Идет загрузка документа (30 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "Об инвестиционной деятельности" (относительно государственных инвестиционных проектов) (неофициальный текст)

Субъект законодательной инициативы
Проект, Неофициальный текст от 26.06.2015

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України "Про інвестиційну діяльність" (щодо державних інвестиційних проектів)

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Закону України "Про інвестиційну діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., N 47, ст. 646; 1992 р., N 10, ст. 138; 2002, N 15, ст. 100; 2004 р., N 13, ст. 181, N 16, ст. 238; 2006 р., N 22, ст. 184; 2011 р., N 34, ст. 343; 2012 р., N 29, ст. 345, N 36, ст. 416; 2013 р., N 51, ст. 716; 2014 р., N 4, ст. 61, N 20 - 21, ст. 712, N 24, ст. 885) такі зміни:

1. У статті 1:

частину третю викласти в такій редакції:

"Інвестиції, що спрямовуються на створення (придбання), реконструкцію, технічне переоснащення основних засобів, очікуваний строк корисної експлуатації яких перевищує один рік, здійснюються у формі капітальних вкладень.".

2. У статті 2:

1) частину другу викласти в такій редакції:

"2. Інвестиційна діяльність провадиться на основі:

інвестування, що здійснюється громадянами, недержавними підприємствами, господарськими асоціаціями, спілками і товариствами, а також громадськими і релігійними організаціями, іншими юридичними особами, заснованими на колективній власності;

державного інвестування, що здійснюється органами державної влади, за рахунок коштів державного бюджету, позичкових коштів, а також державними підприємствами та установами за рахунок власних і позичкових коштів;

місцевого інвестування, що здійснюється органами місцевого самоврядування за рахунок коштів місцевих бюджетів, позичкових коштів, а також комунальними підприємствами та установами за рахунок власних і позичкових коштів;

державної підтримки реалізації інвестиційних проектів відповідно до положень цього Закону;

іноземного інвестування, що здійснюється іноземними державами, юридичними особами та громадянами іноземних держав;

спільного інвестування, що здійснюється юридичними особами та громадянами України, юридичними особами та громадянами іноземних держав.";

2) у частині третій:

абзац другий - четвертий викласти в такій редакції:

"Інвестиційний проект - це сукупність цілеспрямованих організаційно-правових, управлінських, аналітичних, фінансових та інженерно-технічних заходів, які здійснюються суб'єктами інвестиційної діяльності та оформлені у вигляді планово-розрахункових документів, необхідних та достатніх для обґрунтування інвестування, організації та управління роботами з реалізації проекту в межах визначених вартості та терміну його реалізації.

У цьому Законі термін "державний інвестиційний проект" вживається у значенні, наведеному в Бюджетному кодексі України.

Порядок розроблення та етапи реалізації державного інвестиційного проекту затверджуються Кабінетом Міністрів України.";

3) частину п'яту викласти в такій редакції:

"5. Державна підтримка для реалізації інвестиційних проектів здійснюється в порядку, встановленому цим Законом, з дотриманням вимог Закону України "Про державну допомогу суб'єктам господарювання".";

4) доповнити частинами такого змісту:

"6. Державне інвестування державних інвестиційних проектів з використанням державних капітальних вкладень та/або кредитів (позик), залучених державою або під державні гарантії, здійснюється в порядку, встановленому Бюджетним кодексом України.

7. Місцеве інвестування та підтримка реалізації інвестиційних проектів за рахунок коштів місцевого бюджету та/або кредитів (позик), залучених під місцеві гарантії, здійснюються в порядку, встановленому органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та бюджетним законодавством.

8. Державне або місцеве інвестування в об'єкти приватної власності здійснюється за умови закріплення у державній або комунальній власності частки у статутному капіталі юридичної особи, яка отримує таке інвестування, в залежності від обсягу вкладених інвестицій.".

3. У статті 121:

1) частину першу викласти в такій редакції:

"1. Напрями інвестиційної діяльності, за якими надається державна підтримка для реалізації інвестиційних проектів, визначаються стратегічними або програмними документами, затвердженими в установленому законодавством порядку.

Стимулювання інвестиційної діяльності здійснюється, зокрема, у формі державної підтримки для реалізації інвестиційних проектів, яка надається шляхом:

співфінансування реалізації інвестиційних проектів (крім державних інвестиційних проектів) за рахунок коштів державного бюджету;

надання відповідно до законодавства для реалізації інвестиційних проектів (крім державних інвестиційних проектів) державних гарантій з метою забезпечення виконання боргових зобов'язань за запозиченнями суб'єкта господарювання;

кредитування за рахунок коштів державного бюджету суб'єктів господарювання для реалізації інвестиційних проектів;

повної або часткової компенсації за рахунок коштів державного бюджету відсотків за кредитами суб'єктів господарювання для реалізації інвестиційних проектів;

застосування інших форм, передбачених цим Законом.";

2) частину другу виключити;

3) частину третю викласти в такій редакції:

"3. Відбір інвестиційних проектів, для реалізації яких надається державна підтримка, здійснюється на конкурсній основі у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, а також з урахуванням результатів державної експертизи, проведеної відповідно до статті 15 цього Закону.";

4) частину шосту виключити;

5) доповнити частинами такого змісту:

"6. Державні органи влади, які проводять конкурсний відбір, подають до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері економічного і соціального розвитку, інформацію про результати відбору, надання державної підтримки для реалізації інвестиційних проектів та інформацію щодо інвестиційних проектів за формою, затвердженою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері економічного і соціального розвитку.

Інформація щодо державних інвестиційних проектів, відібраних у порядку, встановленому Бюджетним кодексом України, вноситься до Державного реєстру інвестиційних проектів.

7. Ведення Державного реєстру інвестиційних проектів здійснюється у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

8. Дані щодо інвестиційного проекту оприлюднюються шляхом розміщення витягу з Державного реєстру інвестиційних проектів на офіційному сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері економічного і соціального розвитку.

9. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері економічного і соціального розвитку на підставі поданих суб'єктами інвестиційної діяльності звітів про стан (результати) реалізації інвестиційного проекту, для реалізації якого надано державну підтримку, і даних Державного реєстру інвестиційних проектів забезпечує здійснення моніторингу та аналізу ефективності використання державних капітальних вкладень та державної підтримки інвестиційної діяльності у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері економічного і соціального розвитку.

Результати такого аналізу використовуються органами виконавчої влади під час складення проекту Державного бюджету України на наступний рік, а також для формування пропозицій до Державного бюджету України на наступні бюджетні періоди щодо видатків, спрямованих на державну підтримку інвестиційної діяльності.

10. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері економічного і соціального розвитку, забезпечує збереження ним конфіденційної інформації, пов'язаної з інвестиційними проектами.".

4. Статтю 122 вилучити.

5. Частину першу статті 13 викласти в такій редакції:

"1. Рішення щодо державних інвестицій приймаються відповідно до бюджетного законодавства та цього Закону.".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

2. Кабінету Міністрів забезпечити прийняття у тримісячний строк нормативно-правових актів, необхідних для реалізації цього Закону.

 

Голова Верховної Ради
України

 

 
* * *

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про інвестиційну діяльність" (щодо державних інвестиційних проектів)

(далі - проект Закону)

1. Обґрунтування необхідності прийняття закону

Проект Закону України розроблено на виконання абзацу другого пункту 3 розділу II "Прикінцеві положення" Закону України "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо державних інвестиційних проектів" та пункту 3 доручення Кабінету Міністрів України від 05.05.2015 N 17753/1/1-15.

Розроблення законопроекту викликане необхідністю приведення у відповідність положень Закону України "Про інвестиційну діяльність" із Законом України "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо державних інвестиційних проектів", удосконалення механізму державної підтримки інвестиційних проектів, забезпечення моніторингу інвестиційних проектів, які реалізуються із залученням коштів державного бюджету тощо.

2. Мета і шляхи її досягнення

Проект Закону розроблено з метою приведення у відповідність положень Закону України "Про інвестиційну діяльність" із Законом України "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо державних інвестиційних проектів", а також удосконалення проведення оцінки, відбору і моніторингу інвестиційних проектів, для реалізації яких може бути надана державна підтримка:

- розмежування таких понять, як "державне інвестування" та "державна підтримка";

- децентралізації прийняття рішень щодо інвестування шляхом введення понять "державного інвестування", "місцевого інвестування" та гармонізації з бюджетним законодавством;

- спрощення процедури отримання державної підтримки для реалізації інвестиційних проектів шляхом зміни ролі Державного реєстру інвестиційних проектів з дозвільної на інформативну;

- внесення проектів, яким надано державну підтримку, та державних інвестиційних проектів до Державного реєстру інвестиційних проектів з метою ведення моніторингу їх реалізації.

3. Правові аспекти

У даній сфері правового регулювання діють Бюджетний кодекс України, Закон України "Про інвестиційну діяльність".

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація проекту Закону не потребує додаткових витрат з державного бюджету.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект Закону потребує погодження з Мінфіном, Мінрегіоном та Мін'юстом.

6. Регіональний аспект

Проект Закону не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

61. Запобігання дискримінації

У проекті Закону відсутні положення, які містять ознаки дискримінації. Громадська антидискримінаційна експертиза проекту Закону не проводилася.

7. Запобігання корупції

У проекті Закону відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень. Проект Закону не потребує проведення громадської антикорупційної експертизи.

8. Громадське обговорення

Проект Закону не потребує проведення консультацій з громадськістю.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект Закону не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Відповідно до Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" проект Закону є регуляторним актом.

101. Вплив реалізації акта на ринок праці

Реалізація акта не матиме впливу на ринок праці.

11. Прогноз результатів

Реалізація проекту Закону дозволить привести у відповідність Закон України "Про інвестиційну діяльність" із Законом України "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо державних інвестиційних проектів" та дозволить спростити механізм оцінки, відбору і надання державної підтримки для реалізації інвестиційних проектів, забезпечити гармонізацію з бюджетним законодавством процесу відбору державних інвестиційних проектів та моніторинг реалізації зазначених інвестиційних проектів.

 

Міністр економічного
розвитку і торгівлі України

А. Абромавичус

"___" ____________ 2015 р.

 

 

* * *

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
у разі впровадження проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про інвестиційну діяльність" (щодо державних інвестиційних проектів)

1. Визначення проблеми, яку передбачається розв'язати шляхом державного регулювання

Проект Закону України розроблено на виконання абзацу другого пункту 3 розділу II "Прикінцеві положення" Закону України "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо державних інвестиційних проектів" та пункту 3 доручення Кабінету Міністрів України від 05.05.2015 N 17753/1/1-15.

Розроблення законопроекту викликане необхідністю приведення у відповідність положень Закону України "Про інвестиційну діяльність" із Законом України "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо державних інвестиційних проектів", удосконалення механізму державної підтримки інвестиційних проектів, забезпечення моніторингу інвестиційних проектів, які реалізуються із залученням коштів державного бюджету тощо.

Відповідно до частини другої статті 121 Закону України "Про інвестиційну діяльність" державна підтримка для розроблення або реалізації інвестиційних проектів надається виключно після державної реєстрації проектних (інвестиційних) пропозицій або інвестиційних проектів та оцінки їх економічної ефективності, яка проводиться центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері економічного розвитку, протягом одного місяця у порядку та згідно з критеріями, встановленими Кабінетом Міністрів України.

Зазначене положення потребує внесення змін в частині виключення обов'язковості проведення оцінки економічної ефективності, яка є складовою державної експертизи інвестиційних проектів і має застосовуватись тільки для тих інвестиційних проектів, внаслідок реалізації яких створюється прибуток (дохід).

Крім того, інформація щодо державних інвестиційних проектів та інвестиційних проектів, для реалізації яких надаватиметься державна підтримка, відібраних в порядку, встановленому Бюджетним кодексом України, буде вноситись до Державного реєстру інвестиційних проектів після отримання фінансування або такої підтримки, що значно спрощує та скорочує процедуру отримання фінансування та/або державної підтримки.

Також існуючий Закон не сприяє розвитку регіонів та унеможливлює прийняття ними самостійних рішень щодо використання власних коштів. Так, на сьогодні фінансування інвестиційних проектів за рахунок коштів місцевого бюджету можливе лише за умови внесення кожного об'єкта до Державного реєстру шляхом затвердження Мінекономрозвитку окремого наказу.

Крім того, у разі надання державної підтримки, до Державного реєстру мають бути включені всі інвестиційні проекти незалежно від їх вартості, що також ускладнює процес реалізації інвестиційних проектів невеликої вартості, таких як реконструкція сільських шкіл та садочків.

Законопроектом встановлено, що місцеве інвестування та підтримка реалізації інвестиційних проектів за рахунок коштів місцевого бюджету та/або кредитів (позик), залучених під місцеві гарантії, здійснюватиметься в порядку, встановленому органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та бюджетним законодавством.

Також законопроектом вносяться зміни, згідно з якими державне або місцеве інвестування в об'єкти приватної власності здійснюватиметься за умови закріплення у державній або комунальній власності частки у статутному капіталі юридичної особи, яка отримує таке інвестування.

2. Визначення цілей державного регулювання

Цілями регулювання проекту Закону є:

приведення у відповідність положень Закону України "Про інвестиційну діяльність" із Законом України "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо державних інвестиційних проектів";

удосконалення механізму державної підтримки інвестиційних проектів;

забезпечення моніторингу інвестиційних проектів, які реалізуються із залученням коштів державного бюджету;

спрощення процедури реєстрації інвестиційних проектів, яким може бути надана державна підтримка.

3. Визначення та оцінка усіх прийнятних альтернативних способів досягнення зазначених цілей з аргументацією переваг обраного способу

Альтернативних способів досягнення встановлених цілей немає.

4. Опис механізму, який пропонується застосувати для розв'язання проблеми, і відповідні заходи

Проектом Закону передбачається розмежування таких понять, як "державне інвестування", "місцеве інвестування" та "державна підтримка".

Законопроект вирішує проблеми децентралізації влади в частині прийняття рішень органами місцевого самоврядування щодо реалізації місцевих інвестиційних проектів та надання місцевої державної підтримки для реалізації інвестиційних проектів.

Так, фінансування інвестиційних проектів за рахунок коштів місцевих бюджетів та надання місцевих гарантій з метою забезпечення виконання боргових зобов'язань за запозиченнями суб'єкта господарювання та кредитування за рахунок коштів місцевих бюджетів буде здійснюватись на підставі рішень органів місцевого самоврядування і не потребуватиме внесення таких проектів до Державного реєстру інвестиційних проектів шляхом затвердження Мінекономрозвитку окремого наказу. Такий підхід сприятиме розвитку регіонів завдяки можливості оперативного прийняття ними самостійних рішень щодо використання власних коштів.

Також проект Закону спрощує процедуру державного інвестування та отримання державної підтримки для інвестиційних проектів.

5. Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Визначення таких понять, як "державне інвестування", "місцеве інвестування" та "державна підтримка" призведе до більш чіткого розуміння ролі держави як інвестора, забезпечення ефективного управління державними інвестиційними проектами, унеможливлення застосування непрозорих схем використання коштів державного бюджету в об'єкти приватної власності без закріплення за державою корпоративних прав.

Так, законопроектом вносяться зміни, згідно з якими державне або місцеве інвестування в об'єкти приватної власності здійснюватиметься за умови закріплення у державній або комунальній власності частки у статутному капіталі юридичної особи, яка отримує таке інвестування.

Проект Закону містить норму щодо надання підтримки інвестиційним проектам за рахунок коштів місцевих бюджетів та місцевого інвестування реалізації місцевих інвестиційних проектів в порядку, встановленому органами місцевого самоврядування, що вирішує вищезазначені проблеми децентралізації.

6. Очікувані результати прийняття акта

Об'єкт впливу

Вигоди

Витрати

Держава

Забезпечення максимальної ефективності використання бюджетних коштів.
Можливість планування пропозицій щодо необхідності видатків державного бюджету на наступний бюджетний період.
Стимулювання інвестиційної діяльності.

Відсутні

Суб'єкти господарювання

Встановлення чітких, прозорих та рівних умов і правил отримання державної підтримки для реалізації інвестиційних проектів.

Відсутні

Населення
 

Стимулювання інвесторів - фізичних осіб у впровадженні інвестиційних проектів.
Створення нових робочих місць.

Відсутні
 

7. Строк дії акта

Постійно з дня опублікування Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про інвестиційну діяльність" (щодо державних інвестиційних проектів).

8. Показники результативності акта

Додаткових надходжень до державного та місцевих бюджетів і цільових фондів від реалізації регуляторного акта не передбачено.

Результативність регуляторного акта буде визначатись на підставі таких показників:

кількість суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта, - всі суб'єкти господарювання, які передбачають реалізовувати державні інвестиційні проекти та/або отримати державну підтримку для реалізації інвестиційних проектів;

розмір коштів і час, що витрачатимуться суб'єктами господарювання та/або фізичними особами, пов'язаними з виконанням вимог Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про інвестиційну діяльність", - виконання вимог Закону не потребуватиме витрат коштів. Обов'язковим є наявність позитивного звіту державної експертизи інвестиційних проектів, яка проводиться центральними органами виконавчої влади, що реалізують державну політику у сфері, якої стосується інвестиційний проект, або Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими держадміністраціями у разі, коли інвестиційний проект стосується розвитку відповідного регіону;

рівень поінформованості суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта - середній, оскільки проект Закону оприлюднений на ВЕБ-сайті Мінекономрозвитку. Крім того, суб'єкти господарювання зможуть ознайомитись з положеннями проекту Закону в офіційних публікаціях Кабінету Міністрів України.

9. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватись відстеження результативності акта

Відстеження результативності регуляторного акта здійснюватиметься шляхом базового та повторного відстеження показників результативності цього акта, визначених під час проведення аналізу впливу регуляторного акта.

Базове відстеження результативності цього акта здійснюватиметься Мінекономрозвитку після набрання чинності статистичним методом шляхом аналізу статистичних даних застосування цього регуляторного акта.

Повторне відстеження результативності буде здійснюватись через рік після набрання чинності регуляторним актом також статистичним методом шляхом аналізу статистичних даних у порівнянні з базовим відстеженням.

 

Міністр економічного
розвитку і торгівлі України

А. Абромавичус

"___" ____________ 2015 р.

 

Опрос