Идет загрузка документа (110 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении формы акта (справки) о результатах проверки плательщика налогов по вопросам полноты начисления и уплаты налогов во время осуществления контролируемой(их) операции(й) и Требований к его (ее) составлению (неофициальный текст)

Субъект законодательной инициативы
Проект, Неофициальный текст от 10.06.2015

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

 

м. Київ

 

Про затвердження форми акта (довідки) про результати перевірки платника податків з питань повноти нарахування і сплати податків під час здійснення контрольованої(их) операції(й) та Вимог до його (її) складення

Відповідно до підпункту 39.5.2.17 підпункту 39.5.2 пункту 39.5 статті 39 розділу I Податкового кодексу України

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

форму акта (довідки) про результати перевірки платника податків з питань повноти нарахування і сплати податків під час здійснення контрольованої(их) операції(й);

Вимоги до складення акта (довідки) про результати перевірки платника податків з питань повноти нарахування і сплати податків під час здійснення контрольованої(их) операції(й).

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства доходів і зборів України від 24 грудня 2013 року N 843 "Про затвердження форми акта (довідки) про результати проведення перевірки платника податків з питань повноти нарахування і сплати податків та зборів під час здійснення контрольованої(их) операції(й) та Вимог до його (її) складення", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 22 січня 2014 року за N 126/24903.

3. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України в установленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Голову Державної фіскальної служби України Насірова Р. М. та заступника Міністра фінансів України Макеєву О. Л.

 

Міністр

Н. Яресько

 

Форма

Акт (довідка) N _______________
про результати перевірки платника податків

________________________________________________________________________________
(повне та скорочене (за наявності) найменування юридичної особи / прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи -
підприємця, код за ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для
фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки
платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті))

з питань повноти нарахування і сплати податків під час здійснення контрольованої(их) операції(й)

________________
(місце складення)

__.__.____
(дата)

Відповідно до пункту 39.5 статті 39 розділу I Податкового кодексу України, на підставі наказу
_____________________________________________________________________________________

                                              (найменування контролюючого органу)

від __.__.____ N ________ ______________________________________________________________
             (дата)               (номер)                                         (назва наказу про проведення перевірки)
_____________________________________________________________________________________
            (посади, прізвища, імена, по батькові посадових осіб контролюючого(их) органу(ів), які проводили перевірку)
проведено перевірку з питань повноти нарахування і сплати податків під час здійснення контрольованої(их) операції(й) __________________________________________________________
              (відомості про платника податків: повне та скорочене (за наявності) найменування юридичної особи/прізвище,
_____________________________________________________________________________________
         ім'я, по батькові фізичної особи - підприємця, код за ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника
_____________________________________________________________________________________
          податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від
_____________________________________________________________________________________
                прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний
_____________________________________________________________________________________
                                                               контролюючий орган і мають відмітку у паспорті))
з ___________________________________________________________________________________
                (відомості про контрагента(ів): повне та скорочене (за наявності) найменування / прізвище, ім'я, по батькові,
_____________________________________________________________________________________
                 код за ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для
_____________________________________________________________________________________
                      фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера
_____________________________________________________________________________________
             облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у _____________________________________________________________________________________
                                   паспорті), місцезнаходження / місце проживання, для нерезидента код в країні його реєстрації)
по __________________________________________________________________________________
                              (найменування операції(й), опис групи однорідних операцій, номер(и) та дата(и) договору(ів))
за період з __.__.____ по __.__.____.
                           (дата)                          (дата)

Копію наказу ________________________________________________________________________
                                                 (реквізити (дата, номер, назва) наказу контролюючого органу про проведення перевірки)
вручено посадовій особі платника податків _______________________________________________
                                                                                                                   (посада, прізвище, ім'я, по батькові платника
_______________________________________________________________ під розписку __.__.____.
                          податків або уповноваженого представника, якому вручено)                                                       (дата вручення)
Копію наказу ________________________________________________________________________
                                            (реквізити (дата, номер, назва) наказу контролюючого органу про продовження перевірки)
вручено посадовій особі платника податків _______________________________________________
                                                                                                                       (посада, прізвище, ім'я, по батькові платника
__________________________________________________ під розписку __.__.____ (заповнюється
         податків або уповноваженого представника, якому вручено)                                        (дата вручення)
у разі прийняття рішення про продовження перевірки).

Письмове повідомлення про дату початку та місце проведення перевірки
надіслано платнику податків рекомендованим листом ______________________________________
                                                                                                                                      (реквізити (дата, номер, назва) листа
________________________________ із повідомленням про вручення або вручено посадовій особі
                        контролюючого органу)
_____________________________________________________________________________________
                    (посада, прізвище, ім'я, по батькові платника податків або уповноваженого представника, якому вручено
___________________ під розписку __.__.____.
          повідомлення)                                           (дата вручення)

З направленням на проведення перевірки _________________________________________________
                                                                                                                      (відомості про реквізити направлення)
ознайомлені __________________________________________________________________________
                                                     зазначається дата і час ознайомлення, посади, прізвища, ім'я, по батькові посадових
_____________________________________________________________________________________
      (службових) осіб платника податків, що ознайомились з направленням на проведення перевірки або реквізити акта
_____________________________________________________________________________________
                              про відмову від підпису (у випадку відмови платника платника розписатись у направленні)

Відомості про інформування платника податків щодо поточного стану проведення перевірки відповідно до підпункту 39.5.2.8 пункту 39.5 статті 39 розділу I Податкового кодексу України:
_____________________________________________________________________________________
       (зазначаються реквізити листів контролюючого органу, якими платника податків проінформовано про поточний
_____________________________________________________________________________________
                                                                                      стан проведення перевірки)

I. Загальні положення

1.1. Місце проведення перевірки: ________________________________________________________.
                                                                                                              (адреса місця проведення перевірки)

1.2. Перевірку розпочато __.__.____, закінчено __.__.____.
                                                         (дата початку)                   (дата закінчення)

За рішенням __________________________________________________________________________
                                        (посада, прізвище, ініціали керівника (заступника керівника) Державної фіскальної служби
_______ від __.__.____ N _________ та згідно з наказом _____________________________________
України)                     (дата)             (номер)                                                              (реквізити (дата, номер, назва) наказу
________________________________________________________ строк проведення перевірки було
                           контролюючого органу про продовження перевірки)
продовжено до _______________________________________________________________________.
                                                                                          (дата, до якої було продовжено строк перевірки)

Підстави продовження строку проведення перевірки:
_____________________________________________________________________________________.
                                          (зазначаються підстави для продовження строку проведення перевірки)

1.3. Посадовими особами, відповідальними за фінансово-господарську діяльність платника податків в періоді, що перевіряється, були/є (керівник (самозайнята особа), головний бухгалтер або особи, які виконували їх обов'язки):

__________________________________
(посада)

__________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

за період з __.__.____ по __.__.____ (або по останній день періоду, що перевіряється)
                            (дата)                   (дата)
згідно з наказом (іншим документом про призначення) ______________________________________
                                                                                                                                                   (реквізити (дата, номер, назва)
___________________________________________________. Наказ (інший документ) про звільнення
                             наказу (іншого документа) про призначення)
_____________________________________________________________________________________;
                                               (реквізити (дата, номер, назва) наказу (іншого документа) про звільнення)

__________________________________
(посада)

__________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

за період з __.__.____ по __.__.____ (або по останній день періоду, що перевіряється)
                              (дата)                         (дата)
згідно з наказом (іншим документом про призначення) ______________________________________
                                                                                                                                              (реквізити (дата, номер, назва)
___________________________________________________. Наказ (інший документ) про звільнення
                              наказу (іншого документа) про призначення)
_____________________________________________________________________________________.
                                                  (реквізити (дата, номер, назва) наказу (іншого документа) про звільнення)

1.4. Взято на облік платників податків ___.___.____ за _______________________________________
                                                                                              (дата)                                (податковий номер або серія та номер
_____________________________________________________________________________________
           паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного
______________________________________________________________________________________
             номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають
______________________________________________________________________________________
                                                                                                     відмітку у паспорті))

Станом на ___.___._____ (дату складення акта) перебуває на обліку в __________________________
                                  (дата)                                                                                                                                       (найменування
_____________________________________________________________________________________.
                                                                                      контролюючого органу)

1.5. У періоді, за який проводилась перевірка, індивідуальний податковий номер платника податку на додану вартість ________________, зареєстрований
                                                      (номер)
платником податку на додану вартість з __.__.____ по __.__.____.
                                                                                                  (дата)                        (дата)

Причини анулювання реєстрації платника податку на додану вартість (зазначаються у разі анулювання реєстрації платника податку на додану вартість):
______________________________________________________________________________________

1.6. Дані про розмір статутного капіталу платника податків, його засновників, розмір їх внесків до статутного капіталу, форму внесення:
_____________________________________________________________________________________

1.7. Перелік відокремлених підрозділів платника податків:
_____________________________________________________________________________________
              (назва та місцезнаходження відокремлених підрозділів платника податків, форма власності, найменування
_____________________________________________________________________________________
                                                     контролюючого(их) органу, у якому перебувають на обліку)

1.8. Інформація про основні види економічної діяльності платника податків:
______________________________________________________________________________________
                                            (зазначаються назви і коди відповідно до Класифікації видів економічної діяльності)
______________________________________________________________________________________

1.9. Відомості про попередні перевірки:
______________________________________________________________________________________
                           (зазначається інформація про реквізити актів (довідок) про результати документальних перевірок, ______________________________________________________________________________________
                  що стосуються предмета контрольованої(их) операції(ій), та відомості на якому етапі знаходиться реалізація
______________________________________________________________________________________
                           матеріалів цих перевірок, у тому числі про проведення в попередньому(іх) періоді(ах) перевірок
_____________________________________________________________________________________
                                      контрольованої(их) операції(й) або зазначається, що такі перевірки не проводились)

1.10. Інформація про наявність та умови договору між великим платником податків та Державною фіскальною службою України щодо узгодження цін у контрольованих операціях:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

II. Описова частина

2.1. Підстави віднесення операції(ій) до контрольованої(их):
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

2.2. Підстави визнання осіб-сторін контрольованої(их) операції(ій) пов'язаними:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

2.3. Загальний опис діяльності групи (включаючи материнську компанію та її дочірні підприємства):
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

2.4. Відомості щодо подання інформації про здійснені контрольовані операції, звіту про контрольовані операції та документації з трансфертного ціноутворення:

1) відомості щодо подання звіту про контрольовані операції:
_____________________________________________________________________________________
            (інформація про подання (неподання) звіту, включення (невключення) до звіту контрольованої(их) операції(й), _____________________________________________________________________________________
                     що перевіряється(ються), у разі невключення контрольованої(их) операції(й) до звіту (неподання звіту) - _____________________________________________________________________________________;
                                                                             зазначення обставин її(їх) виявлення)

2) відомості щодо подання інформації про здійснені контрольовані операції:
_____________________________________________________________________________________
       (зазначаються реквізити декларації податку на прибуток підприємств, в якому зазначено інформацію про здійснені
_____________________________________________________________________________________
                контрольовані операції, або інформація про невключення контрольованої(их) операції(й) до декларації
_____________________________________________________________________________________;
                                                                                 із описом обставин її(їх) виявлення)

3) відомості про документацію з трансфертного ціноутворення:
_____________________________________________________________________________________
                                                 (інформація щодо запитів Державної фіскальної служби України про подання
_____________________________________________________________________________________
          документації щодо окремих контрольованих операцій, які перевірялись (у разі їх надсилання) та інформація про
_____________________________________________________________________________________.
                     надання/ненадання документації з трансфертного ціноутворення платником податків та інформація про _____________________________________________________________________________________.
                                                   притягнення до відповідальності (у разі ненадання документації))

2.5. Перелік документів, що використані під час перевірки (по групах):
_____________________________________________________________________________________

2.6. Опис контрольованої(их) операції(й):
_____________________________________________________________________________________
                       (зазначається опис контрольованої(их) операції(й), умови її здійснення, умови та строки здійснення,
_____________________________________________________________________________________
                                                             розрахунків за цією(цими) операцією(ями))

2.7. Опис товарів (робіт, послуг), які є предметом контрольованої(их) операції(й):
_____________________________________________________________________________________
                      (зазначаються фізичні характеристики, якість і репутація на ринку, країна походження і виробника, _____________________________________________________________________________________
                          наявність товарного знаку та інша інформацію, пов'язана з якісними характеристиками товару
_____________________________________________________________________________________
                                                                                          (роботи, послуги)

2.8. Під час перевірки проведено такі заходи податкового контролю:
_____________________________________________________________________________________
                                          (відомості про заходи податкового контролю, проведені при здійсненні перевірки)
_____________________________________________________________________________________

2.9. Інформація про проведення зустрічних звірок:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

2.10. Інформація про проведення опитування посадових осіб та/або працівників платників податків, які є сторонами контрольованих операцій:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

2.11. Відомості про надсилання запитів до іноземних державних органів щодо надання інформації, необхідної для встановлення відповідності умов контрольованої(их) операції(ій) принципу "витягнутої руки"
_____________________________________________________________________________________
                          (зазначаються реквізити та зміст запитів та отриманих відповідей від іноземних державних органів)
_____________________________________________________________________________________

2.12. Метод (комбінація методів) встановлення відповідності умов контрольованої(их) операції(ій) принципу "витягнутої руки", використаний платником податків:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

2.13. Метод (комбінація методів) встановлення відповідності умов контрольованої(их) операції(ій) принципу "витягнутої руки", використаний контролюючим органом, та, у разі застосування іншого методу (комбінації методів), ніж використані платником податків, опис доказів того, платником податків застосований метод (комбінація методів), що не дає змогу найбільш обґрунтовано встановити відповідність умов контрольованої(их) операції(ій) принципу "витягнутої руки":
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

2.14. Інформація про джерела інформації, які містять відомості, що дають можливість співставити комерційні та фінансові умови операції згідно з підпунктом 39.2 пункту 39.2 статті 39 розділу I Податкового кодексу України:

1) перелік джерел інформації, використаних платником податків для встановлення відповідності умов контрольованої(их) операції(ій) принципу "витягнутої руки":
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

2) перелік джерел інформації, використаних контролюючим органом для встановлення відповідності умов контрольованої(их) операції(ій) принципу "витягнутої руки":
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

2.15. Коригування ціни контрольованої(их) операції(й) і сум податкових зобов'язань (у разі проведення):

1) самостійне коригування:
_____________________________________________________________________________________
                    (зазначається інформація про проведення самостійного коригування ціни контрольованої операції і сум
_____________________________________________________________________________________
                                                                                       податкових зобов'язань)

2) пропорційне коригування:
_____________________________________________________________________________________

                (зазначається інформація про проведення пропорційного коригування ціни контрольованої операції і сум
_____________________________________________________________________________________
                                                                                      податкових зобов'язань)

2.16. Факти відхилення умов контрольованої(их) операції(ій) від умов, що відповідають принципу "витягнутої руки":
_____________________________________________________________________________________
                 (вказуються документально підтверджені факти відхилення умов контрольованої(их) операції(ій) від умов,
_____________________________________________________________________________________
       що відповідають принципу "витягнутої руки", та обґрунтування того, що таке відхилення спричинило заниження
_____________________________________________________________________________________
                                                                                                сум податків)

III. Висновки

Перевіркою встановлено:

3.1. __________________________________________________________________________________
           (опис виявлених перевіркою порушень податкового законодавства з питань правильності, повноти нарахування
_____________________________________________________________________________________
         і сплати податку на прибуток підприємств та податку на додану вартість під час здійснення контрольованої(их) -
_____________________________________________________________________________________
       операції(й) з посиланням на відповідні нормативно-правові акти або зазначення відомостей про відсутність фактів
_____________________________________________________________________________________
                                                                                                 зазначених порушень)

1) розрахунок суми заниження податку на прибуток підприємств:

N з/п

Звітний період

Тип декларації (звітна, уточнююча)

Дата подання та реєстраційний номер

За даними платника
(декларації)

За даними перевірки

Відхилення

Об'єкт оподаткування (+, -)

Податок на прибуток за звітний період

Об'єкт оподаткування (+, -)

Податок на прибуток за звітний період

Об'єкт оподаткування (+, -)
(гр. 7 - гр. 5)

Податок на прибуток за звітний період
(гр. 8. - гр. 6)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) розрахунок суми заниження податку на додану вартість:

N з/п

Звітний період

Тип декларації (звітна, уточнюючий розрахунок)

Дата подання та реєстра-
ційний номер

За даними платника
(декларації, розрахунка)

Позитивне (від'ємне) значення різниці між сумою податкового зобов'язання та сумою податкового кредиту(+, -)

Залишок від'ємного значення попереднього звітного періоду, що включається до складу податкового кредиту поточного звітного періоду

Сума, що підлягає бюджетному відшкодуванню

Сума податку на додану вартість, що підлягає нарахуванню

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

За даними перевірки

Відхилення

Позитивне (від'ємне) значення різниці між сумою податкового зобов'язання та сумою податкового кредиту(+, -)

Залишок від'ємного значення попереднього звітного періоду, що включається до складу - податкового кредиту поточного звітного періоду

Сума, що підлягає бюджетному відшкодуванню

Сума податку на додану вартість, що підлягає нарахуванню

Позитивне (від'ємне) значення різниці між сумою податкового зобов'язання та сумою податкового кредит (+, -) (гр. 9 - гр. 5)

Залишок від'ємного значення попереднього звітного періоду, що включається до складу податкового кредиту поточного звітного періоду (г р. 10 - г р. 6)

Сума, що підлягає бюджетному відшкодуванню (гр. 11 - гр. 7)

Сума податку на додану вартість, що підлягає нарахуванню (гр. 12 - гр. 8)

9

10

11

12

13

14

15

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. __________________________________________________________________________________
               (зазначаються відомості про інші встановлені перевіркою факти порушень податкового законодавства та інші
_____________________________________________________________________________________.
                                            виявлені перевіркою обставини (у разі встановлення та/або виявлення))

У разі незгоди з висновками перевірки або фактами та даними, викладеними в акті про результати перевірки контрольованої(их) операції(їй), платник податків має право подати свої заперечення протягом 30 днів з дня отримання акта. При цьому платник податків має право подати разом із запереченнями або в погоджений строк документи (їх завірені копії), що підтверджують обґрунтованість заперечень.

Особи, які проводили перевірку:

___________________________________
(посада особи контролюючого органу, яка
проводила перевірку)

__________________
(підпис)

_______________________
(ініціали, прізвище)

___________________________________
(посада особи контролюючого органу, яка
проводила перевірку)

__________________
(підпис)

_______________________
(ініціали, прізвище)

Платник податків (або його представник):

__________________________________
(посада)

__________________
(підпис)

_______________________
(ініціали, прізвище)

Примітка*: ___________________________________________________________________________

Підтверджую, що первинні, бухгалтерські та інші документи, використані при проведенні перевірки, достовірні, надані в повному обсязі, а додаткові (інші) документи, що свідчать про діяльність суб'єкта господарювання (спростовують викладені в акті перевірки факти) за період, що перевіряється, відсутні.

__________________________________
(посада)

__________________
(підпис)

_______________________
(ініціали, прізвище)

Примітка**: __________________________________________________________________________

Акт (довідку) складено у двох примірниках.

Додатки: на ________ аркушах.

З обов'язками, правами, відповідальністю суб'єктів господарювання, порядком надання заперечень (зауважень) та оскарження рішень контролюючих органів ознайомлений(а), один примірник акта (довідки) з додатками на ___ аркушах отримав(ла) __.__.____ року.

__________________________________
(посада)

__________________
(підпис)

_______________________
(ініціали, прізвище)

Примітка***: _________________________________________________________________________

____________
* У разі відмови платника податків або його представника від підписання акта (довідки) про результати перевірки посадовими особами контролюючого органу зазначається інформація про відмову та складення відповідного акта, що засвідчує факт такої відмови.

** У разі незгоди з висновками перевірки або фактами та даними, викладеними в акті (довідці) про результати перевірки, платником податків або його представником зазначається інформація про незгоду та подання зауважень (заперечень) разом з актом у строки, визначені Податковим кодексом України.

*** У разі відмови платника податків або його представника від отримання примірника акта (довідки) перевірки чи неможливості його вручення з будь-яких причин зазначається інформація про відмову отримання (неможливість вручення) та складення відповідного акта, що засвідчує ці факти.

 

Директор Департаменту податкової,
Митної політики та методології
бухгалтерського обліку

М. О. Чмерук

 

Вимоги до складення акта (довідки) про результати перевірки платника податків з питань повноти нарахування і сплати податків під час здійснення контрольованої(их) операції(й)

I. Загальні положення

1.1. Ці Вимоги розроблено відповідно до вимог підпункту 39.5.2.17 підпункту 39.5.2 пункту 39.5 статті 39 розділу I Податкового кодексу України для застосування посадовими особами контролюючих органів при оформленні результатів документальних перевірок платників податків з питань повноти нарахування і сплати податків під час здійснення контрольованої(их) операції(й) (далі - перевірка).

1.2. Результати перевірки оформлюються у формі акта або довідки. У разі встановлення під час перевірки порушень норм податкового законодавства з питань повноти нарахування і сплати податків під час здійснення контрольованої(их) операції(й) складається акт про результати перевірки, а у разі відсутності порушень - довідка про результати перевірки.

1.3. Акт (довідка) про результати перевірки повинен (повинна) бути складений(а) на паперовому носії державною мовою і мати наскрізну нумерацію сторінок.

1.4. В акті (довідці) про результати перевірки не допускаються виправлення цифрових показників, дат та інших даних.

1.5. У разі необхідності використання у змісті акта (довідки) про результати перевірки скорочених назв і загальноприйнятих абревіатур при першому вживанні відповідне словосполучення зазначається повністю з одночасною вказівкою в дужках його скороченої назви або абревіатури, яка буде використовуватись далі в тексті.

1.6. Усі вартісні показники відображаються у національній валюті України, а показники, виражені в іноземній валюті, підлягають відображенню в акті (довідці) про результати перевірки з одночасним зазначенням їх еквівалента у національній валюті за офіційним курсом гривні до іноземних валют, встановленим Національним банком України на дату проведення фінансово-господарської операції, якщо інше не встановлено законом.

1.7. Акт про результати перевірки повинен містити систематизований виклад виявлених у ході перевірки фактів порушень податкового законодавства з питань повноти нарахування і сплати податків під час здійснення контрольованої(их) операції(й).

1.8. За результатами перевірки в акті про результати перевірки викладаються всі суттєві обставини фінансово-господарської діяльності платника податків, які мають відношення до фактів виявлених порушень податкового законодавства з питань повноти нарахування і сплати податків під час здійснення контрольованої(их) операції(й), завищення бюджетного відшкодування, від'ємного значення суми податку на додану вартість або від'ємного значення об'єкта оподаткування податком на прибуток.

1.9. Факти виявлених порушень податкового законодавства з питань повноти нарахування і сплати податків під час здійснення контрольованої(их) операції(й) викладаються в акті про результати перевірки чітко, об'єктивно та в повній мірі із посиланням на первинні документи, регістри бухгалтерського обліку, інші документи, пов'язані зі сплатою податків, ведення яких передбачено законодавством, або отримані від підприємств, установ, у тому числі іноземних держав, правоохоронних органів, та інші інформаційні джерела та матеріали, що підтверджують наявність зазначених фактів.

1.10. Інформація, що міститься в акті (довідці) про результати перевірки, не підлягає розголошенню посадовими особами контролюючих органів, а також передаванню до інших органів, за винятком випадків, передбачених законодавством.

II. Зміст акта (довідки) про результати перевірки

2.1. Акт (довідка) про результати перевірки складається з чотирьох частин: вступної, загальних положень, описової частини та висновку. До акта додаються інформативні додатки.

2.2. Вступна частина акта (довідки) про результати перевірки повинна містити такі дані:

1) реквізити наказу контролюючого органу про проведення перевірки;

2) посаду, прізвище, ім'я, по батькові посадових осіб контролюючого(их) органу(ів), які проводили перевірку;

3) повне і скорочене (за наявності) найменування юридичної особи/ прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - підприємця, код за ЄДРПОУ/ реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті), місцезнаходження/місце проживання;

4) повне і скорочене (за наявності) найменування/прізвище, ім'я, по батькові, код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті), місцезнаходження/місце проживання контрагента(ів);

5) найменування операції(й), опис групи однорідних операцій, щодо яких проводиться перевірка, номер та дату відповідного договору(ів);

6) період, за який проводилась перевірка платника податку;

7) підстави для проведення перевірки відповідно до Податкового кодексу України. У випадку проведення перевірки з підстав,визначених підпунктом в) пункту 39.5.2.1 пункту 39.5 статті 39 розділу I Податкового кодексу України зазначаються реквізити повідомлення про виявлені контрольовані операції, надісланого до Державної фіскальної служби України, назва контролюючого органу, яким виявлено контрольовані операції, та реквізити акта про результати проведення перевірки в якому зафіксовано факт виявлення контрольованих операцій, звіт про які не подано;

8) інформацію про надсилання (вручення) платнику податків копії наказу контролюючого органу про проведення перевірки, про продовження перевірки, письмового повідомлення про дату початку та місце проведення перевірки, направлення на проведення перевірки;

9) відомості про інформування платника податків щодо поточного стану проведення перевірки відповідно до підпункту 39.5.2.8 пункту 39.5 статті 39 розділу I Податкового кодексу України.

2.3. Загальна частина акта (довідки) про результати перевірки повинна містити такі дані:

1) місце проведення перевірки;

2) строк проведення перевірки (дату початку та дату закінчення перевірки) із зазначенням строку продовження перевірки;

3) інформацію про посадових осіб платника податків або його представників, відповідальних за фінансово-господарську діяльність за період, що перевіряється (прізвище, ім'я, по батькові керівника (самозайнятої особи), головного бухгалтера або осіб, які виконували їх обов'язки, інформацію щодо наказів про призначення та звільнення із займаної посади). У разі якщо протягом періоду, що перевіряється, відбувались зміни у складі зазначених осіб, то перелік цих осіб наводиться із зазначенням періоду, протягом якого вказані особи займали відповідні посади відповідно до наказів, розпоряджень, протоколів зборів засновників та інших документів про призначення, звільнення з посади, про виконання обов'язків;

4) відомості про взяття на облік платників податків, реєстраційні дані платника податку на додану вартість;

5) дані про розмір статутного капіталу платника податків, його засновників, розмір їх внесків до статутного капіталу, форму внесення;

6) перелік відокремлених підрозділів платника податків, із зазначенням їх назв та місцезнаходження;

7) інформація про основні види економічної діяльності платника податків відповідно до Класифікації видів економічної діяльності;

8) відомості про попередні перевірки стосовно предмета контрольованої(их) операції(ій), із зазначенням реквізитів актів (довідок) про результати перевірок, про етапу реалізації матеріалів перевірок;

9) інформацію про наявність та умови договору між великим платником податків та Державною фіскальною службою України щодо узгодження цін у контрольованих операціях (при укладенні такого договору);

2.4. Описова частина акта (довідки) про результати перевірки повинна містити такі дані:

1) підстави віднесення операції(й) до контрольованої(их). При здійсненні перевірки відносно контрольованої(их) операції(й), здійсненої(их) між пов'язаними особами, зазначаються обставини, що були підставою для визнання сторін операції пов'язаними особами;

2) загальний опис діяльності групи (включаючи материнську компанію та її дочірні підприємства);

3) відомості про подання звіту про контрольовані операції, про включення (або невключення) контрольованої(их) операції(й), що перевіряється(ються), до звіту. У разі невключення контрольованої(их) операції(й) до звіту зазначаються обставини їх виявлення;

4) відомості щодо подання інформації про здійснені контрольовані операції із зазначенням реквізитів податку на прибуток підприємств, в якому наведено цю інформацію. У разі невключення інформації про контрольовану(і) операцю(ії) до декларації зазначаються обставини їх виявлення;

5) відомості щодо запитів Державної фіскальної служби України про подання документації щодо окремих контрольованих операцій, які перевірялись (у разі їх надсилання), інформація про надання документації з трансфертного ціноутворення платником податків;

6) відомості про документи, які було використано при проведенні перевірки (повні назви, дати, номери документів, за необхідності - згруповані за типом та винесені в окремий додаток до акта (довідки) про результати перевірки);

7) опис контрольованої(их) операції(й), умови її здійснення, умови та строки здійснення, розрахунків за цією(цими) операцією(ями);

8) опис товарів (робіт, послуг), які є предметом контрольованої(их) операції(й), в якому зазначаються фізичні характеристики, якість і репутація на ринку, країна походження і виробника, наявність товарного знаку та інша інформацію, пов'язана з якісними характеристиками товару (роботи, послуги);

9) відомості щодо заходів податкового контролю, проведених при здійсненні перевірки контрольованої(их) операції(й): проведення експертизи, залучення фахівців, експертів та перекладачів, інші потрібні відомості;

10) інформацію про проведення зустрічних звірок;

11) інформацію про проведення опитування посадових осіб та/або працівників платників податків, які є сторонами контрольованих операцій;

12) відомості про надсилання запитів до іноземних державних органів щодо надання інформації, необхідної для встановлення відповідності умов контрольованої(их) операції(ій) принципу "витягнутої руки";

13) метод (комбінація методів), використаний(і) платником податків, для визначення відповідності умов контрольованої(их) операції(ій) принципу "витягнутої руки";

14) метод (комбінація методів) встановлення відповідності умов контрольованої(их) операції(ій) принципу "витягнутої руки", використаний(і) контролюючим органом під час перевірки. При цьому, у разі застосування контролюючим органом іншого методу (комбінації методів), ніж використані платником податків, зазначається опис доказів того, платником податків застосований метод (комбінація методів), що не дає змогу найбільш обґрунтовано встановити відповідність умов контрольованої(их) операції(ій) принципу "витягнутої руки";

15) перелік джерел інформації, які містять відомості, що дають можливість співставити комерційні та фінансові умови операції згідно з підпунктом 39.2 пункту 39.2 статті 39 розділу I Податкового кодексу України, використані платником податків та контролюючим органом для встановлення відповідності умов контрольованої(их) операції(ій) принципу "витягнутої руки";

16) інформацію про самостійне коригування та пропорційне коригування ціни контрольованої(их) операції(й) і сум податкових зобов'язань (у разі проведення);

17) відомості про документально підтверджені факти відхилення умов контрольованої(их) операції(ій) від умов, що відповідають принципу "витягнутої руки", а також обґрунтування того, що такі відхилення призвели до заниження суми податків, або зазначається інформація про відсутність таких фактів;

18) у разі встановлення перевіркою порушень податкового законодавства за кожним відображеним в акті фактом порушення:

чітке викладення змісту порушення з посиланням на відповідні нормативно-правові акти, що порушені платником податків, із зазначенням періоду (місяць, квартал, рік) фінансово-господарської діяльності платника податків, контрагентів, господарської операції, в результаті якої здійснено це порушення (при цьому (у разі наявності) до акта додаються письмові пояснення посадових осіб платника податків або його представників щодо встановлених порушень);

оцінку розбіжностей між заявленими у звіті про контрольовані операції та податкових деклараціях (уточнюючих розрахунках) даними, пов'язаними з нарахуванням та сплатою податків, та даними, встановленими у ході перевірки;

зазначення первинних документів, на підставі яких вчинено записи у податковому та бухгалтерському обліку, з наведенням регістрів бухгалтерського обліку, кореспонденції рахунків операцій та інших документів, пов'язаних з обчисленням і сплатою податків, та доказів, що підтверджують наявність факту порушення (у разі відсутності первинних документів або ненадання для перевірки первинних та інших документів, що підтверджують факт порушення, - зазначення переліку цих документів);

у разі відмови посадових осіб платника податків або його представників надати копії документів посадовій особі контролюючого органу - відображення факту відмови та факту складання відповідного акта (із зазначенням посади, прізвища, імені, по батькові платника податків (його представника) та переліку документів, які йому запропоновано подати);

у разі надання посадовими особами платника податків або його представниками письмових пояснень щодо встановлених порушень податкового законодавства та/або причин ненадання первинних та інших документів, що підтверджують встановлені порушення, або їх копій - відображення фактів надання таких пояснень;

19) зміст описової частини акта (довідки) про результати перевірки повинен відповідати таким вимогам:

повнота та комплексність відображення суттєвих факторів та обставин, які мають значення для встановлення повноти нарахування та сплати податків та дають можливість зробити висновок про недотримання (порушення) податкового законодавства;

обґрунтованість, повне та всебічне дослідження встановлених під час перевірки фактів порушення податкового законодавства;

чітке, лаконічне, послідовне та доступне викладення тексту;

системність викладення (виявлені факти однотипних порушень та порушень, які повторюються, групуються у відомості залежно від характеру порушень та видів податків, на несплату (неповну сплату) яких такі порушення вплинули, в розрізі відповідних податкових періодів).

2.5. Висновок акта (довідки) про результати перевірки повинен містити такі дані:

1) стислий опис виявлених перевіркою порушень податкового законодавства з питань повноти нарахування і сплати податків під час здійснення контрольованої(их) операції(й) з посиланням на відповідні нормативно-правові акти, що порушені платником податків, або загальний висновок про відсутність таких порушень;

2) розрахунок суми заниження податку на прибуток підприємств та податку на додану вартість, що спричинено відхиленням умов контрольованої(их) операції(ій) від умов, що відповідають принципу "витягнутої руки";

3) відомості про інші встановлені перевіркою факти порушень податкового законодавства та інші виявлені перевіркою обставини (у разі встановлення та/або виявлення);

4) у разі отримання під час перевірки копій документів, які підтверджують факт виявленого порушення, - запис з відображенням підстав для отримання;

5) зазначення права платника податків подати заперечення за результатами проведеної перевірки;

6) відображення кількості складених примірників акта (довідки) про результати перевірки, додатків до нього (неї) та відмітку про вручення одного примірника посадовим особам платника податків або його представникам.

III. Інформативні додатки до акта (довідки) про результати перевірки

3.1. Залежно від результатів перевірки до інформативних додатків належать:

відомості або таблиці, у яких згруповані факти однотипних порушень та порушень, що повторюються;

розрахунки донарахованих сум податків, а також розрахунки зменшення від'ємного значення об'єкта оподаткування податком на прибуток, зменшення заявленої до відшкодування з бюджету суми податку на додану вартість, зменшення від'ємного значення суми податку на додану вартість у розрізі податкових періодів;

пояснення, зауваження або заперечення посадових осіб платника податків чи його представників щодо виявлених порушень або з інших питань, що виникли під час перевірки;

матеріали зустрічних звірок, реєстри, у яких зазначається інформація про надіслані запити на їх проведення до інших контролюючих органів та отримані відповіді;

завірені в установленому законодавством порядку копії документів та інші матеріали, що підтверджують наявність фактів порушень податкового законодавства (у випадку їх отримання);

опис отриманих копій документів;

матеріали, що підтверджують факти відхилення умов контрольованої операції від умов, що відповідають принципу "витягнутої руки";

інші матеріали, що мають значення для прийняття податкового повідомлення-рішення за результатами перевірки та вжиття інших заходів.

3.2. Усі додатки, які містять інформацію про діяльність платника податку (крім додатків, що містять інформацію службового характеру, у тому числі інформацію про опрацювання встановлених ризикових операцій та аналіз фінансово-господарської діяльності платника податків, матеріали зустрічних звірок, реєстр направлених запитів та документацію, що надана платником податків), та відомості або таблиці, у яких згруповані факти однотипних порушень та порушень, які повторюються, підписуються посадовими особами контролюючого органу, які здійснили перевірку, та посадовими особами платника податків або його представниками.

Додатки, що містять інформацію з обмеженим доступом, реєстр направлених запитів та документацію, що надана платником податків, додаються до примірника акта (довідки) про результати перевірки, який залишається в контролюючому органі.

3.3. Додатки до акта (довідки) про результати перевірки є його невід'ємною частиною.

IV. Підписання акта (довідки) про результати перевірки

4.1. До підписання акта (довідки) про результати перевірки враховуються пояснення (у разі їх надання), надані посадовими особами платника податків або його представниками під час перевірки.

4.2. Акт (довідка) про результати перевірки складається у двох примірниках, підписується посадовими особами контролюючого органу, які проводили перевірку, та реєструється в контролюючому органі, який проводив перевірку, протягом п'яти робочих днів з дня, що настає за днем закінчення установленого для проведення перевірки строку (для платників податків, які мають філії та/або перебувають на консолідованій сплаті, - протягом 10 робочих днів).

При цьому строк складення акта (довідки) про результати перевірки не зараховується до строку проведення перевірки, встановленого Податковим кодексом України, з урахуванням його продовження.

4.3. Акт (довідка) про результати перевірки протягом двох робочих днів з дати його складення (реєстрації) вручається посадовим особам платника податків або його представникам, під розписку.

У разі відмови посадових осіб платника податків або його представників від підписання акта (довідки) про результати перевірки посадовими особами контролюючого органу складається відповідний акт, що засвідчує факт такої відмови.

При цьому в акті відмови від підпису зазначається про ознайомлення (чи відмову від ознайомлення) посадових осіб платника податків або його представників зі змістом акта (довідки) про результати перевірки, обов'язками, правами і відповідальністю платника податків.

Один примірник акта (довідки) про результати перевірки з відповідними додатками у день його підписання чи відмови від підписання вручається або надсилається платнику податків чи його представнику.

4.4. У разі відмови платника податків або його представників від отримання примірника акта (довідки) про результати перевірки чи неможливості його вручення та підписання у зв'язку з відсутністю платника податків або його представників за місцезнаходженням такий акт (довідка) надсилається платнику податків у порядку, визначеному статтею 58 глави 4 розділу II Податкового кодексу України для надсилання (вручення) податкових повідомлень-рішень. У таких випадках контролюючим органом складається відповідний акт.

4.5. Реєстрація актів (довідок) про результати перевірок здійснюється в єдиному Журналі реєстрації актів (довідок) перевірок, який ведеться контролюючим органом.

При цьому в акті (довідці) про результати перевірки на першому аркуші зазначаються дата реєстрації акта (довідки) про результати перевірки та номер акта (довідки) перевірки, який складається через дріб із порядкового номера єдиного Журналу реєстрації актів (довідок) перевірок, коду структурного підрозділу контролюючого органу, який проводив перевірку, коду за ЄДРПОУ/реєстраційного номера облікової картки платника податків або серії та номера паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті) та символів "КО".

Акти про відмову від підписання, про відмову посадових осіб платника податків або його представників від отримання примірника акта (довідки) про результати перевірки або неможливість його (її) вручення та підписання у зв'язку з відсутністю платника податків або його представників за місцезнаходженням реєструються в єдиному Спеціальному журналі реєстрації актів в контролюючому органі.

4.6. У разі незгоди платника податків або його представників з висновками перевірки чи фактами та даними, викладеними в акті (довідці) про результати перевірки, вони мають право подати свої заперечення контролюючому органу, який проводив перевірку, протягом 30 календарних днів з дня отримання акта (довідки), які у випадку їх подання є невід'ємною частиною (додатком) акта (довідки) перевірки.

Такі заперечення розглядаються контролюючим органом протягом 30 робочих днів, що настають за днем їх отримання, та платнику податків надсилається відповідь у порядку, визначеному статтею 58 глави 4 розділу II Податкового кодексу України для надсилання (вручення) податкових повідомлень-рішень.

Платник податків (його уповноважена особа та/або представник) має право брати участь у розгляді заперечень, про що такий платник податків зазначає у запереченнях.

У разі якщо платник податків виявив бажання взяти участь у розгляді його заперечень до акта (довідки) про результати перевірки, контролюючий орган зобов'язаний повідомити такого платника податків про місце і час проведення такого розгляду.

Таке повідомлення надсилається платнику податків у порядку, встановленому статтею 42 глави 1 розділу II Податкового кодексу України, не пізніше наступного робочого дня з дня отримання від нього заперечень, але не пізніше ніж за два робочих дні до дня їх розгляду.

За результатами розгляду заперечень складається висновок довільної форми, у якому зазначаються наведені в акті (довідці) про результати перевірки висновки, факти та дані, відносно яких надано заперечення платником податків, короткий зміст заперечень, наводиться обґрунтування позиції контролюючого органу стосовно кожного питання, порушеного в запереченнях, та підбивається підсумок щодо обґрунтованості заперечень.

Висновок підписується посадовими особами контролюючого органу, які проводили перевірку, їх безпосередніми керівниками, а також іншими посадовими особами контролюючого органу, які були залучені до розгляду заперечень, та затверджується керівником контролюючого органу, посадові особи якого проводили перевірку.

Висновок у день його затвердження реєструється в єдиному Спеціальному журналі реєстрації висновків контролюючого органу.

Зазначений висновок є складовою частиною (додатком) матеріалів перевірки та залишається в контролюючому органі.

4.7. Один примірник акта (довідки) про результати перевірки та інших матеріалів перевірки зберігається у справі платника податків, яка ведеться контролюючим органом, що проводив перевірку.

Строк зберігання актів (довідок) про результати перевірки та інших матеріалів перевірки контрольованої(их) операції(й) в контролюючих органах становить 5 років.

 

Директор Департаменту податкової,
митної політики та методології
бухгалтерського обліку

М. О. Чмерук

 

* * *

АНАЛІЗ ВПЛИВУ РЕГУЛЯТОРНОГО АКТА
до проекту наказу Міністерства фінансів України "Про затвердження форми акта (довідки) про результати перевірки платника податків з питань повноти нарахування і сплати податків під час здійснення контрольованої(их) операції(й) та Вимог до його (її) складення"

1. Проблема, яку передбачається розв'язати шляхом державного регулювання

Видання проекту наказу Міністерства фінансів України "Про затвердження форми акта (довідки) про результати перевірки платника податків з питань повноти нарахування і сплати податків під час здійснення контрольованої (их) операції (й) та Вимог до його (її) складення" зумовлено набранням 1 січня 2015 року чинності Законом України від 28 грудня 2014 року N 72-VIII "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення податкового контролю за трансфертним ціноутворенням" (далі - Закон N 72).

Законом N 72 статтю 39 Податкового кодексу України (далі - Кодекс) викладено в новій редакції.

Зокрема, пп. 39.5.2.17 пп. 39.5.2 п. 39.5 ст. 39 Кодексу визначено, що форма акта (довідки) про результати перевірки контрольованої операції та вимоги до його (її) складення встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.

Водночас Положенням про Державну фіскальну службу України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 21 травня 2014 р. N 236, встановлено, що Голова Державної фіскальної служби України вносить на розгляд Міністра фінансів України проекти нормативно-правових актів Мінфіну з питань, що належать до компетенції Державної фіскальної служби України. У зв'язку з цим форма акта (довідки) про результати перевірки платника податків з питань повноти нарахування і сплати податків під час здійснення контрольованої(их) операції(й) та Вимоги до його (її) складення підлягає затвердженню Міністерством фінансів України.

2. Цілі державного регулювання

Основною метою підготовки проекту наказу є затвердження форми акта (довідки) про результати перевірки платника податків з питань повноти нарахування і сплати податків під час здійснення контрольованої(их) операції(й) та Вимог до його (її) складення.

3. Визначення альтернативних способів досягнення зазначених цілей та аргументи щодо переваги обраного способу

Досягнути основної мети регуляторного акта можливо тільки шляхом затвердження форми акта (довідки) про результати перевірки платника податків з питань повноти нарахування і сплати податків під час здійснення контрольованої(их) операції(й) та Вимог до його (її) складення, що забезпечить дотримання вимог пп. 39.5.2.17 п.п. 39.5.2 п. 39.5 ст. 39 Кодексу.

Отже, інших альтернативних способів досягнення основної мети, ніж прийняття зазначеного регуляторного акта, не існує.

4. Механізм, який застосовується для розв'язання проблеми, і відповідні заходи

Досягнення цілей державного регулювання відбувається шляхом прийняття проекту наказу.

5. Обґрунтування можливостей досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Прийняття наказу забезпечить виконання положень пп. 39.5.2.17 пп. 39.5.2 п. 39.5 ст. 39 Кодексу та фіксацію в акті про результати перевірки контрольованої операції документально підтверджених фактів відхилення умов контрольованої операції від умов, що відповідає принципу "витягнутої руки", обґрунтування того, що таке відхилення спричинило заниження суми податку, розрахунку суми такого заниження.

6. Очікувані результати прийняття акта

Сфера впливу

Вигоди

Витрати

Інтереси держави

Виконання вимог пп. 39.5.2.17 пп. 39.5.2 п. 39.5 ст. 39 Кодексу

Витрати державного та місцевих бюджетів відсутні

Інтереси суб'єктів господарювання

Виконання вимог пп. 39.5.2.17 пп. 39.5.2 п. 39.5 ст. 39 Кодексу

Витрати, пов'язані із запровадженням проекту наказу, у платників податків відсутні

7. Строки дії акта

Під час дії положень пп. 39.5.2.17 пп. 39.5.2 п. 39.5 ст. 39 Кодексу.

8. Показники результативності акта

Прийняття проекту наказу відповідатиме реалізації єдиної політики у сфері трансфертного ціноутворення.

Рівень поінформованості суб'єктів господарювання з основних положень акта високий. Цей рівень забезпечується опублікуванням регуляторного акта на офіційному порталі Державної фіскальної служби України та Міністерства фінансів України з метою ознайомлення із запропонованими положеннями суб'єктів господарювання.

Реалізація проекту наказу не потребує додаткових матеріальних та інших витрат.

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватись відстеження результативності акта

Відстеження результативності регуляторного акта здійснюється відповідно до статті 10 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".

Для базового відстеження будуть використані зауваження та пропозиції суб'єктів господарювання, на яких поширюється дія регуляторного акта, та їх аналіз.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта здійснюватиметься через рік від дня набрання ним чинності.

Періодичне відстеження результативності регуляторного акта здійснюватиметься раз на кожні три роки, починаючи з дня закінчення заходів із повторного відстеження результативності цього акта.

 

Голова Державної
фіскальної служби України

Р. М. Насіров

Опрос