Идет загрузка документа (53 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно осуществления государственного рыночного надзора и контроля непищевой продукции (неофициальный текст)

Субъект законодательной инициативы
Проект, Неофициальный текст от 27.05.2015

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо здійснення державного ринкового нагляду і контролю нехарчової продукції

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122):

частину другу статтю 24419 доповнити абзацом такого змісту: "голова та члени або уповноважені посадові особи державного колегіального органу, який здійснює ринковий нагляд".

2. У Законі України "Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції" (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., N 21, ст. 144; N 48 - 49, ст. 536; 2014 р., N 4, ст. 61; N 20 - 21, ст. 712; 2015, N 14, ст. 96):

1) абзац сьомий частини першої статті 1 викласти в такій редакції:

"орган державного ринкового нагляду (далі - орган ринкового нагляду) - центральний орган виконавчої влади, державний колегіальний орган, які здійснюють державний ринковий нагляд у межах сфери своєї відповідальності, що визначається відповідно до цього Закону.";

2) у частині п'ятій статті 2:

пункт 12 після слова "містобудування" доповнити словами "та об'єкти будівництва, визначені Законом України "Про регулювання містобудівної діяльності";";

доповнити частину пунктом 14 такого змісту:

"14) дорогоцінні метали, дорогоцінне каміння, дорогоцінне каміння органогенного утворення та напівдорогоцінне каміння, вироби з них (ювелірні та побутові) та матеріали, що їх містять.";

3) у статті 8:

частину п'яту викласти в такій редакції:

"5. Суб'єкти господарювання зобов'язані надавати на вимогу органів ринкового нагляду документи (їх копії) та інформацію, зазначені у частині сьомій статті 23 цього Закону.";

у частині шостій слова "документацію, визначену" замінити словами "документи, визначені";

у частині сьомій слова "документацію, що дає" замінити словами "документи, що дають";

4) у частині шостій статті 10 слова "Президентом України" замінити словами "Кабінетом Міністрів України";

5) у пункті 3 частини першої статті 13, у пункті 1 частини першої статті 15, у пункті 1 частини першої статті 16, частині першій статті 23, частині п'ятій статті 37 та у абзаці першому частини першої статті 38 слова "документальна перевірка" у всіх відмінках і числах замінити словами "перевірка документів" у відповідному відмінку та числі;

6) у пункті 5 частини першої статті 15 слова "штрафні санкції" замінити словами "адміністративно-господарські санкції у вигляді штрафу";

7) статтю 19 викласти в такій редакції:

"Стаття 19. Правовий та соціальний захист посадових осіб, які здійснюють ринковий нагляд і контроль продукції

1. Правовий та соціальний захист посадових осіб, які здійснюють ринковий нагляд, здійснюється відповідно до Закону.

2. Збитки, завдані майну посадової особи, яка здійснює ринковий нагляд, у зв'язку з виконанням нею своїх повноважень, відшкодовуються в повному обсязі за рахунок винних осіб у порядку, визначеному законодавством.

3. Заходи правового та соціального захисту посадових осіб, які здійснюють контроль продукції, визначаються Митним кодексом України."

8) у статті 23:

доповнити частину першу абзацом другим такого змісту:

"У разі проведення перевірки характеристик продукції за місцезнаходженням органу ринкового нагляду обстеження, відбір та експертиза (випробування) зразків продукції не проводиться.";

частину четверту викласти в такій редакції:

"4. Предметом таких перевірок є характеристики продукції певного виду із зазначенням категорій та/або груп продукції.

Виходити за межі визначених категорій та/або груп продукції під час проведення перевірок не допускається.";

у частині п'ятій:

у першому реченні після слів "на підставі наказів" доповнити словом "(рішень)";

у другому реченні після слів "відповідні накази" доповнити словом "(рішення)";

частину шосту викласти в такій редакції:

"6. Перевірки характеристик продукції проводяться:

1) у торгівельних та складських приміщеннях суб'єктів господарювання;

2) у місцях використання продукції під час її монтажу та/або введення в експлуатацію (якщо відповідність продукції деяким встановленим вимогам може бути оцінена лише під час таких дій);

3) за місцем проведення ярмарку, виставки, показу або демонстрації продукції в інший спосіб;

4) у місцях зберігання під митним контролем продукції, митне оформлення якої призупинено за результатами контролю продукції;

5) за місцезнаходженням органу ринкового нагляду."

у частині сьомій:

в абзаці першому слово "невиїзної" виключити;

у пункті 6 слова "договори, товарно-супровідна документація тощо" замінити словами "товарно-супровідна документація або договори";

частини восьму та дев'яту виключити;

у частині десятій:

в абзацах першому - третьому слово "виїзної" виключити;

доповнити частину абзацом четвертим такого змісту:

"У разі проведення перевірки за місцезнаходженням органу ринкового нагляду, перебіг строку проведення перевірки починається з дня отримання від розповсюджувача (виробника) органом ринкового нагляду документів (їх копій) на продукцію, зазначених у частині сьомій цієї статті."

9) пункт 2 частини другої статті 25 викласти у такій редакції:

"2) на наступних етапах перевірки можуть бути проведені:

а) обстеження зразків відповідної продукції (у разі, якщо обстеження цієї продукції не проводилось у розповсюджувачів);

б) відбір зразків та експертиза (випробування) зразків продукції (у разі, якщо відбір такої продукції у розповсюджувача та її експертиза (випробування) не проводились).

в) у разі, якщо, за результатами експертизи (випробування) зразків продукції, проведених під час проведення перевірки у розповсюджувача або виробника є підстави вважати, що продукція є небезпечною, становить ризик та/або не відповідає встановленим вимогам:

перевірка повного складу технічної документації на відповідну продукцію, передбаченого технічним регламентом;

перевірка документів щодо системи управління якістю, якщо їх надання передбачено технічним регламентом на відповідний вид продукції.

У разі проведення перевірки за місцезнаходженням органу ринкового нагляду зазначені документи надаються виробником протягом тридцяти робочих днів з дня направлення письмової вимоги органом ринкового нагляду.";

10) у частині другій статті 27 слова "на підставі вмотивованого письмового рішення керівника органу ринкового нагляду або його заступника" виключити;

11) доповнити Закон новою статтею 291 в такій редакції:

"Стаття 291. Обмежувальні (коригувальні) заходи щодо продукції, яка відповідає встановленим вимогам, але становить ризик

1. Якщо за результатами перевірки характеристик продукції орган ринкового нагляду встановив, що продукція відповідає встановленим вимогам, але становить ризик щодо аспектів захисту суспільних інтересів, орган ринкового нагляду вимагає від відповідного суб'єкта господарювання вжити протягом визначеного строку заходів щодо усунення ризику, вилучення продукції з обігу або відкликання на період усунення ризику.

Обмежувальні (коригувальні) заходи, які вживаються щодо продукції, яка відповідає встановленим вимогам, але становить ризик, можуть уточнюватись у відповідних технічних регламентах.

2. Суб'єкт господарювання гарантує, що заходи, зазначені у частині першій цієї статті, будуть вжиті щодо всієї продукції, яку він надав на ринку.

Суб'єкт господарювання повідомляє орган ринкового нагляду про вжиті заходи щодо усунення ризику. До цього повідомлення суб'єкт господарювання може додавати документи або їх копії, що підтверджують усунення ризику.

3. Орган ринкового нагляду повідомляє про продукцію, яка відповідає встановленим вимогам, але становить ризик, та обмежувальні (коригувальні) заходи, вжиті щодо неї, органам з оцінки відповідності, що виконували завдання з оцінки відповідності цієї продукції.";

12) у статті 33:

частину четверту після слова "заступниками" доповнити словами "(головою та членами або уповноваженою особою державного колегіального органу)";

частину одинадцяту після слів "обмежувальних (коригувальних) заходів" доповнити словами "(крім заходів, передбачених статтею 30 цього Закону).

13) у статті 37:

Частину другу викласти в такій редакції:

"2. Під час контролю продукції органи доходів і зборів проводять перевірки документів та вибіркові обстеження зразків продукції за повідомленням органів ринкового нагляду про продукцію, що не відповідає встановленим вимогам, наданим відповідно до частини восьмої цієї статті."

частину сьому виключити;

14) у частині шостій статті 38 слово "виїзну" виключити;

15) у частині першій статті 41 після слів "Закону України "Про загальну безпечність нехарчової продукції" доповнити словами ", та з метою інформування громадськості";

16) статтю 44 викласти в такій редакції:

"Стаття 44. Відповідальність суб'єктів господарювання

1. Відповідальність за порушення вимог цього Закону встановлюється цим Законом та іншими законами України.

2. До особи, яка ввела продукцію в обіг або відповідно до цього Закону вважається такою, що ввела продукцію в обіг, застосовуються адміністративно-господарські санкції у вигляді штрафу у разі:

1) введення в обіг продукції, що становить серйозний ризик, - у розмірі тисячі п'ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а за повторне протягом трьох років вчинення такого самого порушення, за яке на особу вже було накладено штраф, - у розмірі двох тисяч п'ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

2) введення в обіг продукції, яка не відповідає встановленим вимогам (крім випадків, передбачених статтею 28 цього Закону), у тому числі нанесення знака відповідності технічним регламентам на продукцію, що не відповідає вимогам технічних регламентів, - у розмірі п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а за повторне протягом трьох років вчинення такого самого порушення, за яке на особу вже було накладено штраф, - у розмірі тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

3. До розповсюджувача застосовуються адміністративно-господарські санкції у вигляді штрафу у разі:

1) розповсюдження продукції, на якій відсутній знак відповідності технічним регламентам, якщо його нанесення на продукцію передбачено технічним регламентом на відповідний вид продукції, - у розмірі ста п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а за повторне протягом трьох років вчинення такого самого порушення, за яке на особу вже було накладено штраф, - у розмірі двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

2) розповсюдження продукції, щодо якої неналежно застосовано знак відповідності технічним регламентам (крім нанесення знака відповідності технічним регламентам на продукцію, що не відповідає вимогам технічних регламентів), - у розмірі сімдесяти п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а за повторне протягом трьох років вчинення такого самого порушення, за яке на особу вже було накладено штраф, - у розмірі ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

3) розповсюдження продукції без декларації про відповідність, якщо згідно з технічним регламентом продукція при її розповсюдженні має супроводжуватися такою декларацією, - у розмірі ста п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а за повторне протягом трьох років вчинення такого самого порушення, за яке на особу вже було накладено штраф, - у розмірі двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

4) недодержання умов зберігання продукції, яка ним розповсюджується, якщо внаслідок цього продукція стала небезпечною та/або такою, що не відповідає встановленим вимогам, - у розмірі двохсот п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а за повторне протягом трьох років вчинення такого самого порушення, за яке на особу вже було накладено штраф, - у розмірі п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

4. До суб'єктів господарювання застосовуються адміністративно-господарські санкції у вигляді штрафу у разі:

1) невиконання або неповного виконання вимог рішення про вжиття обмежувальних (коригувальних) заходів, визначених у частині першій статті 28 цього Закону, - у розмірі двох тисяч п'ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян для осіб, які ввели продукцію в обіг або відповідно до цього Закону вважаються такими, що ввели продукцію в обіг, та у розмірі п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян для розповсюджувачів;

2) невиконання або неповного виконання рішення про вжиття обмежувальних (коригувальних) заходів, визначених у статті 29 цього Закону, - у розмірі тисячі п'ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян для осіб, які ввели продукцію в обіг або відповідно до цього Закону вважаються такими, що ввели продукцію в обіг, та у розмірі трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян для розповсюджувачів;

3) невиконання припису про негайне усунення порушень вимог щодо представлення за місцем проведення ярмарку, виставки, показу чи демонстрації в інший спосіб продукції, що не відповідає встановленим вимогам, - у розмірі двохсот п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а за невиконання вимог рішення про негайне припинення представлення продукції за місцем проведення відповідного ярмарку, виставки, показу чи демонстрації в інший спосіб продукції - у розмірі тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

4) створення перешкод шляхом недопущення до проведення перевірок характеристик продукції та невиконання встановлених цим Законом вимог посадових осіб, які здійснюють ринковий нагляд, - у розмірі тисячі п'ятсот неоподаткованих мінімумів доходів громадян для осіб, які ввели продукцію в обіг або відповідно до цього Закону вважаються такими, що ввели продукцію в обіг, та у розмірі п'ятисот неоподаткованих мінімумів доходів громадян для розповсюджувачів.

5. Відповідальність за порушення інших вимог цього Закону визначається згідно з законом.

Справи про накладення штрафів за порушення, визначені цією статтею, розглядаються керівниками органів ринкового нагляду або їх заступниками (головою та членами або уповноваженими посадовими особами державного колегіального органу) у межах їх компетенції.

Суми штрафів, що накладаються органами ринкового нагляду, зараховуються до Державного бюджету України.

Про вчинення порушень, зазначених у цій статті, посадовими особами органів ринкового нагляду, що виявили правопорушення, не пізніше останнього дня перевірки складається протокол.

Протокол складається у двох примірниках, які підписуються посадовими особами органу ринкового нагляду та керівником суб'єкта господарювання або уповноваженою ним особою.

У разі відмови керівника суб'єкта господарювання або уповноваженої ним особи підписати протокол посадова особа органу ринкового нагляду вносить до такого протоколу відповідний запис.

Один примірник протоколу вручається керівнику суб'єкта господарювання або уповноваженій ним особі, а другий - зберігається в органі ринкового нагляду.

Протокол разом з актом перевірки, поясненнями керівника суб'єкта господарювання або уповноваженої ним особи (у разі їх наявності) та документами, що стосуються справи, не пізніше наступного робочого дня за днем його складення передається керівнику чи заступнику керівника органу ринкового нагляду (голові та членам або уповноваженим посадовим особам державного колегіального органу), які розглядають справу протягом 15 днів з дня отримання протоколу та відповідних документів і приймають рішення про накладення штрафу, яке оформляється постановою.

Постанова надсилається суб'єкту господарювання не пізніше наступного робочого дня за днем її оформлення.

Суб'єкт господарювання має сплатити штраф у п'ятнадцятиденний строк з дня отримання постанови про його накладення.

У разі несплати штрафу в зазначений строк він стягується в судовому порядку.

Рішення про накладення штрафу в справах про порушення, передбачені цією статтею, може бути оскаржено відповідно до цього Закону.

6. Сплата штрафу не звільняє суб'єкта господарювання від відповідальності за шкоду, завдану споживачам (користувачам) продукції.";

17) у тексті Закону слова "обмежувальні (корегувальні) заходи" в усіх відмінках замінити словами "обмежувальні (коригувальні) заходи" у відповідному відмінку.

3. У Законі України "Про загальну безпечність нехарчової продукції" (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., N 22, ст. 145):

1) у частині третій статті 2:

пункт 12 після слова "містобудування" доповнити словами "та об'єкти будівництва, визначені Законом України "Про регулювання містобудівної діяльності";";

доповнити частину пунктами 14 та 15 такого змісту:

"14) об'єкти авіаційної діяльності;

15) дорогоцінні метали, дорогоцінне каміння, дорогоцінне каміння органогенного утворення та напівдорогоцінне каміння, вироби з них (ювелірні та побутові) та матеріали, що їх містять.";

2) у частині першій статті 13 після слів "що становить серйозний ризик," доповнити словами "та з метою інформування громадськості";

3) статтю 15 викласти в такій редакції:

"Стаття 15. Відповідальність за порушення вимог цього Закону

1. Відповідальність за порушення вимог цього Закону встановлюється цим Законом та іншими законами України.

2. До виробника застосовуються адміністративно-господарські санкції у вигляді штрафу у разі:

1) введення ним в обіг небезпечної нехарчової продукції - у розмірі тисячі п'ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а за повторне протягом трьох років вчинення такого самого порушення, за яке на нього вже було накладено штраф, - у розмірі двох тисяч п'ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

2) невиконання вимог, встановлених пунктом 5 частини першої статті 8 цього Закону, - у розмірі семисот п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а за повторне протягом трьох років вчинення такого самого порушення, за яке на нього вже було накладено штраф, - у розмірі тисячі п'ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

3. До розповсюджувача застосовуються адміністративно-господарські санкції у вигляді штрафу за недодержання ним умов зберігання продукції, що ним розповсюджується, якщо внаслідок цього продукція стала небезпечною, - у розмірі двохсот п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а за повторне протягом трьох років вчинення такого самого порушення, за яке на нього вже було накладено штраф, - у розмірі п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

4. До виробника або розповсюджувача застосовуються адміністративно-господарські санкції у вигляді штрафу у разі:

1) невиконання або неповного виконання рішення органу державного ринкового нагляду про вжиття заходів із забезпечення безпечності продукції, визначених частинами першою - третьою статті 12 цього Закону, - у розмірі тисячі п'ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян для виробників та у розмірі трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян для розповсюджувачів;

2) невиконання або неповного виконання рішення органу державного ринкового нагляду про вжиття заходів із забезпечення безпечності продукції, визначених частиною четвертою статті 12 цього Закону, - у розмірі двох тисяч п'ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян для виробників та у розмірі п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян для розповсюджувачів;

3) створення перешкод шляхом недопущення до проведення перевірок характеристик продукції та невиконання встановлених цим Законом вимог посадових осіб, які здійснюють ринковий нагляд, - у розмірі тисячі п'ятсот неоподаткованих мінімумів доходів громадян для осіб, які ввели продукцію в обіг або відповідно до цього Закону вважаються такими, що ввели продукцію в обіг, та у розмірі п'ятисот неоподаткованих мінімумів доходів громадян для розповсюджувачів.

5. Суб'єкт господарювання зобов'язаний сплатити штраф у п'ятнадцятиденний строк з дня отримання постанови про його накладення.

У разі несплати штрафу в зазначений строк він стягується в судовому порядку.

Рішення про накладення штрафу у справах про порушення, передбачені цим Законом, може бути оскаржено до суду відповідно до закону.

6. Сплата штрафу не звільняє виробника або розповсюджувача від відповідальності за шкоду, завдану споживачам (користувачам) продукції.

7. Порядок прийняття рішень про накладення штрафів визначається Законом України "Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції"."

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, але не раніше дня набрання чинності Законом України "Про технічні регламенти та оцінку відповідності".

2. Кабінету Міністрів України в шестимісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

1) підготувати та подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законодавчих актів у відповідність із цим Законом;

2) привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

3) забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.

 

Голова
Верховної Ради України

 

 

* * *

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо здійснення державного ринкового нагляду і контролю нехарчової продукції"

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Правові та організаційні засади введення в обіг нехарчової продукції, здійснення державного ринкового нагляду і контролю такої продукції встановлюють Закони України "Про загальну безпечність нехарчової продукції" та "Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції".

На сьогодні законодавство у сфері державного ринкового нагляду потребує удосконалення, зокрема, шляхом унеможливлення здійснення ринкового нагляду за продукцією, контроль за якою здійснюється відповідно до інших актів законодавства (усунення дублювання наглядових функцій), зменшення навантаження на суб'єктів господарювання різними окремими видами перевірок (виїзна, невиїзна, поєднана), усунення непрозорості та необ'єктивності прийняття рішень щодо накладення штрафів органами ринкового нагляду.

Крім того, за інформацією, отриманою від органів державного ринкового нагляду, під час здійснення перевірок характеристик продукції, мають місце непоодинокі випадки недопущення до проведення перевірок та невиконання законних вимог посадових осіб, що здійснюють державний ринковий нагляд з боку суб'єктів господарювання - виробників та розповсюджувачів продукції.

Такі дії суб'єктів господарювання обумовлені намаганням уникнути відповідальності за введення в обіг та/або розповсюдження небезпечної продукції, продукції, що становить загрозу суспільним інтересам.

Крім того, необхідність вдосконалення системи ринкового нагляду визначається тим, що підписавши Угоду про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, Україна фактично взяла на себе зобов'язання привести сферу ринкового нагляду у відповідність до європейських норм і стандартів acquis communautaire.

2. Мета і шляхи її досягнення

Головною метою проекту Закону є удосконалення системи державного ринкового нагляду за безпечністю продукції, яка вводиться в обіг та розповсюджується на території України, шляхом:

- усунення дублювання функцій нагляду (контролю) за окремими видами продукції (розширення переліку видів продукції, щодо якої ринковий нагляд не проводиться);

- спрощення порядку проведення перевірок характеристик нехарчової продукції (встановлення Законом одного виду перевірок замість існуючих трьох);

- запровадження принципу прозорості та об'єктивності посадових осіб під час застосування штрафних санкцій за порушення законодавства у сфері ринкового нагляду (в законопроекті пропонується встановити лише мінімальний розмір штрафу, та скасувати визначення штрафу за принципом "від - до");

- встановлення на законодавчому рівні відповідальності суб'єктів господарювання за створення перешкод посадовим особам, які здійснюють державний ринковий нагляд та за невиконання їх законних вимог, пов'язаних з перевіркою характеристик продукції.

Законопроектом передбачається внести зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Законів України "Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції" та "Про загальну безпечність нехарчової продукції".

3. Правові аспекти

Проект Закону спрямований на виконання статті 56 та додатка III Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, завдання 1 пункту 5.2 оновленого Порядку денного асоціації Україна - ЄС, пунктів 84 - 85 Плану заходів з імплементації Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, на 2014 - 2017 роки, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17 вересня 2014 р. N 847-р, а також Плану імплементації Регламенту (ЄС) N 765/2008 Європейського Парламенту та Ради, Директиви 2001/95/ЄС Європейського Парламенту та Ради, рішення N 768/2008/ЄС Європейського Парламенту та Ради, Директиви Ради 85/374/ЄЕС з питань безпеки продукції та ринкового нагляду, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України "Про схвалення розроблених Міністерством економічного розвитку і торгівлі планів імплементації деяких актів законодавства ЄС" від 04.03.2015 N 164-р.

У даній сфері суспільних відносин діють:

Закони України "Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції", "Про загальну безпечність нехарчової продукції", "Про технічні регламенти та процедури оцінки відповідності", "Про захист прав споживачів", Кодекс України про адміністративні правопорушення;

постанови Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 N 573 "Про затвердження переліку органів державного ринкового нагляду та сфер їх відповідальності", від 31.08.2011 N 921 "Про затвердження Порядку відшкодування суб'єктом господарювання вартості відібраних зразків нехарчової продукції та проведення їх експертизи (випробування)", від 05.10.2011 N 1017 "Про затвердження Порядку здійснення контролю стану виконання рішень про вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів", від 26.12.2011 N 1397 "Про затвердження Порядку функціонування національної інформаційної системи державного ринкового нагляду, внесення до неї відомостей і подання повідомлень", від 26.12.2011 N 1398 "Про затвердження Порядку функціонування системи оперативного взаємного сповіщення про продукцію, що становить серйозний ризик, та подання повідомлень для внесення до неї", від 26.12.2011 N 1400 "Деякі питання захисту прав споживачів (користувачів) щодо безпечності нехарчової продукції", від 26.12.2011 N 1401 "Про затвердження Порядку подання повідомлення про продукцію, яка не відповідає загальній вимозі щодо безпечності продукції, органам державного ринкового нагляду", від 26.12.2011 N 1403 "Про затвердження Порядку здійснення державного контролю нехарчової продукції", від 26.12.2011 N 1404 "Про затвердження ступенів ризику видів нехарчової продукції та критеріїв, за якими визначається належність нехарчової продукції до відповідних ступенів ризику", від 26.12.2011 N 1406 "Питання реалізації та знищення використаних під час проведення експертизи (випробування) зразків нехарчової продукції, що були відібрані в межах здійснення державного ринкового нагляду", від 26.12.2011 N 1407 "Про затвердження Методики вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів", від 26.12.2011 N 1410 "Про затвердження Порядку розроблення та перегляду секторальних планів ринкового нагляду, моніторингу та звітування про їх виконання";

наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 11.06.2012 N 690 "Про затвердження типових форм документів у сфері державного ринкового нагляду", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 03 липня 2012 року за N 1096/214083.

Реалізація положень проекту Закону потребує внесення змін до чинних нормативно-правових актів.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація проекту Закону не потребує додаткового фінансування з Державного бюджету України, а також додаткових матеріальних та інших витрат.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект Закону потребує погодження з Мінфіном, Мін'юстом, Мінінфраструктури, Мінагрополітики, Мінрегіоном, МОЗ, НКРЗІ та відповідними органами ринкового нагляду.

6. Регіональний аспект

Проект Закону не стосується питань розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

61. Запобігання дискримінації

У проекті Закону відсутні положення, які містять ознаки дискримінації.

Громадська антидискримінаційна експертиза не проводилась.

7. Запобігання корупції

У проекті Закону відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

Громадська антикорупційна експертиза не проводилася.

8. Громадське обговорення

З метою проведення громадського обговорення проект Закону розміщено на офіційному веб-сайті Мінекономрозвитку України www.me.gov.ua.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект Закону не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект Закону є регуляторним актом.

101. Вплив реалізації акта на ринок праці

Реалізація проекту Закону не вплине на ринок праці.

11. Прогноз результатів

Реалізація Закону надасть можливість забезпечити ефективне використання кадрових, фінансових та інших ресурсів для здійснення державного ринкового нагляду, а також вжиттю органами ринкового нагляду відповідних заходів пропорційно рівню загрози суспільним інтересам.

 

Міністр економічного
розвитку і торгівлі України

А. Абромавичус

___ ____________ 2015 р.

 

 

* * *

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
до проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо здійснення державного ринкового нагляду і контролю нехарчової продукції"

1. Визначення проблеми, яку передбачається розв'язати шляхом державного регулювання

Розроблення законопроекту викликано необхідністю вирішення актуальних проблем у сфері державного ринкового нагляду, а саме:

- здійснення ринкового нагляду за продукцією, контроль за якою здійснюється відповідно до інших актів законодавства.

- навантаження на суб'єктів господарювання різними окремими видами перевірок (виїзна, невиїзна, поєднана).

- непоодинокі випадки спроб уникнення суб'єктами господарювання від відповідальності за введення в обіг та/або розповсюдження небезпечної продукції, що становить загрозу безпеки життя, здоров'я людей та довкіллю, шляхом недопущення до проведення перевірок та невиконання вимог посадових осіб, що здійснюють державний ринковий.

- визначені законодавством України мінімальні та максимальні граничні розміри штрафів у сфері ринкового нагляду можуть стати підставою для упередженого та необ'єктивного прийняття рішень органами ринкового нагляду.

2. Цілі державного регулювання

Законопроект розроблено з метою приведення сфери ринкового нагляду у відповідність до європейських норм і стандартів acquis communautaire, удосконалення системи державного ринкового нагляду за безпечністю продукції, яка вводиться в обіг та розповсюджується на території України, та вирішення вищезазначених проблем.

3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

Вирішення проблеми можливе декількома способами:

I. Збереження чинного регулювання (status-quo).

Таке регулювання є недосконалим, оскільки чинне законодавство у сфері державного ринкового нагляду не в повній мірі відповідає законодавству Європейського Союзу та породжує вищезазначені проблеми в ці сфері.

II. Внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо здійснення державного ринкового нагляду і контролю нехарчової продукції.

Запропоновані зміни базуються на положеннях Рішення N 768/2008/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 9 липня 2008 р. про спільні рамки щодо реалізації продукції та щодо скасування Рішення Ради 93/465/ЄЕС та спрямовані на поліпшення бізнес-клімату в Україні.

Зазначений альтернативний спосіб досягнення цілей є найбільш прийнятним і ефективним, оскільки він відповідає потребам у розв'язанні визначених проблем та принципам державної регуляторної політики.

Можливі способи досягнення цілей

Оцінка способу

Причини відмови від альтернативних способів / аргументи щодо переваги обраного способу

Збереження чинного регулювання

Не забезпечує досягнення цілей державного регулювання, не відповідає потребам у вирішенні проблеми

Не досягаються поставлені цілі державного регулювання.

Обраний спосіб

Є оптимальним щодо вирішення питання стосовно уникнення дублювання функцій нагляду за продукцією різними державними органами та зменшення наглядового навантаження на суб'єктів господарювання

Повністю розв'язується проблема та досягаються поставлені цілі, сприяє поліпшенню умов здійснення державного ринкового нагляду

4. Механізм, який пропонується застосовувати для розв'язання проблеми

Законопроектом передбачається внести зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Законів України "Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції" та "Про загальну безпечність нехарчової продукції".

Проектом Закону:

- усувається дублювання функцій нагляду (контролю) за окремими видами продукції (розширення переліку видів продукції, щодо якої ринковий нагляд не здійснюється);

- спрощується порядок проведення перевірок характеристик нехарчової продукції (встановлення Законом одного виду перевірок замість існуючих трьох);

- скасовується максимальний граничний розмір штрафів за порушення законодавства у сфері ринкового нагляду (в законопроекті пропонується встановити лише мінімальний розмір штрафу, та скасувати визначення штрафу за принципом "від - до");

- встановлюється на законодавчому рівні відповідальність суб'єктів господарювання за створення перешкод посадовим особам, які здійснюють державний ринковий нагляд та за невиконання їх законних вимог, пов'язаних з перевіркою характеристик продукції.

Реалізація такого регуляторного акта забезпечить вирішення визначених проблем та сприятиме поліпшенню умов ведення бізнесу в Україні.

5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей

Прийняття запропонованого законопроекту сприятиме впорядкуванню взаємодії органів ринкового нагляду та суб'єктів господарювання час здійснення ринкового нагляду.

Прийняття та оприлюднення проекту Закону в установленому порядку забезпечить доведення його вимог до відома органів ринкового нагляду, суб'єктів господарювання, центральних та місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування.

Досягнення цілей не передбачає додаткових організаційних заходів.

Прийняття проекту Закону не приведе до неочікуваних результатів і не потребує додаткових витрат з державного бюджету.

Можлива шкода у разі очікуваних наслідків дії акта не прогнозується.

Державний контроль за додержанням вимог цього регуляторного акта буде здійснюватися центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері економічного і соціального розвитку шляхом моніторингу діяльності органів ринкового нагляду.

6. Очікувані результати прийняття регуляторного акта

Прийняття законопроекту забезпечить додержання принципів державної регуляторної політики, сприятиме упорядкуванню діяльності органів державного ринкового нагляду, поліпшенню умов ведення бізнесу та підвищенню рівня захищеності споживачів (користувачів) нехарчової продукції.

Аналіз вигод і витрат у простій формі (перелік очікуваних позитивних та негативних факторів), які виникають у різних груп суб'єктів, на яких поширюватиметься дія цього регуляторного акта, наведено у таблиці.

Об'єкти впливу

Вигоди

Витрати

Інтереси держави

забезпечення виконання Закону України "Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції", усунення небезпечної продукції з ринку України.

витрати не передбачаються

Інтереси суб'єктів господарювання

покращення умов діяльності суб'єктів господарювання, а саме: зменшення наглядового навантаження на суб'єктів господарювання, урегулювання та конкретизація питань та форм взаємодії з органами ринкового нагляду, запобігання недобросовісній практиці з боку суб'єктів господарювання та сприяння в забезпеченні добросовісної конкуренції

витрати не передбачаються

Населення

підвищення рівня захисту прав споживачів

витрати не передбачаються

7. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Строк дії цього регуляторного акта встановлюється на необмежений термін з моменту набрання чинності.

8. Показники результативності акта

Для визначення результативності регуляторного акта пропонується встановити такі показники:

- кількість проведених перевірок та кількість виявленої під час таких перевірок небезпечної та/або не відповідної встановленим вимогам продукції.

- кількість випадків створення суб'єктами господарювання перешкод шляхом недопущення до проведення перевірок характеристик продукції та невиконання законних вимог посадових осіб, які здійснюють державний ринковий нагляд;

- кількість суб'єктів господарювання, притягнутих до відповідальності за створення таких перешкод.

Не передбачається додаткових витрат коштів та часу суб'єктами господарювання щодо впровадження запропонованих норм, які регламентовані в законопроекті;

Рівень поінформованості суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта - середній, оскільки проект Закону розміщено на офіційному ВЕБ-сайті Мінекономрозвитку і торгівлі.

Після прийняття регуляторного акта він буде опублікований у засобах масової інформації та розміщений на сайті Верховної Ради України.

9. Заходи, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності акта

Оцінка результативності регуляторного акта буде здійснюватися шляхом проведення базового, повторного та періодичного відстежень.

Базове відстеження результативності цього регуляторного акта буде проведено Мінекономрозвитку після набрання ним чинності, але не пізніше дня, з якого починається проведення повторного відстеження, статистичним методом шляхом аналізу виключно статистичних даних.

Повторне відстеження результативності цього регуляторного акта буде проведено Мінекономрозвитку через рік після набрання ним чинності, статистичним методом шляхом аналізу виключно статистичних даних порівняно з базовим відстеженням.

Періодичне відстеження результативності цього регуляторного акта буде проводитися Мінекономрозвитку один раз на три роки після закінчення здійснення заходів повторного відстеження статистичним методом шляхом аналізу виключно статистичних даних порівняно з повторним відстеженням.

 

Міністр економічного
розвитку і торгівлі України

А. Абромавичус

___ ____________ 2015 р.

 

Опрос