Идет загрузка документа (69 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Лицензионных условий осуществления хозяйственной деятельности по поставке тепловой энергии (неофициальный текст)

Субъект законодательной инициативы
Проект, Неофициальный текст от 10.08.2015

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від ___ ____________ ____ N ____

Київ

Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання теплової енергії

Відповідно до Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з постачання теплової енергії, що додаються.

2. Суб'єктам господарювання, що провадять діяльність на підставі ліцензії на право провадження господарської діяльності з постачання теплової енергії, привести свою господарську діяльність у відповідність до вимог цієї постанови у тримісячний строк.

3. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування.

 

Прем'єр-міністр України

 

 

Ліцензійні умови
провадження господарської діяльності з постачання теплової енергії

Загальні положення

1. Ці Ліцензійні умови розроблено відповідно до законів України "Про ліцензування видів господарської діяльності", "Про теплопостачання" та "Про державне регулювання у сфері комунальних послуг".

2. Ці Ліцензійні умови є обов'язковими для суб'єктів господарювання незалежно від їх організаційно-правової форми та форми власності, які провадять (мають намір провадити) господарську діяльність з постачання теплової енергії (далі - ліцензована діяльність).

3. У цих Ліцензійних умовах терміни вживаються у таких значеннях:

здобувач ліцензії (здобувач) - суб'єкт господарювання, який подав до органу ліцензування заяву про отримання ліцензії разом із підтвердними документами згідно з умовами цих Ліцензійних умов;

ліцензіат - суб'єкт господарювання, який має ліцензію на провадження господарської діяльності з постачання теплової енергії;

індивідуальний тепловий пункт - тепловий пункт, із якого здійснюється теплопостачання та керування системою теплоспоживання не більше ніж однієї будівлі (споруди) або її частини;

місце провадження діяльності - територія розташування споживачів теплової енергії та приладів обліку теплової енергії, що зазначена в документах, що додаються до заяви про отримання ліцензії (з урахуванням змін до них, поданих ліцензіатом в установленому цими Ліцензійними умовами порядку);

перехресне субсидіювання - переміщення доходу від провадження господарської діяльності з постачання теплової енергії для фінансової підтримки іншого, крім ліцензованого, виду господарської діяльності в межах одного суб'єкта господарювання;

тепловий пункт - спеціально обладнане приміщення, з якого здійснюється керування місцевими системами теплоспоживання (опаленням, гарячим водопостачанням, вентиляцією, технологічним навантаженням). У ньому відбувається трансформація параметрів теплоносія за видами споживання тепла, облік тепла тощо;

центральний тепловий пункт - тепловий пункт, до якого приєднані системи теплоспоживання двох і більше будівель (споруд).

Інші визначення та терміни, наведені у цих Ліцензійних умовах, вживаються у значеннях, наведених у законах України "Про теплопостачання", "Про ліцензування видів господарської діяльності" та "Про державне регулювання у сфері комунальних послуг", Правилах користування тепловою енергією, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 3 жовтня 2007 р. N 1198.

4. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, здійснює ліцензування господарської діяльності з постачання теплової енергії суб'єктів господарювання у разі, якщо: суб'єкт господарювання здійснює (планує здійснювати) постачання теплової енергії на території двох або більше областей України (включаючи Автономну Республіку Крим, міста Київ та Севастополь) та/або якщо обсяг постачання теплової енергії на підставі договору (договорів) у попередньому році перевищував (для здобувача ліцензії плановий обсяг постачання теплової енергії перевищуватиме) 50 тисяч Гкал на календарний рік.

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації здійснюють ліцензування господарської діяльності з постачання теплової енергії для суб'єктів господарювання у разі, якщо: суб'єкт господарювання здійснює постачання теплової енергії на території однієї області України (або лише на території Автономної Республіки Крим, міст Києва або Севастополя), та обсяг постачання теплової енергії на підставі договору (договорів) у попередньому році не перевищував (для здобувача ліцензії плановий обсяг постачання теплової енергії перевищуватиме) 50 тисяч Гкал на календарний рік.

5. У додатках до цих Ліцензійних умов наведено форми документів:

заяви про отримання ліцензії (додаток 1);

переліку документів, що додаються до заяви про отримання ліцензії (додаток 2);

опису документів, що додаються до заяви (додаток 3);

відомості про наявність технологічної та організаційної можливості провадити господарську діяльність з постачання теплової енергії (додаток 4);

відомості про місця, засоби та обсяги провадження господарської діяльності з постачання теплової енергії (додаток 5);

заяви про переоформлення ліцензії (додаток 6).

Умови, яким має відповідати здобувач ліцензії для провадження господарської діяльності з постачання теплової енергії

6. Провадження господарської діяльності з постачання теплової енергії можливе в разі виконання таких умов:

1) наявності у здобувача договорів (або попередніх договорів) зі споживачами на постачання теплової енергії;

2) забезпечення обліку реалізованої споживачам теплової енергії в натуральному виразі з використанням відповідних приладів обліку теплової енергії;

3) забезпечення ведення бухгалтерського обліку господарської діяльності відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку шляхом виділення пріоритетних звітних господарських сегментів окремо з постачання теплової енергії та кожного з інших видів діяльності;

4) відсутності здійснення над теплопостачальною організацією контролю, у значенні, наведеному у статті 1 Закону України "Про захист економічної конкуренції", резидентами держав, що здійснюють збройну агресію проти України, у значенні, наведеному у статті 1 Закону України "Про оборону України", та/або дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту та застосування воєнної сили проти України.

Вимоги до провадження ліцензіатом господарської діяльності з постачання теплової енергії

7. При провадженні ліцензованої діяльності ліцензіат повинен дотримуватися кадрових вимог щодо мінімальної кількості працівників за окремими посадами та (або) стажу роботи, зокрема у фізичних осіб - підприємців, мінімальної частки кваліфікованих працівників за певними посадами, які уклали трудові договори з ліцензіатом.

8. При провадженні ліцензованої діяльності ліцензіат повинен дотримуватися таких організаційних вимог:

1) зберігати протягом дії ліцензії документи, копії яких подавалися органу ліцензування відповідно до вимог законодавства України;

2) зберігати протягом строку дії ліцензії документи (копії), які підтверджують достовірність даних, що зазначалися у документах, які подавалися органу ліцензування відповідно до вимог законодавства України;

3) повідомляти орган ліцензування про всі зміни даних, зазначених у документах, що мають надаватися до заяви про отримання ліцензії. У разі виникнення таких змін протягом одного місяця з дня настання таких змін подати до органу ліцензування відповідне повідомлення у письмовій формі разом з копіями документів, які підтверджують зазначені зміни;

4) провадити ліцензовану діяльність лише за місцем провадження діяльності ліцензіата, що зазначене в документах, що додаються до заяви про отримання ліцензії (з урахуванням змін до них, поданих ліцензіатом до органу ліцензування);

5) надавати органу ліцензування достовірну звітність за ліцензованим видом діяльності та фінансову звітність в обсязі, порядку і строки, визначені відповідним нормативно-правовим актом органу ліцензування;

6) у разі планового або позапланового припинення (у зв'язку з неможливістю використання матеріально - технічної бази, забезпечення постачання теплової енергії споживачам, виникненням форс-мажорних обставин тощо) провадження ліцензованої діяльності загалом або за певним місцем провадження ліцензованої діяльності, ліцензіат не пізніше 10 робочих днів до дня настання таких обставин (у разі позапланового припинення - не пізніше трьох днів з настання таких обставин) зобов'язаний:

повідомити орган ліцензування про такі припинення у письмовому вигляді, надавши пояснення та документи, що підтверджують їх виникнення (зокрема висновок торгово-промислової палати, як доказ наявності форс-мажорних обставин, підтверджувальні документи органів місцевого самоврядування, органів виконавчої влади тощо);

повідомити відповідних споживачів про дату і причини припинення ліцензованої діяльності із визначенням приблизної дати відновлення її провадження.

У разі відновлення провадження ліцензованої діяльності за певними місцями провадження, ліцензіат має подати до органу ліцензування відповідне повідомлення;

7) забезпечити присутність керівника ліцензіата, його заступника або іншої уповноваженої особи під час проведення органом ліцензування в установленому законом порядку перевірки додержання ліцензіатом вимог цих Ліцензійних умов;

8) виконувати рішення органу ліцензування, а також не створювати перешкоди для виконання службових обов'язків представниками органу ліцензування;

9) в установлений у рішенні про усунення порушень вимог Ліцензійних умов строк подати до органу ліцензування інформацію про усунення зазначених у такому рішенні;

10) здійснювати ліцензовану діяльність лише після внесення відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців щодо рішення органу ліцензування про видачу йому ліцензії;

11) надавати органу ліцензування документи та інформацію, необхідні для виконання ним своїх повноважень, в обсягах та у строки, встановлені органом ліцензування;

12) внести плату за видачу ліцензії у строк не пізніше десяти робочих днів з дня отримання від органу ліцензування повідомлення про прийняте ним рішення про видачу ліцензії та зберігати протягом дії ліцензії документ, що підтверджує внесення плати за видачу ліцензії (копію квитанції, виданої банком, копію платіжного доручення з відміткою банку, квитанцію з платіжного термінала, квитанцію (чек) з поштового відділення зв'язку);

13) у разі виникнення підстави для переоформлення ліцензії протягом місяця подати до органу ліцензування заяву про переоформлення ліцензії та документи (їхні копії (фотокопії), засвідчені ліцензіатом), що підтверджують наявність підстав для переоформлення ліцензії;

14) подати органу ліцензування, у разі доповнення переліку документів, що додаються до заяви про отримання ліцензії, новими документами, документи, якими доповнено перелік, протягом строку, встановленого нормативно-правовим актом, яким затверджено відповідні зміни;

15) подати органу ліцензування, у разі зміни форми відомостей, що додавалися до заяви про отримання ліцензії і складалися здобувачем ліцензії, відомості, форму яких змінено, за новою формою протягом строку, встановленого нормативно-правовим актом, яким затверджено відповідні зміни;

16) вести бухгалтерський облік господарської діяльності відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку шляхом виділення пріоритетних звітних господарських сегментів окремо з постачання теплової енергії та кожного з інших видів діяльності.

9. При провадженні ліцензованої діяльності ліцензіат повинен дотримуватися таких спеціальних вимог:

1) відкрити в уповноваженому банку поточні рахунки із спеціальним режимом використання для нарахування коштів на ці рахунки в порядку і обсягах, передбаченими чинним законодавством України;

2) забезпечувати облік реалізованої споживачам теплової енергії ліцензіата з використанням відповідних приладів обліку теплової енергії;

3) провадити ліцензовану діяльність за принципом економічної доцільності та досягнення найнижчої собівартості діяльності з постачання теплової енергії;

4) забезпечити наявність:

контрольно-вимірювальних інструментів і приладів, призначених для вимірювання параметрів теплоносія та якості теплової енергії, що постачається споживачам, та їх повірки або державної метрологічної атестації;

завірених теплотранспортуючими організаціями копій з оперативної та експлуатаційної (розрахункової) схем теплових мереж з визначеними параметрами теплоносія на теплових вводах споживачів ліцензіата, до яких приєднані їхні тепловикористальні установки;

завірених копій проектної та виконавчої документації на індивідуальні теплові пункти і будинкові засоби обліку теплової енергії;

температурних графіків центрального регулювання систем теплопостачання відповідних теплотранспортуючих організацій;

5) укласти договори купівлі-продажу теплової енергії з теплогенеруючою організацією (у разі якщо ліцензіат не є теплогенеруючою організацією), договори на транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами (у разі необхідності) в обсязі, достатньому для виконання договірних зобов'язань перед споживачами, та договори зі споживачами на постачання теплової енергії;

6) розробляти інвестиційну програму, затверджувати та здійснювати її погодження, схвалення відповідно до вимог Порядку розроблення, погодження, схвалення та затвердження інвестиційних програм суб'єктів господарювання у сфері теплопостачання, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства від 14 грудня 2012 р. N 630 та постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг від 14 грудня 2012 р. N 381, виконувати інвестиційну програму в затверджених об'ємах по відповідним напрямкам;

7) здійснювати постачання теплової енергії відповідно до умов договору, укладеного згідно з типовим договором.

8) зараховувати кошти на поточний рахунок зі спеціальним режимом використання для проведення розрахунків за інвестиційними програмами в обсязі, передбаченому в установленому тарифі для виконання інвестиційної програми, відкритому в уповноваженому банку, та використовувати їх виключно для виконання інвестиційної програми;

9) здійснювати постачання теплової енергії за тарифами, що визначаються згідно із діючою методикою (порядком) розрахунків тарифів;

10) дотримуватися затвердженої структури витрат у тарифах;

11) отримувати плату за теплову енергію та/або надані послуги з постачання теплової енергії від усіх категорій споживачів та зараховувати плату за поставлену теплову енергію виключно на поточні рахунки із спеціальним режимом використання в порядку, визначеному чинним законодавством України;

12) не допускати перехресного субсидіювання;

13) виконувати вимоги нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері теплопостачання, визначених у додатку 7 до цих Ліцензійних умов;

14) дотримуватись обмежень щодо суміщення видів господарської діяльності, передбачених цими Ліцензійними умовами;

15) забезпечувати споживачів тепловою енергією відповідно до Правил технічної експлуатації теплових установок і мереж, затверджених наказом Міністерства палива та енергетики України від 14 лютого 2007 р. N 71, та Правилах користування тепловою енергією, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 3 жовтня 2007 р. N 1198, згідно з умовами договорів та стандартів;

16) надавати споживачу інформацію щодо якості теплопостачання, тарифів, цін, порядку оплати, режимів споживання теплової енергії;

17) відшкодовувати згідно із законодавством збитки, заподіяні внаслідок порушення прав споживачів, у разі виконання споживачами своїх зобов'язань відповідно до договору;

18) при зміні тарифів на теплову енергію повідомляти споживача письмово або в засобах масової інформації в порядку, встановленому законодавством;

19) дотримуватись визначених законодавством строків та порядку розгляду звернень громадян та запитів на отримання публічної інформації щодо ліцензованої діяльності;

20) здійснювати перерахунок за спожиту теплову енергію із споживачами з урахуванням авансового платежу та показань приладів комерційного обліку теплової енергії протягом місяця після закінчення опалювального періоду;

21) забезпечити рівноправний доступ до теплових мереж усіх суб'єктів господарської діяльності відповідно до укладених договорів, якщо ліцензіат здійснює ліцензовану діяльність з використанням власних теплових мереж;

22) у разі наявності технічної можливості ліцензіат, що здійснює постачання теплової енергії на закріпленій території, не має права відмовити споживачу, який розташований на цій території, в укладенні договору;

23) у разі введення надзвичайного стану та особливого періоду відповідно до Законів України "Про правовий режим надзвичайного стану", "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" виконувати розпорядження органів, які здійснюють заходи надзвичайного стану або особливого періоду на відповідній території, щодо постачання теплової енергії;

24) суб'єкти господарської діяльності, які здійснюють постачання теплової енергії і займають монопольне (домінуюче) становище на ринку теплової енергії, не можуть припиняти свою діяльність або зменшувати обсяг постачання теплової енергії з метою створення дефіциту теплової енергії, якщо необхідність такого обмеження не встановлена законодавством України;

25) здійснювати закупівлю товарів, робіт та послуг відповідно до Закону України "Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності";

26) провадити ліцензовану діяльність лише у разі відсутності здійснення над теплопостачальною організацією контролю, у значенні, наведеному у статті 1 Закону України "Про захист економічної конкуренції", резидентами держав, що здійснюють збройну агресію проти України, у значенні, наведеному у статті 1 Закону України "Про оборону України", та/або дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту та застосування воєнної сили проти України.

Ліцензіат повинен надавати документи, що підтверджують відсутність контролю, у значенні, наведеному у статті 1 Закону України "Про захист економічної конкуренції", за діяльністю ліцензіата осіб-резидентів інших держав, що здійснюють збройну агресію проти України у значенні, наведеному у статті 1 Закону України "Про оборону України", та/або дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту та застосування воєнної сили проти України.

Документи, що підтверджують відсутність зазначеного вище контролю, повинні відображати інформацію, зокрема, про:

перелік засновників (учасників) юридичної особи, у тому числі прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), країну громадянства, серія та номер паспортного документа іноземця, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), якщо засновник - фізична особа; найменування, країна резидентства, місцезнаходження та ідентифікаційний код, якщо засновник - юридична особа;

кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа, а саме: прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), країна громадянства, серія та номер паспортного документа іноземця, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності);

структуру власності засновників - юридичних осіб, яка дає можливість встановити фізичних осіб-власників істотної участі цих юридичних осіб, а саме: прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), країна громадянства, серія та номер паспортного документа іноземця, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності).

10. Якщо за результатами здійснення планового або позапланового заходу державного контролю та/або за результатами аналізу матеріалів звітності, наданої ліцензіатом, органом ліцензування виявлено негативний вплив (використання грошових коштів отриманих від ліцензованої діяльності на інші види господарської діяльності) від провадження інших видів господарської діяльності на ліцензовану діяльність, орган ліцензування приймає рішення про встановлення обмеження щодо суміщення ліцензіатом ліцензованої діяльності з відповідним іншим видом господарської діяльності. Такі обмеження не можуть бути встановлені до господарської діяльності, яка належить до сфери діяльності природних монополій та/або господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню іншими органами ліцензування.

У разі усунення ліцензіатом причин, що стали підставою для встановлення обмеження, він може звернутися до органу ліцензування із заявою про припинення обмежень.

Рішення органу ліцензування про встановлення або припинення обмеження оформлюється розпорядженням.

Копія розпорядження про встановлення або припинення обмеження направляється ліцензіату, та відповідному територіальному структурному підрозділу органу ліцензування протягом трьох робочих днів з дня його прийняття.

 

_____________________________________________________________________________________
(найменування органу ліцензування)

ЗАЯВА
про отримання ліцензії

Здобувач ліцензії: ______________________________________________________________________
                  (для юридичної особи - повне найменування, місцезнаходження, посада, прізвище, ім'я, по батькові керівника)

_____________________________________________________________________________________
                               (для фізичної особи - підприємця - прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), дані про місце
                                                                      проживання, серія, номер паспорта, ким і коли виданий)

Телефон ________________, факс _______________, електронна адреса ________________________
                                                                                   (за наявності)

Ідентифікаційний код: __________________________________________________________________
                                                                                                                     (для юридичної особи)

Реєстраційний номер облікової картки платника податків (не зазначається фізичною особою, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідний орган державної податкової служби і має відмітку у паспорті): ________________________________________________________________
                                                                                                   (для фізичної особи - підприємця)

Банківські реквізити: ___________________________________________________________________
                                                                                                  (N рахунку, найменування банку, МФО)

Просить видати ліцензію на провадження господарської діяльності з постачання теплової енергії
_____________________________________________________________________________________
                            (вказати вид господарської діяльності згідно із статтею 7 Закону України "Про ліцензування видів
                                                                                               господарської діяльності")

Кількість та перелік областей України, на території яких провадилась (планується провадити) господарська діяльність з постачання теплової енергії: _______________________________________

Фактичний (плановий) річний обсяг постачання теплової енергії на підставі договору (договорів) (Гкал на рік): _________________________________

Надана в заяві інформація - достовірна.

Бажаний спосіб одержання документів (необхідне підкреслити):

1) нарочно;

2) поштовим відправленням з описом вкладення;

3) в електронному вигляді за допомогою телекомунікаційних засобів зв'язку.

З порядком отримання ліцензії, ліцензійними умовами провадження господарської діяльності з постачання теплової енергії ознайомлений і зобов'язуюсь їх виконувати.

__________________________________
(посада уповноваженої особи здобувача ліцензії)

____________
(підпис)

_______________________
(прізвище, ініціали)

"___" ____________ 20__ р.

М. П. (за наявності)

Згода на обробку персональних даних (для фізичної особи - підприємця):

__________________
(підпис здобувача ліцензії)

______________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

 

ПЕРЕЛІК
документів, що додаються до заяви про отримання ліцензії

1) відомості про наявність технологічної та організаційної можливості провадити господарську діяльність з постачання теплової енергії;

2) відомості про місця та обсяги провадження господарської діяльності з постачання теплової енергії;

3) копія паспорта керівника здобувача ліцензії із відміткою органу державної податкової служби про повідомлення про відмову через свої релігійні переконання від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків (подається тільки фізичними особами - підприємцями, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби);

4) документи, що підтверджують відсутність контролю, у значенні, наведеному у статті 1 Закону України "Про захист економічної конкуренції", за діяльністю здобувача осіб - резидентів інших держав, що здійснюють збройну агресію проти України у значенні, наведеному у статті 1 Закону України "Про оборону України", та/або дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту та застосування воєнної сили проти України;

 

ОПИС
документів, що додаються до заяви N ______________ від ________________

на провадження господарської діяльності з постачання теплової енергії від _____________________________________________________________________________________
                     (найменування суб'єкта господарювання - для юридичної особи; прізвище, ім'я та по батькові, серія,
                                              номер паспорта, ким і коли виданий - для фізичної особи - підприємця)

N
з/п

Назва документа

Кількість аркушів

1

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Загальна кількість документів: ____________________________________________________________

Документи здав:

____________
(підпис)

_______________________________________________________
               (ініціали та прізвище посадової особи суб'єкта господарювання)

Документи перевірив та прийняв:

_________
(підпис)

____________________________________________
                       (ініціали та прізвище посадової особи)

"___" ____________ 20__ р. _____ год. ______ хв.

М. П. (за наявності)

 

Відомість
про наявність технологічної та організаційної можливості провадити господарську діяльність з постачання теплової енергії

_____________________________________________________________________________________
(повне найменування суб'єкта господарювання відповідно до статуту або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - підприємця)

Чи забезпечується ведення бухгалтерського обліку окремо з ліцензованого виду діяльності у встановленому законодавством порядку? (так/ні)

Чи забезпечується заявлений річний обсяг постачання теплової енергії за рахунок власного виробництва теплової енергії? (так, ні)
Якщо так, вказати потужність теплогенеруючого обладнання, серію та номер ліцензії з виробництва теплової енергії
Якщо ні, або якщо заявлений обсяг повністю не забезпечується власними генеруючими потужностями, вказати реквізити (дата, номер та найменування теплогенеруючої організації) договорів (попередніх договорів) купівлі-продажу теплової енергії з теплогенеруючою організацією та обсяги купівлі-продажу теплової енергії згідно цих договорів

Чи забезпечується облік теплової енергії в натуральному виразі з використанням відповідних приладів обліку теплової енергії? (так/ні)

Чи здійснюється над суб'єктом господарювання контроль у значенні, наведеному у статті 1 Закону України "Про захист економічної конкуренції", резидентами держав, що здійснюють збройну агресію проти України у значенні, наведеному в статті 1 Закону України "Про оборону України", та/або дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту та застосування воєнної сили проти України? (так/ні)
Якщо так, вкажіть найменування та місцезнаходження зазначених резидентів

 

 

 

 

 

ВІДОМІСТЬ
про місця та обсяги провадження господарської діяльності з постачання теплової енергії

Табл. 1

N
з/п

Місце розташування теплового лічильника, що забезпечує (забезпечуватиме) облік теплової енергії на індивідуальних теплових пунктах та будинкові засоби обліку теплової енергії

Марка теплового лічильника, його клас точності

1

2

4

 

 

 

 

 

 

Табл. 2

Категорія споживачів із зазначенням області, включаючи АР Крим, міста Київ та Севастополь

Обсяги постачання / загальна кількість споживачів відповідної категорії

Кількість споживачів відповідної категорії, забезпечених приладами обліку / процентне співвідношення до загальної кількості

1

2

3

Бюджетні установи (область)

 

 

Релігійні організації (область)

 

 

Інші споживачі (крім населення) (область)

 

 

Населення (область)

 

 

Усього

S

S

"___" _____________ 20__ р.

М. П. (за наявності)

_______________________________
(посада керівника суб'єкта господарювання)

_______________
(підпис)

____________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

 

_____________________________________________________________________________________
(найменування органу ліцензування)

ЗАЯВА
про переоформлення ліцензії

Ліцензіат: _____________________________________________________________________________
                   (для юридичної особи - повне найменування, місцезнаходження, посада, прізвище, ім'я, по батькові керівника)

_____________________________________________________________________________________
                       (для фізичної особи - підприємця - прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), дані про місце проживання,
                                                                           серія, номер паспорта, ким і коли виданий)

Телефон ________________, факс _______________, електронна адреса ________________________
                                                                                    (за наявності)

Ідентифікаційний код: _____________________________
                                                                    (для юридичної особи)

Реєстраційний номер облікової картки платника податків (не зазначається фізичною особою, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідний орган державної податкової служби і має відмітку у паспорті): ________________________________________________________________
                                                                                                         (для фізичної особи - підприємця)

Вид господарської діяльності, на який було видано ліцензію:
_____________________________________________________________________________________

Дата прийняття та номер рішення про видачу ліцензії: _______________________________________

Прошу переоформити ліцензію у зв'язку з __________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                  (зазначити підстави відповідно до Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності")

_____________________
             (посада заявника)

_________________
(підпис)

_______________________
(прізвище, ініціали)

М. П. (за наявності)

"___" ____________ 20__ р.

Згода на обробку персональних даних (для фізичної особи - підприємця):

________________________
 (підпис суб'єкта господарювання)

______________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

 

Перелік нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері теплопостачання

1) постанова Кабінету Міністрів України від 03 жовтня 2007 р. N 1198 "Про затвердження Правил користування тепловою енергією";

2) постанова Кабінету Міністрів України від 01 червня 2011 р. N 869 "Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги";

3) постанова Кабінету Міністрів України від 09 жовтня 2013 р. N 750 "Про затвердження порядків зарахування коштів на поточні рахунки із спеціальним режимом використання для проведення розрахунків за інвестиційними програмами, використання зазначених коштів і здійснення контролю за їх витрачанням у сферах теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення";

4) постанова Кабінету Міністрів України від 01 жовтня 2014 р. N 552 "Деякі питання виконання інвестиційних програм у сферах теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення";

5) постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання сфері енергетики, від 17 лютого 2011 р. N 242 "Про затвердження Порядку формування тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання";

6) постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання сфері енергетики, від 17 лютого 2011 р. N 244 "Про затвердження Процедури встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання";

7) наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 15 травня 2015 р. N 285 "Про затвердження Правил безпеки систем газопостачання";

8) наказ Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 02 лютого 2009 р. N 12 "Про затвердження Порядку розрахунку нормативних витрат електроенергії підприємствами теплоенергетики при виробництві, транспортуванні та постачанні (розподілі) теплової енергії";

9) наказ Міністерства палива та енергетики України від 14 лютого 2007 р. N 71 "Про затвердження Правил технічної експлуатації теплових установок і мереж";

10) наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства від 14 грудня 2012 р. N 630 та постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг від 14 грудня 2012 р. N 381 "Про затвердження порядків розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб'єктів господарювання у сферах теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення";

11) наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства від 14 грудня 2012 р. N 630 та постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг від 14 грудня 2012 р. N 381 "Про затвердження порядків розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб'єктів господарювання у сферах теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення";

12) ДБН В.2.2-15-2005 "Житлові будинки. Основні положення";

13) ДБН В.2.6-31:2006 "Теплова ізоляція будівель";

14) ДБН В.2.2-28:2010 "Будинки адміністративного та побутового призначення";

15) ДБН В.2.5-67:2013 "Опалення, вентиляція та кондиціонування";

16) ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010 "Будівельна кліматологія";

17) КТМ 204 України 244-94 "Норми та вказівки по нормуванню витрат палива та теплової енергії на опалення житлових та громадських споруд, а також на господарсько-побутові потреби в Україні".

 

* * *

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання теплової енергії"

1. Визначення проблеми, яку передбачається розв'язати шляхом державного регулювання

Статтею 7 Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності" (далі - Закон), який набрав чинності з 28.07.2015, встановлено, що господарська діяльність з постачання теплової енергії підлягає ліцензуванню.

Згідно зі статтею 16 Закону України "Про теплопостачання" до повноважень НКРЕКП належить, зокрема, ліцензування господарської діяльності з постачання теплової енергії в обсягах, що перевищують рівень, який встановлюється умовами та правилами провадження господарської діяльності (ліцензійними умовами).

При цьому, відповідно до статті 6 Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності" (далі - Закон про ліцензування), орган ліцензування (орган виконавчої влади, визначений Кабінетом Міністрів України, або уповноважений законом державний колегіальний орган) за відповідним видом господарської діяльності розробляє проекти ліцензійних умов і змін до них та подає їх в установленому порядку на затвердження Кабінету Міністрів України. Крім того, згідно з положеннями статті 9 Закону про ліцензування ліцензійні умови та зміни до них затверджуються Кабінетом Міністрів України.

Разом з тим, діючі Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з постачання теплової енергії затверджені постановою Національною комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг від 10.08.2012 N 278.

З огляду на зазначене, НКРЕКП на виконання вимог Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності" розробила проект постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання теплової енергії".

2. Визначення цілей державного регулювання

Проект постанови розроблено з метою забезпечення стабільності та прозорості процедури ліцензування господарської діяльності з постачання теплової енергії, визначення чітких та однозначних технологічних, організаційних, кваліфікаційних та спеціальних (особливих) вимог провадження господарської діяльності з постачання теплової енергії та на виконання вимог Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності".

3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення зазначених цілей

Можливі способи досягнення цілей

Оцінка способу

Причини відмови від альтернативних способів, аргументи щодо переваги обраного способу

Збереження чинного регулювання

Спосіб оцінюється як такий, що потребує вдосконалення

Чинні нормативні документи не відповідають вимогам законодавства

Інший від запропонованого спосіб

Альтернативи, запропонованому способу немає

Будь-який інший спосіб не буде відповідати принципам державної регуляторної політики

Обраний спосіб

1. Відповідає вимогам законодавства.
2. Забезпечує встановлення технологічних, організаційних, кваліфікаційних та спеціальних (особливих) вимог провадження господарської діяльності з постачання теплової енергії

1. Забезпечує реалізацію принципів державної регуляторної політики.
2. Відповідає вимогам чинного законодавства.
3. Забезпечує досягнення ефективного та збалансованого державного регулювання

4. Механізм та заходи, що пропонуються для розв'язання проблеми

Проектом постанови пропонується затвердити Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з постачання теплової енергії, які визначатимуть технологічні, організаційні, кваліфікаційні та спеціальні (особливі) вимоги провадження такої діяльності.

5. Можливість досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Прийняття цього регуляторного акта забезпечить:

- досягнення цілей державного регулювання в частині встановлення прозорих та однозначних технологічних, організаційних, кваліфікаційних та спеціальних (особливих) вимог провадження господарської діяльності з постачання теплової енергії;

- встановлення вичерпного переліку умов, яким має відповідати здобувач ліцензії на право провадження господарської діяльності з постачання теплової енергії;

Впливу зовнішніх факторів, що можуть мати негативне відображення на виконання вимог регуляторного акта, не очікується.

Надано високу оцінку можливості впровадження та виконання вимог регуляторного акта суб'єктами господарювання.

Характеристика механізму повної або часткової компенсації можливої шкоди у разі настання очікуваних наслідків дії акта не розроблялась, оскільки введення в дію положень регуляторного акта не призведе до настання будь-яких негативних наслідків.

Функції в частині здійснення державного контролю та нагляду за додержанням вимог акта будуть здійснюватись в межах компетенції органами ліцензування.

6. Визначення очікуваних результатів прийняття запропонованого регуляторного акта. Аналіз вигод та витрат

 

Вигоди

Втрати

Держава

Встановлення вичерпних вимог до суб'єктів господарювання, що унеможливить зловживання з боку органів ліцензування.

Відсутні

Суб'єкти господарювання

Забезпечення передбачуваного підходу до державного регулювання ліцензованої діяльності, встановлення чітких та однозначних вимог до провадження такої діяльності

Відсутні

Громадяни

Проект акта не зачіпає інтереси громадян

Відсутні

7. Обґрунтування строку дії регуляторного акта

Термін дії акта необмежений. Він може бути змінений у разі внесення відповідних змін до законодавства.

8. Показники результативності регуляторного акта

Після набрання чинності постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання теплової енергії" її результативність визначатиметься такими показниками:

1) Розміром надходжень до Державного бюджету України - реалізація проекту регуляторного акта не потребує витрат із Державного бюджету України, надходження до Державного бюджету України, у зв'язку з прийняттям регуляторного акта не передбачаються;

2) кількістю суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія регуляторного акта - дія акта поширюватиметься на суб'єктів господарювання, які провадять (мають намір провадити) діяльність з постачання теплової енергії;

3) розміром коштів і часом, що витрачатимуться суб'єктами господарювання та/або фізичними особами, пов'язаними з виконанням вимог акта - прийняття акта не передбачає додаткових витрат щодо розміру коштів і часу, що витрачатимуться суб'єктами господарювання та/або споживачами, пов'язаними з виконанням вимог акта;

4) рівнем поінформованості суб'єктів господарювання з основних положень акта.

Відповідно до вимог статей 9, 13, 21 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" проект постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання теплової енергії", аналіз регуляторного впливу та повідомлення про оприлюднення розміщено на офіційному веб-сайті НКРЕКП в мережі Інтернет http://nerc.gov.ua.

Комісія у межах компетенції надає необхідні роз'яснення щодо норм проекту регуляторного акта і надаватиме роз'яснення щодо застосування акта, який буде опубліковано в засобах масової інформації після його прийняття.

Розроблення зазначеного регуляторного акта передбачено пунктом 108 Плану діяльності Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, з підготовки проектів регуляторних актів на 2015 рік, затвердженого постановою НКРЕКП від 11.12.2014 N 762.

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта

Відстеження результативності запропонованого регуляторного акта буде здійснюватися Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

Базове відстеження результативності буде проведено після дня набрання чинності регуляторним актом шляхом аналізу статистичних даних. Для базового відстеження будуть використані пропозиції та зауваження до проекту постанови, отримані НКРЕКП.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта буде проведено через рік після набрання чинності регуляторним актом шляхом аналізу статистичних даних.

Періодичне відстеження результативності регуляторного акта буде проводитись один раз на три роки після проведення заходів повторного відстеження регуляторного акта шляхом аналізу статистичних даних.

У разі виявлення неврегульованих та проблемних моментів, які передбачається встановлювати шляхом аналізу якісних показників дії цього акта, буде розглядатись можливість їх виправлення шляхом внесення відповідних змін.

Аналіз регуляторного впливу був підготовлений Управлінням ліцензування Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

 

Голова Комісії

Д. Вовк

Опрос