Идет загрузка документа (72 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об охране озонового слоя (неофициальный текст)

Субъект законодательной инициативы
Проект, Неофициальный текст от 14.08.2015

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про охорону озонового шару

Цей Закон визначає правові та організаційні засади регулювання відносин у сфері поводження з озоноруйнівними речовинами та товарами, що містять озоноруйнівні речовини.

Стаття 1. Визначення основних термінів

1. У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:

1) альтернативні технології або обладнання - технології, застосування яких дозволять зменшити або повністю усунути викиди речовин, які негативно впливають або можуть впливати на озоновий шар;

2) витоки та викиди озоноруйнівних речовин - потрапляння озоноруйнівних речовин у навколишнє природне середовище у результаті несправності, пошкодження, неналежної експлуатації товарів, що їх містять;

3) озоновий шар - шар атмосферного озону, що знаходиться у стратосфері і поглинає біологічно небезпечне ультрафіолетове сонячне випромінювання;

4) озоноруйнівна речовина - будь-яка речовина, що зазначена в Додатках A, B, C, E до Монреальського протоколу про речовини, що руйнують озоновий шар (далі - Монреальський протокол), яка існує самостійно або в суміші та має потенціал руйнування озонового шару вище ніж 0;

5) озоноруйнівний потенціал - показник, визначений для кожної озоноруйнівної речовини, який визначає потенційний руйнівний (негативний) вплив такої речовини на озоновий шар;

6) рециклінг - обробка озоноруйнівних речовин з метою їх повторного використання;

7) рекуперація - збір і зберігання озоноруйнівних речовин з виробів і обладнання або контейнерів під час технічного обслуговування або утилізації;

8) відновлення - переробка відновлених озоноруйнівних речовин з метою забезпечення їх відповідності еквівалентним характеристикам первинної речовини з урахуванням її запланованого використання;

9) використання - використання озоноруйнівних речовин у виробництві, обслуговуванні або ремонті, включаючи заправку виробів та обладнання, або під час інших процесів;

10) розрахунковий обсяг озоноруйнівних речовин - кількість озоноруйнівних речовин, яка визначається в тоннах озоноруйнівного потенціалу, встановлена шляхом множення кількості кожної озоноруйнівної речовини на її озоноруйнівний потенціал і сумування отриманих показників;

11) розміщення на ринку - постачання або надання третім особам за плату або безкоштовно озоноруйнівних речовин або товарів, що їх містять;

12) споживання - загальна кількість вироблених в Україні та імпортованих з інших держав озоноруйнівних речовин, за винятком озоноруйнівних речовин, вивезених в інші держави;

13) товари, що містять озоноруйнівні речовини - групи виробів та обладнання, що містять озоноруйнівні речовини, або які функціонують із застосовуванням озоноруйнівних речовин, зазначені у Додатку D до Монреальського протоколу;

14) одноразові контейнери - тара, у якій переміщуються озоноруйнівні речовини та яка не підлягає повторному використанню;

15) карантинна обробка - застосування бромистого метилу для попередження зародження, розповсюдження та укорінення шкідників, які несуть або можуть нести загрозу на певній ділянці, території та підлягають контролю, а також проти збудників захворювань;

16) обробка перед транспортуванням - види обробки, які застосовуються безпосередньо для здійснення експорту бромистого метилу з метою дотримання санітарних та фітосанітарних вимог країни-імпортера або існуючих санітарних та фітосанітарних вимог країни експортера.

2. Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у законах України "Про охорону навколишнього природного середовища", "Про відходи", "Про охорону атмосферного повітря", "Про зовнішньоекономічну діяльність", "Про гідрометеорологічну діяльність", Монреальському протоколі та Віденській конвенції про охорону озонового шару.

Стаття 2. Законодавство у сфері охорони озонового шару

1. Відносини у сфері охорони озонового шару регулюються законами України "Про охорону навколишнього природного середовища", "Про відходи", "Про охорону атмосферного повітря", цим Законом, іншими актами законодавства, а також чинними міжнародними договорами.

2. Дія цього Закону поширюється на суб'єктів господарювання, які провадять діяльність, пов'язану з виробництвом, рециклінгом, знищенням, імпортом, експортом, розміщенням на ринку, використанням, відновленням або рекуперацією речовин, що руйнують озоновий шар, або товарів, що їх містять.

Стаття 3. Державне управління у сфері охорони озонового шару

1. Державне управління у сфері охорони озонового шару здійснюється Кабінетом Міністрів України, центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері цивільного захисту, іншими центральними та місцевими органами виконавчої влади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим відповідно до повноважень, визначених законами України.

2. До повноважень Кабінету Міністрів України щодо охорони озонового шару належать:

1) реалізація визначеної Верховною Радою України екологічної політики у сфері охорони озонового шару;

2) спрямування та координація діяльності центральних органів виконавчої влади, інших органів виконавчої влади у сфері охорони озонового шару;

3) затвердження за поданням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища:

переліків озоноруйнівних речовин та товарів, що містять або можуть містити озоноруйнівні речовини;

порядку надання дозволу на імпорт/експорт озоноруйнівних речовин та товарів, що їх містять;

переліку критичних видів застосування галонів, що пройшли відновлення, рекуперацію або рециклінг;

переліку дозволених лабораторних/аналітичних видів застосування;

4) організація і забезпечення провадження зовнішньоекономічної діяльності у сфері охорони озонового шару;

5) інші повноваження відповідно до закону.

3. До повноважень центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, належать:

1) забезпечення формування та реалізація державної політики у сфері охорони озонового шару;

2) встановлення порядків:

ведення та подання звітності суб'єктами господарювання, що переміщують через митну територію України, використовують та знищують озоноруйнівні речовини та товари, що їх містять;

встановлення розрахункового обсягу озоноруйнівних речовин;

3) розподілення розрахункового обсягу озоноруйнівних речовин для їх переміщення через митну територію України;

4) надання дозволу на імпорт/експорт озоноруйнівних речовин та товарів, що їх містять;

5) здійснення моніторингу обігу та ведення обліку залишкової кількості озоноруйнівних речовин до остаточного виведення їх із споживання;

6) підготовка та подання до Озонового секретаріату ООН щорічних звітних даних із споживання озоноруйнівних речовин;

7) забезпечення інформування громадськості у сфері поводження з озоноруйнівними речовинами та про стан озонового шару;

8) здійснення інших функцій, передбачених цим Законом.

4. До повноважень центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, належать:

1) здійснення державного нагляду (контролю) за дотриманням суб'єктами господарювання вимог законодавства у сфері охорони озонового шару, шляхом проведення планових та позапланових перевірок;

2) здійснення екологічного контролю під час ввезення на митну територію України або вивезення за її межі озоноруйнівних речовин та товарів, що їх містять;

3) надання суб'єктам господарювання обов'язкових для виконання приписів щодо усунення виявлених під час планових чи позапланових заходів державного нагляду (контролю) порушень законодавства у сфері охорони озонового шару;

4) на підставі постанови адміністративного суду обмеження чи зупинення (тимчасове) господарської або іншої діяльності суб'єктів господарювання, окремих їх цехів (дільниць), відокремлених структурних підрозділів, одиниць обладнання, машин, механізмів, якщо їх діяльність провадиться з порушенням вимог законодавства у сфері охорони озонового шару умов дозволу на імпорт/експорт озоноруйнівних речовин та товарів, що їх містять;

5) здійснення інших функцій, передбачених цим Законом та іншими законодавчими актами.

5. Повноваження інших центральних та місцевих органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим у сфері охорони озонового шару визначаються законами.

Стаття 4. Основні вимоги до суб'єктів господарювання у сфері охорони озонового шару

1. Основними вимогами до суб'єктів господарювання у сфері поводження з озоноруйнівними речовинами та товарами, що їх містять, є:

1) скорочення споживання озоноруйнівних речовин та вжиття необхідних заходів для повного припинення їх використання відповідно до положень цього Закону;

2) неперевищення обсягів озоноруйнівних речовин або кількості товарів, що містять озоноруйнівні речовини, встановлених у дозволах на імпорт/експорт;

3) дотримання вимог ведення звітності щодо використання та переміщення озоноруйнівних речовин та товарів, що їх містять;

4) вжиття всіх можливих заходів для запобігання та мінімізації витоків та викидів озоноруйнівних речовин;

5) забезпечення для стаціонарного обладнання або систем, що містять озоноруйнівні речовини:

з масою озоноруйнівних речовин 3 кг або більше проходження перевірки наявності витоку не рідше одного разу на рік (така вимога не поширюється на обладнання з герметичними системами, що позначене як таке і містить менше 6 кг озоноруйнівних речовин);

з масою озоноруйнівних речовин 30 кг або більше проходження перевірки наявності витоку не рідше одного разу на шість місяців;

з масою заряду озоноруйнівних речовин 300 кг або більше проходження перевірки наявності витоку не рідше одного разу на три місяці;

6) негайне усунення виявлених витоків або викидів озоноруйнівних речовин після їх виявлення, але не пізніше однієї доби;

7) ведення обліку кількості і видів накопичених озоноруйнівних речовин.

8) забезпечення належної професійної підготовки персоналу, який задіяний в обслуговуванні товарів, що містять озоноруйнівні речовини.

Стаття 5. Спостереження за станом озонового шару

1. З метою вимірювання, оцінки і прогнозу стану озонового шару та рівня ультрафіолетового сонячного випромінювання, своєчасного виявлення шкідливого впливу природних та антропогенних факторів на стан озонового шару, забезпечення державних органів та громадськості інформацією у сфері озонового шару центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері цивільного захисту, здійснює спостереження за станом озонового шару відповідно до Закону України "Про гідрометеорологічну діяльність".

Стаття 6. Виведення з обігу озоноруйнівних речовин та товарів, що містять озоноруйнівні речовини

1. Виробництво озоноруйнівних речовин в Україні заборонено.

2. Імпорт озоноруйнівних речовин групи 1 Додатка C до Монреальського протоколу може здійснюватись суб'єктами господарювання до 1 січня 2020 року, за виключенням обмеженого обслуговування холодильного обладнання та обладнання для кондиціювання повітря, в період 2020 по 2030 рік відповідно до вимог Монреальського протоколу.

3. Імпорт відновлених, рецикльованих, рекуперованих озоноруйнівних речовин групи I Додатка C до Монреальського протоколу або сумішей, що їх вміщують, та товарів, що містять такі речовини, забороняється з 1 січня 2016 року.

4. Імпорт та розміщення на ринку товарів, що містять озоноруйнівні речовини групи I Додатка C до Монреальського протоколу, які не виготовляються в Україні, забороняється з 1 січня 2017 року, виключення встановлюється Кабінетом Міністрів України.

5. Розміщення на ринку товарів, що містять озоноруйнівні речовин групи I Додатка C до Монреальського протоколу, які можуть виготовлятися або виготовляються в Україні, забороняється з 1 січня 2020 року.

6. Рециклінг, рекуперація або відновлення озоноруйнівних речовин групи 1 Додатка C до Монреальського протоколу забороняється з 1 січня 2030 року.

7. Імпорт та розміщення на ринку озоноруйнівних речовин, крім речовин групи I Додатка C і товарів, що містять такі речовини, забороняється, за винятком речовин і товарів, визначених пунктами 1 - 4 частини восьмої цієї статті.

8. У разі необхідності дозволяється імпорт та розміщення на ринку озоноруйнівних речовин та товарів, що їх містять, зокрема:

1) бромистого метилу для карантинної обробки, обробки перед транспортуванням та застосування в надзвичайній ситуації, за умови, що не менш як 80 відсотків такої речовини, виділеної з партії, буде відновлено на підставі рішення Сторін Монреальського протоколу.

2) галонів, що пройшли рекуперацію, відновлення або рециклінг для критичних видів застосування, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України.

3) протипожежного обладнання, що містить галони, що пройшли рекуперацію, відновлення або рециклінг для критичних видів застосування, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України.

4) будь-яких, відмінних від речовин групи 1 Додатка C до Монреальського протоколу, озоноруйнівних речовин для використання у лабораторних або аналітичних видах застосування, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України.

9. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, здійснює реєстрацію споживачів, озоноруйнівних речовин та товарів, що їх містять, що імпортуються для видів застосування, визначених частиною сьомою цієї статті.

10. Розрахунковий обсяг бромистого метилу, який суб'єкт господарювання розміщує на ринку або споживає для карантинної обробки та обробки перед транспортуванням, не повинен перевищувати 21 відсотка від середнього розрахункового обсягу бромистого метилу, який він розмістив на ринку або використовував для карантинної обробки та обробки перед транспортуванням протягом останніх трьох років.

Стаття 7. Споживання озоноруйнівних речовин

1. Обсяги споживання озоноруйнівних речовин групи 1 Додатка C до Монреальського протоколу скорочуються до повної відмови від їх використання в Україні згідно з графіком, де розрахунковий обсяг споживання в 2015 - 2019 роках становить 16,42 тонни озоноруйнівного потенціалу на рік, а з 1 січня 2020 року - 0,5 відсотка тонни озоноруйнівного потенціалу для обслуговування холодильного обладнання та обладнання для кондиціювання повітря, в період з 2020 по 2030 роки.

Стаття 8. Розрахунковий обсяг озоноруйнівних речовин

1. Розподіл розрахункового обсягу озоноруйнівних речовин групи 1 Додатка C до Монреальського протоколу здійснюється щорічно в межах обсягу споживання, встановленого для України відповідно до Монреальського протоколу та рішень наради Сторін Монреальського протоколу.

2. У разі вивільнення частини розрахункового обсягу озоноруйнівних речовин групи 1 Додатка C до Монреальського протоколу така частина розрахункового обсягу розподіляється між суб'єктами господарювання, що звернулись до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, у двотижневий строк після анонсування такого вивільнення

3. Розрахунковий обсяг озоноруйнівних речовин групи 1 Додатка C до Монреальського протоколу може передаватися між імпортерами за умови інформування центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища.

Стаття 9. Імпорт/експорт озоноруйнівних речовин та товарів, що містять або можуть містити озоноруйнівні речовини

1. Імпорт в Україну або експорт за межі України озоноруйнівних речовин та товарів, що містять озоноруйнівні речовини, здійснюється на підставі дозволу, що надається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища.

2. Дозвіл на імпорт в Україну озоноруйнівних речовин та товарів, що містять озоноруйнівні речовини, дійсний протягом 3 місяців, але не довше, ніж 31 грудня поточного року.

Використання озоноруйнівних речовин дозволяється виключно для виду застосування, який визначено у дозволі.

3. Дозволи на імпорт інших озоноруйнівних речовин або товарів, що містять інші озоноруйнівні речовини можуть бути надані за умови відповідності заявленого використання озоноруйнівних речовин або товарів, що їх містять, відповідно до переліку видів застосування, передбаченого у частині восьмій статті 6.

4. Дозвіл на експорт за межі України озоноруйнівних речовин та товарів, що містять озоноруйнівні речовини, дійсний 1 рік, але не довше, ніж 31 грудня поточного року.

5. Для отримання дозволу на імпорт або експорт озоноруйнівних речовин та товарів, що їх містять, суб'єкт господарювання подає такі документи:

супровідний лист;

заяву, за встановленою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, формою;

копію свідоцтва про реєстрацію;

підтвердження коду товару згідно з Українською класифікацією товарної номенклатури зовнішньоекономічної діяльності;

копію документа, що підтверджує якість товарів, які плануються до імпорту/експорту, копію сертифіката відповідності (можливе надання одного із зазначених документів);

відомості щодо хімічного складу озоноруйнівних речовин, речовин, що містяться у товарах, що плануються до імпорту/експорту;

довідку, яка має містити: країну імпорту/експорту, митницю, де товар декларуватиметься, комерційну назву, комерційний опис, цільове використання озоноруйнівних речовин, найменування озоноруйнівних речовини, або суміші, що містить такі речовини, їх кількість в метричних кілограмах, інформацію про стан речовини (первинна, рекуперована або відновлена), крім того:

у разі імпорту або експорту товарів, що містять озоноруйнівні речовини, - найменування товару, кількість одиниць, опис і кількість на одиницю метричних кілограмів кожної озоноруйнівної речовини;

у разі імпорту озоноруйнівних речовин або товарів, що їх містять для знищення, - назва та адреса установи, де вони будуть знищені;

у разі імпорту озоноруйнівних речовин або товарів, що містять озоноруйнівні речовини, визначених у частині восьмій статті 7 цього Закону, - офіційний лист - підтвердження кінцевого споживача щодо виду застосування такої речовини.

Якщо тексти документів викладені іноземною мовою, заявник додає завірені належним чином переклади таких документів українською мовою.

6. Копії документів, визначених частиною п'ятою статті 9, завіряються підписом керівника та печаткою суб'єкта господарювання.

7. Достовірність інформації, наведеної у наданих документах, забезпечує керівник суб'єкта господарювання.

8. Розгляд таких документів здійснюється протягом 15 робочих днів з дня їх реєстрації.

9. Підставами для відмови у видачі дозволу на імпорт/експорт озоноруйнівних речовин та товарів, що їх містять, є:

подання суб'єктом господарювання неповного пакета документів, необхідних для одержання дозволу на імпорт/експорт озоноруйнівних речовин та товарів, що їх містять, визначених частиною п'ятою статті 9;

виявлення в документах, поданих суб'єктом господарювання, недостовірних відомостей;

ненадання звітної інформації, відповідно до вимог, встановлених цим Законом;

відсутність залишку розрахункового обсягу у звітному періоді.

10. Підставами для переоформлення дозволу на імпорт/експорт озоноруйнівних речовин та товарів, що їх містять, є:

зміна найменування юридичної особи або прізвища, імені, по батькові фізичної особи - підприємця;

зміна місцезнаходження юридичної особи або місця проживання фізичної особи - підприємця.

11. Підставами для видачі дубліката зазначеного дозволу є його втрата або пошкодження.

12. Підставою для анулювання дозволу на імпорт/експорт озоноруйнівних речовин та товарів, що їх містять, є:

заява суб'єкта господарювання про анулювання дозволу;

припинення юридичної особи (злиття, приєднання, поділ, перетворення або ліквідація) або підприємницької діяльності фізичною особою - підприємцем;

встановлення недостовірних відомостей в заяві та документах, що додаються до неї, які були подані для отримання дозволу;

встановлення факту невідповідності озоноруйнівних речовин або товарів, що їх містять, зазначеним у виданому дозволі на імпорт/експорт озоноруйнівних речовин або товарів, що їх містять;

зміна розрахункового обсягу озоноруйнівних речовин групи 1 Додатка C до Монреальського протоколу, встановленого в установленому порядку суб'єкту господарювання на поточний рік, на підставі узгодженої передачі частини розрахункового обсягу між імпортерами, відповідно до частини третьої статті 8 цього Закону.

Рішення про анулювання дозволу на імпорт/експорт озоноруйнівних речовин та товарів, що їх містять, приймається протягом 10 робочих днів з дня виявлення підстави для анулювання та надсилається суб'єкту господарювання не пізніше наступного робочого дня з моменту прийняття такого рішення.

13. Видача дозволу на імпорт/експорт озоноруйнівних речовин та товарів, що їх містять, дубліката, переоформлення та анулювання здійснюється на безоплатній основі.

14. Транзитне переміщення через територію України озоноруйнівних речовин та товарів, що їх містять, здійснюється відповідно до порядку, встановленого Кабінетом Міністрів України.

15. Перелік суб'єктів господарювання, яким встановлено розрахунковий обсяг озоноруйнівних речовин на відповідний рік, публікується на офіційному сайті центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища.

16. Перелік суб'єктів господарювання, які отримали дозволи на імпорт/експорт озоноруйнівних речовин та товарів, що містять озоноруйнівні речовини, надається до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної митної справи, із зазначенням часток наданого розрахункового обсягу.

17. Видача дозволів на імпорт озоноруйнівних речовин групи 1 Додатка C здійснюється відповідно до розрахункового обсягу споживання таких озоноруйнівних речовин, встановленого для кожного суб'єкта господарювання окремо.

18. Загальний обсяг озоноруйнівних речовин, зазначений у дозволах на імпорт озоноруйнівних речовин групи 1 Додатка C, не може перевищувати розрахункового обсягу споживання таких озоноруйнівних речовин, дозволеного суб'єкту господарювання у поточному році.

19. Імпорт озоноруйнівних речовин групи 1 Додатка C до Монреальського протоколу в одноразових контейнерах забороняється.

20. Контейнери, які містять озоноруйнівні речовини та імпортуються в Україну, повинні мати відповідні маркування та містити інформацію щодо їх призначення.

21. Митне оформлення озоноруйнівних речовин та товарів, що їх містять або можуть містити згідно з переліком, здійснюється після проходження ними екологічного контролю, що здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів.

22. У разі відсутності у товарі озоноруйнівних речовин митне оформлення здійснюється без дозволу за наявності оригіналу листа від виробника щодо відсутності озоноруйнівних речовин у такому товарі.

23. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної митної справи, надає щомісяця з наростаючим підсумком центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, інформацію про обсяги імпорту та експорту озоноруйнівних речовин та товарів, що їх містять.

24. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, надає у строк до 31 січня наступного за звітним року центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, звіт про проведення екологічного контролю імпорту та експорту озоноруйнівних речовин та товарів, що їх містять.

25. Імпортери та експортери озоноруйнівних речовин та товарів, що містять озоноруйнівні речовини, подають центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, річний звіт про фактичний обсяг імпорту або експорту товарів, що містять озоноруйнівні речовини, не пізніше 30 січня наступного за звітним року.

26. Для видачі дозволів на імпорт/експорт озоноруйнівних речовин та товарів, що їх містять, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, бере участь у системі iPIC (механізм обміну інформацією між країнами про майбутню торгову угоду по озоноруйнівним речовинам, продукції, устаткуванню та обладнанню, з метою попередження незаконного обігу таких речовин).

27. Імпорт або експорт озоноруйнівних речовин та товарів, що їх містять, з/до держав, які не є Сторонами Монреальського протоколу, забороняється.

Стаття 10. Сертифікація персоналу, який займається обслуговуванням товарів, що містять озоноруйнівні речовини

1. Персонал, який займається обслуговуванням товарів, що містять озоноруйнівні речовини, повинен мати сертифікат для обслуговування товарів, що містять озоноруйнівні речовини.

2. Сертифікат для обслуговування товарів, що містять озоноруйнівні речовини, видається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища на безоплатній основі.

3. Для отримання сертифіката для виконання робіт з обслуговування товарів, що містять озоноруйнівні речовини, кандидат подає до відповідного органу сертифікації персоналу такі документи:

заява встановленого зразка;

завірені, у встановленому порядку, копії документів про профільну освіту, здобуту в акредитованих навчальних закладах, по спеціальності чи напряму, підготовка за якими дає право кандидату претендувати на отримання сертифіката відповідності для виконання робіт з обслуговування товарів, що містять озоноруйнівні речовини (перелік напрямів та спеціальностей, який міститься у порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища);

завірені в установленому порядку копії документів, що підтверджують стаж роботи за спеціальністю не менше одного року;

завірені в установленому порядку копії документів, що підтверджують проходження курсів підвищення кваліфікації.

4. Сертифікат для виконання робіт з обслуговування товарів, що містять озоноруйнівні речовини, дійсний протягом трьох років.

5. У видачі сертифіката для виконання робіт з обслуговування товарів, що містять озоноруйнівні речовини, може бути відмовлено у разі:

невідповідності у документах, зазначених у частині третій статті 10;

відмови кандидата;

нездачі кваліфікаційного іспиту.

6. Порядок видачі сертифіката для виконання робіт з обслуговування товарів, що містять озоноруйнівні речовини, встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища.

Стаття 11. Поводження з відходами, що містять або можуть містити озоноруйнівні речовини

Поводження з відходами, що містять або можуть містити озоноруйнівні речовини, регулюються законодавчими актами у сфері поводження з небезпечними відходами.

Стаття 12. Прикінцеві та перехідні положення

1. Цей Закон набирає з дня його офіційного опублікування.

2. Внести зміни до таких законів України:

1) частину сорок другу статті 16 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 29, ст. 377; Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 7, ст. 49; 2007 р., N 3, ст. 29; 2008 р., N 23, ст. 216; 2011 р., N 29, ст. 272; 2012 р., N 42, ст. 527; із змінами, внесеними Законом України від 4 липня 2013 року N 406-VII) після слів "до Закону України "Про Національний банк України" доповнити словами ", та поводження з озоноруйнівними речовинами та товарами, що містять або можуть містити озоноруйнівні речовини, яке здійснюється відповідно до Закону України "Про охорону озонового шару";

2) Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності, затверджений Законом України "Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., N 47, ст. 532 із наступними змінами), доповнити пунктом 154 такого змісту:

"150. Дозвіл на імпорт/експорт озоноруйнівних речовин та товарів, що містять озоноруйнівні речовини

Закон України "Про охорону озонового шару".

3. Ліцензії на експорт/імпорт озоноруйнівних речовин та товарів, що їх містять, що видаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує зовнішньоекономічну політику, які були видані суб'єктам господарювання до набрання чинності цим Законом, дійсні до 31 грудня 2015 року.

4. Кабінету Міністрів України протягом шести місяців з дня набрання чинності цим Законом:

підготувати та подати на розгляд Верховної Ради України законопроекти про внесення змін до законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям цього Закону;

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

 

Голова
Верховної Ради України

В. ГРОЙСМАН

 

* * *

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про охорону озонового шару"

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Необхідність у розробці проекту Закону України "Про охорону озонового шару" (далі - законопроект) виникла у зв'язку з виконанням міжнародних зобов'язань, взятих Україною після набрання чинності для України Монреальського протоколу про речовини, що руйнують озоновий шар (далі - Монреальський протокол), а саме в частині поступового скорочення та в подальшому припинення споживання цих речовин.

Враховуючи те, що озоноруйнівні речовини в Україні сьогодні використовуються в таких секторах економіки, як важка промисловість, оборонна промисловість, атомна промисловість, сектори цивільної та промислової авіації, медичні та залізничні об'єкти, автомобільна промисловість, тощо, а їхнє виробництво в країні відсутнє, імпорт озоноруйнівних речовин та товарів, що їх містять, а також споживання озоноруйнівних речовин потребують врегулювання на законодавчому рівні.

Крім того, законодавча неврегульованість призводить до порушення цілісності системи державного регулювання і контролю за ввезенням і вивезенням небезпечних, з точки зору руйнування озонового шару, речовин та відсутності взаємодії між екологічними інспекторами і органом управління у сфері охорони озонового шару щодо ведення обліку ввезених/вивезених речовин, що, в свою чергу, не забезпечує об'єктивного звітування України як Сторони Монреальського протоколу до Озонового Секретаріату.

Таким чином, з метою адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу, на виконання Рішення 24-ої зустрічі Сторін Монреальського протоколу в частині забезпечення довгострокового контролю за обігом озоноруйнівних речовин та товарів, що їх містять, а також вирішення питання поступового виведення таких речовин з обігу, на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 17.09.2014 N 847-р "Про імплементацію Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони", а також пункту 186 Плану заходів з виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України та Стратегії сталого розвитку "Україна - 2020" у 2015 році, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 04.03.2015 N 213-р, Мінприроди розроблено законопроект.

У законопроекті імплементовані положення Регламенту (ЄС) N 2037/2000 про речовини, що руйнують озоновий шар, зі змінами та доповненнями, внесеними Регламентами (ЄС) NN 2038/2000, (ЄС) 2039/2000, (ЄС) 1804/2003, (ЄС) N 2077/2004, (ЄС) 29/2006, (ЄС) 1366/2006, (ЄС) 1784/2006, (ЄС) 1791/2006 і (ЄС) 2007/899 та Рішеннями NN 2003/160/ЄС, 2004/232/ЄС та 2007/54/ЄС.

В той же час, слід зауважити, що у додатку XXX до Глави 6 "Навколишнє середовище" Угоди про асоціацію між Україною з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами - членами, з іншої сторони, яка набрала чинності для України з 01.11.2014, передбачено встановлення заборони на озоноруйнівні речовини, включаючи припинення використання сирих гідрохлорфторвуглеводнів до 2010 року та поетапну ліквідацію поставок на ринок (продажу) сирих гідрохлорфторвуглеводнів до 2015 року.

Відповідно до міжнародних зобов'язань, взятих Україною після ратифікації Монреальського протоколу на підставі пунктів 5 та 6 статті 2F Поправки до Монреальського протоколу, ратифікованої Законом України від 02.11.2000 N 2083, Україна зобов'язалась заборонити споживання озоноруйнівних речовин групи I Додатка C до 01.01.2020, за виключенням споживання, обмеженого обслуговуванням холодильного обладнання та обладнання для кондиціювання повітря, в період 2020 по 2030 рік за умов, визначених цим протоколом. Ця вимога також закріплена Рішенням XXIV/18, прийнятим сторонами Монреальського протоколу 22.11.2012.

З огляду на це, законопроектом визначено положення щодо припинення споживання Україною озоноруйнівних речовин групи 1 Додатка C до Монреальського протоколу до 01.01.2020.

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою законопроекту є визначення правових та організаційних засад регулювання відносин у сфері поводження з озоноруйнівними речовинами та товарами, що містять озоноруйнівні речовини, використання яких впливає на озоновий шар.

Положення законопроекту спрямовані на створення сприятливих правових, організаційних умов для виконання Україною міжнародних зобов'язань у сфері охорони озонового шару та адаптацію законодавства України до вимог законодавства ЄС.

Так, положеннями законопроекту, з урахуванням Регламенту (ЄС) N 2037/2000, із змінами та доповненнями, у сфері охорони озонового шару пропонується:

визначити повноваження центральних органів виконавчої влади;

встановити основні вимоги до суб'єктів господарювання;

запровадити спостереження за станом озонового шару;

встановити процедуру виведення з обігу озоноруйнівних речовин та товарів, що їх містять;

визначити та встановити обсяги споживання озоноруйнівних речовин, що дозволить розподілити між суб'єктами господарювання дозволений обсяг ввезення озоноруйнівних речовин та товарів, що їх містять, згідно норм міжнародного законодавства;

визначити порядки імпорту, експорту озоноруйнівних речовин та товарів, що їх місять, а також поводження з відходами, що містять ці речовини.

3. Правові аспекти

У сфері поводження із озоноруйнівними речовинами діють такі нормативно-правові акти:

Віденська конвенція про охорону озонового шару від 22 березня 1985 року;

Монреальський протокол про речовини, що руйнують озоновий шар, від 16 вересня 1987 року, із змінами та доповненнями;

Закон України "Про охорону навколишнього природного середовища";

Закон України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності";

Закон України "Про адміністративні послуги";

Положення про Міністерство екології та природних ресурсів України, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 21 січня 2015 року N 32;

постанова Кабінету Міністрів України від 13.09.2002 N 1371 "Про порядок участі центральних органів виконавчої влади у діяльності міжнародних організацій, членом яких є Україна";

постанова Кабінету Міністрів України від 16.05.2002 N 624 "Про посилення державного регулювання стосовно ввезення в Україну та вивезення з України озоноруйнівних речовин";

постанова Кабінету Міністрів України від 05.10.2011 N 1031 "Деякі питання здійснення державного контролю товарів, що переміщуються через митний кордон України";

постанова Кабінету Міністрів України від 14.01.2015 N 1 "Про затвердження переліків товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню, та квот на 2015 рік".

Реалізація положень законопроекту потребує внесення змін до законів України "Про зовнішньоекономічну діяльність", "Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності".

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація положень законопроекту не потребує додаткових фінансових витрат з Державного бюджету.

5. Позиція заінтересованих органів

Законопроект потребує погодження із Міністерством економічного розвитку і торгівлі, Міністерством фінансів, Міністерством юстиції, Державною регуляторною службою, Державною службою України з надзвичайних ситуацій, Державною фіскальною службою, Державною екологічною інспекцією.

6. Регіональний аспект

Проект Закону не стосується розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

61. Запобігання дискримінації

У законопроекті відсутні положення, які містять ознаки дискримінації.

7. Запобігання корупції

У законопроекті відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

законопроект розміщено на офіційному сайті Мінприроди (www.menr.gov.ua) для висловлення громадських зауважень та пропозицій.

9. Позиція соціальних партнерів

Законопроект не стосується питань соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Законопроектом пропонується забезпечити державне регулювання і контроль за обігом небезпечних речовин, в частині руйнування озонового шару, що сприятиме об'єктивному наданню звітності до Озонового Секретаріату, передбаченої Монреальським протоколом про речовини, що руйнують озоновий шар, та забезпечить виконання Україною міжнародних зобов'язань, взятих на себе після приєднання до вищезазначеного протоколу.

Відповідно до Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" проект Закону є регуляторним актом.

Враховуючи загальнодержавну політику з дерегуляції, законопроектом пропонується зменшити кількість документів, які необхідно отримати суб'єкту господарювання у разі наявності у продукції озоноруйнівних речовин.

У законопроекті враховано норми статті 4 Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" та статті 5 Закону України "Про адміністративні послуги".

101. Вплив реалізації акта на ринок праці

Прийняття проекту акта та його подальша реалізація не матиме впливу на ринок праці.

11. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття акта

Прийняття законопроекту забезпечить законодавче закріплення положень, що регулюють відносини, які виникають у сфері поводження із озоноруйнівними речовинами та сприятиме охороні озонового шару.

 

В. о. Міністра екології
та природних ресурсів України

С. І. Курикін

___ ____________ 2015 р.

 

 

* * *

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
до проекту Закону України "Про охорону озонового шару"

1. Визначення та аналіз проблеми, яку пропонується розв'язати шляхом державного регулювання

Опис проблеми:

Ратифікувавши Монреальський протокол про речовини, що руйнують озоновий шар (далі - Монреальський протокол), Україною взято зобов'язання щодо поступового скорочення та в подальшому припинення споживання озоноруйнівних речовин.

На підставі пунктів 5 та 6 статті 2F Поправки до Монреальського протоколу, ратифікованої Законом України від 02.11.2000 N 2083, Україна зобов'язалась заборонити споживання озоноруйнівних речовин групи I Додатка C (гідрохлорфторвуглеводні) до 01.01.2020, за виключенням споживання, обмеженого обслуговуванням холодильного обладнання та обладнання для кондиціювання повітря, в період 2020 по 2030 рік за умов, визначених цим протоколом.

Рішенням XXIV/18, прийнятим Сторонами Монреальського протоколу 22.11.2012 щодо України, була закріплена, зокрема, вимога скоротити споживання гідрохлорфторвуглеводнів до кількості, що не перевищує:

86,90 тонн озоноруйнівного потенціалу в 2013 році;

51,30 тонн озоноруйнівного потенціалу в 2014 році;

16,42 тонни озоноруйнівного потенціалу в 2015, 2016, 2017, 2018 та 2019 роках;

0 тонн озоноруйнівного потенціалу з 1 січня 2020 року, за виключенням споживання, обмеженого обслуговуванням холодильного обладнання та обладнання для кондиціювання повітря, в період 2020 по 2030 рік за умов, визначених Монреальським протоколом.

Україна сьогодні дотримується взятих зобов'язань, а зобов'язання, починаючи з 2015 року, потребують певного механізму регулювання зазначеної сфери, що пропонується встановити проектом Закону України "Про охорону озонового шару" (далі - законопроект).

Обґрунтування необхідності державного регулювання та неможливості розв'язання проблеми за допомогою чинного регулювання:

Необхідність розробки законопроекту виникла у зв'язку з виконанням міжнародних зобов'язань, взятих Україною після ратифікації Монреальського протоколу, а саме поступового скорочення та в подальшому припинення споживання цих речовин.

Але, враховуючи те, що озоноруйнівні речовини в Україні сьогодні використовуються в таких важливих секторах економіки, як важка промисловість, оборонна промисловість, атомна промисловість, сектори цивільної та промислової авіації, медичні та залізничні об'єкти, автомобільна промисловість, тощо, а їхнє виробництво в країні відсутнє, імпорт озоноруйнівних речовин та товарів, що їх містять, а також споживання озоноруйнівних речовин, у зв'язку з визначеними вимогами, потребують врегулювання на законодавчому рівні.

Таким чином, з метою адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу, на виконання Рішення 24-ої зустрічі Сторін Монреальського протоколу, розпорядження Кабінету Міністрів України від 17.09.2014 N 847-р "Про імплементацію Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони", а також пункту 186 Плану заходів з виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України та Стратегії сталого розвитку "Україна - 2020" у 2015 році, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 04.03.2015 N 213-р, Мінприроди розроблено законопроект.

У законопроекті імплементовані положення Регламенту (ЄС) N 2037/2000 про речовини, що руйнують озоновий шар, зі змінами та доповненнями, внесеними Регламентами (ЄС) NN 2038/2000, (ЄС) 2039/2000, (ЄС) 1804/2003, (ЄС) N 2077/2004, (ЄС) 29/2006, (ЄС) 1366/2006, (ЄС) 1784/2006, (ЄС) 1791/2006 і (ЄС) 2007/899 та Рішеннями NN 2003/160/ЄС, 2004/232/ЄС та 2007/54/ЄС.

2. Цілі державного регулювання.

Законопроект спрямований на виконання завдань, визначених у попередньому розділі аналізу регуляторного впливу.

Головна ціль законопроекту - визначення правових та організаційних засад регулювання відносин у сфері поводження з озоноруйнівними речовинами та товарами, що містять ці речовини, використання яких впливає на озоновий шар.

3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення визначених цілей.

Під час розробки проекту Закону України "Про охорону озонового шару" було враховано такі альтернативні способи:

1. Збереження чинного регулювання

Збереження чинного регулювання призведе до того, що законодавство України не відповідатиме вимогам Монреальського протоколу, законодавству ЄС та взятим Україною міжнародним зобов'язанням.

Таким чином, запровадження такої альтернативи є недоцільним.

2. Прийняття проекту Закону України "Про охорону зонового шару" - обраний спосіб дозволить встановити правові та організаційні засади регулювання відносин у сфері поводження з озоноруйнівними речовинами та товарами, що містять ці речовини, відповідно до положень Монреальського протоколу, Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, в частині імплементації Регламенту (ЄС) N 2037/2000 про речовини, що руйнують озоновий шар, зі змінами та доповненнями.

4. Механізми та заходи, що пропонуються для розв'язання проблеми.

Механізм дії регуляторного акта

Для досягнення цілей, визначених у другому розділі цього АРВ, у проекті регуляторного акта, з урахуванням Регламенту (ЄС) N 2037/2000 про речовини, що руйнують озоновий шар, зі змінами та доповненнями, передбачається:

закріпити положення щодо визначення повноважень центральних органів виконавчої влади у зазначеній сфері;

встановити основні вимог до суб'єктів господарювання;

запровадити спостереження за станом озонового шару;

встановити процедури виведення з обігу озоноруйнівних речовин та товарів, що їх містять;

визначити та встановити обсяги споживання озоноруйнівних речовин, що дозволить розподіляти між суб'єктами господарювання дозволені обсяги ввезення озоноруйнівних речовин та товарів, що їх містять, згідно норм міжнародного законодавства;

визначити порядки імпорту, експорту озоноруйнівних речовин та товарів, що їх містять, а також поводження з відходами, що містять ці речовини.

Таким чином, прийняття проекту регуляторного акта дозволить не лише реалізувати зобов'язання, взяті Україною відповідно до Монреальського протоколу, а й забезпечить адаптацію чинного законодавства України до законодавства ЄС у сфері поводження з озоноруйнівними речовинами.

Організаційні заходи для впровадження регулювання

Для впровадження цього регуляторного акта необхідно здійснити такі організаційні заходи:

1. Провести погодження проекту регуляторного акта з заінтересованими центральними органами виконавчої влади.

2. Забезпечити інформування громадськості про вимоги регуляторного акта шляхом його оприлюднення в мережі Інтернет - на офіційному веб-сайті Міністерства екології та природних ресурсів.

3. Схвалення законопроекту на засіданні Кабінету Міністрів України та внесення його на розгляд Верховної Ради України.

5. Можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта.

1. Вплив зовнішніх факторів на дію регуляторного акта

На дію цього регуляторного акта негативно можуть вплинути наступні економічні та політичні фактори: економічна криза, політична нестабільність, зміни в чинному законодавстві, військові дії.

2. Оцінка можливості впровадження акта та виконання вимог регуляторного акта

Для впровадження та виконання вимог регуляторного акта органами державної влади не потрібно додаткових витрат з Державного бюджету.

Ураховуючи те, що законопроектом закріплюються положення, що регулюють відносини, які виникають у сфері поводження із озоноруйнівними речовинами та товарами, що їх містять, створюються сприятливі правові, організаційні умови для виконання Україною міжнародних зобов'язань у сфері охорони озонового шару та спрямовані на адаптацію чинного законодавства до законодавства ЄС, вбачається висока реалізація його положень.

6. Очікувані результати від прийняття регуляторного акта. Аналіз вигод та витрат

Сфери впливу

Вигоди

Витрати

Інтереси держави

Закріплення на законодавчому рівні положень, що регулюють відносини, які виникають у сфері поводження із озоноруйнівними речовинами; створення сприятливих правових, організаційних умов та виконання Україною міжнародних зобов'язань в сфері охорони озонового шару;
адаптація чинного законодавства України у цій сфері до законодавства ЄС;
забезпечення екологічної безпеки

Не передбачено

Інтереси суб'єктів господарювання

Закріплення на законодавчому рівні положень, що регулюють відносини, які виникають у сфері поводження із озоноруйнівними речовинами, спрямованих на створення сприятливих правових, організаційних умов, що дозволить суб'єктам господарювання спростити процедури імпорту або експорту озоноруйнівних речовин та товарів, що їх містять без отримання ліцензій

Не передбачено

Інтереси громадян

Забезпечення екологічної безпеки.

Не передбачено

7. Обґрунтування строку дії регуляторного акта.

Строк дії регуляторного акта встановлюється на необмежений термін.

8. Визначення показників результативності регуляторного акта

Виходячи з цілей державного регулювання, визначених у другому розділі аналізу регуляторного впливу, відстеження результативності регуляторного акта буде проводитись за такими показниками:

1. Розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов'язаних з дією законопроекту.

Додаткові надходження до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, у зв'язку з прийняттям акта, не очікуються.

2. Кількість суб'єктів господарювання та, на яких поширюватиметься дія акта.

Кількість суб'єктів господарювання, які імпортують або експортують озоноруйнівні речовини та товари, що їх містять, є невеликою. Так, протягом 2013 року таких суб'єктів господарювання було 22, в 2014 році - 14, а до 2020 року відповідно до взятих зобов'язань перелік таких суб'єктів господарювання має скорочуватись.

Кількість суб'єктів господарювання, які споживають озоноруйнівні речовини та товари, що їх містять, є необліковною, оскільки це сфери важкої, оборонної, атомної. автомобільної промисловості, сектори цивільної та промислової авіації, медичні та залізничні об'єкти, тощо.

3. Розмір коштів і час, що витрачатимуться суб'єктами господарювання, пов'язаними з виконанням вимог акта.

Для впровадження регуляторного акта додаткових витрат з боку суб'єктів господарювання не потрібно. Видачу дозволу на імпорт або експорт озоноруйнівних речовин та товарів, що містять озоноруйнівні речовини, дубліката, переоформлення та анулювання передбачається здійснювати на безоплатній основі.

4. Рівень поінформованості суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта.

Законопроект та повідомлення про оприлюднення розміщено на офіційному веб-сайті Мінприроди в мережі Інтернет.

9. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта в разі його прийняття

Базове відстеження результативності вищезазначеного регуляторного акта буде здійснюватись до дня набрання чинності законопроектом, шляхом збору пропозицій, зауважень та їх аналізу.

Повторне відстеження планується здійснити через рік після набрання чинності регуляторним актом, в результаті чого відбудеться порівняння показників базового та повторного відстеження. У разі виявлення неврегульованих та проблемних питань шляхом аналізу показників дії цього акта, такі питання будуть врегульовані шляхом внесення відповідних змін.

Періодичні відстеження планується здійснювати раз на три роки, починаючи з дня виконання заходів з повторного відстеження.

Установлені кількісні та якісні значення показників результативності акта порівнюватимуться із значеннями аналогічних показників, що встановлені під час повторного відстеження.

 

В. о. Міністра екології
та природних ресурсів України

С. І. Курикін

___ ____________ 2015 р.

 

Опрос