Идет загрузка документа (25 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка хранения протоколов собраний совладельцев многоквартирного дома и размещения информации о решениях, принятых такими собраниями (неофициальный текст)

Субъект законодательной инициативы
Проект, Неофициальный текст от 19.08.2015

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від _______________ 2015 р. N ___

Київ

Про затвердження Порядку зберігання протоколів зборів співвласників багатоквартирного будинку та розміщення інформації про рішення, прийняті такими зборами

Відповідно до абзацу другого частини дев'ятої статті 10 Закону України "Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку" Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок зберігання протоколів зборів співвласників багатоквартирного будинку та розміщення інформації про рішення, прийняті такими зборами, що додається.

 

Прем'єр-міністр України

А. ЯЦЕНЮК

 

ПОРЯДОК
зберігання протоколів зборів співвласників багатоквартирного будинку та розміщення інформації про рішення, прийняті такими зборами

1. Цей Порядок визначає процедуру зберігання виконавчими комітетами сільських, селищних, міських рад протоколів зборів співвласників багатоквартирного будинку (далі - протоколи) та розміщення ними на офіційному веб-сайті інформації про рішення, прийняті такими зборами.

Дія цього Порядку поширюється на виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад (далі - виконавчі комітети), співвласників багатоквартирних будинків (далі - співвласники), а також управителів багатоквартирних будинків (далі - управителі).

2. У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному у Цивільному кодексі України та Законі України "Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку" (Відомості Верховної Ради України, 2015, N 29, ст. 262), далі - Закон.

3. Зберіганню підлягають протоколи з питань:

1) визначення управителя багатоквартирного будинку та його відкликання, затвердження та зміни умов договору з управителем;

2) обрання уповноваженої особи (осіб) співвласників під час укладання, внесення змін та розірвання договору з управителем, здійснення контролю за його виконанням.

4. У десятиденний строк з дня складання протоколу уповноважений зборами співвласник або управитель надсилає до виконавчого комітету за місцем розташування відповідного багатоквартирного будинку рекомендованим листом з повідомленням про вручення або в інший спосіб, що підтверджуватиме отримання, заяву за формою згідно з додатком 1 разом з протоколом.

5. Виконавчий комітет визначає структурний підрозділ (підрозділи) або особу (осіб), відповідальних за зберігання протоколів та розміщення їх результативних частин на своєму офіційному веб-сайті (далі - відповідальний за зберігання).

6. Після надходження до виконавчого комітету заяви та протоколу (далі - документи) відповідальний за зберігання перевіряє:

1) наявність в протоколі рішень з питань, зазначених у пункті 3 цього Порядку;

2) відповідність форми протоколу формі, затвердженій центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної житлової політики.

У разі відсутності в протоколі рішень з питань, зазначених у пункті 3 цього Порядку та/або невідповідності форми протоколу формі, затвердженій центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної житлової політики, відповідальний за зберігання не пізніше ніж у п'ятиденний строк з дня надходження документів до виконавчого комітету повертає їх заявнику із зазначенням конкретних підстав для повернення. Документи повертаються рекомендованим листом з повідомленням про вручення або в інший спосіб, що підтверджуватиме їх отримання заявником.

У разі відсутності підстав для повернення поданих заявником документів відповідальний за зберігання не пізніше ніж у п'ятиденний строк з дня їх надходження реєструє протокол у журналі обліку протоколів, що ведеться за формою згідно з додатком 2 та надсилає заявнику повідомлення про прийняття протоколу на зберігання за формою згідно з додатком 3.

7. Протоколи зберігаються у виконавчому комітеті відповідно до інструкції з діловодства, затвердженої відповідним органом місцевого самоврядування, протягом усього життєвого циклу багатоквартирного будинку.

Виконавчий комітет забезпечує схоронність протоколів, а також наявність їх електронних копій, що виготовляються шляхом сканування.

Протягом строку зберігання протоколу у виконавчому комітеті співвласники та управитель відповідного багатоквартирного будинку можуть безоплатно отримувати його копію. Надання копії протоколу здійснюється у триденний строк з дати надходження відповідного звернення.

8. У п'ятиденний строк з дня прийняття протоколу на зберігання його результативна частина з питань, зазначених у пункті 3 цього Порядку, розміщується виконавчим комітетом на його офіційному веб-сайті.

Виконавчий комітет забезпечує створення на своєму офіційному веб-сайті окремого розділу про рішення, прийняті зборами співвласників щодо управління багатоквартирним будинком. У такому розділі повинна бути забезпечена можливість пошуку результативних частин протоколів з питань, зазначених у пункті 3 цього Порядку, зокрема за адресами багатоквартирних будинків.

 

 

До ___________________________________
                    (найменування виконавчого комітету)

  

 

______________________________________
______________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові співвласника
уповноваженого зборами на подання
протоколу)
______________________________________
(місце проживання)

 

_____________________________________*
______________________________________
(найменування та ідентифікаційний код
управителя уповноваженого зборами
на подання протоколу)

ЗАЯВА

Відповідно до частини дев'ятої статті 10 Закону України "Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку" прошу прийняти на зберігання протокол зборів співвласників багатоквартирного будинку за адресою: ________________________________________
                                                                                                                                             (адреса багатоквартирного будинку)
від ___ ____________ 20__ р.

Додатки:

1. Протокол зборів співвласників, що передається на зберігання.

2. Протокол зборів співвласників, згідно якого співвласника або управителя уповноважено на подання протоколу на зберігання до виконавчого комітету.**

___ ____________ 20__ р.

________________________
(підпис співвласника)

___ ____________ 20__ р.

___________________***
    (підпис від управителя)         М. П.

____________
* - зазначається у випадку подання заяви управителем.

** - додається у разі якщо повноваження співвласника або управителя на подання протоколу на зберігання до виконавчого комітету не вирішено у протоколі, що передається на зберігання.

*** - зазначається у випадку подання заяви управителем.

 

ЖУРНАЛ
обліку протоколів зборів співвласників багатоквартирних будинків

N
п/п

Дата надходження протоколу

Заявник

Реквізити протоколу

Адреса багатоквартирного будинку

Дата прийняття протоколу на зберігання

Примітка

1

2

3

4

5

6

7

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________
______________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові співвласника
уповноваженого зборами на подання
протоколу)
______________________________________
(місце проживання)

 

_____________________________________*
______________________________________
(найменування та ідентифікаційний код
управителя уповноваженого зборами
на подання протоколу)
______________________________________
(юридична адреса)

ПОВІДОМЛЕННЯ

Поданий вами згідно заяви від ___ ____________ 20__ р. на зберігання протокол зборів співвласників багатоквартирного будинку за адресою: ________________________________________
                                                                                                                                             (адреса багатоквартирного будинку)
від ___ ____________ 20__ р. у відповідності до статті 10 Закону України "Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку" прийнято на зберігання _____________________________________________________________________________________.
                                                                                 (найменування виконавчого комітету)

________________________
(відповідальний за зберігання)

 

____________
(підпис)

___ ____________ 20__ р.

 

 

____________
* - зазначається у випадку надіслання повідомлення управителю.

 

* * *

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
до проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку зберігання протоколів зборів співвласників багатоквартирного будинку та розміщення інформації про рішення, прийняті такими зборами"

1. Визначення проблеми, яку передбачається розв'язати шляхом державного регулювання

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку зберігання протоколів зборів співвласників багатоквартирного будинку та розміщення інформації про рішення, прийняті такими зборами" (далі - проект акта) розроблено на виконання частини дев'ятої статті 10 Закону України від 14.05.2015 N 417-VIII "Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку" (далі - Закон України від 14.05.2015 N 417-VIII).

2. Визначення цілей державного регулювання

Метою проекту акта є створення умов для практичної реалізації Закону України від 14.05.2015 N 417-VIII шляхом затвердження Порядку зберігання протоколів зборів співвласників багатоквартирного будинку та розміщення інформації про рішення, прийняті такими зборами (далі - Порядок).

3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення поставлених цілей

Можливі способи досягнення цілей

Оцінка способу

Причини відмови від альтернативних способів / аргументи щодо переваги обраного способу

Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін

Вказана альтернатива є неприйнятною

Незатвердження Порядку призведе до невиконання вимог Закону України від 14.05.2015 N 417-VIII

Обраний спосіб

Єдиним альтернативним способом вирішення проблеми є прийняття регуляторного акта

Затвердження Порядку створить умови для практичної реалізації норм Закону України від 14.05.2015 N 417-VIII

4. Механізми та заходи, що пропонуються для розв'язання проблеми

Досягнення мети, визначеної у другому розділі аналізу регуляторного впливу, планується здійснити шляхом затвердження Порядку.

5. Можливість досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Вплив зовнішніх факторів на дію регуляторного акта

На дію цього регуляторного акта негативно можуть вплинути такі економічні та політичні фактори: економічна криза, політична нестабільність, зміни в чинному законодавстві.

Позитивно впливатиме на дію цього акта економічне зростання, дотримання відповідними суб'єктами господарювання вимог чинного законодавства.

Оцінка можливості впровадження та виконання вимог регуляторного акта

Можливість виконання акта з боку фізичних, юридичних осіб та органів місцевого самоврядування завдяки запровадженню організаційно-правових умов реалізації їх прав та виконання обов'язків, передбачених Законом України від 14.05.2015 N 417-VIII.

Державний нагляд та контроль за додержанням вимог акта

Державний нагляд та контроль за додержанням вимог акта здійснюється в установленому законом порядку.

5. Визначення очікуваних результатів прийняття запропонованого регуляторного акта

Прийняття проекту акта створить умови для практичної реалізації Закону України від 14.05.2015 N 417-VIII.

Опис прогнозованих вигід та витрат у разі прийняття регуляторного акта:

Сфера впливу

Вигоди

Витрати

Інтереси держави

Затвердження Порядку забезпечить реалізацію норм Закону України від 14.05.2015 N 417-VIII

Не потребує додаткових матеріальних чи інших витрат

Інтереси суб'єктів господарювання

Відповідає Закону України від 14.05.2015 N 417-VIII в частині затвердження Порядку

Не потребує додаткових матеріальних чи інших витрат

Інтереси фізичних осіб

Запровадження організаційно-правових умов реалізації прав та виконання обов'язків фізичних та юридичних осіб, органів місцевого самоврядування

Не потребує додаткових матеріальних чи інших витрат

6. Строк чинності регуляторного акта

Строк дії акта необмежений.

7. Визначення показників результативності регуляторного акта

Виходячи з цілей державного регулювання, визначених у другому розділі аналізу регуляторного впливу, для відстеження результативності цього регуляторного акта обрано такі показники:

розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов'язаних з дією акта - не прогнозується;

кількість суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта - співвласники та управитель багатоквартирного будинку;

час, що витрачатимуться суб'єктами господарювання та/або фізичними особами, пов'язаними з виконанням вимог акта - низький;

рівень поінформованості фізичних та юридичних осіб з основних положень акта - середній.

8. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта

Базове відстеження результативності регуляторного акта буде проведено після набрання чинності цим регуляторним актом, але не пізніше дня, з якого починається проведення повторного відстеження результативності цього акта.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта буде здійснено через рік з дня набрання ним чинності, але не пізніше двох років з дня набрання чинності цим актом.

Періодичне відстеження результативності - один раз на кожні три роки починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності цього акта.

Відповідні відстеження будуть проводитись шляхом аналізу статистичних даних, виконавцем яких є Міністерство.

 

Заступник Міністра регіонального
розвитку, будівництва та
житлово-комунального
господарства України

Р. Р. Абрамовський

___ ____________ 2015 р.

 

Опрос