Идет загрузка документа (30 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования правового регулирования деятельности субъектов хозяйствования - плательщиков единого налога (неофициальный текст)

Субъект законодательной инициативы
Проект, Неофициальный текст от 19.06.2015

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення правового регулювання діяльності суб'єктів господарювання - платників єдиного податку

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Податковому кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., NN 13 - 17, ст. 112):

1) у статті 291:

у пункті 291.4:

підпункт 3 викласти в такій редакції:

"3) третя група - фізичні особи - підприємці, у яких протягом календарного року обсяг доходу не перевищує 4500000 гривень (у разі сплати податку на додану вартість згідно з цим Кодексом) або 4000000 гривень (у разі включення податку на додану вартість до складу єдиного податку)";

доповнити підпунктом 7 такого змісту:

"7) п'ята група - фізичні особи - підприємці та юридичні особи - суб'єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми, у яких протягом календарного року обсяг доходу не перевищує 20000000 гривень";

у пункті 291.5 після слова "третьої" доповнити словами "і п'ятої";

у пункті 291.6 після слова "третьої" доповнити словами "і п'ятої";

2) у статті 292:

в назві статті після слова "третьої" доповнити словами "і п'ятої";

у пункті 292.3:

в абзаці третьому після слова "третьої" доповнити словами "або п'ятої";

в абзаці четвертому слово "третьої" замінити словом "п'ятої";

у пункті 292.6:

в абзаці першому після слова "третьої" доповнити словами "або п'ятої";

в абзаці другому слово "третьої" замінити словом "п'ятої";

3) у статті 293:

у пункті 293.1 після слова "третьої" доповнити словами "і п'ятої";

пункт 293.3 викласти в такій редакції:

"293.3. Відсоткова ставка єдиного податку встановлюється у розмірі:

1) для третьої групи платників єдиного податку:

2 відсотки доходу - у разі сплати податку на додану вартість згідно з цим Кодексом;

4 відсотків доходу - у разі включення податку на додану вартість до складу єдиного податку.

2) для п'ятої групи платників єдиного податку:

3 відсотків доходу - у разі сплати податку на додану вартість згідно з цим Кодексом;

5 відсотків доходу - у разі включення податку на додану вартість до складу єдиного податку.

Для фізичних осіб - підприємців, які здійснюють діяльність з виробництва, постачання, продажу (реалізації) ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння, ставка єдиного податку встановлюється у розмірі, визначеному абзацом третім підпункту 1 або підпункту 2 пункту 293.3 цієї статті.";

у пункті 293.4:

в абзаці першому після слова "третьої" доповнити словами "і п'ятої";

у підпункті 1 цифри і слово "1, 2 і 3" замінити цифрами і словом "1, 2, 3 і 7";

у пункті 293.5:

в абзаці першому слово "третьої" замінити словом "п'ятої";

у підпункті 1 цифру "3" замінити цифрою "7";

у пункті 293.8:

в абзаці першому підпункту 1 слова "або третьої" замінити словами "третьої або п'ятої";

в абзаці першому підпункту 2 після слова "третьої" доповнити словами "або п'ятої";

підпункт 3 викласти в такій редакції:

"3) платники єдиного податку третьої групи, які перевищили у податковому (звітному) періоді обсяг доходу, визначений для таких платників у пункті 291.4 статті 291 цього Кодексу, в наступному податковому (звітному) кварталі за заявою переходять на застосування ставки єдиного податку, визначеної для платників єдиного податку п'ятої групи або відмовляються від застосування спрощеної системи оподаткування.

Такі платники до суми перевищення застосовують ставку єдиного податку у розмірі 15 відсотків.

Заява подається не пізніше 20 числа місяця, наступного за календарним кварталом, у якому допущено перевищення обсягу доходу.

Платники єдиного податку п'ятої групи (фізичні особи - підприємці), які перевищили у податковому (звітному) періоді обсяг доходу, визначений для таких платників у пункті 291.4 статті 291 цього Кодексу, до суми перевищення застосовують ставку єдиного податку у розмірі 15 відсотків, а також зобов'язані у порядку, встановленому цією главою, перейти на сплату інших податків і зборів, встановлених цим Кодексом.

Платники єдиного податку п'ятої групи (юридичні особи), які перевищили у податковому (звітному) періоді обсяг доходу, визначений для таких платників у пункті 291.4 статті 291 цього Кодексу, до суми перевищення застосовують ставку єдиного податку у подвійному розмірі ставок, визначених пунктом 293.3 цієї статті, а також зобов'язані у порядку, встановленому цією главою, перейти на сплату інших податків і зборів, встановлених цим Кодексом.

Заява подається не пізніше 20 числа місяця, наступного за календарним кварталом, у якому допущено перевищення обсягу доходу";

у підпункті 4:

в абзаці першому після цифри і слова "2 відсотки" доповнити словами і цифрою "або для п'ятої групи у розмірі 3 відсотки";

у підпункті "б" після цифри і слова "4 відсотки" доповнити словами і цифрою "або п'ятої групи, який обрав ставку єдиного податку в розмірі 5 відсотків";

у підпункті 5 після цифри "4" доповнити словом і цифрою "або 5" та після слова "третьої" доповнити словами "і п'ятої";

4) у статті 294:

у пункті 294.1:

в абзаці другому після слова "третьої" доповнити словами "і п'ятої";

у пункті 294.4:

абзац другий після слова "третьої" доповнити словами "або п'ятої";

5) у статті 295:

у пункті 295.3 після слова "третьої" доповнити словами "і п'ятої";

у пункті 295.4 після слова "третьої" доповнити словами "і п'ятої";

6) у статті 296:

у пункті 296.1:

абзац перший після слова "третьої" доповнити словами "і п'ятої";

абзац перший підпункту 296.1.1 після слів "третьої групи" доповнити словами "і платники єдиного податку п'ятої групи", після слова "доходів" доповнити словами "на власний вибір в електронній або паперовій формі та після слів "отриманих доходів" доповнити словами "за винятком випадків, коли розрахунки проводяться виключно в безготівковій формі.";

підпункт 296.1.2 після слів "третьої групи" доповнити словами "і платники єдиного податку п'ятої групи";

у підпункт 296.1.3 слово "третьої" замінити словом "п'ятої";

у пункті 296.5:

в абзаці першому підпункту 296.5.1 слова "або третьої" замінити словами "третьої або п'ятої";

абзац перший підпункту 296.5.3 викласти у такій редакції:

"296.5.3. Платники єдиного податку третьої і платники єдиного податку п'ятої (фізичні особи - підприємці) груп у податковій декларації окремо відображають:";

в абзаці першому підпункту 296.5.4 слова "третьої" замінити словом "п'ятої";

7) у статті 297:

у пункті 297.1:

у підпункті 3 слово та цифру "підпунктом 1" замінити словами та цифрами "абзацом другим підпункту 1 та підпункту 2";

у підпункті 4 після слова "третьої" доповнити словами "і п'ятої";

8) у статті 298:

у пункті 298.1:

абзац перший після слова "третьої" доповнити словами "і п'ятої";

в абзаці другому підпункту 298.1.2 після слова "третьої" доповнити словами "або п'ятої";

у підпункті 298.1.5 після слова "третьої" доповнити словами "або п'ятої";

у пункті 298.2:

абзац перший після слова "третьої" доповнити словами "і п'ятої";

у підпункті 298.2.3:

у підпункті 1 слова "першої і другої груп" замінити словами "першої - третьої груп";

у підпункті 2:

цифру "3" замінити цифрою "7";

слова "першої і другої груп" замінити словами "першої - третьої груп";

слова "для третьої групи" замінити словами "для п'ятої групи";

у підпункті 3 після слова "третьої групи" замінити словами "п'ятої групи";

у підпункті 7 після слова "податку" доповнити словами "(крім платників третьої та п'ятої груп)";

у пункті 298.6 після слова "третьої" доповнити словами "і п'ятої";

9) у статті 299:

у пункті 299.11:

абзац перший після слова "третьої" доповнити словами "і п'ятої";

10) у розділі XIX "Прикінцеві положення":

у підрозділі 8:

пункт 4 викласти в такій редакції:

"4. Платники єдиного податку третьої групи (юридичні особи), які перебували на обліку в контролюючих органах до 1 січня 2016 року, з 1 січня 2016 року вважаються платниками єдиного податку п'ятої групи відповідно до норм глави 1 розділу XIV цього Кодексу.

Платники єдиного податку третьої групи (фізичні особи), які перебували на обліку в контролюючих органах до 1 січня 2016 року і обсяг доходу яких за 2015 рік перевищує обсяг доходу, що встановлений для третьої групи платників єдиного податку, з 1 по 31 січня 2016 року повинні подати заяву до органів доходів і зборів про перехід на п'яту групу платників єдиного податку або перехід на сплату податків за загальною системою оподаткування. Особи, що подали такі заяви у зазначені строки, вважатимуться платниками єдиного податку п'ятої групи чи платниками податку за загальною системою оподаткування з 01.01.2016 року";

у підрозділі 10:

пункт 28 виключити.

2. У Законі України "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи" (Голос України, 2014 р., N 254, спецвипуск):

1) у Розділі I:

у пункті 110:

абзац шістнадцятий виключити;

2) у Розділі II:

абзаци шостий - восьмий пункту 1 виключити;

абзац третій пункту 3 виключити.

3. У Законі України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 38, ст. 315 із наступними змінами):

1) у статті 3:

у пункті 7:

в абзаці першому слова "якщо цим пунктом не передбачено подання інформації по дротових або бездротових каналах зв'язку" замінити словами "якщо копії сформованих реєстратором розрахункових операцій розрахункових документів і фіскальних звітних чеків в електронній формі по дротових або бездротових каналах зв'язку не подано до органів доходів і зборів";

пункт 9 доповнити словами "якщо копії сформованих реєстратором розрахункових операцій фіскальних звітних чеків в електронній формі по дротових або бездротових каналах зв'язку не подано до органів доходів і зборів";

пункт 13 доповнити словами "(такі вимоги не поширюються на фізичних осіб - підприємців, які є платниками єдиного податку п'ятої групи та не зареєстровані платниками податку на додану вартість)";

2) у статті 9:

пункт 8 виключити;

3) статтю 11 виключити;

4) статтю 12 після частини першої доповнити новою частиною другою та третьою такого змісту:

"Застосування реєстраторів розрахункових операцій суб'єктами господарювання може здійснюватись до дати їх виключення з Державного реєстру реєстраторів розрахункових операцій чи закінчення строку служби моделі реєстратора розрахункових операцій. Строк служби моделі реєстратора розрахункових операцій, що вводиться в експлуатацію після набрання чинності цього закону, обов'язково зазначається в експлуатаційних документах та може бути продовжений при проведенні доопрацювання моделі. Якщо строк служби моделі, що введені в експлуатацію до набрання чинності цього закону, не зазначений в експлуатаційних документах, то реєстратор розрахункових операцій може використовуватись до дати його виключення з Державного реєстру реєстраторів розрахункових операцій, але не менше 9 років з дати його виготовлення. "Інформація про прийняте рішення щодо виключення моделі з Державного реєстру обов'язково оприлюднюється органом доходів і зборів на його офіційному веб-сайті не пізніше як за шість місяців до дати виключення";

у зв'язку з цим частину другу та третю вважати частиною третьою та четвертою відповідно;

5) у статті 14:

пункт 1 доповнити словами наступного змісту:

"що затверджене Кабінетом Міністрів України";

пункт 2 викласти в такій редакції:

"2) у разі виходу з ладу реєстратора розрахункових операцій забезпечувати відновлення його роботи протягом 48 годин, але в будь-якому випадку не пізніше 5 робочих днів з моменту отримання повідомлення про вихід з ладу";

доповнити пунктом 3 наступного змісту:

"3) мати у своєму розпорядженні належним чином зареєстровані резервні реєстратори розрахункових операцій та у разі, якщо неможливо провести ремонт протягом 48 годин, забезпечувати їх підключення на період проведення ремонту";

у зв'язку з цим пункт 3 вважати пунктом 4;

6) у статті 17:

у пункті 1:

в абзаці першому після слів "робочого дня" доповнити словами "(за винятком випадків, коли така невідповідність становить більше 10 відсотків розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року)";

в абзаці четвертому слова "у п'ятикратному розмірі" замінити словом і цифрою "150 відсотків";

7) статтю 24 після частини першої доповнити новою частиною другою такого змісту:

"За невиконання центром сервісного обслуговування пунктів першого - четвертого статті 14 цього Закону, до нього застосовується фінансова санкція у розмірі сто неоподаткованих мінімумів доходів громадян";

8) доповнити статтею 30 наступного змісту:

"Стаття 30. Суб'єкти господарювання звільняються від відповідальності за неподання копій розрахункових документів, фіскальних звітних чеків, інформації про обсяг розрахункових операцій, виконаних в готівковій та/або в безготівковій формі, або про обсяг операцій з купівлі-продажу іноземної валюти, яка міститься в фіскальній пам'яті реєстраторів розрахункових операцій, по дротових або бездротових каналах зв'язку, якщо це було спричинено технічною несправністю модема чи технічними проблемами каналів зв'язку і зазначені документи та інформація були надіслані до органів доходів і зборів протягом двох наступних робочих днів".

II. Прикінцеві положення:

1. Цей Закон набирає чинності з дня наступного за днем його опублікування, крім пунктів 1 - 9 розділу I цього Закону, які набирають чинності з 01.01.2016 року.

2. Кабінету Міністрів України у двомісячний термін з дня опублікування цього Закону:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.

забезпечити перегляд та приведення відповідними центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

 

Голова Верховної Ради
України

 

 

* * *

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення правового регулювання діяльності суб'єктів господарювання - платників єдиного податку"

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

28 грудня 2014 року Верховна Рада України ухвалила Закон України "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи" N 71-VIII від 28.12.2014, що набув чинності 01.01.2015 року. Зазначеним законом передбачено скорочення кількості груп платників єдиного податку шляхом об'єднання третьої - шостої груп в одну третю групу, встановлено для них граничний обсяг річного доходу в розмірі 20000000 грн., без обмеження кількості найманих працівників, та зменшено на один відсоток розмір єдиного податку для третьої групи платників єдиного податку. Зазначеним законом також збільшено верхню межу доходу для платників єдиного податку другої групи з 1000000 грн. до 1500000 грн.

Разом з тим, зазначеним законом розширено сферу застосування реєстраторів розрахункових операцій (далі - РРО) і встановлено, що платники єдиного податку - третьої групи з 01.07.2015 року, а другої групи - з 01.01.2016 року зобов'язані використовувати у своїй діяльності РРО, за винятком суб'єктів господарювання, що займаються діяльністю на ринках і при продажу товарів у дрібнороздрібній торговій мережі через засоби пересувної мережі.

На даний час перша - третя групи платників єдиного податку не зобов'язані застосовувати РРО. Сама процедура придбання, встановлення і технічної експлуатації РРО вимагає суттєвих фінансових витрат, обтяжливих для суб'єктів господарювання з незначним рівнем доходів. Адміністративні витрати підприємців збільшуються ще й у зв'язку з тим, що чинне законодавство у зазначеній сфері передбачає досить жорсткі і суттєві (в грошовому еквіваленті) фінансові санкції за порушення встановленого порядку застосування РРО. Так само у багатьох випадках суб'єкти господарювання змушені нести відповідальність за порушення, що виникли не з їх вини, а через технічні проблеми функціонування РРО або через низький рівень послуг центрів сервісного обслуговування та неналежне виконання ними своїх обов'язків.

Якщо проаналізувати в сукупності усі зміни, передбачені законом N 71-VIII, з урахуванням економічних особливостей і реального фінансового становища суб'єктів господарювання, на яких поширюються його положення, то стає очевидним, що такі зміни були б виправданими і обґрунтованими з правової і економічної точки зору лише в тому разі, якщо фактичні річні доходи питомої частини платників єдиного податку другої і третьої груп сягали б вище половини нормативно визначених максимальних сум річного доходу для таких платників. Однак за реальних економічних умов склалося так, що переважну більшість платників єдиного податку другої і третьої груп на даний час складають фізичні особи - підприємці з невисоким рівнем доходів. Таким чином, поширення на них обтяжливих регуляторних вимог щодо обов'язковості використання РРО, що передбачають складну ресурсовитратну процедуру адміністрування, призведе до різкого підвищення адміністративних витрат для цієї категорії суб'єктів господарювання, погіршить їх фінансово-економічне становище. Як наслідок, впровадження вказаного закону може спричинити до припинення господарської діяльності значної кількості фізичних осіб - підприємців, які використовують спрощену систему оподаткування, або призвести до тінізації їх діяльності через надмірні фінансові затрати на придбання і обслуговування РРО та високі ризики значних фінансових санкцій за порушення порядку їх використання.

З огляду на зазначене можна зробити висновок, що закон N 71-VIII, який є регуляторним актом, не відповідає принципам збалансованості та ефективності державної регуляторної політики, визначеним ст. 4 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності". Зокрема, принцип ефективності полягає у забезпеченні досягнення внаслідок дії регуляторного акта максимально можливих позитивних результатів за рахунок мінімально необхідних витрат ресурсів суб'єктів господарювання, громадян та держави.

Таких проблем можна було б уникнути у разі, якщо б щодо закону N 71-VIII, як регуляторного акта, що передбачає суттєвий вплив на господарські відносини, на етапі підготовки до розгляду було проведено якісний аналіз регуляторного впливу проекту нормативно-правового акта та здійснено розрахунок адміністративних витрат, пов'язаних з реалізацією суб'єктами господарювання його положень.

Таким чином, в умовах поспішного прийняття необґрунтованого законодавчого акта сьогодні виникає нагальна необхідність виправлення його недоліків на законодавчому рівні та недопущення негативних соціально-економічних наслідків, пов'язаних з його впровадженням.

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою законопроекту є забезпечення ефективного (оптимального) правового регулювання діяльності фізичних осіб - підприємців, що є платниками єдиного податку, шляхом спрощення та підвищення прозорості процедур використання та сервісного обслуговування РРО, зменшення фінансових санкцій за порушення порядку їх використання.

Зазначеної мети буде досягнуто за допомогою:

- розмежування як платників єдиного податку суб'єктів мікропідприємництва і малого підприємництва (юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців) шляхом запровадження окремої п'ятої групи платників єдиного податку;

- спрощення процедури подання податкової звітності платниками єдиного податку третьої групи до органів доходів і зборів;

- усунення адміністративних та інших перешкод для суб'єктів господарювання - платників єдиного податку, пов'язаних із застосуванням РРО;

- зменшення і оптимізації фінансових санкцій щодо суб'єктів господарювання у разі вчинення порушень порядку використання РРО;

- створення економічних умов та правових гарантій для тривалого і раціонального використання РРО суб'єктами господарювання.

3. Загальна характеристика і основні положення проекту Закону

Законопроектом пропонується внести зміни до:

1. Податкового кодексу України щодо:

- виведення в окрему - п'яту - групу платників єдиного податку обсягом річного доходу до 20000000 грн. та віднесення до третьої групи платників єдиного податку фізичних осіб - підприємців з граничним обсягом доходу у розмірі 4500000 грн. (для платників ПДВ) та 4000000 грн. (для неплатників ПДВ) (ст. 291);

- встановлення для платників єдиного податку третьої групи річного податкового (звітного) періоду (ст. 294);

- скасування обов'язковості застосування РРО платниками єдиного податку другої і третьої груп з 01.07.2015 року та з 01.01.2016 року відповідно.

2. Закону України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" щодо:

- удосконалення процедур подання звітності в електронній формі з використанням РРО (ст. 3);

- уточнення терміну експлуатаційного використання РРО (ст. 12);

- більш чіткої правової регламентації процедури проведення ремонту РРО центрами сервісного обслуговування та конкретизації обов'язків таких центрів (ст. 14);

- зменшення (оптимізація) розміру фінансових санкцій за порушення порядку використання РРО суб'єктами господарювання (ст. 17 та ст. 30);

- встановлення відповідальності центрів сервісного обслуговування та запровадження фінансових санкцій за порушення покладених на них обов'язків (ст. 24).

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

Основними нормативно-правовими актами, які регулюють правовідносини у цій сфері, є Конституція України, Податковий кодекс України та Закон України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг".

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація положень проекту Закону не потребуватиме додаткових витрат з державного та місцевих бюджетів.

6. Обґрунтування очікуваних соціально-економічних, правових та інших наслідків застосування законопроекту після його прийняття

Прийняття законопроекту дозволить досягти таких позитивних соціально-економічних наслідків:

1) запобігти різкому погіршенню регуляторних умов для діяльності суб'єктів господарювання - платників єдиного податку внаслідок впровадження положень закону N 71-VIII, що не відповідають принципам збалансованості та ефективності державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності;

2) запобігти підвищенню адміністративних витрат суб'єктів господарювання - платників єдиного податку внаслідок застосування ними РРО за умов непрозорого функціонування ринку продажу та сервісного обслуговування засобі обліку розрахункових операцій;

3) забезпечити адекватне правове регулювання діяльності суб'єктів господарювання - платників єдиного податку з врахуванням соціально-економічних особливостей діяльності таких платників як господарюючих суб'єктів та їх реальних ресурсних можливостей;

4) створити оптимальні умови для здійснення діяльності суб'єктів господарювання - платників єдиного податку, збільшення обсягів їх доходів та створення ними нових робочих місць;

5) збалансувати відповідальність суб'єктів господарювання, які використовують РРО, з соціально-економічними наслідками шкоди, що завдана ними внаслідок порушення порядку використання РРО.

____________

Опрос