Идет загрузка документа (38 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования управления объектами государственной собственности (неофициальный текст)

Субъект законодательной инициативы
Проект, Неофициальный текст от 27.07.2015

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення управління об'єктами державної власності

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. Абзаци другий та четвертий частини першої статті 1642 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122) викласти в такій редакції:

"тягнуть за собою накладення штрафу від ста до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

тягнуть за собою накладення штрафу від шестисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.".

2. У Господарському кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., NN 18 - 22, ст. 144):

1) частину другу статті 22 викласти у такій редакції:

"2. Суб'єктами господарювання державного сектора економіки є суб'єкти, що діють на основі лише державної власності, а також суб'єкти, державна частка у статутному капіталі яких перевищує п'ятдесят відсотків, а також господарські товариства, 50 і більше відсотків акцій (часток, паїв) яких належать господарським товариствам, частка держави яких перевищує 50 відсотків, та дочірні підприємства, що належать господарським товариствам, у статутному капіталі яких частка держави перевищує 50 відсотків.".

3. У Законі України "Про холдингові компанії в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., N 34, ст. 291; 2011 р., N 28, ст. 252; 2012 р., N 40, ст. 480):

1) у статті 6:

абзац перший частини дев'ятої викласти в редакції:

"Повноваження з управління корпоративними правами держави стосовно державної холдингової компанії, у тому числі питання щодо їх передачі відповідним суб'єктам управління, здійснюються відповідно до вимог Закону України "Про управління об'єктами державної власності", інших актів законодавства з питань управління корпоративними правами держави як об'єктами державної власності.".

2) у статті 71:

у першому реченні частини другої слова "акцій державних холдингових компаній, часток (паїв) держави у статутних капіталах господарських товариств" замінити словами і цифрами "пакетів акцій, часток розмір яких перевищує 50 відсотків статутного капіталу господарських товариств, акцій державних холдингових компаній";

у пунктах 4 та 6 частини третьої слово "обирає" замінити словом "призначає";

у частині четвертій:

перше речення абзацу другого викласти в такій редакції: "Кількісний склад наглядової ради становить сім осіб.";

в абзаці третьому слово "обрати" замінити словом "призначити";

у першому реченні абзацу четвертого слова "обираються з числа фізичних осіб, які мають" замінити словами "повинні мати".

4. У Законі України "Про управління об'єктами державної власності" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., N 46, ст. 456; 2010 р., N 48, ст. 564; 2011 р., N 12, ст. 74, N 28, ст. 252, N 29, ст. 272, N 45, ст. 478; 2012 р., N 4, ст. 23, N 15, ст. 92, N 40, ст. 480; із змінами, внесеними законами України від 6 вересня 2012 року N 5213-VI та від 16 жовтня 2012 року N 5463-VI):

1) у статті 3:

у частині першій:

абзац шостий викласти у такій редакції:

"державне майно, що використовується для забезпечення діяльності Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України та інших органів, управління яким здійснюється в порядку, визначеному цим Законом та/або окремими законами;";

доповнити частину абзацом такого змісту:

"майно, що було приватизоване, відчужене або вибуло з державної власності з порушенням законодавства та повертається в державну власність за рішенням суду.";

2) у частині першій статті 4:

абзац третій виключити;

абзац восьмий викласти в такій редакції:

органи, які здійснюють управління державним майном, що використовується для забезпечення їх діяльності та закріплене за ними, відповідно до повноважень, визначених цим Законом та/або окремими законами (далі - органи, які здійснюють управління закріпленим за ними майном);";

3) у частині другій статті 5:

доповнити частину пунктами 91 і 101 такого змісту:

"91) приймає рішення про закріплення на праві оперативного управління державного майна за уповноваженими органами управління та органами, які здійснюють управління закріпленим за ними майном, вилучення надлишкового майна, а також майна, що не використовується за цільовим призначенням, якщо інше не встановлено законом;";

"101) погоджує укладення державними підприємствами, установами, організаціями, а також господарськими товариствами, у статутному капіталі яких частка держави перевищує 50 відсотків, договорів про спільну діяльність та управління майном;";

у пункті 18:

доповнити пункт підпунктом "с" такого змісту:

"с) повернення та управління майном, що було приватизоване, відчужене або вибуло з державної власності з порушенням законодавства та повертається в державну власність за рішенням суду;

пункт 181 викласти в такій редакції:

"181) затверджує:

базовий норматив відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у відповідному році, господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави;

методики:

оцінки об'єктів оренди;

розрахунку орендної (суборендної) плати за державне майно та пропорції її розподілу;

оцінки майна;

розрахунку концесійних платежів;";

пункт 24 викласти у такій редакції:

"затверджує критерії віднесення підприємств до тих, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави, та перелік таких підприємств;";

4) статтю 51 виключити;

5) у пункті 13 статті 52 слово "відкритих" виключити.

6) у частині першій статті 6:

пункт 7 викласти в такій редакції:

"щоквартально проводять моніторинг фінансової діяльності, зокрема виконання показників фінансових планів суб'єктів господарювання державного сектора економіки, що належать до сфери їх управління та вживають заходів до поліпшення їх роботи";

пункт 8 викласти в такій редакції:

"забезпечують проведення щорічних аудиторських перевірок суб'єктів господарювання державного сектора економіки, що належать до сфери їх управління. У разі зміни керівника суб'єкта господарювання державного сектора економіки, забезпечують проведення ревізії фінансово-господарської діяльності суб'єкта господарювання державного сектора економіки, у порядку, передбаченому законом";

7) доповнити Закон статтею 61 такого змісту:

"Стаття 61. Повноваження органів щодо управління закріпленим за ними майном

1. Державне майно, що використовується для виконання завдань, покладених на уповноважені органи управління та органи, які здійснюють управління закріпленим за ними майном, закріплюється за ними на праві оперативного управління.

2. Уповноважені органи управління та органи, які здійснюють управління закріпленим за ними майном, реалізуючи право оперативного управління, володіють, користуються, розпоряджаються таким майном в межах і спосіб, що визначений цим Законом та/або окремими законами, що регулюють діяльність відповідних органів.

3. Реалізуючи право оперативного управління, уповноважені органи управління та органи, які здійснюють управління закріпленим за ними майном:

1) ефективно використовують закріплене за ними майно, що забезпечує виконання покладених на них завдань;

2) виступають у випадках, визначених законом, орендодавцем закріпленого за ними майна;

3) здійснюють повноваження, зазначені в пунктах 11 і 25 частини першої статті 6 цього Закону;

4) здійснюють інші передбачені законом повноваження щодо закріпленого за ними майна.";

8) у статті 11:

частину п'яту викласти в наступній редакції:

"5. Господарське товариство, у статутному капіталі якого є корпоративні права держави та господарське товариство, 50 і більше відсотків акцій (часток, паїв) якого належать господарським товариствам, частка держави яких перевищує 50 відсотків (далі - господарські товариства) за підсумками календарного року зобов'язані спрямовувати частину чистого прибутку на виплату дивідендів.

Дочірнє підприємство, що належить господарському товариству, у статутному капіталі якого частка держави перевищує 50 відсотків (далі - дочірнє підприємство) за підсумками календарного року зобов'язане спрямовувати до державного бюджету частину чистого прибутку.

Господарські товариства приймають рішення про відрахування частини чистого прибутку на виплату дивідендів у розмірі базових нормативів відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів, але не менше 30 відсотків.

Дочірні підприємства приймають рішення про відрахування частини чистого прибутку у розмірі базових нормативів відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів, але не менше 30 відсотків.

Господарські товариства сплачують дивіденди безпосередньо до Державного бюджету України у строк не пізніше 1 липня року, що настає за звітним, нараховані пропорційно розміру державної частки.

Дочірні підприємства сплачують частину чистого прибутку безпосередньо до Державного бюджету України у строк не пізніше 1 липня року, що настає за звітним.

Господарські товариства, які не прийняли рішення про нарахування дивідендів, сплачують до 1 липня року, що настає за звітним, до державного бюджету частину чистого прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів, у розмірі, визначеному за базовими нормативами відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів, встановлених на відповідний рік, але не менше 30 відсотків, пропорційно розміру державної частки.

На суму дивідендів або частини чистого прибутку, несвоєчасно сплачених до державного бюджету господарським товариством або дочірнім підприємством, органами державної податкової служби нараховується пеня, яка сплачується до загального фонду Державного бюджету України з розрахунку подвійної облікової ставки Національного банку України від суми недоплати, розрахованої за кожний день прострочення платежу, починаючи з наступного дня після настання строку платежу і по день сплати включно.

Суб'єкти управління об'єктами державної власності у строк не пізніше 05 липня року, що настає за звітним, подають центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, а також центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері управління об'єктами державної власності, інформацію про кожне господарське товариство та дочірнє підприємство, які отримали чистий прибуток за результатами діяльності у попередньому році, сплати господарським товариством дивідендів та дочірнім підприємством частини чистого прибутку, а також про розмір заборгованості зі сплати зазначених коштів до Державного бюджету України.";

абзац другий частини дев'ятої після слів "комунальної власності" доповнити словами "на відчуження нерухомого майна шляхом його приватизації.";

у частині вісімнадцятій слова "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері управління об'єктами державної власності" замінити словами "суб'єктом управління об'єктами державної власності,";

9) частину третю статті 12 виключити;

10) статтю 15 виключити:

11) у статті 16:

у частині першій слова "органи державної контрольно-ревізійної служби" замінити словами "органи державного фінансового контролю";

частину другу виключити;

у частині четвертій слова ", перевіряє виконання умов договорів доручення на управління" виключити;

у частині сьомій слова "державної контрольно-ревізійної служби" замінити словами "державного фінансового контролю";

12) У тексті Закону слова "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері економічного розвитку" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері управління об'єктами державної власності" у відповідному відмінку, слова "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері управління об'єктами державної власності" виключити.

5. Пункт 13 частини першої статті 5 Закону України "Про Фонд державного майна України" (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., N 28, ст. 311) викласти в наступній редакції:

"13) надає центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері управління об'єктами державної власності, за затвердженою ним формою звіти про виконання функцій з управління об'єктами державної власності, інформацію про фінансово-господарську діяльність кожного окремого державного підприємства, установи, організації, що належать до сфери його управління, а також господарського товариства, щодо якого ним виконуються функції з управління відповідними корпоративними правами, та зведену інформацію про показники фінансового плану суб'єктів господарювання державного сектору економіки, віднесених до сфери його управління.".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Закони та інші нормативно-правові акти, прийняті до набрання чинності цим Законом, діють у частині, що не суперечить цьому Закону.

 

Голова Верховної Ради
України

В. ГРОЙСМАН

 

* * *

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення управління об'єктами державної власності"

1. Обґрунтування необхідності прийняття Закону України

Проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення управління об'єктами державної власності" розроблено Мінекономрозвитку на виконання пункту 5 "Нова політика управління державною власністю" Програми діяльності Кабінету Міністрів України, затвердженої Постановою Верховної Ради України від 11.12.2014 N 26, та листа Адміністрації Президента України від 23.03.2015 N 44-01/676 щодо виконання рішення Національної ради реформ від 17.02.2015 стосовно підготовки законопроекту про вдосконалення управління державними підприємствами.

2. Мета і шляхи її досягнення

Програмою діяльності Уряду визначено основні кроки щодо підвищення ефективності управління об'єктами державної власності, зокрема запровадження ефективного управління об'єктами державної власності.

Метою законопроекту є забезпечення підвищення ефективності використання державного майна, уточнення переліку суб'єктів управління об'єктами державної власності, визначення правового режиму використання закріпленого за ними майна тощо.

Законопроектом пропонується внести зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення, встановивши збільшення розміру штрафу за порушення законодавства з фінансових питань.

До Господарського кодексу України пропонується внести зміни в частині віднесення до суб'єктів господарювання державного сектора економіки господарських товариств, 50 і більше відсотків акцій (часток, паїв) яких належать господарським товариствам, частка держави яких перевищує 50 відсотків, та дочірніх підприємств, що належать господарським товариствам, у статутному капіталі яких частка держави перевищує 50 відсотків.

Змінами до Закону України "Про управління об'єктами державної власності" пропонується врегулювати питання відрахування частини прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності господарськими товариствами, 50 і більше відсотків акцій (часток, паїв) яких належать господарським товариствам, частка держави яких перевищує 50 відсотків, та дочірніми підприємствами, що належать господарським товариствам, у статутному капіталі яких частка держави перевищує 50 відсотків.

З метою встановлення прозорої процедури укладення суб'єктами господарювання державного сектору економіки договорів про спільну діяльність та управління майном, законопроектом передбачається надати Кабінету Міністрів України повноваження щодо погодження таких договорів що, в свою чергу, сприятиме посиленню контролю за використанням об'єктів державної власності.

3. Правові аспекти

У даній сфері правових відносин діють Кодекс України про адміністративні правопорушення, Господарський кодекс України, Закони України "Про холдингові компанії в Україні", "Про управління об'єктами державної власності" та "Про Фонд державного майна України" тощо.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація законопроекту не потребує додаткових витрат з державного бюджету.

5. Позиція заінтересованих органів

Законопроект потребує погодження з Мінфіном, Фондом державного майна, НКЦПФР, Державною регуляторною службою, Міненерговугіллям, Мінагрополітики, Мінінфраструктури та Мін'юстом.

6. Регіональний аспект

Законопроект не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

61. Запобігання дискримінації

Законопроект не потребує проведення громадської антидискримінаційної експертизи, оскільки в ньому відсутні положення, що містять ознаки дискримінації.

7. Запобігання корупції

Законопроект не містить правил і процедур, що можуть становити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Законопроект розміщено на офіційному сайті Мінекономрозвитку та на офіційному урядовому веб-сайті "Громадянське суспільство і влада" для публічного обговорення.

9. Позиція соціальних партнерів

Законопроект не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Законопроект є регуляторним актом, що відповідає принципам державної регуляторної політики. Очікувані наслідки дії запропонованого регуляторного акта не заподіють шкоди суб'єктам господарювання, громадянам та державі.

101. Вплив реалізації акта на ринок праці

Реалізація проекту не передбачає впливу на ринок праці, оскільки він спрямований удосконалення управління суб'єктами господарювання державного сектору економіки і не передбачає залучення додаткових трудових ресурсів або їх скорочення.

11. Прогноз результатів

Прийняття Закону забезпечить удосконалення управління об'єктами державної власності, підвищення ефективності використання державного майна, у тому числі збільшенню надходжень до державного бюджету від його ефективного використання.

 

Міністр економічного
розвитку і торгівлі України

А. Абромавичус

 

* * *

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення управління об'єктами державної власності"

1. Опис проблеми

Проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення управління об'єктами державної власності", розробленого на виконання пункту 5 "Нова політика управління державною власністю" Програми діяльності Кабінету Міністрів України, затвердженої Постановою Верховної Ради України від 11.12.2014 N 26, та листа Адміністрації Президента України від 23.03.2015 N 44-01/676 щодо виконання рішення Національної ради реформ від 17.02.2015 стосовно підготовки законопроекту про вдосконалення управління державними підприємствами.

Розроблення проекту Закону обумовлено тим, що чинне законодавство з питань управління об'єктами державної власності потребує удосконалення з метою забезпечення підвищення ефективності використання державного майна, уточнення переліку суб'єктів управління об'єктами державної власності, визначення правового режиму використання закріпленого за ними майна тощо.

2. Цілі державного регулювання

Метою державного регулювання є удосконалення системи управління об'єктами державної власності, створення сприятливих умов для оптимізації структури державного сектору економіки.

3. Визначення альтернативних способів досягнення зазначених цілей та аргументи щодо переваги обраного способу

Існує два альтернативних способи досягнення цілей державного регулювання:

1. Перший спосіб - внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Господарського кодексу України, а також законів України "Про холдингові компанії в Україні", "Про управління об'єктами державної власності" та "Про Фонд державного майна України" тощо в частині удосконалення управління об'єктами державної власності.

Перший спосіб передбачає удосконалення законодавства з питань управління об'єктами державної власності, зокрема, шляхом:

збільшення розміру штрафу за порушення законодавства з фінансових питань;

врегулювання питання відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності господарських товариств, 50 і більше відсотків акцій (часток, паїв) яких належать господарським товариствам, частка держави яких перевищує 50 відсотків, та дочірніх підприємств, що належать господарським товариствам, у статутному капіталі яких, частка держави перевищує 50 відсотків;

розширення повноваження Кабінету Міністрів України у сфері управління об'єктами державної власності;

визначення повноважень органів щодо управління закріпленим за ними майном.

2. Другий спосіб - не вносити зміни до чинного законодавства.

Цей спосіб є неприйнятним, оскільки чинні законодавчі акти мають ряд суттєвих прогалин та неузгодженостей у частині їх застосування, потребують удосконалення з метою підвищення ефективності управління об'єктами державної власності тощо.

Таким чином, перший спосіб є єдиним ефективним способом досягнення поставленої мети.

4. Механізм, який застосовується для розв'язання проблеми, і відповідні заходи

Для розв'язання проблеми передбачається прийняти Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення управління об'єктами державної власності".

Після набрання чинності зазначеним Законом механізм його дії полягатиме у наступному:

збільшення розміру штрафу за порушення законодавства з фінансових питань;

врегульовано питання відрахування частини прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності господарських товариств, 50 і більше відсотків акцій (часток, паїв) яких належать господарським товариствам, частка держави яких перевищує 50 відсотків, та дочірніх підприємств, що належать господарським товариствам, у статутному капіталі яких частка держави перевищує 50 відсотків;

розширено повноважень Кабінету Міністрів України у сфері управління об'єктами державної власності;

визначено повноважень органів щодо управління закріпленим за ними майном тощо.

5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

На дію регуляторного акта вплив зовнішніх факторів не очікується.

Прийняття Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення управління об'єктами державної власності" забезпечить підвищення ефективності використання державного майна, уточнення переліку суб'єктів управління об'єктами державної власності, визначення правового режиму використання закріпленого за ними майна тощо.

Реалізація запропонованого регуляторного акта не потребує додаткових витрат з державного бюджету.

Очікувані наслідки дії запропонованого регуляторного акта не заподіють шкоди суб'єктам господарювання, громадянам та державі.

6. Очікувані результати прийняття акта

Прийняття акта дозволить усунути неузгодженості чинного законодавства, створити комплексну законодавчу основу для удосконалення процесів управління державною власністю, а також створити умови для підвищення ефективності використання об'єктів державної власності та збільшення надходжень до державного бюджету.

таблиця 1

Сфера дії

Витрати

Вигоди

Держава

не передбачається

удосконалення системи управління об'єктами державної власності, збільшення надходжень до державного бюджету

Суб'єкти господарювання

не передбачається

створення сприятливих умов для підвищення ефективності діяльності суб'єктів господарювання державного сектору економіки

Громадяни

не передбачається

недопущення порушень прав, законних інтересів громадян

7. Обґрунтування строку чинності акта

Термін дії регуляторного акта не обмежений.

8. Показники результативності акта

Ступінь ефективності запропонованих заходів очікується досить високий, проте прогнозувати можливі вигоди у грошовому (матеріальному) вимірі у цьому випадку неможливо.

Значення показників результативності регуляторного акта є прогнозним і встановлюється протягом різних періодів після набрання чинності актом. Перелік кількісних та якісних показників результативності регуляторного акта наведені у таблиці 2.

таблиця 2

Найменування показника

Розмір показника

кількість суб'єктів господарювання та фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта

За даними Мінекономрозвитку станом на 01.01.2015 в Україні налічується 1829 діючих суб'єктів господарювання державного сектору економіки.
На фізичних осіб дія акта не поширюватиметься.

розмір часу і коштів, що витрачатимуться суб'єктами господарювання та фізичними особами, пов'язаними з виконанням вимог акта

Суб'єктами господарювання та фізичними особами час та кошти не витрачатимуться

рівень поінформованості суб'єктів господарювання та фізичних осіб з основних положень акта

Середній, проект Закону України розміщений в мережі Інтернет на офіційному сайті Мінекономрозвитку. (http://www.me.gov.ua/) у розділі "Обговорення проектів документів".
Суб'єкти господарювання та фізичні особи будуть поінформовані про основні положення акта через газети "Урядовий кур'єр", "Офіційний вісник України" і "Відомості Верховної Ради України".

розмір надходжень до бюджету

Передбачається збільшення надходжень до державного бюджету.

9. Заходи для відстеження результативності акта

Базове відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися до дня набрання чинності цим актом шляхом аналізу статистичної звітності, що надходить до Мінекономрозвитку.

З метою оцінки ступеня досягнення цим актом визначених цілей повторне відстеження результативності буде здійснене не пізніше, як через рік після набрання чинності цим актом.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта буде проводитися відповідно до Порядку здійснення контролю за виконанням функцій з управління об'єктами державної власності та критеріїв визначення ефективності управління об'єктами державної власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.06.2007 N 832, шляхом порівняння результативності показників, визначених під час проведення базового відстеження.

Періодичне відстеження здійснюватиметься раз на три роки, починаючи з дня виконання заходів з повторного відстеження. Установлені кількісні та якісні значення показників результативності акта будуть порівнюватися із значеннями аналогічних показників, що встановлені під час повторного відстеження.

Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися Мінекономрозвитку шляхом проведення єдиного моніторингу ефективності управління об'єктами державної власності щодо оцінки ефективності управління, показників фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання, стану виконання суб'єктами господарювання фінансових планів та їх платоспроможності тощо.

Запропонований регуляторний акт обов'язковий для виконання всіма суб'єктами управління та суб'єктами господарювання.

Аналіз регуляторного впливу підготовлено департаментом управління державною власністю та розвитку промисловості Мінекономрозвитку (01008, м. Київ, вул. Грушевського, 12/2, тел. 253-04-69).

 

Міністр економічного
розвитку і торгівлі України

А. Абромавичус

Опрос