Идет загрузка документа (108 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно делегирования полномочий органам местного самоуправления по распоряжению землями государственной собственности и усилению государственного контроля за использованием и охраной земель (неофициальный текст)

Субъект законодательной инициативы
Проект, Неофициальный текст от 24.07.2015

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо делегування повноважень органам місцевого самоврядування з розпорядження землями державної власності і посилення державного контролю за використанням та охороною земель

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради Української РСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122 із наступними змінами):

1) частину другу статті 55 виключити;

2) у назві та тексті статті 1885 слово "галузі" замінити словами "сфері земельних відносин,";

3) у статті 2421 цифри "52 - 531, 533 - 54," замінити цифрами "52";

4) у частині першій статті 241 слова та цифри "63 - 70, 73, 75, 77, 1885" замінити словами та цифрами "64 - 70, 73, 75, 77";

5) у частині першій статті 244 слова "законодавства у сфері використання та охорони земель і" виключити, а слова та цифри "(статті 52 - 534, 54 - 56, 1041, 108 та 1885)" замінити словами та цифрами "(статті 52, 1041 та 108)";

6) доповнити статтею 24420 такого змісту:

"Стаття 24420. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику та здійснює державний нагляд (контроль) у сфері земельних відносин

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику та здійснює державний нагляд (контроль) у сфері земельних відносин, розглядає справи про адміністративні правопорушення, пов'язані з порушенням законодавства у сфері використання та охорони земель (статті 53 - 56, 63 та 1885).

Від імені зазначеного органу розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення мають право:

1) головний державний інспектор з контролю за використанням та охороною земель - штраф на громадян до семидесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

2) головні державні інспектори з контролю за використанням та охороною земель в Автономній Республіці Крим, областях, їх заступники - штраф на громадян до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

3) головні та старші державні інспектори з контролю за використанням та охороною земель у містах Києві та Севастополі, районах, їх заступники (крім статей 532, 535, 536) - штраф на громадян до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;".

2. У Земельному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 3 - 4, ст. 27 із наступними змінами):

1) у статті 6:

пункт "ґ" частини першої виключити;

2) статтю 9 викласти у такій редакції:

"Стаття 9. Повноваження Київської і Севастопольської міських рад у галузі земельних відносин

До повноважень Київської і Севастопольської міських рад у галузі земельних відносин на їх території належить:

а) розпорядження землями державної та комунальної власності на території міської ради відповідно до законів;

б) передача земельних ділянок державної та комунальної власності у власність громадян та юридичних осіб відповідно до цього Кодексу;

в) надання земельних ділянок у користування із земель державної та комунальної власності відповідно до цього Кодексу;

г) вилучення земельних ділянок із земель державної та комунальної власності в порядку, передбаченому цим Кодексом;

ґ) викуп земельних ділянок для суспільних потреб відповідно до Закону;

д) припинення права користування земельними ділянками у випадках, передбачених цим Кодексом;

е) проведення відповідно до законодавства моніторингу земель;

є) встановлення та зміна меж сіл, селищ, районів у містах;

ж) організація землеустрою;

з) затвердження положення про громадських інспекторів, які здійснюють громадський контроль за використанням та охороною земель;

и) призначення громадських інспекторів, які здійснюють громадський контроль за використанням та охороною земель;

і) інформування населення щодо надання, вилучення (викупу) земельних ділянок;

ї) внесення у встановленому порядку пропозицій до Верховної Ради України щодо встановлення та зміни меж міст;

й) вирішення земельних спорів;

к) вирішення інших питань у галузі земельних відносин відповідно до закону.";

3) у статті 12:

в абзаці першому слова "на території сіл, селищ, міст" виключити;

пункти "а" - "ж" частини першої статті 12 викласти в такій редакції:

"а) розпорядження землями державної та комунальної власності на території сільської, селищної, міської ради відповідно до законів;

б) передача земельних ділянок державної та комунальної власності у власність громадян та юридичних осіб відповідно до цього Кодексу;

в) надання земельних ділянок у користування із земель державної та комунальної власності відповідно до цього Кодексу;

г) вилучення земельних ділянок із земель державної та комунальної власності відповідно до цього Кодексу;

ґ) викуп земельних ділянок для суспільних потреб відповідно до Закону;

д) організація землеустрою;

е) проведення відповідно до законодавства моніторингу земель;

є) затвердження положення про громадських інспекторів, які здійснюють громадський контроль за використанням та охороною земель;

ж) призначення громадських інспекторів, які здійснюють громадський контроль за використанням та охороною земель;";

4) у частині першій статті 13:

пункт "в" виключити;

доповнити новим пунктом такого змісту:

1) погодження питань, пов'язаних із зміною цільового призначення земельних ділянок, припиненням права постійного користування ними відповідно до цього Кодексу;";

5) статтю 142 виключити;

6) у пункті "ж" статті 15 слова "та покладених на нього актами Президента України" виключити;

7) статтю 151 викласти в такій редакції:

"Стаття 151. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику та здійснює державний нагляд (контроль) у сфері земельних відносин

До повноважень центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику та здійснює державний нагляд (контроль) у сфері земельних відносин, належить:

а) внесення в установленому порядку пропозицій щодо встановлення меж району, міста, району в місті, села і селища, регулювання земельних відносин;

б) участь у розробленні та виконанні державних, галузевих, регіональних та місцевих програм з питань регулювання земельних відносин, раціонального використання земель, їх відтворення та охорони, територіальному плануванні;

в) організація проведення робіт, пов'язаних із реалізацією земельної реформи;

г) проведення відповідно до законодавства охорони земель;

ґ) ведення та адміністрування Державного земельного кадастру;

д) участь у державному регулюванні планування територій;

е) проведення державної експертизи землевпорядної документації;

є) здійснення заходів щодо вдосконалення порядку ведення обліку і підготовки звітності з регулювання земельних відносин, використання та охорони земель;

ж) погодження рішення сільських, селищних, міських рад про передачу земельних ділянок із державної власності у комунальну;

з) погодження вилучення земельних ділянок державної власності, на яких розташовані будівлі, споруди, інші об'єкти нерухомого майна державної власності, які перебувають у постійному користуванні органів державної влади, державних підприємств, установ, організацій, Національної академії наук України, державних галузевих академій наук; які належать до земель оборони; земельні ділянки, що використовуються Чорноморським флотом Російської Федерації на території України на підставі міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України;

и) прийняття рішення щодо звільнення самовільно зайнятих земельних ділянок;

і) організація та здійснення державного нагляду (контролю) за використанням та охороною земель усіх категорій та форм власності, за дотриманням вимог законодавства України про охорону земель, землеустрій та іншого законодавства у сфері земельних відносин, у тому числі за:

веденням державного обліку і реєстрацією земель, достовірністю інформації про наявність та використання земель;

виконанням умов зняття, збереження і використання родючого шару ґрунту під час проведення гірничодобувних, геологорозвідувальних, будівельних та інших робіт, пов'язаних із порушенням ґрунтового покриву, своєчасним проведенням рекультивації порушених земель в обсягах, передбачених проектом рекультивації земель;

дотриманням вимог земельного законодавства при набутті права власності на земельні ділянки за договорами купівлі-продажу, міни, дарування, застави та іншими цивільно-правовими угодами;

дотриманням органами державної влади, органами місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами вимог земельного законодавства та встановленого порядку набуття і реалізації права на землю;

дотриманням правил, установленого режиму експлуатації протиерозійних, гідротехнічних споруд, збереженням захисних насаджень і межових знаків;

проведенням землеустрою, виконанням заходів, передбачених проектами землеустрою, зокрема за дотриманням власниками та користувачами земельних ділянок вимог, визначених у проектах землеустрою;

дотриманням строків погодження документації із землеустрою;

здійсненням заходів, передбачених проектами землеустрою, щодо захисту земель від водної і вітрової ерозії, селів, підтоплення, заболочення, засолення, солонцювання, висушування, ущільнення та інших процесів, що призводять до погіршення стану земель, а також щодо недопущення власниками та користувачами земельних ділянок псування земель шляхом їх забруднення хімічними та радіоактивними речовинами і стічними водами, засмічення промисловими, побутовими та іншими відходами, заростання чагарниками, дрібноліссям та бур'янами;

дотриманням строків своєчасного повернення тимчасово зайнятих земельних ділянок та обов'язковим виконанням заходів щодо приведення їх у стан, придатний для використання за призначенням;

дотриманням порядку визначення та відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва;

використанням земельних ділянок відповідно до цільового призначення;

дотриманням вимог земельного законодавства органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування з питань передачі земель у власність та надання у користування, у тому числі в оренду, зміни цільового призначення, вилучення, викупу, продажу земельних ділянок або прав на них на конкурентних засадах;

установленням та використанням водоохоронних зон і прибережних захисних смуг;

консервацією деградованих і малопродуктивних земель;

ї) вирішення інших питань, визначених законами.";

8) статтю 152 виключити;

9) пункти "а" і "ґ" частини першої статті 16 виключити;

10) у частині першій статті 17:

пункти "а" і "ґ" виключити;

у пункті "в" слова "та державного контролю за використанням та охороною земель" виключити;

у пункті "г" слова "надання або" виключити;

11) у статті 20:

у частині першій слова ", Ради міністрів Автономної Республіки Крим" виключити;

у частині другій:

слова "Радою міністрів Автономної Республіки Крим, органами виконавчої влади" замінити словами "Кабінетом Міністрів України";

доповнити абзацом другим такого змісту:

"Зміна цільового призначення земельних ділянок державної або комунальної власності проводиться відповідно до містобудівної документації, якою регулюється планування відповідної території сільської, селищної, міської ради, та з урахуванням генеральних планів населених пунктів суміжних територіальних громад, з метою врегулювання питань планування територій у приміських зонах."

у частині третій:

абзаци перший - четвертий викласти у такій редакції:

"3. Зміна цільового призначення земельних ділянок приватної власності здійснюється за ініціативою власників земельних ділянок, відповідно до містобудівної документації, якою регулюється планування відповідної території сільської, селищної, міської ради, та з урахуванням генеральних планів населених пунктів суміжних територіальних громад, з метою врегулювання питань планування територій у приміських зонах.

Зміна цільового призначення земельних ділянок приватної власності провадиться сільською, селищною, міською радою.";

в абзаці п'ятому слова "Радою міністрів Автономної Республіки Крим, органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування на його розроблення" замінити словами "органом місцевого самоврядування на його розроблення";

в абзаці восьмому слова "Рада міністрів Автономної Республіки Крим, орган виконавчої влади або орган" замінити словом "Орган";

після абзацу восьмого доповнити новим абзацом такого змісту:

"Підставою відмови у зміні цільового призначення земельної ділянки може бути лише невідповідність такого цільового призначення містобудівній документації, якою регулюється планування відповідної території сільської, селищної, міської ради, та генеральним планам населених пунктів суміжних територіальних громад.";

в абзаці дев'ятому слова "Ради міністрів Автономної Республіки Крим, органу виконавчої влади чи" виключити;

частину п'яту виключити;

у частині шостій слова "Верховною Радою України" замінити словами "Кабінетом Міністрів України";

у частині сьомій після слів "лісогосподарського призначення," доповнити словами "водного фонду,";

12) у пункті "а" статті 21 слова ", Ради міністрів Автономної Республіки Крим" виключити;

13) у статті 25:

у частині другій слова "органи виконавчої влади або" виключити;

у частині десятій слова "виконавчої влади або органи" виключити;

14) у частині другій статті 34 слова "виконавчої влади та органи" виключити;

15) у частині четвертій статті 35 слова "органу виконавчої влади чи" виключити;

16) у статті 40 слова "органів виконавчої влади або" виключити;

17) у частині першій статті 41 слова "органів виконавчої влади або" виключити;

18) у частині другій статті 52 слова "органу виконавчої влади чи" виключити, слова "складання документів, що посвідчує право на земельну ділянку" замінити словами "встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)";

19) у частині другій статті 56 слова "та органів виконавчої влади" виключити;

20) у статті 59:

у частині другій слова "органів виконавчої влади або" виключити;

в абзаці першому частини третьої слова "органів виконавчої влади" замінити словами "Кабінету Міністрів України";

у частині четвертій слова "органами виконавчої влади" замінити словами "Кабінетом Міністрів України";

21) у частині третій статті 83 слова "органів виконавчої влади" замінити словами "Кабінету Міністрів України або відповідних органів місцевого самоврядування", після слів "передаються у комунальну власність" доповнити словами "відповідно до цього Кодексу";

22) частину другу статті 84 викласти в такій редакції:

"2. Право державної власності на землю набувається і реалізується державою через органи виконавчої влади і сільські, селищні, міські ради відповідно до повноважень, визначених цим Кодексом.

Сільські, селищні, міські ради здійснюють делеговані повноваження щодо реалізації права державної власності на землю, в межах визначених цим Кодексом.";

23) статтю 117 викласти в такій редакції:

"Стаття 117. Передача земельних ділянок державної власності у комунальну власність чи земельних ділянок комунальної власності у державну власність

1. Передача земельних ділянок державної власності у комунальну власність чи навпаки здійснюється за рішеннями відповідних органів виконавчої влади чи органів місцевого самоврядування, які здійснюють розпорядження землями державної чи комунальної власності відповідно до повноважень, визначених цим Кодексом,

У випадку передачі земельних ділянок державної власності у комунальну за рішенням відповідних органів місцевого самоврядування, таке рішення погоджується з відповідним територіальним органом центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику та здійснює державний нагляд (контроль) у сфері земельних відносин.

У рішенні органів місцевого самоврядування про передачу земельної ділянки у державну чи комунальну власність зазначаються кадастровий номер земельної ділянки, її місце розташування, площа, цільове призначення, відомості про обтяження речових прав на земельну ділянку, обмеження у її використанні.

Рішення органів виконавчої влади чи органів місцевого самоврядування про передачу земельної ділянки у державну чи комунальну власність разом з погодженням територіального органу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику та здійснює державний нагляд (контроль) у сфері земельних відносин (у випадку, передбаченому абзацом другим частини першої цієї статті) є підставою для державної реєстрації права власності держави, територіальної громади на неї.";

24) у статті 118:

частину першу та другу викласти в такій редакції:

"1. Громадянин, зацікавлений у приватизації земельної ділянки, що перебуває у його користуванні або земельної ділянки із розташованим на ній житловим будинком, право власності на який зареєстровано за таким громадянином, в межах норм безоплатної приватизації, подає заяву до відповідного органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування, який передає земельні ділянки державної чи комунальної власності у власність відповідно до повноважень, визначених статтею 122 цього Кодексу. До заяви додається технічна документація із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), яка замовляється громадянином без надання дозволу на її розроблення.

2. У випадку визначеному в частині першій цієї статті зазначені органи у місячний строк з дня отримання технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), погодженої в порядку, встановленому статтею 1861 цього Кодексу, приймає рішення про її затвердження та передачу земельної ділянки у власність.";

у частині третій слова "органу виконавчої влади або" виключити;

у частині четвертій слова "або орган виконавчої влади" виключити;

четверте та п'яте речення частини шостої замінити реченням такого змісту:

"Органам виконавчої влади або органам місцевого самоврядування, які передають земельні ділянки державної чи комунальної власності у власність відповідно до повноважень, визначених статтею 122 цього Кодексу, забороняється вимагати додаткові матеріали та документи, не передбачені цією статтею.";

у частині сьомій:

в абзаці першому слова "генеральних планів населених пунктів та іншої містобудівної документації" замінити словами "містобудівній документації, якою регулюється планування відповідної території сільської, селищної, міської ради, та генеральним планам населених пунктів суміжних територіальних громад";

в абзаці третьому слова "Верховна Рада Автономної Республіки Крим, Рада міністрів Автономної Республіки Крим," у всіх відмінках виключити;

частину десяту після слова "залишення" доповнити словами "заяви або";

частину одинадцяту виключити;

25) у частині першій статті 119 слова "звернутися до органу державної влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування" замінити словами "звернутися до відповідного органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування, який передає земельні ділянки державної чи комунальної власності у власність відповідно до повноважень, визначених статтею 122 цього Кодексу,";

26) статтю 122 викласти у такій редакції:

"Стаття 122. Повноваження органів виконавчої влади, Верховної Ради Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування щодо передачі земельних ділянок у власність або у користування

1. Сільські, селищні, міські ради передають земельні ділянки у власність або у користування із земель державної та комунальної власності для всіх потреб, крім випадків, визначених частинами другою, третьою і четвертою цієї статті.

2. Верховна Рада Автономної Республіки Крим, обласні, районні ради передають земельні ділянки у власність або у користування з відповідних земель спільної власності територіальних громад для всіх потреб.

3. Кабінет Міністрів України передає земельні ділянки із земель державної власності у власність або у користування:

а) дна територіального моря, під великими та середніми річками;

б) зон відчуження та безумовного (обов'язкового) відселення, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи;

в) під об'єктами природно-заповідного фонду загальнодержавного значення;

г) лісогосподарського призначення;

ґ) земель оборони.

4. Державні органи приватизації здійснюють продаж земельних ділянок, на яких розташовані об'єкти, які підлягають приватизації.";

27) у статті 123:

у частині першій:

в абзаці першому слова "Радою міністрів Автономної Республіки Крим, органами виконавчої влади або органами місцевого самоврядування" замінити словами "Кабінетом Міністрів України або органами місцевого самоврядування, відповідно до повноважень, визначених статтею 122 цього Кодексу";

в абзаці шостому слова "Верховною Радою Автономної Республіки Крим, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, органом виконавчої влади" замінити словами "Кабінетом Міністрів України" та після слів "такого дозволу" доповнити словами "або у разі, якщо на земельній ділянці розташовані будівлі, споруди, інші об'єкти нерухомого майна, право власності на які зареєстровано за особою у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.";

у частині другій:

абзац перший викласти у такій редакції:

"2. Особа, зацікавлена в одержанні у користування земельної ділянки із земель державної або комунальної власності за проектом землеустрою щодо її відведення, звертається з клопотанням про надання дозволу на його розробку, крім випадків, передбачених частиною першою цієї статті, до Кабінету Міністрів України або органу місцевого самоврядування, які передають земельні ділянки державної чи комунальної власності у користування відповідно до повноважень, визначених статтею 122 цього Кодексу.";

третє речення абзацу другого викласти у такій редакції:

"Органам виконавчої влади або органам місцевого самоврядування, які передають земельні ділянки державної чи комунальної власності у користування відповідно до повноважень, визначених статтею 122 цього Кодексу, забороняється вимагати додаткові матеріали та документи, не передбачені цією статтею.";

у частині третій:

в абзаці першому слова "Відповідний орган виконавчої влади або" замінити словами "Кабінет Міністрів України або відповідний", а слова "а також генеральних планів населених пунктів, іншої містобудівної документації" замінити словами "містобудівній документації, якою регулюється планування відповідної території сільської, селищної, міської ради, та генеральним планам населених пунктів суміжних територіальних громад";

в абзаці третьому слова "Рада міністрів Автономної Республіки Крим, відповідний орган виконавчої влади або" в усіх відмінках замінити словами "Кабінет Міністрів України або відповідний";

у частині шостій слова "Відповідний орган виконавчої влади або" замінити словами "Кабінет Міністрів України або відповідний";

частину сьому виключити;

у частині чотирнадцятій слова "органу виконавчої влади" замінити словами "Кабінету Міністрів України";

28) у частині першій статті 124 слова "відповідного органу виконавчої влади або" замінити словами "Кабінету Міністрів України або відповідного";

29) у статті 128:

у частині другій слова "відповідного органу виконавчої влади або" замінити словом "відповідної";

у тексті статті слова "місцевими державними адміністраціями, Радою міністрів Автономної Республіки Крим або", "Рада міністрів Автономної Республіки Крим або" та "Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні адміністрації," в усіх відмінках виключити;

30) у частині третій статті 135 слова "Рада міністрів Автономної Республіки Крим," виключити;

31) у статті 142:

частину першу після слова "органу" доповнити словами "місцевого самоврядування";

у частині другій слова "виконавчої влади або органи" виключити;

32) у пункті "б" статті 143 слова "у сфері здійснення державного нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі" замінити словами "та здійснює державний нагляд (контроль) у сфері земельних відносин";

33) частини першу та другу статті 144 викласти у такій редакції:

"1. У разі виявлення порушення земельного законодавства державний інспектор з контролю за використанням та охороною земель складає протокол про порушення та видає особі, яка допустила порушення, вказівку про його усунення у 30-денний строк. Якщо особа, яка допустила порушення земельного законодавства, не виконала протягом зазначеного строку вказівки державного інспектора щодо припинення порушення земельного законодавства, державний інспектор з контролю за використанням та охороною земель відповідно до закону накладає на таку особу адміністративне стягнення та повторно видає вказівку про припинення правопорушення чи усунення його наслідків у 30-денний строк.

2. У разі неусунення порушення земельного законодавства у 30-денний строк державний інспектор з контролю за використанням та охороною земель, державний інспектор з охорони довкілля звертається до відповідного органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування з клопотанням про припинення права користування земельною ділянкою.";

34) статтю 149 викласти в такій редакції:

"Стаття 149. Порядок вилучення земельних ділянок, які перебувають у постійному користуванні

1. Земельні ділянки, надані у постійне користування із земель державної та комунальної власності, можуть вилучатися для суспільних та інших потреб за рішенням Кабінету Міністрів України, органів місцевого самоврядування на підставі та в порядку, передбачених цим Кодексом.

2. Вилучення земельних ділянок провадиться за згодою землекористувачів на підставі рішень Кабінету Міністрів України або органів місцевого самоврядування відповідно до їх повноважень.

3. Сільські, селищні, міські ради вилучають земельні ділянки державної і комунальної власності, розташовані на території відповідної сільської, селищної, міської ради, які перебувають у постійному користуванні, для всіх потреб, крім особливо цінних земель, які вилучаються (викупляються) ними з урахуванням вимог статті 150 цього Кодексу.

Вилучення земельних ділянок державної власності: на яких розташовані будівлі, споруди, інші об'єкти нерухомого майна державної власності; які перебувають у постійному користуванні органів державної влади, державних підприємств, установ, організацій, Національної академії наук України, державних галузевих академій наук; які належать до земель оборони; земельні ділянки, що використовуються Чорноморським флотом Російської Федерації на території України на підставі міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, здійснюється відповідними сільськими, селищними, міськими радами за погодженням із землекористувачем та центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику та здійснює державний нагляд (контроль) у сфері земельних відносин.

4. Верховна Рада Автономної Республіки Крим, обласні, районні ради вилучають земельні ділянки спільної власності відповідних територіальних громад, які перебувають у постійному користуванні, для всіх потреб.

5. Кабінет Міністрів України вилучає земельні ділянки:

а) дна територіального моря, під великими та середніми річками;

б) зон відчуження та безумовного (обов'язкового) відселення, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи;

в) під об'єктами природно-заповідного фонду загальнодержавного значення;

г) лісогосподарського призначення;

ґ) земель оборони.

6. У разі незгоди землекористувача з вилученням земельної ділянки питання вирішується в судовому порядку.";

35) у частинах другій та третій статті 150 слова "Верховною Радою України" замінити словами "Кабінетом Міністрів України";

36) у статті 151:

у частині першій слова "органами державної влади," та ", Радою міністрів Автономної Республіки Крим" виключити;

частини другу, третю, сьому та дев'яту виключити;

частину п'яту викласти у такій редакції:

"5. Юридичні особи, зацікавлені у викупі земельних ділянок, звертаються з клопотанням про погодження місця розташування об'єкта до відповідної сільської, селищної, міської, районної, обласної ради.";

у частині восьмій:

в абзаці першому слова "орган виконавчої влади, Верховна Рада Автономної Республіки Крим, Рада міністрів Автономної Республіки Крим або" виключити;

в абзаці другому слова "до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин" замінити словами "до територіального органу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику та здійснює державний нагляд (контроль) у сфері земельних відносин";

в абзаці четвертому слова "органу виконавчої влади, Верховній Раді Автономної Республіки Крим, Раді міністрів Автономної Республіки Крим або" виключити;

у частині одинадцятій слова "та рішення Верховної Ради України (у разі необхідності) відповідний орган державної влади," виключити.

37) статтю 158 викласти у такій редакції:

"Стаття 158. Органи, що вирішують земельні спори

1. Земельні спори вирішуються судами, органами місцевого самоврядування.

2. Виключно судом вирішуються земельні спори з приводу володіння, користування і розпорядження земельними ділянками, що перебувають у власності громадян і юридичних осіб, а також спори щодо розмежування територій сіл, селищ, міст, районів та областей.

3. Органи місцевого самоврядування вирішують земельні спори щодо меж земельних ділянок, що перебувають у власності і користуванні громадян, розташування обмежень у використанні земель та земельних сервітутів та додержання громадянами правил добросусідства, а також спори щодо розмежування меж районів у містах.

4. У разі незгоди власників землі або землекористувачів з рішенням органів місцевого самоврядування спір вирішується судом.";

38) у статті 159:

у назві статті слова "та центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин" виключити;

у частині першій слова "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, та" виключити;

у частині четвертій слова "або центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин," виключити;

39) у статті 161:

у назві статті слова "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, та" виключити;

у частині першій слова "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин," виключити;

40) у статті 168:

у частині другій слова "у сфері здійснення державного нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі" замінити словами "та здійснює державний нагляд (контроль) у сфері земельних відносин";

41) у частині третій статті 172 слова "органів виконавчої влади та" виключити;

42) статтю 176 виключити;

43) у статті 1861:

частину першу викласти у такій редакції:

"1. Проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок усіх категорій та форм власності підлягає обов'язковому погодженню з територіальним органом центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику та здійснює державний нагляд (контроль) у сфері земельних відносин та структурним підрозділом районної, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій у сфері містобудування та архітектури, а якщо місто не входить до території певного району, - виконавчим органом міської ради у сфері містобудування та архітектури, а в разі, якщо такий орган не утворений, - органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань містобудування та архітектури чи структурним підрозділом обласної державної адміністрації з питань містобудування та архітектури.";

частину другу виключити;

частину шосту викласти у такій редакції:

"6. Забороняється погоджувати проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у випадку невідповідності його положень вимогам:

законів та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів;

документації із землеустрою;

містобудівної документації, якою регулюється планування території відповідної сільської, селищної, міської ради;

генеральних планів населених пунктів суміжних територіальних громад.";

44) частину першу статті 188 викласти у такій редакції:

"1. Державний контроль використанням та охороною земель усіх категорій та форм власності, за дотриманням вимог законодавства України про охорону земель, землеустрій та іншого законодавства у сфері земельних відносин здійснює центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику та здійснює державний нагляд (контроль) у сфері земельних відносин.";

45) статтю 190 викласти у такій редакції:

"Стаття 190. Громадський контроль за використанням та охороною земель

Громадський контроль за використанням та охороною земель здійснюється громадськими інспекторами, які призначаються відповідними органами місцевого самоврядування і діють на підставі положень, затверджених відповідними органами місцевого самоврядування.";

46) у частині п'ятій статті 191 слова "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин" замінити словами "сільськими, селищними міськими радами на території відповідної сільської, селищної, міської ради";

47) у частині першій статті 205:

у пункті "а" слова "загальнодержавними та" виключити;

у пункті "б" слова "державного або" виключити;

48) розділ X "Перехідні положення" доповнити пунктом 21 такого змісту:

"21. На період до 1 січня 2018 року розпорядження землями державної власності відповідно до повноважень, визначених статтею 122 цього Кодексу, здійснюють лише ті органи місцевого самоврядування, які об'єдналися відповідно до Закону України "Про добровільне об'єднання територіальних громад".

У разі, якщо органи місцевого самоврядування не об'єдналися відповідно до Закону України "Про добровільне об'єднання територіальних громад", на період до 1 січня 2018 року, розпорядження землями державної власності здійснює відповідна районна рада, а якщо районна рада не утворена - обласна рада.".

3. У частині другій та шостій статті 351 Цивільного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 40 - 44, ст. 356; 2010 р., N 1, ст. 2) слова "орган виконавчої влади" в усіх відмінках замінити словами "Кабінет Міністрів України" у відповідному відмінку.

4. У Законі України "Про охорону навколишнього природного середовища" (Відомості Верховної Ради України, 1991 р, N 41, ст. 546; 2004 р., N 45, ст. 501; 2005 р. N 24, ст. 237; 2009 р. N 30, ст. 428; 2013 р., N 46, ст. 640; 2014 р., N 23, ст. 873; 2015 р, N 11, ст. 75):

1) у статті 202:

у частині першій:

у пункті "а" абзац третій виключити;

доповнити абзацом такого змісту:

"додержання вимог екологічної безпеки під час транспортування, зберігання, використання, знешкодження та захоронення хімічних засобів захисту рослин, мінеральних добрив, токсичних, радіоактивних речовин та відходів;";

пункт "л" замінити пунктами "л" - "с" такого змісту:

"л) збереження водно-болотних угідь;

м) виконання екологічних вимог при використанні природних ресурсів та додержання режиму використання територій природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення, а також територій, що підлягають особливій охороні;

н) здійснення заходів щодо запобігання забрудненню територій хімічними і радіоактивними речовинами, відходами, стічними водами;

о) додержання екологічних нормативів;

п) проведення лабораторного аналізу стану забруднення земель, у тому числі радіоактивного, в зонах безпосереднього впливу викидів і скидів підприємствами забруднюючих речовин, а також у разі виникнення аварій та надзвичайних ситуацій;

р) організація ліквідації екологічних наслідків аварій, залучення до цього підприємств, установ, організацій незалежно від підпорядкування та форм власності, а також громадян;

с) здійснення інших повноважень, визначених Конституцією та законами України.";

2) у частині другій статті 35 слово "земель," виключити;

3) у частині другій статті 49 слова "та земельні ділянки" виключити.

5. В абзацах першому та другому частини четвертої, в абзацах першому та другому частини п'ятої, в абзаці першому та реченні третьому абзацу другого частини шостої статті 31 Закону України "Про колективне сільськогосподарське підприємство" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 20, ст. 272) після слів "майнові права" доповнити словами "(крім прав на земельні ділянки, які належали на праві колективної власності підприємствам, що реорганізуються)".

6. У Законі України "Про місцеве самоврядування в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 24, ст. 170 із наступними змінами):

1) частину першу статті 1 доповнити новим абзацом у такій редакції:

"територія сільської, селищної, міської ради - територія, в межах якої територіальна громада села, селища, міста реалізує свої повноваження щодо вирішення питань місцевого значення в межах Конституції і законів України.";

2) частину першу статті 26 доповнити пунктами 341 та 342 такого змісту:

"341) здійснення економічного стимулювання раціонального використання та охорони земель відповідно до закону;

342) розпорядження землями державної власності на території відповідної сільської, селищної, міської ради відповідно до закону;";

3) у частині першій статті 33:

у підпункті 1 пункту "а" слова "у власності територіальних громад" замінити словами "у державній і комунальній власності на території відповідної сільської, селищної, міської ради";

у підпункті "б":

у підпункті 1 слова "земельного та", "земель," виключити;

підпункт 3 викласти у такій редакції:

"3) проведення відповідно до законодавства моніторингу земель;";

підпункт 10 виключити.

7. У Законі України "Про місцеві державні адміністрації" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 20 - 21, ст. 190; 2003 р., N 24, ст. 159; 2004 р. N 15, ст. 228; 2007 р., N 34, ст. 444; 2013 р., N 25, ст. 251; 2014 р., N 2 - 3, ст. 41; 2015 р., N 21, ст. 133):

1) у пункті 3 статті 16 слово "земель," виключити;

2) пункт 2 статті 21 виключити.

8. У Законі України "Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 5 - 6, ст. 46):

1) у назві та абзаці першому частини другої статті 8 слова "у галузі топографо-геодезичної і картографічної діяльності" замінити словами "та здійснює державний нагляд (контроль) у сфері земельних відносин";

2) абзац четвертий частини другої статті 12 виключити;

3) у тексті Закону слова "у сфері земельних відносин" замінити словами "та здійснює державний нагляд (контроль) у сфері земельних відносин".

9. У статті 7 Закону України "Про фермерське господарство" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 45, ст. 363):

1) частини першу та другу викласти у такій редакції:

"1. Передача земельних ділянок, що перебувають у державній або комунальній власності, у власність громадян, для ведення фермерського господарства, здійснюється в порядку, встановленому статтею 118 Земельного кодексу України.

2. Передача земельних ділянок, що перебувають у державній або комунальній власності, в оренду, для ведення фермерського господарства, здійснюється в порядку, встановленому статтями 123, 124 Земельного кодексу України.";

2) частину третю виключити.

10. У Законі України "Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 38, ст. 314; 2010 р., N 1, ст. 2; 2013 р., N 40, ст. 534):

1) частину другу статті 5 виключити;

2) у статті 13 слова "отримання їх власниками державних актів на право власності" замінити словами "державної реєстрації права власності";

3) у тексті Закону слова "чи районна державна адміністрація", "та районна державна адміністрація" у всіх відмінках та формах числа виключити.

11. У Законі України "Про державний контроль за використанням та охороною земель" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 39, ст. 350 із наступними змінами):

1) статті 5 та 6 викласти у такій редакції:

"Стаття 5. Орган, який здійснює державний нагляд (контроль) за використанням та охороною земель, дотриманням вимог законодавства про охорону земель, землеустрій та іншого законодавства у сфері земельних відносин

Державний нагляд (контроль) за використанням та охороною земель усіх категорій та форм власності, за дотриманням вимог законодавства України про охорону земель, землеустрій та іншого законодавства у сфері земельних відносин здійснює центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику та здійснює державний нагляд (контроль) у сфері земельних відносин.

Стаття 6. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику та здійснює державний нагляд (контроль) у сфері земельних відносин

До повноважень центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику та здійснює державний нагляд (контроль) у сфері земельних відносин, належать:

а) організація і здійснення державного нагляду (контролю) за додержанням органами державної влади, органами місцевого самоврядування, у тому числі в частині здійснення делегованих їм повноважень органів виконавчої влади, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності та господарювання, громадянами України, іноземцями та особами без громадянства, а також юридичними особами - нерезидентами вимог земельного законодавства, використанням та охороною земель усіх категорій і форм власності у частині:

додержання встановленого порядку набуття і реалізації права на землю, зокрема під час передачі земель у власність та надання їх у користування, у тому числі в оренду, зміни цільового призначення, вилучення, викупу, продажу земельних ділянок або прав на них на конкурентних засадах;

виконання вимог щодо використання земельних ділянок за цільовим призначенням;

дотриманням вимог земельного законодавства при набутті права власності на земельні ділянки за договорами купівлі-продажу, міни, дарування, застави та іншими цивільно-правовими угодами;

ведення державного обліку і реєстрації земель, достовірності інформації про земельні ділянки та їх використання;

виконання комплексу необхідних заходів щодо захисту земель від ерозії, селів, підтоплення, заболочування, вторинного засолення, переосушення, ущільнення, псування, забруднення, засмічення відходами, заростання бур'янами, чагарниками та дрібноліссям;

дотримання строків своєчасного повернення тимчасово зайнятих земельних ділянок та обов'язкового виконання заходів щодо приведення їх у стан, придатний для використання за призначенням;

виконання умов зняття, збереження і використання родючого шару ґрунту під час проведення гірничодобувних, геологорозвідувальних, будівельних та інших робіт, пов'язаних з порушенням ґрунтового покриву, своєчасного проведення рекультивації порушених земель в обсягах, передбачених проектом рекультивації земель;

дотримання правил, установленого режиму експлуатації протиерозійних, гідротехнічних споруд, збереження захисних насаджень і межових знаків;

додержання встановленого законодавством порядку визначення та відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва;

додержання строків розгляду заяв чи клопотань щодо набуття і реалізації прав на землю;

проведення землеустрою, виконання заходів, передбачених проектами землеустрою, зокрема дотримання власниками та користувачами земельних ділянок вимог, визначених у проектах землеустрою;

дотримання строків погодження документації із землеустрою;

установлення та використання водоохоронних зон і прибережних захисних смуг;

б) внесення до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, юридичних та фізичних осіб клопотань щодо:

приведення у відповідність із законодавством прийнятих рішень з питань регулювання земельних відносин, використання та охорони земель;

обмеження або зупинення освоєння земельних ділянок у разі розробки корисних копалин, у тому числі торфу, проведення геологорозвідувальних, пошукових та інших робіт з порушенням вимог земельного законодавства;

припинення права користування земельною ділянкою відповідно до закону у разі порушення вимог земельного законодавства до повного усунення виявлених порушень і ліквідації їх наслідків;

в) одержання в установленому законодавством порядку від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, власників і користувачів, у тому числі орендарів, земельних ділянок документів, матеріалів та іншої інформації, необхідної для виконання покладених на нього завдань;

г) видачі спеціальних дозволів на зняття та перенесення ґрунтового покриву земельних ділянок відповідно до затверджених в установленому законом порядку проектів;

ґ) зупинення дії рішення органів місцевого самоврядування в частині здійснення делегованих їм повноважень по розпорядженню землями державної власності у разі порушення ними земельного законодавства з одночасним зверненням до суду;

д) участь у розроблені нормативно-правових актів з питань державного нагляду (контролю) за використанням та охороною земель;

е) вжиття відповідно до закону заходів щодо повернення самовільно зайнятих земельних ділянок їх власникам або користувачам;

є) вирішення інших питань відповідно до закону."

2) статті 7 та 8 виключити;

3) у статті 9:

у назві статті слова "та проведення моніторингу ґрунтів" замінити словами ", землеустрій та іншого законодавства у сфері земельних відносин";

у частині четвертій:

в абзаці першому слова "і моніторинг ґрунтів" замінити словами ", землеустрій та іншого законодавства у сфері земельних відносин";

абзац четвертий після слів "пов'язаної з" доповнити словом "плануванням,";

абзац п'ятий виключити;

4) статтю 10 викласти у такій редакції:

"Стаття 10. Повноваження державних інспекторів у сфері державного нагляду (контролю) за використанням та охороною земель та дотриманням вимог законодавства про охорону земель, землеустрій та іншого законодавства у сфері земельних відносин

Державні інспектори у сфері державного нагляду (контролю) за використанням та охороною земель і дотриманням вимог законодавства України про охорону земель, землеустрій та іншого законодавства у сфері земельних відносин мають право:

безперешкодно обстежувати в установленому законодавством порядку земельні ділянки, що перебувають у власності та користуванні юридичних і фізичних осіб, перевіряти документи щодо використання та охорони земель та одержувати документи і матеріали, необхідні для проведення перевірки;

вимагати для перевірки рішення, розпорядження, інструкції, накази та інші акти і документи, одержувати інформацію про стан законності і заходи щодо її забезпечення;

складати протести на рішення органів місцевого самоврядування в частині здійснення делегованих їм повноважень по розпорядженню землями державної власності у разі порушення ними земельного законодавства;

надавати обов'язкові для виконання приписи з питань використання та охорони земель і дотримання вимог законодавства про охорону земель, землеустрій, іншого законодавства у сфері земельних відносин відповідно до їх повноважень, а також про зобов'язання приведення земельної ділянки у попередній стан у випадках, установлених законом, за рахунок особи, яка вчинила відповідне правопорушення, з відшкодуванням завданих власнику земельної ділянки збитків, та здійснювати контроль за виконанням таких приписів;

складати акти перевірок чи протоколи про адміністративні правопорушення у сфері використання та охорони земель і дотримання вимог законодавства про охорону земель, землеустрій, іншого законодавства у сфері земельних відносин та розглядати відповідно до законодавства справи про адміністративні правопорушення, накладати адміністративні стягнення у випадках, передбачених законом, а також подавати в установленому законодавством порядку до відповідних органів матеріали перевірок щодо притягнення винних осіб до відповідальності;

у разі неможливості встановлення особи правопорушника земельного законодавства на місці вчинення правопорушення доставляти його до правоохоронних органів чи до приміщення виконавчого органу сільської, селищної, міської ради для встановлення особи порушника та складення протоколу про адміністративне правопорушення;

викликати громадян, у тому числі посадових осіб, для одержання від них усних або письмових пояснень з питань, пов'язаних з порушенням земельного законодавства;

передавати до органів прокуратури, органів досудового розслідування акти перевірок та інші матеріали про діяння, в яких вбачаються ознаки кримінального правопорушення;

здійснювати відповідно до закону фотографування, звукозапису, кіно- і відеозйомки, у тому числі з літальних апаратів та із застосуванням космічних технологій, як допоміжного засобу для запобігання та розкриття правопорушень;

звертатися до суду з позовом щодо відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, а також повернення самовільно чи тимчасово зайнятих земельних ділянок, строк користування якими закінчився;

здійснювати інші повноваження, визначені законами.

Державні інспектори під час виконання службових обов'язків мають право на носіння форменого одягу встановленого зразка та використовувати спеціальні транспортні засоби з кольорографічним забарвленням і написом з емблемою в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.";

5) доповнити статтею 101 такого змісту:

"Стаття 101. Протест на рішення органів місцевого самоврядування в частині здійснення делегованих їм повноважень по розпорядженню землями державної власності

Протест на рішення органів місцевого самоврядування в частині здійснення делегованих їм повноважень по розпорядженню землями державної власності, що суперечить вимогам законодавства, складається головним державним інспектором з нагляду (контролю) за використанням та охороною земель в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, районах, його заступником та подається до органу, який прийняв таке рішення.

У протесті зазначається необхідність скасування рішення органів місцевого самоврядування в частині здійснення делегованих їм повноважень по розпорядженню землями державної власності або приведення цього рішення у відповідність із законодавством, а також припинення незаконного діяння посадовою особою, поновлення порушеного права.

Органи місцевого самоврядування розглядають протести у місячний строк після їх надходження та про результати розгляду повідомляють відповідних головних державних інспекторів.

У разі відхилення протесту або ухилення від його розгляду головний державний інспектор з контролю за використанням та охороною земель в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, районах може звернутися з заявою до суду про визнання рішення органів місцевого самоврядування в частині здійснення делегованих їм повноважень по розпорядженню землями державної власності незаконним та його скасування. Заяву до суду може бути подано протягом п'ятнадцяти днів з моменту одержання повідомлення про відхилення протесту або закінчення передбаченого законом строку для його розгляду. Подача такої заяви зупиняє дію рішення органів місцевого самоврядування в частині здійснення делегованих їм повноважень по розпорядженню землями державної власності.".

12. У Законі України "Про охорону земель" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 39, ст. 349):

1) у частині другій статті 5:

абзац третій викласти у такій редакції:

"центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику та здійснює державний нагляд (контроль) у сфері земельних відносин;";

абзаци четвертий та сьомий виключити;

2) абзац четвертий статті 12 замінити абзацами четвертим - восьмим такого змісту:

"затвердження положення про громадських інспекторів, які здійснюють громадський контроль за використанням та охороною земель;

призначення громадських інспекторів, які здійснюють громадський контроль за використанням та охороною земель;

затвердження порядку економічного стимулювання заходів щодо використання та охорони земель і підвищення родючості ґрунтів;

проведення відповідно до законодавства моніторингу земель;

прийняття рішень щодо консервації земель;".

У зв'язку з цим абзаци п'ятий - шостий уважати відповідно абзацами дев'ятим - десятим.

3) у статті 15 абзаци четвертий - сьомий виключити;

4) у статті 16:

у назві статті та абзаці першому слова "у сфері земельних відносин, в галузі охорони земель" замінити словами "та здійснює державний нагляд (контроль) у сфері земельних відносин";

в абзаці третьому слова "моніторингу та" виключити;

в абзаці четвертому слова "моніторингу ґрунтів та" виключити;

в абзаці восьмому слова "формування екомережі" виключити;

після абзацу восьмого доповнити новими абзацами такого змісту:

"здійснення державного нагляду (контролю) за використанням та охороною земель, дотриманням вимог законодавства про охорону земель та іншого законодавства у сфері земельних відносин у частині:

консервації деградованих і малопродуктивних земель;

додержання режиму використання земель;

установлення та використання водоохоронних зон і прибережних захисних смуг, а також щодо додержання режиму використання їх територій;

ведення державного обліку і реєстрації земель, достовірності інформації про наявність та використання земель;

виконання умов зняття, збереження і використання родючого шару ґрунту під час проведення гірничодобувних, геологорозвідувальних, будівельних та інших робіт, пов'язаних із порушенням ґрунтового покриву, своєчасного проведення рекультивації порушених земель в обсягах, передбачених проектом рекультивації земель;

дотримання правил, установленого режиму експлуатації протиерозійних, гідротехнічних споруд, збереження захисних насаджень і межових знаків;

здійснення заходів, передбачених проектами землеустрою щодо захисту земель від водної і вітрової ерозії, селів, підтоплення, заболочення, засолення, солонцювання, висушування, ущільнення та інших процесів, що призводять до погіршення стану земель, а також щодо недопущення власниками та користувачами земельних ділянок псування земель шляхом їх забруднення хімічними та радіоактивними речовинами і стічними водами, засмічення промисловими, побутовими та іншими відходами, заростання чагарниками, дрібноліссям та бур'янами;

звернення до адміністративного суду щодо застосування заходів реагування у вигляді обмеження чи зупинення (тимчасово) або припинення діяльності підприємств і об'єктів незалежно від їх підпорядкування та форм власності відповідно до закону, якщо їх експлуатація здійснюється з порушенням законодавства про охорону земель;

подання позовів про відшкодування шкоди і втрат, заподіяних внаслідок порушення законодавства про охорону земель, та іншого законодавства у сфері земельних відносин; ";

У зв'язку з цим абзац дев'ятий уважати абзацом дев'ятнадцятим.

5) абзац тертій частини другої статті 17 виключити;

6) статті 171 та 181 виключити;

7) статтю 19 викласти в такій редакції:

"Стаття 19. Державний нагляд (контроль) за використанням та охороною земель

Державний нагляд (контроль) за використанням та охороною земель здійснює центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику та здійснює державний нагляд (контроль) у сфері земельних відносин.

Порядок здійснення державного нагляду (контролю) за використанням та охороною земель, додержанням вимог законодавства про охорону земель та іншого законодавства у сфері земельних відносин встановлюється законом.";

8) статтю 21 викласти у такій редакції:

"Стаття 21. Громадський контроль за використанням та охороною земель

Громадський контроль за використанням та охороною земель здійснюється громадськими інспекторами, які призначаються відповідними органами місцевого самоврядування і діють на підставі положень, затверджених відповідними органами місцевого самоврядування.";

9) у статті 27:

у частині першій:

в абзаці першому слова "Держава здійснює" замінити словами "Органи місцевого самоврядування здійснюють";

в абзаці другому слова "загальнодержавними і" виключити;

у частині другій слова "Державного бюджету України та" і "загальнодержавних і" виключити;

у частині третій слова "органів виконавчої влади чи" виключити;

у частині четвертій слова "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері здійснення державного нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі" замінити словами "відповідного територіального органу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику та здійснює державний нагляд (контроль) у сфері земельних відносин";

частину п'яту викласти у такій редакції:

"Економічне стимулювання заходів щодо використання та охорони земель і підвищення родючості ґрунтів здійснюється згідно порядку, затвердженого відповідним органом місцевого самоврядування.";

10) абзаци другий - п'ятий частини п'ятої статті 37 виключити;

11) у частині першій статті 39 слова "у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі" замінити словами "та здійснює державний нагляд (контроль) у сфері земельних відносин";

12) частини третю - десяту статті 54 виключити;

13) абзац восьмий частини третьої статті 55 виключити.

13. У Законі України "Про землеустрій" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 36, ст. 282 із наступними змінами):

1) у статті 8 слова "центральні органи виконавчої влади, що реалізують державну політику у сфері земельних відносин та у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі" замінити словами "та центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику та здійснює державний нагляд (контроль) у сфері земельних відносин";

2) у пункті "ґ" статті 11 слова "і контролю за використанням та охороною земель" замінити словами "у сфері землеустрою";

3) у пункті "г" статті 12 та пункті "г" статті 13 слова "і державного контролю за використанням та охороною земель" виключити;

4) у статті 14:

у назві та абзаці першому слова "у сфері земельних відносин" замінити словами "та здійснює державний нагляд (контроль) у сфері земельних відносин";

у пункті "в" слова ", у тому числі забезпечення проведення державної інвентаризації земель" виключити;

пункт "ж1" викласти у такій редакції:

1) здійснення державного нагляду (контролю) у сфері землеустрою, у тому числі за організацією та проведенням землеустрою, погодженням та затвердженням документації із землеустрою, виконанням заходів, передбачених документацією із землеустрою.";

5) статтю 141 виключити;

6) пункт "б" статті 15 виключити

7) пункти "в" і "г" статті 16 виключити;

8) пункт "б" статті 17 виключити;

9) пункти "б" і "в" статті 19 виключити;

10) частину другу статті 25 доповнити пунктом "к" такого змісту:

"к) проекти формування територій сільських, селищних, міських рад;";

11) частину другу статті 35 викласти у такій редакції:

"У разі виявлення при проведенні інвентаризації земель державної та комунальної власності земель, без цільового призначення, визначення їх цільового призначення здійснюється органами місцевого самоврядування на підставі відповідної документації із землеустрою, погодженої та затвердженої в установленому законом порядку.";

12) частину восьму статті 46 викласти в такій редакції:

"Проект землеустрою щодо встановлення (зміни) меж адміністративно-територіальної одиниці підлягає погодженню сільськими, селищними, міськими, районними радами, за рахунок території яких планується здійснити розширення її меж.";

13) у статті 50:

у частині третій:

в абзаці п'ятому слова "Ради міністрів Автономної Республіки Крим," виключити;

абзац сьомий викласти у такій редакції:

"довідку, що містить узагальнену інформацію про землі (території)";

доповнити частиною такого змісту:

"Акт прийомки-передачі межових знаків на зберігання, акт перенесення в натуру (на місцевість) меж охоронних зон, зон санітарної охорони, санітарно-захисних зон і зон особливого режиму використання земель та матеріали перенесення меж земельної ділянки в натуру (на місцевість) включається до проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки після виконання відповідних робіт в натурі (на місцевості).";

14) доповнити статтею 511 у такій редакції:

"Стаття 511. Проекти формування територій сільських, селищних, міських рад

Для формування територій сільських, селищних, міських рад та встановлення їх меж розробляються проекти формування територій сільських, селищних, міських рад.

Проекти формування територій сільських, селищних, міських рад розробляються з метою вирішення сільськими, селищними, міськими радами питань розвитку земельних відносин відповідно до інтересів територіальної громади.

Території сільських, селищних, міських рад формуються із усіх без винятку землеволодінь і землекористувань. До їх складу входять землі та земельні ділянки, як в межах так і за межами населених пунктів незалежно від категорій та форм власності.

Проекти формування територій сільських, селищних, міських рад включають:

а) пояснювальну записку;

б) завдання на виконання робіт;

в) рішення про розроблення проекту формування територій сільських, селищних, міських рад;

г) викопіювання із схеми землеустрою і техніко-економічного обґрунтування використання та охорони земель адміністративно-територіальної одиниці (утворення) (у разі її наявності)

ґ) експлікація земель за категоріями та формами власності в межах території що формується;

д) опис меж території сільської, селищної або міської ради;

е) креслення меж території сільської, селищної або міської ради складене у відповідному масштабі;

є) матеріали погодження проекту;

з) матеріали виносу меж території сільської, селищної або міської ради в натуру (на місцевість) з каталогом координат їх поворотних точок.

Межі території сільської, селищної або міської ради можуть проходити як по суходолу, так і по водному простору.

Проекти формування територій сільських, селищних, міських рад розробляються за рішенням відповідної сільської, селищної, міської ради.

Проекти формування територій сільських, селищних, міських рад погоджуються суміжними сільськими, селищними, міськими радами.

Проекти формування територій сільських, селищних рад затверджуються відповідними районними радами або якщо районна рада не утворена, проекти затверджуються Верховною Радою Автономної Республіки Крим або обласною радою.

Проекти формування територій міських рад затверджуються Верховною Радою Автономної Республіки Крим або обласною радою.

Проекти формування територій сільських, селищних, міських рад складаються у паперовій та електронній (цифровій) формах.

Відомості про сформовані території сільських, селищних, міських рад вносяться до Державного земельного кадастру. Відомості про сформовані території сільських, селищних, міських рад зазначаються у витязі з Державного земельного кадастру, який безоплатно видається відповідній сільській, селищній, міській, районній, обласній раді.";

15) у статті 60 слова "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі, центральними органами виконавчої влади, які здійснюють державний контроль за використанням та охороною земель" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику та здійснює державний нагляд (контроль) у сфері земельних відносин";

16) у частині третій статті 67 слова "На землях комунальної власності за" замінити словом "За" та після слів "інвентаризації земель" доповнити словами ", здійснення землеустрою на землях державної та комунальної власності".

14. У статті 12 Закону України "Про особисте селянське господарство" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 29, ст. 232) слова "та органами виконавчої влади" виключити.

15. У статті 4 Закону України "Про оренду землі" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 10, ст. 102; 2013 р, N 36, ст. 472):

частини другу, третю та четверту виключити;

доповнити новою частиною такого змісту:

"Орендодавцями земельних ділянок державної та комунальної власності є Кабінет Міністрів України, Верховна Рада Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування які передають земельні ділянки державної чи комунальної власності у користування відповідно до повноважень, визначених статтею 122 Земельного кодексу України.".

16. У Законі України "Про державну експертизу землевпорядної документації" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 38, ст. 471; 2014 р., N 6 - 7, ст. 80):

1) у статтях 22 і 37 слова "у сфері земельних відносин" замінити словами "та здійснює державний нагляд (контроль) у сфері земельних відносин";

2) частину другу статті 221 виключити;

3) у частині першій статті 31 слова "- також" та "органів виконавчої влади та" виключити.

17. У Законі України "Про відчуження земельних ділянок, інших об'єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у приватній власності, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності" (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., N 1, ст. 2; 2012 р., N 8, ст. 61; 2013 р., N 7, ст. 65, N 28, ст. 303; 2014 р., N 20 - 21, ст. 708):

1) статті 8 та 9 виключити;

2) у частині третій статті 10:

абзац третій виключити;

в абзаці четвертому слова "органом місцевого самоврядування чи відповідним органом виконавчої влади" виключити;

3) у статті 18:

у частині першій слова "держави чи" виключити;

у частині другій:

в абзаці другому слова "держави або" виключити;

в абзаці третьому слова "органу виконавчої влади," виключити, а слова "які здійснюють реалізацію права власності держави" замінити словами "який здійснює реалізацію делегованого права власності держави";

4) у тексті Закону слова "орган виконавчої влади та", "орган виконавчої влади чи", "орган виконавчої влади або", "виконавчої влади чи орган" у всіх відмінках і формах числа виключити.

18. У Закон України "Про Державний земельний кадастр" (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., N 8, ст. 61 із наступними змінами):

1) у статті 10 частину першу після абзацу третього доповнити абзацом у такій редакції:

"землі в межах територій сільських, селищних, міських рад;".

У зв'язку з цим, абзаци четвертий та п'ятий вважати абзацами п'ятим та шостим.

2) доповнити статтею 131 у такій редакції:

"Стаття 131. Склад відомостей Державного земельного кадастру про землі в межах територій сільських, селищних, міських рад

1. До Державного земельного кадастру включаються такі відомості про землі в межах територій сільських, селищних, міських рад:

а) найменування сільської, селищної або міської ради;

б) опис меж сільської, селищної або міської ради;

в) площа земель в межах території сільської, селищної або міської ради;

г) повне найменування суміжних сільських, селищних, міських рад;

ґ) інформація про матеріали, на підставі яких встановлені та змінені межі сільських, селищних, міських рад;

д) відомості про категорії земель у межах сільських, селищних або міських рад:

назва, код (номер), межі категорії земель;

опис меж;

площа;

інформація про документи, на підставі яких встановлено категорію земель;

е) відомості про угіддя в межах територій сільської, селищної, міської ради:

назва, код (номер);

контури угідь;

площа;

інформація про документи, на підставі яких визначено угіддя;

інформація про якісні характеристики угідь;

є) відомості про економічну та нормативну грошову оцінку земель в межах території сільських, селищних, міських рад;

ж) відомості про бонітування ґрунтів в межах території сільських, селищних, міських рад.

2. Обсяг інформації Державного земельного кадастру про якісні характеристики земельних угідь в межах території сільських, селищних, міських рад визначається Порядком ведення Державного земельного кадастру."

3) частину восьму статті 21 доповнити абзацом другим такого змісту:

"Відомості про межі територій сільських, селищних, міських рад вносяться до Державного земельного кадастру на підставі проектів формування територій сільських, селищних, міських рад.";

4) у статті 24:

частину шосту доповнити абзацом такого змісту:

"У разі, якщо документація із землеустрою, що є підставою для формування земельної ділянки при передачі її у власність чи користування із земель державної чи комунальної власності була погоджена у встановленому законодавством порядку, забороняється відмовляти у здійсненні державної реєстрації такої земельної ділянки.";

частину десяту доповнити абзацом такого змісту:

"рішення суду про скасування державної реєстрації земельної ділянки.";

5) у пункті 7 розділу VII "Прикінцеві та перехідні положення" слова ": у межах населених пунктів - сільських, селищних, міських рад, за їх межами - районних державних адміністрацій" замінити словами "відповідних сільських, селищних, міських рад";

6) у тексті Закону слова "у сфері земельних відносин" замінити словами " та здійснює державний нагляд (контроль) у сфері земельних відносин" у відповідному відмінку.

19. У пункті 6 розділу II "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності" (Відомості Верховної Ради, 2013 р, N 36, ст. 472) слова ": у межах населених пунктів - сільськими, селищними, міськими радами; за межами населених пунктів - органами виконавчої влади, які відповідно до закону здійснюють розпорядження такими земельними ділянками" замінити словами "відповідними сільськими, селищними, міськими радами, на території яких знаходяться зазначені земельні ділянки".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2016 року, але не раніше ніж через 30 днів після дня проведення чергових виборів депутатів обласних, районних, міських, районних у містах, сільських, селищних рад.

2. З дня набрання чинності цього Закону переходять у комунальну власність територіальних громад на території відповідної сільської, селищної, міської ради землі та земельні ділянки:

під польовими дорогами, в тому в числі проектними, лісосмугами, господарськими дворами (фермами, токами тощо), інші земельні ділянки сільськогосподарського призначення, які за рішенням загальних зборів членів колективних сільськогосподарських підприємств і організацій не підлягали паюванню, якщо такі землі чи земельні ділянки не передані у власність у порядку, визначеному законом;

земельні ділянки сільськогосподарського призначення (у разі відсутності спадкоємців за заповітом і за законом, усунення їх від права на спадкування, неприйняття ними спадщини, а також відмови від її прийняття), якщо такі земельні ділянки, у порядку визначеному законом, судом визнані відумерлою спадщиною;

невитребувані (протягом 15 років з моменту видачі державного акта на право колективної власності) земельні частки (паї) у разі прийняття відповідного рішення судом.

3. Межі територій сільських, селищних, міських рад визначаються на підставі проектів формування території і встановлення меж сільських, селищних рад, які були затверджені до набрання чинності цим Законом, а у разі відсутності такого проекту - відповідно до меж суміжних територій сільських, селищних рад та територій міст.

4. У разі якщо проекти формування території і встановлення меж сільських, селищних рад не розроблені, а встановити межі відповідно до меж суміжних територій сільських, селищних рад та територій міст не можливо для визначення меж територій сільських, селищних, міських рад розробляються нові проекти формування територій сільських, селищних, міських рад в порядку встановленому статтею 511 Закону України "Про землеустрій".

5. Рішення органів виконавчої влади про надання дозволу на розроблення документації із землеустрою, які до введення в дію цього Закону згідно статті 122 Земельного кодексу України здійснювали передачу земельних ділянок у власність або у користування є чинними, а розроблена документація із землеустрою підлягає затвердженню відповідно до вимог цього Закону.

6. Рішення про надання у власність, користування, в тому числі на умовах оренди земельних ділянок, а також про вилучення (викуп) земель, прийняті відповідними органами, але не виконані на момент введення у дію цього Закону, підлягають виконанню відповідно до вимог цього Закону.

7. Органам місцевого самоврядування протягом року з дня опублікування цього Закону забезпечити встановлення меж територій сільських, селищних, міських рад.

8. Кабінету Міністрів України у шестимісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити прийняття органами виконавчої влади нормативно-правових актів, необхідних для реалізації цього Закону, а також приведення ними своїх актів у відповідність із цим Законом.

 

Голова Верховної Ради
України

 

 

* * *

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо делегування повноважень органам місцевого самоврядування з розпорядження землями державної власності і посилення державного контролю за використанням та охороною земель"

1. Визначення та аналіз проблеми, яку передбачається розв'язати шляхом державного регулювання

Відповідно до Конституції України земля є основним національним багатством, що перебуває під особливою охороною держави. Земля є об'єктом права власності Українського народу. Від імені Українського народу права власника здійснюють органи державної влади та органи місцевого самоврядування в межах, визначених цією Конституцією.

Конституція України передбачає організаційну, фінансову, правову самостійність органів місцевого самоврядування відповідно до Європейської Хартії місцевого самоврядування, але на сьогодні цей принцип майже не реалізується.

Впровадження ефективної системи державного управління та місцевого самоврядування, спрямованої на задоволення потреб населення та заснованої на демократичних цінностях, вимагає вдосконалення механізмів участі громадськості у прийнятті управлінських рішень на місцевому рівні. Це допоможе підвищити якість надання послуг населенню, поліпшити процеси взаємодії та прийняття рішень органами влади в цілому.

Дублювання повноважень між місцевими державними адміністраціями та органами місцевого самоврядування на сьогоднішній день є однією з найважливіших проблем, що потребує якнайшвидшого вирішення.

На сьогодні органи місцевого самоврядування не мають достатніх повноважень для повноцінної діяльності на своїй території для забезпечення якісного виконання органами місцевого самоврядування їх завдань. Децентралізація владних повноважень (передача частини повноважень органів центральної влади на регіональний та місцевий рівень) є найкращим засобом забезпечення ефективного державного управління та якісного надання послуг населенню. Це стосується і функцій з розпорядження землями державної власності.

У вересні 2012 року Верховною Радою України прийнято Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності", згідно якого починаючи з 1 січня 2013 року усі землі в Україні вважаються розмежованими в силу Закону.

У результаті розмежування більше 40 відсотків земельного фонду України залишилося у державній власності і трохи більше 4 відсотків перейшло до комунальної власності.

Обмеження юрисдикції органів місцевого самоврядування по розпорядженню землями лише в межах населених пунктів зменшує матеріальну основу місцевого самоврядування.

Розпорошення повноважень із розпорядження землями державної власності, розташованими за межами населених пунктів, між багатьма органами виконавчої влади не сприяє доступності адміністративних послуг, які вони надають, для населення.

Склалась ситуація, при якій, з одного боку, органи місцевого самоврядування стимулюються Бюджетним кодексом до пошуку якомога кращої ціни оренди земельних ділянок, а з іншого - вони позбавлені будь-якого впливу на рішення щодо передачі землі в оренду.

Відсутність можливості у місцевих рад розпоряджатись землями поза межами населених пунктів також створює перешкоди щодо розвитку сільських та міських територій. Часто органи місцевого самоврядування, з метою розбудови соціальної інфраструктури, змушені шукати шляхи для розширення території населених пунктів, що є затратним та тривалим процесом.

З метою врегулювання зазначених проблемних питань та відповідно до пункту 213 Плану заходів з виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України та Стратегії сталого розвитку "Україна - 2020" у 2015 році, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 04 березня 2015 року N 213-р, яким передбачено законодавче врегулювання питань передачі у комунальну власність земель державної власності, розташованих за межами населених пунктів, крім тих, на яких розташовані об'єкти державної власності, Державною службою України з питань геодезії, картографії та кадастру розроблено проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо делегування повноважень органам місцевого самоврядування з розпорядження землями державної власності і посилення державного контролю за використанням та охороною земель" (далі - проект Закону).

2. Визначення цілей державного регулювання

Прийняття проекту Закону забезпечить впровадження ефективної системи державного управління та місцевого самоврядування шляхом делегування органам місцевого самоврядування повноважень з розпорядження землями державної власності, визначення правового режиму земель колективної власності, відумерлої спадщини та невитребуваних земельних часток (паїв), запровадження дієвого контролю зі сторони держави за дотриманням норм законодавства при здійсненні цих повноважень, а також посилення державного контролю за використанням та охороною земель усіх форм власності.

3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення зазначених цілей, аргументи щодо переваги обраного способу

У якості альтернативи до запропонованого регулювання можливо розглянути так званий "статус-кво", тобто збереження чинного регулювання зазначених питань.

Проте у разі неприйняття зазначеного регуляторного акта поглибляться існуючі проблеми, а це жодним способом не сприятиме їхньому вирішенню.

Таким чином, пропозиції щодо збереження чинного регулювання відхилено, оскільки вони не забезпечать впровадження ефективної системи державного управління та місцевого самоврядування шляхом делегування органам місцевого самоврядування повноважень з розпорядження землями державної власності.

Тому єдиним альтернативним способом вирішення зазначеної проблеми є прийняття цього регуляторного акта.

Проект Закону відповідає вимогам Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".

4. Опис механізму і заходів, які пропонується застосувати для розв'язання проблеми

Проектом Закону пропонується удосконалити земельні відносини шляхом:

делегування повноважень органам місцевого самоврядування з розпорядження землями державної власності;

передачі від районних державних адміністрацій до сільських, селищних, міських рад повноваження щодо виділення земельних часток (паїв) у натурі (на місцевості) та зміни цільового призначення земельних ділянок приватної власності;

визначення правового режиму земель колективної власності шляхом визначення правових засад переходу таких земель та інших земельних ділянок сільськогосподарського призначення, які судом визнані відумерлою спадщиною, та невитребуваних земельних часток (паїв) у комунальну власність;

спрощення процедури отримання земельних ділянок у власність та користування, на яких розташовані будівлі, споруди, інші об'єкти нерухомого майна, право власності на які зареєстровано за набувачем земельної ділянки, шляхом скасування необхідності отримувати дозвіл на розроблення відповідної документації із землеустрою;

посилення державного контролю за використанням та охороною земель державної, комунальної та приватної форми власності, усунення дублювання функцій та скорочення наглядових органів шляхом визначення єдиного органу виконавчої влади, який здійснюватиме такий контроль, та надання йому більш широких повноважень.

5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі набрання чинності регуляторним актом

Прийняття проекту Закону матиме такі позитивні соціально-економічні наслідки:

посилення впливу територіальної громади на земельно-господарські відносини на селі;

визначення правового режиму земель колективної власності, відумерлої спадщини та невитребуваних земельних часток (паїв);

спрощення процедури отримання юридичними та фізичними особами земельних ділянок у власність та користування, на яких розташовані будівлі, споруди, інші об'єкти нерухомого майна, право власності на які зареєстровано за набувачем земельної ділянки.

6. Визначення очікуваних результатів прийняття акта

Прийняття проекту Закону забезпечить впровадження ефективної системи державного управління та місцевого самоврядування, спрямованої на задоволення потреб населення; посилення впливу територіальної громади на земельно-господарські відносини на селі; підвищення якості надання послуг населенню; поліпшення процесів взаємодії та прийняття рішень органами влади в цілому у сфері земельних відносин.

Опис прогнозованих вигод та витрат у разі прийняття регуляторного акта:

Об'єкт впливу

Вигоди

Витрати

Держава

1) запровадження ефективної системи державного управління та місцевого самоврядування;
2) посилення впливу територіальної громади на земельно-господарські відносини на селі;
3) поліпшення процесів взаємодії та прийняття рішень органами влади в цілому у сфері земельних відносин;
4) запровадження дієвого контролю за дотриманням норм законодавства при розпорядженні землями;
5) посилення державного контролю за використанням та охороною земель усіх форм власності.

додаткові витрати відсутні

Суб'єкти господарювання

1) здійснення діяльності в прозорому нормативно-правовому колі;
2) спрощення процедури отримання юридичними особами земельних ділянок у користування;
3) підвищення якості надання послуг громадянам.

додаткові витрати відсутні

Громадяни

1) спрощення процедури отримання фізичними особами земельних ділянок у власність та користування.

додаткові витрати відсутні

Від впровадження регуляторного акта негативних результатів не очікується.

7. Термін дії акта

Проект Закону має необмежений термін дії.

8. Показники результативності регуляторного акта

Основними показниками результативності акта є:

зменшення кількості скарг і звернень громадян та юридичних осіб;

розмір надходжень до державного бюджету не змінюватиметься;

кількість суб'єктів господарювання та кількість фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта, - усі суб'єкти господарювання та фізичні особи держави;

розмір коштів та час, що витрачатиметься суб'єктами господарювання та/або фізичними особами, пов'язаними з виконанням вимог акта, не збільшиться;

рівень поінформованості суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб із основними положеннями акта - вище середнього.

9. Заходи, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності регуляторного акта

Базове відстеження результативності проекту Закону буде здійснено після набрання чинності цим актом шляхом порівняння статистичних даних щодо передачі земельних ділянок у власність та користування фізичним і юридичним особам.

Повторне відстеження буде здійснено через рік після набрання чинності законом, але не пізніше двох років з дня набрання чинності цим актом, у результаті якого відбудеться порівняння показників базового та повторного відстеження.

Періодичне відстеження здійснюватиметься раз на три роки, починаючи з дня виконання заходів з повторного відстеження. Установлені кількісні та якісні значення показників результативності акта порівнюватимуться із значеннями аналогічних показників, встановлених під час попередніх відстежень.

Відповідні відстеження будуть проводитись Держгеокадастром.

У разі виявлення неврегульованих та проблемних питань шляхом проведення аналізу показників дії цього акта, ці питання будуть усунуті внесенням відповідних змін.

 

Заступник Міністра регіонального
розвитку, будівництва та
житлово-комунального господарства
України - керівник апарату

В. А. Негода

___ ___________ 2015 р.

 

Опрос