Идет загрузка документа (43 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка и условий заключения договоров, на основании которых осуществляется компенсация инвестиций, внесенных субъектами хозяйствования в стратегические объекты портовой инфраструктуры (неофициальный текст)

Субъект законодательной инициативы
Проект, Неофициальный текст от 25.05.2015

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

Про затвердження Порядку та умов укладання договорів, на підставі яких здійснюється компенсація інвестицій, внесених суб'єктами господарювання у стратегічні об'єкти портової інфраструктури

Відповідно до частини першої статті 27 Закону України "Про морські порти України" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок та умови укладання договорів, на підставі яких здійснюється компенсація інвестицій, внесених суб'єктами господарювання у стратегічні об'єкти портової інфраструктури, що додаються.

2. Ця постанова набирає чинності з дня офіційного опублікування.

 

Прем'єр-міністр України

А. ЯЦЕНЮК

 

ПОРЯДОК ТА УМОВИ
укладання договорів, на підставі яких здійснюється компенсація інвестицій, внесених суб'єктами господарювання у стратегічні об'єкти портової інфраструктури

1. Ці Порядок та умови визначають механізм укладання договорів, на підставі яких здійснюється компенсація внесених суб'єктами господарювання (далі - інвестори) інвестицій у вигляді фінансування або виконання, в тому числі з залученням третіх осіб - підрядників, робіт із модернізації, реконструкції або будівництва стратегічних об'єктів портової інфраструктури, що є об'єктами державної власності (далі - об'єкти інвестування), та компенсація визначеної шляхом проведення незалежної оцінки вартості підводних гідротехнічних споруд (каналів, операційних акваторій причалів тощо), що були збудовані до набрання чинності Законом України "Про морські порти України" в межах акваторії морського порту за рахунок приватних інвестицій, внесені до Реєстру гідротехнічних споруд у встановленому законодавством порядку та передаються, за згодою власників гідротехнічних споруд (далі - власники ГТС), у державну власність в особі державного підприємства "Адміністрація морських портів України".

Дія цих Порядку та умов не поширюється на відносини інвесторів, що здійснюють інвестування на підставі договорів концесії, договорів про спільну діяльність, а також договорів оренди державного майна.

2. Визначення термінів:

Адміністрація - державне підприємство "Адміністрація морських портів України";

договір про компенсацію - правочин щодо компенсації вартості підводних гідротехнічних споруд, який укладається між Адміністрацією та власником ГТС і передбачає передачу власником ГТС у державну власність в особі Адміністрації підводної гідротехнічної споруди, що була збудована до набрання чинності Законом України "Про морські порти України" в межах акваторії морського порту за рахунок приватних інвестицій та внесена до Реєстру гідротехнічних споруд у встановленому законодавством порядку;

договір участі - правочин щодо модернізації, реконструкції або будівництва об'єктів інвестування, який укладається між Адміністрацією та інвестором з метою реалізації інвестиційного проекту;

інвестиційний проект - проект із модернізації, реконструкції або будівництва об'єктів інвестування за рахунок коштів інвесторів, що передбачений затвердженим у встановленому порядку планом розвитку відповідного морського порту;

компенсація інвестицій - відшкодування інвесторові витрат, на реалізацію інвестиційного проекту на підставі договору участі або відшкодування власникові ГТС вартості підводної гідротехнічної споруди на підставі договору про компенсацію;

проектна документація - проектно-кошторисна документація, титули будови, висновки державної будівельної експертизи, що передбачені чинним законодавством та необхідні для реалізації інвестиційного проекту.

Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в законах України "Про морські порти України", "Про інвестиційну діяльність", "Про оренду державного та комунального майна", "Про концесії" тощо.

3. Дія цих Порядку та умов поширюється на Адміністрацію та суб'єктів господарювання, які:

беруть участь у реалізації інвестиційного проекту на підставі договору участі;

передають у державну власність на підставі договору про компенсацію підводні гідротехнічні споруди, які належать їм на праві власності та розташовані в межах акваторії морського порту.

4. Інвестор, який має намір узяти участь у реалізації інвестиційного проекту, подає до Адміністрації письмове звернення щодо укладення Договору участі, а також такі документи:

нотаріально засвідчені копії останніх чинних редакцій установчих документів інвестора;

витяг із Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців або витяг із торговельного, банківського чи судового реєстру держави реєстрації інвестора, якщо інвестором є іноземна юридична особа, який підтверджує, що інвестор не перебуває у стані припинення або банкрутства;

фінансова звітність (у тому числі форми N 1, N 2) інвестора на останню звітну дату та фінансові звіти за минулий рік, що мають підтверджувати фінансову спроможність інвестора в реалізації інвестиційного проекту;

довідка Державної фіскальної служби або відповідний документ уповноваженого іноземного органу держави реєстрації інвестора, якщо інвестором є іноземна юридична особа, з інформацією про відсутність в інвестора простроченої на останню звітну дату заборгованості перед державним бюджетом зі сплати податків і зборів;

довідка Пенсійного фонду або відповідний документ уповноваженого іноземного органу держави реєстрації інвестора, якщо інвестором є іноземна юридична особа, з інформацією про відсутність в інвестора простроченої на останню звітну дату заборгованості з заробітної плати;

витяг із Єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, який свідчить про те, що інвестор не перебуває в процедурі банкрутства;

документ, який підтверджує повноваження керівника інвестора або уповноваженої ним особи на підписання договору участі із заявленим розміром інвестицій;

техніко-економічне обґрунтування інвестиційного проекту.

Якщо інвестором виступає іноземна юридична особа, документи, передбачені в цьому пункті, мають бути апостильовані, перекладені на українську мову, переклад має бути нотаріально засвідчений.

Якщо інвесторами виступають декілька суб'єктів господарювання, то письмове звернення щодо можливості укладення договору участі має бути подане до Адміністрації за підписами керівників усіх цих суб'єктів господарювання з доданням до звернення документів, зазначених в абзаці першому цього пункту, стосовно кожного з інвесторів відповідно до їх кількості.

5. За результатами опрацювання відповідного звернення щодо укладення договору участі та доданих до звернення документів Адміністрація протягом місяця з дня їх отримання приймає рішення про укладення договору участі або про вмотивовану відмову в його укладенні з одночасним повідомленням інвестора(-ів) про прийняте рішення.

Рішення про відмову в укладанні договору участі може бути прийнято з таких підстав:

інвестиційний проект, викладений у пропозиції інвестора, не відповідає плану розвитку відповідного морського порту або не передбачений таким планом;

інвестором не виконано вимоги передбачені пунктом 4 цих Правил та умов;

інформація, надана інвестором, є недостовірною;

недостатнє техніко-економічне обґрунтування інвестором інвестиційного проекту.

6. У разі прийняття Адміністрацією рішення про укладення договору участі, Адміністрація та інвестор(-и) протягом трьох місяців з дати повідомлення Адміністрацією інвестора(-ів) про прийняте рішення укладають договір участі з дотриманням передбаченого законодавством загального порядку укладення договорів.

7. Договір участі повинен містити такі умови:

предмет договору;

об'єкт інвестування;

форма та обсяг інвестицій;

строки (графік) внесення інвестицій;

строки та графік будівництва (реконструкції, модернізації) об'єкта інвестування та строки введення його в експлуатацію;

порядок визначення розміру інвестицій, що підлягають компенсації;

розмір інвестиційних витрат, що підлягають компенсації;

джерела компенсації;

строки (графік) здійснення компенсацій інвестиційних витрат;

строк дії договору;

відповідальність сторін за невиконання або неналежне виконання зобов'язань;

підстави та порядок внесення змін до договору;

підстави та порядок розірвання договору.

У разі відсутності на момент підписання договору участі проектної документації, що необхідна для реалізації інвестиційного проекту, договір участі повинен містити зобов'язання Адміністрації у визначений договором строк усіх передбачених законодавством заходів, спрямованих на розроблення та отримання проектної документації, що необхідна для реалізації інвестиційного проекту. У такому випадку умови договору участі, які безпосередньо пов'язані з проектною документацією, обумовлюються сторонами шляхом підписання додаткової угоди до договору участі після розроблення проектної документації.

Правовідносини, пов'язані з передачею на тих чи інших умовах права користування стратегічними об'єктами портової інфраструктури, не є предметом договору участі. Передача права користування (управління, експлуатації) стратегічними об'єктами портової інфраструктури здійснюється на підставі інших видів договорів, процедури укладення яких установлені законодавством. Наявність правових підстав для компенсації інвестицій, внесених на підставі таких договорів, визначається відповідно до їх умов та законодавства, яке регламентує відповідний вид договору.

За згодою сторін договором участі можуть бути передбачені й інші умови.

8. Укладення між Адміністрацією та інвестором(-ами)/власником ГТС договору участі / договору про компенсацію є підставою для включення в установленому порядку витрат, передбачених договором участі / договором про компенсацію, до фінансового плану Адміністрації, а також здійснення зазначених витрат до затвердження в установленому порядку фінансового плану Адміністрації.

9. Замовлення, погодження, отримання проектної документації здійснюється Адміністрацією. Вказані дії можуть здійснюватись інвестором на підставі відповідного доручення Адміністрації, якщо це передбачено умовами договору участі. У такому разі витрати інвестора на проектну документацію включаються до інвестиційних витрат, передбачених у договорі участі.

10. Після завершення модернізації, реконструкції чи будівництва об'єкта інвестування відповідно до договору участі сторони, в разі потреби, можуть вносити зміни до договору участі в частині уточнення суми, що підлягає компенсації.

Уточнення суми компенсації здійснюється на підставі документів, що підтверджують фактичний розмір здійснених інвестиційних витрат.

11. Реалізація інвестиційного проекту не тягне за собою зміну форми власності на об'єкти інвестування. У разі якщо інвестиційний проект передбачає будівництво стратегічного об'єкта портової інфраструктури, власником такого об'єкта на всіх етапах будівництва є держава в особі центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері транспорту, право господарського відання належить Адміністрації. Відповідальність за шкоду, заподіяну будівництвом, модернізацією чи реконструкцією об'єкта інвестування до завершення інвестиційного проекту, несе інвестор.

12. Питання можливості укладення договору про компенсацію розглядається Адміністрацією у разі отримання від власників ГТС відповідних письмових пропозицій щодо компенсації вартості підводних гідротехнічних споруд разом із згодою власника ГТС на їх передачу в державну власність.

13. Одночасно з пропозицією про компенсацію вартості підводних гідротехнічних споруд на підставі договору про компенсацію та згодою власника ГТС на передачу підводних гідротехнічних споруд у державну власність власник ГТС повинен надати до Адміністрації такі документи:

проект договору про компенсацію з відповідними умовами щодо передачі підводної гідротехнічної споруди у державну власність;

нотаріально засвідчені копії документів, які підтверджують, що підводна гідротехнічна споруда збудована за рахунок коштів власника ГТС до набрання чинності Законом України "Про морські порти України", розташована в межах акваторії відповідного морського порту та внесена до Реєстру гідротехнічних споруд у встановленому законодавством порядку;

нотаріально засвідчені копії документів, що підтверджують право власності власника ГТС на підводну гідротехнічну споруду;

нотаріально засвідчена копія паспорта підводної гідротехнічної споруди (за результатами укладання договору про компенсацію оригінал документа підлягає передачі до Адміністрації);

нотаріально засвідчена копія свідоцтва про придатність підводної гідротехнічної споруди до експлуатації (за результатами укладання договору про компенсацію оригінал документа підлягає передачі до Адміністрації);

оригінал звіту про оцінку підводної гідротехнічної споруди, складеного суб'єктом оціночної діяльності відповідно до законодавства України, а також рецензія на такий звіт про його повну відповідність вимогам нормативно-правових актів з питань оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності, підготовлена відповідно до законодавства України рецензентами Фонду державного майна. Звіт про оцінку може використовуватися протягом строку його дії, зазначеного у такому звіті, але не більше шести місяців з дати проведення оцінки;

інформація про відсутність заборон та арештів на підводну гідротехнічну споруду, про відсутність обтяжень і прав третіх осіб на зазначене майно (оренда, лізинг, застава тощо), про відсутність судових спорів стосовно підводної гідротехнічної споруди та витяг із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно стосовно підводної гідротехнічної споруди;

нотаріально засвідчені копії установчих документів власника ГТС та витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, який підтверджує, що інвестор не перебуває у стані припинення або банкрутства;

звіт про цільове використання портових зборів, які стягуються власником зазначеної підводної гідротехнічної споруди, з визначенням їх невикористаної частини;

відомості щодо первісної та залишкової вартості підводної гідротехнічної споруди станом на дату набрання чинності Законом України "Про морські порти України" та останню звітну дату з відокремленням сум збільшення первісної вартості підводної гідротехнічної споруди, здійснених за рахунок портових зборів;

інформація про банківські кредити, позики, інші фінансові зобов'язання, у тому числі за договорами фінансового лізингу, залучені для здійснення витрат, зокрема капітального характеру, щодо підводної гідротехнічної споруди, та про погашення таких фінансових зобов'язань до дати укладання договору про компенсацію, джерелом погашення яких були портові збори.

14. За результатами опрацювання відповідних пропозицій щодо компенсації вартості підводних гідротехнічних споруд Адміністрація протягом місяця з дня отримання документів, наведених у пункті 13 цих Порядку та умов, приймає рішення про укладання договору про компенсацію або про вмотивовану відмову в його укладенні.

Підставами для відмови є:

ненадання власником ГТС документів, зазначених у пункті 13 цих Порядку та умов;

виявлення недостовірних відомостей у наданих власником ГТС документах.

Укладання договору про компенсацію здійснюється Адміністрацією протягом трьох місяців з дати прийняття рішення про його укладення.

15. Укладання договору участі / договору про компенсацію здійснюється Адміністрацією з урахуванням того, що:

а) розмір компенсації за договором участі не повинен перевищувати фактичних витрат інвестора;

б) розмір компенсації вартості підводної гідротехнічної споруди за договором про компенсацію визначається за результатами незалежної оцінки за вирахуванням невикористаної частини портових зборів на дату укладання договору про компенсацію та портових зборів, що були спрямовані на капітальні інвестиції до відповідної підводної гідротехнічної споруди, а також на погашення зобов'язань за банківськими кредитами, позиками, іншими зобов'язаннями, у тому числі за договорами фінансового лізингу, залученими до дати набрання чинності Законом України "Про морські порти України" для здійснення витрат, зокрема капітального характеру, щодо відповідної підводної гідротехнічної споруди, джерелом погашення яких були портові збори;

в) компенсація інвестицій та компенсація вартості підводної гідротехнічної споруди попередньо економічно обґрунтовуються та передбачаються фінансовим планом Адміністрації з метою збалансування фінансово-економічних показників Адміністрації;

г) виплата компенсації починається в термін, передбачений договором участі / договором про компенсацію, але не раніше:

завершення модернізації, реконструкції, будівництва об'єкта інвестування та прийняття його в експлуатацію відповідно до вимог законодавства - для інвестиційного проекту;

дати реєстрації права державної власності та права господарського відання за Адміністрацією - у разі передачі підводної гідротехнічної споруди у державну власність.

Графік виплати компенсації повинен передбачати щоквартальні або щомісячні платежі, які здійснюються до повної її виплати у розмірі, що не може перевищувати розміру портових зборів, які Адміністрація отримує від введеного в експлуатацію об'єкта інвестування / переданої підводної гідротехнічної споруди протягом відповідного кварталу/місяця. Джерелами платежів можуть бути портові збори (крім адміністративного та маякового), плата за використання об'єктів портової інфраструктури, а також інші доходи Адміністрації.

16. Договір участі / договір про компенсацію вважається укладеним після досягнення сторонами згоди щодо всіх істотних умов та підписання його сторонами.

17. Зміни до укладеного договору участі / договору про компенсацію вартості підводних гідротехнічних споруд вносяться в порядку, в якому він укладається.

18. Адміністрація протягом десяти робочих днів з дня укладення договору участі / договору про компенсацію надає до Міністерства інфраструктури засвідчену в установленому порядку копію такого договору.

Адміністрація щокварталу, до 25 числа місяця, що настає за звітним кварталом, подає Міністерству інфраструктури інформацію щодо виконання договорів участі / договорів про компенсацію окремо по кожному морському порту.

 

* * *

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку та умов укладення договорів, на підставі яких здійснюється компенсація інвестицій, внесених суб'єктами господарювання у стратегічні об'єкти портової інфраструктури"

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Частиною першою статті 27 Закону України "Про морські порти України" (далі - Закон) передбачено, що компенсація інвестицій, внесених суб'єктами господарювання у стратегічні об'єкти портової інфраструктури, що є об'єктами державної власності, здійснюється на підставі відповідних договорів, що укладаються Адміністрацією морських портів України (далі - АМПУ) та інвесторами в порядку та на умовах, визначених Кабінетом Міністрів України.

Відповідно до абзацу третього частини п'ятої Прикінцевих положень Закону, розташовані в межах акваторії морського порту підводні гідротехнічні споруди (канали, операційні акваторії причалів тощо), що були збудовані за рахунок приватних інвестицій до набрання чинності Законом та внесені до Реєстру гідротехнічних споруд у встановленому законодавством порядку (далі - підводні гідротехнічні споруди), за згодою власників підводних гідротехнічних споруд підлягають передачі у державну власність в особі АМПУ на компенсаційній основі. Вартість підводних гідротехнічних споруд визначається шляхом проведення незалежної оцінки. Компенсація вартості гідротехнічних споруд здійснюється відповідно до статті 27 Закону.

Проблема, яку передбачається розв'язати шляхом державного регулювання, полягає у встановленні прозорого порядку та визначенні умов, на підставі яких АМПУ здійснюватиме суб'єктам господарювання компенсацію:

внесених інвестицій у стратегічні об'єкти портової інфраструктури, що є об'єктами державної власності, у тому числі на модернізацію, реконструкцію та будівництво (далі - об'єкти інвестування);

вартість підводних гідротехнічних споруд.

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою прийняття проекту акта є встановлення порядку та умов здійснення АМПУ компенсації інвестицій, внесених суб'єктами господарювання у гідротехнічні споруди портової інфраструктури, та вартості створення підводних гідротехнічних споруд, які за згодою власників підлягають передачі у державну власність.

Затвердження такого порядку сприятиме створенню привабливого інвестиційного клімату для залучення як іноземних, так і вітчизняних інвесторів до участі в розвитку та модернізації портової інфраструктури.

3. Правові аспекти

У цій сфері правового регулювання діють:

Конституція України;

Закон України "Про морські порти України";

наказ Мінінфраструктури від 27.05.2013 N 316 "Про портові збори", зареєстрований в Мін'юсті 12.06.2013 за N 930/23462;

наказ Мінінфраструктури від 19.03.2013 N 163 "Про заходи щодо реорганізації державних підприємств морського транспорту та утворення державного підприємства "Адміністрація морських портів України".

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація проекту акта не потребує додаткових матеріальних та інших витрат.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект акта надсилається на повторне погодження до Міністерства фінансів України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Фонду державного майна України.

6. Регіональний аспект

Проект акта спрямований на реалізацію державної політики щодо залучення приватних інвестицій у розвиток портової інфраструктури. При цьому, розвиток підприємств морегосподарського комплексу сприятиме загальному розвитку Чорноморсько-Азовського регіону, збільшенню відрахувань до державного бюджету, створенню нових робочих місць тощо.

61. Запобігання дискримінації

У проекті акта відсутні правила та процедури, які можуть містити ознаки дискримінації.

7. Запобігання корупції

У проекті акта відсутні правила та процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Проект акта оприлюднено на офіційному веб-сайті Мінінфраструктури для громадського обговорення у встановленому порядку.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект акта не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект акта є регуляторним.

З метою досягнення цілей державного регулювання проектом акта передбачено:

визначення об'єктів портової інфраструктури, вартість створення яких чи інвестицій в які компенсуватимуться;

перелік документів, необхідних для прийняття рішення АМПУ щодо укладання договору, на підставі якого здійснюється компенсація;

критерії, на підставі дотримання яких АМПУ прийматиме рішення про здійснення компенсацій;

джерело здійснення компенсацій, а саме портові збори (крім адміністративного та маякового зборів), при цьому визначення частини портових зборів, яка спрямовуватиметься для компенсації, здійснюється відповідно до їх цільового використання;

перелік заходів, які необхідно здійснити АМПУ з метою прийняття обґрунтованого рішення щодо здійснення компенсації;

механізм визначення розмірів виплати компенсації.

Крім того, проектом акта передбачено проведення АМПУ та подання до Мінінфраструктури моніторингу здійснення компенсацій.

Проект акта розроблено з дотриманням принципів державної регуляторної політики.

101. Вплив реалізації акта на ринок праці

У проекті акта відсутні положення, які впливають на ринок праці.

11. Прогноз результатів

З прийняттям запропонованого проекту акта буде вирішено проблему стосовно нормативного врегулювати питання щодо компенсація інвестицій, внесених суб'єктами господарювання у стратегічні об'єкти портової інфраструктури, що є об'єктами державної власності, та вартості створення підводних гідротехнічних споруд, які за згодою власників підлягають передачі у державну власність.

Проектом акта передбачається створення порядку та умов здійснення Адміністрацією компенсації інвестицій, внесених суб'єктами господарювання у гідротехнічні споруди портової інфраструктури, та вартості створення підводних гідротехнічних споруд, які за згодою власників підлягають передачі у державну власність.

Надання Адміністрації повноважень самостійно укладати з суб'єктами господарювання договори, на підставі яких буде здійснюватися компенсація, сприятиме максимально ефективному та швидкому досягненню згоди між Адміністрацією та інвестором з усіх істотних питань вищевказаного договору.

При цьому передбачені проектом акта критерії прийняття рішення та умови, відповідно до яких буде здійснюватися компенсація, забезпечують простий, прозорий та водночас ефективний механізм здійснення компенсацій.

Затвердження такого порядку сприятиме створенню привабливого інвестиційного клімату для залучення як іноземних, так і вітчизняних інвесторів до участі в розвитку та модернізації портової інфраструктури.

 

Міністр інфраструктури України

А. Пивоварський

"___" ____________ 2015 р.

 

 

* * *

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
проекту постанови Кабінету Міністрів України

1. Визначення та аналіз проблеми, яку передбачається розв'язати шляхом державного регулювання

Частиною першою статті 27 Закону України "Про морські порти України" (далі - Закон) передбачено, що компенсація інвестицій, внесених суб'єктами господарювання у стратегічні об'єкти портової інфраструктури, що є об'єктами державної власності, здійснюється на підставі відповідних договорів, що укладаються Адміністрацією морських портів України (далі - АМПУ) та інвесторами в порядку та на умовах, визначених Кабінетом Міністрів України.

Відповідно до абзацу третього частини п'ятої Прикінцевих положень Закону, розташовані в межах акваторії морського порту підводні гідротехнічні споруди (канали, операційні акваторії причалів тощо), що були збудовані за рахунок приватних інвестицій до набрання чинності Законом та внесені до Реєстру гідротехнічних споруд у встановленому законодавством порядку (далі - підводні гідротехнічні споруди), за згодою власників підводних гідротехнічних споруд підлягають передачі у державну власність в особі АМПУ на компенсаційній основі. Вартість підводних гідротехнічних споруд визначається шляхом проведення незалежної оцінки. Компенсація вартості гідротехнічних споруд здійснюється відповідно до статті 27 Закону.

Проблема, яку передбачається розв'язати шляхом державного регулювання, полягає у встановленні прозорого порядку та визначенні умов, на підставі яких АМПУ здійснюватиме суб'єктам господарювання компенсацію:

внесених інвестицій у стратегічні об'єкти портової інфраструктури, що є об'єктами державної власності, у тому числі на модернізацію, реконструкцію та будівництво (далі - об'єкти інвестування);

вартість підводних гідротехнічних споруд.

2. Визначення цілей державного регулювання

Основними цілями проекту акта є встановлення порядку та умов здійснення АМПУ компенсації інвестицій, внесених суб'єктами господарювання у стратегічні об'єкти портової інфраструктури, що є об'єктами державної власності, та вартості створення підводних гідротехнічних споруд, які за згодою власників підлягають передачі у державну власність.

Затвердження такого порядку сприятиме створенню привабливого інвестиційного клімату для залучення як іноземних, так і вітчизняних інвесторів до участі в розвитку та модернізації портової інфраструктури.

3. Визначення та оцінка усіх прийнятних альтернативних способів досягнення встановлених цілей

Перший спосіб - залишити чинне законодавство без змін, проте цей спосіб не відповідатиме вимогам Закону.

Другий альтернативний спосіб - прийняття проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку та умов укладання договорів, на підставі яких здійснюється компенсація інвестицій, внесених суб'єктами господарювання у стратегічні об'єкти портової інфраструктури" (далі - проект акта), що дасть змогу врегулювати питання щодо здійснення АМПУ компенсації інвестицій, внесених суб'єктами господарювання у стратегічні об'єкти портової інфраструктури, які є об'єктами державної власності, та вартості створення підводних гідротехнічних споруд, які за згодою власників підлягають передачі у державну власність.

Отже, оптимальним способом вважається прийняття цього регуляторного акта.

4. Опис механізмів і заходів, які пропонуються для розв'язання проблеми

З метою досягнення цілей державного регулювання проектом акта передбачено:

визначення об'єктів портової інфраструктури, вартість створення яких чи інвестицій в які компенсуватимуться;

перелік документів, необхідних для прийняття рішення АМПУ щодо укладання договору, на підставі якого здійснюється компенсація;

критерії, на підставі дотримання яких АМПУ прийматиме рішення про здійснення компенсацій;

джерело здійснення компенсацій, а саме портові збори (крім адміністративного та маякового зборів), при цьому визначення частини портових зборів, яка спрямовуватиметься для компенсації, здійснюється відповідно до їх цільового використання;

перелік заходів, які необхідно здійснити АМПУ з метою прийняття обґрунтованого рішення щодо здійснення компенсації;

механізм визначення розмірів виплати компенсації.

Крім того, проектом регуляторного акта передбачено проведення АМПУ та подання до Мінінфраструктури моніторингу здійснення компенсацій.

5. Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей у разі прийняття регуляторного акта

З прийняттям проекту акта буде вирішено проблему нормативно-правового врегулювання питання щодо компенсації інвестицій, внесених суб'єктами господарювання у гідротехнічні споруди портової інфраструктури та вартості створення підводних гідротехнічних споруд, які за згодою власників підлягають передачі у державну власність.

Надання АМПУ повноважень самостійно укладати з суб'єктами господарювання договори, на підставі яких буде здійснюватися компенсація, сприятиме максимально ефективному та швидкому досягненню згоди між АМПУ та інвестором з усіх істотних питань зазначених договорів.

При цьому передбачені проектом акта критерії прийняття рішення та умови, відповідно до яких буде здійснюватися компенсація, забезпечують простий, прозорий та водночас ефективний механізм здійснення компенсацій, що сприятиме досягненню встановлених цілей.

6. Визначення очікуваних результатів прийняття регуляторного акта

Реалізація проекту акта сприятиме створенню привабливого інвестиційного клімату для залучення як іноземних, так і вітчизняних інвесторів до участі в розвитку та модернізації портової інфраструктури.

Сфера регулювання

Вигоди

Витрати

Держава

Реалізація державної політики щодо залучення приватних інвестицій до участі в розвитку портової інфраструктури.
Збільшення доходів від портових зборів за рахунок введення в експлуатацію нових об'єктів портової інфраструктури

Можливе зменшення відрахувань АМПУ до державного бюджету у зв'язку із здійсненням компенсації інвестицій, внесених суб'єктами господарювання у стратегічні об'єкти портової інфраструктури, що є об'єктами державної власності, та вартості створення підводних гідротехнічних споруд, які за згодою власників підлягають передачі у державну власність

Громадяни

Розвиток портової інфраструктури сприятиме створенню нових робочих місць

Додаткових витрат не потребує

Суб'єкти господарювання

Компенсація інвестицій, внесених суб'єктами господарювання у стратегічні об'єкти портової інфраструктури

Додаткових витрат не потребує

7. Обґрунтування запропонованого строку дії акта

Строк дії акта необмежений.

8. Визначення показників результативності регуляторного акта

Реалізація акта у разі його прийняття буде характеризуватися такими показниками:

1) розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов'язаних з дією акта;

2) кількість суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюється дія акта;

3) обсяги відшкодованих інвестицій, внесених суб'єктами господарювання у гідротехнічні споруди портової інфраструктури, та вартості створення підводних гідротехнічних споруд, які за згодою власників підлягають передачі у державну власність;

4) розмір коштів та час, що витрачатимуться фізичними та юридичними особами на виконання вимог акта.

Рівень поінформованості суб'єктів господарювання з основних положень акта високий. Проект акта та відповідний аналіз його регуляторного впливу оприлюднено на офіційному веб-сайті Міністерства інфраструктури України (http://www.mtu.gov.ua) у розділі "Регуляторна діяльність" з метою отримання зауважень та пропозицій до нього від фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань.

9. Визначення заходів, за допомогою яких буде відстежуватись результативність регуляторного акта

Відстеження результативності акта буде здійснюватись Департаментом державної політики в галузі морського та річкового транспорту Мінінфраструктури за показниками результативності, зазначеними у пункті 8 цього аналізу регуляторного впливу.

Базове відстеження результативності акта здійснюватиметься після набрання чинності актом, але не пізніше дня, з якого починається проведення повторного відстеження результативності акта, шляхом аналізу статистичних даних.

Повторне відстеження результативності акта здійснюватиметься через рік з дня набрання ним чинності, шляхом аналізу статистичних даних порівняно з базовим відстеженням, але не пізніше двох років з дня набрання чинності цим актом.

Періодичні відстеження результативності акта будуть здійснюватися раз на кожні три роки, починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження акта.

 

Міністр інфраструктури України

А. Пивоварський

Опрос