України,
_____________________________________________________________________________________
його місцезнаходження, номер телефону, телефаксу та адреса електронної пошти)

АКТ,

складений за результатами проведення перевірки щодо правильності нарахування, обчислення та сплати платежів, контроль за нарахуванням та сплатою яких покладено на Пенсійний фонд України, а також достовірності відомостей, поданих до реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування за період з ___.____________.____ до ___.____________.____.

 

_____________________________________________________________________________________
                                            (найменування юридичної особи (відокремленого підрозділу) або прізвище,
_____________________________________________________________________________________
                                                                       ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця)
код згідно з ЄДРПОУ або реєстраційний номер облікової картки платника податків , або серія та номер паспорта*
_____________________________________________________________________________________
                                                      (місцезнаходження суб'єкта господарювання, номер телефону,
_____________________________________________________________________________________
                                                                             телефаксу та адреса електронної пошти)

Загальна інформація про проведення перевірки:

Наказ від  N  
Посвідчення (направлення)
від  N  

Тип заходу державного нагляду (контролю):
  плановий
  позаплановий

____________
* Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний орган доходів і зборів та мають відмітку в паспорті.

Строк проведення перевірки:

Початок

Завершення

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

число

місяць

рік

години

хвилини

число

місяць

рік

години

хвилини

Особи, що беруть участь у проведенні перевірки:

посадові особи ________________________________________________________________________:
                                                                                    (найменування органу Пенсійного фонду України
_____________________________________________________________________________________
                                                                   (найменування посади, прізвище, ім'я та по батькові)
керівник суб'єкта господарювання або уповноважена ним особа:
_____________________________________________________________________________________
                                                                   (найменування посади, прізвище, ім'я та по батькові)
інші особи:
_____________________________________________________________________________________
                                                                   (найменування посади, прізвище, ім'я та по батькові)

Дані про останню перевірку:

Планова

Позапланова

  не було

  не було

  була з  
по  

Акт перевірки N  

Припис (розпорядження) щодо усунення порушень:

  не видавався;  видавався;

його вимоги:  виконано;  не виконано

  була з  
по  

Акт перевірки N  

Припис (розпорядження) щодо усунення порушень:

  не видавався;  видавався;

його вимоги:  виконано;  не виконано

При перевірці використано _____________________________________________________________
                                                                                                               (назва первинних документів)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________.

Станом на ___.____________.20__ загальна чисельність працівників становить ___________________________________ осіб, у тому числі за (на початок періоду, що перевірявся)

сумісництвом ______________ осіб.

Станом на ___.____________.20__ загальна чисельність працівників становить ___________________________________ осіб, у тому числі за (на кінець періоду, що перевірявся)

сумісництвом ______ осіб.

Перелік
питань щодо проведення перевірки

Поряд-
ковий номер

Питання щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства

Відповіді на питання

Нормативне обґрунтування

так

ні

дотри-
мання вимог законо-
давства не є обов'яз-
ковим для суб'єкта госпо-
дарю-
вання

не розгляда-
лося

1.

Нарахування та сплата внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування здійснюється відповідно до вимог ЗУ N 1058

 

 

 

 

статті 19, 20 ЗУ N 1058

1.1

Суми фактичних витрат на оплату праці (грошового забезпечення) працівників, що включають витрати на виплату основної і додаткової заробітної плати та інших заохочувальних та компенсаційних виплат, у тому числі в натуральній формі, які визначаються згідно з нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до Закону України "Про оплату праці", виплата винагород фізичним особам за виконання робіт (послуг) за угодами цивільно-правового характеру, що підлягають обкладенню податком на доходи фізичних осіб, а також на суми оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності, яка здійснюється за рахунок коштів роботодавця, та допомоги по тимчасовій непрацездатності відображаються у звітності в повному обсязі згідно з даними бухгалтерського обліку платника

 

 

 

 

частина перша статті 19 ЗУ N 1058

1.2

Суми доходу у вигляді заробітної плати, інших виплат та винагород, нарахованих (виплачених) платнику відповідно до умов трудового або цивільно-правового договору, сум грошового забезпечення, що включається до складу загального оподатковуваного доходу, відображаються у звітності в повному обсязі згідно з даними бухгалтерського обліку платника

 

 

 

 

частина перша статті 19 ЗУ N 1058

1.3

Нарахування та утримання страхових внесків здійснюються відповідно до вимог ЗУ N 1058

 

 

 

 

пункт 8 розділу XV ЗУ N 1058;
стаття 4 ЗУ N 400

1.4

Авансові платежі у вигляді сум страхових внесків, сплачені одночасно з виплатою заробітної плати (доходу)

 

 

 

 

частина шоста статті 20 ЗУ N 1058

1.5

Перерахування або зарахування банками на рахунки органів Пенсійного фонду сум страхових внесків, фінансових санкцій здійснюється своєчасно

 

 

 

 

частина дев'ята статті 20 ЗУ N 1058

2

Нарахування страхових внесків за окремі категорії застрахованих осіб здійснюється відповідно до вимог ЗУ N 1058

 

 

 

 

пункт 8 розділу XV ЗУ N 1058;
ПКМУ N 1092

3

Нарахування збору на обов'язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій здійснюється відповідно до вимог ЗУ N 400 та ПКМУ N 1740

 

 

 

 

ЗУ N 400;
ПКМУ N 1740

4

Відомості про застраховану особу, що використовуються в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування, відповідають даним бухгалтерського обліку платника

 

 

 

 

стаття 20 ЗУ N 2464;
стаття 21 ЗУ N 1058

4.1

Відомості про реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті) та прізвища, імені, по батькові застрахованих осіб, відповідають первинним документам платника

 

 

 

 

частина третя статті 20 ЗУ N 2464;
частина третя статті 21 ЗУ N 1058

4.2

Відомості про період трудових відносин, відносин за договорами цивільно-правового характеру та соціальних відпусток відповідають первинним документам платника

 

 

 

 

частина третя статті 20 ЗУ N 2464;
частина третя статті 21 ЗУ N 1058

4.3

Відомості про нарахування заробітної плати (доходу) застрахованих осіб відповідають даним бухгалтерського обліку платника

 

 

 

 

частина третя статті 20 ЗУ N 2464;
частина третя статті 21 ЗУ N 1058

4.3.1

Відомості про нарахування заробітної плати (доходу) застрахованих осіб за період з 01.01.2011 відповідають даним бухгалтерського обліку платника

 

 

 

 

частина третя статті 20 ЗУ N 2464

4.3.2

Відомості про нарахування заробітної плати (доходу) застрахованих осіб за період з 01.01.2010 по 01.01.2011 відповідають даним бухгалтерського обліку платника

 

 

 

 

частина третя статті 21 ЗУ N 1058

4.3.3

Відомості про нарахування заробітної плати (доходу) застрахованих осіб за період до 01.01.2010 відповідають даним бухгалтерського обліку платника

 

 

 

 

частина третя статті 21 ЗУ N 1058

4.4

Відомості про деякі категорії застрахованих осіб, відповідають даним бухгалтерського обліку платника

 

 

 

 

частина третя статті 20 ЗУ N 2464;
частина третя статті 21 ЗУ N 1058

4.4.1

Відомості про осіб, які отримують допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, відповідають даним бухгалтерського обліку платника

 

 

 

 

частина третя статті 20 ЗУ N 2464;
частина третя статті 21 ЗУ N 1058;
ПКМУ N 178;
ПКМУ N 1092

4.4.2

Відомості про непрацюючих працездатних батьків, усиновителів, опікунів, піклувальників, які фактично здійснюють догляд за дитиною-інвалідом та отримують допомогу або компенсацію відповідно до законодавства, відповідають даним бухгалтерського обліку платника

 

 

 

 

частина третя статті 20 ЗУ N 2464;
частина третя статті 21 ЗУ N 1058;
ПКМУ N 178;
ПКМУ N 1092

4.4.3

Відомості про непрацюючих працездатних осіб, які здійснюють догляд за інвалідом I групи та отримують допомогу або компенсацію відповідно до законодавства, відповідають даним бухгалтерського обліку платника

 

 

 

 

частина третя статті 20 ЗУ N 2464;
частина третя статті 21 ЗУ N 1058;
ПКМУ N 178;
ПКМУ N 1092

4.4.4

Відомості про непрацюючих працездатних осіб, які здійснюють догляд за престарілим, який за висновком медичного закладу потребує постійного стороннього догляду або досяг 80-річного віку, та отримують допомогу або компенсацію відповідно до законодавства, відповідають даним бухгалтерського обліку платника

 

 

 

 

частина третя статті 20 ЗУ N 2464;
частина третя статті 21 ЗУ N 1058;
ПКМУ N 178;
ПКМУ N 1092

4.4.5

Відомості про батьків-вихователів дитячих будинків сімейного типу, прийомних батьків, якщо вони отримують грошове забезпечення відповідно до законодавства, відповідають даним бухгалтерського обліку платника

 

 

 

 

частина третя статті 20 ЗУ N 2464;
частина третя статті 21 ЗУ N 1058;
ПКМУ N 178;
ПКМУ N 1092

4.5

Відомості про підстави для обліку спеціального стажу відповідають первинним документам платника

 

 

 

 

КУ N 4495
ЗУ N 796
ЗУ N 1788
ЗУ N 1789
ЗУ N 1977
ЗУ N 2498
ЗУ N 2790
ЗУ N 3723
ЗУ N 4038
ЗУ N 540
ЗУ N 2493
ЗУ N 1058
ЗУ N 345
ЗУ N 2453
ЗУ N 2591
ЗУ N 5067
ПВРУ N 379

Опис
виявлених порушень

Порядковий номер

Найменування нормативно-правового акта або нормативного документа, вимоги якого порушено, із зазначенням статті (частини, пункту, абзацу тощо)

Детальний опис виявленого порушення*

1

2

3

____________
* Зазначається зміст порушення, період, у якому воно вчинено (місяць, рік) та первинний документ, на підставі якого здійснено записи в бухгалтерському обліку та інші докази, що підтверджують наявність факту порушення.

У разі виявлення порушень при перевірці питань 1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 4.1; 4.2; 4.3.1; 4.3.2; 4.3.3 висвітлюються показники, які відображалися платником у звітності та фактичні показники, виявлені в ході перевірки на підставі первинних документів бухгалтерського обліку та інших документів платника в розрізі періодів, передбачених звітністю у нижченаведених таблицях.

До питання 1.1:

Період

Загальна сума виплат, на які нараховуються страхові внески, у розмірі ____ %, грн.

за даними

відхилення

звіту

перевірки

1

2

3

4

До питання 1.2:

Період

Загальна сума виплат, з яких утримуються страхові внески, у розмірі ____ %, грн.

за даними

відхилення

звіту

перевірки

1

2

3

4

До питання 1.3:

Період

Нараховано страхових внесків у розмірі ___ %, грн.

Утримано страхових внесків у розмірі ___ %, грн.

Відхилення

за даними

відхилення

за даними

відхилення

звіту

перевірки

звіту

перевірки

1

2

3

4

5

6

7

8

До питання 1.4:

Дата виплати заробітної плати

Сума виплаченої заробітної плати, грн.

Місяць та рік, за який виплачено заробітну плату

Нараховано авансових платежів до Пенсійного фонду, грн.

Сплачено авансових платежів, грн.

Недоїмка (-) або переплата (+) на дату, що передує виплаті заробітної плати, грн.

1

2

3

4

5

6

До питання 1.5:

Найменування банку

Номер документа

Дата складання документа

Дата списання з рахунку платника

Дата зарахування на рахунок органу Пенсійного фонду

Кількість днів прострочення платежу

1

2

3

4

5

6

До питання 4.1:

N
з/п

За даними звіту

За даними первинних документів страхувальника

прізвище, ім'я, по батькові

реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків або номер та серія паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідні органи державної влади та мають відмітку у паспорті)

прізвище, ім'я, по батькові

реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків або номер та серія паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідні органи державної влади та мають відмітку у паспорті)

1

2

3

4

5

До питання 4.2:

Достовірність відомостей про період трудових відносин застрахованих осіб.

N
з/п

Прізвище, ім'я, по батькові

реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків або номер та серія паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідні органи державної влади та мають відмітку у паспорті)

період трудових відносин за даними звіту

період трудових відносин за даними перевірки

дата початку

дата закінчення

дата початку

дата закінчення

1

2

3

4

5

6

7

Достовірність відомостей про період відносин за договорами цивільно-правового характеру застрахованих осіб.

N
з/п

Прізвище, ім'я, по батькові

реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків або номер та серія паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідні органи державної влади та мають відмітку у паспорті)

період дії договору за даними звіту

період дії договору за даними перевірки

дата початку

дата закінчення

дата початку

дата закінчення

1

2

3

4

5

6

7

Достовірність відомостей про період соціальних відпусток застрахованих осіб

N
з/п

Прізвище, ім'я, по батькові

реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків або номер та серія паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідні органи державної влади та мають відмітку у паспорті)

період відпустки за даними звіту

період відпустки за даними перевірки

дата початку

дата закінчення

дата початку

дата закінчення

1

2

3

4

5

6

7

До питання 4.3.1:

N
з/п

За даними бухгалтерських документів страхувальника

Звітний місяць

За даними звіту

За даними бухгалтерських документів страхувальника

реєстра-
ційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків або номер та серія паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні або інші переко-
нання відмовля-
ються від прийняття реєстрацій-
ного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідні органи державної влади та мають відмітку у паспорті)

прізвище, ім'я, по батькові

місяць та рік, за який проведено нараху-
вання

сума нарахова-
ної заробітної плати /
доходу, у межах максималь-
ної величини

сума єдиного внеску за звітний місяць (із заробітної плати /
доходу)

місяць та рік, за який проведено нараху-
вання

сума нарахова-
ної заробітної плати /
доходу, у межах максималь-
ної величини

сума єдиного внеску /
страхових внесків за звітний період (із заробітку/
доходу) ___ %

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

До питання 4.3.2:

N
з/п

За даними бухгалтерських документів страхувальника

Звітний місяць

За даними звіту

За даними бухгалтерських документів страхувальника

реєстра-
ційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків або номер та серія паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні або інші переко-
нання відмовля-
ються від прийняття реєстрацій-
ного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідні органи державної влади та мають відмітку у паспорті)

прізвище, ім'я, по батькові

місяць та рік, за який проведено нараху-
вання

сума нарахова-
ної заробіт-
ної плати /
доходу, у межах макси-
маль-
ної величи-
ни

сума страхових внесків за відповідний місяць (із заробітної плати /
доходу)

місяць та рік, за який проведено нараху-
вання

сума нарахова-
ної заробіт-
ної плати /
доходу, у межах макси-
маль-
ної величи-
ни

сума страхових внесків за відповід-
ний місяць (із заробітної плати /
доходу)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

До питання 4.3.3:

N
з/п

За даними бухгалтерських документів страхувальника

Звітний рік

За даними звіту

За даними бухгалтерських документів страхувальника

реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків або номер та серія паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідні органи державної влади та мають відмітку у паспорті)

прізвище, ім'я, по батькові

усього

врахо-
вується для пенсії

1 - 5 %

усього

врахо-
вується для пенсії

1 - 5 %

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Висновок

Перевіркою пунктів ________, ________ питань, що підлягали перевірці, порушень не встановлено.

Перевіркою правильності нарахування та сплати страхових внесків встановлено порушення:

_____________________________________________________________________________________
                                                                                        (нормативно-правові акти)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________,
в результаті чого донараховано (зменшено) ________________________________________________
                                                                                                                                                  (назва показника)
_____________________________________________________________________________________
за ____ рік на суму _________________ грн. _______________________________________________,
у тому числі за періодами: ______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________.

Перевіркою достовірності відомостей про осіб, які підлягають загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню, встановлено порушення: _________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________.

У разі незгоди з висновками перевірки чи фактами та даними, викладеними в акті, посадові особи платника мають право подати до органу Пенсійного фонду України зауваження, заперечення до акта перевірки.

Перелік
питань щодо здійснення контролю за діями (бездіяльністю) посадових осіб, які здійснювали перевірку*

Поряд-
ковий номер

Питання щодо здійснення контролю

Відповіді на питання

Закон України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності"

так

ні

дотри-
мання вимог законо-
давства не є обов'яз-
ковим для посадових осіб

1.

Про проведення планової перевірки підприємство письмово попереджено не менше ніж за 10 календарних днів до його початку

 

 

 

частина четверта статті 5

2.

Направлення на проведення перевірки та службове посвідчення, що засвідчує посадову особу органу Пенсійного фонду України, пред'явлено

 

 

 

частина п'ята статті 7, абзац третій статті 10

3.

Копію направлення на проведення перевірки надано

 

 

 

частина п'ята статті 7, абзаци третій та шостий статті 10

4.

Перед початком проведення перевірки посадовими особами органу Пенсійного фонду України внесено запис про проведення такого заходу до відповідного журналу суб'єкта господарювання (у разі його наявності)

 

 

 

частина дванадцята статті 4

5.

Під час проведення позапланової перевірки розглядалися лише ті питання, які стали підставою для її проведення і зазначені у направленні на проведення такої перевірки

 

 

 

частина перша статті 6

____________
* Дана частина акта заповнюється виключно керівником суб'єкта господарювання або уповноваженою ним особою.

Пояснення, зауваження або заперечення щодо проведеної перевірки та складеного акта перевірки

Порядковий номер

Пояснення, зауваження або заперечення

 

 

Посадові особи органу державного нагляду (контролю):

____________________________________
(найменування посади)

____________
(підпис)

________________________
(ініціали та прізвище)

Підтверджуємо, що первинні документи, використані при проведенні перевірки, достовірні, надані в повному обсязі, а додаткових (інших) документів, що свідчать про діяльність страхувальника за період, що перевіряється, немає.

Керівник суб'єкта господарювання або уповноважена ним особа:

____________________________________
(найменування посади)

____________
(підпис)

________________________
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер:

____________________________________

____________
(підпис)

________________________
(ініціали та прізвище)

Акт складено у двох примірниках.

Примірник цього акта на  сторінках отримано :

____________________________________
(найменування посади)

____________
(підпис)

________________________
(ініціали та прізвище)

Відмітка про відмову від підписання керівником суб'єкта господарювання або уповноваженою ним особою, іншими особами цього акта ______________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

ПЕРЕЛІК
нормативно-правових актів та нормативних документів, відповідно до яких складено перелік питань щодо проведення перевірки

Порядковий номер

Нормативно-правовий акт або нормативний документ

Дата і номер державної реєстрації нормативно-
правового акта у Мін'юсті

найменування

дата і номер

1

Закон України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи"

28.02.91 N 796-XII

 

2

Закон України "Про пенсійне забезпечення"

05.11.91 N 1788-XII

 

3

Закон України "Про прокуратуру"

05.11.91 N 1789-XII

 

4

Закон України "Про наукову і науково-технічну діяльність"

13.12.91 N 1977-XII

 

5

Закон України "Про ветеринарну медицину"

25.06.92 N 2498-XII

 

6

Закон України "Про статус народного депутата України"

17.11.92 N 2790-XII

 

7

Закон України "Про державну службу"

16.12.93 N 3723-XII

 

8

Закон України "Про судову експертизу"

25.02.94 N 4038-XII

 

9

Закон України "Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування"

26.06.97 N 400/97

 

10

Закон України "Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів"

23.09.97 N 540/97-ВР

 

11

Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування"

07.06.2001 N 2493-III

 

12

Закон України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування"

09.07.2003 N 1058-IV

 

13

Закон України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності"

05.04.2007 N 877-V

 

14.

Закон України "Про підвищення престижності шахтарської праці"

02.09.2008 N 345-VI

 

15

Закон України "Про судоустрій і статус суддів"

07.07.2010 N 2453-VI

 

16

Закон України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування"

08.07.2010 N 2464-VI

 

17

Закон України "Про Кабінет Міністрів України"

07.10.2010 N 2591-VI

 

18

Закон України "Про зайнятість населення"

05.07.2012 N 5067-VI

 

19

Постанова Верховної Ради України "Про затвердження Положення про помічника-консультанта народного депутата України"

13.10.95 N 379/95-ВР

 

20

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку нарахування та сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за деякі категорії застрахованих осіб"

02.03.2011 N 178

 

21

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку сплати збору на обов'язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій"

03.11.98 N 1740

 

22

Постанова правління Пенсійного фонду України "Про затвердження Інструкції про порядок обчислення і сплати страхувальниками та застрахованими особами внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування до Пенсійного фонду України"

19.12.2003 N 21-1

16.01.2004 N 64/8663

 

Директор департаменту платежів
до пенсійної системи та захисту
прав застрахованих осіб

Т. М. Андрійчук

 

* * *

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту постанови правління Пенсійного фонду України "Про затвердження форми Акта, що складається органами Пенсійного фонду України за результатами планових перевірок"

1. Обґрунтування необхідності прийняття постанови

Проект Постанови розроблено Пенсійним фондом України на виконання статей 5, 7 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності", пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 28.08.2013 N 752 "Про затвердження методик розроблення критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю), а також уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю)" (далі - Постанова КМУ N 752).

Органи Пенсійного фонду України відповідно до статті 64 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" мають право проводити планові та позапланові перевірки у порядку, передбаченому законом, а відповідно до статті 141 Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" зобов'язані здійснювати контроль за достовірністю відомостей, поданих до реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування.

2. Мета прийняття постанови і шляхи її досягнення

Основною метою постанови є затвердження форми акта, що складається органами Пенсійного фонду України за результатами планової перевірки, що дасть можливість забезпечити єдиний підхід до оформлення результатів планових перевірок.

Форма акта складається з таких частин: переліку питань, які перевіряються, опису виявлених порушень; переліку питань щодо здійснення контролю за діями (бездіяльністю) посадових осіб, які здійснювали перевірку; пояснень, зауважень або заперечень щодо проведеної перевірки та складеного акта перевірки та переліку нормативно-правових актів та нормативних документів, відповідно до яких складено перелік питань щодо проведення перевірки.

Форма акта містить відомості, передбачені частиною шостою статті 7 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності".

Опис виявлених порушень акта відображає результати перевірки, які групуються за видами показників та в розрізі звітних періодів.

У висновку зазначається узагальнений опис виявлених перевіркою порушень законодавства.

З прийняттям Постанови нормативно-правові акти Пенсійного фонду України будуть приведені у відповідність до нормативно-правових актів вищої юридичної сили.

3. Правові аспекти

Перелік нормативно-правових актів у даній сфері правового регулювання:

- Закон України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності";

- Закон України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування";

- Закон України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування";

- Постанова Кабінету Міністрів України від 28.08.2013 N 752 "Про затвердження методик розроблення критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю), а також уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю)";

- Постанова Кабінету Міністрів України від 29.07.2015 N 528 "Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері загальнообов'язкового державного пенсійного страхування та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) органами Пенсійного фонду України".

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Прийняття акта не потребує додаткових витрат з державного бюджету.

5. Позиція заінтересованих органів

Позиція заінтересованих органів виконавчої влади буде з'ясована під час погодження ними Проекту.

6. Регіональний аспект

Постанова не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

61. Запобігання дискримінації

Акт не містить положень дискримінаційного характеру.

7. Запобігання корупції

Постанова не містить правил і процедур, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Проект акта офіційно оприлюднено в мережі Інтернет на веб-сайті Пенсійного фонду України www.pfu.gov.ua з метою отримання до нього зауважень та пропозицій.

9. Позиція соціальних партнерів

Позиція буде з'ясована після погодження зазначеного проекту постанови із соціальними партнерами.

10. Оцінка регуляторного впливу

Прийняття постанови дасть можливість створити механізм практичної реалізації норм Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування", Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" та Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" для забезпечення виконання органами Пенсійного фонду України покладених на них завдань і функцій в частині здійснення контролю за правильністю нарахування, обчислення та сплати платежів, контроль за нарахуванням та сплатою яких покладено на Пенсійний фонд України, а також достовірністю відомостей, поданих до реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування, а також реалізації прав суб'єктів господарювання у відповідній сфері.

101. Вплив реалізації акта на ринок праці

Акт не впливає на ринок праці.

11. Прогноз результатів

Прийняття акта дозволить забезпечити єдиний підхід до оформлення результатів перевірок дотримання платниками законодавства щодо правильності нарахування, обчислення та сплати платежів, контроль за нарахуванням та сплатою яких покладено на Пенсійний фонд України, а також достовірності відомостей, поданих до Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування.

 

Голова правління

О. Б. Зарудний

"___" ____________ 2015 р.

 

Опрос