Идет загрузка документа (51 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об одобрении Концепции развития системы предоставления электронных услуг в Украине (неофициальный текст)

Субъект законодательной инициативы
Проект, Неофициальный текст от 11.06.2015

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від ____________ 2015 р. N ___

Київ

Про схвалення Концепції розвитку системи надання електронних послуг в Україні

1. Схвалити Концепцію розвитку системи надання електронних послуг в Україні, що додається.

2. Державному агентству з питань електронного урядування України разом з Міністерством економічного розвитку та торгівлі України розробити та в установленому порядку подати у тримісячний строк Кабінетові Міністрів України план заходів щодо реалізації Концепції, схваленої цим розпорядженням.

3. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям, а також державним підприємствам, установам та організаціям, що належать до сфери їх управління, керуватись положеннями Концепції при запровадженні електронних послуг.

4. Рекомендувати органам місцевого самоврядування, а також комунальним підприємствам, установам та організаціям, що належать до сфери їх управління, керуватись положеннями Концепції при запровадженні електронних послуг.

 

Прем'єр-міністр України

А. ЯЦЕНЮК

 

КОНЦЕПЦІЯ
розвитку системи надання електронних послуг в Україні

Дія цієї Концепції поширюється на суспільні відносини, пов'язані з наданням адміністративних послуг в електронній формі.

У цій Концепції терміни, що вживаються мають такі значення:

автентифікація - електронний процес, який дає змогу підтвердити електронну ідентифікацію фізичної, юридичної особи, інформаційної або інформаційно-телекомунікаційної системи, а також походження та цілісність електронних даних;

електронна ідентифікація - процес використання ідентифікаційних даних особи в електронній формі, які однозначно визначають фізичну, юридичну особу або представника юридичної особи;

електронна послуга - адміністративна послуга, що надається суб'єкту звернення в електронній формі за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій;

схема електронної ідентифікації - система електронної ідентифікації, в якій засоби електронної ідентифікації видаються фізичним, юридичним особам та представникам юридичних осіб.

Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у законах України "Про адміністративні послуги", "Про електронний цифровий підпис", "Про електронні документи та електронний документообіг", Стратегії розвитку інформаційного суспільства в Україні та Концепції розвитку електронного урядування в Україні.

Положення цієї Концепції також поширюється на надання органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, які перебувають в їх управлінні, інших послуг фізичним та юридичним особам в електронній формі.

Проблема, яка потребує розв'язання

Відповідно до Стратегії сталого розвитку "Україна - 2020", схваленою Указом Президента України від 12.01.2015 року N 5/2015, Програми діяльності Кабінету Міністрів України, схваленої Постановою Верховної Ради України від 11.12.2014 року N 26-VIII, розвиток електронного урядування, зокрема запровадження електронних послуг, визначено одним з головних пріоритетів реформування системи державного управління. Також, в рамках реалізації Угоди про асоціацію з Європейським Союзом Україна має забезпечити комплексний розвиток електронних послуг відповідно до європейських вимог.

Разом з тим, згідно останнього дослідження ООН (United Nations E-government Survey 2014) щодо розвитку електронного урядування (E-Government Development Index) Україна посіла 87 місце серед 193 країн, втративши 19 позицій за останні 2 роки та 33 позиції за останні чотири роки. При цьому, найбільш низьку оцінку - 0,2677 Україна отримала за компонентом "Он-лайн послуги".

Це свідчить про значне відставання України від світових темпів розвитку електронних послуг та необхідність розробки єдиної скоординованої державної політики у цій сфері, спрямованої на вирішення таких першочергових проблем:

несформованість нормативно-правової бази, що регулює сферу надання електронних послуг;

неврегульованість питання електронної ідентифікації та автентифікації суб'єктів звернення при наданні електронних послуг;

відсутність міжвідомчої електронної взаємодії при наданні адміністративних послуг, що призводить до встановлення надмірних вимог до переліку документів, необхідних для надання адміністративних послуг, дублювання інформації в інформаційних системах суб'єктів надання адміністративних послуг та додаткових труднощів при отриманні необхідних даних для прийняття рішення стосовно результатів надання адміністративних послуг;

складність та зарегульованість поточних порядків надання адміністративних послуг у традиційний спосіб, що ускладнює запровадження таких послуг в електронній формі;

відсутність затвердженого переліку та опису адміністративних послуг, у т. ч. реєстру адміністративних послуг та переліку пріоритетних адміністративних послуг для запровадження їх надання в електронній формі;

брак довіри до електронного середовища як з боку суб'єктів надання адміністративних послуг, так і з боку суб'єктів звернення;

невизначеність формату електронного документа, згідно якого суб'єкт звернення має подавати документи, необхідні для отримання адміністративної послуги в електронній формі;

відсутність сформованого бачення щодо створення єдиної інформаційно-телекомунікаційної інфраструктури, що забезпечує надання електронних послуг на основі єдиних принципів та правил;

низький рівень готовності працівників органів влади та громадян до запровадження електронних послуг.

Крім того, існуюча система надання адміністративних послуг в Україні характеризується низькою доступністю, непрозорістю, закритістю для суб'єктів звернення та потребує негайного реформування. Упорядкування й оптимізація адміністративних послуг та поетапне запровадження їх надання в електронній формі є найкращим шляхом такого реформування.

Мета і строки реалізації концепції

Метою цієї Концепції є організація цілеспрямованої діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування для формування ефективної системи надання електронних послуг в Україні.

Основними принципами розвитку електронних послуг в Україні є:

1. Орієнтація на споживача.

Саме потреби суб'єктів звернення мають визначати перелік та способи надання електронних послуг.

2. Доступність.

Розвиток системи надання електронних послуг має на меті забезпечення рівних можливостей для всіх суб'єктів звернення незалежно від соціальних, економічних, територіальних чи фізичних особливостей.

3. Безпека та захист персональних даних.

Суб'єкти звернення повинні мати впевненість, що вони взаємодіють з суб'єктами надання адміністративних послуг на умовах довіри, із забезпеченням захисту інформації та персональних даних відповідно до вимог чинного законодавства.

4. Дебюрократизація та адміністративне спрощення.

Розвиток системи надання електронних послуг має на меті спрощення порядків надання та зменшення кількості адміністративних послуг, у т. ч. через запровадження міжвідомчої електронної взаємодії.

5. Прозорість.

Суб'єкти звернення повинні розуміти весь процес надання електронної послуги та мати можливість отримувати інформацію про хід надання електронної послуги.

6. Збереження електронної інформації.

Принцип полягає у забезпеченні цілісності та достовірності інформації про дії суб'єктів надання адміністративних послуг, пов'язані з отримання персональних даних про суб'єктів звернення, з можливістю доступу суб'єктів звернення до такої інформації.

7. Відкритість та повторне використання.

Цей принцип передбачає здатність суб'єктів надання адміністративних послуг співпрацювати для надання якісних та ефективних електронних послуг, використовуючи дані та технічні рішення один одного, не порушуючи при цьому вимог до захисту інформації та персональних даних.

8. Технологічна нейтральність.

При запровадженні електронних послуг повинні бути визначенні функціональні можливості, які можуть бути реалізовані з використанням різних технологій.

9. Ефективність і результативність

Суб'єкти надання адміністративних послуг повинні планувати запровадження електронних послуг з урахуванням досягнення конкретних показників щодо ефективності та результативності їх надання, у т. ч. економії бюджетних коштів та підвищення задоволеності суб'єктів звернення.

Ці основоположні принципи повинні бути враховані суб'єктами надання адміністративних послуг при запровадженні електронних послуг.

Реалізація Концепції передбачена на період до 2020 року та складається з трьох основних етапів:

на першому етапі (2015 - 2016 роки) передбачається:

удосконалення існуючої та розробка необхідної нормативно-правової й нормативно-технічної бази;

формування єдиної інформаційно-телекомунікаційної інфраструктури надання електронних послуг;

проведення оптимізації порядків надання адміністративних послуг;

реалізація пілотних проектів із запровадження пріоритетних електронних послуг;

підготовка державних службовців, працівників органів місцевого самоврядування та суб'єктів звернення до надання електронних послуг;

популяризація електронних послуг серед населення;

на другому етапі (2017 - 2018 роки) планується:

запровадження пріоритетних електронних послуг відповідно до переліку 20 базових послуг Європейського союзу;

удосконалення та розвиток єдиної інформаційно-телекомунікаційної інфраструктури надання електронних послуг;

розвиток каналів доступу до електронних послуг і способів електронної ідентифікації й автентифікації;

широке залучення фізичних та юридичних осіб до використання електронних послуг;

третій етап (2019 - 2020 роки) передбачає організацію надання електронних послуг в усіх сферах суспільного життя, надання інтегрованих електронних послуг, а також запровадження транскордонних електронних послуг з Європейським союзом.

Шляхи і способи розв'язання проблеми

Для досягнення мети та вирішення завдань, передбачених цією Концепцією, необхідно забезпечити виконання комплексних заходів за наступними напрямами:

оптимізація порядків надання адміністративних послуг;

визначення та планування етапів розвитку електронних послуг, а також встановлення вимог та порядку реалізації кожного з етапів;

формування єдиної інформаційно-телекомунікаційної інфраструктури, що забезпечує надання електронних послуг;

розвиток цифрової грамотності та навичок громадян.

Заходи щодо реалізації Концепції, органи, відповідальні за їх виконання, та строки виконання таких заходів визначаються у планах заходів щодо її реалізації.

Координація та контроль реалізації положень Концепції, виконання планів заходів, моніторинг стану їх виконання має забезпечуватись міжгалузевою радою з питань розвитку електронного урядування. До проведення моніторингу з метою дотримання об'єктивності та неупередженості залучатимуться неурядові організації, незалежні інститути та експерти.

Оптимізація порядків надання адміністративних послуг

Запровадження якісних та ефективних електронних послуг неможливе без оптимізації існуючих порядків надання адміністративних послуг, що націлена на:

1. Скорочення кількості документів, що вимагаються від суб'єкта звернення, за рахунок запровадження міжвідомчої електронної взаємодії, відкриття доступу до державних інформаційних ресурсів або визнання окремих документів надлишковими.

2. Скорочення кількості та спрощення процедур, що передбачені порядком надання адміністративної послуги.

3. Запровадження електронних форм взаємодії суб'єктів звернення та суб'єктів надання адміністративної послуг при:

ідентифікації та аутентифікації суб'єкта звернення;

поданні заяви та інших документів, необхідних для отримання адміністративної послуги;

отриманні інформації про хід розгляду заяви;

отриманні результату адміністративної послуги;

здійсненні оплати за надання адміністративної послуги (у разі встановлення такої);

а також при записі на прийом, отриманні консультації, подачі скарг або оцінюванні якості надання адміністративної послуги.

4. Визначення окремих процедур, що передбачені порядком надання адміністративної послуги, які можуть бути автоматизовані.

5. Скорочення термінів виконання окремих процедур, що передбачені порядком надання адміністративної послуги, та загального терміну надання адміністративної послуги.

З метою проведення оптимізації необхідним є:

визначення пріоритетних адміністративних послуг для запровадження їх надання в електронній формі (додається);

розробка вимог та рекомендацій щодо проведення оптимізації адміністративних послуг.

Планування етапів розвитку електронних послуг

Запровадження електронних послуг має здійснюватись шляхом послідовного виконання таких чотирьох ключових етапів розвитку електронних послуг.

1. Перший етап розвитку електронних послуг передбачає забезпечення можливості дистанційного доступу суб'єкта звернення до повної, актуальної та достовірної інформації про адміністративну послугу за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій.

Реалізація даного етапу забезпечується шляхом розміщення на єдиному державному порталі адміністративних послуг та/або інших інформаційних системах повної, актуальної та достовірної інформації про відповідні адміністративні послуги згідно законодавства.

2. Другий етап розвитку електронних послуг передбачає забезпечення можливості дистанційного доступу суб'єкта звернення для завантаження, заповнення та друку електронних заяв та інших документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій.

На цьому етапі суб'єкти звернення мають можливість заздалегідь сформувати необхідний пакет документів для подальшого звернення до відповідного суб'єкта надання адміністративної послуги або центру надання адміністративних послуг.

Реалізація даного етапу забезпечується шляхом розміщення на єдиному державному порталі адміністративних послуг та/або інших інформаційних системах форм й шаблонів заяв та інших документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, рекомендацій щодо їх заповнення, а також форм платіжних документів та платіжні реквізити.

3. Третій етап розвитку електронних послуг передбачає забезпечення можливості подання суб'єктом звернення заяви та інших документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, в електронній формі.

На відміну від перших двох етапів розвитку електронних послуг, реалізація третього етапу потребує значних зусиль щодо нормативно-правового, організаційного та техніко-технологічного забезпечення цього процесу у зв'язку з необхідністю:

електронної ідентифікації та автентифікації суб'єкта звернення;

визначення електронних форм заяв та інших документів;

формування та передачі електронних документів;

розробки та затвердження інформаційних та технологічних карток електронних послуг;

підготовки державних службовців та працівників органів місцевого самоврядування до надання електронних послуг.

Реалізація даного етапу передбачає:

визначення необхідного рівня гарантії схем електронної ідентифікації суб'єкта звернення та інтеграцію єдиного державного порталу адміністративних послуг та/або інших інформаційних систем з відповідною схемою електронної ідентифікації або єдиною системою ідентифікації та автентифікації;

створення на єдиному державному порталі адміністративних послуг та/або інших інформаційних системах можливості заповнення електронних форм заяв та інших документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також завантаження інших необхідних документів в електронній формі, для яких неможливе створення електронних форм;

забезпечення можливості передачі зазначених документів суб'єкта звернення до інформаційної системи відповідного суб'єкта надання адміністративної послуги;

забезпечення можливості отримання інформаційною системою суб'єкта надання адміністративної послуги заяви та інших документів від суб'єкта звернення в електронній формі, а також перевірки (встановлення) юридичної сили поданих електронних документів та встановлення особи суб'єкта звернення відповідно до вимог чинного законодавства.

Також, на зазначеному етапі можуть бути передбачені такі можливості як отримання суб'єктами звернення дистанційної консультації та дистанційний запис на прийом до суб'єкта надання адміністративної послуги або центру надання адміністративних послуг.

4. Четвертий етап розвитку електронних послуг передбачає забезпечення виконання всіх процедур, передбачених порядком надання адміністративної послуги, в електронній формі, у т. ч.:

інформування про хід розгляду заяви; видача результату адміністративної послуги;

здійснення оплати за надання адміністративної послуги (у разі встановлення такої).

На цьому етапі повинна бути завершена повна автоматизація внутрішніх процесів суб'єктів надання адміністративних послуг та автоматизація міжвідомчої електронної взаємодії.

Реалізація даного етапу передбачає:

інтеграцію інформаційної системи суб'єкта надання адміністративних послуг з системою електронної взаємодії державних електронних інформацій ресурсів з метою автоматизації обміну даними;

дистанційне інформування суб'єкта звернення про завершення виконання певної процедури, передбаченої порядком надання електронної послуги, як в автоматичному режимі, так і за запитом щодо: подачі документів, прийняття документів в роботу, отримання даних при міжвідомчій електронній взаємодії, проведення експертизи (якщо така передбачена порядком), здійснення оплати, результату електронної послуги;

затвердження електронних форм результату електронної послуги із забезпеченням однакової юридичної сили для результатів надання адміністративної послуги у паперовій та електронній формах, визначенням норм щодо відображення у відповідній державній інформаційній системі результату в електронній формі, а також забезпеченням можливості перевірки ревізійними та контролюючими органами результату в електронній формі та створення можливості для використання такого результату при здійсненні подальших правочинів;

забезпечення можливості здійснення оплати за надання електронної послуги через єдиний державний портал та/або інші інформаційні системи з використанням засобів електронних платежів за попередньо заповненими реквізитами;

Також, на зазначеному етапі можуть бути передбачені такі можливості як дистанційна оцінка якості надання електронної послуги, подання скарги щодо порушення порядку надання електронної послуги та автоматичне планування необхідності отримання адміністративної послуги суб'єктом звернення на підставі наявної інформації.

Четвертий етап розвитку електронних послуг не виключає фізичного контакту суб'єкта звернення та суб'єкта надання адміністративної послуги, якщо таке передбачено законодавством у випадках необхідності проведення відповідних експертиз згідно порядку надання адміністративної послуги або необхідності отримання результату електронної послуги у фізичній формі.

Результат надання електронної послуги у фізичній формі може бути виданий суб'єкту звернення через територіальні підрозділи суб'єкта надання адміністративних послуг, центри надання адміністративних послуг, інші місця масового відвідування (відділення поштового зв'язку, банківські відділення тощо), якщо таке передбачено законодавством, або засобами звичайної пошти, якщо це допускається виходячи із значимості результату, ліквідуючи таким чином необхідність фізичного відвідування.

Для здійснення контролю за додержанням суб'єктами надання адміністративних послуг термінів розгляду справ та прийняття рішень, а також організації видачі фізичного результату електронної послуги реалізація третього та четвертого етапів розвитку електронних послуг має передбачати можливість дистанційного інформування центрів надання адміністративних послуг про надання електронних послуг суб'єктам звернення на відповідній території.

Зазначені чотири етапи розвитку електронних послуг призначені для визначення єдиних підходів до державного управління розвитком електронних послуг в Україні.

Єдина інформаційно-телекомунікаційна інфраструктура,

що забезпечує надання електронних послуг

Формування та розвиток єдиної інформаційно-телекомунікаційної інфраструктури, що забезпечує надання електронних послуг, необхідно здійснювати з урахуванням наступної концептуальної моделі.

 

Рис. 1. Концептуальна модель системи надання електронних послуг

Зазначена концептуальна модель використовує сервіс-орієнтований підхід до розвитку електронних послуг та базується на дослідженні реалізації електронних послуг в країнах Європейського Союзу з урахуванням вимог концептуальної моделі, визначеної Європейськими рамками інтероперабельності для європейських публічних послуг (European Interoperability Framework (EIF) for European public services, 16.10.2010 COM(2010)744).

Концептуальна модель електронних послуг побудована по модульному принципу з метою поєднання та повторного використання її компонентів при запровадженні нових електронних послуг та є достатньо універсальною для застосування як на місцевому, так і на національному рівнях.

Концептуальна модель умовно поділяється на три рівні: рівень даних, рівень взаємодії та презентаційний рівень.

1. Нижчий рівень містить компоненти, на основі яких формуються електронні послуги: державні реєстри, інформаційні системи суб'єктів надання адміністративних послуг та зовнішні системи.

Найважливішими компонентами на цьому рівні є державні реєстри, які містять первинні та актуальні дані про фізичні та юридичні особи, рухоме та нерухоме майно тощо. Дані з державних реєстрів повинні бути доступними для повторного використання при наданні електронних послуг.

Інформаційні системи суб'єктів надання адміністративних послуг використовуються для підтримки прийняття управлінських рішень при наданні адміністративних послуг.

Зовнішні системи - це інформаційні системи третіх сторін (надавачі житлово-комунальних послуг, банки тощо), дані з яких можуть використовуватись при наданні адміністративних послуг.

Сервіси - програмні інтерфейси, за допомогою яких забезпечується:

доступ до визначених даних з державних реєстрів та інших інформаційних систем при здійсненні міжвідомчої електронної взаємодії;

обробка електронних документів від суб'єктів звернення та обмін даними з єдиним державним порталом адміністративних послуг та/або іншими інформаційними системами при наданні електронних послуг.

Такі сервіси мають бути розроблені власниками інформаційних систем згідно єдиних встановлених вимог, форматів та протоколів.

2. Рівень взаємодії є центральним в концептуальній моделі та використовується для забезпечення автоматизованого обміну електронними даними та електронними документами між її компонентами. Такий обмін має бути безпечним, керованим та контрольованим.

Гарантування безпечного обміну потребує виконання наступних управлінських функцій:

управління обміном для контролю за електронною ідентифікацією, автентифікацією, обміном електронними даними та електронними документами, що відбуваються за єдиними правилами;

реєстрація обміну для забезпечення доступу до нових сервісів;

протоколювання обміну для можливості фіксації та збереження інформації щодо історії обміну даними.

3. Вищий рівень має реалізовуватись на базі єдиного державного порталу адміністративних послуг та інших інформаційних систем, які функціонують та взаємодіють згідно єдиних визначених вимог, із застосування принципу "one-stop-shop" шляхом формування єдиного електронного кабінету суб'єкта звернення для:

забезпечення доступу до всіх електронних послуг з одного місця;

збереження всієї історії взаємодії суб'єкта звернення з суб'єктами надання адміністративних послуг;

забезпечення можливості автоматичного планування необхідності отримання адміністративних послуг;

забезпечення контролю за якістю надання електронних послуг.

Реалізація такого підходу дозволить забезпечити єдині високі стандарти якості надання електронних послуг на всій території України.

Надання адміністративних послуг в електронній формі, суб'єктами надання яких є місцеві органи виконавчої влади або органи місцевого самоврядування, може здійснюватися через веб-портали відповідних органів влади, регіональні веб-портали адміністративних послуг або веб-портали центрів надання адміністративних послуг. Розвиток зазначених веб-порталів відповідно до єдиних вимог має на меті зміцнення потенціалу та підвищення спроможності місцевих громад в умовах проведення реформи децентралізації системи державного управління, яка передбачає передачу частини повноважень до органів місцевого самоврядування, у т. ч. щодо надання адміністративних послуг. Крім того, через зазначені веб-портали може бути організований доступ до електронних послуг, суб'єктами надання яких є центральні органи виконавчої влади та/або їх територіальні підрозділи, згідно порядку, який має бути встановлений при запроваджені єдиного державного порталу адміністративних послуг.

Доступ суб'єктів звернення до електронних послуг може бути реалізований через посередників, з якими суб'єкти звернення контактують на постійній основі (центри надання адміністративних послуг, бібліотеки, банки, провайдери телекомунікацій тощо) або спеціальні автоматизовані пункти доступу до електронних послуг чи мобільні додатки.

Використання різних каналів доступу до електронних послуг дозволить зробити більш зручним, спростити та розширити доступ суб'єктів звернення до електронних послуг, задовольнити потреби різних груп, а також стимулювати використання суб'єктами звернення електронних послуг.

З урахуванням концептуальної моделі єдина інформаційно-телекомунікаційна інфраструктура, що забезпечує надання електронних послуг в Україні, формується з наступних базових державних інформаційних та інформаційно-телекомунікаційних систем:

державні реєстри;

інформаційні системи суб'єктів надання адміністративних послуг;

система електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів;

єдиний державний портал адміністративних послуг та інші інформаційні системи;

єдина система електронної ідентифікації та автентифікації;

єдиний платіжний шлюз.

Зазначена єдина інформаційно-телекомунікаційна інфраструктура повинна забезпечити:

сумісність технологій, що використовуються для надання електронних послуг;

оптимізацію взаємодії при наданні електронних послуг;

ефективність та прозорість діяльності суб'єктів надання адміністративних послуг;

мінімізацію витрат суб'єктів надання адміністративних послуг та суб'єктів звернення при наданні електронних послуг;

однократне введення та багаторазове використання даних у процесі надання електронних послуг;

доступність електронних послуг для суб'єктів звернення;

повторне використання базових компонентів, рішень та систем при запровадженні нових електронних послуг.

Створення, розвиток та експлуатація інформаційних систем суб'єктів надання адміністративних послуг має здійснюватись виходячи з необхідності їх сумісності з єдиною інформаційно-телекомунікаційною інфраструктурою, що забезпечує надання електронних послуг.

Розвиток цифрової грамотності та навичок громадян

Однією з основних умов успішної реалізації державної політики у сфері розвитку системи надання електронних послуг є підвищення готовності громадян до використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій (далі - ІКТ) при взаємодії з органами влади.

Переваги електронних послуг мають бути зрозумілі та доступні для всіх громадян, незалежно від їх соціальних, економічних, територіальних чи фізичних особливостей. З метою реалізації цієї Концепції необхідно розширити та модернізувати зусилля із надання цифрової грамотності та навичок громадянам шляхом забезпечення:

розвитку електронних освітніх ресурсів з питань використання сучасних ІКТ;

розробки індивідуальних модульних навчальних програм різних рівнів складності залежно від конкретних потреб громадянина;

створення спеціальних місць для навчання громадян на базі мережі бібліотек, громадських організацій та волонтерських ініціатив;

розвитку системи дистанційного навчання, у тому числі для осіб з обмеженими можливостями;

інформаційної підтримки навчального процесу;

втілення принципу "освіта протягом усього життя".

З метою поширення ідей розвитку електронних послуг для кожного громадянина мають вживатись такі заходи:

залучення засобів масової інформації;

залучення волонтерів та громадських організацій;

проведення конференцій, форумів, семінарів, засідань за круглим столом;

використання сучасних медіа-ресурсів;

видання буклетів, брошур, відеороликів тощо.

Очікувані результати

Реалізація Концепції дасть змогу, зокрема:

покращити якість адміністративних послуг через забезпечення надання доступних та прозорих, безпечних та найменш затратних, швидких та зручних, зрозумілих та передбачуваних електронних послуг;

підвищити ефективність роботи органів державної влади й органів місцевого самоврядування та досягти якісно нового рівня управління державою, що базується на принципах результативності, ефективності, прозорості, відкритості, доступності та підзвітності;

забезпечити необхідну мобільність й конкурентоспроможність фізичних та юридичних осіб у сучасних економічних умовах;

зменшити ризик корупції при наданні адміністративних послуг;

прискорити інтеграцію України до Європейського Союзу;

покращити інвестиційну привабливість, діловий клімат та конкурентоспроможність держави;

стимулювати розвиток інформаційного суспільства в Україні.

Реалізація заходів цієї Концепції передбачає отримання наступних результатів за роками:

Ключовий показник / рік

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Кількість нових електронних послуг третього та четвертого етапу розвитку

10

25

30

40

50

50

Відсоток суб'єктів звернення, що використовує електронні послуги третього та четвертого етапу розвитку

1

5

12

20

35

50

Рівень задоволеності суб'єктів звернення електронними послугами (% від користувачів)

20

35

50

70

80

90

Місце України за компонентом "Он-лайн сервіси" Індексу розвитку електронного урядування ООН (EGDI)

-

Топ 50

-

Топ 40

-

Топ 30

Обсяг фінансових, матеріально-технічних, трудових ресурсів

Фінансування заходів щодо реалізації Концепції здійснюється за рахунок коштів державного і місцевих бюджетів, інвестицій підприємств та організацій, грантів міжнародних організацій, а також інших не заборонених законодавством джерел.

Обсяги видатків на виконання заходів уточнюються щороку з урахуванням можливостей державного та відповідних місцевих бюджетів, конкретизації завдань за підсумками виконання у попередні роки.

 

Перелік пріоритетних адміністративних послуг для запровадження їх надання в електронній формі

N
з/п

Адміністративна послуга

Відповідальний орган влади

1

Реєстрація декларації (внесення змін до декларації) про готовність об'єкта до експлуатації

Державна архітектурно-будівельна інспекція України

2

Ліцензування господарської діяльності, пов'язаної зі створенням об'єктів архітектури

3

Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи

Державна реєстраційна служба України

4

Державна реєстрація змін до відомостей про фізичну особу - підприємця, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб -підприємців

5

Видача юридичним особам дублікатів оригіналів їх установчих документів та змін до них

6

Державна реєстрація припинення юридичної особи в результаті її ліквідації, злиття, приєднання, поділу або перетворення

7

Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичною особою - підприємцем за її рішенням

8

Включення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб -підприємців відомостей про створення відокремленого підрозділу юридичної особи або про його закриття

9

Державна реєстрація юридичної особи або фізичної особи, яка має намір стати підприємцем

10

Державна реєстрація народження фізичної особи з одночасним визначенням її походження

11

Державна реєстрація шлюбу

12

Державна реєстрація розірвання шлюбу

13

Державна реєстрація зміни імені, повторної зміни імені

14

Оформлення та видача або обмін паспорта громадянина України для виїзду за кордон

Державна міграційна служба України

15

Оформлення та видача проїзного документа дитини

16

Оформлення та видача паспорта громадянина України

17

Оформлення та видача паспорта громадянина України у разі обміну замість пошкодженого, втраченого або викраденого

18

Вклеювання до паспорта громадянина України фотокартки при досягненні громадянином 25- і 45-річного віку

19

Реєстрація місця проживання особи

20

Зняття з реєстрації місця проживання особи

21

Реєстрація місця перебування особи

22

Оформлення та видача довідки про реєстрацію місця проживання або місця перебування особи

23

Реєстрація декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з охорони праці

Державна інспекція з питань праці України

24

Державна реєстрація земельної ділянки з видачею витягу з Державного земельного кадастру

Державне агентство земельних ресурсів України

25

Внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про земельну ділянку

26

Надання відомостей з Державного земельного кадастру

27

Видача фізичним особам висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи діючих об'єктів

Державна санітарно-епідеміологічна служба України

28

Реєстрація декларації відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки

Державна служба України з надзвичайних ситуацій України

29

Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами

Міністерство екології та природних ресурсів України

30

Дозвіл на спеціальне водокористування

31

Дозвіл на здійснення операцій у сфері поводження з відходами

32

Декларація про відходи

33

Ліцензія на право провадження господарської діяльності з небезпечними відходами

34

Висновок державної екологічної експертизи

35

Дозвіл на відходи

36

Видача посвідчення водія на право керування транспортними засобами

Державна автомобільна інспекція МВС України

37

Видача тимчасового талона на право керування транспортними засобами у разі втрати або викрадення посвідчення водія

38

Видача міжнародного посвідчення водія на право керування транспортними засобами

39

Обмін посвідчення водія транспортного засобу

40

Державна реєстрація (перереєстрація) транспортних засобів з видачею свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу та номерних знаків

41

Видача тимчасового реєстраційного талона

42

Зняття з обліку транспортного засобу

43

Видача картки платника податків

Державна фіскальна служба України

44

Реєстрація платника єдиного податку

45

Видача довідки про подану декларацію про майновий стан і доходи

 

Довідки про відсутність заборгованості по обов'язковим платежам до бюджету

 

46

Видача дозволу на розміщення зовнішньої реклами

Органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування

47

Допомога при народженні дитини

Міністерство соціальної політики України

48

Допомога у зв'язку з вагітністю та пологами

49

Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування

50

Допомога на дітей одиноким матерям

51

Допомога при усиновленні дитини

52

Допомога по безробіттю

53

Компенсація витрат на оплату комунальних послуг

54

Довідка про відсутність або наявність судимості

Міністерство внутрішніх справ України

____________

Опрос