Идет загрузка документа (361 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Кодекс электрических сетей (неофициальный текст)

Субъект законодательной инициативы
Проект, Неофициальный текст от 17.06.2015

КОДЕКС ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ

Розділ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Цей Кодекс регулює взаємовідносини Системного оператора, електропередавального підприємства (Оператор магістральних мереж), електророзподільних підприємств (Оператори розподільних мереж), виробників та споживачів електричної енергії (разом Користувачі електричних мереж) щодо оперативно-технологічного управління об'єднаною енергетичною системою (ОЕС) України, її розвитку, експлуатації обладнання, доступу та приєднання до електричних мереж.

1.1 Визначення термінів

1.1.1 Терміни, що використовуються в цьому Кодексі електричних мереж, вживаються в такому значенні:

аварійне відключення - автоматичне/ручне відключення обладнання (об'єкта електроенергетики) від електричної мережі внаслідок чи для запобігання аварійного режиму роботи або відключення у разі помилкових дій персоналу або пристроїв релейного захисту і автоматики;

аварійний режим роботи енергосистеми - це технологічне порушення, за якого відхилення хоча б одного з експлуатаційних параметрів, що характеризують роботу енергосистеми, виходить за межі гранично-допустимих значень;

аварійне розвантаження - режим роботи об'єднаної енергетичної системи України, при якому проводиться вимушене зменшення величини споживаної потужності для упередження порушення сталої роботи енергосистеми;

договір про приєднання до електричних мереж (договір про приєднання) - письмова домовленість сторін, що є документом встановленої форми, який визначає зміст та регулює правовідносини між сторонами щодо приєднання електроустановок Замовника до електричних мереж;

електрична мережа (електромережі) - сукупність енергетичних установок (підстанцій, розподільних установок та ліній електропередачі, які їх з'єднують) для передачі та розподілу електричної енергії.

магістральна електрична мережа - електрична мережа (напругою 220 кВ і вище), призначена для передачі електричної енергії від виробників до точок підключення розподільних мереж;

міждержавна електрична мережа - електрична мережа, призначена для передачі електричної енергії між державами;

електричні розподільні мережі (розподільні мережі) - електричні мережі напругою, як правило до 110 (150) кВ включно, які призначено для розподілу електричної енергії від магістральної мережі та/або виробників до споживача;

електрифікація - виконання Оператором розподільних мереж комплексу заходів з будівництва та введення в експлуатацію нових електричних мереж (повітряних чи кабельних мереж, підстанцій, розподільних пристроїв, тощо) на території нового житлового комплексу (мікрорайону/кварталу, вулиці) у встановленому законодавством про регулювання містобудівної діяльності порядку;

електроустановки інженерного (зовнішнього) забезпечення - електричні мережі (об'єкти), збудовані, реконструйовані чи технічно переоснащені від точки забезпечення потужності до точки приєднання об'єкта Замовника на виконання технічних умов;

електроустановки тимчасових об'єктів - це електроустановки у складі об'єктів, що визначені нормативно-правовими актами як тимчасові;

Замовник - юридична або фізична особа, яка повідомила Оператора електричних мереж про намір приєднати до електричних мереж новозбудовані (реконструйовані) електроустановки або виконати перевлаштування існуючих електричних мереж та інших об'єктів електроенергетики з метою спорудження або реконструкції будівель, доріг, мостів, інших об'єктів архітектури;

зміна технічних параметрів - збільшення величини дозволеної до використання потужності електроустановки внаслідок реконструкції чи технічного переоснащення об'єкта, підвищення рівня надійності електрозабезпечення електроустановки, зміна схеми живлення електроустановок Замовника з однофазної на трифазну тощо;

контрольний вимір - це система заходів, що забезпечує одночасне (в почасовому вимірі) отримання показів активної, реактивної потужності окремих споживачів, потужностей в окремих вузлах мереж і рівнів напруги в характерних точках та інших даних щодо схеми електрозабезпечення та режиму роботи обладнання.

Користувачі електричних мереж об'єднаної енергетичної системи України (Користувачі - вживається з великої літери) - Оператори розподільних мереж, виробники електричної енергії, у тому числі які виробляють електричну енергію з використанням альтернативних джерел енергії, споживачі електричної енергії (крім побутових споживачів), електрообладнання яких приєднане до електричних мереж об'єднаної енергетичної системи України;

Оператори електричних мереж (вживається з великої літери) - Оператори магістральних і розподільних мереж;

Оператор магістральних мереж (вживається з великої літери) - суб'єкт господарювання, що на правах власності здійснює діяльність з транспортування електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами;

Оператор розподільних мереж (вживається з великої літери) - суб'єкт господарювання, що на правах власності здійснює діяльність з транспортування електричної енергії розподільними електричними мережами;

особлива системна аварія - небезпечна подія, яка повністю ідентифікується як "аварія" та призводить до знеструмлення значної території та втрати електричного живлення власних потреб однієї або кількох теплових та/або атомних електростанцій;

підключення - виконання комплексу організаційно-технічних заходів з первинної подачі напруги на електроустановку Замовника згідно з проектною схемою;

перетин (в електричній мережі) - сукупність однієї чи декількох внутрішньосистемних або міждержавних ліній електропередачі, вимкнення яких призводить до повного розділення енергосистеми на дві частини;

протиаварійні заходи - технічні, технологічні та/або організаційні дії із запобігання виникненню і розвитку технологічних порушень, мінімізації негативних наслідків від них та їх шкідливого впливу на людей і навколишнє природне середовище;

потужність, замовлена до приєднання - максимальна розрахункова потужність струмоприймачів об'єкта Замовника;

резерв потужності (пропускної спроможності) електричних мереж (резерв потужності лінії електропередачі, трансформатора тощо) - різниця між потужністю, передачу якої можуть забезпечити елементи електричної мережі у відповідному місці і у відповідний період часу, та найбільшою величиною потужності, що використовується в цей період часу, з урахуванням дозволеної потужності інших споживачів та потужності, замовленої до приєднання у відповідному місці;

Системний оператор (вживається у значенні, наведеному в Законі України "Про засади функціонування ринку електричної енергії України", у Кодексі електричних мереж вживається з великої літери) - суб'єкт ринку електричної енергії, що здійснює відповідно до ліцензії централізоване диспетчерське (оперативно-технологічне) управління об'єднаною енергетичною системою України, підтримання балансу в об'єднаній енергетичній системі України та забезпечення паралельної роботи з енергетичними системами інших держав;

стійкість енергосистеми статична - здатність енергосистеми повертатися до усталеного режиму роботи, без порушення синхронізму, після малих збурень, за яких зміни параметрів режиму є дуже малими проти їх середніх значень;

стійкість енергосистеми динамічна - здатність енергосистеми повертатися до усталеного режиму роботи, без асинхронного режиму, після значних збурень, за яких зміни параметрів режиму порівнюються з їх середніми значеннями;

схема електрозабезпечення - однолінійна схема від точки забезпечення потужності до розподільних пристроїв на об'єкті Замовника з позначенням точки приєднання, меж балансової належності власників електричних мереж, переліку елементів електричних мереж, які належать різним власникам;

технічні умови на приєднання - це комплекс умов та вимог до забезпечення об'єкта Замовника електричною енергією, які мають відповідати його заявленим параметрам щодо електропостачання, та є невід'ємним додатком до договору про приєднання та складовою частиною завдання на проектування.

ТЕО схеми приєднання - техніко-економічне обґрунтування схеми приєднання електроустановок Замовника;

точка забезпечення потужності (замовленої до приєднання) - місце (точка) в існуючих електричних мережах Оператора електричних мереж, від якого Оператор забезпечує розвиток електричних мереж з метою приєднання електроустановки Замовника відповідної потужності.

якість електричної енергії - сукупність властивостей електричної енергії, які визначають ступінь її придатності для використання за призначенням.

Інші терміни, наведені у цьому Кодексі, вживаються у значеннях, наведених у законах України "Про електроенергетику" та "Про засади функціонування ринку електричної енергії України".

1.2 Нормативні посилання

1.2.1 Кодекс електричних мереж розроблений відповідно до законодавства України, а також Директив ЄС, визначених Договором про заснування Енергетичного Співтовариства, зобов'язання щодо виконання яких прийнято Україною (Директива 2009/72/ЄС, Директива 2005/89/ЄС та Регламент ЄС N 714/2009), та встановлює базові системні вимоги, спрямовані на забезпечення надійного функціонування і розвитку об'єднаної енергетичної системи України в сучасних умовах.

Розділ 2. ПРАВИЛА ПРИЄДНАННЯ ЕЛЕКТРОУСТАНОВОК ДО ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ

2.1. Передумови для приєднання електроустановок до електричних мереж

2.1.1 Приєднання електроустановки (далі - приєднання) - надання Операторами електричних мереж послуги Замовнику зі створення технічної можливості для передачі (прийняття) у місце приєднання електроустановки Замовника відповідної потужності до електричних мереж Оператора (у тому числі новозбудованих) електричної енергії необхідного обсягу з дотриманням показників її якості та надійності.

2.1.2 Оператори електричних мереж не мають права відмовити в приєднанні електроустановок Замовників за умови дотримання ними вимог цього Кодексу.

2.1.3 Оператори електричних мереж, керуючись цим Кодексом, мають забезпечувати:

- недискримінаційне підключення електроустановок Замовників до електричних мереж;

- розвиток власних електричних мереж (нове будівництво, реконструкцію, технічне переоснащення) на підставі перспективних планів розвитку для надання послуг з приєднання та забезпечення надійного й безперервного технологічного процесу виробництва, передачі, розподілу та постачання електроенергії в умовах функціонування ринку електричної енергії;

- оприлюднення інформації щодо трансформаторних підстанцій відповідно до вимог, визначених у підрозділі 2.2 цих Правил.

2.1.4 Послуга з приєднання надається на підставі договору про приєднання. Типова форма договору про приєднання затверджується Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі Регулятор). Порядок укладання договору про приєднання наведено у розділі 10 цього Кодексу.

2.1.5 До магістральних мереж можуть бути приєднані виключно електроустановки Оператора розподільних мереж та/або електроустановки Замовника, призначені для виробництва електричної енергії, а також електроустановки Замовника - споживача електричної енергії у випадках, передбачених п 2.1.6 цього Кодексу.

2.1.6 У разі, якщо техніко-економічним обґрунтуванням вибору схеми приєднання Замовника - споживача доведено доцільність приєднання до магістральних мереж напругою 220 кВ та вище, таке приєднання може здійснюватися у загальному порядку новозбудованими лініями за умови, якщо точка приєднання не буде знаходитися у магістральних мережах, а новозбудовані мережі Замовника не будуть виконувати функції магістральних мереж.

2.1.7 Забороняється приєднувати електроустановки Замовника до електрообладнання власних потреб підстанцій або електростанцій.

2.1.8 Забороняється приєднувати електроустановки Замовника до електрообладнання (електричних мереж) фізичних осіб.

2.1.9 При приєднанні новозбудованих, реконструйованих або технічно переоснащених електроустановок до електричних мереж має бути забезпечено збереження надійності та якості електричної енергії існуючих споживачів.

2.1.10 Замовник обирає Оператора, який буде надавати послугу з приєднання. Такий вибір може здійснюватись на підставі техніко-економічного обґрунтування. У разі необхідності обирається декілька Операторів електричних мереж.

2.1.11 Оператор електричних мереж, який надає послугу з приєднання, має забезпечити підготовку технічних умов, у тому числі включення вимог інших Операторів електричних мереж у разі, якщо їхні мережі будуть задіяні в схемі електропостачання Замовника.

2.1.12 Користувачі, які не є Операторами електричних мереж, мають право за зверненням Замовника погоджувати приєднання його електроустановок до власних електричних мереж (крім електроустановок відповідно до п 2.1.25 та 2.1.26):

- за рахунок зменшення дозволеної їм потужності відповідно до укладених договорів;

- без зменшення дозволеної потужності в період доби, коли ця потужність не використовується.

Вимога щодо зменшення дозволеної потужності не розповсюджується на приєднання у випадках, викладених в п 2.1.23.

2.1.13 У разі надання Користувачем згоди на приєднання електроустановок Замовника до власних електричних мереж, Користувач письмово повідомляє Оператора розподільних мереж про таке рішення, прийняте на умовах, викладених у п 2.1.12, та надає вихідні дані для розробки технічних умов на приєднання.

Технічні умови на приєднання до електричних мереж Користувача розробляються Оператором розподільних мереж після внесення змін у діючій договір між Оператором та Користувачем стосовно відповідного коригування дозволеної потужності.

Проект технічних умов має бути погоджений Замовником з Користувачем.

Приєднання до електричних мереж Користувача, який не є Оператором розподільних мереж здійснюється Оператором розподільних мереж в порядку, встановленому розділом 2.4. Кодексу.

2.1.14 Використання електроустановок Користувачів в процесі надання Оператором електричних мереж послуги з приєднання електроустановок Замовника потребує узгодження з Користувачем у разі, якщо електроустановки Замовника приєднуються безпосередньо до електроустановок Користувача.

Переваги такого приєднання мають бути доведені на підставі ТЕО, у якому розглянуті і інші варіанти схем приєднання.

2.1.15 Користувачі електричних мереж, які не є Операторами, мають право без погодження з Оператором електричних мереж та укладення договору про приєднання, в межах дозволеної їм до використання потужності, підключати струмоприймачі організації, яка виконує тимчасові роботи або послуги за договорами виключно цьому Користувачу на його території.

2.1.16 Мережі Замовника від точки приєднання до його струмоприймачів будуються, реконструюються та/або технічно переоснащуються Замовником та є його власністю.

2.1.17 Проектування електричних мереж з метою стандартного приєднання електроустановок Замовника, у тому числі узгодження трас ліній електропередачі та відведення земельних ділянок для електроустановок зовнішнього електрозабезпечення Замовника, забезпечується Оператором електричних мереж.

2.1.18 Проектування електричних мереж з метою приєднання електроустановок Замовника, яке не є стандартним, у тому числі узгодження трас ліній електропередачі та відведення земельних ділянок для електроустановок зовнішнього електрозабезпечення Замовника забезпечуються Замовником.

2.1.19 Приєднання електроустановок Замовника на території нової забудові (мікрорайон/квартал, вулиця), здійснюється після завершення робіт з електрифікації (або черги електрифікації) території нової забудові.

Електрифікація здійснюється електророзподільною компанією як комплекс заходів з будівництва (включаючи відведення землі, виконання вишукувальних робіт, проектування, будівельно-монтажних та налагоджувальних робіт) нових електричних мереж з метою створення можливості приєднання електроустановок Замовників відповідно до плану забудови.

2.1.20 Оператор розподільних мереж має розпочати процес електрифікації території після отримання від місцевого органу самоврядування рішення щодо електрифікації даної території та затверджений план її забудови.

За результатами електрифікація мають бути створені точки забезпечення потужності електроустановок Замовників в межах території нової забудови.

2.1.21 Електроустановки збудовані в процесі електрифікації території нової забудові є власністю Оператора розподільних мереж.

2.1.22 У разі якщо Оператор розподільних мереж з метою розвитку та підвищення надійності власних мереж ініціює проект, що потребує будівництва або реконструкції магістральних мереж Оператор розподільних мереж діє як Замовник відповідно до цього Кодексу, а послуги з такого приєднання надає Оператор магістральних мереж.

2.1.23 У разі якщо Оператор розподільних мереж з метою розвитку та підвищення надійності власних мереж ініціює проект, що потребує будівництва або реконструкції розподільних мереж суміжного Оператора розподільних мереж або будівництво і реконструкцію електроустановок виробника електричної енергії, Оператор розподільних мереж діє як Замовник відповідно до цього Кодексу. Послуги з такого приєднання надаються суміжним Оператором розподільних мереж або виробником електричної енергії, якщо ТЕО визначило переваги такого приєднання в порівнянні з приєднанням до магістральних мереж.

2.1.24 У разі якщо Замовник має намір спорудити або реконструювати будівлі, дороги, мости, інші об'єкти архітектури, що потребує перенесення повітряних і підземних електричних мереж та інших об'єктів електроенергетики, послуги з перенесення електричних мереж та інших об'єктів електроенергетики надаються Оператором електричних мереж - власником за процедурою приєднання, яке не є стандартним.

2.1.25 Приєднання тимчасових об'єктів

2.1.25.1 Для електроустановок тимчасових об'єктів, точка приєднання має визначатися в точці забезпечення потужності в діючих (вже існуючих) електричних мережах Оператора розподільних мереж.

У разі незгоди з визначеною точкою приєднання Замовник має право отримати вихідні данні для розробки техніко-економічного обґрунтування для прийняття рішення щодо вибору точки приєднання.

2.1.25.2 Приєднання тимчасових об'єктів виконується відповідно до вимог цього Кодексу без справляння у складі плати за приєднання вартості робіт, які безпосередньо пов'язані з будівництвом та/або реконструкцією електричних мереж, що необхідні для забезпечення приєднання електроустановки Замовника, а також вартості резерву абонованої приєднаної потужності.

2.1.25.3 Підключення електроустановок тимчасових об'єктів здійснюється в терміни, які вказані в п 2.11.4. після:

- оплати послуг з приєднання з урахуванням п 2.1.25.2;

- укладання договорів (або внесення змін до діючих договорів) згідно з вимогами, встановленими на ринку електричної енергії.

2.1.26 Приєднання за тимчасовою схемою будівельних струмоприймачів, які планується використовувати для будівництва (реконструкції чи технічного переоснащення) об'єкту Замовника.

2.1.26.1 Для приєднання за тимчасовою схемою будівельних струмоприймачів, точка приєднання має визначатися в точці забезпечення потужності в діючих (вже існуючих) електричних мережах Оператора розподільних мереж.

У разі незгоди з визначеною точкою приєднання Замовник має право отримати вихідні данні для розробки техніко-економічного обґрунтування для прийняття рішення щодо вибору точки приєднання.

2.1.26.2 Приєднання будівельних струмоприймачів за тимчасовою схемою виконується відповідно до вимог цього Кодексу без справляння у складі плати за приєднання вартості робіт, які безпосередньо пов'язані з будівництвом та/або реконструкцією електричних мереж, що необхідні для забезпечення приєднання електроустановки Замовника, а також вартості резерву абонованої приєднаної потужності.

2.1.26.3 Підключення за тимчасовою схемою будівельних струмоприймачів здійснюється в терміни, які вказані в п. 2.11.4, після:

- оплати послуг з приєднання з урахуванням п 2.1.26.2;

- надання Замовником Оператору електричних мереж документів, які підтверджують право на виконання будівельних робіт в порядку, встановленому Законом України "Про регулювання містобудівної діяльності";

- укладання договорів (або внесення змін до діючих договорів) згідно з вимогами, встановленими на ринку електричної енергії з терміном дії до введення в експлуатацію об'єкта Замовника в порядку, встановленому законодавством у сфері містобудування.

2.1.26.4 До введення об'єкту в експлуатацію, забудовник має забезпечити приєднання цього об'єкту за постійною схемою зовнішнього електропостачання.

2.1.26.5 Електричні мережі будівельних струмоприймачів, приєднаних за тимчасовою схемою, після завершення будівництва мають бути відключені та демонтовані.

2.2. Порядок оприлюднення інформації щодо трансформаторних підстанцій

2.2.1 Для забезпечення недискримінаційного доступу до електричних мереж ОЕС України Оператори електричних мереж зобов'язані оприлюднювати інформацію щодо трансформаторних підстанцій.

2.2.2 Інформацію щодо трансформаторних підстанцій розміщують на веб-сайтах Операторів електричних мереж.

Вона має містити такі дані:

- диспетчерська назва підстанції, тип, код, рівні напруги обмоток трансформаторів та номінальна потужність підстанції;

- максимально допустима потужність підстанції;

- приєднана абонована потужність;

- потужність, що приєднується за договорами про приєднання;

- резерв дозволеної потужності підстанції;

- резерв приєднаної абонованої потужності;

- вартість резерву приєднаної абонованої потужності;

- розміри ставок плати за стандартне приєднання.

2.2.3 Максимально допустима потужність, приєднана абонована потужність, резерв дозволеної та приєднаної абонованої потужності, середня вартість приєднаної абонованої потужності та розміри ставок плати за стандартне приєднання визначаються відповідно до методики розрахунку плати за приєднання електроустановок до електричних мереж, яка розробляється і затверджується Регулятором.

2.2.4 Інформація щодо трансформаторних підстанцій Оператора електричних мереж оприлюднюється ним та підлягає оновленню 01 лютого та 01 серпня поточного року.

2.2.5 Зазначена інформація оприлюднюється з метою надання можливості потенційному Замовнику оцінити бізнесові та виробничі ризики відповідно до наявного резерву потужності на тій чи іншій підстанції і не є вихідними даними для проектування об'єктів зовнішнього електропостачання.

2.3 Порядок організації стандартного приєднання

2.3.1 Стандартне приєднання - приєднання електроустановки (крім електроустановок, призначених для виробництва електричної енергії) Замовника до мереж Оператора розподільних мереж ступеня напруги, що збігається зі ступенем напруги живлення електроустановки замовника від одного джерела на відстань, що не перевищує 300 метрів по прямій лінії від місця забезпечення потужності до місця приєднання, яке диференціюється за ступенями потужності об'єкта Замовника: перший ступінь - до 16 кВт включно; другий ступінь - від 16 кВт до 50 кВт включно; третій ступінь - від 50 кВт до 160 кВт включно.

2.3.2 Приєднанню за договором про стандартне приєднання належить заявлена Замовником потужність, яка разом з існуючою дозволеною потужністю не перевищує відповідну ступінь потужності, вказану в п 2.3.1.

2.3.3. Послуга з стандартного приєднання передбачає виконання комплексу робіт із забезпечення зовнішнього електропостачання Замовника включаючи встановлення однозонного засобу обліку електричної енергії.

2.3.4 Процедура стандартного приєднання передбачає:

- подання Замовником Оператору розподільних мереж заяви про приєднання та необхідних документів, визначених у п. 2.5.2. Кодексу;

- визначення Оператором розподільних мереж відстані по прямій від точки приєднання до місця забезпечення потужності ступеня напруги, що відповідає ступеню напруги в точці приєднання;

- підготовку і видачу Оператором розподільних мереж Замовнику проекту договору про стандартне приєднання та технічних умов, які є невід'ємним додатком до цього договору, у разі відповідності відстані та вказаної у заяві потужності умовам стандартного приєднання. У разі невідповідності умовам стандартного приєднання застосовується процедура для приєднання, яке не є стандартним;

- укладення договору про приєднання;

- оплату Замовником вартості приєднання відповідно до умов договору про приєднання;

- підготовку Оператором розподільних мереж проекту зовнішнього електрозабезпечення;

- виконання Оператором розподільних мереж будівельно-монтажних і пусконалагоджувальних робіт в мережі від точки забезпечення потужності до точки приєднання Замовника;

- подання Замовником Оператору розподільних мереж заяви про готовність електроустановок Замовника до підключення;

- укладення Замовником договорів (або внесення змін до діючих договорів) згідно з вимогами, встановленими на ринку електричної енергії;

- підключення електроустановок Замовника до електричної мережі.

2.3.5 Строк надання послуги з приєднання для електроустановок першого ступеня потужності становить 15 робочих днів від дня оплати Замовником вартості приєднання визначеної договором про приєднання. Для електроустановок другого та третього ступенів потужності цей строк становить відповідно 30 та 45 робочих днів.

2.3.6 Інший строк виконання послуги з приєднання погоджується із Замовником та зазначається в договорі про приєднання у разі, якщо:

- для реалізації стандартного приєднання неможливе застосування типових проектів та проектів повторного використання;

- при проектуванні виникає потреба виконання інженерно-вишукувальних робіт;

- виникає необхідність відведення земельних ділянок для електроустановок зовнішнього електрозабезпечення Замовника.

2.4 Порядок організації приєднання, яке не є стандартним

2.4.1 Процедура приєднання, яке не є стандартним, передбачає:

- подання Замовником Оператору електричних мереж заяви про приєднання та необхідних документів, визначених у п. 2.5.2. Кодексу та ТЕО схеми приєднання у випадках, передбачених п 2.5.5, 2.5.6, 2.8.2, 2.8.4;

- визначення Оператором електричних мереж точки забезпечення потужності об'єкта Замовника;

- підготовку Оператором електричних мереж і видачу Замовнику проекту договору про приєднання, яке не є стандартним, та технічних умов, які є невід'ємним додатком до цього договору;

- укладення договору про приєднання;

- розроблення проектно-кошторисної документації;

- узгодження Замовником з Оператором електричних мереж проектно-кошторисної документації, відповідно до якої визначається вартість робіт та терміни виконання приєднання електроустановок Замовника до електричних мереж;

- укладання додаткової угоди до договору про приєднання щодо терміну, вартості, порядку і схеми фінансування приєднання;

- укладання договорів про приєднання між Замовником та Операторами електричних мереж, які відповідно до проектно-кошторисної документації беруть участь в наданні послуги з приєднання Замовника щодо терміну, вартості, порядку і схеми фінансування приєднання;

- оплату Замовником вартості приєднання відповідно до умов договору про приєднання;

- проведення будівельно-монтажних і пусконалагоджувальних робіт;

- укладення Замовником договорів (або внесення змін до діючих договорів) згідно з вимогами, встановленими на ринку електричної енергії (законом про ринок електричної енергії) та цим Кодексом;

- підключення електроустановок Замовника до електричної мережі.

2.4.2 Договір про приєднання визначає строки виконання окремих процедур, етапів робіт та терміни виконання зобов'язань сторонами.

Договір про приєднання діє до повного виконання його умов сторонами.

Строк дії договору про приєднання включає тривалість робіт по підготовчому етапу, який не може перевищувати три роки, та етапу реалізації технічної частини послуги з приєднання, тривалість якого визначається проектом.

Підготовчий етап включає роботи щодо виготовлення та узгодження проектно-кошторисної документації, завершенням якого є підписання додаткової угоди до договору про приєднання щодо терміну, вартості, порядку і схеми фінансування приєднання.

Етап реалізації включає виконання будівельно-монтажних, пусконалагоджувальних робіт та підключення об'єкта Замовника, завершенням якого є підписання відповідного акту.

2.4.3 Оператори електричних мереж зобов'язані узгоджувати з Системним оператором технічні умови щодо приєднання до електричних мереж у разі, якщо:

- розглядається приєднання електроустановок до магістральних електричних мереж;

- для приєднання електроустановок Замовника необхідно здійснювати будівництво, реконструкцію чи технічне переоснащення магістральних електричних мереж

- для приєднання електроустановок Замовника необхідно здійснювати будівництво, реконструкцію чи технічне переоснащення електричних мереж за класом напруги 110 кВ та вище;

- розглядається приєднання електроустановок Замовника, призначених для виробництва або споживання електричної енергії потужністю 5 МВт і більше.

2.4.4 Системний оператор розглядає проект технічних умов на приєднання згідно з пунктом 2.4.3 цього Кодексу протягом 10 робочих днів після отримання від Оператора електричних мереж таких документів:

- копії заяви Замовника та опитувального листа;

- схему приєднання електроустановок Замовника, розроблену Оператором електричних мереж, або узгоджений ним варіант схеми приєднання відповідно до ТЕО (за наявності).

2.4.5. У разі надання Системним оператором зауважень та/або пропозицій щодо приєднання електроустановок Замовника, Оператор електричних мереж має врахувати їх або надати обґрунтовану відповідь та повторно подати проект технічних умов на узгодження Системному оператору.

2.5 Подання Заяви про приєднання до електричних мереж

2.5.1 Замовник звертається до Оператора електричних мереж щодо наміру приєднатися до електричних мереж з заявою за типовою формою, наведеною у додатку 2 (2-1) цього Кодексу.

2.5.2 Заява про приєднання Замовником подається особисто за пред'явленням документу, який посвідчує особу, або уповноваженою ним особою, або поштовим рекомендованим відправленням.

До заяви додаються:

- копія документа на право власності з пред'явленням оригіналу або завірена нотаріально, яка підтверджує право власності чи користування цим об'єктом або, за відсутності об'єкта, право власності чи користування земельною ділянкою.

У разі відсутності кадастрового номеру в свідоцтві на право власності на земельну ділянку, викопіювання з топографо-геодезичного плану або плану забудови території із зазначенням місця розташування, земельної ділянки.

- копія паспорту (у разі поштового рекомендованого відправлення - нотаріально посвідчена) або належним чином оформленої довіреності чи іншого документа на право укладати договори особі, яку уповноважено підписувати договори (за потреби);

- ТЕО (за наявності).

Заявник - юридична особа або фізична особа-підприємець додатково надає:

- копію витягу з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;

- копію витягу з Реєстру платників єдиного податку або копію свідоцтва платника ПДВ.

Заявник - фізична особа додатково надає копію довідки про присвоєння ідентифікаційного коду.

2.5.3 Замовник - споживач електричної енергії подає заяву про приєднання Оператору розподільних мереж.

2.5.4 Замовник - споживач електричної енергії подає заяву про приєднання Оператору магістральних мереж у випадках, передбачених п 2.1.6.

2.5.5 Замовник - Оператор розподільних мереж подає заяву про приєднання Оператору магістральних мереж.

2.5.6 Замовник - Оператор розподільних мереж подає заяву про приєднання суміжному Оператору розподільних мереж або виробнику електричної енергії, якщо ТЕО визначило переваги такого приєднання в порівнянні з приєднанням до магістральних мереж.

2.5.7 Замовник - виробник електричної енергії у разі приєднання електроустановок, призначених для виробництва електричної енергії, потужністю до 70 МВт, подає заяву про приєднання Оператору розподільних мереж.

2.5.8 Замовник - виробник електричної енергії подає заяву про приєднання Оператору магістральних мереж у таких випадках:

- приєднання електроустановок, призначених для виробництва електричної енергії, потужністю 70 МВт та більше;

- приєднання електроустановок, призначених для виробництва електричної енергії, потужністю від 10 МВт до 70 МВт у разі, якщо ТЕО визначило переваги такого приєднання в порівнянні з приєднанням до розподільних мереж;

- збільшення потужності існуючих електроустановок, підключених безпосередньо до магістральних мереж.

2.5.9 Надана Замовником заява з додатками відповідно до п. 2.5.2 реєструється Оператором електричних мереж в день особистого подання заяви або не пізніше двох днів з моменту отримання документів, переданих рекомендованим поштовим відправленням.

Реєстраційний номер заяви повідомляється Замовнику в узгоджений спосіб (рекомендованим поштовим відправленням, електронною поштою, факсом, за усним запитом Замовника засобами телефонного/ мобільного зв'язку тощо).

2.5.10 Номер заяви обліковується в окремому реєстрі. Реєстр заяв на приєднання ведеться у паперовому або електронному вигляді.

2.5.11 У разі відсутності повного комплекту документів або неналежного оформлення документів Оператор електричних мереж заяву не реєструє. При отриманні неповного комплекту документів або неналежно оформлених документів, направлених поштовим відправленням, Оператор електричних мереж протягом трьох робочих днів від дня отримання заяви письмово повідомляє Замовника про відсутність реєстрації з зазначенням причин.

2.6 Визначення точки забезпечення потужності

2.6.1 На підставі заяви Замовника про приєднання електроустановки певної потужності та додаткових матеріалів до неї Оператор електричних мереж визначає точку забезпечення потужності виходячи з конфігурації мереж і навантаження у зоні можливого приєднання та готує технічне обґрунтування такого вибору і технічні умови на приєднання.

2.7 Розроблення та надання Замовнику технічних умов на приєднання

2.7.1 Технічні умови на приєднання - це комплекс умов та вимог до забезпечення об'єкта Замовника електричною енергією, які мають відповідати його заявленим параметрам щодо електропостачання, та є невід'ємним додатком до договору про приєднання.

2.7.2 Технічні умови викладаються у вигляді єдиного документа за типовою формою, встановленою цим Кодексом електричних мереж (додаток 4 до Кодексу - для стандартного приєднання; додаток 5 до Кодексу - для приєднання, яке не є стандартним; додаток 6 до Кодексу - для приєднання електроустановок, призначених для виробництва електричної енергії).

2.7.3 Під час розроблення технічних умов на приєднання Оператори електричних мереж мають керуватися таким принципами:

- надійності електрозабезпечення струмоприймачів Замовника згідно з чинним законодавством України з урахуванням категорії надійності електропостачання, яку було зазначено в заяві про приєднання;

- забезпечення належної якості електроенергії в точці приєднання;

- непогіршення показників якості електричної енергії та надійності електропостачання інших споживачів;

- енергозбереження;

- оптимальності з економічної і технічної точки зору схеми електрозабезпечення.

2.7.4 Технічні умови на приєднання до мереж Користувача без обмеження дозволеної потужності відповідно до п 2.1.12 мають містити вимоги щодо багатофункціональних приладів обліку та засобів контролю та автоматичного обмеження (відключення) у відповідні періоди доби.

2.7.5 Технічні умови, які видаються Замовнику для перенесення повітряних і підземних електричних мереж та інших об'єктів електроенергетики, не містять вимог щодо електроустановок Замовника.

2.7.6 Технічні умови на стандартне приєднання, підписані Оператором, разом з проектом договору про стандартне приєднання надаються Замовнику Оператором електричних мереж протягом 5 робочих днів від дня реєстрації заяви про приєднання.

2.7.7 Технічні умови на приєднання, яке не є стандартним, підписані Оператором, разом з проектом договору про приєднання, яке не є стандартним, надаються Замовнику не пізніше 15 робочих днів від дня реєстрації заяви або 30 робочих днів у разі необхідності узгодження приєднання з Системним оператором та/або іншими Операторами електричних мереж.

2.7.8 Нові технічні умови не розробляються у разі зміни Замовника або власника (форми власності) електроустановки за умови відсутності зміни технічних параметрів (величина потужності, напруга та категорія надійності електропостачання) цієї електроустановки.

2.7.9 У разі переоформлення житла за однією адресою із спільної сумісної власності у спільну часткову власність перерозподіл потужності між власниками не потребує розробки та видачі технічних умов, якщо не збільшується величина сумарної приєднаної потужності об'єкта архітектури та/ або не змінюється категорія надійності електропостачання електроустановки.

В цьому випадку роботи, що забезпечують перерозподіл потужності та облік електричної енергії, здійснюються Оператором розподільних мереж після внесення кожним з власників (співвласників) плати за монтаж (демонтаж) додаткових елементів мережі та встановлення окремих вузлів обліку.

2.7.10 Технічні умови на приєднання розробляються Оператором електричних мереж з урахуванням детальних планів території та схем розвитку магістральних та/або розподільних електричних мереж.

2.7.11 Усі погодження технічних умов структурними підрозділами Оператора електричних мереж (внутрішні погодження) виконуються цим Оператором електричних мереж самостійно.

2.7.12 Замовник має право письмово звернутися до органу з державного нагляду (контролю) в електроенергетиці щодо технічної обґрунтованості вимог технічних умов на приєднання та отримати відповідний висновок.

2.8 ТЕО схеми приєднання

2.8.1 ТЕО схеми приєднання виконується проектною організацією за рахунок Замовника.

2.8.2 Рішення щодо розроблення ТЕО схеми приєднання приймається Замовником у разі:

- приєднання електроустановок, призначених для виробництва електричної енергії, потужністю більше 5 МВт;

- приєднання електроустановок Оператора розподільних мереж відповідно до п 2.5.6;

- незгоди із запропонованою Оператором електричних мереж точкою забезпечення потужності та/або схемою приєднання.

2.8.3 Оператор електричних мереж, до яких має намір приєднатися Замовник, безкоштовно надає Замовнику за його зверненням вихідні данні для розробки ТЕО відповідно до додатку 3 цього Кодексу.

2.8.4 У разі приєднання відповідно до п 2.8.2, Замовник має надати на узгодження відповідному Оператору електричних мереж завдання на розробку ТЕО.

Завдання на розробку ТЕО у разі незгоди із запропонованою Оператором електричних мереж точкою забезпечення потужності та/або схемою приєднання має враховувати запропонований в технічних умовах варіант приєднання.

2.8.5 У випадку незгоди Замовника із запропонованою Оператором електричних мереж точкою забезпечення потужності (схемою приєднання), Замовник може розробити ТЕО та повторно звернутися з заявою щодо приєднання, до якої додається ТЕО.

2.8.6 ТЕО схеми приєднання повинно відповідати діючим нормативним документам. Зміст ТЕО схеми приєднання визначається, але не вичерпується наступним:

- визначення величини прогнозованої потужності електроустановок Замовника та категорії надійності живлення його струмоприймачів;

- визначення можливих варіантів точок забезпечення потужності, схем приєднання електроустановок Замовника та можливих точок приєднання - розроблення схемного рішення щодо приєднання;

- розрахункове значення струму короткого замикання в точці приєднання електроустановки Замовника;

- розрахунки режимів роботи електричних мереж;

- економічну оцінку в укрупнених показниках кожного з запропонованих варіантів схеми зовнішнього електропостачання (видачі потужності);

- обґрунтоване визначення точки забезпечення потужності та схеми приєднання.

2.8.7 Будь-яка фізична або юридична особа має право на підставі заяви на отримання вихідних даних для розробки ТЕО схеми приєднання об'єкта відповідно до додатка 3 цього Кодексу (без подання заяви на приєднання) протягом п'яти робочих днів отримати безоплатно від Оператора електричних мереж вихідні дані для розробки ТЕО схеми приєднання з метою оцінки бізнесових та виробничих ризиків. Для отримання вихідних даних з метою розробки ТЕО схеми приєднання документи, що підтверджують право власності (користування) земельними ділянками/об'єктами, не надаються.

2.8.8 У випадках, передбачених пунктом 2.4.3 Кодексу, ТЕО схеми приєднання узгоджуються з Системним оператором.

2.8.9 На підставі розробленого відповідно до пункту 2.8.2 Кодексу ТЕО схеми приєднання Замовник може запропонувати Оператору електричних мереж свій варіант точки забезпечення потужності (схеми приєднання).

2.8.10 Оператор електричних мереж протягом 15 робочих днів (30 робочих днів у разі необхідності узгодження ТЕО схеми приєднання з Системним оператором) опрацьовує наданий Замовником варіант точки забезпечення потужності (схеми приєднання) та приймає пропозиції Замовника або письмово обґрунтовує пріоритетність іншого варіанту, передбаченого ТЕО схеми приєднання Замовника.

2.8.11 У разі коли Замовник та Оператор електричних мереж не дійшли згоди щодо точки забезпечення потужності (схеми приєднання), запропонованої ТЕО, Оператор електричних мереж протягом 15 робочих днів надає Замовнику обґрунтовану письмову відмову, про що повідомляє орган з державного нагляду (контролю) в електроенергетиці.

2.9 Розроблення проектно-кошторисної документації

2.9.1 Приєднання електроустановок Замовника здійснюється згідно з проектно-кошторисною документацією.

2.9.2 У разі стандартного приєднання розроблення проектної-кошторисної документації на електроустановки зовнішнього електрозабезпечення здійснюється Оператором електричних мереж. Під час проектування електричних мереж зовнішнього електропостачання для стандартного приєднання Оператор електричних мереж може використовувати типові проекти та проекти повторного використання.

2.9.3 Для приєднання, яке не є стандартним, розроблення проектно-кошторисної документації на електроустановки зовнішнього електрозабезпечення здійснюється Замовником відповідно до умов договору про приєднання. Завдання на проектування має враховувати вимоги технічних умов. Для підготовки проектно-кошторисної документації Оператор електричних мереж, на запит Замовника або проектної організації Замовника, має надавати всі необхідні для проектування дані.

2.9.4 Проект має визначити точку приєднання на межі технологічного з'єднання електроустановок або частин однієї електроустановки.

Проектно-кошторисна документація розробляється окремими частинами (проектами) для мереж Замовника та мереж Оператора електричних мереж відповідно до точки приєднання.

2.9.5 У разі якщо послуга з приєднання надається двома або більше Операторами електричних мереж (визначається технічними умовами або в процесі проектування) проектно-кошторисна документація розробляється окремими частинами (розділами) для кожного Оператора.

2.9.6 Договором про приєднання на вимогу Оператора електричних мереж може бути передбачено складання окремих кошторисів для різних електроустановок зовнішнього електрозабезпечення.

2.9.7 Замовник до початку будівельно-монтажних робіт, пов'язаних з виконанням договору про приєднання, має подати на узгодження Оператору електричних мереж, який видав технічні умови, проектну-кошторисну документацію.

Кількість примірників проектно-кошторисної документації має забезпечувати одночасність розгляду проекту, якщо послуга з приєднання надається декількома Операторами електричних мереж.

2.9.8 Кожен з Операторів електричних мереж повинен надати Оператору, що видав технічні умови, технічне рішення щодо проектно-кошторисної документації.

Технічним рішенням проектно-кошторисна документація або узгоджується, або до неї надаються обґрунтовані зауваження, що потребують доопрацювання проекту.

За результатами розгляду проектно-кошторисної документації Оператор електричних мереж, що видав технічні умови, оформлює узагальнене технічне рішення щодо проекту.

2.9.9 Строк розгляду проектно-кошторисної документації, поданої Оператору електричних мереж на узгодження, не може перевищувати 15 робочих днів від дати отримання, а у разі необхідності узгодження з іншими Операторами - 30 робочих днів.

2.9.10 У разі незгоди Замовника із зауваженнями Оператора електричних мереж щодо вартості реалізації технічних умов Замовник має надати Оператору електричних мереж експертний висновок головного органу в системі центральних органів виконавчої влади з формування та забезпечення реалізації державної житлової політики і політики у сфері будівництва, архітектури, містобудування та житлово-комунального господарства.

2.9.11 Строк доопрацювання проектно-кошторисної документації - 30 робочих днів з дня отримання Замовником зауважень до неї. Замовник може продовжити строк доопрацювання проектно-кошторисної документації шляхом письмового повідомлення Оператора електричних мереж направленого не пізніше ніж за два робочих дні до закінчення строку доопрацювання.

2.9.12 Доопрацьована проектно-кошторисна документація підлягає повторному погодженню у терміни, визначені п 2.9.9 цього Кодексу. Під час повторного погодження проектно-кошторисної документації не дозволяється висувати зауваження, якщо вони не стосуються внесених змін до проектної документації.

2.9.13 Замовнику повертається узгоджена проектно-кошторисна документація.

2.9.14 Погоджена проектно-кошторисна документація є чинною на весь час будівництва відповідних мереж. Зміни до узгодженої проектно-кошторисної документації на мережі зовнішнього електрозабезпечення, які призводять до зміни вартості реалізації проекту, погоджуються шляхом внесення відповідних змін до договору про приєднання.

2.10 Проведення будівельно-монтажних і пусконалагоджувальних робіт та прийняття електроустановок в експлуатацію

2.10.1 Будівельно-монтажні та пусконалагоджувальні роботи з нового будівництва, реконструкції та/або технічного переоснащення електроустановок зовнішнього електрозабезпечення виконуються Оператором електричних мереж, або залученими ним спеціалізованими організаціями та/або фізичними особами-підприємцями, які мають право на виконання цих робіт.

2.10.2 Терміни виконання будівельно-монтажних та пусконалагоджувальних робіт визначаються умовами договору про приєднання з урахуванням визначеної проектом тривалості виконання робіт.

2.10.3 Після закінчення будівельно-монтажних і пусконалагоджувальних робіт, перед прийманням в експлуатацію, мають бути проведені випробування електрообладнання об'єкта (пускового комплексу).

2.10.4 Склад, обсяги та порядок проведення випробувань електрообладнання визначаються відповідними нормативними документами.

2.10.5 Подання робочої напруги для проведення випробувань електрообладнання Замовника здійснюється на підставі заяви Замовника (уповноваженої ним особи) та після надання Оператору електричних мереж укладених Замовником договорів (або внесення змін до діючих договорів) згідно з вимогами, встановленими на ринку електричної енергії на термін проведення випробувань.

Заява Замовника має містити дані про кількість електричної енергії, потужність (добові графіки навантаження) та терміни виконання випробувань. До заяви додається повідомлення про готовність електроустановок Замовника до прийняття робочої напруги, а у випадках подачі напруги на електроустановки Замовника, визначених пунктом 2.4.3 цього Кодексу, - додатково програма випробувань.

2.10.6 Подання робочої напруги для проведення випробувань електрообладнання здійснюється протягом 5 робочих днів після отримання заяви Замовника, або 10 робочих днів якщо подання напруги потребує припинення електропостачання інших Користувачів.

2.10.7 Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів здійснюється відповідно до діючих нормативних документів.

2.10.8 Електроустановки зовнішнього електрозабезпечення Замовника, збудовані, реконструйовані чи технічно переоснащені від точки забезпечення замовленої потужності до точки приєднання об'єкта Замовника, є власністю Оператора електричних мереж.

2.11 Підключення електроустановок Замовника до електричної мережі

2.11.1 Підключення електроустановок Замовника до електричної мережі здійснюється Оператором електричних мереж.

2.11.2 Оператор електричних мереж після завершення робіт з приєднання повідомляє Замовника про готовність власних мереж до підключення електроустановок Замовника, надає довідку про виконання технічних умов в частині зовнішнього електрозабезпечення та проект договору доступу до електричних мереж (технологічного забезпечення).

2.11.3 Після отримання довідки про виконання технічних умов в частині зовнішнього електрозабезпечення, Замовник надає Оператору електричних мереж заяву на підключення, до якої додаються:

- документи, що підтверджують прийняття в експлуатацію (сертифікат або декларація) новозбудованих, реконструйованих або технічно переоснащених об'єктів Замовника;

- документи, що підтверджують укладання Замовником договорів (або внесення змін до діючих договорів) згідно з вимогами, встановленими на ринку електричної енергії;

- підписаний Замовником договір доступу до електричних мереж (технологічного забезпечення).

2.11.4 Підключення електроустановок Замовника до електричної мережі здійснюється протягом 5 робочих днів після отримання заяви Замовника, або 10 робочих днів якщо підключення потребує припинення електропостачання інших Користувачів.

2.11.5 Після підключення електроустановок Замовника до електричної мережі Оператора послуга з приєднання передбачена договором про приєднання вважається виконаною. Факт надання послуги з приєднання підтверджується актом щодо надання послуги про приєднання.

Розділ 3. ТЕХНІЧНА ЕКСПЛУАТАЦІЯ ОБ'ЄДНАНОЇ ЕНЕРГОСИСТЕМИ УКРАЇНИ ТА ЕЛЕКТРОУСТАНОВОК, ПРИЄДНАНИХ ДО НЕЇ

3.1 Організація системи експлуатації

3.1.1 Оператори магістральних мереж, Оператори розподільних мереж та інші Користувачі, що володіють або експлуатують об'єкти електроенергетики мають створити та підтримувати в належному стані систему експлуатації цих об'єктів відповідно до вимог цього Кодексу, інших нормативно-технічних документів та вимог технічної документації заводів-виробників.

3.1.2 Система експлуатації об'єктів електроенергетики включає:

- диспетчерське (оперативно-технологічне) управління;

- технічне обслуговування та ремонт;

- безпечну експлуатацію електроустановок;

- охорону праці;

- контроль та нагляд за експлуатацією;

- організація обліку та виконання вимог нормативно-технічних документів;

- розслідування та облік технологічних порушень;

- роботу з персоналом;

- пожежну та екологічну безпеку;

- матеріальне, транспортне та інше забезпечення;

- охорону об'єктів.

3.1.3. Підпорядкованість (адміністративна та функціональна) структурних підрозділів (цехів, служб, лабораторій та інших), що забезпечують функціонування системи експлуатації, визначається керівником підприємства та закріплюється організаційною структурою.

3.1.4. Керівництво складовими системи експлуатації об'єктів електроенергетики такими, але не виключно, як диспетчерське (оперативно-технологічне) управління, технічне обслуговування та ремонт, безпечна експлуатація електроустановок, контроль за експлуатацією, облік нормативно-технічних документів та контроль їх виконанням, покладаються на технічного керівника суб'єкта господарювання.

3.1.5 Щодо кожної електроустановки відповідними розпорядчими документами мають бути призначені особи, що відповідають за її справний стан і безпечну експлуатацію (відповідальні особи).

3.1.6 Відповідальні особи повинні забезпечувати експлуатацію електроустановок згідно з вимогами цього Кодексу та відповідних нормативно-технічних документів та ведення експлуатаційної (оперативної, ремонтної) документації.

3.2. Принципи організації експлуатації

3.2.1. Експлуатація електротехнічного обладнання електроустановок - це використання електротехнічного обладнання за призначенням, зберігання, техобслуговування і ремонт на весь період від моменту його набуття і до моменту списання.

3.2.2 Електротехнічне обладнання електроустановок, прийняте в експлуатацію, має перебувати в одному з оперативних станів: у роботі, в ремонті, в резерві або у стані консервації.

3.2.3 Технічне обслуговування (включаючи технічне діагностування) обладнання об'єктів електроенергетики - це комплекс робіт, спрямованих на підтримання роботоздатності та запобігання передчасному спрацюванню елементів електротехнічного обладнання під час використання його за призначенням, перебування у резерві чи зберіганні, а також під час транспортування.

3.2.4 Обсяги, способи та періодичність проведення технічного обслуговування визначаються на підставі нормативно-технічної документації, інструкцій заводів-виробників або за технічним станом обладнання та затверджується технічним керівником суб'єкта господарювання.

3.2.5 Ремонт - це комплекс робіт, спрямованих на підтримання або відновлення початкових експлуатаційних характеристик об'єктів електроенергетики або їх складових.

3.2.6 Кожний суб'єкт, що експлуатує електроустановки об'єктів електроенергетики, організовує функціонування наступних систем ремонтів:

- планово-попереджувальна (з фіксованою періодичністю відповідно до вимог нормативних документів);

- планово-діагностична (за технічним станом виходячи з результатів технічного діагностування);

- планово-заводська (відповідно до вимог технічної документації заводів-виробників обладнання).

3.2.7 Періодичність та обсяги ремонтів електроустановок об'єктів електроенергетики визначаються відповідно до тієї системи ремонтів, до якої вони віднесені рішенням технічного керівника суб'єкта господарювання.

3.2.8 Технічним керівником суб'єкта господарювання, в експлуатації якого знаходяться електроустановки об'єктів електроенергетики, затверджується річні та перспективні плани ремонтів.

3.2.9 Тривалість запланованих ремонтів визначається з урахуванням оптимізації витрат на їх проведення та можливих економічних наслідків від простою обладнання в ремонті, а в умовах обмежених можливостей щодо виведення цього обладнання в ремонт - з урахуванням вимог розділу 6 цього Кодексу.

3.2.10 Порядок організації технічного обслуговування і ремонту, порядок підготовки і виведення обладнання в ремонт, технологія ремонтних робіт, а також приймання і оцінка стану відремонтованих електроустановок об'єктів електроенергетики мають відповідати вимогам нормативно-технічних документів.

3.2.11 Оператори магістральних мереж, Оператори розподільних мереж та інші Користувачі, що володіють або експлуатують електроустановки об'єктів електроенергетики, виходячи з наявного електрообладнання і місцевих умов та на підставі нормативно-технічних документів та/або технічної документації заводів-виробників мають право розробляти і впроваджувати документи (стандарти, регламенти, положення, інструкції тощо), що забезпечують належне виконання вимог цього Кодексу.

3.3. Організація контролю та нагляду за експлуатацією

3.3.1 Суб'єкти господарювання, які експлуатують електроустановки об'єктів електроенергетики, мають запроваджувати контроль та нагляд за експлуатацією, який передбачає:

- технічний нагляд за станом об'єктів;

- організацію розроблення та обліку виконання заходів, які забезпечують технічну і екологічну безпеку та економічну роботу обладнання, а також підтримання належних показників надійності його роботи;

- розслідування та облік технологічних порушень в роботі обладнання;

- контроль за дотриманням вимог нормативно-технічних документів з експлуатації електроустановок;

- контроль за дотриманням встановлених режимів споживання електричної потужності та допустимого завантаження електрообладнання.

3.3.2 Організація експлуатації об'єктів електроенергетики також підлягає державному нагляду (контролю) в порядку, визначеному законодавством України.

3.4. Організація обліку та виконання вимог нормативно-технічних документів

3.4.1 Суб'єкт господарювання, що експлуатує об'єкти електроенергетики, має організувати та підтримувати в належному стані облік нормативно-технічних документів та контроль їх виконання, що включає:

- створення вичерпного переліку нормативно-технічних документів, виконання яких є обов'язковим під час експлуатації даного об'єкта;

- перегляд такого переліку;

- розробку заходів щодо впровадження нормативно-технічних документів та виконання їх вимог.

3.4.2 Моніторинг (система безперервних спостережень та комплекс робіт з контролю) за дотриманням стандартів операційної безпеки функціонування об'єднаної енергетичної системи України та за якістю і рівнем технічного обслуговування електроустановок здійснюється відповідно до вимог законодавства України.

3.5. Організація розслідувань та обліку технологічних порушень

3.5.1. Технологічне порушення - пошкодження, порушення роботоздатності або нормального режиму роботи електроустановки об'єкта електроенергетики, що призводить до зупинки (перерви) технологічного процесу, зниження параметрів якості або надійності в роботі.

3.5.2 Розслідуванню і обліку технологічних порушень у роботі об'єктів електроенергетики підлягають:

- пошкодження електроустановок під час експлуатації;

- втрата стійкості ОЕС України або несанкціоноване її розділення на частини;

- недопустиме відхилення параметрів роботи електроустановок;

- погіршення технічного стану електроустановок, що призвело до виведення їх з ладу або втрати роботоздатності;

- помилкові або несанкціоновані відключення електроустановок;

- порушення роботоздатності каналів і засобів диспетчерсько-технологічного управління, що призвело до втрати зв'язку диспетчера з керованим енергооб'єктом тривалістю понад одну годину.

3.5.3 Факт технологічного порушення має бути зафіксований, а інформація про його виникнення передана відповідним органам адміністративного та оперативно-технологічного управління відповідно до вимог нормативних документів.

В організації фіксації (виявлення) технологічних порушень господарюючий суб'єкт, що здійснює експлуатацію об'єктів електроенергетики, має впроваджувати та розвивати, як правило, автоматичні системи реєстрації аварійних подій та відхилень параметрів роботи електроустановок.

3.5.4 Організація розслідування та облік технологічних порушень на об'єктах електроенергетики, має включати:

- функціонування постійно діючої комісії з розслідування технологічних порушень;

- розпорядчі документи з організації розслідування, класифікації та обліку технологічних порушень;

- встановлення причин і передумов виникнення та розвитку технологічних порушень;

- оцінку економічних наслідків технологічних порушень;

- складання актів з розслідування та звітів технологічних порушень;

- розроблення організаційно-технічних заходів за результатами розслідування порушень та контроль за їх виконанням;

- ведення обліку технологічних порушень.

3.5.5 Технологічні порушення розслідуються, класифікуються, оформлюються і обліковуються згідно з вимогами відповідних нормативних документів.

3.5.6 За результатами розслідування та обліку технологічних порушень на підставі аналізу причин і передумов виникнення та розвитку технологічних порушень, оцінювання їх економічних наслідків розробляються заходи, спрямовані на:

- виявлення елементів електроустановок, що знижують надійність їх експлуатації;

- виявлення неефективних систем і методів управління технологічними процесами, які потребують удосконалення;

- удосконалення технічного обслуговування і ремонтів електроустановок;

- забезпечення належної якості електрозабезпечення, надійної роботи електроустановок шляхом будівництва, реконструкції або технічного переоснащення електроустановок;

- удосконалення чинних та підготовка нових нормативних документів.

3.5.7 Розслідування технологічних порушень на об'єктах міждержавних електричних мереж здійснюється в порядку, встановленому міждержавними угодами, договорами між суб'єктами, що володіють на праві власності або мають у користуванні об'єкти міждержавних електричних мереж, та цим Кодексом.

3.5.8 Договором між суб'єктами, що володіють на праві власності або мають у користуванні об'єкти міждержавних електричних мереж, має бути визначений порядок утворення, скликання та роботи комісії з розслідування технологічних порушень.

Факт технологічних порушень, зазначених у п 3.5.2, має право зафіксувати кожна із сторін договору. Про технологічне порушення, зафіксоване стороною договору, уповноважена цією стороною особа має у визначений договором термін повідомити іншу сторону.

3.5.9 Розслідування технологічних порушень на об'єктах міждержавних електричних мереж здійснюється, як правило, комісією сторони, на території якої відбулося порушення.

У разі, якщо інша сторона у встановлений договором термін виявила намір створити двосторонню комісію з розслідування, сторона, на території якої встановлено порушення, включає до складу двосторонньої комісії представників іншої сторони та організовує роботу з розслідування за узгодженою сторонами програмою.

3.6 Права, обов'язки та відповідальність Системного оператора, Операторів електричних мереж та інших Користувачів електричних мереж щодо технічної експлуатації електроустановок об'єктів електроенергетики

3.6.1 Права та обов'язки Системного оператора, Операторів електричних мереж та інших Користувачів електричних мереж щодо технічної експлуатації електроустановок об'єктів електроенергетики регулюються цим Кодексом, іншими нормативно-технічними документами та/або договорами, укладеними між власниками або користувачами електроустановок об'єктів електроенергетики.

3.6.2 Системний оператор, Оператори електричних мереж та інші Користувачі електричних мереж мають право у встановленому законодавством України порядку звертатися до органів з державного нагляду (контролю) в електроенергетиці щодо неналежної експлуатації електроустановок, вирішення спірних питань в тому числі пов'язаних з технологічними порушеннями в електроустановках.

3.6.3 Системний оператор, Оператори електричних мереж та інші Користувачі електричних мереж мають право брати участь у розслідуванні технологічних порушень на будь-якій електроустановці об'єкта електроенергетики ОЕС України, у разі якщо це технологічне порушення призвело до економічних втрат або невиконання договірних зобов'язань у тому числі перед третьою стороною.

3.6.4 Технічний керівник суб'єкта господарювання, у власності або користуванні якого перебувають об'єкти електроенергетики, на яких зафіксовані технологічні порушення та проводиться їх розслідування, має включити представника Системного оператора, Операторів електричних мереж та інших Користувачів електричних мереж у склад комісії на їх вимогу у випадках, зазначених у п 3.6.3.

3.6.5 Відповідальність за експлуатацію об'єктів електроенергетики несуть керівники суб'єктів господарювання, у власності або користуванні яких перебувають ці об'єкти.

3.6.6 Відповідальність за шкоду, завдану об'єктом електроенергетики господарюючого суб'єкта, яка пов'язана з неналежною експлуатацією та технічним станом об'єктів електроенергетики, несе суб'єкт господарювання, у власності або користуванні якого перебувають ці об'єкти.

3.7 Порядок проведення випробувань в об'єднаній енергосистемі України

3.7.1 Випробування в ОЕС України - це підготовлений та впроваджений за окремою програмою особливий режим роботи обладнання об'єктів електроенергетики для комплексної перевірки роботоздатності обладнання, параметрів та показників його роботи в експлуатаційних умовах, оцінки впливів обладнання та конфігурації мережі, що випробовується, на роботу ОЕС України.

Випробування в ОЕС України має супроводжуватися реєстрацією параметрів, визначених програмою.

3.7.2 Випробування виконуються у разі:

- введення в дію побудованих, реконструйованих або технічно переоснащених об'єктів з виробництва, передачі, розподілу електричної енергії;

- прийняття рішення Системним оператором щодо змін схем магістральних та міждержавних мереж, перетоків потужностей, наслідки яких не можуть бути оцінені розрахунковим шляхом;

- перевірки електроустановок постачальника допоміжних послуг на їх відповідність вимогам Системного оператора.

3.7.3 Випробування можуть виконуватися з ініціативи Системного оператора, Операторів електричних мереж, виробників електричної енергії з метою підготовки та прийняття рішень стосовно оптимізації схем та режимів роботи електроустановок об'єктів електроенергетики.

3.7.4 Випробування міждержавних мереж можуть виконуватися з ініціативи Оператора мереж іншої держави. При цьому випробування виконуються у порядку, встановленому міждержавними угодами, договорами між суб'єктами, що володіють на праві власності або мають у користуванні об'єкти міждержавних електричних мереж, та цим Кодексом.

3.7.5 Випробування проводяться у такому порядку:

- прийняття рішення керівником суб'єкта господарювання, що володіє або експлуатує об'єкт електроенергетики, за власною ініціативою чи на вимогу Системного оператора щодо визначення об'єкту та мети, з якою проводяться випробування;

- призначення керівника, відповідального за проведення випробувань;

- визначення посадових осіб та/або організацій, відповідальних за технологічну і оперативну частини випробувань;

- розробка, погодження та затвердження програми випробувань;

- призначення терміну початку та завершення виконання програми випробувань;

- виконання заходів підготовчого етапу робіт;

- виконання програми випробувань;

- обробка даних випробувань і підготовка звітів та висновків.

3.7.6 Програма випробувань розробляється з урахуванням вимог нормативно-технічних документів, вимог Системного оператора, технічної документації заводів-виробників і має визначати організаційно-технічні заходи та, зокрема, включати:

- визначення об'єкту і мети випробувань;

- перелік посадових осіб та/або організацій, відповідальних за забезпечення та проведення технологічної і оперативної частини випробувань за кожним етапом;

- опис стану обладнання, на якому планується проведення випробувань;

- первинну схему об'єкта електроенергетики та прилеглої мережі, а також вимоги до діючого обладнання;

- опис системних та/або технологічних обмежень, пов'язаних з виконанням програми;

- обсяг підготовчих робіт, що передують випробуванню;

- заходи щодо забезпечення виконання вимог правил безпечної експлуатації при проведенні випробувань;

- назву, послідовність виконання та загальну тривалість кожного етапу випробувань (за потребою);

- режими роботи випробовуваного і суміжного з ним обладнання підстанцій, електростанцій, ліній електропередачі на кожному етапі випробування, припустимі відхилення величин параметрів, визначених у процесі випробувань та їх граничні значення;

- перелік, послідовність та виконавці технологічних операцій в первинній схемі, в пристроях релейного захисту та протиаварійної автоматики;

- режими роботи обладнання, стан первинної схеми та релейного захисту після закінчення випробувань;

- дії персоналу в випадках настання позаштатних ситуацій;

- повноваження відповідальних осіб щодо припинення або перенесення випробування чи його окремих етапів;

- необхідні схеми, креслення, тощо.

3.7.7 Програма випробувань розроблена суб'єктом господарювання, що володіє або експлуатує об'єкт електроенергетики, виконання якої передбачає зміни технологічних режимів або схем електрозабезпечення інших Операторів електричних мереж та/або Користувачів, має бути погоджена всіма учасниками випробувань.

3.7.8 У разі відсутності згоди щодо погодження програми випробувань будь-якою стороною, остаточне рішення щодо змісту програми випробувань приймається уповноваженим органом з державного нагляду (контролю) в електроенергетиці.

3.7.9 Суб'єкти господарювання, що володіють або експлуатують об'єкт електроенергетики зобов'язані погодити з Системним оператором програму випробувань у разі, якщо випробування має здійснюватися:

- з метою підготовки та прийняття рішень стосовно оптимізації схем та режимів роботи магістральних та міждержавних мереж;

- зі змінами схем та режимів роботи магістральних та міждержавних мереж;

- з метою оцінки статичної і динамічної стійкості енергосистеми;

- з метою перевірки правильності налагодження систем протиаварійної автоматики та достатності її обсягів заданим режимам;

- з метою перевірки відповідності електроустановок постачальника допоміжних послуг вимогам Системного оператора.

3.7.10 Процедура погодження, затвердження програми випробувань та порядок проведення випробувань регламентуються відповідними нормативно-технічними документами.

3.7.11 Технічний звіт про результати проведених випробувань має містити:

- мету і завдання випробувань;

- дані про виконану підготовку, умови проведення випробувань, що забезпечили виконання випробувань обраним методом;

- інформацію про застосовані засоби вимірювань, засоби реєстрації подій та технологічних процесів;

- хронологічний опис дій на об'єкті випробувань, режимів роботи обладнання на окремих етапах виконання програми випробувань;

- результати вимірювань, отриманих за кожним етапом випробування, у тому числі даних приладів вимірювання технологічних процесів та фіксації подій;

- результати випробувань за кожним етапом у вигляді таблиць, графіків, діаграм тощо;

- висновки і рекомендації, що ґрунтуються на отриманих результатах.

3.7.12 У разі проведення випробувань з метою перевірки електроустановок вимогам Системного оператора щодо надання допоміжних послуг, висновок має містити підтверджену даними випробувань оцінку можливості надання допоміжних послуг, їх обсяг та якісні характеристики.

3.7.13 Технічний звіт про результати проведених випробувань затверджується керівником суб'єкта господарювання, що володіє або експлуатує об'єкт електроенергетики.

3.7.14 Перевірка електроустановок постачальника допоміжних послуг з метою підтвердження їх відповідності вимогам Системного оператора проводиться шляхом:

- випробування за програмою, погодженою Системним оператором;

- порівняння величин технічних параметрів обладнання, за допомогою якого надаються допоміжні послуги, на відповідність встановленим критеріям;

- аналізу роботи постачальників допоміжних послуг на ринку за даними системи моніторингу роботи ринку допоміжних послуг.

3.7.15 Перелік допоміжних послуг, для яких випробування електроустановок є обов'язковим, визначає Системний оператор та затверджує центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику в електроенергетичному комплексі.

3.7.16 Порядок проведення перевірок постачальника допоміжних послуг на їх відповідність вимогам системного оператора, види перевірок та їх періодичність, а також підстави для проведення позапланових перевірок визначаються правилами ринку електричної енергії.

Розділ 4. ПЕРСПЕКТИВНЕ ПЛАНУВАННЯ РОЗВИТКУ ОБ'ЄДНАНОЇ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

4.1 Напрями та періоди перспективного планування

4.1.1 Перспективне планування - це процес, який має визначати напрямок розвитку об'єднаної енергетичної системи України з метою постійного задоволення потреб населення та економіки країни в електричній енергії, з дотриманням нормативних показників якості енергії та надійності електрозабезпечення, враховуючи екологічні вимоги та соціальні стандарти.

4.1.2 Процес перспективного планування має супроводжуватися розробкою та періодичним оновленням схем розвитку магістральних, міждержавних та розподільних електричних мереж об'єднаної енергетичної системи України.

4.1.3 Перспективне планування на відповідний період має включати:

- визначення обґрунтованого прогнозу рівня споживання електричної енергії та потужності по окремих регіонах і в цілому по ОЕС України, динаміки та структури електроспоживання по основних групах споживачів та по галузях економіки з урахуванням звітних показників, а також економічних показників розвитку країни;

- формування балансу електричної енергії та потужності об'єднаної енергетичної системи України;

- розроблення плану розвитку об'єднаної енергетичної системи України;

- розроблення планів розвитку розподільних мереж;

- розроблення схем видачі потужності електростанцій, приєднуваних на напрузі 110 (150) кВ і вище, що виконуються у складі проектів нового будівництва, реконструкції та технічного переоснащення існуючих енергооб'єктів;

- розроблення схем зовнішнього електропостачання споживачів потужністю 10 МВА та більше, та/або таких, для яких існують особливі вимоги щодо надійності електропостачання.

4.1.4 Планування розвитку ОЕС України та електричних мереж має здійснюватись з урахуванням відповідних стандартів безпеки функціонування енергосистеми та якості електричної енергії, які визначаються цим Кодексом та іншими нормативними документами.

4.1.5 Перспективне планування має виконуватися на такі періоди:

- план розвитку об'єднаної енергетичної системи України - 10 років з деталізацією по кожному року на період до 5 років, із щорічним оновленням;

- план розвитку розподільних мереж - 10 років з деталізацією по кожному року на період до 5 років, з оновленням плану або його частин у разі потреби, яка визначається планами розвитку відповідних територій, але не рідше ніж раз у 5 років.

4.1.6 Розроблення балансу електричної енергії і потужності та планування балансової надійності енергосистеми об'єднаної енергетичної системи України здійснюється Системним оператором.

4.1.7 Формування та затвердження балансу електричної енергії об'єднаної енергетичної системи України здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику в електроенергетичному комплексі, щороку на наступні 10 років.

Затвердження балансу на наступний плановий період здійснюється до 20 листопада року, що передує плановому.

4.1.8 План розвитку об'єднаної енергетичної системи України розробляється Системним оператором за участі Оператора магістральних мереж та затверджується Кабінетом Міністрів України за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику в електроенергетичному комплексі, з національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, із центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження, відновлювальних джерел енергії та альтернативних видів палива.

4.1.9 Плани розвитку електричних мереж розробляються і затверджуються Операторами електричних мереж та погоджуються центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику в електроенергетичному комплексі.

4.1.10 Плани розвитку електричних мереж розробляються з урахуванням отриманих від Користувачів електричних мереж даних перспективного планування, а також отриманих заяв (звернень) щодо будівництва, реконструкції та технічного переоснащення, а також виведення з експлуатації об'єктів електроенергетики.

4.1.11 Для забезпечення перспективного планування Користувачі електричних мереж зобов'язані подавати Системному оператору та Операторам електричних мереж дані, визначені цим Кодексом електричних мереж.

4.1.12 Зміст і склад плану розвитку повинен відповідати вимогам відповідних нормативних документів.

4.1.13 Під час розроблення планів розвитку ОЕС України та електричних мереж роботи з проектування схем розвитку можуть виконуватися проектними організаціями на підставі договорів, укладених із Системним оператором або Операторами електричних мереж.

4.2 Планування розвитку об'єднаної енергетичної системи України

4.2.1 План розвитку об'єднаної енергетичної системи України виконується на основі та з урахуванням:

- Енергетичної стратегії України;

- балансу електричної енергії об'єднаної енергетичної системи України;

- звітних показників роботи Системного оператора, Операторів електричних мереж та інших Користувачів;

- фактичних режимів роботи ОЕС України та її окремих частин за попередні три роки з урахуванням мережевих обмежень;

- національних, регіональних, галузевих програм стосовно перспектив розвитку галузей економіки і рівнів електроспоживання по країні в цілому та в окремих регіонах;

- проектів будівництва енергетичних об'єктів, що вже споруджуються або запланованих до будівництва та заяв замовників стосовно приєднання енергогенеруючих джерел та споживачів потужністю більше 5 МВт;

- планів розвитку електричних мереж;

- іншої інформації, яку Системний оператор вважає за необхідну.

4.2.2 Планом розвитку об'єднаної енергетичної системи України визначаються:

- обґрунтовані прогнозні обсяги попиту на електричну енергію та потужність, обсяги міждержавних перетоків електричної енергії, обсяги необхідної встановленої потужності електростанцій з урахуванням розбивки за типом генеруючих потужностей, видом палива (джерелом енергії, у тому числі альтернативних джерел енергії та регіонів їх розташування), що використовується в технологічному процесі, та термінів введення та виведення генеруючих потужностей з експлуатації;

- об'єкти магістральних (міждержавних) електричних мереж, які мають бути збудовані та/або реконструйовані, та терміни їх будівництва/реконструкції;

- оцінка потреб в інвестиціях у розвиток генеруючих потужностей і магістральних (міждержавних) електричних мереж на наступні три роки та пропозиції щодо джерел фінансування.

4.2.3 План розвитку об'єднаної енергетичної системи України має забезпечувати вирішення таких питань:

- забезпечення балансової надійності об'єднаної енергетичної системи України в умовах прогнозованого попиту споживачів України на електричну енергію та потужність;

- забезпечення балансу між виробництвом і споживанням електричної енергії та потужності в ОЕС України та окремих енерговузлах, у тому числі запобігання обмеженням на видачу потужності електростанцій чи зовнішнього електропостачання споживачів через недостатню пропускну спроможність електричних мереж з урахуванням перспективних планів розвитку експорту/імпорту електричної енергії;

- оптимізації структури джерел електричної енергії та потужності;

- будівництва, реконструкції та технічного переоснащення об'єктів електроенергетики на потреби розвитку ОЕС України, а також для заміщення об'єктів, що виводяться з експлуатації;

- підвищення експортного потенціалу ОЕС України;

- виконання взятих Україною міжнародних зобов'язань у сфері електроенергетики.

4.2.4 План розвитку об'єднаної енергетичної системи України на наступні 10 років є публічним документом і підлягає оприлюдненню в порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики в електроенергетичному комплексі.

4.2.5 Планування балансової надійності ОЕС України

4.2.5.1 Балансова надійність ОЕС України - це здатність енергосистеми задовольняти сумарний попит на електричну енергію та потужність та задовольняти потребу в електроенергії всіх споживачів в кожний момент часу з дотриманням вимог безпеки її постачання.

4.2.5.2 Планування балансової надійності ОЕС України - це процес аналізу роботи енергосистеми та окремих її вузлів у відповідний плановий період щодо відповідності кількісним та якісним критеріям стану задоволення попиту на електричну енергію та потужність наявними можливостями виробництва в рамках необхідних стандартів надійності і якості та розробка заходів з розвитку ОЕС України у відповідності до вимог таких критеріїв.

4.2.5.3 У процесі планування балансової надійності ОЕС України необхідно враховувати:

- наявні (очікувані) співвідношення мінімально необхідної потужності виробництва до його максимального пікового навантаження для характерних періодів та режимів роботи;

- технічно можливий обсяг експорту/імпорту електричної енергії для нормальних і ремонтних схем електричної мережі;

- вплив добових і сезонних графіків навантаження по основних групах споживачів і галузях промисловості та енергоємних підприємствах;

- вплив заходів з енергозбереження та управління споживанням електроенергії;

- попит енергосистеми на активну та реактивну маневрову енергію, а також на інші системні послуги;

- вплив можливих обмежень у магістральних та розподільних мережах;

- готовність виробництва, з урахуванням можливого імпорту, до покриття пікового навантаження енергосистеми та попиту на потужність і електроенергію для України в цілому, а також для окремих вузлів енергосистеми;

- зміни структури джерел виробництва, у тому числі тих, що виробляють електричну енергію з використанням альтернативних джерел енергії;

- імовірність та обсяг аварійної втрати потужності електростанцій або навантаження в енергосистемі для нормальних і ремонтних схем електричної мережі;

- необхідний обсяг резерву первинного, вторинного та третинного регулювання частоти і потужності та вимоги до нього;

- наявні можливості щодо регулювання напруги та реактивної потужності в контрольних точках мережі для підтримання надійності та економічності роботи ОЕС;

- балансову надійність окремих вузлів ОЕС України.

4.2.5.4 Методика планування балансової надійності ОЕС України розробляється Системним оператором з урахуванням вимог цього Кодексу та погоджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики в електроенергетичному комплексі.

4.3 Планування розвитку розподільних електричних мереж

4.3.1 План розвитку розподільних електричних мереж є документом, який визначає необхідні для забезпечення попиту електричної енергії обсяги нового будівництва, реконструкції та технічного переоснащення електричних мереж.

4.3.2 Оператори розподільних мереж здійснюють планування розвитку в електричних мереж з урахуванням заходів з енергоефективності, управління попитом, та можливостей використання потужностей виробників, приєднаних до місцевих (локальних) електричних мереж.

4.3.3 У процесі планування розвитку розподільних електричних мереж необхідно враховувати:

- обґрунтовані прогнозні обсяги попиту на електричну енергію та потужність, приєднану до розподільних мереж потужність електростанцій, у тому числі які виробляють електроенергію з альтернативних джерел енергії, та пропускну спроможність ліній;

- фактичні і очікувані зміни щодо приєднання Замовників до електричних мереж;

- вплив відновлювальних джерел енергії.

- план розвитку об'єднаної енергетичної системи України;

- комплексні плани забудови територій.

4.3.4 Розробка плану розвитку розподільних мереж має супроводжуватися аналізом відповідності роботи мережі кількісним та якісним критеріям балансової надійності основних вузлів електричних мереж.

4.3.5 План розвитку розподільних мереж має містити пропозиції щодо нового будівництва, реконструкції та технічного переоснащення розподільних мереж або магістральних мереж для досягнення (підтримання) належної балансової надійності ОЕС України.

4.3.6 План розвитку розподільних електричних мереж має включати схемні та технічні рішення щодо проектів з приєднання Користувачів до електричних мереж напругою 27 кВ та вище.

4.3.7 Основні позиції, які має містити план розвитку розподільних електричних мереж:

- оцінка фактичного стану об'єктів електричних мереж, включаючи формування переліку елементів (вузлів) мережі, що спричиняють обмеження та/або неналежну якість електрозабезпечення споживачів;

- схема перспективного розвитку мереж напругою 27 кВ та вище, яка охоплює як поточний, так і прогнозований періоди;

- нормальна схема електричних з'єднань обладнання мережі та схема заміщення для розрахунку струмів короткого замикання та втрат електричної енергії;

- завантаження електричних мереж напругою 27 кВ та вище в характерні періоди їх роботи для нормальних та ремонтних режимів;

- рівні струму короткого замикання для кожного вузла електричних мереж;

- розрахунок втрат в електричних мережах;

- заходи з оптимізації конфігурації мережі та режимів експлуатації, що мають на меті зниження втрат електроенергії на її розподіл;

- оцінка резервів потужності, які створюються при реалізації перспективного плану розвитку для можливості приєднання Замовників.

4.3.8 У процесі підготовки плану розвитку електричних мереж Оператор розподільних мереж використовує постійні дані та дані стосовно перспективного розвитку, отримані від Користувачів, приєднаних до його електричних мереж.

4.3.9 Користувачі електричних мереж мають право подавати зауваження та пропозиції щодо змісту проектів планів розвитку розподільних мереж, які оприлюднюються Операторами через їх офіційні сайти.

4.3.10 План розвитку розподільних електричних мереж протягом п'ятнадцяти робочих днів після погодження його центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику в електроенергетичному комплексі, оприлюднюється Оператором розподільних мереж на своєму сайті з урахуванням питань конфіденційності.

Оприлюдненню також підлягають схемні та технічні рішення (з урахуванням питань конфіденційності) щодо проектів з приєднання Користувачів до електричних мереж, по яких визначені на договірних засадах терміни реалізації проектів та передбачується створення резерву потужності для додаткових приєднань Замовників.

4.3.11 Оприлюднена інформація щодо визначення шляхів забезпечення попиту на електричну енергію відповідними обсягами нового будівництва, реконструкції та технічного переоснащення електричних мереж надає можливість потенційним Замовникам оцінити бізнесові та виробничі ризики але не може використовуватися як вихідні дані для проектування об'єктів зовнішнього електрозабезпечення.

4.4 Дані, які надаються Користувачами електричних мереж, для перспективного планування

4.4.1 Системний оператор та Оператори електричних мереж під час розроблення плану розвитку ОЕС України та планів розвитку електричних мереж розробляють форми надання даних, необхідних для перспективного планування, які вимагаються від різних груп Користувачів.

4.4.2 Дані перспективного планування надаються Користувачами Системному оператору та/або Операторам електричних мереж кожен рік у встановлені ними терміни. Ці дані мають забезпечувати можливість планування на наступні 10 років.

4.4.3 Користувачі електричних мереж повинні надавати Системному оператору та/або Операторам електричних мереж:

- фактичні дані за попередні три роки та дані на прогнозний період щодо своїх потреб в обсягах електроенергії, максимальної активної та реактивної потужності;

- фактичні дані за попередні три роки та дані на прогнозний період щодо обсягів виробництва електричної енергії та потужності та надання допоміжних послуг;

- плани щодо будівництва, реконструкції та технічного переоснащення, а також виведення з експлуатації об'єктів електроенергетики.

- статистичні дані та результати роботи електричної мережі за минулий період;

- постійні дані, визначені цим Кодексом.

4.4.4 Дані щодо визначення обсягів споживання, активної та реактивної потужності, окремих споживачів, вузлів та перетинів, а також рівні напруги в характерних точках мережі та інші дані щодо схеми електрозабезпечення та режиму роботи обладнання мають бути отримані в процесі здійснення контрольного виміру в режимні дні, визначені Системним оператором.

4.4.5 Визначення обсягів споживання активної та реактивної потужності окремих споживачів (крім побутових) здійснюється цими споживачами, які несуть відповідальність за достовірність даних, що надаються.

4.4.6 Для потреб планування розвитку розподільних мереж Оператор розподільних мереж може призначити додатковий контрольний вимір в характерний для даного Оператора період (день).

4.4.7 Користувачі електричних мереж мають надавати Системному оператору та/або Операторам електричних мереж фактичні дані попереднього року та дані на прогнозний період щодо своїх потреб в обсягах електроенергії, активної та реактивної потужності в цілому та по кожній точці приєднання до магістральної/розподільної мережі. Дані фактичного споживання та попиту активної потужності та енергії мають містити:

- фактичні добові графіки споживання активної потужності для доби максимального попиту та доби мінімального попиту в об'єднаній енергетичній системі України, дати яких визначаються Системним оператором;

- фактичні добові графіки споживання активної потужності для доби максимального попиту та доби мінімального попиту кожного Користувача, дати яких визначаються Користувачем з урахуванням статистичних даних та/або умов виробництва;

- фактичне споживання електроенергії попереднього року та щорічні потреби в активній енергії прогнозного періоду для кожної з точок приєднання Користувача (Оператори розподільних мереж надають в тому числі дані по основних групах споживачів і галузях промисловості та енергоємних підприємствах).

4.4.8 На окремий запит Системного оператора або Оператора електричних мереж Користувачі зобов'язані надавати іншу інформацію, яка за оцінкою Системного оператора або Оператора електричних мереж потрібна для перспективного планування.

4.5 Постійні дані, які надаються Користувачами електричних мереж

4.5.1 Постійні дані - технічні характеристики (встановлених заводом-виробником, визначених проектом або визначених за результатами випробувань), схеми та режими, що характеризують роботу електроустановок (та/або їх складових), приєднаних до ОЕС України.

4.5.2 Системний оператор та Оператори електричних мереж розробляють план розвитку ОЕС України та плани розвитку електричних мереж на основі бази постійних даних.

4.5.3 Зміни в базу постійних даних вносяться після приєднання (нового будівництва), реконструкції, технічного переоснащення або виведення з експлуатації електроустановок Користувача.

4.5.4 Користувач електричних мереж надає Системному оператору та Операторам електричних мереж постійні дані за формами, розробленими цими операторами, та у визначені ними терміни, а також у разі приєднання (нового будівництва), реконструкції, технічного переоснащення або виведення з експлуатації його електроустановок.

Системній оператор та Оператор електричних мереж мають визначати перелік Користувачів електричних мереж та обсяги постійних даних, що мають ними надаватися.

У разі відсутності змін в електроустановках Користувача протягом звітного періоду Користувач може не передавати постійні дані, а повідомити про це Системного оператора або Оператора електричних мереж.

4.5.5 Оператори електричних мереж формують та забезпечують оновлення бази наступних, але не виключно, постійних даних:

- однолінійної схеми мережі класами напруги 6 кВ та вище з відображенням на них точок приєднання до мереж інших Операторів, Користувачів - виробників та Користувачів-споживачів, електромережі яких знаходяться в спільному використанні;

- технічні параметри елементів власної мережі та мереж Користувачів, визначених у підпункті (1) пункту 4.5.6;

- параметри пристроїв компенсації реактивної потужності.

4.5.6 Системний оператор електричних мереж формує та забезпечує оновлення бази наступних, але не виключно, постійних даних, що необхідні для визначення оцінки балансової надійності роботи ОЕС України:

- головні схеми електричних з'єднань та технічні характеристики основного обладнання енергооб'єктів з виробництва електричної енергії;

- номінальна та наявна потужність кожної енергоустановки електростанцій;

- технологічний мінімум і допустимий діапазон регулювання активної потужності енергоустановкою;

- графіки залежності допустимого значення мінімальної та максимальної реактивної потужності від значення активної потужності енергоустановки;

- графік включення енергоблока з різних теплових станів;

- система збудження енергоблока та її технічні характеристики;

- швидкість навантаження/розвантаження в нормальному та аварійному режимах;

- здатність енергоблока до скидання навантаження без відключення від мережі;

- наявність і характеристики автоматичної системи аварійного розвантаження енергоблока;

- наявність, уставки, та принцип дії захистів енергоблока в разі втрати синхронізму, втрати системи збудження, надмірного підвищення або зниження частоти в енергосистемі і напруги в точці приєднання.

- однолінійні схеми електричних з'єднань та технічні характеристики магістральних та міждержавних електричних мереж;

- типи, види, обсяги дії протиаварійної автоматики магістральних та міждержавних електричних мереж.

Розділ 5. ОПЕРАТИВНЕ ПЛАНУВАННЯ РОБОТИ ЕНЕРГОСИСТЕМИ

5.1 Оперативне планування

5.1.1 Оперативне планування режимів роботи енергосистеми полягає в розробленні планів з реалізації необхідних технічних заходів та дій диспетчерського (оперативного) персоналу Системного оператора, Оператора магістральних мереж та інших Користувачів електричних мереж для забезпечення здатності енергосистеми задовольняти сумарний попит на електричну енергію та потужність в кожний момент часу.

5.1.2 Оперативне планування режиму роботи енергосистеми повинне охоплювати період від визначеного Правилами ринку мінімального періоду оперативного планування до одного року та здійснювати на відповідний період:

- розроблення балансу споживання та виробництва електричної енергії за умов дотримання показників балансової надійності ОЕС України та планових міждержавних обмінів із суміжними енергосистемами;

- планування виведення з роботи обладнання енергоустановок та введення їх у роботу;

- визначення пропускної спроможності внутрішніх та міждержавних контрольованих перетинів;

- оцінювання безпеки енергосистеми та безпеки постачання електроенергії споживачам;

- визначення доступної та вільної пропускної спроможності міждержавних ліній електропередачі.

5.2 Порядок планування виведення з роботи обладнання

5.2.1 Виведення з роботи обладнання здійснюється для його ремонту, реконструкції, модернізації, технічного переоснащення, консервації, реалізації заходів з продовження терміну експлуатації енергоблоків або зняття його з експлуатації.

5.2.2 Виведення з роботи енергогенеруючого обладнання, обладнання магістральних, міждержавних мереж і розподільних мереж здійснюється на підставі затверджених річних та місячних планів-графіків.

Річні плани-графіки виведення з роботи обладнання, що перебуває в оперативному управлінні або віданні Системного оператора, мають ним погоджуватися.

Річні плани-графіки виведення з роботи обладнання, що перебуває в оперативному віданні інших Операторів або Користувачів, мають ними погоджуватися у відповідності до їх оперативного підпорядкування.

Місячні плани-графіки складаються на підставі річних планів-графіків.

5.2.3 Внесення змін у річні плани-графіки здійснюється у порядку, встановленому п. 5.2.2 цього Кодексу.

5.2.4 Виведення генеруючого обладнання електростанцій, потужність чи обсяг відпуску яких вищі за граничні показники, для переведення в стан консервації або зняття з експлуатації здійснюється за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику в електроенергетичному комплексі.

5.2.5 Річні плани-графіки ремонту реконструкції, модернізації і технічного переоснащення генеруючого обладнання мають включати плани з реалізації проектів продовження терміну експлуатації енергоблоків та консервації.

5.2.6 Тривалість реконструкції, модернізації і технічного переоснащення обладнання та реалізації заходів з продовження терміну експлуатації енергоблоків визначається проектами.

Тривалість ремонтів обладнання для розробки річних планів-графіків визначається:

- проектом;

- вимогами нормативно-технічних документів;

- технічним станом обладнання.

5.2.7 Виведення з роботи генеруючого обладнання, потужність чи обсяг відпуску яких нижчі за граничні показники, а також обладнання розподільних мереж за виключенням, визначеного у п 5.2.2, та електроустановок споживачів, які приєднано до розподільних мереж і які впливають на їх роботу, здійснюється на підставі річного та місячних планів-графіків, що погоджуються відповідним Оператором розподільних мереж.

5.2.8 Розробка та узгодження річних планів-графіків виведення з роботи обладнання передбачає:

- надання суб'єктами, що експлуатують генеруюче обладнання, потужність чи обсяг відпуску яких вище за граничні показники, обґрунтованих пропозицій до річного плану-графіку виведення з роботи обладнання, що перебуває в оперативному віданні Системного оператора;

- надання Операторами електричних мереж обґрунтованих та взаємоузгоджених суміжними Операторами пропозицій до річного плану-графіку виведення з роботи їх обладнання, зокрема такого, що впливає на режими або обмеження потужності генеруючого обладнання;

- розгляд пропозицій та розробка Системним оператором варіанту річного плану-графіку виведення з роботи генеруючого обладнання, який забезпечує максимальний рівень балансової надійності відповідно до критеріїв, визначених Методикою планування балансової надійності ОЕС України;

- направлення Системним оператором річного плану-графіку виведення з роботи генеруючого обладнання на затвердження суб'єктам, що його експлуатують;

- направлення Системним оператором узгоджених планів-графіків виведення з роботи генеруючого обладнання Операторам електричних мереж для підготовки ними обґрунтованих пропозицій до річного плану-графіку виведення з роботи обладнання магістральних, міждержавних мереж і обладнання розподільних мереж, яке знаходиться в управлінні та віданні Системного оператора;

- надання Операторами електричних мереж обґрунтованих пропозицій до річного плану-графіку виведення з роботи їх обладнання;

- розгляд пропозицій та розробка Системним оператором річних планів-графіків виведення з роботи обладнання Операторів електричних мереж;

- направлення Системним оператором річного плану-графіку виведення з роботи обладнання на затвердження Операторам електричних мереж.

5.2.9 Системний оператор розробляє форми надання пропозицій щодо виведення обладнання з роботи, визначає терміни подання цих пропозицій та терміни розгляду, затвердження та погодження річних планів-графіків.

Погодження Системним оператором річних планів-графіків виведення обладнання, має бути завершено за календарний місяць до початку планового року.

5.2.10 Оператори електричних мереж після отримання погоджених відповідно до п 5.2.8 Системним оператором планів-графіків, повинні підготувати річний план-графік виведення з роботи решти обладнання, що знаходиться в його власності (користуванні), з урахуванням:

- планів-графіків виведення з роботи обладнання виробників електричної енергії, що приєднані до його мереж, потужність чи обсяг відпуску яких нижче за граничні показники;

- планів-графіків виведення з роботи обладнання мереж суміжних Операторів електричних мереж;

- планів-графіків виведення з роботи обладнання Користувачів (крім виробників електричної енергії), що впливає на режими роботи електричних мереж або обмежують потужність генеруючого обладнання.

5.2.11 При взаємоузгодженні має бути враховано обов'язковість виконання ремонтів обладнання всіма власниками (користувачами) у терміни, що визначаються відповідно до розділу 3 цього Кодексу.

5.2.12 У разі не погодження графіку виведення з роботи обладнання Оператора електричних мереж Користувачем, який приєднаний до мереж цього Оператора, Оператор приймає рішення щодо виведення обладнання з роботи виходячи з умов надійності та безпеки експлуатації власних електричних мереж та інформує про це Користувача.

У разі письмового запиту Користувача стосовно цього питання, Оператор електричних мереж надає обґрунтування щодо прийняття такого рішення.

5.2.13 У разі, якщо не було отримано погодження суміжного суб'єкта на виведення обладнання з роботи при затверджені річного плану-графіку, власники (користувачі) обладнання мають вирішити спірні питання в процесі розгляду оперативної заявки щодо такого обладнання.

При розгляді такої заявки сторони мають вирішити питанні щодо виведення цього обладнання відповідно до їх рівня в системі централізованого диспетчерського управління або залучити до прийняття рішення Оператора вищого рівня.

5.2.14 Оператори електричних мереж в термін не пізніше ніж за 10 днів до початку планового року мають сповістити Користувачів про терміни та тривалість виведення обладнання з роботи, що впливає на режим роботи або надійність енергозабезпечення цих Користувачів відповідно до затверджених Оператором річних планів-графіків.

Остаточні терміни та тривалість виведення обладнання з роботи визначаються оперативними заявками на виведення обладнання, що узгоджені суб'єктами оперативного планування у відповідності до цього Кодексу.

5.3 Порядок виведення з роботи обладнання

5.3.1 Виведення з роботи та резерву силового обладнання, яке призначене для виробництва, передачі, приймання, перетворення та розподілення електроенергії, а також пристроїв релейного захисту та протиаварійної автоматики, автоматизованих систем диспетчерського керування і засобів диспетчерсько-технологічного управління, приладів комерційного обліку необхідно оформлювати плановою або терміновою заявкою, які подаються на розгляд до відповідної диспетчерської служби.

5.3.2 Планові заявки подаються на обладнання, що включене в затверджений план-графік виведення з роботи обладнання, та на терміни, які передбачені цим планом-графіком.

Для проведення позапланового або невідкладного ремонту обладнання, а також для оформлення виведення обладнання в ремонт після його вимкнення дією релейного захисту та автоматики або для запобігання загрози життю та здоров'ю людей, забруднення навколишнього середовища, пошкодження обладнання подаються термінові заявки.

5.3.3 Форма заявки на виведення обладнання з роботи та перелік необхідних даних, вимог, що стосуються проведення робіт включаючи заходи з безпеки, терміни подання, розгляду та узгодження заявки, а також повідомлення про результати розгляду визначаються Оператором, в управлінні або веденні якого знаходиться це обладнання.

Перелік необхідних даних та вимог зокрема, але не виключно, має включати:

- диспетчерське найменування обладнання;

- дата і час виведення з роботи обладнання та дата і час його введення;

- причини виведення обладнання з роботи;

- тривалість робіт з відновлення працездатного стану обладнання та можливість введення його в роботу на вимогу Оператора (час аварійної готовності обладнання);

- у разі багатоденного виведення з роботи обладнання - інформацію про те, чи будуть об'єкти повертатися до експлуатації на щоденній основі;

- порядок проведення оперативних перемикань та/або роз'єднань для виведення обладнання з роботи та створення безпечних умов виконання робіт;

- можливі негативні наслідки виведення обладнання з роботи та/або при виконанні робіт.

У разі необхідності Оператор електричних мереж має право запросити додаткові дані, крім зазначених у заявці.

5.3.4 У разі, якщо умови експлуатації енергосистеми на запропонований день і час запланованого виведення з роботи обладнання суттєво змінилися порівняно з прогнозованим рівнем балансової надійності та безпеки, оперативно-диспетчерські служби Системного оператора або Оператора електричних мереж можуть перенести заплановане виведення з роботи обладнання протягом робочої зміни диспетчера відповідного Оператора.

Перенесення запланованого виведення з роботи обладнання на термін більший ніж робоча зміна диспетчера потребує погодження з суб'єктом, що подавав заявку на виведення обладнання з роботи.

5.3.5 У разі наявності загрози сталого функціонування ОЕС України, безпеки експлуатаційного персоналу або населення диспетчер відповідного Оператора може скасувати дозволену заявку на вивід обладнання. Про причини та обставини щодо прийняття такого рішення Оператор має повідомити суб'єкта, що подавав заявку на виведення обладнання з роботи.

5.3.6 Позапланове виведення з роботи обладнання оформлюється термінової заявкою, яка має містити посилання на мету такого виведення:

- відключення обладнання для запобігання загрози життю та здоров'ю людей, забруднення навколишнього середовища та його пошкодження обладнання;

- ремонт обладнання після його вимкнення дією релейного захисту та автоматики;

- проведення невідкладного ремонту обладнання з метою усунення дефекту;

- проведення позапланового ремонту обладнання з метою використання можливості, які склалися в наслідок виведення з роботи обладнання іншим суб'єктом або у зв'язку з суттєвими змінами режиму роботи ОЕС України.

5.3.7 Форма та зміст термінової заявки на виведення обладнання з роботи мають відповідати вимогам п. 5.3.3.

Терміни подання, розгляду та узгодження термінової заявки, а також повідомлення про результати розгляду визначаються Оператором, в управлінні або веденні якого знаходиться це обладнання.

5.4 Прогнозування споживання та виробництва електричної енергії

5.4.1 Оперативне прогнозування споживання та виробництва електричної енергії в енергосистемі України здійснюється Системним оператором з метою планування забезпечення балансової надійності ОЕС України та виведення з роботи (введення в роботу) обладнання.

5.4.2 Системний оператор має здійснювати оперативне прогнозування споживання та виробництва електроенергії в енергосистемі, базуючись на:

- планах перспективного розвитку електричних мереж;

- прогнозах економічного розвитку країни;

- ретроспективних даних про споживання електроенергії, витрати на власні потреби електростанцій та на транспортування в електричних мережах;

- прогнозованих даних, отриманих від виробників електроенергії, щодо виробництва електроенергії та її споживання на власні потреби електростанцій;

- розрахункових даних, отриманих від Оператора магістральних мереж щодо витрат електроенергії під час передавання розрахункових обсягів електроенергії магістральними і міждержавними мережами;

- розрахункових даних, отриманих від Операторів розподільних мереж щодо витрат електроенергії під час передавання розрахункових обсягів електроенергії;

- прогнозованих обсягах міждержавної торгівлі електроенергією;

- прогнозах погоди.

5.4.3 Оперативне прогнозування споживання та виробництва електроенергії здійснюється в межах таких часових періодів:

- річних;

- тижневих;

- добових.

5.4.4 Форми, терміни подання інформації, що стосується оперативного прогнозування, визначає Системний оператор.

5.5 Оцінювання балансової надійності ОЕС України

5.5.1 Системний оператор відповідно до методики планування балансової надійності ОЕС України оцінює рівень безпеки роботи енергосистеми та складає відповідні плани-заходи (оперативних вимог, вказівок, обмежень) на періоди, визначені п 5.4.3.

5.5.2 Системний оператор здійснює оцінювання режиму роботи енергосистеми щодо відповідності кількісним та якісним критеріям стану задоволення попиту на електричну енергію та потужність прогнозованими можливостями виробництва, використовуючи дані та висновки аналізу щодо:

- збалансованості режимів між споживаною та/або експортованою та виробленою та/або імпортованою електричними потужностями в енергосистемі;

- наявності та величини резервів активної і реактивної потужності;

- надійності паралельної роботи електричних станцій у нормальних і ремонтних режимах роботи магістральних, міждержавних і розподільних мереж;

- ефективності використання міждержавних перетинів для забезпечення балансу;

- надійності та безперебійності енергопостачання споживачів;

- виконання вимог щодо забезпечення якості електричної енергії.

5.5.3 За результатами оцінювання безпеки Системний оператор визначає, на відповідний період для всіх прогнозованих режимів, обсяги резерву активної потужності енергоблоків, а також обсяги інших видів допоміжних послуг для забезпечення регулювання частоти (обсяги первинного, вторинного та третинного регулювання) та/або підтримання нормованих значень міждержавних перетоків відповідно до критеріїв балансування, визначених у розділі 6 цього Кодексу.

5.5.4 Методика планування балансової надійності ОЕС України має містити зокрема, але не виключно:

- перелік необхідних вихідних даних;

- джерела отримання необхідних вихідних даних;

- формати (макети) та строки надання необхідних вихідних даних;

- критерії та алгоритм оцінювання балансової надійності;

- формалізовані кількісні та якісні показники та висновки щодо балансової надійності;

- форма звіту щодо балансової надійності.

5.5.5 Системний оператор має право отримувати від суб'єктів ринку додаткову інформацію у визначені ним терміни.

5.5.6 Системний оператор забезпечує доступ до інформації щодо заходів забезпечення балансової надійності на добу, а також щодо фактично вжитих заходів за звітну добу. Порядок доступу учасників ринку електричної енергії до такої інформації, включаючи визначення обсягу інформації та суб'єктного складу учасників, якім інформація надається, визначаються Правилами ринку.

5.5.7 Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику в електроенергетичному комплексі, визначає обсяг інформації щодо заходів на забезпечення балансової надійності та порядок її оприлюднення.

Розділ 6. ДИСПЕТЧЕРСЬКЕ (ОПЕРАТИВНО-ТЕХНОЛОГІЧНЕ) УПРАВЛІННЯ ОБ'ЄДНАНОЮ ЕНЕРГЕТИЧНОЮ СИСТЕМОЮ УКРАЇНИ

6.1 Технологічна схема диспетчерського управління

6.1.1 Оперативне управління ОЕС України із забезпеченням надійного і безперебійного, з додержанням вимог енергетичної безпеки, постачання електричної енергії споживачам - це централізоване диспетчерське (оперативно-технологічне) управління виробництвом, передачею і розподілом електричної енергії для забезпечення здатності енергосистеми задовольняти сумарний попит на електричну енергію та потужність в кожний момент часу.

6.1.2 Централізоване диспетчерське керування поширюється на об'єкти електроенергетики Оператора магістральних мереж та інших Користувачів, підключених до ОЕС України, а також на міждержавні електричні зв'язки з енергосистемами суміжних держав.

Централізоване диспетчерське управління ОЕС України здійснюється за ієрархічною структурою з обов'язковим оперативним підпорядкуванням нижчих рівнів управління вищим. Органом найвищого рівня централізованого диспетчерського управління ОЕС України є Системний оператор.

Середнім рівнем диспетчерського управління є Оператор магістральних мереж, виробники електричної енергії, потужність чи обсяг відпуску яких вище за граничні показники, Оператори розподільних мереж та учасники балансування ринку електричної енергії.

Нижчим рівнем диспетчерського управління є Користувачі - споживачі електричної енергії та виробники електричної енергії, потужність чи обсяг відпуску яких нижча за граничні показники.

У разі наявності або при створенні власної ієрархічної структури диспетчерського управління обладнанням Користувача принципи її побудови та функціонування мають відповідати вимогам цього Кодексу.

6.1.3 Оперативне керівництво роботою ОЕС України на кожному рівні управління здійснюється оперативним та/або оперативно-виробничим персоналом.

6.1.4 Обладнання об'єктів електроенергетики кожного рівня диспетчерського управління має бути розділено за формами оперативної підпорядкованості: оперативне управління або оперативне відання.

6.1.5 Оперативне управління це комплекс дій, направлених на зміну технологічних режимів роботи та/або оперативного стану обладнання енергооб'єктів, що складається з прийняття рішення, підготовки та надання оперативного розпорядження і контроль за його виконанням.

В оперативному управлінні оперативного персоналу перебуває обладнання, стосовно якого він приймає рішення щодо зміни технологічних режимів роботи та/або його оперативного стану.

6.1.6 В оперативному віданні оперативного персоналу перебуває обладнання, яке впливає на режим або надійність роботи підпорядкованого обладнання об'єктів електроенергетики, але знаходиться в оперативному управлінні іншого суб'єкта або рівня.

6.2 Централізоване диспетчерське (оперативно-технологічне) управління

6.2.1 Системний оператор як орган найвищого рівня централізованого диспетчерського управління ОЕС України має здійснювати наступні (але не виключно) функції в режимі реального часу:

- підтримання балансу між виробництвом та споживанням електричної енергії в ОЕС України;

- моніторинг оперативного стану обладнання, яке перебуває в його оперативному управлінні та віданні;

- моніторинг обміну електроенергією між ОЕС України та енергосистемами суміжних держав та виконання добового графіка перетоків потужності по міждержавних перетинах;

- моніторинг виконання виробниками заданого диспетчерського графіку навантажень електричної енергії;

- підтримання в контрольних точках ОЕС України рівня напруг відповідно до графіка напруг;

- регулювання перетоків в контрольованих перетинах ОЕС України та елементах електричних мереж з метою недопущення їх завантаження понад встановлені максимально допустимі значення;

- підтримання необхідних обсягів резервів потужності на електростанціях ОЕС України;

- видача оперативних розпоряджень Користувачам електричних мереж стосовно надання допоміжних послуг;

- керівництво оперативним персоналом щодо поточного режиму роботи та/або оперативного стану електрообладнання, яке перебуває в його оперативному управлінні та віданні;

- запобігання та ліквідація технологічних порушень в ОЕС України.

6.2.2. З переліків обладнання Оператора магістральних мереж, виробників електричної енергії, потужність чи обсяг відпуску яких вище за граничні показники, Операторів розподільних мереж та учасників балансування ринку електричної енергії Системний оператор має визначити перелік обладнання, що знаходяться в його оперативному управлінні або віданні.

6.2.3 Розподіл обладнання за формами оперативної підпорядкованості щодо оперативного управління та відання, а також вимоги щодо здійснення управління, порядок підпорядкування оперативного персоналу мають бути відображені в положеннях про взаємодію Системного оператора та Операторів і Користувачів електричних мереж у межах їх оперативної ієрархії в енергосистемі України.

6.2.4 Оператор магістральних мереж, виробники електричної енергії, Оператори розподільних мереж та інші Користувачі - споживачі електричної енергії повинні мати структуру оперативно-технологічного управління та переліки обладнання з його розподілом за формами оперативної підпорядкованості.

6.2.5 Порядок управління обладнанням, що знаходиться у оперативному управлінні або віданні Системного оператора, встановлюється положенням про взаємодію з оперативно-технологічного управління, яке є невід'ємним додатком до договору про централізоване диспетчерське (оперативно-технологічне) управління, що укладаються між Системним оператором та Оператором магістральних мереж, виробниками електричної енергії, потужність чи обсяг відпуску яких вище за граничні показники, Операторами розподільних мереж та учасниками балансування ринку електричної енергії.

6.2.6 На підставі розроблених та затверджених Системним оператором положень та інструкцій, Оператори електричних мереж та інші Користувачі електричних мереж розробляють положення та інструкції, що деталізують дії оперативного персоналу по відношенню до обладнання, яке перебуває в їх оперативному управлінні та віданні.

Оператори електричних мереж та інші Користувачі електричних мереж розробляють власні положення та інструкції, що деталізують взаємодію власного оперативного персоналу та оперативного персоналу суміжних суб'єктів.

Положення та інструкції мають відповідати вимогам діючих нормативно-технічних документів.

6.2.7 Суб'єкти середнього рівня диспетчерського управління, взаємодіють з оперативно-технологічного управління на підставі договору про участь у ринку електричної енергії та розробляють і погоджують положення про взаємодію, яке включає зокрема узгодження розподілу обладнання за формами оперативної підпорядкованості щодо оперативного управління та відання.

У разі наявності розбіжностей між суб'єктами однакового рівня диспетчерського управління стосовно визначення ними суб'єкта, що здійснює управління або відання електроустановками, положення про взаємодію направляється на узгодження Системному оператору, рішення якого по зазначенням питань є остаточним.

6.2.8 Суб'єкти середнього рівня диспетчерського управління та Користувачі - споживачі електричної енергії та виробники електричної енергії, потужність чи обсяг відпуску яких нижча за граничні показники, взаємодіють з оперативно-технологічних питань на підставі відповідного положення, яке є додатком до договору про доступ до електричних мереж.

6.2.9 Взаємодія щодо диспетчерського управління міждержавних електричних мереж між суб'єктами, що володіють на праві власності або мають у користуванні об'єкти міждержавних електричних мереж здійснюється в порядку, встановленому міждержавними угодами, договорами між такими суб'єктами та цим Кодексом.

6.3 Порядок взаємодії оперативного персоналу суб'єктів ОЕС України

6.3.1 Взаємодія між суб'єктами ОЕС України регулюється інструкціями і положеннями Системного оператора та/або Оператора магістральних мереж та інших Користувачів електричних мереж відповідно до їх оперативної підпорядкованості.

6.3.2 Оперативне управління здійснюється шляхом надання розпоряджень та/або оперативних команд або шляхом застосування засобів дистанційного управління.

6.3.3 Оперативні команди - це команди чергового диспетчера підпорядкованому персоналу щодо виконання конкретних дій з управління технологічними режимами роботи ОЕС України та оперативним станом обладнання енергооб'єктів.

Підпорядкований оперативний персонал після виконання оперативних команд повинен підтвердити їх виконання.

6.3.4 У визначених положеннями та/або інструкціями випадках оперативні команди надаються після узгодження дій з персоналом, в оперативному віданні якого знаходиться обладнання.

6.3.5 Розпорядження Системного оператора та інших керівників відповідних рівнів централізованого диспетчерського управління щодо управління технологічними режимами роботи ОЕС України та оперативним станом обладнання енергооб'єктів надаються у письмовому вигляді та виконуються як оперативна команда в час, визначений в такому розпорядженні.

6.3.6 Оперативні команди віддаються від диспетчера до оперативного або оперативно-виробничого персоналу об'єкта керування безпосередньо за ієрархічною структурою диспетчерського управління. У разі відсутності зв'язку оперативна команда передається через будь-якого суб'єкта, включеного до системи централізованого оперативно-диспетчерського управління.

6.3.7 Оперативні переговори та оперативно-диспетчерську документацію необхідно вести із застосуванням єдиної загальновживаної термінології, форм розпоряджень, повідомлень і записів.

Оперативні команди мають бути лаконічними і сформульованими так, щоб унеможливити непорозуміння й помилки під час їх отримання.

6.3.8 Усі оперативні переговори між різними рівнями структури диспетчерського управління в ОЕС України мають автоматично фіксуватися за допомогою аудіорегістраторів.

6.3.9 Усі оперативні команди Системного оператора та інших суб'єктів централізованого диспетчерського управління ОЕС України відповідно до оперативної підпорядкованості мають беззаперечно виконуватися.

6.3.10 Якщо з будь-якої причини підпорядкований оперативний персонал не здатний виконати оперативну команду, видану диспетчером вищого рівня, він має негайно повідомити про це диспетчера, який віддав цю команду.

6.3.11 У разі, якщо оперативна команда, надана вищим диспетчерським (оперативним) персоналом, вважається підпорядкованому оперативному персоналу помилковою, він повинен негайно доповісти про це особі, котра надала цю команду. У разі підтвердження команди оперативний персонал зобов'язаний її виконати.

6.3.12 Оперативні команди та розпорядження, виконання яких пов'язане з порушенням правил охорони праці й створює загрозу здоров'ю й життю людей, а також виконання яких може призвести до пошкодження устаткування та/або зниження рівня безпеки ядерної установки АЕС, виконувати забороняється. Про свою відмову щодо виконання таких оперативних команд та розпоряджень оперативний персонал зобов'язаний негайно повідомити оперативний персонал, який видав оперативну команду або розпорядження, а також свого безпосереднього керівника та зробити відповідний запис в оперативному журналі.

6.3.12 На всіх рівнях централізованого диспетчерського управління повинна здійснюватися автоматична фіксація всіх оперативних команд за допомогою аудіо регістраторів та реєстрація їх в оперативному журналі.

Термін зберігання оперативних журналів становить три роки.

Будь-який Користувач електричних мереж та/або учасник ринку електричної енергії може звертатися із запитом про доступ до частини або до всієї цієї інформації. Доступ до інформації надається лише за наявності відповідного обґрунтування запиту.

6.3.13 Якщо Системний оператор або інший суб'єкт централізованого диспетчерського управління ОЕС України фіксує, що суб'єкт нижчого рівня оперативної підпорядкованості не дотримується оперативної команди, він зобов'язаний вжити всіх необхідних заходів, щоб запобігти або мінімізувати негативні наслідки невиконання оперативних команд.

6.3.14 Невиконання оперативних команд, крім випадків, визначених цим Кодексом, є порушенням Умов та Правил здійснення ліцензійної діяльності суб'єкта ринку електричної енергії та тягне за собою економічну відповідальність суб'єкта ринку, оперативний персонал якого порушив оперативну дисципліну.

Економічні санкції за порушення оперативної дисципліни мають враховувати вартість врегулювання наслідків такого порушення та передбачати компенсацію потерпілій стороні.

6.4. Диспетчерське управління та механізми балансування енергосистеми в реальному часі

6.4.1 Основними документами, що визначають роботу суб'єктів електроенергетики в складі ОЕС України, є добові диспетчерські графіки потужності виробництва та/або імпорту і споживання та/ або експорту електричної енергії з погодинним розподілом.

6.4.2 Учасники ринку електричної енергії, що здійснюють виробництво електричної енергії, її постачання та/ або експорт, імпорт, мають дотримуватись заявленого добового графіка потужності, а також дотримуватись умов забезпечення заявлених обсягів допоміжних послуг.

6.4.3 Системний оператор зобов'язаний постійно

підтримувати в енергосистемі України баланс між сумарним попитом на електричну енергію та потужність і виробництвом електроенергії (з урахуванням експорту та імпорту) в кожний момент часу.

6.4.4 У разі неможливості дотримання заявленого добового графіка потужності, а також умов забезпечення заявлених обсягів допоміжних послуг, учасник ринку має повідомити Системного оператора або іншого Оператора, в оперативному управлінні або віданні якого знаходиться це електрообладнання, про причини, величину та прогнозовану тривалість такого відхилення потужності.

6.4.5 У разі відхилення від добового диспетчерського графіка потужності виробництва та/або імпорту, споживання та/ або експорту електричної енергії або у разі отримання повідомлення від учасника ринку про неможливість виконання ним заявленого добового графіка потужності Системний оператор враховує такі відхилення в процесі балансування енергосистеми.

6.4.6 Балансування енергосистеми - це процес постійного підтримання відповідності між сумарним попитом на електричну енергію та потужність і виробництвом електроенергії (з урахуванням експорту та імпорту) в кожний момент часу з дотриманням якості електроенергії.

6.4.7 Показником дотримання балансу електроенергії в ОЕС України є:

- для режиму паралельної роботи з енергосистемами суміжних держав - відповідність поточного значення перетоку активної потужності через визначений перетин плановій величині, що визначається відповідно до умов договорів про паралельну роботу;

- для режиму роздільної роботи з енергосистемами суміжних держав (автономної роботи) - відповідність поточного значення частоти її нормованому значенню.

6.4.8 Балансування енергосистеми України має забезпечуватися автоматичною децентралізованою функцією регулятора частоти обертання турбін, що коригує вихідну активну потужність енергоблоків (первинне регулювання), а також шляхом залучення Системним оператором таких допоміжних послуг:

- автоматичної зміни потужності енергоблоків електростанцій, які підключено до системи автоматичного регулювання частоти та потужності ОЕС України (вторинне регулювання);

- оперативного управління активною потужністю енергоблоків (третинне регулювання);

- регулюванням споживання електричної енергії (потужності) споживачами;

- регулюванням обсягів міждержавних перетоків потужності;

- іншими допоміжними послугами, передбаченими Правилами ринку.

6.4.9 Після вичерпання наявних допоміжних послуг для балансування енергосистеми України Системний оператор (диспетчер, що веде режим) має дати оцінку поточної роботи ОЕС України як надзвичайну ситуацію на підставі відповідного нормативного документу, що визначає кількісні та якісні критерії, за якими ситуація визначається як надзвичайна.

6.4.10 У разі настання надзвичайної ситуації та після її належного оформлення Системний оператор може вживати заходи щодо обмеження споживання електричної енергії, потужності (аварійне розвантаження) та/або примусового обмеження її експорту/імпорту.

6.4.11 Надзвичайна ситуація може скластися в будь-який час роботи ОЕС України з технічних причин, причин природного та/або соціального характеру. Запобігання надзвичайним ситуаціям, їх локалізація та відновлення нормального режиму роботи енергосистеми здійснюється відповідно до Плану захисту ОЕС України в порядку, викладеному у розділі 7 цього Кодексу.

6.5.1 Первинне регулювання частоти та потужності

6.5.1.1 Первинне регулювання частоти є автоматичною децентралізованою функцією регулятора частоти обертання турбін, що коригує вихідну активну потужність енергоблоків відповідно до їхнього заданого статизму регулювання.

6.5.1.2 Первинне регулювання частоти є одночасною реакцією всіх енергоблоків на відхилення частоти в синхронній зоні незалежно від того, де стався дефіцит або надлишок активної потужності, який спричинив відхилення частоти.

6.5.1.3 Всі енергоблоки електричних станцій, а також обертові агрегати всіх інших виробників електричної енергії мають бути обладнані системами регулювання частоти обертання турбін та брати участь у загальному первинному регулюванні частоти.

6.5.1.4 Проекти будівництва та реконструкції енергоблоків мають передбачати забезпечення показників первинного регулювання відповідно до нормативних документів та вимог Системного оператора.

Енергоблоки, що забезпечують нормовані показники регулювання щодо коефіцієнта статизму, мертвої зони, швидкості та максимального діапазону зміни потужності (резерву), а також до її видачі на новому рівні є такими, що здійснюють нормоване первинне регулювання на засадах надання послуг.

6.5.1.5 Дія нормованого первинного регулювання енергоблоків має починатися відразу після відхилення частоти на +/-20 мГц і більше від номінального значення. Час уведення в дію необхідного резерву первинного регулювання на 50 % має становити не більше ніж 15 секунд, а весь сумарний необхідний резерв первинного регулювання має бути введеним у дію за час, не більший ніж 30 секунд.

6.5.1.6 Нормоване первинне регулювання має забезпечувати видачу необхідної для збалансування енергосистеми потужності з моменту виникнення відхилення частоти до її повернення до номінального рівня або доки воно не буде заміщено відповідним резервом вторинного регулювання частоти та потужності.

6.5.1.7 У разі роботи ОЕС України в ізольованому режимі, сумарний резерв нормованого первинного регулювання частоти має бути достатнім для автоматичного підтримання частоти у встановленому діапазоні та має дорівнювати щонайменше потужності найбільшого працюючого енергоблоку або дефіциту потужності у випадку найбільшої розрахункової аварії.

6.5.1.8 В синхронній зоні, в яку ОЕС України входить разом з іншими енергосистемами, сумарний резерв нормованого первинного регулювання частоти має бути достатнім для автоматичного підтримання частоти у встановленому діапазоні та має дорівнювати щонайменше потужності найбільшого працюючого енергоблоку або дефіциту потужності у випадку найбільшої розрахункової аварії синхронної зони.

6.5.1.9 У випадках, коли величина необхідної первинної регулюючої потужності в ОЕС України, перевищує заданий первинний резерв (у тому числі при роботі в синхронній зоні), видача первинної регулюючої потужності електростанціями, енергоблоками (агрегатами) нормованого первинного регулювання має здійснюватися в усьому діапазоні регулювання, обмеженому тільки допустимістю режимів обладнання.

6.5.2 Вторинне регулювання частоти та потужності

6.5.2.1 Вторинне регулювання частоти та потужності - це процес зміни активної потужності електростанцій з метою компенсації небалансу потужності, що виник в енергосистемі, для забезпечення:

- відновлення частоти та/або заданих зовнішніх перетоків;

- відновлення резервів первинної регулюючої потужності, витрачених під час дії первинного регулювання;

- ліквідації перевантаження транзитних зв'язків.

6.5.2.2 Вторинне регулювання здійснюється системою автоматичного регулювання частоти та потужності (САРЧП) та за розпорядженнями Системного оператора (диспетчера, що веде режим).

6.5.2.3 САРЧП за обсягами та показниками часу дії має забезпечити заміщення обсягів нормованого первинного регулювання частоти та потужності.

6.5.2.4 Порядок організації системи вторинного регулювання частоти і потужності в міждержавному енергооб'єднанні встановлюється органами оперативно-диспетчерського управління країн, енергосистеми яких працюють паралельно, з урахуванням таких основних вимог щодо дії системи вторинного регулювання:

- за номінальної частоти сумарний зовнішній перетік активної потужності зони регулювання має підтримуватися системою на заданому рівні;

- вимоги до динаміки зміни потужності енергоблока в разі залучення його до вторинного регулювання, а також швидкості зміни потужності конкретного енергоблоку в межах його участі у вторинному регулюванні мають задаватися центральним регулятором не вище максимально допустимих значень для обладнання енергоблока. Вторинне регулювання енергоблока має забезпечувати можливість зміни потужності на величину всього діапазону регулювання за час, не більший ніж 15 хвилин;

- система вторинного регулювання не має реагувати на порушення балансу потужності, що виник у сусідній зоні регулювання;

- система вторинного регулювання не повинна перешкоджати дії децентралізованого первинного регулювання;

- частота і перетоки активної потужності під дією системи вторинного регулювання мають розпочати повернення до своїх номінальних значень через 30 секунд (у разі використання центрального регулятора САРЧП), а весь процес відновлення значень має завершитися через 15 хвилин після виникнення небалансу потужності.

6.5.2.5 Системний оператор повинен забезпечити в процесі оперативного планування та підтримувати в реальному часі необхідний для збалансування ОЕС України обсяг резерву потужності вторинного регулювання.

6.5.2.6 Величина необхідного резерву вторинного регулювання частоти і потужності має бути достатньою для компенсації найбільш вірогідної аварійної втрати генерації або споживання в обсязі максимальної розрахункової аварії в енергосистемі.

6.5.2.7 До вторинного регулювання частоти та потужності залучаються енергоблоки, які відповідають нормативним документам та технічним вимогам Системного оператора, що підтверджується відповідними випробуваннями на їх придатність до такої системної послуги у порядку, визначеному розділом 3 цього Кодексу.

6.5.3 Системний оператор здійснює моніторинг показників роботи енергоблоків, задіяних у вторинному регулюванні частоти і потужності в процесі надання ними послуг з вторинного регулювання, та має право здійснювати контроль параметрів та характеристик цих енергоблоків відповідно до договору про надання допоміжних послуг.

6.5.4 Третинне регулювання частоти та потужності

6.5.4.1 Третинне регулювання частоти та потужності - це оперативний або автоматичний пуск/останов, зміна навантаження енергоблоків (агрегатів), електростанцій, що приймають участь у третинному регулюванні та споживачів, учасників ринку допоміжних послуг, з метою відновлення обсягу резерву вторинного регулювання частоти і потужності після його повного або часткового використання, а також для здійснення оперативної корекції режиму.

6.5.4.2 Третинне регулювання здійснюється:

- пуском /остановом гідрогенераторів, газотурбінних та парогазових установок;

- зміною режиму роботи агрегатів гідроакумулюючих електростанцій;

- зміною (коригуванням) графіків навантаження виробників електричної енергії,

- швидкий пуск енергоблоків теплових електростанцій з холодного резерву;

- зміною навантаження споживачами, учасниками ринку допоміжних послуг;

- зміною (коригуванням) графіків обміну перетоків потужності між суміжними енергосистемами.

6.5.4.3 Залежно від часу активації та швидкості повного розгортання третинне регулювання може бути швидкодіючим або повільним.

6.5.4.4 Швидкодіючий резерв третинного регулювання має бути повністю активований упродовж 15 хвилин в будь-який момент часу з готовністю до роботи тривалістю не меншою 8 годин.

6.5.4.5 Обсяг швидкодіючого третинного резерву на навантаження в енергосистемі України має бути достатнім, щоб компенсувати втрату обсягів генерації максимальної розрахункової аварії в енергосистемі.

6.5.4.6 Обсяг швидкодіючого третинного резерву на розвантаження в енергосистемі України має бути достатнім, щоб компенсувати найбільшу можливу втрату навантаження, потужність якого визначається Системним оператором.

6.5.4.7 Повільне третинне регулювання призначене для відновлення вторинного та швидкодіючого третинного регулювання. Воно має повністю розгортатися за період часу, що не перевищує 8 годин з моменту його активації з готовністю до роботи щонайменше 24 години.

6.5.4.8 Обсяг повільного третинного регулювання частоти-потужності на навантаження в енергосистемі України має бути достатнім, щоб компенсувати втрату обсягів генерації максимальної розрахункової аварії в енергосистемі.

6.6 Регулювання напруги та реактивної потужності

6.6.1 Регулювання напруги та реактивної потужності є процес автоматичної та/або оперативної зміни режимів роботи обладнання та/або конфігурації електричної мережі, спрямований на утримання рівня напруги в гранично допустимих межах для контрольних точок електричної мережі на всіх рівнях (ступенях) напруги з метою забезпечення:

- нормованого запасу стійкості ОЕС України;

- надійної роботи ізоляції обладнання;

- допустимих діапазонів рівнів напруги в точках приєднання споживачів до електричних мереж ОЕС України;

- мінімальних втрат активної потужності в електричних мережах за рахунок оптимізації перетоків реактивної потужності.

6.6.2 Величини нормально та гранично допустимих відхилення напруги, а також допустимий час таких відхилень визначаються відповідними нормативними документами.

6.6.3 В мережі 110 кВ та вище регулювання напруги та реактивної потужності здійснюється відповідно до графіків напруги. Системний оператор визначає перелік контрольних точок електричної мережі 110 кВ і вище та затверджує квартальні графіки напруги у цих точках.

6.6.4 Задані рівні напруги на прикордонних підстанціях міждержавних електричних мереж підлягають узгодженню між Системними операторами енергосистем суміжних держав. Взаємоузгоджені робочі рівні напруги на прикордонних підстанціях мають підтримуватися якомога ближчими до заданих значень.

6.6.5 Регулювання напруги та реактивної потужності в мережі здійснюється Системним оператором та/або Операторами електричних мереж за допомогою:

- використання резервів реактивної потужності енергоблоків (агрегатів) електростанцій;

- пристроїв (систем) регулювання напруги під навантаженням автотрансформаторів (трансформаторів);

- синхронних компенсаторів (СК), батарей статичних конденсаторів (БСК), шунтових реакторів (ШР);

- перерозподілу перетоків активної потужності;

- зміни конфігурації електричної мережі.

6.6.6 У разі вичерпання регулювального діапазону генераторів, СК, а також інших перерахованих у пункті 6.6.5 цього підрозділу заходів регулювання напруги для забезпечення рівня напруги в межах допустимих значень можливе також використання зарядної потужності високовольтної лінії електропередачі шляхом виведення її в резерв або за одностороннього її відключення, за умови збереження надійності роботи енергосистеми.

6.6.7 Системний оператор та Оператори електричних мереж мають вживати необхідних заходів (з оперативного управління та при складанні планів розвитку електричних мереж) оперативного управління для підтримання в усіх вузлах електричних мереж балансу між реактивною потужністю, що виробляється та споживається.

6.6.8 Перелік заходів щодо виконання графіків напруги Операторами електричних мереж та Користувачами має передбачати дії в розрахункових режимах роботи електричної мережі відповідного оперативного підпорядкування та у разі раптових змін у її роботі.

6.6.9 Пристрої компенсації реактивної потужності мають розміщуватися як найближче до споживання реактивної потужності, що повинно забезпечувати мінімальні втрати активної енергії в мережах.

6.6.10 Перетоки реактивної потужності по міждержавних лініях електропередач мають підтримуватися на рівні, якнайближчому до нуля.

6.6.11 На підставі фактичних та прогнозних даних щодо очікуваного діапазону джерел реактивної потужності і обсягів її споживання Системний оператор та Оператори електричних мереж задають оптимальні уставки та робоче положення відповідних пристроїв регулювання напруги та реактивної потужності та визначають завдання щодо створення необхідних резервів регулювання та встановлення засобів компенсації реактивної потужності в процесі планування розвитку мереж.

6.6.12 Зміни режиму роботи генеруючого обладнання для потреб регулювання напруги та реактивної потужності здійснюється Системним оператором на засадах правил ринку допоміжних послуг.

Системний оператор щорічно визначає обсяг послуг з регулювання напруги та реактивної потужності в вузлах енергосистеми, що мають забезпечити необхідні рівні напруги в контрольних точках ОЕС України.

6.6.13 Оператори розподільних мереж задають графіки напруги в контрольних точках електричної мережі, включаючи мережі Користувачів, до яких приєднані інші споживачі.

6.6.14 Забезпечення графіків напруги в контрольних точках Оператором розподільної мережі та Користувачами, які мають в оперативному управлінні технічні засоби з регулювання напруги та реактивної потужності, здійснюється шляхом:

- зміною відгалужень трансформаторів;

- включення/відключення будь-яких приєднаних до електричної мережі компенсаційних пристроїв реактивної потужності;

- автоматичної зміни реактивної потужності пристроїв статичної компенсації;

- зміни величини виробітку або споживання реактивної потужності.

6.6.15 Склад засобів та обсяг компенсації реактивної потужності Користувачів, приєднаних до магістральних або розподільних мереж визначається проектом.

6.6.16 Використання засобів компенсації реактивної потужності споживачами (графік роботи) визначаються договорами з Операторами електричних мереж та має забезпечити в точці приєднання мінімально можливий переток реактивної потужності.

6.7 Управління мережевими обмеженнями

6.7.1 Управління мережевими обмеженнями - це процес оцінки відповідності пропускної спроможності елементів мережі вимогам стійкості енергосистеми, струмовим навантаженням мережевих елементів та вжиття необхідних заходів щодо недопущення виходу відповідних показників режиму роботи мережі за гранично допустимих рівнів стійкості енергосистеми та струмових навантажень мережевих елементів.

6.7.2 Мережеві обмеження - це нездатність елемента мережі або певного перетину забезпечити передачу електроенергії в максимальному розрахунковому режимі навантаження (енергогенеруючих потужностей, споживачів або окремих вузлів ОЕС України) із забезпеченням належної стійкої роботи ОЕС України та допустимих струмових навантажень мережевих елементів.

Мережеві обмеження мають кількісне значення щодо видачі (споживання) потужності, передачі між окремими вузлами ОЕС України.

6.7.3 Системний оператор має скласти перелік мережевих елементів та перетинів, що накладають обмеження в нормальному режимі, а також тих, що виникають при проведенні ремонтних робіт та аварійних відключеннях на обладнання.

6.7.4 Перелік мережевих обмежень має містити опис режимів роботи електричної мережі, в яких і в якій мірі виникають мережеві обмеження, визначення причин виникнення обмежень, а також оперативні вказівки щодо їх врахування.

6.7.5 Системний оператор має проводити аналіз мережевих обмежень та розробляти пропозиції до Плану розвитку об'єднаної енергетичної системи України для їх врегулювання.

6.7.6 Системний оператор для усунення мережевих обмежень або для їх врегулювання в нормальному або ремонтному режимі має закуповувати необхідні допоміжні послуги відповідно до Правил ринку.

6.7.7 У разі якщо при виникненні мережевих обмежень для їх врегулювання на ринку недостатньо або відсутні допоміжні послуги, Системній оператор може застосувати обмеження або аварійні відключення споживачів.

Розділ 7. ЗАХИСТ ЕНЕРГОСИСТЕМИ В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ

7.1 План захисту енергосистеми в надзвичайних ситуаціях

7.1.1 Надзвичайна ситуація в об'єднаній енергетичній системі України - ситуація, за якої виникає загроза порушення режиму роботи об'єднаної енергетичної системи України або її окремих частин, зокрема, внаслідок дефіциту електричної енергії та/або потужності, зниження частоти нижче гранично допустимих меж, порушення режиму допустимих перетоків і перевантаження мережевих елементів, зниження напруги в контрольних точках енергосистеми до аварійного рівня.

7.1.2 У разі, якщо режим роботи ОЕС України або її окремих частин набув ознак надзвичайної ситуації, Системний оператор відповідно п 6.4.11 цього Кодексу має оцінити ризики загрози сталій роботі енергосистеми і прийняти рішення про настання надзвичайної ситуації та вжити заходи для запобігання системної аварії, аварійних режимів в енергосистемі та/ або її окремих частинах.

Введення надзвичайної ситуації Системний оператор оформлює відповідним чином з зазначенням основних причин, часу настання та орієнтовного терміну дії.

7.1.3 У разі наявності обставин надзвичайної або непереборної сили природного та/або соціального характеру, що за своїм спрямуванням можуть спричинити надзвичайну ситуацію в ОЕС України, Системний оператор має вжити заходів щодо запобігання надзвичайної ситуації або мінімізації її наслідків, шляхом:

- надання відповідного системного попередження суб'єктам централізованого диспетчерського управління ОЕС України за ієрархічною структурою та у разі потреби інформування відповідних центральних органів виконавчої влади та органів місцевої влади про характер імовірної загрози, силу її впливу та прогнозовану тривалість;

- приведення резервних пунктів управління, каналів зв'язку, джерел живлення в стан підвищеної готовності;

- приведення схеми електричної мережі до схеми нормального режиму.

Дії щодо виконання означених заходів, які є заходами раннього попередження та реагування, а також порядок взаємодії з центральними органами виконавчої влади, на які покладені функції координації з ліквідації наслідків впливу надзвичайної або непереборної сили, мають бути визначені відповідними інструкціями та положеннями відповідних рівнів.

7.1.4 У разі якщо причини (фактори), що призвели до надзвичайної ситуації, є довготривалими, Системний оператор розробляє план заходів для подолання надзвичайної ситуації, а центральний орган виконавчої влади розробляє проект розпорядження КМУ про затвердження тимчасових надзвичайних заходів.

7.1.5 Аварійний режим роботи енергосистеми - це технологічне порушення, за якого відхилення хоча б одного з експлуатаційних параметрів, що характеризують роботу енергосистеми виходить за межі гранично-допустимих значень.

7.1.6 До основних експлуатаційних параметрів, що характеризують роботу ОЕС України, відхилення яких від гранично-допустимих значень спричиняє аварійний режим її роботи, відносяться:

- струмові навантаження елементів мережі;

- потужність енергосистеми та окремих її частин, а також неприпустимі перетоки потужності між ними;

- частота в енергосистемі або її частинах;

- рівень напруги в електричній мережі енергосистеми або її частинах.

7.1.7 Режим роботи ОЕС України з запасом стійкості менше заданого значення вважається аварійним.

7.1.8 Аварійні режими роботи можуть виникати як раптово в наслідок пошкодження та/або аварійних відключень обладнання, так і в наслідок повільних, поступових змін параметрів, визначених у п 7.1.3, або їх сукупного впливу.

7.1.9 Для запобігання виникненню аварій та мінімізації негативних наслідків для ОЕС України і суміжних енергосистем, що працюють паралельно з енергосистемою України, Системний оператор зобов'язаний розробляти План захисту ОЕС України, який має передбачати всі необхідні протиаварійні заходи (автоматичні та оперативні).

7.1.10 Протиаварійні заходи Плану захисту енергосистеми визначають вимоги щодо захисту енергосистеми від аварійних режимів, їхнього попередження та локалізації шляхом автоматичних та оперативних дій відповідно до спеціальних тематичних або об'єктових інструкцій та оперативних розпоряджень.

7.1.11 Виконання Плану захисту енергосистеми є обов'язковим для всіх суб'єктів, задіяних у цьому плані:

- Системного оператора;

- Операторів електричних мереж;

- Користувачів електричних мереж - виробників, енергопостачальників і споживачів електричної енергії.

Оператори розподільних мереж та Користувачі електричних мереж мають фіксувати час та обсяг виконання заходів захисту ОЕС України.

7.1.12 Інструкції щодо захисту енергосистеми затверджуються Системним оператором і мають визначати:

- загальний порядок дій оперативного персоналу під час ліквідації аварійних режимів;

- розподіл зобов'язань і відповідальності між Системним оператором та кожною стороною, яка задіяна в Плані захисту енергосистеми;

- порядок видачі системних попереджень;

- дії Користувачів електричних мереж у разі отримання системного попередження;

- заходи щодо захисту енергосистеми шляхом впливу на обладнання електричних мереж, включаючи зміни схем електричних з'єднань, режимів роботи обладнання, що регулюється, та застосування аварійного розвантаження;

- захист енергосистеми автоматичними пристроями і системами захисту;

- порядок відновлення режимів роботи енергосистеми в процесі ліквідації надзвичайної ситуації.

7.1.13 Системні попередження є засобом раннього інформування суб'єктів ринку щодо настання або загрози виникнення надзвичайної ситуації в ОЕС України, що передбачає виконання такими суб'єктами відповідних превентивних заходів.

7.1.14 Інструкції з захисту мають визначати критерії щодо ознак та величин, що характеризують аварійні режими та відповідні автоматичні та оперативні дії у разі:

- втрати стійкості енергосистеми або її частини;

- підвищення або зниження частоти;

- підвищення або зниження напруги;

- асинхронних режимів.

7.1.15 Оперативні протиаварійні заходи з захисту енергосистеми застосовуються для:

- запобігання виникненню аварійного режиму;

- після спрацювання автоматичних пристроїв системної автоматики, якщо їхня дія виявилась неефективною і нормальний режим роботи енергосистеми не був відновлений.

7.1.16 На підставі затвердженого Системним оператором Плану захисту енергосистеми всі суб'єкти ринку, задіяні в плані захисту, розробляють відповідні інструкції, що деталізують дії оперативного персоналу по відношенню до обладнання, яке перебуває в їхньому оперативному управлінні та оперативному віданні.

7.1.17 Системний оператор зобов'язаний у разі необхідності, але не рідше ніж один раз на три роки, актуалізувати та оновлювати розроблений План захисту енергосистеми і контролювати впровадження плану всіма суб'єкти ринку, задіяними в його реалізації.

7.1.18 Суб'єкти ринку електричної енергії зобов'язані надавати право використовувати наявні засоби телекомунікації, джерел резервного живлення об'єктів енергетики у разі включення таких засобів та обладнання Системним оператором до Плану захисту енергосистеми.

7.1.19 Автоматичні протиаварійні заходи із захисту енергосистеми здійснюються пристроями релейного захисту та автоматики (РЗА) обладнання електричних мереж, а також системами протиаварійної автоматики (ПА) ОЕС України.

Пристрої РЗА та ПА діють без втручання оперативного персоналу та мають відповідати вимогам щодо чутливості, швидкодії, вибірковості та надійності.

7.1.20 Пристрої РЗА та ПА встановлюються на об'єктах електроенергетики відповідно до вимог Правил улаштування електроустановок (ПУЕ), правил технічної експлуатації, вимог технічної документації заводів-виробників та інших нормативно-технічних документів.

7.1.21 Склад, розміщення та координація пристроїв РЗА та ПА на об'єктах електроенергетики визначаються відповідним проектом. Пристрої РЗА та ПА новозбудованих або реконструйованих об'єктів мають бути інтегровані в загальну систему захисту і протиаварійної автоматики ОЕС України.

7.1.22 Основним завданням ПА є утримання ОЕС України в цілісному режимі роботи, запобігання часткового або повного знеструмлення шляхом:

- попередження втрати стійкості енергосистеми або її частини;

- усунення асинхронних режимів;

- регулювання (зниження/підвищення) частоти;

- регулювання (зниження/підвищення) напруги.

7.1.23 Автоматичне запобігання та/або ліквідація порушення стійкості ОЕС України забезпечуються наступними видами ПА, але не виключно:

- спеціальна автоматика відключення навантаження (САВН);

- автоматична ліквідація асинхронних режимів (АЛАР);

- автоматичне обмеження зниження/підвищення частоти (АОЗЧ/АОПЧ);

- автоматичне частотне розвантаження (АЧР);

- автоматичне обмеження зниження/підвищення напруги (АОЗН/АОПН);

- автоматичне відділення на збалансоване навантаження електростанцій (АВЗН);

- автоматичне виділення блока станції на власні потреби (АВВП);

- автоматика частотна ділильна (АЧД).

7.1.24 Автоматика запобігання порушенню стійкості виявляє аварійне збурення, фіксує параметри та/або події, а саме:

- перевищення заданого порога зміни електричних параметрів контрольованої мережі (потужності, струму або кута між векторами фаз напруг);

- перевищення заданого значення частоти чи напруги або швидкості їх зміни в точках електричної мережі, що контролюються;

- наявність та параметри несиметрії електричної мережі;

- спрацювання пристроїв релейного захисту;

- положення вимикачів, елементів мережі, що мають істотне значення для забезпечення стійкості ОЕС України.

По означеним параметрам та/або подіям або їх сукупності системами ПА формуються керуючі дії та передаються на виконавчі пристрої.

Аварійне збурення параметрів, визначених цим пунктом, фіксація подій та керуючі дії ПА мають автоматично фіксуватися в реальному часі спеціальними пристроями (регістраторами аварійних подій).

7.1.25 Автоматика обмеження зниження (АОЗЧ) або підвищення (АОПЧ) частоти має забезпечувати живучість ОЕС України в разі аварійного виникнення в енергосистемі чи окремих її частинах дефіциту або надлишку активної потужності внаслідок чого частота відхиляється за межі мінімального або максимального допустимого значення.

Автоматичне частотне розвантаження (АЧР) є одним із видів АОЗЧ і спрямоване на ліквідацію дефіциту активної потужності в енергосистемі або її окремій частині за рахунок відключення частини споживачів.

7.1.26 Автоматика обмеження зниження (АОЗН) або підвищення (АОПН) напруги має забезпечувати автоматичне регулювання напруги за допомогою використання оперативно керованих енергоблоків, перемикачів відгалужень автотрансформаторів під навантаженням, пристроїв повздовжнього та поперечного регулювання, засобів компенсації реактивної потужності, а також включення/відключення шунтуючих реакторів або ліній електропередач.

7.1.27 Пристрої АЛАР мають установлюватися на елементах мережі, що пов'язують окремі частини енергосистеми, по яких можливий асинхронний режим в точках, що забезпечують мінімізацію небалансу після ділення і діяти на припинення асинхронного режиму зміною балансу активної потужності або ділення енергосистеми на несинхронно працюючі частини із забороною всіх видів автоматичного повторного включення.

7.1.28 Спеціальна автоматика відключення навантаження (САВН) має забезпечувати:

- збереження стійкості в контрольованих внутрішніх і міждержавних перетинах під час їхньої роботи з недостатнім (нижче нормативного) запасом стійкості при відключенні найбільш завантажених повітряних ліній (ПЛ) перетину або генерації в дефіцитній частині;

- ліквідацію (попередження) технологічних порушень в електроенергетичній системі в разі неприпустимого зниження напруги;

- ліквідацію неприпустимого струмового перевантаження обладнання електричних мереж напругою 110 кВ і вище.

7.1.29 Автоматика виділення енергоблоку на навантаження власних потреб електростанції (АВВП) та автоматика виділення енергоблоку електростанції на збалансоване навантаження (АВЗН) має забезпечити живучість електростанції для подальшого розвороту блоків інших електростанцій ОЕС України.

7.1.30 Основні керуючі дії систем ПА, що забезпечують запобігання та/або ліквідацію порушення стійкості ОЕС України, відповідно до призначення системи ПА спрямовуються на:

- розвантаження/завантаження за активною та реактивною потужністю генеруючих потужностей;

- відключення/включення генераторів;

- вимкнення навантаження;

- ділення енергосистем;

- виділення енергоблоку на власні потреби;

- виділення електростанції на збалансоване навантаження.

7.1.31 Оперативний персонал енергопідприємств та енергооб'єктів не повинен втручатися в роботу РЗА та ПА.

Планом захисту енергосистеми має бути визначений порядок дій оперативного персоналу у разі відмови автоматичних пристроїв ПА.

7.2 Захист енергосистеми в разі відхилення частоти

7.2.1 Падіння частоти

7.2.1.1 Якщо частота в ОЕС України падає нижче 49,8 Гц незважаючи на дію автоматичного вторинного регулювання, Системний оператор має невідкладно:

- підняти навантаження генераторів, використовуючи обертовий резерв;

- з'ясувати причини зниження частоти та оцінити потреби в регулюванні потужності для її відновлення;

- розгорнути необхідний резерв третинного регулювання.

7.2.1.2 Якщо частота в ОЕС України падає нижче 49,6 Гц незважаючи на заходи, вжиті відповідно до пункту 7.2.1.1 цього підрозділу, Системний оператор має застосувати наступні заходи, а саме:

- запуск резервних гідроагрегатів;

- зупинка агрегатів ГАЕС, що працюють у режимі закачування;

- переведення гідроагрегатів у режим генерації активної потужності, якщо вони працювали в режимі синхронних компенсаторів;

- збільшення генерації електричної потужності теплових електростанцій, що працюють в теплофікаційному режимі, за рахунок зменшення теплового навантаження у допустимих межах експлуатації теплових мереж;

- завантаження енергоблоків до максимально допустимих меж;

- тимчасове перевантаження елементів електричних мереж до максимально допустимих меж;

- введення в роботу зупинених генеруючих потужностей, котли та турбіни яких ще перебувають під тиском або у гарячому стані;

- відкладення планового технічного обслуговування генеруючих потужностей;

- введення в роботу обладнання електричних мереж (протягом часу аварійної готовності), що впливає на величину та надійність видачі потужності електростанцій;

- підготовка схеми мережі 110/150 кВ для застосування спеціальних графіків аварійного відключення.

7.2.1.3 Якщо частота в ОЕС України не відновлюється до значення, рівного або більшого ніж 49,6 Гц незважаючи на заходи, вжиті відповідно до пунктів 7.2.1.1 і 7.2.1.2 цього підрозділу, Системний оператор після 15-ти хвилин (час, необхідний для вживання першочергових заходів і оцінювання ходу ліквідації технологічного порушення) має задіяти заходи щодо вимушеного зменшення величини споживаної потужності (аварійне розвантаження).

7.2.1.4 Якщо частота в ОЕС України падає до значення, рівного або меншого ніж 49,2 Гц, оперативний персонал повинен самостійно, не чекаючи розпорядження диспетчера вищого рівня, приступити до підвищення частоти шляхом відключення споживачів згідно з графіками аварійних відключень.

7.2.1.5 У разі, якщо частота в ОЕС України падає до значення, рівного або меншого ніж 49,0 Гц, відновлення частоти має здійснюватись в найкоротший термін засобами протиаварійної автоматики, що передбачають, але не виключно:

- відключення споживачів,

- відключення від мережі або виділення на збалансоване навантаження певних видів генерації;

- ділення ОЕС України на несинхронні зони.

7.2.1.6 Якщо, незважаючи на всі заходи, вжиті відповідно до пунктів 7.2.1.1 - 7.2.1.5 цього підрозділу, частота в ОЕС України або окремих її частинах падає та залишається на рівні, нижчому ніж 49,0 Гц, Системним оператором має проводитися відокремлення дефіцитних енергорайонів.

7.2.1.7 Здійснення оперативних та автоматичних заходів, передбачених пунктами 7.2.1.1 - 7.2.1.6 цього підрозділу, має відбуватися відповідно до Плану захисту енергосистеми, який визначає порядок застосування означених заходів, обсяги та послідовність їх впровадження.

7.2.2 Підвищення частоти

7.2.2.1 Якщо частота в ОЕС України підвищується до значення, вищого ніж 50,2 Гц, незважаючи на дію автоматичного вторинного регулювання, Системний оператор має невідкладно:

- знизити навантаження генераторів, використовуючи обертовий резерв;

- з'ясувати причини підвищення частоти та оцінити потреби в регулюванні потужності для її відновлення;

- зупинити гідроагрегати, працюючі в генераторному режимі та/або запустити агрегати ГАЕС у режимі закачування;

- визначити можливість тимчасового перевантаження елементів електричних мереж до максимально допустимих меж.

7.2.2.2 У разі, якщо частота в ОЕС України підвищується вище 50,5 Гц, незважаючи на заходи, вжиті відповідно до пункту 7.2.2.1 цього підрозділу, відновлення частоти має здійснюватися в найкоротший термін засобами протиаварійної автоматики, що передбачають, але не виключно:

- відключення працюючих гідроагрегатів;

- відключення від мережі відновлювальних джерел електричної енергії;

- відключення теплових і атомних енергоблоків.

7.2.2.3 У разі, якщо незважаючи на дію протиаварійної автоматики частота в ОЕС України підвищується вище 50,5 Гц, Системний оператор має вжити оперативних заходів щодо зниження частоти.

7.2.2.4 У разі, якщо незважаючи на дію протиаварійної автоматики частота в ОЕС України підвищується вище 50,5 Гц, оперативний персонал відповідного рівня повинен самостійно, не чекаючи розпорядження диспетчера вищого рівня, приступити до зниження частоти шляхом відключення генеруючого обладнання.

7.2.2.5 Дії, відповідно до пунктів 7.2.2.1 - 7.2.2.4 цього підрозділу, на зниження частоти повинні здійснюватися згідно з Планом захисту енергосистеми, який визначає порядок застосування означених заходів, обсяги та послідовність їх впровадження.

7.3 Захист енергосистеми в разі відхилення напруги

7.3.1 Зниження напруги

Якщо напруга в контрольних точках ОЕС України знижується до рівня, який спричиняє аварійний режим роботи, а дії засобів первинного та вторинного регулювання напруги не привели до відновлення нормального режиму роботи, Системний оператор має невідкладно з'ясувати причини зниження напруги та обрати один або декілька з наступних заходів регулювання:

- переведення реверсивних агрегатів ГАЕС з насосного режиму в режим генерації;

- відключення частини шунтуючих реакторів;

- зміна розподілу активної та реактивної потужності в ОЕС України;

- підвищення напруги трансформаторами (автотрансформаторами), обладнаними регуляторами напруги під навантаженням (РПН) або трансформаторами поперечного (продольного) регулювання напруги;

- збільшення видачі реактивної потужності генеруючим обладнанням;

- запит про підтримку реактивною потужністю з суміжних енергосистем;

- переведення гідрогенераторів в режим синхронного компенсатора;

- зміна режиму роботи статичними пристроями компенсації реактивної потужності;

- аварійне розвантаження величини споживаної потужності.

7.3.2 Підвищення напруги

Якщо напруга в контрольних точках ОЕС України підвищується до рівня, який спричиняє аварійний режим роботи, а дії засобів первинного та вторинного регулювання напруги не привели до відновлення нормального режиму роботи, Системний оператор має невідкладно з'ясувати причини підвищення напруги та обрати один або декілька з наступних заходів регулювання:

- переведення реверсивних агрегатів ГАЕС з режиму генерації в насосний режим;

- включення шунтуючих реакторів;

- зміна розподілу активної та реактивної потужності в ОЕС України;

- зниження напруги трансформаторами (автотрансформаторами), обладнаними регуляторами напруги під навантаженням (РПН) або трансформаторами поперечного (продольного) регулювання напруги;

- зменшення видачі реактивної потужності генеруючим обладнанням та/або переведення його в режим споживання реактивної потужності;

- відключення гідрогенераторів, працюючих в режимі синхронного компенсатора;

- зміна режиму роботи статичними пристроями компенсації реактивної потужності.

7.3.3 Здійснення оперативних та автоматичних заходів, передбачених пунктами 7.3.1 та 7.3.2, має відбуватися відповідно до Плану захисту енергосистеми, який визначає порядок застосування означених заходів, обсяги та послідовність їх впровадження та перелік контрольних точок, в яких оцінюється рівень та тривалість зниження напруги.

7.4 Захист енергосистеми шляхом регулювання споживання електричної енергії

7.4.1 Заходи з вимушеного зменшення величини споживаної потужності для упередження порушення сталої роботи енергосистеми мають розглядатися Системним оператором при розробці Плану захисту енергосистеми.

7.4.2 При практичній реалізації Плану захисту енергосистеми шляхом застосування різних, але рівних за кінцевим ефектом заходів, перевага має надаватися заходам, що не передбачають аварійні обмеження споживання електроенергії.

7.4.3 Заходи з вимушеного зменшення величини споживаної потужності для упередження порушення сталої роботи енергосистеми (аварійне розвантаження) застосовуються у разі перевищення допустимих струмових навантажень елементів мережі або порушення режимів граничних перетоків контрольованих перетинів та/або порушення балансу виробленої та спожитої потужності в ОЕС України або окремих її частинах, що супроводжується зниженням частоти, напруги, що призвели до аварійного режиму.

7.4.4 Заходи, визначені п 7.4.3, можуть реалізовуватись шляхом:

- автоматичного відключення навантаження (АЧР, САВН, локальні пристрої ПА);

- обмеження (часткове зменшення) величини споживання потужності та електричної енергії споживачем на вимогу Системного оператора;

- оперативного (ручного) відключення навантаження.

7.4.5 Зазначені у п 7.4.4 способи аварійного розвантаження можуть застосовуватися окремо або одночасно в будь-який комбінації.

7.4.6 Заходи з примусового обмеження потужності та електричної енергії споживачів мають бути розроблені та застосовуватися згідно з відповідною інструкцією. Ця інструкція має бути розроблена Системним оператором, затверджена в установленому порядку та містити зокрема, але не виключно:

- визначення обсягів аварійного обмеження споживачів для подолання аварійних режимів в межах заходів, визначених Планом захисту енергосистеми;

- критерії віднесення споживачів (на підставі їх належності до певної групи та категорії надійності) щодо застосування до них заходів примусового обмеження та їх обсягів;

- порядок застосування заходів примусового обмеження споживання.

7.4.7 Переліки споживачів та обсяг їх аварійного розвантаження мають бути оформлені відповідно до інструкції та щорічно переглядатися.

Переліки мають складатися за територіальним принципом з врахуванням меж здійснення ліцензованої діяльності розподільної компанії.

7.4.8 Додаткові обсяги аварійного розвантаження та особливий порядок їх застосування мають визначатися Планом заходів з подолання надзвичайної ситуації, розробленим та затвердженим відповідно до п 6.4.7 цього Кодексу.

7.5 Захист енергосистеми в разі порушення синхронного режиму окремих частин енергосистеми та/або електростанцій

7.5.1 Асинхронний режим роботи в ОЕС України виникає у разі порушення статичної або динамічної стійкості, спричиненого одним або декількома з наступних факторів:

- перевантаження елементів перетинів основної мережі понад рівень, максимально допустимий за умовами стійкості;

- аварійного відключення значної генеруючої потужності;

- коротке замикання в електромережі, не усунене у встановлений термін внаслідок відмови комутаційних апаратів або пристроїв РЗА;

- відмови або недостатньої ефективності дій протиаварійної автоматики;

- несинхронного включення ліній електропередачі або генераторів;

- роботи енергосистеми або її частини з недопустимо низькою напругою на генераторах і в основній її мережі;

- відключення одного або кількох завантажених елементів перетинів основної мережі;

- роботи з недопустимо низькою частотою.

7.5.2 Автоматика ліквідації асинхронного режиму (АЛАР) призначена для виявлення та ліквідації асинхронних режимів окремих генераторів, електростанцій та/або частин енергосистеми.

7.5.3 Ліквідація асинхронного режиму генератора відносно енергосистеми має здійснюватися шляхом його відключення від енергосистеми, а ліквідація асинхронного режиму електростанцій або частин енергосистеми має здійснюватися шляхом ділення енергосистеми.

7.5.4 Ліквідація асинхронного режиму в енергосистемі засобами протиаварійної автоматики та порядок дій оперативного персоналу у разі відмови такої автоматики мають бути визначені Планом захисту енергосистеми.

Планом також мають бути визначені дії оперативного персоналу у разі виникнення синхронних коливань в енергосистемі.

7.6 Відновлення режимів роботи енергосистеми та відновлення енергосистеми України після системної аварії

7.6.1. Відновлення режимів роботи енергосистеми в процесі ліквідації надзвичайної ситуації

7.6.1.1 Відновлення режимів роботи енергосистеми після застосування окремих заходів Плану захисту енергосистеми у випадках, передбачених пунктами 7.2-7.5, має на меті досягнення наступного стану ОЕС України:

- з'єднання частин енергосистеми у разі їх відокремлення АЛАР або в інший спосіб при реалізації заходів з подолання надзвичайної ситуації;

- включення всіх відключених споживачів або зняття обмеження їх споживання;

- досягнення необхідних рівнів запасів стійкості енергосистеми;

- відновлення унормованих обсягів резерву з первинного і вторинного регулювання та інших видів допоміжних послуг в необхідних обсягах.

7.6.1.2 У разі, якщо заходи Плану захисту енергосистеми застосовувалися у зв'язку з наявністю надзвичайної ситуації, визначеною відповідно до пункту 6.4.7 Кодексу, надзвичайна ситуація продовжується до досягнення стану енергосистеми, визначеному пунктом 7.6.1.1.

7.6.1.3 План захисту енергосистеми має містити рекомендації щодо відновлення режимів роботи після настання випадків, передбачених пунктами 7.2-7.5.

7.6.1.4 За результатами роботи з відновлення режимів роботи енергосистеми відповідно до пункту 7.6.1.1, Системний оператор має відповідним чином оформити відміну надзвичайної ситуації в ОЕС України.

7.6.2 Відновлення енергосистеми України після системної аварії

7.6.2.1 У разі, якщо реалізація заходів Плану захисту енергосистеми у надзвичайних ситуаціях, визначених пунктами 7.2 - 7.5 виявилися неефективними, розвиток надзвичайної ситуації може призвести до системної аварії.

7.6.2.2 Системна аварія (особлива системна аварія) - це порушення режиму роботи ОЕС України, яке призводить до повного переривання енергопостачання споживачів внаслідок знеструмлення більшої частини території України і втрати генеруючої потужності та власних потреб ряду ТЕС і АЕС.

7.6.2.3 Відновлення енергосистеми України після системної аварії має здійснюватися відповідно до Плану відновлення роботи ОЕС України після системної аварії (далі План відновлення).

7.6.2.4 План відновлення розробляється Системним оператором, доводиться до всіх, визначених цим Планом учасників, та підлягає регулярному перегляду та оновленню.

7.6.2.5 План відновлення має передбачати прогнозні найбільш імовірні варіанти ліквідації системної аварії ОЕС України, у тому числі на тлі негативного впливу явищ природного та техногенного характеру.

7.6.2.6 Відновлення роботи ОЕС України має бути гнучким і передбачати альтернативні шляхи ліквідації системної аварії, а також обов'язкове резервування (дублювання) обладнання, що задіяне у ліквідації системної аварії.

7.6.2.7 План відновлення роботи енергосистеми має передбачити залучення до ліквідації системної аварії:

- всіх наявних електростанцій, здатних до пуску із зупиненого стану без зовнішнього електропостачання для подачі живлення в частину енергосистеми України (електростанції пуску після системної аварії);

- всіх наявних електростанцій (енергоблоків), здатних до продовження живлення своїх власних потреб після відключення від електричної мережі;

- всіх наявних електростанцій, здатних до продовження живлення виділеного вузла навантаження;

- елементів магістральних і розподільних мереж, які мають забезпечити синхронізацію окремих частин ОЕС України та підключення до них вузлів навантаження;

- технічних можливостей суміжних енергосистем;

- наявних засобів телекомунікації та джерел їх резервного живлення Користувачів за визначеним Системним оператором переліком.

7.6.2.8 Системний оператор має встановити порядок його інформування Користувачами щодо оперативного та технічного стану генеруючих потужностей, елементів електричних мереж та засобів телекомунікації, включених до Плану відновлення.

7.6.2.9 План відновлення роботи енергосистеми має містити:

1) можливі варіанти відновлення за допомогою:

- електростанцій, здатних до пуску із зупиненого стану без зовнішнього електропостачання для подачі живлення в частину енергосистеми України (електростанції пуску після системної аварії);

- електростанцій (енергоблоків), здатних до продовження живлення своїх власних потреб після відключення від електричної мережі;

- електростанцій, здатних до продовження живлення виділеного вузла навантаження;

- суміжних енергосистем;

2) завдання для суб'єктів, які приймають участь у відновлені, що визначається за кожним конкретним варіантом відновлення щодо:

- пуску енергоблоку;

- навантаження в розрахункових обсягах;

- синхронізації;

3) вимоги щодо балансування навантаження з метою підтримання відповідних рівнів напруги та частоти в кожному окремому вузлі енергосистеми;

4) вимоги щодо забезпечення необхідної чутливості релейного захисту елементів мережі, які приймають участь у відновлені;

5) вимоги до засобів телекомунікації;

6) вимоги до диспетчерських центрів та підстанцій щодо їх забезпечення автономними резервними джерелами електропостачання з визначенням мінімального часу забезпечення безперервної роботи цих об'єктів від автономних джерел;

7) вказівки щодо дій Системного оператора у разі часткової або повної втрати зв'язку.

7.6.2.10 Всі варіанти відновлення з основними параметрами роботи за цими варіантами, що складають План відновлення, попередньо узгоджуються в деталях між Системним оператором і відповідними сторонами, які беруть участь в його здійсненні.

7.6.2.11 Оператор магістральних мереж та кожен з Користувачів електричних мереж, що беруть участь у відновленні роботи енергосистеми, мають складати відповідні місцеві плани дій та/або об'єктові інструкції, які визначають координацію дій власного оперативного персоналу з оперативним персоналом інших суб'єктів, які приймають участь у відновленні роботи енергосистеми та послідовність дій з відновлення на підпорядкованих об'єктах.

7.6.2.12 Місцевий план дій має містити окремі вказівки щодо відновлення енергосистеми в умовах відсутності зв'язку з Системним оператором.

7.6.2.13 У разі внесення змін до Плану відновлення роботи енергосистеми Оператор магістральних мереж та кожен з Користувачів електричних мереж мають привести у відповідність до цих змін місцеві плани та/або об'єктові інструкції у термін, установлений Системним оператором.

7.6.2.14 Оператор магістральних мереж та Користувачі електричних мереж не можуть відмовити Системному оператору в наданні інформації, необхідної для розробки Плану відновлення з міркувань конфіденційності інформації.

Системний оператор визначає режим доступу до Плану відновлення або його частин Оператора магістральних мереж та Користувачів електричних мереж з урахуванням їх участі у відновленні.

7.6.2.15 Системним оператором на підставі проектних рішень складається перелік наявних електростанцій, здатних до пуску із зупиненого стану без зовнішнього електропостачання.

Ці станції мають підтримувати здатність до пуску із зупиненого стану без зовнішнього електропостачання, а у разі включення такої станції до Плану відновлення має надавати послугу із забезпечення відновлення функціонування ОЕС України після системних аварій відповідно до діючих нормативних документів.

7.6.2.16 Оператор магістральних мереж та Користувачі електричних мереж мають в найкоротший термін повідомляти Системного оператора про аварійні режими, настання явищ незворотної та непереборної сили, які можуть призвести до надзвичайної ситуації, наслідком якої може бути системна аварія.

У разі наявності у Системного оператора інформації, яка свідчить про настання системної аварії, відповідно до п 7.6.2.2, він має задіяти План відновлення та оформити настання аварії відповідно до п 7.1.1

7.6.2.17 Впровадження Плану відновлення здійснюється за розпорядженням Системного оператора.

Оператор магістральних мереж та Користувачі електричних мереж, що отримали таке розпорядження, мають діяти відповідно до місцевого плану та/або об'єктової інструкції.

7.6.2.18 У разі повного знеструмлення обладнання та за відсутності зв'язку, Оператор магістральних мереж та/або Користувач електричних мереж мають діяти відповідно до місцевого плану та/або об'єктової інструкції.

7.6.2.19 У разі, якщо за оцінкою Системного оператора ситуація потребує дій, що не передбачені Планом відновлення, Системний оператор має право внести зміни в порядок та послідовність дій при відновленні енергосистеми та надати відповідні розпорядження Оператору магістральних мереж та Користувачам електричних мереж, які задіяні у відновленні.

7.6.2.20 Системний оператор завершує роботу по Плану відновлення енергосистеми після заживлення власних потреб всіх електростанцій та включення генераторів більшості електростанцій на синхронну роботу ОЕС України та оформлює таке завершення відповідним записом.

7.6.2.21 Подальша робота з ліквідації наслідків системної аварії оформлюється відповідним чином як надзвичайна ситуація і має здійснюватися відповідно до Плану захисту енергосистеми до досягнення критеріїв, визначених у п. 7.6.1.1.

Розділ 8. ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНА СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ОЕС УКРАЇНИ

8.1 Інформаційно-технологічне забезпечення Системного оператора та інших суб'єктів оперативно-технологічного управління має забезпечити стійку і надійну роботу ОЕС України та ефективне функціонування ринку електричної енергії України.

8.2 До складу інформаційно-технологічної системи управління Системного оператора ОЕС України входять окремі системи формування, обробки, передачі та відображення даних:

- автоматизована система управління технологічним процесом (АСУ ТП) енергооб'єкту;

- автоматизована система диспетчерського управління (АСДУ);

- система моніторингу та контролю параметрів роботи ОЕС України;

- система прогнозування та оперативного планування режиму споживання роботи ОЕС України.

8.3 Ефективне функціонування ринку електричної енергії України має забезпечуватися створенням та розвитком відповідно до вимог ринку електричної енергії України такими, але не виключно, системами, що забезпечують облік товарів та послуг на ринку електричної енергії:

- система комерційного обліку електричної енергії;

- система розподілу пропускної спроможності міждержавних електричних мереж;

- система планування роботи ОЕС України на добу постачання;

- система закупівлі допоміжних послуг;

- система адміністрування та здійснення розрахунків між учасниками ринку.

8.4 Системи оперативного планування, обліку товарів та послуг, присутніх на ринку електричної енергії, розробляються з урахуванням вимог щодо функціонування та розвитку цього ринку.

8.5 Власники складових системи формування, обробки, передачі та відображення даних, побудованої за багаторівневим та ієрархічним принципом, мають забезпечити їх стале функціонування та розвиток.

8.6 Функціонування системи формування, обробки, передачі та відображення даних передбачає регламентований обмін інформацією (обов'язок передавати та право отримувати необхідну інформацію).

8.7 Договори, що регулюють стосунки в сферах діяльності відповідно до п 8.1.2 та п 8.1.3, мають містити вимоги щодо форми, терміну, обсягу та способу обміну інформацією в обсягах, мінімально необхідних суб'єктам для виконання їх зобов'язань. Ступень технічного захисту інформації, вимоги щодо конфіденційності визначаються правилами ринку, умовами типових договорів та нормативними документами.

8.8 Технічні вимоги щодо повноти, достовірності, способу та швидкості надання інформації, що призначена для обміну між суб'єктами в системі формування, обробки, передачі та відображення даних, визначаються на стадії розробки завдання на проектування, яке взаємоузгоджується такими суб'єктами, у разі відсутності такої згоди, рішення щодо технічних вимог приймається Системним оператором.

8.9 Центральний орган виконавчої влади, що здійснює формування та реалізацію державної політики в сфері енергетики, та регулятор можуть в межах своїх повноважень визначати обсяги інформації, що їм повинні надавати суб'єкти ринку на постійній основі, та визначати спосіб доступу до загальної інформації.

8.10 Суб'єкти ринку електричної енергії мають забезпечити доступ громадськості до інформації та/або її оприлюднення в обсягах, визначених законом про ринок електричної енергії, правилами ринку, Кодексом комерційного обліку, цим Кодексом та вимогами Центрального органу виконавчої влади, що здійснює формування та реалізацію державної політики в сфері енергетики, та регулятора.

8.11 Інформація, обмін якою здійснюється в процесі функціонування ОЕС України та ринку електричної енергії та яка формує бази даних, має бути достовірною, повною, актуальною, безперервною, доступною для Користувача та захищеною від несанкціонованого доступу.

8.11.1 Достовірність інформації досягається використанням первинних датчиків, що забезпечують нормований клас точності та застосування методів обробки інформації, які забезпечують незмінність отриманих даних в процесі обробки, зберігання, передачі та відображення даних.

8.11.2 Актуальність та безперервність інформації забезпечується належним рівнем відповідності інформації вимогам поточному часу та періодичністю зняття інформації і послідовністю її передачі, обробки для виконання кінцевого завдання.

8.11.3 Інформація є повною, якщо вона забезпечує можливість реалізації покладеного на систему технологічного завдання та створює можливості для контролю і відновлення первинних даних у разі їх втрати.

8.12 Створення інформаційних систем має передбачати спроможність їх подальшого розвитку в разі збільшення обсягів даних, які обробляються, та/або в разі розширення кола розв'язуваних завдань.

Розділ 9. ВИМОГИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ЕКСПЛУАТАЦІЙНОГО ТА ОПЕРАТИВНОГО ПЕРСОНАЛУ ОБ'ЄКТІВ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ

9.1 Організація роботи з персоналом

9.1.1 Всі енергооб'єкти, незалежно від їхньої відомчої належності і форм власності, мають бути укомплектовані персоналом належної кваліфікації і в кількості, що забезпечує надійну експлуатацію цього об'єкту.

9.1.2 Підготовка експлуатаційного та оперативного персоналу - це безперервний процес підбору, підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації, контролю знань працівників та їх атестації.

9.1.3 Робота з персоналом повинна мати багаторівневий і системний характер, проводитись протягом його трудової діяльності з метою формування та підтримування у них високого рівня професіоналізму, культури безпеки, працездатності і мотивації до постійної готовності виконувати свої фахові функції.

9.1.4 Професійне навчання працівників на виробництві з метою підготовки персоналу для роботи на певній посаді та робочому місці має враховувати:

- вимоги до професій, передбачених Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників, який затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики в електроенергетичному комплексі;

- існуючий рівень кваліфікації і досвід роботи працівників.

9.1.5 Керівники підприємств, що експлуатують об'єкти електроенергетики зобов'язані організовувати роботу підлеглого персоналу щодо професійного навчання працівників на виробництві відповідно до вимог чинного законодавства України та галузевих нормативних документів, застосовуючи при цьому такі обов'язкові форми:

- професійну та/або спеціальну підготовку або перепідготовку за новою посадою (професією) із стажуванням та дублюванням на робочому місці;

- підтримування і підвищення кваліфікації;

- навчання персоналу та роботу з охорони праці і пожежної безпеки;

- перевірку знань та атестацію;

- допуск до самостійної роботи;

- інструктажі з питань охорони праці, технічної експлуатації та пожежної безпеки, у тому числі вступні, первинні, повторні (періодичні), цільові, позапланові;

- безперервне професійне навчання на виробництві для підвищення кваліфікації;

- контрольні тренування (протиаварійні та протипожежні) та тренажерна підготовка;

- навчання прийомам надання першої допомоги потерпілим;

- щорічне спеціальне навчання на виробництві для працівників, що зайняті на роботах з підвищеною небезпекою та підвищеною пожежною небезпекою, або там, де є потреба у професійному доборі.

9.1.6 Перевірку знань працівників провадять комісії, які призначаються наказом керівника підприємства або розпорядчим документом відповідного органу центральної виконавчої влади.

9.1.7 Допускати до роботи працівників електроенергетики, які не пройшли відповідної підготовки (навчання, інструктаж, перевірка знань) забороняється.

9.1.8 Роботу з персоналом необхідно організовувати і провадити за затвердженими технічним керівником енергооб'єкта або керівником відповідного структурного підрозділу планами.

9.1.9 Відповідальність посадових осіб за роботу з персоналом визначається законом України, статутом підприємства, посадовими інструкціями або іншими розпорядчими документами, що встановлюють права та обов'язки цих посадових осіб.

9.1.10 Після закінчення року необхідно складати та надавати органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики в електроенергетичному комплексі, річні звіти про роботу з персоналом, які крім інформації про виконання планових і позапланових заходів, мають містити висновки і пропозиції щодо покращання цієї роботи в наступні періоди.

9.1.11 На підставі одержаних річних звітів про роботу з персоналом орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики в електроенергетичному комплексі, оцінює стан роботи з персоналом у галузі в цілому. Результати цього оцінювання, а також висновки і заходи для покращання цієї роботи в наступні періоди оформляються організаційно-розпорядчим документом органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики в електроенергетичному комплексі.

9.2 Вимоги щодо підготовки персоналу Системного оператора

9.2.1 Системний оператор зобов'язаний забезпечувати комплектування робочих місць, що відносяться до вищого рівня централізованого диспетчерського управління ОЕС України, працівниками, які мають необхідний рівень кваліфікації, профільну професійну освіту та стаж роботи за спеціальністю.

9.2.2 Системний оператор визначає перелік посад працівників середнього та нижчого рівня системи оперативно-диспетчерського управління енергосистемою України, щодо яких ним погоджуються програми підготовки до самостійної роботи та приймає участь в перевірці знань Правил технічної експлуатації електричних станцій і мереж цих працівників у складі комісій, створених відповідно до цього Кодексу.

Розділ 10. ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ ДОГОВОРІВ ІЗ СИСТЕМНИМ ОПЕРАТОРОМ ТА ОПЕРАТОРАМИ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ

10.1 Укладання договору про приєднання

10.1.1 Договір про приєднання визначає організаційні, технічні та фінансові умови, на яких здійснюється приєднання Замовника до електричних мереж Оператора, і регулює правовідносини між Оператором електричних мереж та Замовником у період виконання заходів із приєднання.

10.1.2 Типова форма Договору про приєднання затверджується національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики.

10.1.3 Технічні умови на приєднання є невід'ємним додатком до договору про приєднання та набувають чинності після підписання договору про приєднання.

10.1.4 Для приєднання, яке не є стандартним, сторони укладають додаткові угоди до договору про приєднання щодо (але не виключно):

- вартості приєднання;

- порядку і схеми фінансування;

- терміну виконання робіт;

- графіків виконання робіт.

- узгоджених змін вартості приєднання.

10.1.5 Договір про приєднання, яке не є стандартним, як істотну умову має містити визначені сторонами терміни укладання додаткових угод визначених п 10.1.4 цього Кодексу.

Термін підготовчого етапу, що включає роботи щодо виготовлення та узгодження проектно-кошторисної документації, має відповідати вимогам п 2.4.2 цього Кодексу.

10.1.6 У разі якщо послуга з приєднання надається двома або більше Операторами електричних мереж (визначається технічними умовами або в процесі проектування), Замовник має укласти договір про приєднання з кожним Оператором.

10.1.7 Вартість послуг з приєднання та порядок фінансування цих послуг визначається відповідно до методики та порядку, які розробляються та затверджуються національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики.

10.1.8 Термін підготовки Оператором електричних мереж проекту договору про приєднання та передача його Замовнику має відповідати вимогам розділу 2 цього Кодексу.

10.1.9 Замовник, який одержав два примірники проекту договору про приєднання, в разі згоди з його умовами, підписує договір у строки, визначені законодавством України, і повертає його Оператору електричних мереж.

10.1.10 У разі необґрунтованої відмови Замовника у підписанні договору про приєднання, всі попередні зобов'язання Оператора електричних мереж щодо виконання приєднання вважаються такими, що втратили чинність. В цьому випадку Оператор електричних мереж знімає з реєстрації заяву Замовника.

10.1.11 У разі нездійснення Замовником належної оплати за приєднання у визначені договором терміни, Оператор електричних мереж має право розірвати договір в односторонньому порядку.

10.1.12 У разі порушення термінів укладання додаткових угод, визначених п 10.1.4 цього Кодексу, до договору про приєднання, що не є стандартним, Оператор електричних мереж має право розірвати договір в односторонньому порядку.

10.1.13 Термін виконання договору про приєднання визначається сторонами з урахуванням часу, який встановлений проектом нового будівництва, реконструкції та технічного переоснащення електричних мереж, пов'язаних з приєднанням електроустановок Замовника.

10.2 Укладання договору про надання послуг з централізованого диспетчерського (оперативно-технологічного) управління

10.2.1 Договір про надання послуг з централізованого диспетчерського (оперативно-технологічного) управління ОЕС України визначає організаційні, технічні та фінансові умови, на яких Системний оператор надає ці послуги.

Договір встановлює обов'язки та права сторін в процесі перспективного та оперативного планування, експлуатації обладнання, диспетчерського управління та балансування енергосистеми в реальному часі та її захисту в надзвичайних ситуаціях, а також формування, обробки, передачі та відображення даних в процесі регламентованого обміну інформацією.

10.2.2 Послуги з централізованого диспетчерського (оперативно-технологічного) управління надаються Системним оператором на підставі договорів, укладених на основі типового договору, таким суб'єктам ринку електричної енергії:

- виробникам електричної енергії;

- електропередавальному підприємству (Оператору магістральних мереж);

- електророзподільним підприємствам (Операторам розподільних мереж);

- електропостачальникам;

- гарантованому покупцеві.

10.2.3 Послуги з централізованого диспетчерського (оперативно-технологічного) управління ОЕС України на договірних засадах надаються також іншими суб'єктами ієрархічної структури централізованого диспетчерського управління суб'єктам, визначеним в п. 10.2.2, за винятком:

- електропередавального підприємства (Оператора магістральних мереж);

- електропостачальників;

- гарантованого покупця.

10.2.4 Системний оператор або інші суб'єкти ієрархічної структури централізованого диспетчерського управління відповідно до їх повноважень в системі диспетчерського управління мають право визначати Користувачів, які мають укласти договори на послуги з централізованого диспетчерського (оперативно-технологічного) управління.

Критерії щодо включення Користувачів до переліку таких, що мають укладати такі договори, визначає Системний оператор.

10.2.5 Послуги з централізованого диспетчерського (оперативно-технологічного) управління надаються відповідним суб'єктам ринку після набуття ними статусу учасника ринку (отримання згідно з чинним законодавством України доступу до ринку електричної енергії з метою купівлі-продажу електричної енергії та/або надання допоміжних послуг на ринку електричної енергії).

10.2.6 Послуги з централізованого диспетчерського (оперативно-технологічного) управління надаються на недискримінаційних засадах відповідно до цього Кодексу та з дотриманням вимог умов та правил здійснення ліцензованої діяльності, встановлених національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики.

10.2.7 Типова форма Договору про надання послуг з централізованого диспетчерського (оперативно-технологічного) управління затверджується національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики.

10.2.8 Типовий договір про надання послуг з централізованого диспетчерського (оперативно-технологічного) управління є публічним і має розміщуватися на офіційному веб-сайті Системного оператора.

10.2.9 Електропостачальники після набуття ними статусу учасника ринку (отримання згідно з чинним законодавством України доступу до ринку електричної енергії з метою купівлі-продажу електричної енергії) мають в триденний термін звернутися до Системного оператора щодо укладання договору про надання послуг з централізованого диспетчерського (оперативно-технологічного) управління.

10.2.10 На сайті Системного оператора має бути розміщений реєстр діючих договорів про надання послуг з централізованого диспетчерського (оперативно-технологічного) управління з електропостачальниками.

10.2.11 Вартість послуг з централізованого диспетчерського (оперативно-технологічного) управління визначається за тарифом, який регулюються національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, відповідно до затвердженої нею методики розрахунку тарифу на послуги з централізованого диспетчерського (оперативно-технологічного) управління.

10.2.12 Тариф на послуги з централізованого диспетчерського (оперативно-технологічного) управління оприлюднюється Системним оператором у порядку і в терміни, визначені нормативно-правовими актами, які забезпечують функціонування ринку електричної енергії.

10.2.13 Суб'єкти ринку електричної енергії, що відповідно до вимог п. 10.2.2 - 10.2.4, мають укласти із Системним оператором та/або іншими Операторами електричних мереж договори про надання послуг з централізованого диспетчерського (оперативно-технологічного) управління, не можуть здійснювати свою діяльність до укладання цих договорів. У разі відмови від підписання договору про надання послуг з централізованого диспетчерського (оперативно-технологічного) управління суб'єкти ринку електричної енергії, визначені п. 10.2.2 - 10.2.4, визнаються такими, щодо яких не можуть здійснюватися правочини на ринку електричної енергії.

10.2.14 Системний оператор або інші суб'єкти ієрархічної структури централізованого диспетчерського управління, що мають право відповідно до їх повноважень в системі диспетчерського управління визначати переліки Користувачів, мають запропонувати суб'єктам, визначеним п. 10.2.2 - 10.2.4, відповідні договори про надання послуг з централізованого диспетчерського (оперативно-технологічного) управління, з деталізацією, необхідною їм для виконання своїх зобов'язань.

10.3 Укладання договору про надання послуг з передачі електричної енергії

10.3.1 Договір про надання послуг з передачі електричної енергії визначає організаційні, технічні та фінансові умови, на яких Оператор магістральних мереж здійснює передавання електричної енергії магістральними (міждержавними) електричними мережами.

10.3.2 Послуги з передачі електричної енергії надаються Оператором магістральних мереж на підставі відповідного договору таким суб'єктам ринку електричної енергії:

- електророзподільним підприємствам (Операторам розподільних мереж);

- електропостачальникам;

виробникам електричної енергії.

10.3.3 Послуги з передачі електричної енергії надаються відповідним суб'єктам ринку після набуття ними статусу учасника ринку (отримання згідно з чинним законодавством України доступу до ринку електричної енергії з метою купівлі-продажу електричної енергії та/або надання допоміжних послуг на ринку електричної енергії).

10.3.4 Оператор магістральних мереж надає послуги з передачі електричної енергії на недискримінаційних засадах з дотримуванням установлених національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, показників якості надання послуг.

10.3.5 Типова форма Договору про надання послуг з передачі електричної енергії затверджується національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики.

10.3.6 Електропостачальники після набуття ними статусу учасника ринку (отримання згідно з чинним законодавством України доступу до ринку електричної енергії з метою купівлі-продажу електричної енергії) мають звернутися до Оператора магістральних мереж щодо укладання договору про надання послуг з передачі електричної енергії.

10.3.7 На сайті Оператора магістральних мереж має бути розміщений реєстр діючих договорів про надання послуг з передачі електричної енергії з електропостачальниками.

10.3.8 Суб'єкти ринку електричної енергії, що відповідно до вимог п. 10.3.2, мають укласти із Оператором магістральних мереж договори про надання послуг з передачі електричної енергії, не можуть здійснювати свою діяльність до укладання цих договорів. У разі відмови від підписання договору про надання послуг з передачі електричної енергії суб'єкти ринку електричної енергії, визначені п. 10.3.2, визнаються такими, щодо яких не можуть здійснюватися правочини на ринку електричної енергії.

10.3.9 Оператор магістральних мереж має запропонувати суб'єктам, визначеним п. 10.3.2, відповідні договори про надання послуг з передачі електричної енергії.

10.3.10 Вартість послуг з передачі електричної енергії визначається за тарифами, які регулюються національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, відповідно до затверджених нею методик (порядків) розрахунку тарифу на послуги з передачі електричної енергії.

10.4 Укладання договору про забезпечення технологічного доступу до електричних мереж, договору з розподілу електричної енергії та договору про спільне використання електричних мереж.

10.4.1 Споживачі електричної енергії мають укласти договори про забезпечення технологічного доступу до електричних мереж з Оператором, до електричних мереж якого вони приєднані.

10.4.2 Електропостачальники мають укласти договори з розподілу електричної енергії з Операторами розподільних мереж, послугами яких має намір користуватися.

10.4.3 Договір про надання послуг з розподілу електричної енергії визначає організаційні, технічні та фінансові умови, на яких Оператор розподільних мереж здійснює транспортування електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами.

10.4.4 Оператори розподільних мереж та/або інші суб'єкти ринку електричної енергії, електроустановки яких використовуються Операторами електричних мереж, мають укласти договори про їх спільне використання.

10.4.5 Оператори електричних мереж не можуть відмовити в укладанні договору про забезпечення технологічного доступу до електричних мереж, договору з розподілу електричної енергії та договору про спільне використання електричних мереж.

10.4.6 Порядок укладання договору про забезпечення технологічного доступу до електричних мереж, договору з розподілу електричної енергії та договору про спільне використання електричних мереж та їх істотні умови визначаються Правилами роздрібного ринку.

Розділ 11. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

11.1 Вимоги Кодексу електричних мереж набувають чинності з моменту його затвердження та реєстрації у встановленому порядку, крім положень щодо яких Законом про засади функціонування ринку електричної енергії України встановлені інші терміни.

11.2 Деталізація вимог Кодексу електричних мереж має бути здійснена шляхом внесення змін у діючі та розроблення нових нормативно-технічних документів.

11.3 Нормативно-технічні документи з питань електроенергетики мають містити детальні критерії, інструкції, норми та правила, що забезпечують безумовне та обов'язкове виконання вимог Кодексу електричних мереж всіма суб'єктами, незалежно від їх відомчої належності та форм власності.

Такі документи не можуть містити вимоги, норми, граничні параметри, тощо, які суперечать положенням цього Кодексу або послаблюють його вимоги.

11.4 Нормативно-технічні документи затверджуються у встановленому порядку центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики в електроенергетичному комплексі та Регулятором, якщо інше не визначено законодавством України та/або цим Кодексом.

11.5 Системний оператор щороку розробляє перелік нормативних документів, які підлягають перегляду (уточненню) та подає центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику в електроенергетичному комплексі, та Регулятору для прийняття рішень в межах їх повноважень.

11.6 Вимоги Кодексу електричних мереж щодо взаємовідносин суб'єктів ринку електричної енергії мають бути відображені в діючих договорах або при укладанні нових договорів. Остаточний максимальний термін перегляду або укладання договорів визначається Системним оператором у разі, якщо терміни не встановлені Законом про засади функціонування ринку електричної енергії України.

11.7 Адміністратором Кодексу електричних мереж є Системний оператор.

Функції адміністратора Кодексу електричних мереж включають:

- забезпечення оприлюднення актуальної редакції Кодексу електричних мереж на своєму web-сайті;

- надання на запит Користувачів електричних мереж роз'яснень щодо застосування норм Кодексу електричних мереж. З метою забезпечення об'єктивного, неупередженого застосування норм Кодексу такі роз'яснення публікуються Адміністратором Кодексу на офіційному web-сайті.

- здійснення огляду та узагальнення пропозицій щодо внесення змін і доповнень до Кодексу та розроблення на основі цих пропозицій або за власною ініціативою проектів змін і прийняття їх у встановленому порядку;

надання центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику в електроенергетичному комплексі, щорічного звіту про свою діяльність як Адміністратора Кодексу електричних мереж, який включається до річного звіту Системного оператора.

 

ДОГОВІР
про стандартне приєднання (типова форма)

N ______________

________________________
(місце укладення)

___________________
(дата)

______________________________________________________________ (далі - Виконавець послуг),
                                            (найменування Оператора мереж)

в особі _________________________________________________________________________, що діє
(посада, прізвище, ім'я, по батькові)

на підставі ____________________________________________________________________________
(назва установчого документа)

з однієї сторони, та _____________________________________________________________________
                                                          (найменування/прізвище, ім'я, по батькові замовника)

(далі - Замовник) в особі _________________________________________________________, що діє
                             (посада, прізвище, ім'я, по батькові)

на підставі ____________________________________________________________________________,
(довіреність або установчі документи)

з іншої сторони (далі - Сторони), уклали цей договір про стандартне приєднання (далі - Договір).

1. Загальні положення

1.1. За цим Договором до електричних мереж приєднується: _____________________________________________________________________________________,
                                                                                                (опис об'єкта Замовника)

місце розташування об'єкта Замовника: ____________________________________________________
______________________________________________________________________________________.

1.2. Місце забезпечення потужності об'єкта Замовника встановлюється на:
______________________________________________________________________________________.

1.3. Точка приєднання встановлюється: ___________________________________________________.

1.4. Технічні параметри електроустановок Замовника:

1.4.1. Існуюча дозволена потужність _____________ кВт, напругою _______ кВ, в тому числі за категоріями надійності електропостачання: I - _______ кВт, II - _______ кВт, III - _______ кВт.

1.4.2. Потужність, що приєднується згідно з цим Договором _____________ кВт, напругою _______ кВ, в тому числі за категоріями надійності електропостачання: I - _______ кВт, II - _______ кВт,
III - _______ кВт.

1.4.3. Величина потужності, дозволеної до використання після приєднання: _____________кВт, напругою _______ кВ, в тому числі за категоріями надійності електропостачання: І -_______кВт,
II - _______ кВт, III - _______ кВт.

1.4.4. Схема живлення електроустановок __________________________________________________.
                                                                   (одно- чи трифазна)

2. Предмет Договору

2.1. Виконавець послуг забезпечує стандартне приєднання електроустановок об'єкта Замовника (проектування, будівництво, реконструкція, технічне переоснащення та введення в експлуатацію електроустановок зовнішнього електрозабезпечення об'єкта Замовника від місця забезпечення потужності до точки приєднання) відповідно до схеми електрозабезпечення та проектної документації та здійснює підключення об'єкта Замовника до електричних мереж на умовах цього Договору.

2.2. Замовник оплачує Виконавцю послуг вартість приєднання.

2.3. Електроустановки зовнішнього електрозабезпечення Замовника, збудовані, реконструйовані чи технічно переоснащені від точки забезпечення замовленої потужності до точки приєднання об'єкта Замовника за цим Договором, є власністю Виконавця послуг.

3. Права та обов'язки сторін

3.1. Виконавець послуг зобов'язаний:

3.1.1. Забезпечити в установленому порядку стандартне приєднання об'єкта Замовника протягом _________ робочих днів від дня оплати Замовником вартості приєднання.

3.1.2 Повідомити Замовника про готовність власних мереж до підключення електроустановок Замовника та повідомити про виконання технічних умов в частині зовнішнього електропостачання.

3.1.3. Підключити електроустановки Замовника до електричних мереж протягом ____ днів на підставі заяви Замовника про виконання вимог технічних умов та готовності прийняти робочу напругу на його електроустановки, а також підтвердження укладання договорів (або внесення змін до діючих договорів) згідно з вимогами, встановленими на ринку електричної енергії.

3.1.4. Скласти та надати для підписання Замовнику Акт з надання послуги про приєднання.

3.1.5. Подати робочу напругу на електрообладнання Замовника.

3.1.6. Надавати на письмовий запит Замовника інформацію щодо стану виконання будівництва електроустановок зовнішнього електрозабезпечення об'єкта Замовника.

3.2. Замовник зобов'язаний:

3.2.1. Своєчасно оплатити Виконавцю послуг вартість стандартного приєднання.

3.2.2. Надати Виконавцю послуг документи, що підтверджують укладання договорів (або внесення змін до діючих договорів) згідно з вимогами, встановленими на ринку електричної енергії.

3.2.3. Підписати Акт з надання послуги про приєднання.

3.3. Виконавець послуг має право у разі порушення Замовником терміну оплати за цим Договором призупинити виконання зобов'язань за цим Договором до належного виконання Замовником відповідних умов Договору та/або ініціювати перегляд Сторонами істотних умов цього Договору.

3.4. Замовник має право отримати інформацію щодо стану виконання будівництва електроустановок зовнішнього електрозабезпечення об'єкта Замовника, на письмовий запит до Виконавця послуг.

4. Плата за приєднання та порядок розрахунків

4.1. На дату укладення цього Договору плата за стандартне приєднання становить ___________ грн. у тому числі ПДВ ________ грн.

4.2. Замовник сплачує плату за стандартне приєднання на поточний рахунок Виконавця послуг протягом ___ днів від дати укладання цього Договору.

5. Відповідальність Сторін

5.1. У випадку порушення своїх зобов'язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність, визначену цим Договором та чинним законодавством. Порушенням зобов'язання є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов'язання.

5.2. Виконавець послуг несе відповідальність за зміст та обґрунтованість виданих технічних умов та правильність розрахунку плати за приєднання за цим Договором.

5.3. Сторони не відповідають за невиконання умов цього Договору, якщо це спричинено дією обставин непереборної сили. Факт дії обставин непереборної сили підтверджується в установленому порядку.

6. Порядок вирішення спорів

6.1. Усі спірні питання, пов'язані з виконанням цього Договору, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

6.2. У разі недосягнення згоди спір вирішується в судовому порядку відповідно до законодавства України.

7. Строк дії Договору

7.1. Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання і діє до повного виконання Сторонами передбачених ним зобов'язань, але не довше ніж до _____________________.

7.2. Договір може бути змінено або розірвано за ініціативою будь-якої зі Сторін у порядку, визначеному законодавством України.

8. Інші умови Договору

8.1. Фактом виконання зобов'язання Виконавця послуг з приєднання об'єкта Замовника Сторони вважатимуть факт підключення електроустановок Замовника до електричної мережі та підписання Сторонами Акту з надання послуги про приєднання.

8.2. Перелік невід'ємних додатків до цього Договору:

1. _____________________.

2. _____________________.

8.3. Цей Договір укладено у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу для Замовника та Виконавця послуг.

9. Місцезнаходження Сторін

Виконавець послуг:

 

Замовник:

________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________

 

_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

Тел.: __________________

 

Тел.: __________________

М. П.

______________________________
                         (підпис, П. І. Б.)

 

М. П.

_____________________________
                        (підпис, П. І. Б.)

_____________________ 20__ року

 

_____________________ 20__ року

ДОГОВІР
про приєднання, яке не є стандартним (типова форма)

N ______________

_______________________
(місце укладення)

___________________
(дата)

______________________________________________________________ (далі - Виконавець послуг),
                                                          (найменування Оператора мереж)

в особі _________________________________________________________________________, що діє
(посада, прізвище, ім'я, по батькові)

на підставі ____________________________________________________________________________
    (назва установчого документа)

з однієї сторони, та _____________________________________________________________________
                                                                               (найменування/прізвище, ім'я, по батькові замовника)

(далі - Замовник) в особі __________________________________________________________, що діє
(посада, прізвище, ім'я, по батькові)

на підставі ___________________________________________________________________________,
 (довіреність або установчі документи)

з іншої сторони (далі - Сторони), уклали цей договір про приєднання, яке не є стандартним (далі - Договір).

1. Загальні положення

1.1. За цим Договором до електричних мереж приєднується: ______________________________________________________________________________________,
                                                                                             (опис об'єкта Замовника)

місце розташування об'єкта Замовника: ____________________________________________________
______________________________________________________________________________________.

1.2. Місце забезпечення потужності об'єкта Замовника встановлюється:
______________________________________________________________________________________.

1.3. Точка приєднання встановлюється: ____________________________________________________
______________________________________________________________________________________.

1.4. Технічні параметри електроустановок Замовника:

1.4.1. Існуюча дозволена потужність_____________кВт, напругою _______ кВ, в тому числі за категоріями надійності електропостачання: I - _______ кВт, II - _______ кВт, III - _______ кВт.

1.4.2. Потужність, що приєднується згідно з цим Договором _____________кВт, напругою _______ кВ, в тому числі за категоріями надійності електропостачання: I - _______ кВт, II - _______ кВт,
III - _______ кВт.

1.4.3. Величина потужності, дозволеної до використання після приєднання: _____________ кВт, напругою _______ кВ, в тому числі за категоріями надійності електропостачання: I - _______ Вт,
II - _______ кВт, III - _______ кВт.

1.4.4. Схема живлення електроустановок __________________________________________________.
                                                                       (одно- чи трифазна)

2. Предмет Договору

2.1. Виконавець послуг забезпечує приєднання, яке не є стандартним, електроустановок об'єкта Замовника (будівництво, реконструкція, технічне переоснащення та введення в експлуатацію електроустановок зовнішнього електрозабезпечення об'єкта Замовника від місця забезпечення потужності до точки приєднання) відповідно до схеми електрозабезпечення та проектно-кошторисної документації та здійснює підключення електроустановок об'єкта Замовника до електричних мереж на умовах цього Договору.

2.2. Замовник оплачує Виконавцю послуг вартість приєднання.

2.3. Електроустановки зовнішнього електрозабезпечення Замовника, збудовані, реконструйовані чи технічно переоснащені від точки забезпечення замовленої потужності до точки приєднання об'єкта Замовника за цим Договором, є власністю Виконавця послуг.

3. Права та обов'язки сторін

3.1. Виконавець послуг зобов'язаний:

3.1.1. Надати узагальнене технічне рішення щодо проектно-кошторисної документації протягом ___ днів від дня її отримання.

3.1.2. Забезпечити в установленому порядку реалізацію проекту по зовнішньому електрозабезпеченню електроустановок об'єкта Замовника.

3.1.3. Повідомити Замовника про готовність власних мереж до підключення електроустановок Замовника, та надати довідку про виконання технічних умов в частині зовнішнього електропостачання.

3.1.4. Підключити, після виконання п. 3.1.2 та п. 3.1.3, електроустановки Замовника до електричних мереж протягом ____ днів на підставі заяви Замовника та за умови надання документів, що підтверджують:

- прийняття в експлуатацію (сертифікат або декларація) новозбудованих, реконструйованих або технічно переоснащених об'єктів;

- укладання договорів (або внесення змін до діючих договорів) згідно з вимогами, встановленими на ринку електричної енергії.

3.1.5. Подати напругу для проведення випробувань електрообладнання Замовника (за необхідності) протягом ____ днів після отримання заяви Замовника та надання документів, що підтверджують укладання договорів згідно з вимогами, встановленими на ринку електричної енергії.

3.1.6 Скласти та надати для підписання Замовнику Акт з надання послуги про приєднання.

3.1.7. Надавати на письмовий запит Замовника інформацію щодо стану виконання будівництва електроустановок зовнішнього електрозабезпечення об'єкта Замовника.

3.2. Замовник зобов'язаний:

3.2.1. Розробити на підставі технічних умов від _______ N _______, які є невід'ємним додатком до цього Договору, проектно-кошторисну документацію та надати її на погодження Виконавцю послуг.

3.2.2. Передати Виконавцю послуг за актом приймання-передачі погоджену проектно-кошторисну документацію на електроустановки зовнішнього електрозабезпечення у __ примірниках для виконання ним зобов'язань за цим Договором.

3.2.3. Сплатити Виконавцю послуг на умовах цього Договору вартість послуг з приєднання електроустановок Замовника у точці приєднання.

3.2.4. Надати Виконавцю послуг документи, що підтверджують:

- прийняття в експлуатацію (сертифікат або декларація) новозбудованих, реконструйованих або технічно переоснащених об'єктів;

- укладання договорів (або внесення змін до діючих договорів) згідно з вимогами, встановленими на ринку електричної енергії.

3.2.4 Підписати Акт з надання послуги про приєднання.

3.3. Виконавець послуг має право у разі порушення Замовником порядку розрахунків за цим Договором, призупинити виконання зобов'язань за цим Договором до належного виконання Замовником відповідних умов Договору та/або ініціювати перегляд Сторонами істотних умов цього Договору.

3.4. Замовник має право отримати інформацію щодо стану виконання будівництва електроустановок зовнішнього електрозабезпечення об'єкта Замовника, на письмовий запит до Виконавця послуг.

4. Плата за приєднання та порядок розрахунків

4.1. Плата за приєднання, яке не є стандартним, за цим Договором визначається відповідно до Методики розрахунку плати за приєднання електроустановок до електричних мереж після погодження проектно-кошторисної документації та оформляється додатковою угодою до цього Договору.

4.2. Замовник сплачує плату за приєднання на поточний рахунок Виконавця послуг у такому порядку:

1. ________________________________________________

2. ________________________________________________

5. Відповідальність Сторін

5.1. У випадку порушення своїх зобов'язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність, визначену цим Договором та чинним законодавством. Порушенням зобов'язання є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов'язання.

5.2. Виконавець послуг несе відповідальність за зміст та обґрунтованість виданих технічних умов та правильність розрахунку плати за приєднання за цим Договором.

5.3. Замовник несе відповідальність за своєчасне та належне виконання вимог технічних умов, розроблення проектної документації, своєчасне узгодження цієї документації з Виконавцем послуг.

5.4. За порушення строків виконання зобов'язання за цим Договором винна Сторона сплачує іншій Стороні пеню у розмірі __ відсотка вартості приєднання за кожний день прострочення, а за прострочення понад 30 днів додатково стягується штраф у розмірі __ відсотків від вказаної вартості.

5.5. Сплата пені та штрафу не звільняє Сторони від виконання обов'язків, передбачених цим договором.

5.6. Сторони не відповідають за невиконання умов цього Договору, якщо це спричинено дією обставин непереборної сили. Факт дії обставин непереборної сили підтверджується відповідними документами.

6. Порядок вирішення спорів

6.1. Усі спірні питання, пов'язані з виконанням цього Договору, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

6.2. У разі недосягнення згоди спір вирішується в судовому порядку відповідно до законодавства України.

7. Строк дії Договору

7.1. Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання і діє до повного виконання Сторонами передбачених ним зобов'язань, але не довше ніж до _____________________.

7.2. Договір може бути змінено або розірвано за ініціативою будь-якої зі Сторін у порядку, визначеному законодавством України.

7.3. Договір може бути розірвано у разі відсутності розробленої проектної документації та/або у разі якщо будівництво об'єкта Замовника не завершено в строки, зазначені в заяві на приєднання.

8. Інші умови Договору

8.1. Фактом виконання зобов'язання Виконавця послуг з приєднання об'єкта Замовника Сторони вважатимуть факт підключення електроустановок Замовника до електричної мережі та підписання Сторонами Акту з надання послуги про приєднання.

8.2. Перелік невід'ємних додатків до цього Договору:

1. _____________________.

2. _____________________.

8.3. Цей Договір укладено у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу для Замовника та Виконавця послуг.

9. Місцезнаходження Сторін

Виконавець послуг:

 

Замовник:

________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________

 

_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

Тел: __________________

 

Тел: __________________

М. П.

________________________________
                   (підпис, П. І. Б.)

 

М. П.

_______________________________
                        (підпис, П. І. Б.)

_____________________ 20__ року

 

_____________________ 20__ року

ДОГОВІР
про приєднання до електричних мереж електроустановок, призначених для виробництва електричної енергії (типова форма)

N ______________

_______________________
(місце укладення)

_________________
(дата)

______________________________________________________________ (далі - Виконавець послуг),
                                                                (найменування Оператора мереж)

в особі _________________________________________________________________________, що діє
(посада, прізвище, ім'я, по батькові)

на підставі ____________________________________________________________________________
(назва установчого документа)

з однієї сторони, та ______________________________________________________(далі - Замовник)
(найменування/прізвище, ім'я, по батькові)

в особі _________________________________________________________________________, що діє
(посада, прізвище, ім'я, по батькові)

на підставі ____________________________________________________________________________,
(довіреність або установчі документи)

з іншої сторони (далі - Сторони), уклали цей договір про приєднання до електричних мереж електроустановок, призначених для виробництва електричної енергії (далі - Договір).

1. Загальні положення

1.1. За цим Договором до електричних мереж приєднується: _____________________________________________________________________________________,
                                                                 (тип електричної станції, вид палива (первинного енергоносія))

місце розташування об'єкта Замовника: ____________________________________________________
______________________________________________________________________________________.

1.2 Електроустановки, призначені для виробництва електричної енергії

1.2.1. Місце забезпечення потужності об'єкта Замовника встановлюється:
______________________________________________________________________________________.

1.2.2. Точка приєднання встановлюється: __________________________________________________
______________________________________________________________________________________.

1.2.3. Технічні параметри електроустановок Замовника:

1.2.3.1. Існуюча величина встановленої електричної потужності: ________ кВт

1.2.3.2. Встановлена потужність, що приєднується згідно з цим Договором _____________ кВт.

1.2.3.3. Величина встановленої електричної потужності, з урахуванням існуючої величини встановленої електричної потужності ________ кВт

1.2.3.4. Схема видачі потужності (з виділенням окремих черг будівництва)
______________________________________________________________________________________.

1.3. Електроустановки, призначені для забезпечення власних та господарських потреб

1.3.1. Місце забезпечення потужності об'єкта Замовника встановлюється:
______________________________________________________________________________________.

1.3.2. Точка приєднання встановлюється: __________________________________________________
______________________________________________________________________________________.

1.3.3. Технічні параметри електроустановок Замовника:

1.3.3.1. Існуюча дозволена потужність _____________ кВт, напругою _______ кВ, в тому числі за категоріями надійності електропостачання: I - _______ кВт, II - _______ кВт, III -_______кВт.

1.3.3.2. Потужність, що приєднується згідно з цим Договором _____________ кВт, напругою _______ кВ, в тому числі за категоріями надійності електропостачання: І - _______ кВт, II -_______ кВт,
III - _______ кВт.

1.3.3.3. Величина потужності, дозволеної до використання після приєднання: _____________ кВт, напругою _______ кВ, в тому числі за категоріями надійності електропостачання: I - _______ кВт,
II - _______ кВт, III - _______ кВт.

1.3.3.4. Схема живлення електроустановок _______________________________________________.

2. Предмет Договору

2.1. Виконавець послуг забезпечує приєднання до електричних мереж електроустановок об'єкта Замовника, призначених для виробництва електричної енергії (будівництво, реконструкція, технічне переоснащення та введення в експлуатацію електроустановок зовнішнього електрозабезпечення об'єкта Замовника від місця забезпечення потужності до точки приєднання) відповідно до схеми видачі потужності та електрозабезпечення, проектно-кошторисної документації та здійснює підключення електроустановок об'єкта Замовника до електричних мереж на умовах цього Договору.

2.2. Замовник оплачує Виконавцю послуг вартість приєднання.

2.3. Електроустановки зовнішнього електрозабезпечення Замовника, збудовані, реконструйовані чи технічно переоснащені від точки забезпечення замовленої потужності до точки приєднання об'єкта Замовника за цим Договором, є власністю Виконавця послуг.

3. Права та обов'язки сторін

3.1. Виконавець послуг зобов'язаний:

3.1.1. Надати узагальнене технічне рішення щодо проектно-кошторисної документації протягом ___ днів від дня її отримання.

3.1.2. Забезпечити в установленому порядку реалізацію проекту по зовнішньому електрозабезпеченню електроустановок об'єкта Замовника, призначених для виробництва електричної енергії.

3.1.3 Повідомити Замовника про готовність власних мереж до підключення електроустановок Замовника, та надати довідку про виконання технічних умов в частині зовнішнього електропостачання.

3.1.4. Підключити, після виконання п. 3.1.2 та п. 3.1.3, електроустановки Замовника до електричних мереж протягом ____ днів на підставі заяви Замовника та за умови надання документів, що підтверджують:

- прийняття в експлуатацію (сертифікат або декларація) новозбудованих, реконструйованих або технічно переоснащених об'єктів;

- укладання договорів (або внесення змін до діючих договорів) згідно з вимогами, встановленими на ринку електричної енергії.

3.1.5. Подати напругу для проведення випробувань електрообладнання Замовника (за необхідності) протягом ____ днів після отримання заяви Замовника та надання документів, що підтверджують укладання договорів згідно з вимогами, встановленими на ринку електричної енергії.

3.1.6 Скласти та надати для підписання Замовнику Акт з надання послуги про приєднання.

3.1.7. Надавати на письмовий запит Замовника інформацію щодо стану виконання будівництва електроустановок зовнішнього електрозабезпечення об'єкта Замовника.

3.2. Замовник зобов'язаний:

3.2.1. Розробити на підставі технічних умов від _______ N _______, які є невід'ємним додатком до цього Договору, проектно-кошторисну документацію та надати її на погодження Виконавцю послуг.

3.2.2. Передати Виконавцю послуг за актом приймання-передачі погоджену проектно-кошторисну документацію на електроустановки зовнішнього електрозабезпечення у __ примірниках для виконання ним зобов'язань за цим Договором.

3.2.3. Сплатити Виконавцю послуг на умовах цього Договору вартість послуг з приєднання електроустановок Замовника у точці приєднання.

3.2.4. Надати Виконавцю послуг документи, що підтверджують:

- прийняття в експлуатацію (сертифікат або декларація) новозбудованих, реконструйованих або технічно переоснащених об'єктів;

- укладання договорів (або внесення змін до діючих договорів) згідно з вимогами, встановленими на ринку електричної енергії.

3.2.4 Підписати Акт з надання послуги про приєднання.

3.3. Виконавець послуг має право у разі порушення Замовником порядку розрахунків за цим Договором, призупинити виконання зобов'язань за цим Договором до належного виконання Замовником відповідних умов Договору та/або ініціювати перегляд Сторонами істотних умов цього Договору.

3.4. Замовник має право отримати інформацію щодо стану виконання будівництва електроустановок зовнішнього електрозабезпечення об'єкта Замовника, на письмовий запит до Виконавця послуг.

4. Плата за приєднання та порядок розрахунків

4.1. Плата за приєднання за цим Договором визначається відповідно до Методики розрахунку плати за приєднання електроустановок до електричних мереж після погодження проектно-кошторисної документації та оформляється додатковою угодою до цього Договору.

4.2. Замовник сплачує плату за приєднання на поточний рахунок Виконавця послуг у такому порядку:

1. ________________________________________________

2. ________________________________________________

5. Відповідальність Сторін

5.1. У випадку порушення своїх зобов'язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність, визначену цим Договором та чинним законодавством. Порушенням зобов'язання є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов'язання.

5.2. Виконавець послуг несе відповідальність за зміст та обґрунтованість виданих технічних умов та правильність розрахунку плати за приєднання за цим Договором.

5.3. Замовник несе відповідальність за своєчасне та належне виконання вимог технічних умов, розроблення проектної документації, своєчасне узгодження цієї документації з Виконавцем послуг.

5.4. За порушення строків виконання зобов'язання за цим Договором винна Сторона сплачує іншій Стороні пеню у розмірі __ відсотка вартості приєднання за кожний день прострочення, а за прострочення понад 30 днів додатково стягується штраф у розмірі __ відсотків від вказаної вартості.

5.5. Сплата пені та штрафу не звільняє Сторони від виконання обов'язків, передбачених цим договором.

5.6. Сторони не відповідають за невиконання умов цього Договору, якщо це спричинено дією обставин непереборної сили. Факт дії обставин непереборної сили підтверджується відповідними документами.

6. Порядок вирішення спорів

6.1. Усі спірні питання, пов'язані з виконанням цього Договору, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

6.2. У разі недосягнення згоди спір вирішується в судовому порядку відповідно до законодавства України.

7. Строк дії Договору

7.1. Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання і діє до повного виконання Сторонами передбачених ним зобов'язань, але не довше ніж до _____________________.

7.2. Договір може бути змінено або розірвано за ініціативою будь-якої зі Сторін у порядку, визначеному законодавством України.

7.3. Договір може бути розірвано у разі відсутності розробленої проектної документації та/або у разі якщо будівництво об'єкта Замовника не завершено в строки, зазначені в заяві на приєднання.

8. Інші умови Договору

8.1. Фактом виконання зобов'язання Виконавця послуг з приєднання об'єкта Замовника Сторони вважатимуть факт підключення електроустановок Замовника до електричної мережі та підписання Сторонами Акту з надання послуги про приєднання.

8.2. Перелік невід'ємних додатків до цього Договору:

1. _____________________.

2. _____________________.

8.3. Цей Договір укладено у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу для Замовника та Виконавця послуг.

9. Місцезнаходження Сторін

Виконавець послуг:

 

Замовник:

________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________

 

_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

Тел: __________________

 

Тел: __________________

М. П.

________________________________
                           (підпис, П. І. Б.)

 

М. П.

_______________________________
                          (підпис, П. І. Б.)

_____________________ 20__ року

 

_____________________ 20__ року

ДОГОВІР
про приєднання до електричних мереж електроустановок, призначених для виробництва електричної енергії з використанням альтернативних джерел енергії (типова форма)

N ______________

_______________________
(місце укладення)

___________________
(дата)

______________________________________________________________ (далі - Виконавець послуг),
                                                       (найменування Оператора мереж)

в особі _________________________________________________________________________, що діє
(посада, прізвище, ім'я, по батькові)

на підставі ____________________________________________________________________________
(назва установчого документа)

з однієї сторони, та ______________________________________________________(далі - Замовник)
(найменування/прізвище, ім'я, по батькові)

в особі _________________________________________________________________________, що діє
(посада, прізвище, ім'я, по батькові)

на підставі ____________________________________________________________________________,
(довіреність або установчі документи)

з іншої сторони (далі - Сторони), уклали цей договір про приєднання до електричних мереж електроустановок, призначених для виробництва електричної енергії (далі - Договір).

1. Загальні положення

1.1. За цим Договором до електричних мереж приєднується:

_____________________________________________________________________________________,
(тип електричної станції, вид палива (первинного енергоносія))

місце розташування об'єкта Замовника: ____________________________________________________
_____________________________________________________________________________________.

1.2 Електроустановки, призначені для виробництва електричної енергії

1.2.1. Місце забезпечення потужності об'єкта Замовника встановлюється:
_____________________________________________________________________________________.

1.2.2. Точка приєднання встановлюється: __________________________________________________
_____________________________________________________________________________________.

1.2.3. Технічні параметри електроустановок Замовника:

1.2.3.1. Існуюча величина встановленої електричної потужності: ________ кВт

1.2.3.2. Встановлена потужність, що приєднується згідно з цим Договором _____________ кВт.

1.2.3.3. Величина встановленої електричної потужності, з урахуванням існуючої величини встановленої електричної потужності ________ кВт

1.2.3.4. Схема видачі потужності (з виділенням окремих черг будівництва)
_____________________________________________________________________________________.

1.3. Електроустановки, призначені для забезпечення власних та господарських потреб

1.3.1. Місце забезпечення потужності об'єкта Замовника встановлюється:
______________________________________________________________________________________.

1.3.2. Точка приєднання встановлюється: __________________________________________________
______________________________________________________________________________________.

1.3.3. Технічні параметри електроустановок Замовника:

1.3.3.1. Існуюча дозволена потужність _____________ кВт, напругою _______ кВ, в тому числі за категоріями надійності електропостачання: I - _______ кВт, II - _______ кВт, III - _______ кВт.

1.3.3.2. Потужність, що приєднується згідно з цим Договором _____________кВт, напругою_______ кВ, в тому числі за категоріями надійності електропостачання: I - _______ кВт, II -_______кВт,
III - _______кВт.

1.3.3.3. Величина потужності, дозволеної до використання після приєднання: _____________ кВт, напругою _______ кВ, в тому числі за категоріями надійності електропостачання: I - _______ кВт,
II - _______ кВт, III - _______ кВт.

1.3.3.4. Схема живлення електроустановок _________________________________________________.

2. Предмет Договору

2.1. Виконавець послуг забезпечує приєднання до електричних мереж електроустановок об'єкта Замовника, призначених для виробництва електричної енергії (будівництво, реконструкція, технічне переоснащення та введення в експлуатацію електроустановок зовнішнього електрозабезпечення об'єкта Замовника від місця забезпечення потужності до точки приєднання) відповідно до схеми видачі потужності та електрозабезпечення, проектно-кошторисної документації та здійснює підключення електроустановок об'єкта Замовника до електричних мереж на умовах цього Договору.

2.2. Електроустановки зовнішнього електрозабезпечення Замовника, збудовані, реконструйовані чи технічно переоснащені від точки забезпечення замовленої потужності до точки приєднання об'єкта Замовника за цим Договором, є власністю Виконавця послуг.

3. Права та обов'язки сторін

3.1. Сторони повинні визначити фінансові зобов'язання стосовно оплати щодо:

- розробки завдання на проектування, розробки та виготовлення проектно-кошторисної документації та її погодження;

- робіт, які безпосередньо пов'язані з будівництвом та/або реконструкцією електроустановок зовнішнього електрозабезпечення Замовника.

3.2. Виконавець послуг зобов'язаний:

3.2.1. Розробити технічні умови на електроустановки Замовника.

3.2.2. Розробити завдання на проектування електроустановок зовнішнього електрозабезпечення Замовника;

3.2.3. Підготувати додаткову угоду до цього Договору, в якій визначити фінансові зобов'язання Сторін стосовно оплати робіт за розробку проектно-кошторисної документації та отримання експертних висновків.

3.2.4. Розробити проектно-кошторисну документацію на електроустановки (зовнішнього) електрозабезпечення та отримати необхідні погодження та експертні висновки.

3.2.5. Надати узагальнене технічне рішення щодо проектно-кошторисної документації на електроустановки об'єкта Замовника.

3.2.6. Підготувати додаткову угоду до цього Договору, в якій визначити фінансові зобов'язання Сторін стосовно оплати робіт, які безпосередньо пов'язані з будівництвом та/або реконструкцією електроустановок зовнішнього електрозабезпечення Замовника;

3.2.7. Забезпечити в установленому порядку реалізацію проекту по зовнішньому електрозабезпеченню електроустановок об'єкта Замовника, призначених для виробництва електричної енергії з використанням альтернативних джерел енергії.

3.2.8. Повідомити Замовника про готовність власних мереж до підключення електроустановок Замовника.

3.2.9. Подати напругу для проведення випробувань електрообладнання Замовника (за необхідності) протягом ____ днів після отримання заяви Замовника та надання документів, що підтверджують укладання договорів згідно з вимогами, встановленими на ринку електричної енергії.

3.2.10. Підключити, після виконання п. 3.2.7 та п. 3.2.8, електроустановки Замовника до електричних мереж протягом ____ днів на підставі заяви Замовника та за умови надання документів, що підтверджують:

- прийняття в експлуатацію (сертифікат або декларація) новозбудованих, реконструйованих або технічно переоснащених об'єктів;

- укладання договорів (або внесення змін до діючих договорів) згідно з вимогами, встановленими на ринку електричної енергії.

3.2.11. Скласти та надати для підписання Замовнику Акт з надання послуги про приєднання.

3.2.12. Своєчасно виконати належні йому за цим Договором фінансові зобов'язання.

3.2.13. Надавати на письмовий запит Замовника інформацію щодо стану виконання будівництва електроустановок зовнішнього електрозабезпечення об'єкта Замовника.

3.3. Замовник зобов'язаний:

3.3.1. Розробити на підставі технічних умов від _______ N _______, які є невід'ємним додатком до цього Договору, проектно-кошторисну документацію та надати її на погодження Виконавцю послуг.

3.3.2. Своєчасно виконати належні йому за цим Договором фінансові зобов'язання стосовно оплати робіт за розробку проектно-кошторисної документації та отримання експертних висновків, оплати робіт, які безпосередньо пов'язані з будівництвом та/або реконструкцією електроустановок зовнішнього електрозабезпечення Замовника;

3.3.3. Своєчасно сплатити плату за підключення, величина якої визначається на підставі нормативних документів чинних на дату підключення.

3.3.4. Надати Виконавцю послуг документи, що підтверджують:

- прийняття в експлуатацію (сертифікат або декларація) новозбудованих, реконструйованих або технічно переоснащених об'єктів;

- укладання договорів (або внесення змін до діючих договорів) згідно з вимогами, встановленими на ринку електричної енергії.

3.3.5. Підписати Акт з надання послуги про приєднання.

3.4. Виконавець послуг має право у разі порушення Замовником порядку розрахунків за цим Договором, призупинити виконання зобов'язань за цим Договором до належного виконання Замовником відповідних умов Договору та/або ініціювати перегляд Сторонами істотних умов цього Договору.

3.5. Замовник має право отримати інформацію щодо стану виконання будівництва електроустановок зовнішнього електрозабезпечення об'єкта Замовника, на письмовий запит до Виконавця послуг.

4. Вартість приєднання, джерела фінансування та порядок розрахунків

4.1. Вартість приєднання за цим Договором визначається відповідно до Методики розрахунку плати за приєднання електроустановок до електричних мереж і включає:

4.1.1. Розробку завдання на проектування, проектно-кошторисної документації та її погодження;

4.1.2. Роботи, які безпосередньо пов'язані з будівництвом та/або реконструкцією електроустановок зовнішнього електрозабезпечення Замовника;

4.1.3. Підключення електроустановок Замовника до електричних мереж.

4.2. Фінансові зобов'язання (у тому числі дольова участь) Сторін стосовно виконання робіт, відповідно до п. 4.1.1, п. 4.1.2 цього Договору, визначаються шляхом укладання додаткових угод до цього Договору.

4.3. Обсяги поворотної фінансової допомоги, що надається Замовником, розраховуються на підставі дольової участі Сторін, визначеної додатковими угодами відповідно до п 4.2 цього Договору, та визначеної, відповідно до діючих нормативних документів:

- вартості проектно-кошторисних робіт;

- вартості проведення експертизи проекту;

- вартості реалізації проекту зовнішнього електрозабезпечення об'єкта Замовника.

4.4. Фінансові зобов'язання Виконавця послуг стосовно повернення поворотної фінансової допомоги визначаються додатковою угодою до цього Договору.

5. Відповідальність Сторін

5.1. У випадку порушення своїх зобов'язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність, визначену цим Договором та чинним законодавством. Порушенням зобов'язання є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов'язання.

5.2. Виконавець послуг несе відповідальність за зміст та обґрунтованість виданих технічних умов та правильність розрахунку плати за приєднання за цим Договором.

5.3. Замовник несе відповідальність за своєчасне та належне виконання вимог технічних умов, розроблення проектної документації, своєчасне узгодження цієї документації з Виконавцем послуг.

5.4. За порушення строків виконання зобов'язання за цим Договором винна Сторона сплачує іншій Стороні пеню у розмірі __ відсотка вартості приєднання за кожний день прострочення, а за прострочення понад 30 днів додатково стягується штраф у розмірі __ відсотків від вказаної вартості.

5.5. Сплата пені та штрафу не звільняє Сторони від виконання обов'язків, передбачених цим договором.

5.6. Сторони не відповідають за невиконання умов цього Договору, якщо це спричинено дією обставин непереборної сили. Факт дії обставин непереборної сили підтверджується відповідними документами.

6. Порядок вирішення спорів

6.1. Усі спірні питання, пов'язані з виконанням цього Договору, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

6.2. У разі недосягнення згоди спір вирішується в судовому порядку відповідно до законодавства України.

7. Строк дії Договору

7.1. Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання і діє до повного виконання Сторонами передбачених ним зобов'язань, але не довше ніж до _____________________.

7.2. Договір може бути змінено або розірвано за ініціативою будь-якої зі Сторін у порядку, визначеному законодавством України.

7.3. Договір може бути розірвано у разі якщо будівництво об'єкта Замовника не завершено в строки, зазначені в заяві на приєднання.

8. Інші умови Договору

8.1. Фактом виконання зобов'язання Виконавця послуг з приєднання об'єкта Замовника Сторони вважатимуть факт підключення електроустановок Замовника до електричної мережі та підписання Сторонами Акту з надання послуги про приєднання.

8.2. Перелік невід'ємних додатків до цього Договору:

1. _____________________.

2. _____________________.

8.3. Цей Договір укладено у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу для Замовника та Виконавця послуг.

9. Місцезнаходження Сторін

Виконавець послуг:

 

Замовник:

________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________

 

_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

Тел: __________________

 

Тел: __________________

М. П.

________________________________
                              (підпис, П. І. Б.)

 

М. П.

_______________________________
                            (підпис, П. І. Б.)

_____________________ 20__ року

 

_____________________ 20__ року

 

Керівнику _____________________________________________________________________________
                         (електропередавальної/електророзподільної організації за місцем розташування електроустановок замовника)

ЗАЯВА
про приєднання електроустановки (типова форма)

_____________________________________________________________________________________
(найменування Замовника приєднання або П. І. Б. фізичної особи - Замовника приєднання)

______________________________________________________________________________________
(код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків)

______________________________________________________________________________________
(місце розташування об'єкта Замовника)

______________________________________________________________________________________
(банківські реквізити Замовника)*

______________________________________________________________________________________
(функціональне призначення об'єкта Замовника)

______________________________________________________________________________________
(мета приєднання (нове приєднання/зміна технічних параметрів))

Дозволена (приєднана) потужність згідно з існуючим договором __________ кВт

напругою ______________ кВ I - __________ кВт, II - ____________ кВт, III - ___________кВт,
                                                                        (I, II та III категорії надійності електропостачання)

Договір від __________ N ___________________________________

Прошу на договірних засадах здійснити комплекс заходів з приєднання електроустановок вказаних нижче параметрів до електричних мереж:

________________ кВт, напругою __________ кВ I - _______ кВт, II - _______ кВт, III - _______ кВт.
(величина потужності, що замовляється, напруга,II, II та III категорії надійності електропостачання)

Графік введення потужностей за роками*:

Рік введення потужності

Величина максимального навантаження з урахуванням існуючої дозволеної (приєднаної) потужності), кВт

Категорія надійності електропостачання

I

II

III

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
(режим роботи електроустановок)

_____________________________________________________________________________________
(відомості щодо встановленої потужності електроопалювальних установок та кухонних електроплит)

_____________________________________________________________________________________
(необхідність приєднання будівельних механізмів та інша додаткова інформація)

Величина потужності, дозволеної до використання після приєднання:

___________ кВт, напругою _________ кВ, I - _________ кВт, II - _________ кВт, III - _________ кВт
(величина максимальної потужності, ступінь напруги, I, II та III категорії надійності електропостачання з урахуванням існуючої дозволеної (приєднаної) потужності)

До заяви замовника додаються:

1. Копія документа на право власності з пред'явленням оригіналу або завірена нотаріально, яка підтверджує право власності чи користування цим об'єктом або, за відсутності об'єкта, право власності чи користування земельною ділянкою.

У разі відсутності кадастрового номеру в свідоцтві на право власності на земельну ділянку, викопіювання з топографо-геодезичного плану або плану забудови території із зазначенням місця розташування, земельної ділянки.

2. Копія паспорта (у разі поштового рекомендованого відправлення заяви - нотаріально посвідчена) або належним чином оформленої довіреності чи іншого документа на право укладати договори особі, яку уповноважено підписувати договори (за потреби).

3. Копія витягу з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців*;

4. Копія свідоцтва платника єдиного податку або копія свідоцтва платника ПДВ*;

5. Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду**.

Поштова адреса: _______________________________________________________________________

Контакти:

роб. тел.: (_____)_________________, (______)_________________________

моб. тел.: +38 (_____)_________________

факс: (_____)________________________

Е-mail: _____________________________

* М. П.

____________
(підпис)

__________________________
(П. І. Б.)

"___" ____________ 20___ року

Примітки.

1. Позначення "*" стосується Замовників - юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.

2. Позначення "**" стосується фізичних осіб.

 

Керівнику _____________________________________________________________________________
                        (електропередавальної/електророзподільної організації за місцем розташування електроустановок замовника)

ЗАЯВА
про приєднання до електричних мереж електроустановок, призначених для виробництва електричної енергії (типова форма)

______________________________________________________________________________________
(найменування Замовника приєднання або П. І. Б. фізичної особи - підприємця - Замовника приєднання)

______________________________________________________________________________________
(код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків)

______________________________________________________________________________________
(місце розташування об'єкта Замовника)

______________________________________________________________________________________
(банківські реквізити Замовника)*

______________________________________________________________________________________
(тип електричної станції, вид палива (первинного енергоносія))

______________________________________________________________________________________
(мета приєднання (нове приєднання/зміна технічних параметрів))

Електроустановки, призначені для виробництва електричної енергії

Існуюча величина встановленої електричної потужності: ________ кВт, приєднана на напругу ______ кВ

Прошу на договірних засадах здійснити комплекс заходів з приєднання до електричних мереж електроустановок з виробництва електричної енергії з прогнозованою величиною встановленої електричної потужності ________________ кВт,

Графік введення потужностей за роками*:

Рік, Місяць введення потужності

Потужність що вводиться, кВт

Прогнозована величина встановленої електричної потужності, з урахуванням існуючої величини встановленої електричної потужності, кВт

Загальна

У тому числі по кожному агрегату або черзі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Електроустановки, призначені для забезпечення власних та господарських потреб

Дозволена (приєднана) потужність згідно з існуючим договором __________ кВт

напругою ______________ кВ I - _____________ кВт, II - _____________ кВт, III - ____________ кВт,
                                                                            (I, II та III категорії надійності електропостачання)

Договір від __________ N ___________________________________

Прошу на договірних засадах здійснити комплекс заходів з приєднання електроустановок вказаних нижче параметрів до електричних мереж:

________________ кВт, напругою __________ кВ I -_______ кВт, II - _______ кВт, III - _______ кВт.
(величина потужності, що замовляється, напруга, I, II та III категорії надійності електропостачання)

Графік введення потужностей за роками*:

Рік введення потужності

Величина максимального навантаження з урахуванням існуючої дозволеної (приєднаної) потужності), кВт

Категорія надійності електропостачання

I

II

III

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(необхідність приєднання будівельних механізмів та інша додаткова інформація)

Величина потужності, дозволеної до використання після приєднання:

____________ кВт, напругою _________ кВ, I - _________ кВт, II - _________ кВт, III - ________ кВт
(величина максимальної потужності, ступінь напруги, I, II та III категорії надійності електропостачання з урахуванням існуючої дозволеної (приєднаної) потужності)

До заяви замовника додаються:

1. Копія документа на право власності з пред'явленням оригіналу або завірена нотаріально, яка підтверджує право власності чи користування цим об'єктом або, за відсутності об'єкта, право власності чи користування земельною ділянкою.

У разі відсутності кадастрового номеру в свідоцтві на право власності на земельну ділянку, викопіювання з топографо-геодезичного плану або плану забудови території із зазначенням місця розташування земельної ділянки.

2. Однолінійна схема видачі існуючої потужності з виробництва електричної енергії та однолінійна схема існуючих власних/господарських потреб.

3. Копія паспорта (у разі поштового рекомендованого відправлення заяви - нотаріально посвідчена) або належним чином оформленої довіреності чи іншого документа на право укладати договори особі, яку уповноважено підписувати договори (за потреби).

4. Копія витягу з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців*;

5. Копія свідоцтва платника єдиного податку або копія свідоцтва платника ПДВ*;

6. Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду**.

Поштова адреса: __________________________________________________

Контакти:

роб. тел.: (_____)_________________, (______)_________________________

моб. тел.: +38 (_____)_________________

факс: (_____)________________________

Е-mail: _____________________________

* М. П.

____________
(підпис)

__________________________
(П І. Б.)

"___" ____________ 20__ року

Примітки.

1. Позначення "*" стосується Замовників - юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.

2. Позначення "**" стосується фізичних осіб.

 

Керівнику _____________________________________________________________________________
                         (електропередавальної/електророзподільної організації за місцем розташування електроустановок Замовника)

ЗАЯВА
на отримання вихідних даних для розроблення техніко-економічного обґрунтування схеми приєднання об'єкта (типова форма)

______________________________________________________________________________________
(найменування Замовника приєднання або П. І. Б. фізичної особи - Замовника приєднання) ______________________________________________________________________________________
(місце майбутнього розташування електроустановок Замовника)*

______________________________________________________________________________________
(функціональне призначення об'єкта Замовника)

______________________________________________________________________________________
(мета приєднання (нове приєднання/зміна технічних параметрів))

_____________ кВт, напругою ________ кВ, I - _________ кВт, II - _________ кВт, III - ________ кВт,
(існуюча дозволена (приєднана) потужність, напруга, I, II та III категорії надійності електропостачання відповідно до існуючого договору від __________ N __________________)

Прошу надати вихідні дані для розробки ТЕО:

- вибору точки забезпечення потужності та схеми приєднання електроустановок вказаних нижче параметрів до електричних мереж:

_______________ кВт, напругою _______ кВ, I - _________ кВт, II - ________ кВт, III - ________ кВт
(величина максимальної потужності, напруга, I, II та III категорії надійності електропостачання з урахуванням існуючої дозволеної (приєднаної) потужності)

- вибору схеми приєднання генеруючих електроустановок вказаних нижче параметрів до електричних мереж:

____________________________ кВт,
(величина загальної потужності)

____________________________ кВт,
(одинична потужність агрегату)

_____________________________________________________________________________________
(тип виробництва) _____________________________________________________________________________________
(режим роботи електроустановок)

______________________________________________________________________________________
(додаткова інформація, яка може бути надана Замовником за його ініціативою)

М. П.

____________
(підпис)

__________________________
(П. І. Б.)

"___" ____________ 20___ року

Примітка: Позначення "*" - місце майбутнього розташування визначається поштовою адресою або позначається на викопіюванні з топографо-геодезичного плану, або плані забудови території.

 

ТЕХНІЧНІ УМОВИ
стандартного приєднання електроустановок (типова форма)

______________________________________________________________________________________
(назва об'єкта та повне найменування/прізвище, ім'я, по батькові Замовника)

1. Місце розташування об'єкта Замовника __________________________________________________
                                                                                                 (назва населеного пункту, адреса (за наявності))
_____________________________________________________________________________________

Функціональне призначення об'єкта ______________________________________________________

2. Дозволена (приєднана) потужність згідно з існуючим договором:

________ кВт напругою ________ кВ категорії I - ______ кВт, II - _________ кВт, III - _________ кВт,

3. Величина максимального навантаження з урахуванням існуючої дозволеної (приєднаної) потужності ________ кВт напругою __________ кВ

I категорія

______ кВт

II категорія

______ кВт

III категорія

______ кВт

Встановлена потужність електронагрівальних установок для електроопалення та гарячого водопостачання

______ кВт

4. Джерело електропостачання __________________________________________________________,
                                                                               (диспетчерська назва лінії електропередачі, підстанції)

номер ________________________________________________________________________________
(опори, комірки)

5. Точка забезпечення потужності ________________________________________________________,
                                                                                                 (диспетчерська назва лінії електропередачі, підстанції)

номер ________________________________________________________________________________
(опори або обладнання)

6. Точка приєднання

______________________________________________________________________________________
(точка приєднання встановлюється на межі земельної ділянки

______________________________________________________________________________________
та визначається проектом в місці технологічного з'єднання електроустановок (або частин

______________________________________________________________________________________
однієї електроустановки) Замовника та Оператора електричних мереж)

7. Прогнозовані межі майнової (балансової) належності та експлуатаційної відповідальності встановлюються в точці приєднання електроустановки.

8. Замовник має забезпечити умови для улаштування вузла обліку електричної енергії на межі земельної ділянки або на території цієї ділянки з використанням конструктивних елементів будівлі (споруди) Замовника.

Вимоги до електроустановок Замовника

1. Електроустановки мають відповідати вимогам "Правил улаштування електроустановок".

2. Електроустановки не повинні призводити до погіршення показників якості електричної енергії та надійності електропостачання інших споживачів.

3. Місце та спосіб улаштування вузла обліку електричної енергії має забезпечити збереження, захист від негативного впливу навколишнього середовища та зручність зняття показників пристрою обліку.

4. Вимоги до електроустановок у разі застосування резервного джерела живлення в тому числі електрогенератора _____________________________________________________________________

5. Вимоги до компенсації реактивної потужності ______________________________________________________________________________________

6. Вимоги до систем релейного захисту, протиаварійної автоматики, телемеханіки та зв'язку _____________________________________________________________________________________

7. Інші вимоги до електроустановок, пов'язані з особливостями струмоприймачів та/або режимів їх експлуатації ___________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Електророзподільна організація:

____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________

Тел.:_____________________________

М. П.

_________________________________ (підпис, П. І. Б.)

"___" ____________ 20__ року

Замовник:

_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

_______________________________________

Тел.: _____________________________

М. П.

____________________________________
(підпис, П. І. Б.)

"___" ____________ 20__ року

 

ТЕХНІЧНІ УМОВИ
приєднання електроустановок до електричних мереж, яке не є стандартним, (типова форма)

______________________________________________________________________________________
(назва об'єкта та повне найменування/прізвище, ім'я, по батькові Замовника)

1. Місце розташування об'єкта Замовника __________________________________________________
                                                                                                                (назва населеного пункту, адреса (за наявності)

Функціональне призначення об'єкта ______________________________________________________

Прогнозований рік уведення об'єкта в експлуатацію _________________________________________

2. Дозволена (приєднана) потужність згідно з існуючим договором:

________ кВт напругою ________ кВ категорії I - _________ кВт, II - _______ кВт, III - ________ кВт,

3. Величина максимального навантаження з урахуванням існуючої дозволеної (приєднаної) потужності ________ кВт напругою __________ кВ

I категорія

______ кВт

II категорія

______ кВт

III категорія

______ кВт

Встановлена потужність електронагрівальних установок для електроопалення та гарячого водопостачання

______ кВт

Графік уведення потужностей за роками:

Рік введення потужності

Величина максимального навантаження з урахуванням існуючої дозволеної (приєднаної) потужності, кВт

Категорія надійності електропостачання

I

II

III

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Джерело електропостачання __________________________________________________________,
                                                                    (диспетчерська назва лінії електропередачі, підстанції)

номер ________________________________________________________________________________
(опори, комірки)

5. Точка забезпечення потужності ________________________________________________________,
                                                                     (диспетчерська назва лінії електропередачі, підстанції)

номер ________________________________________________________________________________
(опори або обладнання)

6. Точка приєднання

______________________________________________________________________________________
(точка приєднання встановлюється на межі земельної ділянки
______________________________________________________________________________________
та визначається проектом в місці технологічного з'єднання електроустановок (або частин
______________________________________________________________________________________
однієї електроустановки) Замовника та Оператора електричних мереж)

7. Розрахункове значення струму короткого замикання в точці приєднання електроустановки Замовника: __________ А, або вихідні дані для його розрахунку ___________________________________
_________________________________________________________________________________________

8. Прогнозовані межі майнової (балансової) належності та експлуатаційної відповідальності встановлюються в точці приєднання електроустановки.

9. Замовник має забезпечити умови для улаштування вузла обліку електричної енергії на межі земельної ділянки або на території цієї ділянки з використанням конструктивних елементів будівлі (споруди) Замовника.

10. Місце встановлення вузлів (приладів) обліку визначається проектом в точці, максимально наближеній до точки приєднання, виходячи з економічної та технічної доцільності.

11. Вимоги до електроустановок Замовника*:

11.1 Електроустановки мають відповідати вимогам "Правил улаштування електроустановок".

11.2 Електроустановки не повинні призводити до погіршення показників якості електричної енергії та надійності електропостачання інших споживачів.

11.3 Місце та спосіб улаштування вузла обліку електричної енергії має забезпечити збереження обладнання, його захист від негативного впливу навколишнього середовища та зручність зняття показників пристрою обліку.

11.4 Вимоги до вузла комерційного обліку електричної енергії ____________________________________
_________________________________________________________________________________________
                                     (рекомендовані типи засобів обліку електричної енергії, системи збору, обробки та передачі даних)

11.5 Вимоги до електроустановок у разі застосування резервного джерела живлення в тому числі електрогенератора ________________________________________________________________________

11.6 Вимоги до компенсації реактивної потужності _________________________________________________________________________________________

11.7 Вимоги до автоматичного частотного розвантаження, системної протиаварійної автоматики _________________________________________________________________________________________

11.8 Вимоги до релейного захисту й автоматики, компенсації струмів однофазного замикання в мережах з ізольованою нейтраллю тощо ______________________________________________________________

11.9 Вимоги до телемеханіки та зв'язку _______________________________________________________

11.10 Вимоги до електропостачання електроустановок (струмоприймачів), що використовуються для будівництва: _____________________________________________________________________________

11.11 Додаткові технічні вимоги приєднання будівельних струмоприймачів, у разі необхідності: _________________________________________________________________________________________

11.12 Вимоги до контролю якості електричної енергії, пов'язані з особливостями струмоприймачів та/або режимів їх експлуатації _______________________________________________________________

12. Вимоги до електроустановок Оператора електричних мереж**

12.1 Електроустановки мають відповідати вимогам "Правил улаштування електроустановок".

12.2 Проектна документація від точки забезпечення потужності до точки приєднання для _________________________________________________________________________ має передбачати:
                                             (назва Оператора електричних мереж)

12.2.1 Вимоги до електромереж основного та резервного живлення _______________________________

12.2.2 Вимоги до ізоляції, захисту від перенапруги ______________________________________________

12.2.3 Вимоги до компенсації реактивної потужності
_________________________________________________________________________________________

12.2.4 Вимоги до автоматичного частотного розвантаження, системної протиаварійної автоматики _________________________________________________________________________________________

12.2.5 Вимоги до релейного захисту й автоматики, компенсації струмів однофазного замикання в мережах з ізольованою нейтраллю, тощо _____________________________________________________

12.2.6 Вимоги до телемеханіки та зв'язку ______________________________________________________

12.2.7 Вимоги до вузла комерційного обліку електричної енергії __________________________________

_________________________________________________________________________________________
(рекомендовані типи засобів обліку електричної енергії, системи обробки та передачі даних)

12.2.8 Вимоги до контролю якості електричної енергії, пов'язані з особливостями струмоприймачів та/або режимів їх експлуатації _______________________________________________________________

____________
* У разі якщо технічні умови (технічні вимоги) стосуються перенесення повітряних і підземних електричних мереж та інших об'єктів електроенергетики даний розділ не заповнюється.

** У разі якщо технічні умови (технічні вимоги) стосуються електроустановок декількох операторів електричних мереж, даний розділ формується для кожного оператора окремо.

13. Вимоги до кошторисної частини проекту та оформлення проектно-кошторисної документації _______________________________________________________________________________________

Електророзподільна організація:

____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________

Тел.:________________________________

М. П.

____________________________________ (підпис, П. І. Б.)

"___" ____________ 20__ року

Замовник:

________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________

Тел.: ___________________________________

М. П.

_______________________________________
                                (підпис, П. І. Б.)

"___" ____________ 20__ року

 

ТЕХНІЧНІ УМОВИ
приєднання до електричних мереж електроустановок, призначених для виробництва електричної енергії (типова форма)

Дата видачі "___" ____________ 20___ року

______________________________________________________________________________________
(назва об'єкта та повне найменування/прізвище, ім'я, по батькові Замовника)

1. Місце розташування об'єкта Замовника __________________________________________________
                                                                                (назва населеного пункту, адреса (за наявності)

Тип електричної станції _________________________________________________________________

Прогнозований рік уведення об'єкта в експлуатацію _________________________________________

2 Електроустановки, призначені для виробництва електричної енергії

2.1 Існуюча величина встановленої електричної потужності: ________ кВт

2.2 Прогнозована величина встановленої електричної потужності, з урахуванням існуючої величини встановленої електричної потужності ________ кВт

Графік уведення потужностей за роками:

Рік, Місяць введення потужності

Потужність що вводиться, кВт

Прогнозована величина встановленої електричної потужності, з урахуванням існуючої величини встановленої електричної потужності, кВт

Загальна

У тому числі по кожному агрегату або черзі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. Точка приєднання __________________________________________________________________
                                              (диспетчерські назви ліній електропередачі, підстанцій)

2.4. Розрахункове значення струму короткого замикання в точці приєднання електроустановки Замовника:__________ А, або вихідні дані для його розрахунку_____

3 Електроустановки, призначені для забезпечення власних та господарських потреб

3.1. Дозволена (приєднана) потужність згідно з існуючим договором:

________ кВт напругою ________ кВ категорії I - ______ кВт, II - _____ кВт, III - _____ кВт,

3.2. Величина максимального навантаження з урахуванням існуючої дозволеної (приєднаної) потужності ________ кВт напругою __________ кВ

I категорія

______ кВт

II категорія

______ кВт

III категорія

______ кВт

Графік уведення потужностей за роками:

 

Рік введення потужності

Величина максимального навантаження з урахуванням існуючої дозволеної (приєднаної) потужності, кВт

Категорія надійності електропостачання

I

II

III

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. Джерело електропостачання _________________________________________________________,
                                                           (диспетчерська назва лінії електропередачі, підстанції)

номер ________________________________________________________________________________
(опори, комірки)

3.4. Точка забезпечення потужності ______________________________________________________,
                                                                 (диспетчерська назва лінії електропередачі, підстанції)

номер ________________________________________________________________________________
(опори або обладнання)

3.5. Точка приєднання

_____________________________________________________________________________________
(точка приєднання встановлюється на межі земельної ділянки

______________________________________________________________________________________
та визначається проектом в місці технологічного з'єднання електроустановок (або частин

______________________________________________________________________________________
однієї електроустановки) Замовника та Оператора електричних мереж)

3.6. Розрахункове значення струму короткого замикання в точці приєднання електроустановки Замовника:__________ А, або вихідні дані для його розрахунку _____

4. Прогнозовані межі майнової (балансової) належності та експлуатаційної відповідальності встановлюються в точці приєднання електроустановки.

5. Вимоги до електроустановок Замовника

5.1 Електроустановки мають відповідати вимогам "Правил улаштування електроустановок".

5.2 Електроустановки не повинні призводити до погіршення показників якості електричної енергії та надійності електропостачання інших споживачів.

5.3 Система обліку має забезпечити окремий облік обсягів виробленої, спожитої на власні, господарські потреби, та відпущеної електричної енергії.

5.4 Для приєднання установки Замовнику необхідно забезпечити технічні характеристики електричної мережі від точки приєднання до електроустановки ______________________________________________________________________________________

5.4.1 Вимоги щодо влаштування автоматичного захисту електроустановки в разі аварійного знеструмлення в точці приєднання _______________________________________________________

5.4.2 Вимоги до релейного захисту та автоматики, у тому числі автоматики переведення електроустановки на відокремлене та збалансоване навантаження у разі від'єднання від об'єднаної енергетичної системи України ____________________________________________________________

5.4.3 Вимоги до компенсації струмів однофазного замикання в мережах з ізольованою нейтраллю тощо _________________________________________________________________________________

5.4.4 Вимоги до автоматичного частотного розвантаження, системної протиаварійної автоматики ______________________________________________________________________________________

5.4.5 Вимоги до контролю якості електричної енергії _________________________________________

5.4.6 Вимоги щодо забезпечення регулювання рівня напруги та реактивної потужності ______________________________________________________________________________________

5.4.7 Вимоги щодо забезпечення регулювання частоти та активної потужності ___________________

5.4.8 Вимоги до вузла комерційного обліку електричної енергії та АСКОЕ _______________________
______________________________________________________________________________________
                  (рекомендовані типи засобів обліку електричної енергії, системи збору, обробки та передачі даних)

5.4.9 Вимоги до телемеханіки та зв'язку ____________________________________________________

5.4.10 Вимоги до засобів діагностики та реєстрації аварійних параметрів та режимів роботи електроустановки _____________________________________________________________________

6. Вимоги до електроустановок Оператора електричних мереж*

6.1 Електроустановки мають відповідати вимогам "Правил улаштування електроустановок".

6.2 Проектна документація до точки приєднання для __________________________________ має передбачати:                                                                               (назва Оператора електричних мереж)

6.2.1 Вимоги до електромереж що забезпечують приєднання потужності замовника _______________

6.2.2 Вимоги до ізоляції, захисту від перенапруги ____________________________________________

6.2.3 Вимоги до протиаварійної автоматики ________________________________________________

6.2.4 Вимоги до релейного захисту ________________________________________________________

6.2.5 Вимоги до телемеханіки та зв'язку ____________________________________________________

____________
* У разі якщо технічні умови (технічні вимоги) стосуються електроустановок декількох Операторів електричних мереж, даний розділ формується для кожного Оператора окремо.

** У разі якщо технічні умови (технічні вимоги) стосуються електроустановок, призначених для виробництва електричної енергії з використанням альтернативних джерел енергії даний розділ не заповнюється.

8. Вимоги до оформлення проектно-кошторисної документації _____________________________

Електропередавальна/електророзподільна організація:

________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________

Тел.: ____________________________________

М. П.

_______________________________________
                                      (підпис, П. І. Б.)

"___" ____________ 20__ року

Замовник:

________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________

Тел.: ___________________________________

М. П.

________________________________________
                                           (підпис, П. І. Б.)

"___" ____________ 20__ року

____________

Опрос