Идет загрузка документа (59 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Лицензионных условий осуществления охранной деятельности (неофициальный текст)

Субъект законодательной инициативы
Проект, Неофициальный текст от 21.07.2015

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від ___ ____________ 2015 р. N _______

м. Київ

Про затвердження Ліцензійних умов провадження охоронної діяльності

Відповідно до частини другої статті 9 Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Ліцензійні умови провадження охоронної діяльності, що додаються.

2. Ця постанова набирає чинності з дня набрання чинності Законом України "Про ліцензування видів господарської діяльності", але не раніше дня її опублікування.

 

Прем'єр-міністр України

А. ЯЦЕНЮК

 

ЛІЦЕНЗІЙНІ УМОВИ
провадження охоронної діяльності

I. Загальні положення

1. Ці Ліцензійні умови встановлюють вичерпний перелік документів, що додаються до заяви про отримання ліцензії, а також кадрові, організаційні та технологічні вимоги щодо наявної матеріально-технічної бази, обов'язкові для виконання ліцензіатом при провадженні охоронної діяльності.

2. Якщо суб'єкт господарювання провадить вид господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, не в повному обсязі, а частково, Ліцензійні умови поширюються на ліцензіата лише в частині, що встановлює вимоги до провадження цієї частини виду господарської діяльності.

3. У цих Ліцензійних умовах уживаються терміни:

"здобувач ліцензії", "ліцензіат", "ліцензійні умови", "ліцензія", "орган ліцензування" - у значеннях, передбачених Законом України "Про ліцензування видів господарської діяльності";

"охоронна діяльність", "об'єкт охорони", "суб'єкт охоронної діяльності", "охорона майна", "охорона фізичної особи", "персонал охорони", "фахівець з організації заходів охорони", "пропускний режим", "внутрішньооб'єктовий режим", "транспорт реагування", "технічні засоби охорони", "пункт централізованого спостереження" - у значеннях, передбачених Законом України "Про охоронну діяльність".

4. Ліцензіат зобов'язаний виконувати вимоги цих Ліцензійних умов, а здобувач ліцензії - їм відповідати.

5. Для отримання ліцензії на провадження охоронної діяльності здобувач ліцензії особисто або через уповноважений ним орган чи особу звертається до органу ліцензування із заявою встановленого зразка про отримання ліцензії (додаток 1).

Оформлення та подання документів до органу ліцензування, видача документів органом ліцензування здійснюються відповідно до статті 10 Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності".

6. До заяви про отримання ліцензії на охоронну діяльність додаються:

1) копія паспорта керівника здобувача ліцензії (або довіреної особи) із відміткою органу державної податкової служби про повідомлення про відмову через свої релігійні переконання від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків (подається тільки фізичними особами - підприємцями, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби);

2) документи, що підтверджують відповідність установленим умовам залучення та відсутність обмежень щодо працівників, задіяних до здійснення охоронних заходів, а саме:

- щодо фахівця (фахівців) з організації заходів охорони:

копія документа, який підтверджує його (їх) відповідність кваліфікаційним вимогам, визначеним пунктом 2 розділу III цих Ліцензійних умов;

копія документа, який підтверджує, що особа не перебуває на обліку в органах охорони здоров'я з приводу психічної хвороби, алкоголізму чи наркоманії;

копія документа, що підтверджує відсутність в особи обмежень за станом здоров'я для виконання функціональних обов'язків;

копія паспорта громадянина України;

копія трудового договору (витяг з трудової книжки) особи, завірені суб'єктом господарювання;

- щодо персоналу охорони (за наявності):

список персоналу охорони на дату подачі заяви про видачу ліцензії (додаток 2), підписаний керівником здобувача ліцензії або уповноваженим ним органом чи особою та завірений печаткою (за наявності);

копія документа, який підтверджує відповідність особи кваліфікаційним вимогам, визначеним пунктом 3 розділу III цих Ліцензійних умов;

копія документа, який підтверджує, що особа не перебуває на обліку в органах охорони здоров'я з приводу психічної хвороби, алкоголізму чи наркоманії;

копія документа, що підтверджує відсутність в особи обмежень за станом здоров'я для виконання функціональних обов'язків;

копія паспорта громадянина України;

копія трудового договору (витяг з трудової книжки) особи, завірена суб'єктом господарювання;

3) опис документів, що подаються для одержання ліцензії, у двох примірниках.

Ці документи подаються для кожного місця провадження діяльності. Місцем провадження виду господарської діяльності є об'єкт (приміщення, будівля), у межах якого провадиться цей вид господарської діяльності або який використовується у його провадженні (може збігатися з місцезнаходженням суб'єкта господарювання).

Вимоги ліцензійних умов поширюються на місця провадження господарської діяльності ліцензіата, що зазначені в документах, які додаються до заяви про отримання ліцензії (з урахуванням змін до них, поданих ліцензіатом до органу ліцензування).

7. Заява про отримання ліцензії та документи, що додаються до неї, приймаються за описом документів, що подаються для одержання ліцензії (додаток 3). Один примірник опису уповноваженою посадовою особою органу ліцензування видається здобувачу ліцензії (а в разі подання здобувачем ліцензії документів до органу ліцензування нарочно - видається йому нарочно одразу після заповнення), а другий примірник опису залишається в органі ліцензування.

II. Організаційні вимоги

1. Суб'єкт охоронної діяльності зобов'язаний:

1) зберігати протягом строку дії ліцензії документи, копії яких подавалися органу ліцензування, та ті, які підтверджують достовірність даних, що зазначалися здобувачем ліцензії в документах, які подавалися органу ліцензування для отримання ліцензії;

2) повідомляти орган ліцензування про всі зміни даних, які були зазначені в документах, що додавалися до заяви про отримання ліцензії.

У разі виникнення таких змін ліцензіат протягом одного місяця з дня настання змін подає до органу ліцензування відповідне повідомлення в письмовій формі разом з копіями документів, які підтверджують зазначені зміни;

3) у разі припинення провадження господарської діяльності (у зв'язку з виникненням форс-мажорних обставин) суб'єкт господарювання повинен повідомити про це орган внутрішніх справ за місцем провадження діяльності;

4) забезпечити присутність керівника ліцензіата, його заступника або іншої уповноваженої особи під час проведення органом ліцензування в установленому законом порядку перевірки додержання ліцензіатом Ліцензійних умов.

Під час проведення планової, позапланової перевірки додержання ліцензіатом Ліцензійних умов керівник ліцензіата має бути присутній особисто або призначити іншу уповноважену особу, яка має відповідну довіреність, що приєднується до акта перевірки;

5) зберігати відео- та фотоматеріали, отримані під час здійснення заходів охорони згідно з вимогами частини другої статті 12 Закону України "Про охоронну діяльність";

6) надавати послуги з охорони власності та громадян за письмово укладеними цивільно-правовими договорами, вести письмовий або електронний облік договорів охорони, здійснювати виконання договорів з надання охоронних послуг на користь третіх осіб лише за їх письмовою згодою. При укладенні договорів конкретно вказувати в них об'єкт охорони, його місцезнаходження;

7) указувати в договорах охорони відповідно до положень Цивільного кодексу України умови відшкодування шкоди, завданої через неналежне виконання ним своїх зобов'язань перед замовником;

8) розміщувати на видному місці на центральному посту стаціонарного об'єкта (за згодою замовника охоронних послуг), який охороняється персоналом охорони, інформацію про найменування ліцензіата, його місцезнаходження, ідентифікаційний код юридичної особи, дата та номер рішення про видачу ліцензії;

9) повідомляти негайно в усній або письмовій формі територіальний орган внутрішніх справ про факти припинення правопорушень стосовно персоналу охорони, майна або фізичних осіб, які охороняються, застосування заходів фізичного впливу, спеціальних засобів, використання службових собак персоналом охорони, а в разі заподіяння тілесних ушкоджень правопорушнику - негайно викликати швидку медичну допомогу та надати першу долікарську допомогу. Уживати заходів щодо недопущення сторонніх осіб на місце події до прибуття представників територіального органу внутрішніх справ.

2. Суб'єкт охоронної діяльності забезпечує:

1) наявність у персоналу охорони під час виконання функціональних обов'язків посвідчень, оформлених відповідно до вимог частини четвертої статті 11 Закону України "Про охоронну діяльність";

2) виконання функції з охорони майна за обов'язкової наявності на одязі персоналу охорони ознак належності до відповідного суб'єкта охоронної діяльності згідно з його статутними документами;

3) дотримання порядку застосування персоналом охорони заходів фізичного впливу та спеціальних засобів, визначених статтею 16 Закону України "Про охоронну діяльність";

4) використання службових собак у порядку, визначеному статтею 17 Закону України "Про охоронну діяльність";

3. Вимоги до охорони небезпечних і цінних вантажів під час їх перевезення автомобільним транспортом:

1) охорона небезпечних і цінних вантажів здійснюється з використанням:

транспорту реагування;

автомобільного транспорту, що має клас захисту не нижче другого згідно з ДСТУ 3975-2000 "Захист панцеровий спеціалізованих автомобілів. Загальні технічні вимоги" (у разі охорони грошей, дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння);

системи відстеження рухомих об'єктів з передачею сигналу тривожного сповіщення до пункту централізованого спостереження;

2) організація охорони небезпечних і цінних вантажів та контроль за виконанням персоналом охорони покладених на нього функцій здійснюється фахівцем з організації заходів охорони.

Для охорони небезпечних і цінних вантажів під час їх перевезення фахівець з організації заходів охорони формує групу з охорони у складі не менш як двох осіб та визначає старшого такої групи, про що суб'єкт охоронної діяльності видає відповідний наказ;

3) старший групи з охорони:

розробляє маршрут руху автомобільного транспорту під час перевезення небезпечних і цінних вантажів;

забезпечує збереження службової документації;

забезпечує взаємодію з правоохоронними органами;

визначає порядок здійснення зв'язку з отримувачем (відправником) небезпечних і цінних вантажів, особливості їх приймання та передачі;

проводить з групою з охорони інструктаж;

повинен мати копії наказу суб'єкта охоронної діяльності про призначення групи з охорони та договору про надання послуг з охорони.

4. Вимоги до організації та здійснення охорони об'єктів і приміщень, у яких культивуються, використовуються, зберігаються та знищуються нарковмісні рослини, а також використовується, зберігається та знищується отримана з них готова продукція чи відходи таких рослин (далі - об'єкти):

1) підстави та порядок укладання договору на охорону:

- договір на охорону об'єкта укладається:

за наявності в замовника охоронних послуг документів, що засвідчують його повноваження на володіння (користування) об'єктом на правах власності, оренди або суборенди, які пред'являються суб'єкту охоронної діяльності для огляду в оригіналі, а їх копії, завірені печаткою власника, залишаються в справі суб'єкта охоронної діяльності;

після завершення обстеження та складання відповідного акта обстеження об'єкта;

- обстеження об'єкта проводиться комісією, склад якої затверджено наказом ГУМВС, УМВС України (далі - Комісія);

- за результатами обстеження об'єкта складається акт обстеження інженерно-технічного обладнання токів та/або акт обстеження інженерно-технічного обладнання земельних ділянок (далі - Акт обстеження) за формою, установленою додатками 2, 3 до Порядку організації охорони об'єктів і приміщень, у яких культивуються, використовуються, зберігаються та знищуються нарковмісні рослини, а також використовується, зберігається та знищується отримана з них готова продукція чи відходи таких рослин, затвердженого наказом МВС від 27 жовтня 2010 року N 507, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 02 березня 2011 року за N 267/19005 (далі - Порядок);

- на всі об'єкти власника, з яким укладено договірні відносини, суб'єктом охоронної діяльності ведуться справи з питань організації охорони об'єктів;

2) організація охорони об'єкта:

охорона об'єкта здійснюється цілодобово та організовується за вахтовим чи звичайним методом;

протяжність постів (маршрутів) не повинна перевищувати 3 км при здійсненні заходів охорони на автомобілі, 1,5 км - на мотоциклі (мопеді, велосипеді) та 0,5 км - при пішому несенні служби;

3) об'єкт приймається під цілодобову охорону після надання власником суб'єкту охоронної діяльності копії ліцензії на культивування, використання, зберігання, перевезення та знищення рослин, а також виконання пропозицій Комісії, викладених в Акті обстеження;

4) зняття охорони з об'єкта оформляється актом за формою, установленою додатком 7 до Порядку. Цей акт підписується відповідальними особами власника, суб'єкта охоронної діяльності, уповноваженою особою підрозділу протидії незаконному обігу наркотиків (далі - ПНОН) ГУМВС, УМВС України та затверджується керівником територіального ОВС, про що суб'єктом охоронної діяльності видається наказ;

5) копії актів про виставлення охорони на об'єкті і зняття охорони з об'єкта суб'єкти охоронної діяльності у триденний строк надсилають до Управління ПНОН МВС.

У разі дострокового припинення договірних відносин суб'єкти охоронної діяльності негайно інформують Управління ПНОН МВС.

5. Вимоги до придбання та зберігання пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та зазначених патронів (далі - пристрої):

1) суб'єкт охоронної діяльності зобов'язаний отримати в УГБ (ВГБ) ГУМВС, УМВС (за місцем здійснення діяльності) дозвіл на відкриття та функціонування об'єкта дозвільної системи;

2) керівник суб'єкта охоронної діяльності зобов'язаний одержати в органі внутрішніх справ дозвіл на право зберігання пристроїв;

3) пристрої та патрони до них зберігаються в спеціально обладнаному сховищі, яке повинно відповідати вимогам, установленим підпунктом 11.5 пункту 11 розділу II наказу МВС від 21 серпня 1998 року N 622 "Про затвердження Інструкції про порядок виготовлення, придбання, зберігання, обліку, перевезення та використання вогнепальної, пневматичної і холодної зброї, пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та зазначених патронів, а також боєприпасів до зброї та вибухових матеріалів", зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 07 жовтня 1998 року за N 637/3077 (далі - Наказ);

4) суб'єкт охоронної діяльності веде книгу обліку вогнепальної зброї і бойових припасів (додаток 22 до Наказу), яка має бути пронумерована, прошнурована і скріплена печаткою органу внутрішніх справ;

5) облік видачі і прийняття пристроїв, патронів до них, що видаються працівникам охорони юридичної особи на час несення служби, здійснюється відповідальною особою в книзі обліку видачі і прийняття вогнепальної зброї і боєприпасів;

6) не придатні для подальшого використання пристрої та патрони до них здаються в органи внутрішніх справ, які видали дозвіл на її придбання або зберігання.

6. Вимоги до порядку обладнання транспорту реагування засобами радіотехнічного зв'язку, кольорографічними схемами (написами), світловими та звуковими сигналами:

1) засоби радіотехнічного зв'язку, експлуатація яких вимагає наявності відповідних дозволів, використовуються після отримання таких дозволів;

2) на транспорті реагування суб'єкта охоронної діяльності наносяться кольорографічні схеми (написи), які ідентифікують суб'єкта охоронної діяльності, зокрема його скорочена назва, номер телефону та емблема (у разі наявності такої);

3) на транспорт реагування, обладнаний кольорографічними схемами (написами), установлюється світловий сигнальний пристрій автожовтого (оранжевого) кольору;

4) увімкнення світлового сигнального пристрою автожовтого (оранжевого) кольору дозволяється виключно у випадках оперативного реагування на тривожні сповіщення, що надійшли до пункту централізованого спостереження суб'єкта охоронної діяльності;

5) транспорт реагування може бути обладнаний додатковим звуковим сигналом, технічні характеристики якого повинні відповідати вимогам ДСТУ UN/ECE R28-00:2004 "Єдині технічні приписи щодо офіційного затвердження звукових сигналів приладів і автомобілів стосовно їх звукової сигналізації";

6) використання додаткових звукових сигналів дозволяється виключно для привертання уваги водія транспортного засобу, який обганяється поза населеними пунктами, або у випадках, коли без цього неможливо запобігти дорожньо-транспортній пригоді.

7. Під час організації та здійснення охоронної діяльності забороняється:

1) придбавати та використовувати майно, визначене законодавством для виключного використання військовими формуваннями та правоохоронними органами;

2) використовувати не сертифіковані в установленому порядку технічні засоби охорони спеціального призначення, засоби радіозв'язку без наявності дозволу на їх використання на наданих радіочастотах, а також інші технічні засоби, що завдають шкоди життю, здоров'ю громадян, довкіллю;

3) використовувати ознаки належності (елементи символіки, формений одяг тощо) до Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, Управління державної охорони, Збройних Сил України та інших військових формувань, правоохоронних, природоохоронних, контролюючих чи інших органів виконавчої влади, їх спеціальних підрозділів, у тому числі в найменуванні суб'єкта охоронної діяльності, на одязі, транспорті реагування, будівлях, у документації;

4) створювати перешкоди чи заважати діяльності представників правоохоронних та інших органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, а також громадянам у здійсненні ними повноважень, наданих їм законами та іншими нормативно-правовими актами;

5) розголошувати відомості про вжиті заходи щодо організації та здійснення охоронної діяльності, а також інформацію з обмеженим доступом та інформацію про особу, яка охороняється, що стали відомі у зв'язку зі здійсненням охоронної діяльності, крім випадків, передбачених законодавством;

6) приховувати відомості про кримінальні правопорушення, що вчиняються або готуються, незалежно від інтересів замовника послуг з охорони;

7) охороняти фізичну особу, яка вчиняє злочинні дії, адміністративне правопорушення або намагається їх учинити;

8) здійснювати дії, що посягають на права, свободи та власність фізичних осіб, а також ставлять під загрозу їх життя та здоров'я, честь, гідність і ділову репутацію;

9) здійснювати заходи, що належать до оперативно-розшукових відповідно до Закону України "Про оперативно-розшукову діяльність";

10) залучати до охоронних заходів осіб, які не подали документів, необхідних для влаштування на роботу, або не відповідають кваліфікаційним вимогам;

11) брати участь у виконанні судових рішень під час виконавчого провадження;

12) удаватися до дій, спрямованих на силове протистояння між персоналом охорони різних суб'єктів господарювання;

13) охороняти особливо важливі об'єкти права державної власності суб'єктам охоронної діяльності недержавної форми власності;

14) використовувати зброю, спеціальні засоби, не включені до Переліку спеціальних засобів, придбання, зберігання та використання яких здійснюється суб'єктами охоронної діяльності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2013 року N 97;

15) застосовувати заходи фізичного впливу та спеціальні засоби проти жінок з явними ознаками вагітності, осіб похилого віку або з вираженими ознаками інвалідності та малолітніх осіб, а також проти осіб, які відповідно до законодавства є носіями спеціального статусу недоторканності, крім випадків учинення ними нападу, що становить загрозу життю та здоров'ю фізичних осіб, персоналу охорони, або збройного нападу чи збройного опору;

16) застосовувати спеціальні засоби в місцях значного скупчення людей, якщо це може призвести до заподіяння шкоди життю та здоров'ю сторонніх осіб, крім випадків самооборони (самозахисту);

17) використовувати в охоронній діяльності в громадських і загальнодоступних місцях службових собак без провідника собаки.

III. Кадрові вимоги

1. Суб'єкт охоронної діяльності забезпечує проходження відповідного навчання або професійної підготовки та перепідготовку персоналу охорони згідно з вимогами, передбаченими статтями 11 та 14 Закону України "Про охоронну діяльність".

2. До штату суб'єкта охоронної діяльності, його філії, іншого відокремленого підрозділу має (мають) входити фахівець(вці) з організації заходів охорони.

При прийнятті на роботу фахівець(вці) з організації заходів охорони подає(ють) документи визначені пунктом 5 цього розділу.

Указаний фахівець повинен відповідати вимогам частини першої статті 11 Закону України "Про охоронну діяльність" і мати один з освітніх та (або) кваліфікаційних рівнів:

вищу освіту та стаж роботи не менше трьох років на посадах офіцерського складу в оперативних і слідчих підрозділах органів внутрішніх справ, міліції охорони, Служби безпеки України або стаж не менше трьох років на командних посадах стройових частин та навчальних закладів Збройних Сил України, на посадах середнього та старшого начальницького складу правоохоронних органів, військових формувань, утворених відповідно до законів України, та відомчої воєнізованої охорони;

вищу освіту та стаж роботи на керівних посадах (директора, заступника директора, керівника філії, іншого відокремленого підрозділу) суб'єкта охоронної діяльності не менше трьох років або стаж не менше трьох років на посадах, відповідальних за напрям охорони;

вищу юридичну освіту та стаж роботи за спеціальністю в суб'єкта охоронної діяльності не менше трьох років.

3. До штату суб'єкта охоронної діяльності мають входити охоронники, охоронці, які пройшли відповідне навчання або професійну підготовку та отримали свідоцтво встановленого зразка про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації за професією "Охоронник" та "Охоронець".

Первинна професійна підготовка охоронників та охоронців, підвищення їх кваліфікації здійснюється в навчальних закладах або безпосередньо суб'єктами охоронної діяльності, що мають ліцензію на освітню діяльність.

До роботи в транспорті реагування залучаються охоронники не нижче 3-го кваліфікаційного розряду.

4. Працівники, задіяні до роботи на ПЦС, повинні входити до штату суб'єкта охоронної діяльності та відповідати вимогам частини першої статті 11 Закону України "Про охоронну діяльність".

Освітня підготовка персоналу ПЦС, який спостерігає за станом систем передавання сповіщень, повинна бути не нижче повної загальної середньої освіти.

Професійна підготовка персоналу ПЦС забезпечується суб'єктом охоронної діяльності.

5. Персоналом охорони можуть бути дієздатні громадяни України, які досягли 18-річного віку, пройшли відповідне навчання або професійну підготовку, уклали трудовий договір із суб'єктом господарювання.

При прийнятті на роботу ліцензіат зобов'язаний отримати від указаних осіб документи, необхідні для влаштування на роботу до суб'єкта охоронної діяльності, а саме:

1) документ, який підтверджує, що такі особи не перебувають на обліку в органах охорони здоров'я з приводу психічної хвороби, алкоголізму чи наркоманії;

2) документ, що підтверджує відсутність в особи обмежень за станом здоров'я для виконання функціональних обов'язків;

3) копію паспорта громадянина України;

4) документ, що підтверджує набуття кваліфікації (у разі наявності).

6. Для фізичних осіб - підприємців обов'язковим є дотримання кваліфікаційних вимог для фахівця з організації заходів охорони, установлених пунктом 2 цього розділу.

7. Охоронна діяльність здійснюється лише персоналом, який відповідає вимогам, що встановлені пунктом 5 цього розділу, а також особами, які проходять навчання за професіями "Охоронник" та/або "Охоронець" та освоїли не менше 2/3 навчального матеріалу, що підтверджується документом навчального закладу (установи, організації), який має відповідну ліцензію на надання освітніх послуг.

IV. Технологічні вимоги

1. У разі використання суб'єктом охоронної діяльності пунктів централізованого спостереження (далі - ПЦС) суб'єкт охоронної діяльності забезпечує:

цілодобовий режим чергування операторів ПЦС;

наявність транспорту реагування;

ведення електронного журналу реєстрації подій (тривога, несправність, відсутність живлення та інше) з часом запису не менше 30 діб;

наявність резервної персональної електронної обчислюваної машини;

наявність джерела безперебійного резервного живлення.

2. ПЦС повинен бути:

розташований у нежилому приміщенні;

обладнаний системою аудіореєстрації атмосфери залу ПЦС і телефонних розмов у реальному часі з обсягом архівації запису не меншим за 14 діб;

обладнаний системою відеоспостереження за операційним залом з цілодобовою реєстрацією відеоінформації в реальному часі з обсягом архівації запису не меншим за 14 діб;

обладнаний аудіовідеопереговорним пристроєм і засобами технічної укріпленості, які унеможливлюють доступ до приміщення ПЦС сторонніх осіб.

 

ЗРАЗОК

Міністерству внутрішніх справ України

ЗАЯВА
про отримання ліцензії

Заявник ______________________________________________________________________________
                                       (найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - підприємця)

 

 

 

Місцезнаходження юридичної
особи або місце проживання
фізичної особи - підприємця

поштовий індекс

___________________

область

___________________

район

___________________

місто

___________________

вулиця

___________________

Організаційно-правова форма господарювання _____________________________________________

Код території ліцензіата ________________________________________________________________

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи або реєстраційний номер облікової картки платника податків та інших обов'язкових платежів або серія та номер паспорта фізичної особи - підприємця, який за своїми релігійними переконаннями відмовився від отримання такого номера
_____________________________________________________________________________________

Банківські реквізити:

Банк _________________________________________________________________________________

Поточний рахунок ___________________________________ МФО ____________________________

Керівник _____________________________________________________________________________
                                                                               (посада, прізвище, ім'я, по батькові)

Телефон _________________ факс _____________

Прошу видати ліцензію на провадження охоронної діяльності.

Спосіб одержання ліцензії ______________________________________________________________
                                                                                 (нарочно, поштовим відправленням, в електронному вигляді)

З порядком отримання ліцензії з цього виду господарської діяльності та ліцензійними умовами її провадження ознайомлений і зобов'язуюсь їх виконувати.

До цього часу охоронною діяльністю (необхідне зазначити):

займався на підставі ліцензії від _____________ серії _____ N _________;

не займався.

До заяви додаються документи на _____ арк.

Заявник

____________
(підпис)

 

________________________
(ініціали, прізвище)

 

М. П. (за наявності)

 

 

СПИСОК ПЕРСОНАЛУ ОХОРОНИ

_____________________________________________________________________
(найменування суб'єкта господарювання)

N
з/п

Прізвище, ім'я, по батькові

Посада

Дата прийняття на посаду

Дата та місце народження

Місце проживання

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

___________________
(керівник)

__________________
(підпис)

"___" ____________ 20__ року

 

 

М. П.

 

ОПИС
документів, що додаються до заяви про отримання (переоформлення) ліцензії

на провадження _______________________________________________________________________
                                                                                                         (вид діяльності)

від __________________________________________________________________________________
                          (найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - підприємця)

Дата та номер реєстрації заяви: "___" ____________ 20__ року, N ___________

N
з/п

Назва документа

Кількість аркушів у документі

Відмітка про наявність документів (наявні, відсутні)

Примітка

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

Прийняв ___________________ документів ________________________________________________
                        (цифрами і словами)                                        (підпис уповноваженої посадової особи, ініціали, прізвище)

Дата "___" ____________ 20__ року

Копію опису отримав __________________________________________________________________
                                                                        (підпис, ініціали, прізвище представника суб'єкта господарювання)

Дата "___" ____________ 20__ року

 

* * *

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Ліцензійних умов провадження охоронної діяльності"

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Ліцензійних умов провадження охоронної діяльності" (далі - проект акта) розроблено на виконання пункту 2 доручення Прем'єр-міністра України від 09 квітня 2015 року N 13046/1/1-15 до Закону України від 02 березня 2015 року N 222-VIII "Про ліцензування видів господарської діяльності" (далі - Закон).

2. Мета і шляхи її досягнення

Проект акта розроблено з метою приведення Ліцензійних умов провадження охоронної діяльності, які на сьогодні затверджено наказом Міністерства внутрішніх справ України від 15 квітня 2013 року N 365, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 16 травня 2013 року за N 757/23289, у відповідність до статті 9 Закону.

Досягти поставленої мети пропонується шляхом прийняття проекту акта.

3. Правові аспекти

Правовідносини в даній сфері регулюються наступними нормативно-правовими актами:

Конституцією України;

Законом України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності";

Законом України "Про охоронну діяльність";

Законом України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності";

Ліцензійними умовами провадження охоронної діяльності, затвердженими наказом Міністерства внутрішніх справ України від 15 квітня 2013 року N 365, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 16 травня 2013 року за N 757/23289.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація проекту акта не потребує додаткових матеріальних та інших витрат з державного та місцевих бюджетів.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект акта потребує погодження з Міністерством фінансів, Міністерством економічного розвитку і торгівлі, Державною регуляторною службою та Міністерством юстиції України.

6. Регіональний аспект

Проект акта не стосується розвитку адміністративно-територіальних одиниць України.

61. Запобігання дискримінації

У проекті акта відсутні положення, які містять ознаки дискримінації.

7. Запобігання корупції

У проекті акта відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Відповідно до Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" проект акта та аналіз регуляторного впливу розміщено на офіційному веб-сайті МВС.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект акта не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект акта є регуляторним, визначає організаційні та кваліфікаційні вимоги провадження охоронної діяльності.

Прийняття проекту акта позитивно вплине на забезпечення прав та інтересів суб'єктів господарювання, громадян та держави.

Акт розроблено відповідно до вимог Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".

101. Вплив реалізації регуляторного акта на ринок праці

Регуляторний акт на ринок праці не впливає.

11. Прогноз результатів

Прийняття проекту акта забезпечить приведення Ліцензійних умов провадження охоронної діяльності у відповідність до вимог статті 9 Закону, встановить вичерпний перелік вимог, обов'язкових для виконання суб'єктами охоронної діяльності з метою якісного надання охоронних послуг.

Додаток: завірена копія висновку Департаменту юридичного забезпечення МВС.

 

Міністр
внутрішніх справ України

А. Б. Аваков

___ ___ 2015

 

 

* * *

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Ліцензійних умов провадження охоронної діяльності" (далі - проект акта) розроблено на виконання доручення Прем'єр-міністра України від 09 квітня 2015 року N 13046/1/1-15 до Закону України від 02 березня 2015 року N 222-VIII "Про ліцензування видів господарської діяльності" (далі - Закон) та з метою приведення актів законодавства у сфері ліцензування охоронної діяльності у відповідність до цього Закону.

1. Визначення проблеми, яка буде розв'язана шляхом державного регулювання

На сьогодні Ліцензійні умови провадження охоронної діяльності затверджено наказом Міністерства внутрішніх справ України від 15 квітня 2013 року N 365 "Про затвердження Ліцензійних умов провадження охоронної діяльності" (далі - Ліцензійні умови), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 16 травня 2013 року за N 757/23289.

Чинні Ліцензійні умови не узгоджуються з вимогами Закону.

2. Визначення цілей державного регулювання

Основними цілями державного регулювання є приведення діяльності суб'єктів охоронної діяльності у відповідність до вимог Закону та інших нормативно-правових актів у сфері охоронної діяльності.

3. Аргументування переваги обраного способу досягнення зазначених цілей

Під час розробки проекту акта розглянуто такі альтернативні способи досягнення цілей:

1. Збереження так званого "статусу-кво", що не розв'яже вказаної проблеми. Таким чином, запровадження такої альтернативи визнано недоцільним.

2. Прийняття проекту акта забезпечить приведення Ліцензійних умов у відповідність до Закону.

Отже, єдиним способом вирішення проблеми, про яку йдеться вище, є прийняття проекту акта. Такий спосіб відповідає вимогам законодавства. Завдяки прийняттю проекту акта розв'язується проблема та досягаються поставлені цілі.

4. Описання механізму, який пропонується застосувати для розв'язання визначеної проблеми

Єдиним способом вирішити вказане вище проблемне питання є затвердження Ліцензійних умов провадження охоронної діяльності відповідно до вимог Закону.

5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Досягнути поставлених цілей можна шляхом проведення планових і позапланових перевірок додержання суб'єктами охоронної діяльності Ліцензійних умов провадження охоронної діяльності.

6. Очікувані результати прийняття акта

Вигоди

Витрати

Сфера інтересів держави

Удосконалення контрольних функцій

Додаткові витрати з державного та місцевих бюджетів відсутні

Сфера інтересів суб'єктів господарювання

Відповідність вимогам законодавства

Додаткові витрати суб'єктів господарювання не виникнуть

Сфера інтересів громадян

Покращання якості надання охоронних послуг

Витрати громадян відсутні

7. Термін дії акта

Відповідно до Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності" Ліцензійні умови затверджуються Кабінетом Міністрів України, тому термін дії запропонованого акта залежить від терміну дії Закону.

8. Показники результативності акта

Основними показниками результативності регуляторного акта є:

розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов'язаних з дією акта, - надходження відсутні;

кількість суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб-підприємців, на яких поширюватиметься дія акта, - необмежена;

розмір коштів і час, що витрачатимуться суб'єктами господарювання та/або фізичними особами-підприємцями, пов'язаними з виконанням вимог акта, - незмінні;

рівень поінформованості суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб-підприємців з основних положень акта - високий. З цією метою проект акта розміщено на офіційному веб-сайті Міністерства внутрішніх справ України.

9. Заходи, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності акта

Базове відстеження результативності зазначеного акта буде здійснюватися після набрання ним чинності виключно на підставі статистичної інформації правоохоронних органів.

Повторне та періодичне відстеження дії акта передбачається здійснити в терміни та в порядку, визначені статтею 10 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".

 

Міністр
внутрішніх справ України

А. Б. Аваков

___ ___ 2015

 

Опрос