Идет загрузка документа (35 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно использования мелиорированных земель и мелиоративных систем (неофициальный текст)

Субъект законодательной инициативы
Проект, Неофициальный текст от 27.05.2015

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо використання меліорованих земель та меліоративних систем

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. Частину першу статті 63 Земельного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 3 - 4, ст. 27) після слова "каналів" доповнити словами "та закритих меліоративних мереж".

2. У статті 1 Закону України "Про трубопровідний транспорт" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 29, ст. 139; 2004 р., N 15, ст. 228; 2007 р., N 33, ст. 440; 2010 р., N 48, ст. 566):

1) абзац другий після слів "щодо магістральних трубопроводів доповнити словами "та трубопроводів меліоративних систем";

2) в абзаці третьому слова ", меліоративні системи" виключити.

3. У Законі України "Про меліорацію земель" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 11, ст. 90; 2006 р., N 22, ст. 184, ст. 199; 2009 р., N 42, ст. 634; 2011 р., N 11, ст. 69; 2014 р., N 6 - 7, ст. 80):

1) статтю 1 викласти в такій редакції:

"Стаття 1. Визначення термінів

У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:

меліорація земель - система заходів, спрямована на докорінне поліпшення властивостей ґрунтів з метою підвищення їх родючості;

меліоративні заходи - будівництво і експлуатація меліоративних систем та мереж, їх інженерної інфраструктури та окремо розташованих гідротехнічних споруд, обводнення пасовищ, створення захисних лісових насаджень, проведення культуртехнічних робіт, робіт з поліпшення хімічних і фізичних властивостей ґрунтів, поліпшення земель з несприятливими водоповітряними режимами та гідрогеологічними умовами, у тому числі наукове, організаційне та виробничо-технічне забезпечення таких робіт;

меліоровані землі - угіддя, на яких здійснені меліоративні заходи відповідно до затвердженої в установленому порядку проектної документації;

меліоративна система - технологічно цілісна інженерна система будь-якої форми власності, яка складається з однієї або кількох меліоративних мереж та призначена для забезпечення оптимального водного, теплового, повітряного і поживного режиму ґрунтів на меліорованих землях;

державна меліоративна система - технологічно цілісна інженерна система, що перебуває у державній власності, в управлінні центрального органу виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері розвитку водного господарства, і задовольняє державні потреби в басейновому, міжрегіональному, міжгосподарському розподілі водних ресурсів та захисті сільських територій від підтоплення та затоплення;

меліоративна мережа - комплекс технологічно пов'язаних між собою об'єктів інженерної інфраструктури (каналів, насосних станцій, трубопроводів, пристроїв, регулюючих та інших споруд), призначених для подавання та розподілу води безпосередньо на меліорованих землях або відведення води з таких земель;

міжгосподарська меліоративна мережа - меліоративна мережа, яка призначена для здійснення меліоративних заходів на землях двох або більше землекористувачів (землевласників);

внутрішньогосподарська меліоративна мережа - меліоративна мережа, яка призначена для здійснення меліоративних заходів на меліорованих землях одного землекористувача (землевласника);

комунальна меліоративна мережа - меліоративна мережа, що перебуває у власності територіальних громад сіл, селищ і міст;

моніторинг зрошуваних та осушуваних земель - комплекс спеціальних робіт, які включають збирання, оброблення, зберігання та передачу інформації про стан меліорованих земель і меліоративних систем, їх водний баланс, а також аналіз, оцінку та прогнозування можливого впливу меліоративних заходів на навколишнє природне середовище;

інженерна інфраструктура меліоративної системи - комплекс гідротехнічних, водогосподарських та інших об'єктів меліоративної системи (водоймищ, каналів, насосних станцій, гребель, дамб, колекторів, трубопроводів, водозаборів, пристроїв, регулюючих та інших споруд), під час взаємодії яких здійснюється управління водним, тепловим, повітряним і поживним режимом ґрунтів на меліорованих землях;

закрита меліоративна мережа - меліоративна мережа, що складається з трубопроводів або дренажних систем та підземних колекторів;

меліоративна система індивідуального користування - меліоративна система, що перебуває у власності або користуванні окремої юридичної особи або громадянина;

окремо розташовані гідротехнічні споруди - інженерні споруди та пристрої, що не входять до складу меліоративних систем, які забезпечують регулювання, підйом, подачу, розподіл води, що подається споживачам, а також окремі споруди для захисту сільських населених пунктів від підтоплення та затоплення (крім гідротехнічних споруд рибогосподарських технологічних водойм).";

2) у частині першій статті 2 слова "Законом України "Про охорону навколишнього природного середовища" замінити словами "законами України "Про охорону навколишнього природного середовища", "Про правовий режим земель охоронних зон об'єктів магістральних трубопроводів", "Про трубопровідний транспорт";

3) у назві розділу III, назві та тексті статті 9 слова "інженерна інфраструктура меліоративних систем та її окремі об'єкти" в усіх відмінках замінити словами "меліоративні системи та мережі, їх інженерна інфраструктура та окремо розташовані гідротехнічні споруди" у відповідному відмінку;

4) статті 10 - 12 викласти у такій редакції:

"Стаття 10. Виключне право на державні меліоративні системи, їх інженерну інфраструктуру та окремо розташовані гідротехнічні споруди

Право власності на державні меліоративні системи, їх інженерну інфраструктуру та окремо розташовані гідротехнічні споруди належить виключно державі.

Стаття 11. Право власності на міжгосподарські меліоративні мережі, їх інженерну інфраструктуру та окремо розташовані гідротехнічні споруди

Міжгосподарські меліоративні мережі, їх інженерна інфраструктура та окремо розташовані гідротехнічні споруди можуть перебувати у державній власності або у власності територіальних громад сіл, селищ і міст.

Порядок набуття і реалізації права власності та правовий режим спільної власності на міжгосподарські меліоративні мережі, їх інженерну інфраструктуру та окремо розташовані гідротехнічні споруди визначаються законами України.

Стаття 12. Право власності на внутрішньогосподарські меліоративні мережі, їх інженерну інфраструктуру та окремо розташовані гідротехнічні споруди

Об'єкти внутрішньогосподарських меліоративних мереж, їх інженерна інфраструктура та окремо розташовані гідротехнічні споруди можуть перебувати у спільній власності територіальних громад сіл, селищ і міст або у власності юридичних осіб та громадян з урахуванням обмежень і обтяжень у використанні ділянок меліорованих земель, установлених Земельним кодексом України.";

5) у статті 13:

абзац п'ятий виключити;

абзац сьомий викласти у такій редакції:

"визначення порядку розроблення та погодження загальнодержавних, міждержавних і місцевих програм меліорації земель, проведення інвентаризації та паспортизації державних меліоративних систем;";

абзац дев'ятий виключити;

6) у статті 14:

абзац другий частини першої викласти у такій редакції:

"проведення державної експертизи проектів державних цільових, міждержавних і місцевих програм, нормативно-правових актів та методичних документів з питань меліорації земель відповідно до Закону України "Про екологічну експертизу";";

абзац другий частини другої викласти у такій редакції:

"погодження проектів державних цільових, міждержавних та місцевих програм меліорації, проведення в установленому законодавством порядку державної експертизи землевпорядної документації;";

7) у статті 15:

у частині першій слова "обласні та районні" замінити словами "та місцеві";

в абзаці сьомому слова "організація і" замінити словом "забезпечення";

абзац десятий викласти у такій редакції:

"забезпечення збереження та раціонального використання меліоративних систем, а також державного майна та майна, що належить Автономній Республіці Крим, підприємствами, установами та організаціями, які здійснюють експлуатацію меліоративних систем та нагляд за станом меліорованих земель;";

у частині другій слова "обласні та районні" замінити словами "та місцеві";

8) абзаци третій і п'ятнадцятий статті 16 виключити;

9) абзац шостий пункту "а" частини другої статті 18 виключити;

10) у статті 21:

назву статті викласти у такій редакції:

"Стаття 21. Будівництво меліоративних систем та мереж, їх інженерної інфраструктури та окремо розташованих гідротехнічних споруд";

частини першу і другу викласти у такій редакції:

"Проектна документація на будівництво нових і реконструкцію наявних меліоративних систем та мереж, їх інженерної інфраструктури та окремо розташованих гідротехнічних споруд розробляється у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері містобудування.

Проектна документація на будівництво і реконструкцію меліоративних систем та мереж, їх інженерної інфраструктури та окремо розташованих гідротехнічних споруд підлягає експертизі, яка проводиться відповідно до статті 31 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності".";

11) у статті 24:

частину четверту і п'яту викласти у такій редакції:

"Окремі об'єкти інженерної інфраструктури державних меліоративних систем можуть використовуватися для потреб, не пов'язаних з меліорацією земель, виключно на підставі проектів реконструкції, технічного переоснащення таких об'єктів, розроблених відповідно до статті 21 цього Закону та затверджених у порядку, що встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Експлуатація державних меліоративних систем здійснюється підприємствами, установами та організаціями, які належать до сфери управління центрального органу виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері розвитку водного господарства.";

у частині шостій слова "міжгосподарських меліоративних систем, які перебувають у комунальній власності, а також внутрішньогосподарських меліоративних систем" замінити словами "меліоративних систем та мереж, їх інженерної інфраструктури та окремо розташованих гідротехнічних споруд, які перебувають у власності територіальних громад сіл, селищ і міст, юридичних осіб та громадян";

доповнити статтю частинами такого змісту:

"Списання державних меліоративних систем, їх інженерної інфраструктури та окремо розташованих гідротехнічних споруд здійснюється в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Списання меліоративних систем та мереж, їх інженерної інфраструктури та окремо розташованих гідротехнічних споруд, які перебувають у недержавній власності, здійснюється в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища.";

12) у статті 25:

назву статті викласти у такій редакції:

"Порядок використання меліорованих земель"

частину третю виключити;

доповнити статтю частинами такого змісту:

"Користувачі та власники меліорованих земель зобов'язані:

дотримуватись організаційних, екологічних і технологічних правил і положень, які сприяють раціональному використанню земель і вод;

нести відповідальність за стан використання меліорованих земель і моніторинг навколишнього природного середовища в зоні впливу меліоративної системи згідно із законодавством;

забезпечити у разі зміни форми власності цілісне використання меліорованих земель у єдиному масиві сукупно та суміжно розташованих індивідуальних земельних ділянок в одному полі чи групі компактно розташованих полів;

використовувати меліоровані землі згідно з проектами організації та розвитку лісового господарства, проектами землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь, без порушення технологічної цілісності меліоративних систем та режиму їх функціонування;

забезпечити збереження меліоративних систем та мереж, їх інженерної інфраструктури та окремо розташованих гідротехнічних споруд за умови недопущення погіршення їх технічного стану.

Нормативи екологічно безпечного зрошення, осушення та управління поливами або водовідведенням установлюються залежно від еколого-меліоративного стану угідь, якості зрошувальної води, біологічної потреби культур та ризику розвитку процесів деградації ґрунтів.

Власники або користувачі земельних ділянок, на яких розташовані меліоративні системи та мережі, їх інженерна інфраструктура та окремо розташовані гідротехнічні споруди, що не перебувають у їх власності, зобов'язані забезпечити безперешкодний доступ обслуговуючому персоналу до таких систем та їх експлуатацію.

Переведення немеліорованих земель у меліоровані та меліорованих земель у немеліоровані здійснюється відповідно до порядку, затвердженого Кабінетом Міністрів України.";

13) у статті 27:

назву статті викласти у такій редакції:

"Стаття 27. Контроль за станом експлуатації меліоративних систем і використанням меліорованих земель";

доповнити статтю частиною такого змісту:

"Громадський контроль здійснюється в порядку, визначеному законодавством України.";

14) статтю 28 викласти у такій редакції:

"Стаття 28. Джерела фінансування витрат на меліорацію земель

Фінансування витрат на будівництво і експлуатацію меліоративних систем та мереж, їх інженерної інфраструктури та окремо розташованих гідротехнічних споруд, на проведення моніторингу зрошуваних та осушуваних земель, інвентаризацію меліорованих земель, інвентаризацію та паспортизацію меліоративних систем та мереж, наукове, організаційне і виробничо-технічне забезпечення таких робіт здійснюється за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів (крім витрат на будівництво і експлуатацію меліоративних систем, їх інженерної інфраструктури та окремо розташованих гідротехнічних споруд, які надані у концесію), інших не заборонених законодавством джерел.";

15) у статті 29:

частину першу викласти у такій редакції:

"За рахунок коштів державного бюджету фінансуються витрати на будівництво, експлуатацію, капітальний ремонт, інвентаризацію та паспортизацію державних меліоративних систем та мереж, їх інженерної інфраструктури та окремо розташованих гідротехнічних споруд, на проведення моніторингу зрошуваних та осушуваних земель, інвентаризацію меліорованих земель, включаючи наукове, організаційне і виробничо-технічне забезпечення таких робіт.";

частину третю викласти у такій редакції:

"За рахунок коштів місцевого бюджету фінансуються витрати на експлуатацію меліоративних систем та мереж, які перебувають у власності територіальних громад сіл, селищ і міст, включаючи утримання підприємств, установ і організацій, які за дорученням центрального органу виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері розвитку водного господарства, організовують або виконують безпосередньо роботи з експлуатації таких систем та мереж.";

доповнити статтю після частини третьої новою частиною такого змісту:

"Фінансування витрат на експлуатацію меліоративних систем індивідуального користування здійснюється за рахунок суб'єктів господарювання.".

У зв'язку з цим частину четверту вважати частиною п'ятою;

частину п'яту викласти у такій редакції:

"Дія цієї статті не поширюється на фінансування витрат на будівництво, капітальний ремонт і експлуатацію меліоративних систем та мереж, їх інженерну інфраструктуру та окремо розташовані гідротехнічні споруди, які надані у концесію.";

16) частину третю статті 31 виключити;

17) у частині першій статті 33:

доповнити частину після абзацу восьмого новим абзацом такого змісту:

"знищенні об'єктів інженерної інфраструктури та окремо розташованих гідротехнічних споруд меліоративних систем та мереж;".

У зв'язку з цим абзац дев'ятий вважати абзацом десятим;

в абзаці десятому слова "порушенні встановленого порядку ведення книги історії полів" замінити словами "недотриманні встановлених Кабінетом Міністрів України нормативів оптимального співвідношення культур у сівозмінах в різних природно-сільськогосподарських регіонах, а також порушенні встановленого порядку ведення книги історії полів";

18) у тексті Закону слова "загальнодержавних і міжгосподарських" замінити словом "державних", а слова "проектування, будівництво (реконструкція)", "проектування і будівництво (реконструкція)", "проектування, будівництво і реконструкція" в усіх відмінках замінити словом "будівництво" у відповідному відмінку.

4. У Законі України "Про правовий режим земель охоронних зон об'єктів магістральних трубопроводів" (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., N 37, ст. 371):

1) абзац шостий частини першої статті 1 після слів "щодо магістральних трубопроводів" доповнити словами "та трубопроводів меліоративних систем";

2) у статті 5:

частину першу після слова "етиленопроводів" доповнити знаком і словами ", трубопроводів меліоративних систем.";

доповнити статтю частиною шостою такого змісту:

"6. До складу об'єктів магістральних трубопроводів меліоративних систем належать:

лінійна частина магістральних трубопроводів меліоративних систем з відгалуженнями, запірною арматурою, переходами через природні та штучні перешкоди, пересіканням з підземними комунікаціями, вузлами підключення насосних станцій, вузлами вимірювання витрат води;

лінії та споруди технологічного зв'язку, засоби автоматики і телемеханіки, установки електрохімічного захисту трубопроводів від корозії;

лінії електропередачі та споруди електропостачання і дистанційного управління запірною арматурою;

протиерозійні та захисні споруди об'єктів магістральних трубопроводів меліоративних систем;

дороги, розміщені вздовж трас магістральних меліоративних трубопроводів;

майданчики складування аварійного запасу труб, трубопровідних деталей та запірної арматури;

головні та проміжні перекачувальні насосні станції, лінії електропередачі та споруди енергопостачання зазначених об'єктів;

інші об'єкти, що забезпечують безпеку та надійну експлуатацію магістральних трубопроводів меліоративних систем.".

II. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

 

Голова Верховної Ради
України

В. ГРОЙСМАН

 

* * *

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо використання меліорованих земель та меліоративних систем"

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо використання меліорованих земель та меліоративних систем" (далі - законопроект) розроблено відповідно до Коаліційної угоди та Програми діяльності Кабінету Міністрів України у 2015 році, доручень Кабінету Міністрів України щодо відновлення системи зрошуваного землеробства та для врегулювання питань, пов'язаних із використанням меліорованих земель і меліоративних систем.

Внаслідок реформування агропромислових підприємств, які у своїй діяльності використовували меліоровані землі та меліоративні системи, кількість водокористувачів збільшилася у декілька разів, змінилася структура та належність внутрішньогосподарських меліоративних фондів. Така ситуація призвела до пограбування трубопроводів, руйнування окремих елементів меліоративних мереж, порушення їх технологічної цілісності, розкрадання дощувальних машин і зниження рівня використання меліорованих земель, особливо зрошуваних.

Згідно з інвентаризацією, яка проведена відповідно до доручення Кабінету Міністрів України від 24.04.2013 N 17038/1/1-13, встановлено, що з наявних 2,2 млн. га зрошуваних земель не використовується у зрошуваному землеробстві 1,4 млн. га і лише 738 тис. га можна поливати без додаткових капітальних вкладень, а на площі 885 тис. га можливо відновити зрошуване землеробство.

Основними причинами, які обумовлюють недостатній рівень використання зрошувальних систем в Україні, є:

- незадовільний технічний стан інженерної інфраструктури внутрішньогосподарських систем (926 тис. га);

- відсутність дощувальних машин (660 тис. га);

- незадовільний технічний стан насосно-силового обладнання внутрішньогосподарських систем (122 тис. га);

- незадовільний гідрогеолого-меліоративний стан (10 тис. га).

Це, а також порушення технологій вирощування сільськогосподарських культур, структури посівних площ, вкрай низький рівень ресурсного забезпечення обумовили низький рівень використання зрошуваних земель і, як наслідок, втрату ними ролі страхового фонду в ресурсному та продовольчому забезпеченні держави.

У зв'язку з розпаюванням земель, залишаються невирішеними проблеми доступу до інженерної інфраструктури меліоративних систем, які знаходяться у державній власності. Особливо це ускладнює доступ до обслуговування закритих трубопроводів. Проведення ремонтних робіт на таких землях у вегетаційний період веде до відшкодування вартості пошкодженого врожаю.

Внесення запропонованих законопроектом змін до законодавчих актів, які діють у сфері меліорації земель, дозволять врегулювати питання забезпечення безперешкодного доступу до закритої меліоративної мережі під час обслуговування, ремонту та проведення аварійних робіт.

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою прийняття законопроекту є забезпечення на законодавчому рівні основних засад щодо відновлення ролі меліорованих земель у продовольчому та ресурсному забезпеченні держави, встановлення відповідальності за недбале ставлення до меліорованих земель та меліоративних систем, використання зрошуваних земель у поливному режимі, збереження і відтворення родючості ґрунтів, зменшення навантаження на державний бюджет при прийнятті безхазяйних об'єктів інженерної інфраструктури внутрішньогосподарських меліоративних систем зрошуваного землеробства до державної власності.

Законопроектом пропонується внести зміни:

до Земельного кодексу України стосовно: визначення земельних ділянок смуг відведення з особливим режимом використання під закриті меліоративні мережі зрошувальних і осушувальних систем з метою забезпечення їх експлуатації; використання меліорованих земель за призначенням, зокрема зрошуваних земель у поливному режимі;

до Закону України "Про правовий режим земель охоронних зон об'єктів магістральних трубопроводів" у частині віднесення до складу об'єктів магістральних трубопроводів об'єктів закритої мережі меліоративних систем, які визначені Законом України "Про трубопровідний транспорт", з метою дотримання правового режиму земель охоронних зон;

до Закону України "Про меліорацію земель" у частині визначення: сталих понять та термінів, які використовуються в загальнодержавних, наукових, розпорядчих документах, але не врегульовані на законодавчому рівні; статусу меліоративних систем та права власності на них; повноважень органів виконавчої влади та місцевого самоврядування у сфері меліорації; експлуатації та списання меліоративних систем; фінансового забезпечення заходів з меліорації земель та відповідальності за порушення законодавства про меліорацію земель.

3. Правові аспекти

У даній сфері правового регулювання діють такі нормативно-правові акти:

Водний кодекс України.

Земельний кодекс України.

Закон України "Про меліорацію земель".

Закон України "Про трубопровідний транспорт".

Закон України "Про регулювання містобудівної діяльності".

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Законопроект не потребує додаткових видатків з Державного бюджету України та місцевих бюджетів.

5. Позиція заінтересованих органів

Законопроект потребує погодження з Міністерством аграрної політики та продовольства України, Міністерством фінансів України, Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Міністерством юстиції України, Міністерством енергетики та вугільної промисловості України, Державним агентством земельних ресурсів України, Державним агентством лісових ресурсів України, Державною регуляторною службою України.

6. Регіональний аспект

Законопроект передбачає вирішення питання ефективного використання меліорованих земель та інженерної інфраструктури меліоративних систем, що дозволить розв'язати проблеми раціонального використання водних ресурсів, збереження та відтворення родючості меліорованих земель, зменшення залежності вирощування сільськогосподарських культур від несприятливих погодних умов та інше.

61. Запобігання дискримінації

У законопроекті відсутні положення, які містять ознаки дискримінації. Громадська антидискримінаційна експертиза проекту акта проведена громадською радою при Держводагентстві 28.02.2013 (протокол N 8).

7. Запобігання корупції

У законопроекті відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Проект закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо використання меліорованих земель та меліоративних систем" було розглянуто 02.08.2012 на громадській раді при Держводагентстві. З метою отримання пропозицій та зауважень громадськості законопроект розміщено на урядовому інформаційно-комунікаційному ресурсі - сайті "Громадянське суспільство і влада" та на сайті Держводагентства.

9. Позиція соціальних партнерів

Даний законопроект не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Законопроект є регуляторним актом.

Оцінка можливості впровадження акта та виконання його вимог суб'єктами господарювання висока.

З прийняттям запропонованого законопроекту створюється правова основа для приведення нормативно-правових актів у відповідність з чинним законодавством.

Прийняття законопроекту надасть можливість чітко врегулювати відносини між суб'єктами господарювання.

Досягненням установлених цілей у разі прийняття запропонованого регуляторного акта буде вирішення питання ефективного використання меліорованих земель та інженерної інфраструктури меліоративних систем, що дозволить розв'язати проблеми раціонального використання водних ресурсів, збереження та відтворення родючості меліорованих земель, зменшення залежності вирощування сільськогосподарських культур від несприятливих погодних умов.

Зокрема, запровадження змін до Земельного кодексу України, Законів України "Про правовий режим земель охоронних зон об'єктів магістральних трубопроводів" та "Про меліорацію земель" дозволить забезпечити продовольчу безпеку держави та цілісність функціонування меліоративних систем для отримання гарантованого та стабільного врожаю культур на меліорованих землях.

101. Вплив реалізації на ринок праці.

Реалізація законопроекту не вплине на ринок праці.

11. Прогноз результатів

Прийняття законопроекту сприятиме реалізації державної політики щодо розвитку меліорації земель, збереження та ефективного використання меліоративних систем, створенню результативного механізму для припинення порушень законодавства у сфері меліорації земель та усунення їх негативних наслідків.

 

Міністр екології та природних
ресурсів України

І. А. Шевченко

Опрос