Идет загрузка документа (27 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к Инструкции по бухгалтерскому учету налога на добавленную стоимость (неофициальный текст)

Субъект законодательной инициативы
Проект, Неофициальный текст от 03.08.2015

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

Про затвердження Змін до Інструкції з бухгалтерського обліку податку на додану вартість

Відповідно до статті 6 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" наказую:

1. Затвердити Зміни до Інструкції з бухгалтерського обліку податку на додану вартість, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 01 липня 1997 року N 141, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 04 серпня 1997 за N 284/2088 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 24 грудня 2004 року N 818) (із змінами), що додаються.

2. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку (Чмерук М. О.) в установленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Макеєву О. Л.

 

Міністр

Н. Яресько

 

Зміни
до Інструкції з бухгалтерського обліку податку на додану вартість

1. У пункті 1:

доповнити підпункт 1.1 словами "; продажу особам, які не зареєстровані як платники податку, сільськогосподарської продукції та продуктів її переробки, раніше придбаних (заготовлених) у фізичних осіб, які не є платниками податку, на суму торгової націнки (надбавки), встановленої платником податку";

у підпункті 1.2 слова "; перевищення звичайної ціни продажу товарів, робіт, послуг, необоротних активів над фактичною ціною" виключити;

підпункти 1.3 та 1.4 викласти в такій редакції:

"1.3. Рахунків обліку витрат діяльності - у випадках: втрат і витрат матеріальних цінностей та інших ресурсів понад встановлені норми; ліквідації основних засобів за рішенням платника податку у випадках, передбачених законодавством; безоплатної поставки матеріальних цінностей (у тому числі основних засобів), робіт і послуг; невиробничого використання матеріальних цінностей (крім основних засобів), робіт і послуг; використання раніше придбаних матеріальних цінностей, робіт і послуг в операціях, що не є об'єктом оподаткування, звільнених від оподаткування, що не є господарською діяльністю платника податку; перевищення фактичної собівартості проданих товарів, робіт, послуг над фактичною ціною їх продажу у сумі частини податку на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету.

1.4. Рахунків з обліку необоротних активів, запасів, капітальних інвестицій в необоротні активи, витрат діяльності - у випадку здійснення підприємством операцій з придбання товарів, послуг, необоротних активів, під час придбання або виготовлення яких суми податку на додану вартість були включені до складу податкового кредиту, якщо такі товари, послуги, необоротні активи призначаються для їх використання в операціях, що не є об'єктом оподаткування, звільнених від оподаткування, що не є господарською діяльністю платника податку.".

2. У пункті 2:

доповнити в абзаці першому після слів "податкових накладних" словами ", зареєстрованих в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі - ЄРПН),";

у підпунктах 2.1 та 2.2 слова ", які придбані з метою їх подальшого використання в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності платника податку" виключити.

3. У пункті 4:

абзац перший викласти в такій редакції:

"4. Сума податкового кредиту з податку на додану вартість відображається за дебетом субрахунку 641 "Розрахунки за податками", аналітичний рахунок "Розрахунки за податком на додану вартість", і кредитом субрахунку 644 "Податковий кредит" у випадках: перерахування повіреним (комісіонером) на виконання посередницького договору коштів на користь продавця товарів (робіт, послуг) або отримання таких товарів (робіт, послуг) від продавця для подальшої передачі довірителю (комітенту) залежно від того, яка подія відбулась раніше; отримання повіреним (комісіонером) товарів (робіт, послуг) для подальшого продажу на виконання доручення довірителя (комітента) або перерахування виручки від продажу на користь довірителя (комітента) залежно від того, яка подія відбулась раніше.";

у підпункті 4.1:

в абзаці першому слова "сплати їх вартості або на дату оформлення документа (за першою подією), що засвідчує факт постачання послуг" замінити словами "списання коштів з банківського рахунка платника податку в оплату послуг або на дату оформлення документа, що засвідчує факт постачання послуг нерезидентом, залежно від того, яка з подій відбулася раніше";

в абзаці другому слова "відображається у наступному звітному періоді" замінити словами "на дату складення платником податкової накладної за такими операціями, за умови реєстрації такої податкової накладної в ЄРПН, відображається";

підпункт 4.2 викласти в такій редакції:

"4.2. При ввезенні товарів на митну територію України на підставі митної декларації, оформленої відповідно до вимог законодавства, яка підтверджує сплату податку, сума податкового кредиту з податку на додану вартість відображається за дебетом субрахунку 641 "Розрахунки за податками", аналітичний рахунок "Розрахунки за податком на додану вартість", і кредитом рахунків обліку відповідних розрахунків.".

4. У пункті 5:

в абзаці першому слова "податкового обліку податкових зобов'язань і податкового кредиту з податку на додану вартість" замінити словами "для цілей оподаткування";

у підпункті 5.3 слова ", які придбаваються з метою їх подальшого використання в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності покупця," виключити.

5. В абзаці першому пункту 6 слова "органам митного контролю" замінити словами "контролюючому органу".

6. Доповнити в першому реченні пункту 7 після слів "податкового зобов'язання з податку на додану вартість" словами "на підставі розрахунку коригування до податкової накладної, складеного в порядку, встановленому для податкових накладних, та зареєстрованого в ЄРПН,".

7. Пункт 8 викласти в такій редакції:

"8. При неотриманні від продавця (постачальника) податкової накладної на отримані / попередньо сплачені сировину, матеріали, товари, основні засоби та нематеріальні активи, на виконані роботи і послуги, зареєстрованої в ЄРПН в терміни, встановлені податковим законодавством, сума податку на додану вартість відображається за дебетом субрахунку 644 "Податковий кредит", аналітичний рахунок "Податковий кредит непідтверджений", у кореспонденції з кредитом рахунків обліку зобов'язань. При отриманні податкової накладної з порушенням терміну реєстрації зазначена в ній сума податкового кредиту відображається за дебетом субрахунку 641 "Розрахунки за податками", аналітичний рахунок "Розрахунки за податком на додану вартість", у кореспонденції з кредитом субрахунку 644 "Податковий кредит", аналітичний рахунок "Податковий кредит непідтверджений".

Наступного дня після останнього дня граничного терміну для реєстрації податкової накладної в ЄРПН сума податку на додану вартість, що міститься в такій податковій накладній, відображається за дебетом субрахунку 949 "Інші витрати операційної діяльності" у кореспонденції з кредитом субрахунку 644 "Податковий кредит", аналітичний рахунок "Податковий кредит непідтверджений".".

8. В абзаці другому пункту 9 слова "бюджетних інвестиційних асигнувань матеріальних цінностей і нематеріальних активів, робіт і послуг, відображається, у випадку її невключення до податкового кредиту, за дебетом рахунку 48 "Цільове фінансування і цільові надходження" і кредитом рахунків обліку зобов'язань" замінити словами "коштів цільового фінансування товарів, послуг, необоротних активів включається до складу податкового кредиту і одночасно нараховується податкове зобов'язання з податку на додану вартість, яке відображається за дебетом рахунку 48 "Цільове фінансування і цільові надходження" і кредитом субрахунку 641 "Розрахунки за податками", аналітичний рахунок "Розрахунки за податком на додану вартість"".

9. Пункт 10 викласти в такій редакції:

"10. У разі здійснення підприємством операцій з придбання товарів, послуг, необоротних активів, під час придбання або виготовлення яких суми податку на додану вартість були включені до складу податкового кредиту, якщо такі товари, послуги, необоротні активи призначаються для їх використання в операціях, що не є об'єктом оподаткування, звільнених від оподаткування, що не є господарською діяльністю платника податку, здійснюються платником податку в межах балансу платника податку, у тому числі передача для невиробничого використання, переведення виробничих необоротних активів до складу невиробничих необоротних активів, то суми податку на додану вартість зараховуються до первісної вартості товарів, необоротних активів, вартості послуг у кореспонденції з кредитом субрахунку 641 "Розрахунки за податками", аналітичний рахунок "Розрахунки за податком на додану вартість".

У разі якщо такі товари, послуги, необоротні активи в подальшому починають використовуватися в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності, у тому числі переведення невиробничих необоротних активів до складу виробничих необоротних активів, платник податку на підставі розрахунку коригування до податкової накладної, зареєстрованого в ЄРПН, суми податку на додану вартість відображає за дебетом субрахунку 641 "Розрахунки за податками", аналітичний рахунок "Розрахунки за податком на додану вартість", і кредитом субрахунку 719 "Інші операційні доходи".".

10. Доповнити після пункту 10 новими пунктами 11 та 12 такого змісту:

"11. У разі здійснення підприємством операцій з придбання та/або виготовлення товарів, послуг, необоротних активів, які призначаються для їх подальшого використання частково в оподатковуваних операціях, а частково - ні, платник податку відповідно до пункту 199.1 статті 199 розділу V Податкового кодексу України складає і реєструє зведену податкову накладну в ЄРПН на суму частки сплаченого (нарахованого) податку на додану вартість під час їх придбання або виготовлення, яка відповідає частці використання таких товарів, послуг, необоротних активів в неоподатковуваних операціях. Сума нарахованого податкового зобов'язання відображається за дебетом субрахунку 643 "Податкові зобов'язання", аналітичний рахунок "Податкові зобов'язання, що підлягають коригуванню", і кредитом субрахунку 641 "Розрахунки за податками", аналітичний рахунок "Розрахунки за податком на додану вартість", одночасно суми нарахованого податку зараховуються до первісної вартості товарів, необоротних активів, вартості послуг у кореспонденції з кредитом субрахунку 643 "Податкові зобов'язання", аналітичний рахунок "Податкові зобов'язання, що підлягають коригуванню".

12. Відповідно до пункту 199.4 статті 199 розділу V Податкового кодексу України платник податку за підсумками календарного року збільшує (зменшує) суму податкових зобов'язань, що була нарахована відповідно до податкового законодавства, на підставі розрахунку коригування до податкової накладної, складеного в порядку, встановленому для податкових накладних, та зареєстрованого в ЄРПН.

Платник податку суму донарахованого податкового зобов'язання з податку на додану вартість на підставі розрахунку коригування відображає за дебетом субрахунку 643 "Податкові зобов'язання", аналітичний рахунок "Податкові зобов'язання, що підлягають коригуванню", і кредитом субрахунку 641 "Розрахунки за податками", аналітичний рахунок "Розрахунки за податком на додану вартість". Одночасно на цю суму податку збільшуються витрати платника податку за дебетом субрахунку 949 "Інші витрати операційної діяльності" у кореспонденції з кредитом субрахунку 643 "Податкові зобов'язання", аналітичний рахунок "Податкові зобов'язання, що підлягають коригуванню".

Платник податку суму надмірно нарахованого податкового зобов'язання з податку на додану вартість на підставі розрахунку коригування відображає за кредитом субрахунку 643 "Податкові зобов'язання", аналітичний рахунок "Податкові зобов'язання, що підлягають коригуванню", і дебетом субрахунку 641 "Розрахунки за податками", аналітичний рахунок "Розрахунки за податком на додану вартість". Одночасно на цю суму податку збільшуються доходи платника податку з відображенням за кредитом субрахунку 719 "Інші операційні доходи" і дебетом субрахунку 643 "Податкові зобов'язання", аналітичний рахунок "Податкові зобов'язання, що підлягають коригуванню".".

У зв'язку з цим пункти 11 - 16 вважати відповідно пунктами 13 - 18.

11. Пункт 13 викласти в такій редакції:

"13. Зараховані на окремий рахунок кошти, які призначені для обліку коштів на рахунку у системі електронного адміністрування податку на додану вартість, відкритому платнику податку в Казначействі, відображаються за дебетом субрахунку 315 "Спеціальні рахунки в національній валюті", аналітичний рахунок "Розрахунки з Казначейством в системі електронного адміністрування податку на додану вартість", і кредитом субрахунку 311 "Поточні рахунки в національній валюті".

Суми податку на додану вартість, перераховані до бюджету Казначейством, відображаються за дебетом субрахунку 641 "Розрахунки за податками", аналітичний рахунок "Розрахунки за податком на додану вартість в системі електронного адміністрування податку на додану вартість", у кореспонденції з кредитом субрахунку 315 "Спеціальні рахунки в національній валюті". Перерахування платнику податку сум бюджетного відшкодування відображається за дебетом субрахунку 311 "Поточні рахунки в національній валюті" і кредитом субрахунку 641 "Розрахунки за податками", аналітичний рахунок "Розрахунки за податком на додану вартість".".

12. У пункті 15:

слова ", а також переробними підприємствами (далі - переробне підприємство)" виключити;

у підпункті 15.2:

абзац другий викласти в такій редакції:

"Перерахування зазначених сум податку на додану вартість сільськогосподарським підприємством відповідно до законодавства з поточного рахунку на спеціальний рахунок відображається у звітному періоді за дебетом субрахунку 315 "Спеціальні рахунки в національній валюті", аналітичний рахунок "Розрахунки з Казначейством в системі електронного адміністрування податку на додану вартість", і кредитом субрахунку 311 "Поточні рахунки в національній валюті".";

у абзаці третьому слова та цифри "719 "Інші доходи від операційної діяльності" замінити словами та цифрами "718 "Дохід від безоплатно одержаних оборотних активів";

підпункт 15.5 виключити.

13. У другому абзаці пункту 16 слова "та призначаються для їх подальшого використання в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності платника податку" і слова та цифри ", у кореспонденції з кредитом рахунку 46 "Неоплачений капітал" виключити.

14. У першому реченні пункту 17 слово "податковому" замінити словом "контролюючому".

15. У пункті 18:

доповнити друге речення абзацу першого словами "в системі електронного адміністрування податку на додану вартість";

в абзаці другому слова "митних декларацій" замінити словами "зареєстрованих в ЄРПН, митних декларацій / електронних митних декларацій".

 

Директор Департаменту
податкової, митної політики та
методології бухгалтерського обліку

М. О. Чмерук

 

* * *

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
проекту наказу Міністерства фінансів України "Про затвердження Змін до Інструкції з бухгалтерського

1. Проблема, яку передбачається розв'язати шляхом державного регулювання

Порядок відображення в бухгалтерському обліку податку на додану вартість визначено Інструкцією з бухгалтерського обліку податку на додану вартість, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 01.07.97 N 141 (далі - Інструкція).

У зв'язку з прийняттям Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи" від 28.12.2014 N 71-VIII було внесено низку змін до Податкового кодексу України (далі - Кодекс), зокрема в частині податку на додану вартість. Цими змінами запроваджується електронне адміністрування податку на додану вартість, що потребує внесення значних змін до Інструкції.

З цією метою Міністерством фінансів України розроблено проект наказу "Про затвердження Змін до Інструкції з бухгалтерського обліку податку на додану вартість" (далі - проект наказу).

2. Ціль державного регулювання

Проект наказу спрямований на приведення норм Інструкції з Кодексом в частині податку на додану вартість.

3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення зазначених цілей

Альтернативних способів досягнення зазначених цілей не існує, оскільки лише прийняття розробленого проекту наказу сприятиме вирішенню проблеми та забезпечить реалізацію принципів державної регуляторної політики.

4. Механізми і заходи, які забезпечать розв'язання проблеми

Єдиним можливим механізмом досягнення цілей державного регулювання є прийняття проекту наказу, який забезпечить приведення Інструкції у відповідність із змінами, внесеними до Кодексу в частині податку на додану вартість.

5. Обґрунтування можливостей досягнення цілей державного регулювання у разі прийняття акта

Досягнення цілей не передбачає додаткових організаційних заходів. Проект наказу не може спричинити неочікуваних результатів, які б унеможливлювали позитивний ефект від його запровадження.

6. Очікувані результати прийняття акта

Прийняття проекту наказу є одним з елементів забезпечення уніфікації норм законодавства. Очікуваним результатом його прийняття є уникнення неузгодженостей Інструкції з нормами Кодексу в частині податку на додану вартість.

Об'єкт впливу

Витрати

Вигоди

Сфера інтересів держави

Додаткові витрати державного та місцевих бюджетів не виникають

Удосконалення законодавчих засад ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності з урахуванням вимог Кодексу в частині податку на додану вартість

Сфера інтересів суб'єктів господарювання

Додаткові витрати суб'єктів господарювання не виникають

Удосконалення законодавчих засад ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності з урахуванням вимог Кодексу в частині податку на додану вартість

Сфера інтересів громадян

Витрати громадян не виникають

Не зачіпає інтересів громадян

7. Строк дії акта

Строк дії акта - постійно.

8. Показники результативності регуляторного акта

Реалізація проекту наказу:

забезпечить приведення Інструкції у відповідність із змінами, внесеними до Кодексу в частині податку на додану вартість;

сприятиме удосконаленню законодавчих засад ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності;

не потребує виділення додаткових коштів з державного бюджету.

Рівень поінформованості суб'єктів господарювання з основними положеннями законопроекту - середній. Законопроект з метою громадського обговорення оприлюднений на офіційній веб-сторінці Міністерства фінансів України (www.minfin.gov.ua) у рубриці Законодавство та регуляторна діяльність / Обговорення проектів документів / Проекти регуляторних актів для обговорення. Соціологічні опитування не проводилися.

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акта

Відстеження результативності акта (у разі його прийняття) здійснюватиметься з періодичністю, визначеною Законом України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".

Базове відстеження результативності акта буде проведено до набуття ним чинності за соціологічним методом шляхом збору та аналізу пропозицій та зауважень суб'єктів господарювання.

Повторне відстеження планується здійснити через рік шляхом аналізу соціологічних даних, але не пізніше ніж через два роки після набуття чинності регуляторним актом, у результаті якого відбудеться порівняння показників базового та повторного відстеження.

Періодичне відстеження результативності регуляторного акта здійснюватиметься раз на три роки, починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності цього акта.

У разі встановлення за результатами відстеження неврегульованих та проблемних питань буде розглядатись можливість їх розв'язання шляхом внесення відповідних змін.

 

Заступник Міністра
фінансів України

О. Макеєва

Опрос