Идет загрузка документа (96 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно сокращения количества документов разрешительного характера, в том числе путем распространения применения декларативного (регистрационного, заявительного) принципа (неофициальный текст)

Субъект законодательной инициативы
Проект, Неофициальный текст от 06.08.2015

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скорочення кількості документів дозвільного характеру, у тому числі шляхом поширення застосування декларативного (реєстраційного, заявницького) принципу

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984, N 51, ст. 1122 із наступними змінами):

1) абзац перший частини першої статті 156 викласти у такій редакції:

"Роздрібна або оптова торгівля спиртом етиловим, коньячним або плодовим або роздрібна торгівля алкогольними напоями чи тютюновими виробами без наявності ліцензії або торгівля, імпорт, експорт без марок акцизного збору чи з підробленими марками цього збору - ".

2) у статті 164:

в абзаці першому частини першої після слів "мовчазної згоди)" доповнити словами "а також без реєстрації декларації або без подання повідомлення про провадження господарської діяльності, якщо це передбачено законом для даного виду господарської діяльності";

в абзаці першому частини третьої після слова "законодавства" доповнити словами "чи надання іншої недостовірної інформації, яка вимагається законом від суб'єкта господарювання при реєстрації декларації або поданні повідомлення про провадження господарської діяльності".

2. У Лісовому кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 1994, N 17, ст. 99 із наступними змінами):

1) статтю 281 доповнити новим пунктом 10 такого змісту:

"10) здійснює реєстрацію декларації про переведення земельних лісових ділянок до не лісових земель у цілях, пов'язаних з веденням лісового господарства, без їх вилучення у постійного лісокористувача;";

у зв'язку з цим пункти 10 - 13 вважати відповідно пунктами 11 - 14;

2) статтю 59 викласти у такій редакції:

"Стаття 59. Особливості використання земельних лісових ділянок для цілей, пов'язаних із веденням лісового господарства

Переведення земельних лісових ділянок до нелісових земель у цілях, пов'язаних з веденням лісового господарства, здійснюється без їх вилучення у постійного лісокористувача на підставі зареєстрованої в центральному органі виконавчої влади що реалізує державну політику у сфері лісового господарства, декларації про переведення земельних лісових ділянок до не лісових земель у цілях, пов'язаних з веденням лісового господарства, без їх вилучення у постійного лісокористувача (далі - декларація).

Реєстрація декларації здійснюється на безоплатній основі в десятиденний строк з дня отримання декларації.

Для реєстрації декларації суб'єкт господарювання подає особисто або надсилає рекомендованим листом до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового господарства чи до центру надання адміністративних послуг два примірники декларації українською мовою.

Вимагати подання інших документів забороняється.

Датою надходження декларації вважається дата її реєстрації як вхідної кореспонденції центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового господарства, або центром надання адміністративних послуг.

Відмова у реєстрації декларації не допускається.

Форма та порядок реєстрації декларації встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Суб'єкт господарювання є відповідальним за достовірність даних, наведених у декларації, відповідно до закону.

Використання нелісових земель у цілях, пов'язаних з веденням лісового господарства, без переведення до нелісових земель та без зареєстрованої декларації тягне відповідальність відповідно до закону.".

3. У Водному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 24, ст. 189 із наступними змінами):

1) у статті 14:

у пункті сьомому слова "днопоглиблювальні роботи, прокладання кабелів, трубопроводів та інших комунікацій на землях водного фонду" виключити;

доповнити новим пунктом 16 такого змісту:

"16) встановлення форми, обліку та порядку подання повідомлення про днопоглиблювальні роботи, прокладання кабелів, трубопроводів та інших комунікацій на землях водного фонду.";

2) доповнити статтею 301 такого змісту:

"Стаття 301. Повідомлення про днопоглиблювальні роботи, прокладання кабелів, трубопроводів та інших комунікацій на землях водного фонду

Виконання днопоглиблювальних робіт, прокладання кабелів, трубопроводів та інших комунікацій на землях водного фонду здійснюється після отримання відповідним дозвільним органом повідомлення.

Форма, облік та порядок подання повідомлення адміністратора центра надання адміністративних послуг або відповідного дозвільного органу встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Повідомлення подається в паперовій або електронній формі за допомогою телекомунікаційних засобів зв'язку.

За подання повідомлення плата не справляється.";

3) частину третю статті 110 доповнити новим пунктом 15 такого змісту:

"15) поданні недостовірної інформації або неподанні повідомлення про днопоглиблювальні роботи, прокладання кабелів, трубопроводів та інших комунікацій на землях водного фонду.".

4. У Законі України "Про охорону навколишнього природного середовища" (Відомості Верховної Ради України, 1991, N 41, ст. 546 із наступними змінами):

1) у пункті "г" частини першої статті 201 слова "на викиди шкідливих речовин у навколишнє природне середовище," виключити;

2) у пункті "д" частини першої статті 203 слова "викиди шкідливих речовин у навколишнє природне середовище," виключити;

3) у пункті "д" статті 204 слова "викиди шкідливих речовин у навколишнє природне середовище," виключити.

5. У Законі України "Про охорону праці" (Відомості Верховної Ради України, 2003, N 2, ст. 10 із наступними змінами):

1) статтю 21 викласти у такій редакції:

"Стаття 21. Додержання вимог щодо охорони праці під час проектування, будівництва (виготовлення) та реконструкції підприємств, об'єктів і засобів виробництва

Виробничі будівлі, споруди, машини, механізми, устаткування, транспортні засоби, що вводяться в дію після будівництва (виготовлення) або реконструкції, капітального ремонту тощо, та технологічні процеси повинні відповідати вимогам нормативно-правових актів з охорони праці.

Проектування виробничих об'єктів, розроблення нових технологій, засобів виробництва, засобів колективного та індивідуального захисту працюючих повинні провадитися з урахуванням вимог щодо охорони праці. Експертиза проектів будівництва на їх відповідність нормативно-правовим актам з охорони праці проводиться відповідно до статті 31 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності".

Набуття права на виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатації (застосування) машин, механізмів та устаткування підвищеної небезпеки здійснюється на підставі декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з охорони праці (далі - декларація).

Переліки видів робіт, машин, механізмів та устаткування підвищеної небезпеки, виконання або експлуатація (застосування) яких може здійснюватися на підставі такої декларації встановлюються Кабінетом Міністрів України.

Форма та порядок реєстрації декларації встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Реєстрація декларації здійснюється на безоплатній основі в десятиденний строк з дня отримання декларації.

Для реєстрації декларації суб'єкт господарювання подає особисто або надсилає рекомендованим листом до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці, чи до центру надання адміністративних послуг два примірники декларації українською мовою.

Вимагати подання інших документів забороняється.

Датою надходження декларації вважається дата її реєстрації як вхідної кореспонденції центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці, або центром надання адміністративних послуг.

Відмова у реєстрації декларації не допускається.

Суб'єкт господарювання є відповідальним за достовірність даних, наведених у декларації, відповідно до закону.

Виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатації (застосування) машин, механізмів та устаткування підвищеної небезпеки без зареєстрованої декларації тягне відповідальність відповідно до закону.

Експертиза проектної та іншої документації на виготовлення і впровадження нових технологій і засобів виробництва, засобів колективного та індивідуального захисту, реєстрація, огляди, випробування тощо виробничих об'єктів, інженерних інфраструктур об'єктів соціально-культурного призначення провадяться у порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України.

Технологічні процеси, машини, механізми, устаткування, транспортні засоби, хімічні речовини і їх сполуки та інша небезпечна продукція, придбані за кордоном, допускаються в експлуатацію (до застосування) лише за умови проведення експертизи на відповідність їх нормативно-правовим актам з охорони праці, що чинні на території України.

Не допускається застосування у виробництві шкідливих речовин у разі відсутності їх гігієнічної регламентації та державної реєстрації.

Декларація, передбачена цією статтею, при здійсненні діяльності в межах території виключної (морської) економічної зони України та на континентальному шельфі на умовах угоди про розподіл продукції, укладеної відповідно до Закону України "Про угоди про розподіл продукції", надається інвестору в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.";

2) абзац сьомий частини п'ятої статті 33 викласти у такій редакції:

"здійснює реєстрацію декларацій про початок виконання робіт підвищеної небезпеки та початок експлуатації (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки;".

6. У Законі України "Про охорону атмосферного повітря" (Відомості Верховної Ради України, 2001, N 48, ст. 252 із наступними змінами):

1) в абзаці другому частини першої статті 10 слова ", дозволами на викиди забруднюючих речовин" виключити;

2) частини п'яту - восьму, десяту та дванадцяту статті 11 виключити;

3) у статті 12 слова ", передбачених дозволами," виключити;

4) текст статті 14 викласти у такій редакції:

"Викиди забруднюючих речовин, для яких не встановлено відповідних нормативів екологічної безпеки, допускаються, до встановлення відповідних нормативів екологічної безпеки центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, обласні, Київські, Севастопольські міські державні адміністрації, органи виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища відповідно до їх повноважень за погодженням із центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення.";

5) абзаци п'ятий - сьомий частини першої статті 33 виключити;

у розділі IX "Прикінцеві положення" пункт 11 виключити.

7. Статтю 741 Закону України "Основи законодавства України про охорону здоров'я" (Відомості Верховної Ради України, 1993, N 4, ст. 19 із наступними змінами) викласти в такій редакції:

таття 741. Право на зайняття народною медициною (цілительством)

Народна медицина (цілительство) - методи оздоровлення, профілактики, діагностики і лікування, що ґрунтуються на досвіді багатьох поколінь людей, усталені в народних традиціях і не потребують державної реєстрації.

Особи, які не мають спеціальної медичної освіти, зареєстровані в установленому законом порядку як фізичні особи - підприємці, мають право на зайняття народною медициною (цілительством).

Кваліфікаційні вимоги до фізичних осіб - підприємців, які займаються народною медициною (цілительством), та умови зайняття народною медициною (цілительством) встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров'я.

Державний нагляд (контроль) за виконанням фізичними особами - підприємцями умов зайняття народною медициною (цілительством) здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров'я, шляхом проведення планових або позапланових перевірок відповідно до Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності".

Зайняття народною медициною (цілительством) з порушенням встановлених законодавством вимог тягне за собою відповідальність згідно із законом.

Забороняється здійснення цілительства з використанням засобів масової інформації.

Зайняття народною медициною (цілительством) здійснюється після отримання центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров'я повідомлення.

Форма, облік та порядок подання повідомлення адміністратора центра надання адміністративних послуг або центрального органа виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров'я встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Повідомлення подається в паперовій або електронній формі за допомогою телекомунікаційних засобів зв'язку.

За подання повідомлення плата не справляється.".

8. У Законі України "Про дорожній рух" (Відомості Верховної Ради України, 1993, N 31, ст. 338 із наступними змінами):

1) статтю 4 доповнити новим абзацом сімнадцятим такого змісту:

"визначення порядку реєстрації та форми декларації про одноразову участь у дорожньому русі транспортних засобів, вагові або габаритні параметри яких перевищують нормативні.";

2) у частині другій статті 22 слово ", погодженню" виключити;

3) частину другу статті 29 виключити;

4) абзаци п'ятий та дев'ятий частини першої статті 521 виключити.

9. У Законі України "Про карантин рослин" (Відомості Верховної Ради України, 2006, N 19 - 20, ст. 167 із наступними змінами):

1) у статті 1 термін "карантинний дозвіл (на імпорт або транзит)" виключити;

2) в абзаці восьмому статті 4 слова "карантинного дозволу," виключити;

3) абзац восьмий частини першої статті 7 виключити;

4) в абзаці дев'ятому частини четвертої статті 12 слова "та карантинні дозволи" виключити;

5) частину другу статті 35 виключити;

6) абзац четвертий частини першої статті 36 виключити;

7) статтю 37 виключити;

8) у статті 39:

абзац другий частини першої виключити;

у частині другій:

абзац другий виключити;

в абзаці сьомому слова "карантинного дозволу" виключити;

у частині третій слова "карантинним дозволом та/або" виключити;

9) в абзаці другому частини першої статті 41 слова "карантинного дозволу та/або";

10) в частині першій статті 43 слова ", незважаючи на наявність карантинного дозволу" виключити.

10. У Законі України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" (Відомості Верховної Ради України, 1994, N 27, ст. 218 із наступними змінами):

1) абзаци сьомий та восьмий статті 11 виключити;

2) частини першу - третю статті 16 виключити;

3) частину третю статті 17 виключити;

4) у частині другій статті 23 слова "та іншими джерелами іонізуючих випромінювань" виключити;

5) у абзаці другому частини третьої статті 35 цифри "16, 17" виключити.

11. У Законі України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів" (Відомості Верховної Ради України, 1995, N 46, ст. 345 із наступними змінами):

1) статтю 10 виключити;

2) у статті 14:

у частині першій слова "імпорт, експорт або" виключити;

у першому реченні частини третьої слова "за наявності відповідних ліцензій" виключити;

перше речення частини сьомої виключити;

у частині десятій слова ", які отримали ліцензію на право експорту" виключити;

3) у статті 15:

частину першу викласти у такій редакції:

"Імпорт, експорт алкогольними напоями та тютюновими виробами можуть здійснюватися суб'єктами господарювання всіх форм власності з дотриманням законодавства, а оптова торгівля - за наявності ліцензій.";

частину четверту та шосту виключити;

у частині одинадцятій слова ", які отримали ліцензію на право експорту алкогольних напоїв або тютюнових виробів," виключити;

у частині двадцять першій слова "імпорт, експорт," виключити;

абзац п'ятий частини двадцять дев'ятої виключити;

у частині тридцять третій слова "або імпорт, або експорт" виключити;

у частині тридцять четвертій слова "імпорт, експорт," виключити;

4) у частині четвертій статті 16 слова "або імпорт, експорт".

12. Підпункт сімнадцятий пункту "а" статті 30 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1997, N 24, ст. 170 із наступними змінами) виключити.

13. У Законі України "Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів" (Відомості Верховної Ради України, 2014, N 41 - 42, ст. 2024):

1) пункт 22 статті 1 виключити;

2) абзац п'ятий частини другої статті 4 виключити;

3) пункт четвертий частини третьої статті 9 виключити;

4) у пункті третьому частини другої статті 20 слова ", і отримувати експлуатаційний дозвіл у випадках, передбачених цим Законом" виключити;

5) статтю 23 виключити;

6) статтю 24 виключити;

7) у статті 25:

частину першу викласти у такій редакції:

"1. Оператори ринку, до початку роботи потужностей, зобов'язані подати компетентному органу заяву з інформацією про ці потужності, незалежно від стадії виробництва та/або обігу харчових продуктів на якій вони використовуються. Компетентний орган визначає перелік потужностей, що підлягають державній реєстрації та, на підставі поданої оператором ринку інформації, самостійно здійснює таку державну реєстрацію.";

у частині четвертій слова "відмови у реєстрації або" виключити;

частину п'яту викласти у такій редакції:

"5. Оператор ринку має право розпочати виробництво та/або обіг харчових продуктів після спливу 10 календарних днів, які обчислюються з наступного дня подачі заяви.";

частину дев'яту викласти у такій редакції:

"9. Повідомлення про відмову з вказівкою чітких підстав відмови у державній реєстрації потужностей та вимогою надання додаткової інформації, визначеної частиною третьою цієї статті, що не була надана заявником, надсилається заявнику не пізніше 15 робочих днів після отримання заяви. Оператор ринку у 10-денний термін зобов'язаний подати додаткову інформацію, визначену повідомленням компетентного органу.";

доповнити частиною десятою такого змісту:

"10. Оператор ринку несе відповідальність за достовірність та повноту інформації наданої для проведення державної реєстрації потужностей.";

8) частину шосту статті 32 виключити;

9) у абзацах першому та другому частини другої статті 34 слова ", що має експлуатаційний дозвіл" виключити;

10) пункт четвертий частини першої статті 37 виключити;

11) пункт другий частини другої статті 62 виключити;

12) у частині першій статті 64:

у пункті другому слово "незареєстрованих" замінити на слова "про які не повідомлено";

пункт третій виключити.

14. У Законі України "Про застосування спеціальних заходів щодо імпорту в Україну" (Відомості Верховної Ради України, 1999, N 11, ст. 78 із наступними змінами):

1) в абзаці першому частини восьмої статті 14 слова "згідно з дозволами на імпорт, виданими Міністерством та підтвердженими центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику" виключити;

2) у статті 15:

у частині першій слова "у разі подання відповідному органу доходів і зборів дозволу на імпорт, який видається Міністерством у встановленій ним формі" виключити;

абзац шостий частини другої виключити;

частини третю та четверту виключити;

3) у статті 16:

в абзаці третьому частини третьої слова "строки дії дозволів на імпорт," виключити;

частину дев'яту викласти у такій редакції:

"9. Спеціальні заходи можуть застосовуватися щодо імпорту товару, що є об'єктом спеціального розслідування, на всій території України або в одному, або кількох її регіонах. Якщо цей товар уже доставляється в Україну, ввезення його на митну територію України дозволяється за умови, що цей товар не буде переадресовуватися імпортером. ".

15. У Законі України "Про рослинний світ" (Відомості Верховної Ради України, 1999, N 22, ст. 198 із наступними змінами):

1) у частині другій статті 9 слова ", без надання їм відповідних дозволів" виключити;

2) у статті 10:

у частині першій слова "за дозволом" виключити;

частини четверту, п'яту, сьому - десяту виключити;

3) частину другу статті 17 виключити;

4) у статті 19 слова "і без отримання дозволу на спеціальне використання природних рослинних ресурсів" виключити;

5) абзаци 9 та 10 частини другої статті 40 виключити.

16. У Закон України "Про охорону культурної спадщини" (Відомості Верховної Ради України, 2000, N 39, ст. 333 із наступними змінами):

1) пункт двадцятий частини другої статті 5 викласти у такій редакції:

"20) встановлення форми, обліку та порядку подання повідомлення про відчуження або передачі пам'яток національного значення їхніми власниками чи уповноваженими ними органами іншим особам у володіння, користування або управління; ";

2) у статті 6:

у частині першій:

пункт дев'ятий викласти у такій редакції:

"9) встановлення форми, обліку та порядку подання повідомлення про програми та проекти містобудівних, архітектурних і ландшафтних перетворень, будівельних, меліоративних, шляхових, земельних робіт, реалізація яких може позначитися на стані пам'яток місцевого значення, їх територій і зон охорони;";

пункт шістнадцятий викласти у такій редакції:

"16) встановлення форми, обліку та порядку подання повідомлення про відчуження або передачі пам'яток місцевого значення їхніми власниками чи уповноваженими ними органами іншим особам у володіння, користування або управління;";

у частині другій:

пункт сьомий викласти в такій редакції:

"7) надання висновків щодо відповідних програм та проектів містобудівних, архітектурних і ландшафтних перетворень, будівельних, меліоративних, шляхових, земельних робіт в історико-культурних заповідних територіях та в зонах їх охорони, на охоронюваних археологічних територіях, в історичних ареалах населених місць; ";

пункт десятий виключити;

3) у статті 18:

абзац перший частини першої замінити новими абзацами такого змісту:

"1. Об'єкти культурної спадщини, що є пам'ятками (за винятком пам'яток, відчуження або передача яких обмежується законодавчими актами України) можуть бути відчужені, а також передані власником або уповноваженим ним органом у володіння, користування чи управління іншій юридичній або фізичній особі після отримання відповідним органом охорони культурної спадщини повідомлення.

Форма, облік та порядок подання повідомлення адміністратора центра надання адміністративних послуг або відповідного органа хорони культурної спадщини встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Повідомлення подається в паперовій або електронній формі за допомогою телекомунікаційних засобів зв'язку.

За подання повідомлення плата не справляється.";

у зв'язку з цим абзаци третій - четвертий вважати відповідно абзацами п'ятим - сьомим;

частину другу викласти у такій редакції:

"2. Початок реалізації програм та проектів містобудівних, архітектурних і ландшафтних перетворень, будівельних, меліоративних, шляхових, земельних робіт, реалізація яких може позначитися на стані пам'яток місцевого значення, їх територій і зон охорони здійснюється після отримання відповідним органом охорони культурної спадщини повідомлення.

Форма, облік та порядок подання повідомлення адміністратора центра надання адміністративних послуг або відповідного органа хорони культурної спадщини встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Повідомлення подається в паперовій або електронній формі за допомогою телекомунікаційних засобів зв'язку.

За подання повідомлення плата не справляється.";

4) статтю 46 доповнити новою частиною четвертою такого змісту:

"4. За подання недостовірної інформації або неподанні повідомлення про початок реалізації програм та проектів містобудівних, архітектурних і ландшафтних перетворень, будівельних, меліоративних, шляхових, земельних робіт, реалізація яких може позначитися на стані пам'яток місцевого значення, їх територій і зон охорони; та за відчуження, а також передачі власником або уповноваженим ним органом у володіння, користування чи управління іншій юридичній або фізичній особі об'єктів культурної спадщини, що є пам'ятками (за винятком пам'яток, відчуження або передача яких обмежується законодавчими актами України) особи притягаються до адміністративної відповідальності відповідно до законів України.";

у зв'язку з цим частину четверту вважати частиною п'ятою.

17. У Законі України "Про страховий фонд документації України" (Відомості Верховної Ради України, 2001, N 20, ст. 101 із наступними змінами):

1) в абзаці сьомому частини другої статті 6 слово "дозвільно-реєстраційні" замінити словом "реєстраційні";

2) частину першу статті 9 викласти у такій редакції:

"Спеціальні установи страхового фонду документації України здійснюють виготовлення документів страхового фонду, виробництво технічних засобів оброблення інформації та технологічного оснащення, що повинно відповідати вимогам технічного захисту інформації з обмеженим доступом і здійснюватися за умови реєстрації декларації про виготовлення документів страхового фонду, виробництво технічних засобів оброблення інформації і технологічного оснащення, що має відповідати вимогам технічного захисту інформації з обмеженим доступом. ";

3) доповнити статтею 91 такого змісту:

"Стаття 91. Декларація про виготовлення документів страхового фонду, виробництво технічних засобів оброблення інформації і технологічного оснащення, що має відповідати вимогам технічного захисту інформації з обмеженим доступом.

Реєстрація декларації про виготовлення документів страхового фонду, виробництво технічних засобів оброблення інформації і технологічного оснащення, що має відповідати вимогам технічного захисту інформації з обмеженим доступом (далі - декларація) здійснюється центральним органом виконавчої влади з питань формування та ведення страхового фонду документації України на безоплатній основі в десятиденний строк з дня отримання декларації.

Для реєстрації декларації суб'єкт господарювання подає особисто або надсилає рекомендованим листом до центрального органу виконавчої влади з питань формування та ведення страхового фонду документації України чи до центру надання адміністративних послуг два примірники декларації українською мовою.

Вимагати подання інших документів забороняється.

Датою надходження декларації вважається дата її реєстрації як вхідної кореспонденції центральним органом виконавчої влади з питань формування та ведення страхового фонду документації України або центром надання адміністративних послуг.

Відмова у реєстрації декларації не допускається.

Форма та порядок реєстрації декларації встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Суб'єкт господарювання є відповідальним за достовірність даних, наведених у декларації, відповідно до закону.

Виготовлення документів страхового фонду, виробництво технічних засобів оброблення інформації та технологічного оснащення, що повинно відповідати вимогам технічного захисту інформації з обмеженим доступом без зареєстрованої декларації тягне відповідальність відповідно до закону.";

4) в абзаці четвертому статті 21 після слова "документації" доповнити словами ", а також порядок і форму декларації".

18. У Законі України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 2001, N 47, ст. 251 із наступними змінами):

1) у абзаці другому статті 5 слова "отримали сертифікат" замінити словами "зареєстрували декларацію";

2) статтю 18 викласти у такій редакції:

"Стаття 18. Декларація суб'єкта оціночної діяльності

Декларація суб'єкта оціночної діяльності - суб'єкта господарювання (далі - декларація) є документом, що засвідчує право суб'єкта оціночної діяльності здійснення оціночної діяльності у формі оцінки майна за напрямами, що в ній зазначені.

Декларація реєструється в порядку, встановленому цим Законом, Фондом державного майна України. Форма декларації встановлюється зазначеним органом.

У декларації зазначаються найменування суб'єкта оціночної діяльності - суб'єкта господарювання, його юридичні реквізити, код Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ), дата видачі, напрями оцінки майна, щодо яких здійснюється практична діяльність. Декларація підписується керівником Фонду державного майна України та засвідчується печаткою.

Реєстрація декларації здійснюється безоплатно.

Оцінка майна, яка проведена суб'єктом оціночної діяльності - суб'єктом господарювання без зареєстрованої декларації, є недійсною.

Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, зазначені в статті 5 цього Закону, визнаються суб'єктами оціночної діяльності відповідно до положень, що регулюють їх діяльність.";

3) статтю 19 викласти у такій редакції:

"Стаття 19. Порядок реєстрації декларації суб'єкта оціночної діяльності

Для реєстрації декларації суб'єкт господарювання подає особисто або надсилає рекомендованим листом до Фонду державного майна України такі документи: два екземпляри декларації; довідку про оцінювачів, які працюють в його штатному складі, за формою, встановленою Фондом державного майна України; копії кваліфікаційних свідоцтв оцінювачів, зазначених у довідці. Реєстрація декларації здійснюється Фондом державного майна України протягом десяти днів з дня подання документів.

Вимагати подання інших документів забороняється.

Датою надходження декларації вважається дата її реєстрації як вхідної кореспонденції Фонду державного майна України.

Відмова у реєстрації декларації не допускається.

Суб'єкти оціночної діяльності - суб'єкти господарювання зобов'язані в тижневий строк письмово інформувати Фонд державного майна України про зміни у штатному складі оцінювачів суб'єкта з часу реєстрації декларації, його юридичному статусі, іншу суттєву інформацію.";

4) статтю 20 виключити;

5) статтю 22 викласти у такій редакції:

"Стаття 22. Державний реєстр суб'єктів оціночної діяльності

Фонд державного майна України веде Державний реєстр суб'єктів оціночної діяльності, декларації яких було зареєстровано Фондом державного майна.

У Державному реєстрі суб'єктів оціночної діяльності зазначається інформація про суб'єктів оціночної діяльності, декларації яких було зареєстровано, дата їх реєстрації, напрями оцінки майна, які зазначені у декларації, місцезнаходження суб'єкта, основна інформація про склад оцінювачів суб'єкта та їх кваліфікацію, інша суттєва інформація щодо досвіду та практичної діяльності з оцінки майна.

Державний реєстр суб'єктів оціночної діяльності надається на вимогу органів державної влади та органів місцевого самоврядування в порядку, встановленому законодавством.

Порядок надання довідок з Державного реєстру суб'єктів оціночної діяльності суб'єктам господарювання та фізичним особам встановлюється Фондом державного майна України.";

6) у частині другій статті 23:

в абзаці шостому слова "та сертифікатів" виключити;

доповнити новим абзацом сьомим такого змісту:

"реєстрація декларації суб'єктів оціночної діяльності;";

у зв'язку з цим абзаци сьомий - одинадцятий вважати відповідно абзацами восьмим - дванадцятим.

19. У Законі України "Про тваринний світ" (Відомості Верховної Ради України, 2002, N 14, ст. 97 із наступними змінами):

1) частину третю статті 17 виключити;

2) абзац четвертий частини першої статті 23 виключити;

3) частину третю статті 31 викласти у такій редакції:

"Дикі тварини, що утримуються підприємствами, установами, організаціями та громадянами у напіввільних умовах, чи в неволі без повідомлення про утримання диких тварин, документів на право вилучення їх з природного середовища (у разі якщо такі документи вимагаються законом), вважаються незаконно набутими.";

4) статтю 45 викласти у такій редакції:

"Стаття 45. Розведення в неволі рідкісних та таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів тварин

Розведення в неволі рідкісних та таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів тварин може дозволятися з метою їх збереження, охорони і відтворення насамперед, якщо цього неможливо досягнути в природних умовах, а також у науково-дослідних та інших цілях, які не мають наслідком скорочення чисельності цих тварин.

Для забезпечення збереження генетичного фонду рідкісних та таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів тварин наукові установи й організації проводять дослідження з питань штучного розведення тварин, створюють центри та "банки" зберігання необхідного для цього генетичного матеріалу. Фінансування діяльності центрів та "банків" зберігання генетичного матеріалу здійснюється у порядку, передбаченому статтею 42 Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища".

Суб'єкти господарювання мають право займатися розведенням у напіввільних умовах чи в неволі видів тварин, занесених до Червоної книги України, за наявності зареєстрованої декларації про розведення у напіввільних умовах чи в неволі видів тварин, занесених до Червоної книги України (далі - декларація).

Реєстрація декларації здійснюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища на безоплатній основі в десятиденний строк з дня отримання декларації.

Для реєстрації декларації суб'єкт господарювання подає особисто або надсилає рекомендованим листом до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища чи до центру надання адміністративних послуг два примірники декларації українською мовою.

Вимагати подання інших документів забороняється.

Датою надходження декларації вважається дата її реєстрації як вхідної кореспонденції центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища, або центром надання адміністративних послуг.

Відмова у реєстрації декларації не допускається.

Форма та порядок реєстрації декларації встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища.

Суб'єкт господарювання є відповідальним за достовірність даних, наведених у декларації, відповідно до закону.

Розведення у напіввільних умовах чи в неволі видів тварин, занесених до Червоної книги України без зареєстрованої декларації тягне відповідальність відповідно до закону.";

5) частину першу статті 46 виключити;

6) статтю 50 виключити;

7) абзац шостий частини першої статті 59 викласти у такій редакції:

"припиняти незаконні дії та встановлювати обмеження на право добування, всіх видів використання, утримання, реалізації, вивезення з України і ввезення на її територію диких тварин; ";

8) абзац десятий частини першої статті 60 виключити.

20. Статтю 19 Закону України "Про Червону книгу України" (Відомості Верховної Ради України, 2002, N 30, ст. 201 із наступними змінами) викласти у такій редакції:

"Стаття 19. Умови спеціального використання об'єктів Червоної книги України

Спеціальне використання (добування, збирання) об'єктів Червоної книги України здійснюється у виняткових випадках лише у наукових і селекційних цілях за дозволом центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, на підставі рішень Національної комісії з питань Червоної книги України, прийнятих відповідно до її повноважень.

Розведення (розмноження) об'єктів Червоної книги України у штучно створених (напіввільних) умовах у наукових і селекційних цілях, у тому числі для відтворення популяцій, дозволяється за наявності зареєстрованої декларації про розведення у напіввільних умовах чи в неволі видів тварин, занесених до Червоної книги України, з урахуванням вимог Закону України "Про тваринний світ".

Спеціальне використання (добування, збирання) об'єктів Червоної книги України з метою отримання прибутку забороняється.

Порядок видачі та форма дозволів та інших документів на спеціальне використання об'єктів Червоної книги України визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища, з урахуванням вимог Закону України "Про тваринний світ".".

21. У Законі України "Про туризм" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 13, ст. 180 із наступними змінами):

1) в абзаці другому частини другої статті 5 слова "і які в установленому порядку отримали ліцензію на туроператорську діяльність" виключити;

2) в абзаці сьомому частини другої статті 6 слова "ліцензування в галузі туризму," виключити;

3) абзац п'ятнадцятий частини першої статті 11 виключити;

4) статтю 17 викласти у такій редакції:

"Стаття 17. Здійснення туристичної діяльності

Суб'єкт підприємницької діяльності, який здійснює туроператорську діяльність, має виключне право на надання послуг з оформлення документів для виїзду за межі України. Туроператор може здійснювати також і турагентську діяльність.

Загальний розмір частки туроператора в статутних фондах інших туроператорів України не може перевищувати 20 відсотків їх статутних фондів.";

5) частину п'яту статті 19 виключити;

6) у пункті 3 частини четвертої статті 191 слова ", наявність ліцензії на провадження туристичної діяльності" виключити;

7) в абзаці другому частини другої статті 23 слова "номер ліцензії на відповідний вид діяльності," виключити;

8) абзац другий частини другої статті 24 виключити;

9) абзац четвертий частини першої статті 25 викласти у такій редакції:

"інформацію про наявність у суб'єкта, що здійснює підприємницьку діяльність у галузі туризму, документів, наявність яких передбачена законодавством;";

10) в абзаці п'ятому частини першої статті 27 слова "визначення ліцензійних умов та" виключити;

11) у статті 29 слова "додержання ліцензійних умов," виключити;

12) у частині другій статті 30:

абзац другий виключити;

в абзаці дев'ятому слова "ліцензійних умов" виключити;

в абзаці одинадцятому слова "або додержання ліцензійних умов" виключити;

13) у частині другій статті 37 слова "та отримання в установленому порядку ліцензії на здійснення туроператорської діяльності" виключити.

22. Абзац третій частини третьої статті 2 Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2005, N 48, ст. 483 із наступними змінами) викласти у такій редакції:

"Видача, анулювання, поновлення дозволів на реекспорт товарів, що походять з інших країн, міжнародних ветеринарних сертифікатів (для країн СНД - ветеринарних свідоцтв форми N 1, N 2, N 3) - при переміщенні за межі України, ветеринарних свідоцтв (для України - форми N 1, N 2) - при переміщенні за межі території Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, районів, міст (крім харчових продуктів тваринного походження для споживання людиною), карантинних сертифікатів, фітосанітарних сертифікатів, фітосанітарних сертифікатів на реекспорт здійснюється відповідно до цього Закону з урахуванням особливостей, визначених Митним кодексом України, Законом України "Про ветеринарну медицину" та Законом України "Про карантин рослин".".

23. У Законі України "Про благоустрій населених пунктів" (Відомості Верховної Ради України, 2005, N 49, ст. 517 із наступними змінами):

1) пункт чотирнадцятий частини другої статті 10 викласти в такій редакції:

"14) встановлення форми, обліку та порядку подання повідомлення про виконання земляних та ремонтних робіт, пов'язаних з порушенням об'єктів благоустрою.";

2) пункт перший частини першої статті 16 виключити;

3) статтю 261 викласти у такій редакції:

"Стаття 261. Повідомлення про порушення об'єктів благоустрою

1. Виконання земляних та ремонтних робіт, пов'язаних з порушенням об'єктів благоустрою, здійснюється після отримання виконавчим органом сільської, селищної, міської ради повідомлення.

Форма, облік та порядок подання повідомлення адміністратора центра надання адміністративних послуг або відповідного дозвільного органу встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Повідомлення подається в паперовій або електронній формі за допомогою засобів телекомунікацій.

За подання повідомлення плата не справляється.

2. Особа, яка виконала на об'єктах благоустрою земляні та/або ремонтні роботи, зобов'язана власними силами привести цей об'єкт благоустрою у належний стан або може у випадках, визначених пунктом 2 частини другої статті 19 цього Закону, сплатити його відновну вартість.";

4) частину першу статті 42 доповнити пунктом 91 в такій редакції:

"91) поданні недостовірної інформації або неподанні повідомлення про виконання земляних та ремонтних робіт, пов'язаних з порушенням об'єктів благоустрою;".

24. Статтю 33 Закону України "Про автомобільні дороги" (Відомості Верховної Ради України, 2005, N 51, ст. 556) викласти у такій редакції:

"Стаття 33. Організація руху транспортних засобів, навантаження на вісь, загальна маса або габарити яких перевищують норми, встановлені державними стандартами та нормативно-правовими актами

Рух транспортних засобів, навантаження на вісь, загальна маса або габарити яких перевищують норми, встановлені державними стандартами та нормативно-правовими актами, дозволяється після реєстрації декларації про одноразову участь у дорожньому русі транспортних засобів, вагові або габаритні параметри яких перевищують нормативні у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.".

25. У Законі України "Про захист тварин від жорстокого поводження" (Відомості Верховної Ради України, 2006, N 27, ст. 230 із наступними змінами):

1) статтю 8 викласти у такій редакції:

"Стаття 8. Особливості утримання диких тварин у неволі

Утримання диких тварин у неволі допускається, якщо створені умови, що відповідають їх біологічним, видовим та індивідуальним особливостям.

Утримання диких тварин у неволі без створення відповідних умов не допускається.

Утримання диких тварин у неволі здійснюється після отримання центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища повідомлення.

Форма, облік та порядок подання повідомлення адміністратора центра надання адміністративних послуг або центрального органа виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Повідомлення подається в паперовій або електронній формі за допомогою засобів телекомунікацій.

За подання повідомлення плата не справляється.

Допускається утримання дрібних диких тварин, які традиційно утримуються людьми в неволі і можуть бути забезпечені умовами утримання відповідно до вимог цього Закону."

2) частину першу статті 20 виключити;

3) абзац четвертий частини першої статті 292 виключити;

4) абзац четвертий частини першої статті 301 виключити.

26. У Законі України "Про дитяче харчування" (Відомості Верховної Ради України, 2006, N 44, ст. 433 із наступними змінами):

1) у статті 5:

абзац п'ятий виключити;

абзац шостий викласти у такій редакції:

"виробництва дитячого харчування з високоякісної сировини, вирощеної у спеціальних сировинних зонах;";

2) у статті 9:

у частині другій слова "у цехах, що мають експлуатаційний дозвіл для потужностей з виробництва дитячого харчування, отриманий у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України," виключити;

частину одинадцяту виключити.

27. У Законі України "Про ветеринарну медицину" (Відомості Верховної Ради України, 2007 р., N 5 - 6, ст. 53 із наступними змінами):

1) у статті 1:

термін "експлуатаційний дозвіл" виключити;

у терміні "експортні потужності (об'єкти)" слова "та мають відповідний експлуатаційний дозвіл" виключити;

2) у статті 34:

у частині першій слова "реєструватися" замінити на слова "подати інформацію для реєстрації";

у частині другій слова "зареєструвати" замінити на слова "подати інформацію для реєстрації";

3) статтю 50 виключити;

4) статтю 51 виключити;

5) статтю 52 виключити;

6) у частині першій статті 53:

слова ", за винятком зазначених у статті 50 цього Закону," виключити;

слова "зареєструвати такі потужності (об'єкти)" замінити на "подати інформацію для реєстрації таких потужностей (об'єктів)";

7) у частині першій статті 54 слова "отримали від Департаменту експлуатаційний дозвіл та" виключити.

28. У Законі України "Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів" (Відомості Верховної Ради України, 2007, N 35, ст. 484 із наступними змінами):

1) абзац восьмий частини першої статті 7 виключити;

2) частини третю, п'яту та шосту статті 16 виключити;

3) частину першу статті 19 викласти у такій редакції:

"Дозвіл на вивільнення ГМО у відкритій системі надається на безоплатній основі центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.".

29. Абзац сьомий пункту 4.8 розділу 4 Основних засад (стратегії) державної екологічної політики України на період до 2020 року, затверджених Законом України "Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2020 року" (Відомості Верховної Ради України, 2011, N 26, ст. 218) виключити.

30. У Переліку документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності, затвердженому Законом України "Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., N 47, ст. 532 із наступними змінами):

1) пункти 7 - 9, 14, 16, 30, 38, 42, 45, 48, 51, 52, 54, 67, 68, 74, 76, 80, 81, 82, 92, 93, 106, 108, 124, 128, 144, 148, 149 виключити;

2) у колонці "Назва документа дозвільного характеру" пункт 53 викласти у такій редакції:

"53. Дозвіл на проведення будь-яких діагностичних, експериментальних, випробувальних, вимірювальних робіт на підприємствах, в установах, організаціях, діяльність яких пов'язана з використанням біологічних агентів і радіоактивних речовин".

31. У статтях 9 та 10 Закону України "Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів" (Відомості Верховної Ради України, 2012, N 17, ст. 155 із наступними змінами) слова ", днопоглиблювальні", ", прокладання кабелів, трубопроводів та інших комунікацій" виключити.

32. У Законі України "Про охоронну діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 2013, N 2, ст. 8):

1) в абзаці четвертому частини першої статті 1 слова "на підставі отриманої у встановленому порядку ліцензії" виключити;

2) у статті 4:

у частині другій слова "Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності," виключити;

частину третю викласти у такій редакції:

"Центральний орган виконавчої влади у сфері охоронної діяльності здійснює у межах своєї компетенції контроль за додержанням суб'єктами охоронної діяльності законодавства про охоронну діяльність, а також приймає рішення про усунення недоліків охоронної діяльності її суб'єктами.";

3) у частині першій статті 5 слова "на підставі отриманої у встановленому порядку ліцензії" виключити;

4) частину четверту статті 6 викласти у такій редакції:

"Вимоги щодо будівельного, конструктивного та технічного забезпечення пунктів централізованого спостереження визначаються центральним органом виконавчої влади у сфері охоронної діяльності.";

5) статтю 7 виключити;

6) частину другу статті 11 викласти у такій редакції:

"2. Фахівець з організації заходів охорони та працівники, задіяні до роботи на пункті централізованого спостереження, повинні відповідати вимогам частини першої цієї статті, мати вищу освіту і в установлені спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі освіти і науки, молоді та спорту терміни та порядку підвищувати рівень кваліфікації.".

33. У Законі України "Про зайнятість населення" (Відомості Верховної Ради, 2013, N 24, ст. 243):

1) пункт десятий частини першої статті 16 виключити;

2) частину першу статті 38 викласти у такій редакції:

"Діяльність суб'єктів господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні за кордоном, регулюється Законом України "Про зовнішньоекономічну діяльність", цим Законом та іншими законодавчими актами України.";

3) у статті 53:

частину третю викласти у такій редакції:

"Якщо суб'єкт господарювання провадить діяльність з надання послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном, однак внаслідок такої діяльності він здійснює наймання працівників для подальшого виконання ними роботи в Україні в іншого роботодавця без отримання відповідного дозволу, на такого суб'єкта господарювання накладається штраф у двадцятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої на момент виявлення порушення.";

у частині восьмій слова "та Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності"" включити;

у частині одинадцятій слова "або анулювання ліцензії органом ліцензування" виключити.

34. Пункти шістнадцятий, дев'ятнадцятий, двадцятий, тридцятий частини першої статті 7 Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради, 2015, N 23, ст. 158) виключити.

35. Пункт другий частини другої статті 25 Закону України "Про побічні продукти тваринного походження, не призначені для споживання людиною" (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., N 24 ст. 171) виключити.

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім:

пункту 13 розділу I цього Закону, який набирає чинності одночасно з набранням чинності Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо харчових продуктів" (Відомості Верховної Ради України, 2014, N 41 - 42, ст. 2024);

пункту 35 розділу І цього Закону, який набирає чинності одночасно з набранням чинності Законом України "Про побічні продукти тваринного походження, не призначені для споживання людиною" (Відомості Верховної Ради України, 2015, N 24, ст. 171).

2. До приведення актів законодавства у відповідність із цим Законом їх положення застосовуються в частині, що не суперечить Конституції України та цьому Закону.

3. Кабінету Міністрів України протягом шести місяців з дня опублікування цього Закону:

1) привести свої нормативно-правові акти у відповідність із Конституцією України та цим Законом;

2) прийняти нормативно-правові акти, що випливають із цього Закону;

3) забезпечити перегляд і приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із Конституцією України та цим Законом.

 

Голова Верховної Ради України

 

 

* * *

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скорочення кількості документів дозвільного характеру, у тому числі шляхом поширення застосування декларативного (реєстраційного, заявницького) принципу"

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Надмірна кількість документів дозвільного характеру, отримання яких вимагається чинним законодавством від суб'єктів господарювання, для здійснення того чи іншого виду господарської діяльності, значно ускладнює умови ведення бізнесу, лягає на підприємців додатковим регуляторним тягарем.

З метою усунення надмірних чи невиправданих механізмів регулювання сфери господарської діяльності в рамках реалізації підпункту 2 пункту 101 плану заходів з виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України та Стратегії сталого розвитку "Україна - 2020" у 2015 році, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 04.03.2015 N 213-р, та Плану заходів щодо дерегуляції господарської діяльності, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18.03.2015 N 357-р, розроблено законопроект, спрямований на скасування або переведення на декларативні/реєстраційні процедури окремих процедур одержання документів дозвільного характеру та ліцензій видів господарської діяльності.

Основними підставами для скорочення кількості документів дозвільного характеру та ліцензій видів господарської діяльності є:

дублювання документів дозвільного характеру та об'єктів, на які вони видаються;

невиправданість застосування дозвільного документа чи ліцензії як інструменту державного регулювання господарської діяльності;

необхідність отримання документа дозвільного характеру чи ліцензії на види діяльності, провадження яких не містить істотних ризиків (загроз) для здоров'я населення та навколишнього середовища;

неузгодженість положень окремих законів України.

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою проекту Закону України є поліпшення умов ведення бізнесу шляхом усунення зайвих обмежень у провадженні господарської діяльності.

Проектом пропонується внести зміни до законів України "Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності", "Про ліцензування видів господарської діяльності" та до низки спеціальних законодавчих актів України в частині скорочення кількості документів дозвільного характеру та ліцензій видів господарської діяльності.

Загалом передбачається скасування 30 документів дозвільного характеру, включених до Переліку документів дозвільного характеру, затвердженого Законом України від 19.05.2011 N 3392, та 5 ліцензій окремих видів господарської діяльності. Крім того, пропонується установити можливість провадження деяких видів господарської діяльності на підставі подання декларації (переведення 6 документів дозвільного характеру на декларативний принцип) та повідомлення (переведення 7 документів дозвільного характеру на повідомлення) без отримання документа дозвільного характеру.

3. Правові аспекти

Законодавчі акти у даній сфері правового регулювання:

Закон України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності";

Закон України "Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності";

Закон України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення";

Закон України "Про страховий фонд документації України";

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";

Закон України "Про застосування спеціальних заходів щодо імпорту в Україну";

Лісовий кодекс України;

Водний кодекс України;

Кодекс України про адміністративні правопорушення;

Закон України "Про охорону праці";

Закон України "Про тваринний світ";

Закон України "Про рослинний світ";

Закон України "Про Червону книгу України";

Закон України "Про ветеринарну медицину";

Закон України "Про карантин рослин";

Закон України "Про захист тварин від жорстокого поводження";

Закон України "Про охорону атмосферного повітря";

Закон України "Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів";

Закон України "Про дорожній рух";

Закон України "Про автомобільні дороги";

Закон України "Про охорону культурної спадщини";

Закон України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні";

Закон України "Про охорону навколишнього природного середовища";

Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я";

Закон України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів";

Закон України "Про туризм";

Закон України "Про дитяче харчування";

Закон України "Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2020 року";

Закон України "Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів";

Закон України "Про охоронну діяльність";

Закон України "Про зайнятість населення";

Закон України "Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів";

Закон України "Про ліцензування видів господарської діяльності";

Закон України "Про побічні продукти тваринного походження, не призначені для споживання людиною";

Закон України "Про благоустрій населених пунктів".

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація проекту Закону не потребує додаткових витрат з державного бюджету.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект Закону потребує погодження з Міністерством фінансів України, Міністерством освіти і науки України, Міністерством внутрішніх справ України, Міністерством юстиції України, Міністерством аграрної політики та продовольства України, Міністерством охорони здоров'я України, Міністерством екології та природних ресурсів України, Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Міністерством культури України, Державною регуляторною службою України, Міністерством соціальної політики України, Фондом державного майна України, Міністерством енергетики та вугільної промисловості України, Міністерством інфраструктури України.

6. Регіональний аспект

Проект Закону України не стосується питань розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

61. Запобігання дискримінації

У проекті Закону України відсутні положення, які містять ознаки дискримінації. Громадська антидискримінаційна експертиза не проводилася.

7. Запобігання корупції

У проекті Закону України відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Проект розміщено на офіційному сайті Мінекономрозвитку з метою оприлюднення та отримання пропозицій.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект Закону України не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект Закону має на меті усунення надмірних чи невиправданих механізмів регулювання сфери господарської діяльності шляхом спрощення дозвільних процедур.

101. Вплив реалізації акта на ринок праці

Реалізація Закону України не впливає на ринок праці.

11. Прогноз результатів

Реалізація законопроекту сприятиме створенню більш сприятливих умов для ведення бізнесу в Україні та підвищенню рівня захисту суб'єктів господарювання.

Крім того, буде забезпечено скорочення функцій та удосконалення процедур адміністративного регулювання економіки, запроваджено прозорі правила для суб'єктів економічної діяльності та умови для підвищення рівня їх захисту.

 

Виконувач обов'язків Міністра
економічного розвитку
і торгівлі України

Ю. Ковалів

___ ____________ 2015 р.

 

 

* * *

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
до проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скорочення кількості документів дозвільного характеру, ліцензій певних видів господарської діяльності, у тому числі шляхом поширення застосування декларативного (реєстраційного, заявницького) принципу"

1. Проблема, яку передбачається розв'язати шляхом державного регулювання

Законопроект розроблено в рамках реалізації підпункту 2 пункту 101 плану заходів з виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України та Стратегії сталого розвитку "Україна - 2020" у 2015 році, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 04.03.2015 N 213-р, та Плану заходів щодо дерегуляції господарської діяльності, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18.03.2015 N 357-р, щодо удосконалення процедур адміністративного регулювання економіки, поліпшення умов ведення бізнесу, розширення свободи підприємницької діяльності шляхом усунення зайвих обмежень у провадженні господарської діяльності.

Потребує вирішення проблема наявності надмірного адміністративного тиску державних органів на діяльність суб'єктів господарювання у вигляді ліцензійних, дозвільних і погоджувальних процедур; започаткування та провадження господарської діяльності.

Пропонується внести зміни до 35 законодавчих актів, які регулюють провадження господарської діяльності у відповідних сферах.

2. Цілі державного регулювання

Ціллю державного регулювання є удосконалення процедур адміністративного регулювання економіки, поліпшення умов ведення бізнесу, розширення свободи підприємницької діяльності, що дасть можливість підвищити позицію України у рейтингу Doing Business.

З метою усунення надмірних чи невиправданих механізмів регулювання сфери господарської діяльності пропонується скасувати необхідність одержання дозвільних документів та ліцензій, які відсутні, як інструмент державного регулювання, у законодавстві ЄС, дублюють інші документи дозвільного характеру або господарська діяльність, на провадження якої вони видаються, не становить значних ризиків (загроз) для здоров'я населення та навколишнього середовища, а також повноваження органів влади щодо їх видачі шляхом внесення змін до законів України, які регулюють відносини у відповідних сферах господарської діяльності.

3. Визначення альтернативних способів досягнення зазначених цілей та аргументи щодо переваги обраного способу

Досягнути мети регуляторного акта можливо шляхом внесення змін до базових законодавчих актів, якими встановлено загальні засади надання адміністративних послуг, та спеціальних законів, що регулюють відносини, пов'язані з одержанням ліцензій та документів дозвільного характеру.

В якості альтернативи до запропонованого способу регулювання можливо розглянути так званий "статус-кво", тобто залишення законодавства без змін. Проте не буде створено умов для дерегуляції господарської діяльності та не буде досягнуто цілей, визначених програмними документами Кабінету Міністрів України.

Позиція щодо відмови від врегулювання цієї проблеми не сприяє модернізації системи державного регулювання господарської діяльності та сприяє існуванню ризиків для проявів корупції, а тому є неприйнятною.

Єдиним способом вирішення проблеми, яку передбачається розв'язати шляхом державного регулювання, є прийняття запропонованого регуляторного акта.

4. Механізм, який застосовується для розв'язання проблеми, і відповідні заходи

Розв'язання проблемних питань відбувається у спосіб розробки проекту Закону, спрямованого на вдосконалення загальних засад здійснення адміністративних послуг і спрощення процедур їх надання у відповідних сферах господарської діяльності, що сприятиме створенню більш сприятливих умов для ведення бізнесу в Україні та підвищенню рівня захисту суб'єктів господарювання.

Таким чином, даний регуляторний акт містить норми, реалізація яких сприятиме усуненню надмірного адміністративного тиску державних органів на діяльність суб'єктів господарювання у вигляді ліцензійних, дозвільних і погоджувальних процедур; спрощенню започаткування та провадження господарської діяльності.

5. Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Вплив зовнішніх факторів на дію регуляторного акта

Регуляторний акт спрямований на виконання плану заходів з виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України та Стратегії сталого розвитку "Україна - 2020" у 2015 році, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 04.03.2015 N 213-р, та Плану заходів щодо дерегуляції господарської діяльності, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18.03.2015 N 357-р.

Разом з тим, на дію регуляторного акта може упродовж деякого часу негативно впливати низька обізнаність суб'єктів господарювання.

Позитивно на дію регуляторного акта може вплинути широка інформаційна підтримка його прийняття.

Оцінка можливості впровадження та виконання вимог регуляторного акта

Впровадження та виконання вимог регуляторного акта органами державної влади не потребує витрат з бюджетів усіх рівнів.

Впровадження регуляторного акта призведе до зменшення матеріальних та часових витрат як при започаткуванні бізнесу, так і в ході провадження господарської діяльності.

Державний нагляд та контроль за додержанням вимог акта

Додержання вимог регуляторного акта не потребує запровадження державного нагляду та контролю.

6. Очікувані результати прийняття акта

Сфера впливу

Витрати

Вигоди

Держава (органи державної влади)

Немає

Лібералізація адміністративного регулювання діяльності суб'єктам господарювання, створення привабливого інвестиційного клімату

Суб'єкти господарювання

Немає

Спрощення провадження господарської діяльності, зменшення впливу державних органів на діяльність суб'єктів господарювання

Громадяни

Немає

Опосередковані

7. Строки дії акта

Зазначений регуляторний акт буде чинним з дня його офіційного опублікування, крім:

пункту 13 розділу I цього Закону, який набирає чинності одночасно з набранням чинності Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо харчових продуктів" (Відомості Верховної Ради України, 2014, N 41 - 42, ст. 2024);

пункту 35 розділу I цього Закону, який набирає чинності одночасно з набранням чинності Законом України "Про побічні продукти тваринного походження, не призначені для споживання людиною" (Відомості Верховної Ради України, 2015, N 24, ст. 171).

Термін дії акта не обмежено.

8. Показники результативності акта

До показників результативності регуляторного акта належить:

розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів, пов'язаних з дією акта, - додаткових витрат з державного бюджету не передбачається;

розмір коштів і час, що витрачатимуться особами, пов'язаними з виконанням вимог акта, - не передбачається додаткових витрат коштів та часу суб'єктами господарювання щодо впровадження запропонованих норм, які регламентовані в законопроекті;

кількість суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта, - суб'єкти господарювання та/або фізичні особи - необмежена кількість;

рівень поінформованості фізичних осіб з основних положень акта - високий, проект розміщено на офіційному сайті Мінекономрозвитку з метою оприлюднення та отримання пропозицій.

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результатів

Базове та повторне відстеження результативності зазначеного акта здійснюється відповідно до вимог статті 10 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".

Базове відстеження результативності проекту регуляторного акта здійснюється до дня набрання ним чинності.

Метод проведення відстеження результативності - соціологічний. Для участі в соціологічному опитуванні будуть залучені суб'єкти, на яких поширюється дія цього регуляторного акта.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта буде здійснено через рік після набрання чинності цього регуляторного акта, в результаті якого відбудеться порівняння показників базового та повторного відстеження. У разі виявлення неврегульованих та проблемних моментів буде розглядатись можливість їх виправлення шляхом внесення відповідних змін.

Строк виконання заходів - 45 робочих днів.

 

Виконувач обов'язків Міністра
економічного розвитку
і торгівлі України

Ю. Ковалів

"___" ____________ 2015 р.

 

Опрос