Идет загрузка документа (79 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Лицензионных условий осуществления хозяйственной деятельности по производству тепловой энергии (неофициальный текст)

Субъект законодательной инициативы
Проект, Неофициальный текст от 10.08.2015

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від ___________________ р. N ___

Київ

Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії

Відповідно до Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії, що додаються.

2. Суб'єктам господарювання, що провадять діяльність на підставі відповідної ліцензії на право провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії, привести свою господарську діяльність у відповідність до вимог цієї постанови у тримісячний строк.

3. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування.

 

Прем'єр-міністр України

 

 

Ліцензійні умови
провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії

Загальні положення

1. Ці Ліцензійні умови розроблено відповідно до законів України "Про ліцензування видів господарської діяльності", "Про теплопостачання" та "Про державне регулювання у сфері комунальних послуг".

2. Ці Ліцензійні умови є обов'язковими для суб'єктів господарювання незалежно від їх організаційно-правової форми та форми власності, які провадять (мають намір провадити) господарську діяльність з виробництва теплової енергії.

3. У цих Ліцензійних умовах терміни вживаються у таких значеннях:

встановлена потужність теплогенеруючих установок - сума номінальних потужностей теплогенеруючих установок, призначених для виробництва теплової енергії або комбінованого виробництва електричної та теплової енергії, що перебувають у концесії, власності або користуванні у здобувача ліцензії (ліцензіата), визначена у Гкал/год.;

засіб провадження діяльності - теплогенеруюча установка, за допомогою якої енергетичні ресурси будь-якого походження перетворюються на теплову енергію;

здобувач ліцензії - суб'єкт господарювання, який подав до органу ліцензування заяву про отримання ліцензії разом із підтвердними документами згідно з умовами цих Ліцензійних умов;

ліцензіат - суб'єкт господарювання, який має ліцензію на провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії;

місце провадження діяльності - приміщення (будівля, земельна ділянка), де розміщена теплогенеруюча установка, у межах якого провадиться виробництво теплової енергії та яке зазначається у відомості про місця та засоби провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії;

перехресне субсидіювання - переміщення доходу від провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії для фінансової підтримки іншого, крім ліцензованого, виду господарської діяльності в межах одного суб'єкта господарювання.

Інші визначення та терміни, наведені у цих Ліцензійних умовах, вживаються у значеннях, наведених у законах України "Про теплопостачання" та "Про ліцензування видів господарської діяльності" та Правилах користування тепловою енергією, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 3 жовтня 2007 р. N 1198.

4. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, здійснює ліцензування господарської діяльності з виробництва теплової енергії суб'єктів господарювання у разі, якщо:

теплогенеруючі установки суб'єкта господарювання (крім теплоелектроцентралей, теплоелектростанцій, атомних електростанцій, когенераційних установок та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії) розташовані на території двох або більше областей України (включаючи Автономну Республіку Крим, міста Київ та Севастополь) або якщо заявлений обсяг відпуску теплової енергії з теплогенеруючих установок та купованої теплової енергії з метою її продажу у попередньому році перевищував (для здобувача ліцензії плановий обсяг відпуску теплової енергії з теплогенеруючих установок та купованої теплової енергії з метою її продажу перевищуватиме) 55 тисяч Гкал на календарний рік;

суб'єкт господарювання має у концесії, власності або користуванні теплоелектроцентраль, теплоелектростанцію, атомну електростанцію, когенераційну установку або установку з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії.

5. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації здійснюють ліцензування господарської діяльності з виробництва теплової енергії для суб'єктів господарювання у разі, якщо теплогенеруючі установки суб'єкта господарювання (крім теплоелектроцентралей, теплоелектростанцій, атомних електростанцій, когенераційних установок та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії) розташовані на території однієї області України (або лише на території Автономної Республіки Крим, міст Києва або Севастополя), та обсяг відпуску теплової енергії з яких і купованої теплової енергії з метою або якщо обсяг відпуску теплової енергії з теплогенеруючих установок та купованої теплової енергії з метою її продажу у попередньому році не перевищував (для здобувача ліцензії плановий обсяг відпуску теплової енергії з теплогенеруючих установок та купованої теплової енергії з метою її продажу не перевищуватиме) 55 тисяч Гкал на календарний рік;

6. У додатках до цих Ліцензійних умов наведено форми:

заяви про отримання ліцензії (додаток 1);

переліку документів, що додаються до заяви про отримання ліцензії (додаток 2)

опису документів, що додаються до заяви (додаток 3);

відомості про місця та засоби провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії (додаток 4);

відомості про наявність технологічної та організаційної можливості провадити господарську діяльність з виробництва теплової енергії (додаток 5);

заяви про переоформлення ліцензії (додаток 6).

Умови, яким має відповідати здобувач ліцензії для провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії

7. Провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії можливе в разі:

1) наявності у концесії, власності або користуванні здобувача теплогенеруючих установок, розміщених у місцях провадження діяльності, зазначених у відомості про місця та засоби провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії;

2) наявності працівників відповідного освітнього і кваліфікаційного рівня у кількості, достатній для провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії;

3) забезпечення ведення бухгалтерського обліку господарської діяльності відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку шляхом виділення пріоритетних звітних господарських сегментів окремо з виробництва теплової енергії та кожного з інших видів діяльності;

4) відсутності здійснення над теплогенеруючою організацією контролю, у значенні, наведеному у статті 1 Закону України "Про захист економічної конкуренції", резидентами держав, що здійснюють збройну агресію проти України, у значенні, наведеному у статті 1 Закону України "Про оборону України", та/або дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту та застосування воєнної сили проти України.

Вимоги до провадження ліцензіатом господарської діяльності з виробництва теплової енергії

8. При провадженні ліцензованої діяльності ліцензіат повинен дотримуватися кадрових вимог щодо мінімальної кількості працівників за окремими посадами та (або) стажу роботи, зокрема у фізичних осіб - підприємців, мінімальної частки кваліфікованих працівників за певними посадами, які уклали трудові договори з ліцензіатом.

9. При провадженні ліцензованої діяльності ліцензіат повинен дотримуватися таких організаційних вимог:

1) зберігати протягом дії ліцензії документи, копії яких подавалися органу ліцензування відповідно до вимог законодавства України;

2) зберігати протягом строку дії ліцензії документи (копії), які підтверджують достовірність даних, що зазначалися у документах, які подавалися органу ліцензування відповідно до вимог законодавства України;

3) повідомляти орган ліцензування про всі зміни даних, зазначених у документах, що мають надаватися до заяви про отримання ліцензії. У разі виникнення таких змін протягом одного місяця з дня настання таких змін подати до органу ліцензування відповідне повідомлення в письмовій формі разом з копіями документів, які підтверджують зазначені зміни;

4) провадити ліцензовану діяльність лише за місцем провадження діяльності ліцензіата, що зазначене в документах, що додаються до заяви про отримання ліцензії (з урахуванням змін до них, поданих ліцензіатом до органу ліцензування);

5) провадити ліцензовану діяльність виключно з використанням засобів провадження, що зазначені у відомостях про них, які подані органу ліцензування згідно з вимогами цих Ліцензійних умов;

6) здійснювати ліцензований вид діяльності лише після внесення відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців щодо рішення органу ліцензування про видачу йому ліцензії;

7) вести бухгалтерський облік господарської діяльності відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку шляхом виділення пріоритетних звітних господарських сегментів окремо з виробництва теплової енергії та кожного з інших видів діяльності;

8) надавати органу ліцензування достовірну звітність за ліцензованим видом діяльності та фінансову звітність в обсязі, порядку і строки, визначені відповідним нормативно-правовим актом органу ліцензування;

9) виконувати у визначені терміни рішення органу ліцензування, а також не створювати перешкоди для виконання службових обов'язків представниками органу ліцензування;

10) внести плату за видачу ліцензії у строк не пізніше десяти робочих днів з дня отримання від органу ліцензування повідомлення про прийняте ним рішення про видачу ліцензії, та зберігати протягом дії ліцензії документ, що підтверджує внесення плати за видачу ліцензії (копію квитанції, виданої банком, копію платіжного доручення з відміткою банку, квитанцію з платіжного термінала, квитанцію (чек) з поштового відділення зв'язку);

11) у разі виникнення підстави для переоформлення ліцензії протягом місяця подати до органу ліцензування заяву про переоформлення ліцензії та документи (їхні копії (фотокопії), засвідчені ліцензіатом), що підтверджують наявність підстав для переоформлення ліцензії;

12) надати органу ліцензування, у разі доповнення переліку документів, що додаються до заяви про отримання ліцензії новими документами, документи, якими доповнено перелік, протягом строку, встановленого нормативно-правовим актом, яким затверджено відповідні зміни;

13) надавати органу ліцензування, у разі зміни форми відомостей, що додавалися до заяви про отримання ліцензії і складалися здобувачем ліцензії, відомості, форму яких змінено, за новою формою протягом строку, встановленого нормативно-правовим актом, яким затверджено відповідні зміни;

14) в установлений у рішенні про усунення порушень вимог Ліцензійних умов строк подати до органу ліцензування інформацію про усунення зазначених у такому рішенні порушень;

15) у разі планового або позапланового припинення (у зв'язку з неможливістю використання матеріально-технічної бази, забезпечення виробництва теплової енергії, виникненням форс-мажорних обставин тощо) провадження ліцензованої діяльності загалом або за певним місцем провадження ліцензованої діяльності, ліцензіат не пізніше 10 робочих днів до дня настання таких обставин (у разі позапланового припинення - не пізніше трьох днів з настання таких обставин) зобов'язаний:

повідомити орган ліцензування про такі припинення у письмовому вигляді, надавши пояснення та документи, що підтверджують їх виникнення (зокрема висновок торгово-промислової палати, як доказ наявності форс-мажорних обставин, підтверджувальні документи органів місцевого самоврядування, органів виконавчої влади тощо);

повідомити відповідних споживачів про дату і причини припинення ліцензованої діяльності із визначенням приблизної дати відновлення її провадження.

У разі відновлення провадження ліцензованої діяльності за певними місцями провадження, ліцензіат має подати до органу ліцензування відповідне повідомлення;

16) забезпечити присутність керівника ліцензіата, його заступника або іншої уповноваженої особи під час проведення органом ліцензування в установленому законом порядку перевірки додержання ліцензіатом вимог цих Ліцензійних умов.

10. При провадженні ліцензованої діяльності ліцензіат повинен дотримуватися таких технологічних вимог:

1) мати у концесії, власності або користуванні ліцензіата теплогенеруючі установки, розміщені у місцях провадження діяльності, зазначені у відомості про місця та засоби провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії;

2) здійснювати ліцензовану діяльність за наявності відповідного технологічного обладнання і технічної бази для обслуговування, надійної роботи теплогенеруючих установок та проведення планово-попереджувальних ремонтних робіт або відповідних договорів на виконання ремонтних робіт та надання послуг з обслуговування;

3) провадити ліцензовану діяльність відповідно до технічної документації теплогенеруючих установок, що зберігається за місцем їх встановлення;

4) забезпечити наявність:

актів про перевірку технічного стану димовідвідних та вентиляційних пристроїв відповідно до Правил безпеки систем газопостачання України, затверджених наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 15 травня 2015 р. N 285;

паспортів котлів;

режимних карт котлів;

журналів ремонту основного обладнання, допоміжного обладнання, електрообладнання, обходу газового обладнання;

графіків планово-попереджувальних ремонтів;

температурних графіків центрального регулювання систем теплопостачання, приєднаних до кожного із джерел теплової енергії ліцензіата;

комплекту документації, до складу якого входять: проект теплопостачання, виконавча документація на теплопостачання.

11. При провадженні ліцензованої діяльності ліцензіат повинен дотримуватися таких спеціальних вимог:

1) відкрити в установах уповноважених банків відповідні поточні рахунки із спеціальним режимом використання для зарахування коштів на ці рахунки в порядку і обсягах, передбачених законодавством України;

2) забезпечувати облік теплової енергії, яка виробляється та відпускається із джерел теплової енергії ліцензіата, з використанням відповідних приладів обліку теплової енергії;

3) забезпечувати облік енергоносіїв та води, які використовуються для виробництва теплової енергії;

4) утримувати теплогенеруючі установки та технологічне обладнання для їх обслуговування, інше обладнання та устаткування відповідно до Правил технічної експлуатації теплових установок і мереж, затверджених наказом Міністерства палива та енергетики України від 14 лютого 2007 р. N 71;

5) провадити господарську діяльність з виробництва теплової енергії за принципом економічної доцільності та досягнення її найнижчої собівартості;

6) розробляти інвестиційну програму, затверджувати та здійснювати її погодження, схвалення відповідно до вимог Порядку розроблення, погодження, схвалення та затвердження інвестиційних програм суб'єктів господарювання у сфері теплопостачання, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства від 14 грудня 2012 р. N 630 та постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг від 14 грудня 2012 р. N 381, виконувати інвестиційну програму в затверджених об'ємах по відповідним напрямкам;

7) зараховувати кошти на поточний рахунок зі спеціальним режимом використання в обсязі, передбаченому в установленому тарифі для виконання інвестиційної програми, в уповноваженому банку та використовувати ці кошти виключно для виконання інвестиційної програми;

8) не припиняти або не зменшувати обсяг виробництва теплової енергії з метою створення дефіциту теплової енергії, у разі, якщо ліцензіат займає монопольне (домінуюче) положення на ринку теплової енергії, якщо необхідність такого обмеження не встановлена законодавством України;

9) здійснювати продаж виробленої теплової енергії за тарифами, що визначаються згідно з Порядком формування тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 червня 2011 р. N 869, у разі виробництва теплової енергії на ТЕЦ, ТЕС, АЕС, когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії - згідно з Порядком розрахунку тарифів на електричну та теплову енергію, що виробляється на ТЕЦ, ТЕС, АЕС та на установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії, затвердженим постановою Національної комісії регулювання електроенергетики України від 12 жовтня 2005 р. N 896, Порядком розрахунку тарифів на електричну та теплову енергію, що виробляється когенераційними установками, затвердженого постановою Національної комісії регулювання електроенергетики України від 12 жовтня 2005 р. N 897;

10) дотримуватися затвердженої структури витрат у тарифах;

11) розробляти та здійснювати заходи щодо підвищення технічного рівня джерел теплової енергії та технологічного обладнання для їх обслуговування з урахуванням оптимізації витрат на їх утримання при дотриманні вимог нормативної документації;

12) забезпечити наявність нормативно-технічної документації та нормативно-правових актів щодо перевірки параметрів теплоносія та забезпечення обліку теплової енергії;

13) дотримуватись обмежень щодо суміщення видів господарської діяльності, передбачених цими Ліцензійними умовами;

14) не допускати перехресного субсидіювання;

15) забезпечувати виробництво та відпуск теплової енергії із джерел теплової енергії відповідно до діючих Правил технічної експлуатації теплових установок і мереж, затверджених наказом Міністерства палива та енергетики України від 14 лютого 2007 р. N 71, та відповідних Державних будівельних норм;

16) здійснювати продаж теплової енергії теплопостачальній організації відповідно до умов договору;

17) виконувати вимоги нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері теплопостачання, визначених у додатку 7 до цих Ліцензійних умов;

18) інформувати на своєму веб-сайті або в засобах масової інформації в порядку, встановленому законодавством про зміну тарифів на виробництво теплової енергії;

19) дотримуватись визначених законодавством строків та порядку розгляду звернень громадян та запитів на отримання публічної інформації щодо ліцензованої діяльності;

20) у разі введення надзвичайного стану та особливого періоду відповідно до законів України "Про правовий режим надзвичайного стану", "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" виконувати розпорядження органів, які здійснюють заходи надзвичайного стану або особливого періоду на відповідній території, щодо виробництва теплової енергії;

21) здійснювати закупівлю товарів, робіт та послуг відповідно до Закону України "Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності";

22) провадити ліцензовану діяльність лише у разі відсутності здійснення над теплогенеруючою організацією контролю, у значенні, наведеному у статті 1 Закону України "Про захист економічної конкуренції", резидентами держав, що здійснюють збройну агресію проти України, у значенні, наведеному у статті 1 Закону України "Про оборону України", та/або дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту та застосування воєнної сили проти України.

Ліцензіат повинен надавати документи, що підтверджують відсутність контролю, у значенні, наведеному у статті 1 Закону України "Про захист економічної конкуренції", за діяльністю ліцензіата осіб-резидентів інших держав, що здійснюють збройну агресію проти України у значенні, наведеному у статті 1 Закону України "Про оборону України", та/або дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту та застосування воєнної сили проти України.

Документи, що підтверджують відсутність зазначеного вище контролю, повинні відображати інформацію, зокрема, про:

перелік засновників (учасників) юридичної особи, у тому числі прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), країну громадянства, серія та номер паспортного документа іноземця, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), якщо засновник - фізична особа; найменування, країна резидентства, місцезнаходження та ідентифікаційний код, якщо засновник - юридична особа;

кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа, а саме: прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), країна громадянства, серія та номер паспортного документа іноземця, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності);

структуру власності засновників-юридичних осіб, яка дає можливість встановити фізичних осіб-власників істотної участі цих юридичних осіб, а саме: прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), країна громадянства, серія та номер паспортного документа іноземця, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності).

12. Якщо за результатами здійснення планового або позапланового заходу державного контролю та/або за результатами аналізу матеріалів звітності, наданої ліцензіатом, органом ліцензування виявлено негативний вплив (використання грошових коштів отриманих від ліцензованої діяльності на інші види господарської діяльності) від провадження інших видів господарської діяльності на ліцензовану діяльність, орган ліцензування приймає рішення про встановлення обмеження щодо суміщення ліцензіатом ліцензованої діяльності з відповідним іншим видом господарської діяльності. Такі обмеження не можуть бути встановлені до господарської діяльності, яка належить до сфери діяльності природних монополій та/або господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню іншими органами ліцензування.

У разі усунення ліцензіатом причин, що стали підставою для встановлення обмеження, він може звернутися до органу ліцензування із заявою про припинення обмежень.

Рішення органу ліцензування про встановлення або припинення обмеження оформлюється розпорядженням.

Копія розпорядження про встановлення або припинення обмеження направляється ліцензіату, відповідному територіальному підрозділу органу ліцензування протягом трьох робочих днів з дня його прийняття.

 

_____________________________________________________________________________________
(найменування органу ліцензування)

ЗАЯВА
про отримання ліцензії

Здобувач ліцензії ______________________________________________________________________
                                                               (для юридичної особи - повне найменування, місцезнаходження, посада,
                                                                                               прізвище, ім'я, по батькові керівника)
_____________________________________________________________________________________
                                           (для фізичної особи - підприємця - прізвище, ім'я, по батькові (за наявності),
                                               дані про місце проживання, серія, номер паспорта, ким і коли виданий)

Телефон ________________, факс _______________, електронна адреса _________________________
                                                                                    (за наявності)

Ідентифікаційний код: ___________________________________________________________________
                                                                                                                         (для юридичної особи)

Реєстраційний номер облікової картки платника податків (не зазначається фізичною особою, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідний орган державної податкової служби і має відмітку у паспорті) _________________________________________________________________
                                                                                                                 (для фізичної особи - підприємця)

Банківські реквізити ____________________________________________________________________
                                                                                                   (N рахунку, найменування банку, МФО)

Просить видати ліцензію на провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії.

Встановлена потужність заявлених теплогенеруючих установок (Гкал/год.): _____________________

Кількість областей України (включаючи Автономну Республіку Крим, міста Київ та Севастополь), на території яких розташовані теплогенеруючі установки заявника:
_____________________________________________________________________________________

Фактичний (плановий) річний обсяг виробленої теплової енергії на теплогенеруючих установках заявника з метою її продажу (Гкал на календарний рік): ______________________________________

Фактичний (плановий) річний обсяг купованої теплової енергії з метою її продажу (Гкал на календарний рік): ______________________________________________________________________

Надана в заяві інформація - достовірна.

Бажаний спосіб одержання документів (необхідне підкреслити):

1) нарочно;

2) поштовим відправленням з описом вкладення;

3) в електронному вигляді за допомогою телекомунікаційних засобів зв'язку.

З порядком отримання ліцензії, ліцензійними умовами провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії ознайомлений і зобов'язуюсь їх виконувати.

______________________________________
(посада уповноваженої особи здобувача ліцензії)

_____________
(підпис)

________________________
(прізвище, ініціали)

"___" ____________ 20__ р.

 

 

М. П. (за наявності)

 

 

Згода на обробку персональних даних (для фізичної особи - підприємця):

_____________________
(підпис здобувача ліцензії)

 

______________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

 

ПЕРЕЛІК
документів, що додаються до заяви про отримання ліцензії

1) засвідчені в установленому порядку копії документів, що підтверджують наявність теплогенеруючих установок, на яких провадитиметься відповідний вид господарської діяльності, у здобувача ліцензії на праві власності, користування або на підставі договору концесії;

2) копії сторінок технічних паспортів виробничих об'єктів (або інших документів у разі їх відсутності), що підтверджують технічні характеристики заявлених виробничих об'єктів та місце їх встановлення;

3) відомість про місця та засоби провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії;

4) відомість про наявність технологічної та організаційної можливості провадити господарський вид діяльності з виробництва теплової енергії;

5) копія паспорта керівника здобувача ліцензії із відміткою органу державної податкової служби про повідомлення про відмову через свої релігійні переконання від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків (подається тільки фізичними особами - підприємцями, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби);

6) копії документів, що підтверджують відсутність контролю, у значенні, наведеному у статті 1 Закону України "Про захист економічної конкуренції", за діяльністю здобувача осіб-резидентів інших держав, що здійснюють збройну агресію проти України, у значенні, наведеному у статті 1 Закону України "Про оборону України", та/або дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту та застосування воєнної сили проти України.

 

ОПИС
документів, що додаються до заяви N _____ від ____________

на провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії
від __________________________________________________________________________________
                               (найменування суб'єкта господарювання - для юридичної особи; прізвище, ім'я та по батькові,
                                             серія, номер паспорта, ким і коли виданий - для фізичної особи - підприємця)

N
з/п

Назва документа

Кількість аркушів

1

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Загальна кількість документів: ____________________________________________________________

Документи здав:

____________
(підпис)

_________________________________________________
(ініціали та прізвище посадової особи суб'єкта господарювання)

Документи перевірив та прийняв:

____________
(підпис)

_________________________________
(ініціали та прізвище посадової особи)

"___" ____________ 20__ р.

_____ год. ______ хв.

 

М. П. (за наявності)

 

 

 

Відомість
про місця та засоби провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії

_____________________________________________________________________________________
(повне найменування суб'єкта господарювання відповідно до статуту або прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи - підприємця)

Місцезнаходження та назва виробничого об'єкта, найменування відокремленого підрозділу заявника, що провадитиме ліцензовану діяльність (у разі наявності)

Характеристика заявленого теплогенеруючого обладнання

станційний/
інвентарний номери

тип, марка теплогенеруючого обладнання

установлена теплова потужність, Гкал/год.

вид палива

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

Усього:

 

 

е

 

"___" ____________ 20__ р.

 

 

М. П. (за наявності)

 

 

________________________________
(посада керівника юридичної особи)

_______________
(підпис)

_________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

 

Відомість
про наявність технологічної та організаційної можливості провадити господарську діяльність з виробництва теплової енергії

_____________________________________________________________________________________
(повне найменування суб'єкта господарювання відповідно до статуту або прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи - підприємця)

Чи забезпечується ведення бухгалтерського обліку окремо з ліцензованого виду діяльності у встановленому законодавством порядку? (так/ні)

Чи підтверджує заявник наявність працівників відповідного освітнього і кваліфікаційного рівня у кількості, достатній для провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії? (так/ні)

Чи забезпечується облік теплової енергії, яка виробляється та відпускається із джерел теплової енергії за кожним місцем провадження господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, з використанням відповідних приладів обліку теплової енергії? (так/ні)
Якщо ні, вкажіть місця провадження господарської діяльності, що не забезпечуються приладами обліку

Чи є у наявності право доступу до магістральних та місцевих (розподільчих) теплових мереж теплотранспортуючої організації після виконання відповідних технічних умов на приєднання до них? (так/ні)
Якщо ні, поясніть причини його відсутності

Чи здійснюється над суб'єктом господарювання контроль, у значенні, наведеному у статті 1 Закону України "Про захист економічної конкуренції", резидентами держав, що здійснюють збройну агресію проти України, у значенні, наведеному у статті 1 Закону України "Про оборону України", та/або дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту та застосування воєнної сили проти України? (так/ні)
Якщо так, вкажіть найменування та місцезнаходження зазначених резидентів

 

 

 

 

 

"___" ____________ 20__ р.

 

 

М. П. (за наявності)

 

 

________________________________
(посада керівника суб'єкта господарювання

_______________
(підпис)

_________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

 

_____________________________________________________________________________________
(найменування органу ліцензування)

ЗАЯВА
про переоформлення ліцензії

Ліцензіат: _____________________________________________________________________________
                        (для юридичної особи - повне найменування, місцезнаходження, посада, прізвище, ім'я, по батькові керівника)
_____________________________________________________________________________________
               (для фізичної особи - підприємця - прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), дані про місце проживання,
                                                                            серія, номер паспорта, ким і коли виданий)

Телефон ______________, факс _______________, електронна адреса ___________________________
                                                                               (за наявності)

Ідентифікаційний код: ___________________________________
                                                                                (для юридичної особи)

Реєстраційний номер облікової картки платника податків (не зазначається фізичною особою, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідний орган державної податкової служби і має відмітку у паспорті) _________________________________________________________________
                                                                                                            (для фізичної особи - підприємця)

Вид господарської діяльності, на який було видано ліцензію:
_____________________________________________________________________________________

Дата прийняття та номер рішення про видачу ліцензії: _______________________________________

Прошу переоформити ліцензію у зв'язку з __________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                    (зазначити підстави відповідно до Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності")

_________________________
(посада суб'єкта господарювання)

_________________
(підпис)

_______________________
(прізвище, ініціали)

"___" ____________ 20__ р.

 

 

Згода на обробку персональних даних (для фізичної особи - підприємця):

_________________________
(підпис суб'єкта господарювання)

 

________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

 

Перелік нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері теплопостачання

1) постанова Кабінету Міністрів України від 03 жовтня 2007 р. N 1198 "Про затвердження Правил користування тепловою енергією";

2) постанова Кабінету Міністрів України від 01 червня 2011 р. N 869 "Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги";

3) постанова Кабінету Міністрів України від 09 жовтня 2013 р. N 750 "Про затвердження порядків зарахування коштів на поточні рахунки із спеціальним режимом використання для проведення розрахунків за інвестиційними програмами, використання зазначених коштів і здійснення контролю за їх витрачанням у сферах теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення";

4) постанова Кабінету Міністрів України від 01 жовтня 2014 р. N 552 "Деякі питання виконання інвестиційних програм у сферах теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення";

5) постанова Національної комісії регулювання електроенергетики України від 12 жовтня 2005 р. N 896 "Про затвердження Порядку розрахунку тарифів на електричну та теплову енергію, що виробляється на ТЕЦ, ТЕС, АЕС та на установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії";

6) постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання сфері енергетики, від 17 лютого 2011 р. N 242 "Про затвердження Порядку формування тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання";

7) постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання сфері енергетики, від 17 лютого 2011 р. N 244 "Про затвердження Процедури встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання";

8) наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 15 травня 2015 р. N 285 "Про затвердження Правил безпеки систем газопостачання";

9) наказ Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 02 лютого 2009 р. N 12 "Про затвердження Порядку розрахунку нормативних витрат електроенергії підприємствами теплоенергетики при виробництві, транспортуванні та постачанні (розподілі) теплової енергії";

10) наказ Міністерства палива та енергетики України від 14 лютого 2007 р. N 71 "Про затвердження Правил технічної експлуатації теплових установок і мереж";

11) наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства від 14 грудня 2012 р. N 630 та постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг від 14 грудня 2012 р. N 381 "Про затвердження порядків розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб'єктів господарювання у сферах теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення";

12) наказ Державного комітету України з енергозбереження від 07 травня 2001 р. N 46 "Про затвердження Міжгалузевих норм витрат палива для опалювальних котлів, які експлуатуються в Україні";

13) ДБН В.2.2-15-2005 "Житлові будинки. Основні положення";

14) ДБН В.2.6-31:2006 "Теплова ізоляція будівель";

15) ДБН В.2.2-9-2009 "Громадські будинки та споруди. Основні положення";

16) ДБН В.2.2-28:2010 "Будинки адміністративного та побутового призначення";

17) ДБН В.2.5-67:2013 "Опалення, вентиляція та кондиціонування";

18) ДБН В.2.5-77:2014 "Котельні";

19) ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010 "Будівельна кліматологія";

20) КТМ 204 України 244-94 "Норми та вказівки по нормуванню витрат палива та теплової енергії на опалення житлових та громадських споруд, а також на господарсько-побутові потреби в Україні";

21) НПАОП 0.00-1.08-94. "Правила будови і безпечної експлуатації парових і водогрійних котлів";

22) НПАОП 0.00-1.26-96 "Правила будови і безпечної експлуатації парових котлів з тиском пари не більше 0,07 мпА (0,7 кгс/см2), водогрійних котлів і водопідігрівачів з температурою нагріву води не вище 115° C";

23) НПАОП 0.00-1.11-98-98 "Правила будови і безпечної експлуатації трубопроводів пари та гарячої води";

24) СНиП 2.04.14-88 Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов (Теплова ізоляція обладнання і трубопроводів).

 

* * *

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії"

1. Визначення проблеми, яку передбачається розв'язати шляхом державного регулювання

Статтею 7 Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності" (далі - Закон), який набрав чинності з 28.07.2015, встановлено, що господарська діяльність з виробництва теплової енергії підлягає ліцензуванню.

Згідно зі статтями 16 і 17 Закону України "Про теплопостачання" до повноважень НКРЕКП належить, зокрема, ліцензування господарської діяльності з:

виробництва теплової енергії (крім діяльності з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях і когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії);

виробництва теплової енергії, якщо теплова енергія виробляється на теплоелектроцентралях, ТЕС, АЕС, когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії.

При цьому, відповідно до статті 6 Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності" (далі - Закон про ліцензування), орган ліцензування (орган виконавчої влади, визначений Кабінетом Міністрів України, або уповноважений законом державний колегіальний орган) за відповідним видом господарської діяльності розробляє проекти ліцензійних умов і змін до них та подає їх в установленому порядку на затвердження Кабінету Міністрів України. Крім того, згідно з положеннями статті 9 Закону про ліцензування ліцензійні умови та зміни до них затверджуються Кабінетом Міністрів України.

Разом з тим, діючі Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії (крім діяльності з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях і когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії) затверджені постановою Національною комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг від 10.08.2012 N 276; Умови та правила (ліцензійні умови) провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, ТЕС, АЕС, когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії затверджені постановою Національною комісії регулювання електроенергетики України від 26.04.2006 N 540.

З огляду на зазначене, НКРЕКП на виконання вимог Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності" розробила проект постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії".

2. Визначення цілей державного регулювання

Проект постанови розроблено з метою забезпечення стабільності та прозорості процедури ліцензування господарської діяльності з виробництва теплової енергії, визначення чітких та однозначних технологічних, організаційних, кваліфікаційних та спеціальних (особливих) вимог провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії та на виконання вимог Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності".

3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення зазначених цілей

Можливі способи досягнення цілей

Оцінка способу

Причини відмови від альтернативних способів, аргументи щодо переваги обраного способу

Збереження чинного регулювання

Спосіб оцінюється як такий, що потребує вдосконалення

Чинні нормативні документи не відповідають вимогам законодавства

Інший від запропонованого спосіб

Альтернативи, запропонованому способу немає

Будь-який інший спосіб не буде відповідати принципам державної регуляторної політики

Обраний спосіб

1. Відповідає вимогам законодавства.
2. Забезпечує встановлення технологічних, організаційних, кваліфікаційних та спеціальних (особливих) вимог провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії

1. Забезпечує реалізацію принципів державної регуляторної політики.
2. Відповідає вимогам чинного законодавства.
3. Забезпечує досягнення ефективного та збалансованого державного регулювання

4. Механізм та заходи, що пропонуються для розв'язання проблеми

Проектом постанови пропонується затвердити Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії, які визначатимуть технологічні, організаційні, кваліфікаційні та спеціальні (особливі) вимоги провадження такої діяльності.

5. Можливість досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Прийняття цього регуляторного акта забезпечить:

- досягнення цілей державного регулювання в частині встановлення прозорих та однозначних технологічних, організаційних, кваліфікаційних та спеціальних (особливих) вимог провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії;

- встановлення вичерпного переліку умов, яким має відповідати здобувач ліцензії на право провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії.

Впливу зовнішніх факторів, що можуть мати негативний вплив на виконання вимог регуляторного акта, не очікується.

Надано високу оцінку можливості впровадження та виконання вимог регуляторного акта суб'єктами господарювання.

Характеристика механізму повної або часткової компенсації можливої шкоди у разі настання очікуваних наслідків дії акта не розроблялась, оскільки введення в дію положень регуляторного акта не призведе до настання будь-яких негативних наслідків.

Функції в частині здійснення державного контролю та нагляду за додержанням вимог акта будуть здійснюватись в межах компетенції органами ліцензування.

6. Визначення очікуваних результатів прийняття запропонованого регуляторного акта. Аналіз вигод та витрат

 

Вигоди

Втрати

Держава

Встановлення вичерпних вимог до суб'єктів господарювання, що унеможливить зловживання з боку органів ліцензування.

Відсутні

Суб'єкти господарювання

Забезпечення передбачуваного підходу до державного регулювання ліцензованої діяльності, встановлення чітких та однозначних вимог до провадження такої діяльності

Відсутні

Громадяни

Проект акта не зачіпає інтереси громадян

Відсутні

7. Обґрунтування строку дії регуляторного акта

Термін дії акта необмежений. Він може бути змінений у разі внесення відповідних змін до законодавства.

8. Показники результативності регуляторного акта

Після набрання чинності постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії" її результативність визначатиметься такими показниками:

1) розміром надходжень до Державного бюджету України - реалізація проекту регуляторного акта не потребує витрат із Державного бюджету України, надходження до Державного бюджету України, у зв'язку з прийняттям регуляторного акта не передбачаються;

2) кількістю суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія регуляторного акта - дія акта поширюватиметься на суб'єктів господарювання, які провадять (мають намір провадити) діяльність з виробництва теплової енергії;

3) розміром коштів і часом, що витрачатимуться суб'єктами господарювання та/або фізичними особами, пов'язаними з виконанням вимог акта - прийняття акта не передбачає додаткових витрат щодо розміру коштів і часу, що витрачатимуться суб'єктами господарювання та/або споживачами, пов'язаними з виконанням вимог акта;

4) рівнем поінформованості суб'єктів господарювання з основних положень акта.

Відповідно до вимог статей 9, 13, 21 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" проект постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії", аналіз регуляторного впливу та повідомлення про оприлюднення розміщено на офіційному веб-сайті НКРЕКП в мережі Інтернет http://nerc.gov.ua.

Комісія у межах компетенції надає необхідні роз'яснення щодо норм проекту регуляторного акта і надаватиме роз'яснення щодо застосування акта, який буде опубліковано в засобах масової інформації після його прийняття.

Розроблення зазначеного регуляторного акта передбачено пунктом 90 Плану діяльності Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, з підготовки проектів регуляторних актів на 2015 рік, затвердженого постановою НКРЕКП від 11.12.2014 N 762.

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта

Відстеження результативності запропонованого регуляторного акта буде здійснюватися Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

Базове відстеження результативності буде проведено після дня набрання чинності регуляторним актом шляхом аналізу статистичних даних. Для базового відстеження будуть використані пропозиції та зауваження до проекту постанови, отримані НКРЕКП.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта буде проведено через рік після набрання чинності регуляторним актом шляхом аналізу статистичних даних.

Періодичне відстеження результативності регуляторного акта буде проводитись один раз на три роки після проведення заходів повторного відстеження регуляторного акта шляхом аналізу статистичних даних.

У разі виявлення неврегульованих та проблемних моментів, які передбачається встановлювати шляхом аналізу якісних показників дії цього акта, буде розглядатись можливість їх виправлення шляхом внесення відповідних змін.

Аналіз регуляторного впливу був підготовлений Управлінням ліцензування Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

 

Голова Комісії

Д. Вовк

10 серпня 2015 року

 

Опрос