Идет загрузка документа (29 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упрощения предоставления в пользование на условиях аренды водных объектов (неофициальный текст)

Субъект законодательной инициативы
Проект, Неофициальный текст от 10.07.2015

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення надання в користування на умовах оренди водних об'єктів

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Водному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 24, ст. 189):

1) абзац 14 частини першої статті 1 викласти у такій редакції:

"водний об'єкт - природний або створений штучно елемент довкілля, в якому зосереджуються води (море, річка, озеро, водосховище, ставок, канал та їх дно, а також водоносний горизонт);";

2) у статті 51:

а) абзац перший після слів "рибогосподарських потреб" доповнити словами "(у тому числі рибництва (аквакультури), ведення фермерського господарства,";

б) абзац третій викласти в такій редакції:

"Водні об'єкти надаються у користування за договором оренди водних об'єктів у комплексі із земельною ділянкою.";

в) доповнити новим абзацом п'ятим такого змісту:

"Водний об'єкт, частини якого розташовані в межах різних адміністративно-територіальних утворень, надається у користування на умовах оренди органами, що здійснюють розпорядження земельними ділянками під водою (водним простором) згідно з повноваженнями, визначеними Земельним кодексом України, як цілісний об'єкт за єдиним договором оренди, погодженим з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері водного господарства.".

У зв'язку із цим, абзаци п'ятий - дев'ятнадцятий вважати відповідно абзацами шостим - двадцятим.

2. У Земельному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 3 - 4, ст. 27):

1) частину четверту статті 59 після слів "у тому числі рибництва (аквакультури)," доповнити словами "ведення фермерського господарства,";

2) частину другу статті 134 після абзацу двадцять четвертого доповнити новим абзацом двадцять п'ятим такого змісту:

"надання в оренду земельних ділянок, зайнятих водними об'єктами для рибогосподарських потреб (у тому числі рибництва (аквакультури);".

3. У абзаці першому частини другої статті 14 Закону України "Про аквакультуру" (Відомості Верховної Ради, 2013, N 43, ст. 616) слова "землі (земель водного фонду)." замінити словами "водних об'єктів.".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем опублікування цього Закону.

2. Кабінету Міністрів України забезпечити приведення:

своїх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом;

нормативно-правових актів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади у відповідність із цим Законом.

 

Голова Верховної Ради
України

 

 

* * *

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення надання водних об'єктів в користування на умовах оренди"

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Планом заходів з виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України та Стратегії сталого розвитку "Україна - 2020" у 2015 році (захід 9 завдання 185 розділу "Нова економічна політика"), затвердженим розпорядженням Кабінету Міністрів України від 04.03.2015 N 213-р, передбачено розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту закону щодо спрощення процедури надання в користування на умовах оренди водних об'єктів.

Правові відносини щодо порядку передачі об'єктів водного фонду та земельних ділянок під ними регулюються положеннями Водного та Земельного кодексів України.

Разом з тим, при розгляді питання щодо передачі права на оренду водного об'єкта та земельної ділянки, розташованої під ним, виникають складнощі. Незважаючи на те, що водний об'єкт та земля під ним є нерозривними речами і використання одного без іншого є неможливим, законодавство не розглядає їх як єдине ціле (комплекс).

Відповідно до частини третьої статті 51 Водного кодексу України, водні об'єкти надаються у користування за договором оренди земель водного фонду на земельних торгах у комплексі із земельною ділянкою. На практиці ситуація ускладнюється існуванням низки проблем відносно реалізації своїх функцій обласними державними адміністраціями з проведення земельних торгів щодо передачі права на оренду земель для риборозведення (відсутність коштів для організації торгів, незацікавленість у розвитку галузі тощо).

Все це призводить до неправомірного використання суб'єктами господарювання водних об'єктів, зокрема, для риборозведення, на підставі лише або договорів оренди земель водного фонду або договорів водних об'єктів, договорів про спільну діяльність, охорони об'єктів, що негативним чином відображається на державних, місцевих бюджетах, дотриманні прав громадян.

Крім цього, через складність та надмірну бюрократизацію існуючих адміністративних процедур надання водного об'єкта в оренду, пересічний громадянин, який хоче займатися підприємницькою діяльністю у сфері риборозведення, позбавлений сьогодні такої можливості.

Законопроект "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення надання водних об'єктів в користування на умовах оренди" (далі - проект акта) забезпечує прозорість і простоту процедури надання водних об'єктів в оренду, а також розширює можливості пересічних громадян щодо започаткування власної справи у сфері риборозведення.

2. Мета та шляхи її досягнення

Метою проекту акта є спрощення існуючих процедур надання водних об'єктів в оренду, стимулювання розвитку малого та середнього бізнесу у сфері риборозведення, підвищення ефективності використання водних об'єктів, а також створення національної сировинної бази для зариблення річок України.

Проектом акта передбачено внести зміни до статті 51 Водного кодексу та статті 134 Земельного кодексу і встановити, що не підлягають продажу на конкурентних засадах (земельних торгах) земельні ділянки державної чи комунальної власності або права на них у разі надання в оренду земельних ділянок, зайнятих водними об'єктами для рибогосподарських потреб (у тому числі рибництва (аквакультури).

Прийняття зазначеного проекту акта дозволить розблокувати процедуру надання водних об'єктів в оренду, яка фактично зупинена з 01.07.2013 (дата набрання чинності Закону України "Про аквакультуру") через відсутність у орендодавців коштів на проведення земельних торгів.

Так, за період з 01.07.2013 по 01.09.2014 за процедурою проведення земельних торгів надано в оренду лише 10 водних об'єктів. Натомість, до 01.07.2013, щороку надавалось в оренду не менше 1000 водних об'єктів.

Крім того, на практиці для більшості водних об'єктів наявний лише один потенційний орендар, що виключає можливість проведення торгів через відсутність інших учасників.

Разом з цим, відсутність господаря на водному об'єкті призводить до його використання без правоустановчих документів (незаконне) та з відповідними втратами надходжень до місцевих бюджетів.

3. Правові аспекти

У цій сфері правового регулювання є чинними такі нормативно-правові акти:

Конституція України;

Водний кодекс України;

Земельний кодекс України;

Закон України "Про аквакультуру".

Реалізація положень проекту акта після його прийняття не потребує внесення змін до інших законів України.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація положень проекту акта не потребує додаткових видатків з Державного бюджету України та місцевих бюджетів.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект акта потребує погодження з Міністерством аграрної політики та продовольства України, Міністерством фінансів України, Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Міністерством юстиції України, Державним агентством водних ресурсів України, Державне агентство рибного господарства України, Державним агентством земельних ресурсів України, Державною регуляторною службою України.

6. Регіональний аспект

Проект акта не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

61. Запобігання дискримінації

У проекті акта відсутні положення, які містять ознаки дискримінації. Проект акта не потребує проведення громадської антидискримінаційної експертизи.

7. Запобігання корупції

У проекті акта відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Проект акта розміщено на офіційному веб-сайті Мінприроди для проведення консультацій з громадськістю.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект акта не стосується питань соціально-трудової сфери і не зачіпає інтереси працівників і роботодавців.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект акта є актом регуляторного впливу. Прийняття проекту запропонованого регуляторного акта зумовить досягнення поставлених цілей. Ризик впливу зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта відсутній.

Опис прогнозованих вигід та витрат у разі прийняття регуляторного акта:

Об'єкт впливу

Вигоди

Витрати

Держава

Підвищення ефективності державного управління в галузі охорони та відтворення вод, раціонального використання водних та живих біоресурсів

Додаткові витрати відсутні

Суб'єкти господарювання

Спрощення процедури отримання в оренду водних об'єктів сприятиме залученню інвестицій, покращення ефективності здійснення суб'єктами господарювання діяльності у сфері використання водних об'єктів, збільшення обсягів виробництва риби та інших водних живих ресурсів, продукції їх переробки

Додаткові витрати відсутні

Населення

Можливість здійснення громадянами загального водокористування для задоволення їх потреб на водних об'єктах, які знаходяться в оренді

Додаткові витрати відсутні

101. Вплив реалізації акта на ринок праці

Вплив реалізації акта на ринок праці сприятиме покращенню рівня працевлаштування в Україні.

11. Прогноз результатів

Прийняття цього проекту акта сприятиме ефективному використанню водних ресурсів України, стимулюватиме розвиток малого та середнього бізнесу у сфері рибництва, надання рекреаційних послуг тощо, за рахунок чого будуть створені нові робочі місця, а також збільшаться надходження до бюджетів.

 

Заступник Міністра екології та
природних ресурсів України -
керівник апарату

С. Л. Коломієць

___ ____________ 2015 р.

 

 

* * *

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
до проекту закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення надання водних об'єктів в користування на умовах оренди"

1. Визначення проблеми, яку передбачається розв'язати шляхом державного регулювання

Планом заходів з виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України та Стратегії сталого розвитку "Україна - 2020" у 2015 році (захід 9 завдання 185 розділу "Нова економічна політика"), затвердженим розпорядженням Кабінету Міністрів України від 04.03.2015 N 213-р, передбачено розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту закону України щодо спрощення процедури надання в користування на умовах оренди водних об'єктів.

Відповідно до частини третьої статті 51 Водного кодексу України, водні об'єкти надаються у користування за договором оренди земель водного фонду на земельних торгах у комплексі із земельною ділянкою. На практиці ситуація ускладнюється існуванням низки проблем відносно реалізації своїх функцій обласними державними адміністраціями з проведення земельних торгів щодо передачі права на оренду земель для риборозведення (відсутність коштів для організації торгів, незацікавленість у розвитку галузі тощо).

2. Цілі державного регулювання

Метою проекту закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення надання водних об'єктів в користування на умовах оренди" (далі - проект акта) є спрощення існуючих процедур надання водних об'єктів в оренду, стимулювання розвитку малого та середнього бізнесу у сфері риборозведення, підвищення ефективності використання водних об'єктів, а також створення національної сировинної бази для зариблення річок України.

3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення встановлених цілей

Під час підготовки проекту акта було проведено моніторинг відповідних нормативних актів України щодо передачі в оренду водних об'єктів, у тому числі рибогосподарських технологічних водойм, та земельних ділянок під ними. У цьому випадку вбачається за можливе визначити два альтернативні способи досягнення встановлених цілей:

1. Залишити існуюче правове регулювання передачі водних об'єктів в оренду, у тому числі рибогосподарських технологічних водойм, та земельних ділянок під ними. Такий спосіб не є прийнятним, оскільки не змінить ситуацію, коли на практиці для більшості водних об'єктів наявний лише один потенційний орендар, що виключає можливість проведення торгів через відсутність інших учасників.

2. Вдосконалити правове регулювання зазначеного питання шляхом прийняття проекту акта.

Зазначений спосіб об'єктів дозволить розблокувати процедуру надання водних об'єктів в оренду, яка фактично зупинена з 01.07.2013 (дата набрання чинності Закону України "Про аквакультуру") через відсутність у орендодавців коштів на проведення земельних торгів.

Таким чином, другий спосіб - прийняття запропонованого проекту акта - є єдиним прийнятним способом досягнення встановлених цілей.

4. Механізми та заходи, що пропонуються для розв'язання проблеми

Проектом акта передбачено внести зміни до статті 51 Водного кодексу України та статті 134 Земельного кодексу України і встановити, що не підлягають продажу на конкурентних засадах (земельних торгах) земельні ділянки державної чи комунальної власності або права на них у разі надання в оренду земельних ділянок, зайнятих водними об'єктами для рибогосподарських потреб (у тому числі рибництва (аквакультури).

Прийняття зазначеного проекту акта дозволить розблокувати процедуру надання водних об'єктів в оренду, яка фактично зупинена з 01.07.2013 (дата набрання чинності Закону України "Про аквакультуру") через відсутність у орендодавців коштів на проведення земельних торгів.

Так, за період з 01.07.2013 по 01.09.2014 за процедурою проведення земельних торгів надано в оренду лише 10 водних об'єктів. Натомість, до 01.07.2013, щороку надавалось в оренду не менше 1000 водних об'єктів.

Крім того, на практиці для більшості водних об'єктів наявний лише один потенційний орендар, що виключає можливість проведення торгів через відсутність інших учасників.

Разом з цим, відсутність господаря на водному об'єкті призводить до його використання без правоустановчих документів (незаконне) та з відповідними втратами надходжень до місцевих бюджетів.

5. Можливість досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Впливу зовнішніх факторів на дію регуляторного акта не очікується.

Оцінка можливості впровадження акта та виконання його вимог суб'єктами господарювання є високою.

З прийняттям запропонованого проекту акта створюється правова основа для укладення єдиного договору оренди водних об'єктів та рибогосподарських технологічних водойм із земельними ділянками під ними.

Прийняття регуляторного акта надасть можливість чітко врегулювати відносини між органами виконавчої влади або місцевого самоврядування та суб'єктами господарювання.

Крім того, у разі прийняття запропонованого регуляторного акта буде укладатись один договір оренди водних об'єктів та рибогосподарських технологічних водойм із земельними ділянками під ними замість існуючих двох.

Реалізація запропонованого регуляторного акта не потребує додаткових матеріальних та фінансових витрат з Державного бюджету України.

Очікувані наслідки дії запропонованого регуляторного акта не передбачають нанесення шкоди суб'єктам господарювання.

Запровадження зазначеного проекту забезпечить високу ймовірність досягнення поставлених цілей.

6. Очікувані результати від прийняття регуляторного акта. Аналіз вигод та витрат

Прийняття проекту акта зумовить досягнення поставлених цілей. Ризик впливу зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта відсутній.

Дія зазначеного проекту акта, у разі його прийняття, буде поширюватись на всіх юридичних та фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності, які мають намір взяти в оренду на території України водний об'єкт або рибогосподарську технологічну водойму із земельними ділянками під ними.

Опис прогнозованих вигод та витрат у разі прийняття регуляторного акта:

Об'єкт впливу

Вигоди

Витрати

Держава

Підвищення ефективності державного управління в галузі охорони та відтворення вод, раціонального використання водних та живих біоресурсів

Додаткові витрати відсутні

Суб'єкти господарювання

Спрощення процедури отримання в оренду водних об'єктів сприятиме залученню інвестицій, покращення ефективності здійснення суб'єктами господарювання діяльності у сфері використання водних об'єктів, збільшення обсягів виробництва риби та інших водних живих ресурсів, продукції їх переробки

Додаткові витрати відсутні

Населення

Можливість здійснення громадянами загального водокористування для задоволення їх потреб на водних об'єктах, які знаходяться в оренді

Додаткові витрати відсутні

7. Строк дії регуляторного акта

Ураховуючи специфіку відносин, які регулює запропонований проект акта, він буде діяти постійно з дня його прийняття.

8. Показники результативності регуляторного акта

Основні показники результативності регуляторного акта:

спрощення процедури набуття права користування водним об'єктом та земельною ділянкою;

збільшення обсягів виробництва риби та інших водних живих ресурсів, продукції їх переробки, що сприятиме залученню інвестицій;

дія зазначеного проекту акта, у разі його прийняття, буде поширюватись на всіх юридичних та фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності, які мають намір взяти в оренду на території України водний об'єкт або рибогосподарську технологічну водойму із земельними ділянками під ними;

час, пов'язаний з виконанням вимог акта, витрачатиметься суб'єктами господарювання в обсягах, пов'язаних лише з укладенням одного договору оренди;

рівень поінформованості суб'єктів господарювання та фізичних осіб з основних положень акта середній, оскільки проект акта розміщений на сайті Мінприроди (www.menr.gov.ua), а після набрання чинності буде розміщений на офіційному веб-сайті Верховної Ради України;

відсутність скарг на порушення законодавства з питань передачі в оренду водних об'єктів або рибогосподарських технологічних водойм із земельними ділянками під ними.

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта

Стосовно регуляторного акта будуть здійснюватись базове, повторне та періодичні відстеження результативності у строки, встановлені статтею 10 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності":

базове відстеження - до набрання актом чинності;

повторне відстеження - через рік з дня набрання актом чинності;

періодичні відстеження - раз на три роки, починаючи з дня закінчення заходів із повторного відстеження результативності цього акта.

Вид даних для відстежень - дослідження статистичних даних.

У процесі відстеження встановлюватиметься кількісне та якісне значення для кожного показника результативності, визначеного під час проведення аналізу впливу регуляторного акта.

Базове, повторне та періодичні відстеження здійснюватимуться на основі показників і даних, визначених під час проведення аналізу впливу регуляторного акта.

 

Заступник Міністра екології та
природних ресурсів України -
керівник апарату

С. Л. Коломієць

"___" ____________ 20__ року

 

Опрос