Идет загрузка документа (12 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины (относительно введения обслуживания состоятельных физических лиц) (неофициальный текст)

Субъект законодательной инициативы
Проект, Неофициальный текст от 22.06.2015

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо запровадження обслуговування заможних фізичних осіб)

I. Внести до Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., N 13-17, ст. 112) такі зміни:

1) пункт 14.1 статті 14 доповнити новим підпунктом такого змісту:

"14.1.241. заможна особа - платник податку - фізична особа резидент, з урахуванням положень підпункту 14.1.213 пункту 14.1 статті 14 цього Кодексу, яка відповідає одному з таких критеріїв:

а) є кінцевим бенефіціарним власником (контролером) великого платника податків;

б) прямо чи опосередковано володіє 20 і більше відсотками статутного (складеного) капіталу або права голосу придбаних акцій (часток) юридичної особи, що є податковим резидентом іншої держави та задекларувала (отримала) дохід за попередній податковий (звітний) рік 10 і більше мільйонів євро;

в) загальний річний оподатковуваний дохід за попередній податковий (звітний) рік перевищує 50 мільйонів гривень.

Термін "кінцевий бенефіціарний власник (контролер)" для цілей застосування підпункту 14.1.241 цієї статті вживається у значенні, наведеному в Законі України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення".

2) у підпункті 20.1.25 пункту 20.1 статті 20 після слів "великих платників податків" доповнити словами "і заможних осіб - платників податків";

3) в абзаці першому пункту 49.4 статті 49 після слів "середніх підприємств," доповнити словами "заможні особи - платники податку";

4) в абзаці другому пункту 63.3 статті 63 після слів "великого платника податків" доповнити словами "та заможної особи - платника податку";

5) статтю 70 доповнити новим пунктом такого змісту:

"70.41. До Державного реєстру вносяться відомості про:

Віднесення фізичної особи - платника податків до категорії "заможна особа - платник податків" із зазначенням дати, з якої платника податків віднесено до цієї категорії, або відомості про виключення платника з названої категорії, із зазначенням дати виключення;

Зміну основного місця обліку (взяття/зняття з обліку) фізичної особи - платника податків, яку віднесено до категорії "заможна особа - платник податків";

6) у пункті 72.1 статті 72:

у підпункті 72.1.2 після слів "Національного банку України" доповнити словами "Національного депозитарію України, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг";

у підпункті 72.1.4 після слів "або нерезидентів" доповнити словами "від компетентних органів інших держав";

у підпункті 72.1.6 після слова "добровільно" доповнити словами ", у тому числі в інших державах,";

7) в абзаці першому пункту 102.1 статті 102 після слів "до статті 39 цього Кодексу" доповнити словами "та 3650 днів у разі проведення перевірки декларування майнового стану і доходів заможних осіб)";

8) пункт 120.1 статті 120 доповнити новими абзацами такого змісту:

"Несвоєчасне подання платником податку, який належить до категорії "заможна особа - платник податку", річної декларації про майновий стан і доходи (податкової декларації) -

тягне за собою накладення штрафу у розмірі 10 відсотків суми нарахованого податку на доходи фізичних осіб.";

9) пункт 179.2 статті 179 доповнити новим абзацом такого змісту:

"Дія цього пункту не поширюється на платників податку, які належать до категорії "заможна особа - платник податку". Такі платники податку зобов'язані щорічно подавати податкову декларацію у строки, визначені цим Кодексом.".

II. Прикінцеві положення:

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Внести зміни до пункту 3 статті 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" виклавши його у такій редакції:

"3) органам прокуратури України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, Державної фіскальної служби України, Національному антикорупційному бюро України, Антимонопольному комітету України, - на їх письмову вимогу щодо операцій за рахунками конкретної юридичної особи, фізичної особи або фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу".

 

* * *

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
проекту Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України" (щодо запровадження обслуговування заможних фізичних осіб)

1. Проблема, яку пропонується розв'язати шляхом прийняття регуляторного акта

З урахуванням міжнародного досвіду та з метою удосконалення процесів адміністрування податків, зокрема податку на доходи фізичних осіб в частині контролю за повнотою і своєчасністю сплати податку фізичними особами, проектом пропонується внести зміни до Податкового кодексу України.

Зазначені зміни передбачають запровадження обслуговування заможних фізичних осіб у Міжрегіональному головному управлінні Державної фіскальної служби України - Центральний офіс з обслуговування великих платників (далі - Центральний офіс).

Відповідно до запропонованих змін до категорії заможних осіб - платників податку пропонується віднести фізичну особу - резидента, яка відповідає одному з критеріїв:

а) є кінцевим бенефіціарним власником (контролером) великого платника податків;

б) прямо чи опосередковано володіє 20 і більше відсотками статутного (складеного) капіталу або права голосу придбаних акцій (часток) юридичної особи, що є податковим резидентом іншої держави та задекларувала (отримала) дохід за попередній податковий (звітний) рік 10 і більше мільйонів євро;

в) загальний річний оподатковуваний дохід за попередній податковий (звітний) рік перевищує 50 мільйонів гривень.

Законопроектом передбачено щорічне подання такими фізичними особами декларацій про майновий стан і доходи (далі - податкова декларація) та запровадження підвищеного рівня відповідальності за несвоєчасне подання податковий декларацій.

Запровадження таких правил є одним з механізмів підвищення податкової дисципліни серед платників податків - фізичних осіб зі значними доходами та підвищення ефективності контролю з боку держави.

2. Цілі нормативного регулювання

Метою нормативного регулювання є підвищення податкової дисципліни серед платників податків - фізичних осіб зі значними доходами та підвищення ефективності контролю з боку держави в частині повноти та своєчасності сплати податку на доходи фізичних осіб з отриманих доходів, зокрема з джерел за межами України.

3. Аналіз альтернативних способів досягнення встановлених цілей

Альтернативних способів досягнення цілей, передбачених проектом наказу, немає.

4. Механізм, який застосовується для розв'язання проблеми, і відповідні заходи

Проблеми, які зумовили необхідність прийняття запропонованого нормативно-правового акта, вирішуються шляхом його прийняття.

5. Обґрунтування можливостей досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Запропонований проект регуляторного акта поширюється на фізичних осіб - платників податків.

Прийняття проекту регуляторного акта не потребує додаткових витрат державного бюджету.

Ризик впливу зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта є мінімальним.

6. Очікувані результати прийняття акта

Запровадження обслуговування заможних фізичних осіб в Центральному офісі підвищить рівень ефективності супроводження таких платників податків.

Не потребує додаткових витрат державного та місцевих бюджетів, витрати громадян відсутні.

7. Термін дії акта

Термін дії регуляторного акта є безстроковим.

8. Показники результативності акта

Розмір надходжень до бюджету

Прийняття цього наказу не впливатиме на розмір надходжень до бюджету

Кількість фізичних осіб, на яких поширюється дія акта

Дія акта поширюється на фізичних осіб - платників податків

Час та кошти, витрачені фізичними особами на реалізацію регуляторного акта

Реалізація проекту наказу не потребує додаткових матеріальних витрат та часу платників податків

Рівень поінформованості фізичних осіб

Рівень поінформованості фізичних осіб щодо основних положень акта є високим.

9. Заходи, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності акта

Базове відстеження результативності зазначеного проекту наказу здійснюється до дня набрання ним чинності шляхом збору пропозицій і зауважень до проекту наказу та їх аналізу.

Повторне відстеження результативності акта буде здійснюватися через рік після набрання чинності цим актом шляхом аналізу якісних і кількісних показників результативності.

У разі виявлення неврегульованих та проблемних моментів, які передбачається встановлювати шляхом аналізу якісних та кількісних показників дії цього акта, буде розглядатись можливість їх виправлення шляхом внесення відповідних змін.

Вказаний регуляторний акт публікується у відповідних офіційних виданнях країни, а також в електронному вигляді на відповідних сайтах.

 

Заступник Міністра
фінансів України

О. Макеєва

 

"___" ____________ 2015 р.

Опрос