Идет загрузка документа (34 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к Инструкции о порядке открытия, использования и закрытия счетов в национальной и иностранных валютах (неофициальный текст)

Субъект законодательной инициативы
Проект, Неофициальный текст от 03.08.2015

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

__.__.2015

м. Київ

N ___

Про затвердження Змін до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах

Відповідно до статті 7 Закону України "Про Національний банк України", Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення", Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо умов повернення строкових депозитів)", Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо спрощення умов ведення бізнесу)", Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців", а також з метою вдосконалення порядку відкриття та закриття банками рахунків клієнтів Правління Національного банку України

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Зміни до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 12 листопада 2003 року N 492, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 17 грудня 2003 року за N 1172/8493 (зі змінами), що додаються.

2. Департаменту платіжних систем (Лапко Н. Г.) довести зміст цієї постанови до відома банків України для використання в роботі.

3. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.

 

Зміни до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах

1. У главі 1:

1) у пункті 1.2:

в абзаці третьому слова "а також військові частини Чорноморського флоту Російської Федерації, що дислокуються на території України" виключити;

абзац шостий виключити.

У зв'язку з цим абзаци сьомий - п'ятнадцятий уважати відповідно абзацами шостим - чотирнадцятим;

2) у пункті 1.11 слова "та один поточний рахунок (у національній та/або іноземній валюті) за кожною угодою про ведення спільної діяльності без створення юридичної особи" виключити;

3) абзац восьмий пункту 1.13 викласти в такій редакції:

"Банк має право проводити видаткові операції за рахунком клієнта юридичної особи - резидента, відокремленого підрозділу, іноземного представництва, яке відповідно до законодавства України зобов'язане сплачувати податки і збори, інвестора (оператора), який є учасником угоди про розподіл продукції відповідно до Закону України "Про угоди про розподіл продукції", фізичної особи - підприємця, фізичної особи, яка провадить незалежну професійну діяльність, починаючи з дати отримання банком повідомлення контролюючого органу про взяття рахунку на облік у контролюючих органах або з дати, визначеної як дата взяття на облік у контролюючому органі за мовчазною згодою згідно з абзацом другим пункту 69.3 статті 69 Податкового кодексу України (далі - повідомлення)";

4) пункт 1.15 виключити.

У зв'язку з цим пункти 1.16 - 1.23 уважати відповідно пунктами 1.15 - 1.22;

5) пункт 1.21 доповнити словами "в паперовій та/або електронній формі".

2. У главі 2:

1) назву глави 2 викласти в такій редакції:

"2. Ідентифікація та верифікація клієнтів";

2) друге речення пункту 2.1 після слова "ідентифікувати" доповнити словами "та верифікувати" та слова "легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму" замінити словами "та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення та нормативно-правовим актом Національного банку з питань фінансового моніторингу";

3) пункт 2.2 після слова "ідентифікований" доповнити словами "або верифікований";

4) пункт 2.3 викласти в такій редакції:

"2.3. Банк під час ідентифікації та верифікації клієнта встановлює ідентифікаційні дані про цього клієнта, передбачені статтею 9 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення".

Банк зобов'язаний з метою здійснення ідентифікації суб'єкта господарювання під час укладання договору банківського вкладу або договору банківського рахунку з суб'єктом господарювання отримувати відомості, що містяться про нього в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців в електронній формі. Банк зберігає відомості, отримані з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців про суб'єкта господарювання, у справі з юридичного оформлення рахунку.

Суб'єкт господарювання зобов'язаний негайно (протягом робочого дня) повідомляти банк про внесення змін до відомостей про нього, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців у порядку, визначеному внутрішніми положеннями банку";

5) у пункті 2.5 слова "ідентифікує фізичну особу - резидента" замінити словами "здійснює ідентифікацію та верифікацію фізичної особи - резидента";

6) пункт 2.6 викласти в такій редакції:

"2.6. Уповноважений працівник банку зобов'язаний забезпечити підтвердження факту здійснення ним ідентифікації та верифікації клієнта під час укладання з клієнтом договору банківського вкладу або договору банківського рахунку";

7) пункт 2.7 після слова "ідентифікувати" доповнити словами "та верифікувати";

8) пункт 2.8 викласти в такій редакції:

"2.8. Під час укладання договору банківського вкладу або договору банківського рахунку на користь третьої особи банк здійснює ідентифікацію та верифікацію особи (у тому числі представника такої особи), яка відкриває рахунок, а особи, на користь якої укладено договір і відкрито рахунок, - під час пред'явлення цією особою до банку першої вимоги або вираження нею іншим способом наміру використати цей рахунок";

9) абзаци перший, другий пункту 2.9 після слів "ідентифікації" доповнити словами "та верифікації".

3. У главі 3:

1) в абзаці п'ятому пункту 3.1 слова "осіб, уповноважених розпоряджатися поточним рахунком" замінити словами "ідентифікацію і верифікацію особи, уповноваженої відкривати поточний рахунок";

2) абзац четвертий пункту 3.2 виключити.

У зв'язку з цим абзац п'ятий уважати абзацом четвертим;

3) абзац п'ятий пункту 3.3 виключити.

У зв'язку з цим абзац шостий уважати абзацом п'ятим;

4) абзац третій пункту 3.4 виключити.

У зв'язку з цим абзац четвертий уважати абзацом третім.

4. У главі 4:

1) абзаци перший та другий пункту 4.1 замінити одним новим абзацом першим такого змісту:

"4.1. Під час відкриття поточного рахунку для забезпечення таких видів діяльності, як виробнича кооперація, спільне виробництво та інші види спільної діяльності, що здійснюються на підставі договорів (контрактів) без утворення юридичної особи, уповноважена учасниками договору особа (особи) подає до банку такі документи".

У зв'язку з цим абзаци третій - дев'ятий уважати абзацами другим - восьмим;

2) друге речення абзацу п'ятого пункту 4.8 після слова "Ідентифікація" доповнити словами "та верифікація".

5. У главі 6:

1) у пункті 6.1:

абзац третій викласти в такій редакції:

"фізична особа, яка займається підприємницькою діяльністю, зобов'язана зазначити про свій статус підприємця у заяві про відкриття поточного рахунку (додаток 5) у рядку "Додаткова інформація";

абзац п'ятий викласти в такій редакції:

"на підставі цих документів уповноважений працівник банку здійснює ідентифікацію та верифікацію фізичної особи, яка відкриває рахунок";

2) четверте та п'яте речення абзацу другого пункту 6.2 замінити одним новим реченням такого змісту: "На підставі поданих документів уповноважений працівник банку здійснює ідентифікацію та верифікацію цих осіб";

3) в абзаці дев'ятому пункту 6.3 слова "ідентифікує неповнолітню особу" замінити словами "здійснює ідентифікацію та верифікацію неповнолітньої особи";

4) абзац перший пункту 6.4 після слова "ідентифікований" доповнити словами "та верифікований";

5) у пункті 6.5:

абзац третій викласти в такій редакції:

"на підставі цих документів уповноважений працівник банку здійснює ідентифікацію та верифікацію фізичної особи, яка відкриває рахунок";

третє речення абзацу шостого викласти в такій редакції: "На підставі цих документів уповноважений працівник банку здійснює ідентифікацію та верифікацію фізичної особи - власника рахунку";

6) у пункті 6.6:

шосте речення абзацу другого викласти в такій редакції: "На підставі цих документів уповноважений працівник банку здійснює ідентифікацію та верифікацію довіреної особи";

абзац шостий викласти в такій редакції:

"На підставі пред'явлених документів уповноважений працівник банку здійснює ідентифікацію та верифікацію фізичної особи - власника рахунку";

7) у пункті 6.7:

в абзаці шостому слова "ідентифікацію представника та" замінити словами "ідентифікацію і верифікацію представника та ідентифікацію";

перше речення абзацу чотирнадцятого після слова "ідентифікувати" доповнити словами "та верифікувати".

6. У главі 7:

1) абзац другий пункту 7.2 викласти в такій редакції:

"На підставі цих документів уповноважений працівник банку здійснює ідентифікацію та верифікацію довіреної особи";

2) абзац перший пункту 7.4 після слова "ідентифікації" доповнити словами "та верифікації";

3) пункт 7.5 після слова "ідентифікації" доповнити словами "та верифікації";

4) пункт 7.10 після абзацу шістнадцятого доповнити новим абзацом сімнадцятим такого змісту:

"інші перерахування, що не суперечать законодавству України";

У зв'язку з цим абзаци сімнадцятий, вісімнадцятий уважати відповідно абзацами вісімнадцятим, дев'ятнадцятим;

5) пункт 7.11 доповнити новим абзацом такого змісту:

"інші перерахування, що не суперечать законодавству України";

6) пункт 7.12 доповнити новим абзацом такого змісту:

"інші перерахування, що не суперечать законодавству України";

7) підпункт "б" пункту 7.13 доповнити новим абзацом такого змісту: "інші перерахування, що не суперечать законодавству України";

8) пункт 7.14 після абзацу двадцять другого доповнити новим абзацом двадцять третім такого змісту:

"інші перерахування, що не суперечать законодавству України";

У зв'язку з цим абзац двадцять третій уважати абзацом двадцять четвертим;

9) підпункт "б" пункту 7.15 доповнити новим абзацом такого змісту:

"інші перерахування, що не суперечать законодавству України".

7. У главі 9:

1) в абзаці п'ятому пункту 9.1 слова "осіб, уповноважених розпоряджатися вкладним (депозитним) рахунком" замінити словами "ідентифікацію і верифікацію особи, уповноваженої відкривати вкладний (депозитний) рахунок";

2) абзац третій пункту 9.2 виключити.

У зв'язку з цим абзац четвертий уважати абзацом третім;

3) абзац четвертий пункту 9.3 виключити.

У зв'язку з цим абзац п'ятий уважати абзацом четвертим;

4) пункт 9.4 виключити.

У зв'язку з цим пункти 9.5 - 9.9 уважати відповідно пунктами 9.4 - 9.8;

5) пункт 9.7 викласти в такій редакції:

"9.7. За договором банківського вкладу на вимогу банк зобов'язаний видати вклад або його частину на першу вимогу вкладника - суб'єкта господарювання.

Повернення вкладникові - суб'єкту господарювання банківського строкового вкладу на його вимогу до спливу строку або до настання інших обставин, визначених договором, можливе виключно у випадках, коли це передбачено умовами договору банківського строкового вкладу".

8. У главі 10:

1) у пункті 10.1:

абзац третій викласти в такій редакції:

"фізична особа, яка займається підприємницькою діяльністю, зобов'язана повідомити банк про свій статус підприємця в письмовій формі в порядку, визначеному внутрішніми положеннями банку";

абзац п'ятий викласти в такій редакції:

"на підставі цих документів уповноважений працівник банку здійснює ідентифікацію та верифікацію фізичної особи, яка відкриває рахунок";

2) в абзаці другому пункту 10.4 слова "ідентифікує малолітню особу та її" замінити словами "здійснює ідентифікацію малолітньої особи та ідентифікацію і верифікацію її";

3) абзац п'ятий пункту 10.5 викласти в такій редакції:

"На підставі цих документів уповноважений працівник банку здійснює ідентифікацію та верифікацію неповнолітньої особи";

4) у пункті 10.7:

абзац другий викласти в такій редакції:

"На підставі цих документів уповноважений працівник банку здійснює ідентифікацію та верифікацію фізичної особи, яка відкриває рахунок";

абзац п'ятий після слова "ідентифікації" доповнити словами "та верифікації";

5) у пункті 10.8:

абзац сьомий викласти в такій редакції:

"На підставі цих документів уповноважений працівник банку здійснює ідентифікацію та верифікацію довіреної особи";

друге речення абзацу восьмого викласти в такій редакції: "На підставі цих документів уповноважений працівник банку здійснює ідентифікацію та верифікацію фізичної особи - власника рахунку";

6) пункт 10.11 викласти в такій редакції:

"10.11. За договором банківського вкладу на вимогу банк зобов'язаний видати вклад або його частину на першу вимогу вкладника - фізичної особи.

Повернення вкладникові - фізичній особі банківського строкового вкладу на його вимогу до спливу строку або до настання інших обставин, визначених договором, можливе виключно у випадках, коли це передбачено умовами договору банківського строкового вкладу";

7) абзац п'ятий пункту 10.13 викласти в такій редакції:

"На підставі цих документів уповноважений працівник банку здійснює ідентифікацію та верифікацію довіреної особи";

8) у пункті 10.16:

у другому реченні абзацу першого слова "ідентифікувати його та" замінити словами "ідентифікувати і верифікувати його та ідентифікувати";

абзац другий викласти в такій редакції:

"На підставі цих документів уповноважений працівник банку здійснює ідентифікацію та верифікацію розпорядників коштів".

9. У главі 11:

1) абзац шостий пункту 11.1 виключити;

2) абзац п'ятий пункту 11.2 після слів "ідентифікацію іноземного представництва та" доповнити словами "ідентифікацію і верифікацію";

3) пункт 11.8 виключити;

У зв'язку з цим пункти 11.9 - 11.12 уважати відповідно пунктами 11.8 - 11.11;

4) пункти 11.10, 11.11 виключити.

10. Абзац п'ятий пункту 12.1 глави 12 після слів "ідентифікацію постійного представництва та" доповнити словами "ідентифікацію і верифікацію".

11. У главі 13:

1) абзац п'ятий пункту 13.1 після слів "ідентифікацію іноземного представництва та" доповнити словами "ідентифікацію і верифікацію";

2) у пункті 13.2:

у першому реченні слова "(крім військових частин Чорноморського флоту Російської Федерації)" виключити;

друге речення виключити;

3) пункти 13.7, 13.8 виключити.

12. В абзаці четвертому пункту 14.2 глави 14 слова "ідентифікує цього клієнта та" замінити словами "здійснює ідентифікацію цього клієнта та ідентифікацію і верифікацію".

13. У главі 15:

1) в абзаці п'ятому пункту 15.1 слова "фізичної особи, яка відкриває" замінити словами "ідентифікацію і верифікацію особи, уповноваженої відкривати";

2) друге речення абзаців другого та четвертого пункту 15.2 виключити;

3) друге речення пункту 15.3 виключити.

14. У главі 16:

1) абзац п'ятий пункту 16.1 після слів "ідентифікацію нерезидента-інвестора та" доповнити словами "ідентифікацію і верифікацію";

2) абзац дев'ятий пункту 16.7 викласти в такій редакції:

"Уповноважений працівник банку здійснює ідентифікацію та верифікацію осіб, які мають право розпоряджатися рахунком";

3) абзац п'ятий пункту 16.11 після слів "ідентифікацію нерезидента-інвестора - юридичної особи та" доповнити словами "ідентифікацію і верифікацію".

15. У главі 17:

1) у пункті 17.1:

абзац третій після слова "ідентифікацію" доповнити словами "та верифікацію";

в абзаці шостому слово "ідентифікує" замінити словами "здійснює ідентифікацію та верифікацію";

2) у пункті 17.4:

абзац п'ятий виключити.

У зв'язку з цим абзаци шостий - дванадцятий уважати відповідно абзацами п'ятим - одинадцятим;

абзац десятий виключити.

У зв'язку з цим абзац одинадцятий уважати абзацом десятим;

3) абзац п'ятий пункту 17.5 виключити.

У зв'язку з цим абзац шостий уважати абзацом п'ятим.

16. У главі 18:

1) пункт 18.7 доповнити новим абзацом такого змісту:

"У разі отримання банком інформації про зміну місцезнаходження / місце проживання суб'єкта господарювання та підтвердження банком відповідності цієї інформації відомостям, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, банк уносить відповідні зміни про місцезнаходження / місце проживання клієнта в картку із зразками підписів і відбитка печатки (додаток 2) / картку із зразками підписів (додаток 4)";

2) абзац шостий пункту 18.21 викласти в такій редакції:

"Справжність підписів осіб, зазначених у картці, може бути засвідчена нотаріально або нотаріусом іноземної держави та легалізована в консульській установі України, або засвідчена шляхом проставлення апостиля".

17. У главі 20:

1) абзац дев'ятий пункту 20.1 виключити;

2) перше речення абзацу четвертого пункту 20.4 після слова "ідентифікації" доповнити словами "та верифікації";

3) пункт 20.8 виключити.

18. Абзац п'ятий пункту 21.1 глави 21 після слів "ідентифікацію представництва іноземного інвестора та" доповнити словами "ідентифікацію і верифікацію".

19. Абзац п'ятий пункту 22.1 глави 22 після слів "ідентифікацію представництва іноземного інвестора та" доповнити словами "ідентифікацію і верифікацію".

 

* * *

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
до проекту постанови Правління Національного банку України "Про затвердження Змін до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах"

I. Визначення та аналіз проблеми, яку пропонується розв'язати шляхом державного регулювання господарських відносин

Проект постанови Правління Національного банку України "Про затвердження Змін до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах" (далі - Проект) підготовлено на виконання вимог низки законів України:

Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення", який спрямований на забезпечення реалізації положень нових міжнародних стандартів у сфері протидії відмиванню коштів та боротьби з фінансуванням тероризму, зокрема щодо здійснення ідентифікації та верифікації клієнтів;

Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо спрощення умов ведення бізнесу)", мета якого вдосконалення порядку взяття рахунків платників податків на облік контролюючими органами;

Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо умов повернення строкових депозитів)", який передбачає скасування права клієнта на одержання строкового вкладу (депозиту) на його першу вимогу;

Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців", який встановлює, що відомості, які містяться в Єдиному державному реєстрі, використовуються для ідентифікації юридичної особи або її відокремленого підрозділу, фізичної особи - підприємця під час провадження ними господарської діяльності, а також для відкриття рахунків у банках та інших фінансових установах.

Механізм надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців (далі - Єдиний державний реєстр) установлений Порядком надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців (далі - Порядок), затвердженим наказом Міністерства юстиції України від 31 березня 2015 року N 466/5.

Пунктом 7 розділу I Порядку передбачено, що відомості, які містяться в Єдиному державному реєстрі, надаються в паперовій та електронній формах.

Згідно з підпунктом 2 пункту 7 розділу I Порядку відомості з Єдиного державного реєстру в електронній формі надаються програмними засобами ведення Єдиного державного реєстру через офіційний веб-сайт розпорядника Єдиного державного реєстру у вигляді витягу, довідки, виписки.

За допомогою зазначеного сервісу можливо безкоштовно переглядати, копіювати та роздруковувати в режимі онлайн відомості про раніше сформовані виписки, витяги та довідки, які є актуальними на дату та час їх формування в Єдиному державному реєстрі.

Ураховуючи можливість отримання банком відомостей про суб'єкта господарювання з офіційного веб-сайта розпорядника Єдиного державного реєстру, Проектом пропонується для спрощення порядку відкриття суб'єктами господарювання рахунків скасувати вимогу Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 12 листопада 2003 року N 492 (далі - Інструкція N 492), щодо обов'язкового подання ними копії виписки з Єдиного державного реєстру та встановити вимогу для банку самостійно отримувати відомості про клієнта з Єдиного державного реєстру.

Також Проектом вносяться зміни до Інструкції N 492, які стосуються вдосконалення порядку відкриття і закриття рахунків клієнтів банку.

II. Визначення цілей державного регулювання

Цілями розроблення Проекту є забезпечення виконання вимог законів України та вдосконалення порядку відкриття і закриття рахунків суб'єктам господарювання. Зменшення кількості документів, що подаються суб'єктами господарювання до банку, під час відкриття рахунків у банках України звільнить суб'єктів господарювання від додаткових витрат та сприятиме спрощенню ведення бізнесу в Україні.

Крім того, самостійне отримання банками під час відкриття рахунку відомостей про суб'єкта господарювання з Єдиного державного реєстру виключає ризик подання клієнтом недійсної чи неактуальної виписки з Єдиного державного реєстру.

III. Визначення та оцінка всіх прийнятних альтернативних способів досягнення встановлених цілей з аргументацією переваг обраного способу

Відповідно до законодавства України Національний банк України визначає порядок відкриття банками рахунків та їх режими, установлює для банків правила проведення банківських операцій, визначає порядок і форми платежів.

Ураховуючи це, альтернативних способів досягнення поставлених цілей немає.

IV. Опис механізмів та заходів, які забезпечать розв'язання визначеної проблеми шляхом прийняття запропонованого регуляторного акта

Після затвердження Правлінням Національного банку України Проекту та його реєстрації в Юридичному департаменті Національного банку України цей регуляторний акт засобами електронної пошти Національного банку України буде доведено до відома Операційного департаменту, територіальних управлінь Національного банку України та банків для використання в роботі.

Прийняття Проекту забезпечить виконання банками вимог законодавства України.

Контроль за вимогами затвердженого нормативно-правового акта здійснюють відповідні структурні підрозділи Національного банку України шляхом здійснення інспекційних перевірок.

V. Обґрунтування можливості досягнення цілей регуляторного акта, оцінка можливості впровадження та виконання вимог регуляторного акта

Вимоги регуляторного акта є обов'язковими для виконання банками, які здійснюють відкриття рахунків клієнтів.

Зовнішніми чинниками, які потенційно мають змогу впливати на дію запропонованого регуляторного акта, є зміни в законодавчих актах України.

Питання невиконання або неналежного виконання вимог запропонованого регуляторного акта регулюється нормативно-правовими актами Національного банку України.

VI. Визначення очікуваних результатів прийняття запропонованого регуляторного акта

Визначення очікуваних результатів прийняття запропонованого регуляторного акта є можливим із застосуванням методу аналізу позитивних та можливих негативних наслідків дії акта в простій формі.

VII. Обґрунтування запропонованого строку чинності запропонованого акта

Запропонований до розгляду регуляторний акт набиратиме чинності з дня, наступного за днем його офіційного опублікування.

VIII. Визначення показників результативності регуляторного акта

Для відстеження результативності регуляторного акта планується вивчати та аналізувати практику застосування норм цього документа, використовуючи звернення, запити, повідомлення, пропозиції, набутий практичний досвід банків та їх клієнтів, а також відповідні публікації в засобах масової інформації.

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватимуться відстеження результативності регуляторного акта в разі його прийняття

Відповідно до статті 10 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" Національний банк України проводить базове, повторне та періодичне відстеження результативності власних регуляторних актів у порядку, визначеному Методикою проведення аналізу впливу регуляторного акта Національного банку України, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2004 року N 471.

Відстеження результативності Проекту здійснюватиметься в рамках відстеження результативності основного регуляторного акта.

____________

Опрос