Идет загрузка документа (27 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Концепция реформирования лесного и охотничьего хозяйства Украины (неофициальный текст)

Субъект законодательной инициативы
Проект, Неофициальный текст от 30.04.2015

КОНЦЕПЦІЯ
реформування лісового та мисливського господарства України

Пропозиції щодо подальшого інституційно-правового та фінансово-економічного реформування у сфері лісового та мисливського господарства в Україні враховують:

• порядок регулювання відносин у сфері ведення лісового та мисливського господарства в Україні, його фінансово-економічне забезпечення;

• вимоги Конституції України, Лісового кодексу України, Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища", Закону України "Про мисливське господарство та полювання", Закону України "Про тваринний світ", Податкового та Бюджетного кодексів, інших законів.

При цьому взято до уваги, що:

Згідно із статтею 13 Конституції України лісові ресурси, як складова природних ресурсів, належать до об'єктів права власності Українського народу.

Лісовий кодекс України визначає порядок ведення лісового господарства, а Закон України "Про охорону навколишнього природного середовища" - єдину систему державного регулювання охорони та використання природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки, як невід'ємної складової системи національної безпеки.

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18.04.2006 N 208-р було схвалено Концепцію реформування та розвитку лісового господарства, реалізацію якої з того часу було покладено в основу діяльності органів лісового господарства та інших державних органів.

З обранням Верховної Ради України VIII скликання Коаліційною угодою (2014 рік) в частині реформування лісового господарства було передбачено такі завдання:

1. Розділення функцій держави у сфері лісового господарства: функції формування політики, контрольні та господарські функції виконуватимуться різними органами влади (III квартал 2015 року).

2. Створення на базі існуючих державних лісогосподарських підприємств єдиної державної лісогосподарської структури, використавши досвід Польщі, Латвії та інших країн з успішним функціонуванням державних лісогосподарських підприємств (I квартал 2016 року).

3. Розгляд питання доцільності введення експортного мита на необроблену деревину, розроблення механізмів стимулювання розвитку вітчизняної деревообробної промисловості (II квартал 2015 року).

Взято до уваги, що за останні роки проблема ведення лісового господарства в Україні, розроблення пропозицій щодо її розв'язання була предметом численних досліджень та проектів, виконаних за підтримки програми ФЛЕГ (Правозастосування й управління в лісовому секторі країн східного регіону дії європейського інструменту сусідства та партнерства), проекту Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО) "Консолідація лісової політики в Україні", інших міжнародних організацій.

З огляду на вимоги чинного законодавства, за якими органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України (ст. 19 Конституції України), а також вищезазначені обставини, враховуючи надзвичайно важливу екологічну, економічну та соціальну роль лісів, необхідність системного визначення основних напрямків подальшого реформування ведення лісового та мисливського господарства в Україні на основі всебічного аналізу сучасної ситуації, для забезпечення повнішого задоволення потреб суспільства у деревині та інших лісових ресурсах на засадах гармонійного поєднання принципів державного регулювання та довгострокових інтересів держави з механізмами ринкових відносин, з огляду на цілі децентралізації влади, необхідність розвитку приватного підприємництва, збільшення кількості робочих місць, мінімізації при цьому корупційних ризиків та вчинення правопорушень, утвердження відкритих, прозорих механізмів прийняття управлінських рішень та розподілу лісових ресурсів між їх споживачами - виробниками продукції деревообробки, визнано за доцільне запропонувати наступні першочергові кроки:

I. Розробити на основі системного аналізу чинного законодавства та практики його виконання і подати для схвалення до Кабінету Міністрів України Стратегію збалансованого розвитку лісового та мисливського господарства України (Стратегія).

На підставі ухваленої Стратегії мають бути внесені зміни та доповнення до чинних актів законодавства, що визначають засади державної політики та механізми правового регулювання у сфері лісового та мисливського господарства, а також з охорони навколишнього природного середовища та використання природних ресурсів, планування території України, розвитку агропромислового комплексу та розвитку інших галузей.

Стратегія повинна передбачати:

в частині лісового господарства

- подальший розвиток лісового господарства України на принципах сталого розвитку в інтересах збалансованого задоволення екологічних, економічних та соціальних інтересів суспільства;

- уточнення розмежування повноважень владних органів, зокрема органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, контролюючих органів, прав та обов'язків господарюючих суб'єктів, запровадження більш дієвих механізмів координації, узгодження їх діяльності в інтересах комплексного використання природних ресурсів, зокрема на засадах публічно-приватного партнерства;

- запровадження додаткових механізмів щодо попередження виникнення корупційних схем ухвалення управлінських рішень, видачі дозвільних документів, забезпечення доступу споживачів до деревини та іншої продукції лісу, забезпечення реалізації цієї продукції у повному обсязі виключно на конкурсних засадах;

- шляхи ліквідації відомчої розпорошеності лісів в Україні, посилення відповідальності лісокористувачів незалежно від відомчої належності за виконання вимог лісового та мисливського законодавства, забезпечення відповідної продуктивності та стану лісів, а також підвищення відповідальності та правового забезпечення діяльності лісової охорони та дієвості державного контролю у сфері ведення лісового господарства насамперед Державною екологічною інспекцією та її підрозділами на місцях;

- обмеження сфери лісового господарства, як кінцевою стадією, заготівлею деревини, її реалізацією в круглому виді, а також іншої продукції лісу;

- удосконалення системи фінансово-економічного забезпечення ведення лісового та мисливського господарства, розширення практики виконання лісогосподарських заходів та операцій підприємствами малого та середнього бізнесу за результатами конкурсів на договірних засадах з лісогосподарськими органами та підприємствами, що сприятиме повнішому розмежуванню функцій управління (регулювання), контролю та здійснення безпосередньо господарської діяльності у сфері лісового господарства, створенню нових робочих місць, поліпшенню умов життя місцевих жителів, зростанню їх заінтересованості в досягненні довгострокових цілей лісового господарства, підвищенню рівня економічної ефективності господарської діяльності у цій сфері;

- визначення основних цілей та механізмів адаптації правового регулювання у сфері лісового господарства в Україні до законодавства ЄС, забезпечення реалізації рекомендацій міжнародних організацій та проектів, виконаних за їх сприяння в Україні;

- визначення можливості та ефективних шляхів створення на базі існуючих державних лісогосподарських підприємств єдиної державної лісогосподарської структури, її доцільної організаційно-правової форми з урахуванням вимог законодавства та особливостей ведення лісового господарства в Україні;

- визначення засад удосконалення системи митного регулювання, зокрема, у сфері експорту необробленої деревини за межі України;

- удосконалення механізмів фінансування лісогосподарської діяльності з урахуванням регіональних особливостей, структури та продуктивності лісів, необхідності вирівнювання фінансових умов забезпечення потреб ведення лісового господарства у різних регіонах України;

- удосконалення системи оподаткування, спрямування коштів від рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів, інших податкових платежів від реалізації деревини та іншої продукції лісу, переважно на фінансування лісовідновлення та лісорозведення, залісення неугідь, охорони та захисту лісу, виконання інших заходів природоохоронного характеру, передбачених Лісовим кодексом України;

удосконалення системи продажу необробленої деревини з урахуванням пріоритетного забезпечення сировиною вітчизняного виробника; забезпечення переходу на європейські стандарти вимірювання, сортиментації та оцінки якості деревини;

- визначення засад оптимізації системи наукових, проектних та інших установ та організацій, які перебувають у сфері управління сучасного державного органу лісового господарства, а також щодо поліпшення підготовки кадрів для потреб галузі.

в частині мисливського господарства

- посилення контролю за виконанням обов'язків користувачів мисливських угідь щодо охорони та відтворення мисливських тварин, раціонального використання їх ресурсів;

- посилення відповідальності за порушення вимог чинного законодавства з питань мисливського господарства та полювання як громадянами так і користувачами мисливських угідь;

- спрощення процедури надання в користування мисливських угідь;

- оптимізація площі мисливських угідь, що надаються одному користувачу;

- встановлення прав і обов'язків єгерів і посадових осіб користувачів мисливських угідь, а також мисливців;

- врегулювання взаємовідносин між користувачами мисливських угідь і власниками та користувачами земельних ділянок;

- вдосконалення системи управління мисливським господарством шляхом створення чіткої вертикалі від районного, обласного рівня до спеціалізованого підрозділу в центральному органі виконавчої влади;

- створення ринку продукції мисливського господарства;

- збільшення надходжень в галузь мисливського господарства, в т. ч за рахунок розвитку мисливського туризму та широке впровадження в практику трофейного полювання;

- розроблення порядку та розміру плати за користування мисливськими угіддями;

- напрацювання механізму відшкодування збитків нанесених мисливськими тваринами лісовому та сільському господарствам;

- пропагування мисливства, як елемента культури народу шляхом проведення фестивалів, ярмарків, виставок мисливських трофеїв, проведення єгерських багатоборств, започаткування національного "Дня мисливця" та інших відповідних заходів;

- забезпечення галузі мисливського господарства фахівцями з середньою спеціальною та вищою освітою;

- формування ефективної системи підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації кадрів для мисливського господарства;

- підвищення ролі громадських мисливських організацій та місцевих громад у веденні мисливського господарства;

- регулювання чисельності хижих та небажаних для мисливського господарства тварин;

- управління популяціями копитних мисливських тварин (селекційний відбір, формування оптимальної статево-вікової структури з метою підвищення відсотку самців з високими трофейними якостями).

II. Враховуючи положення Коаліційної угоди щодо реформи у сфері управління та охорони довкілля, особливе державне значення та цінність лісових ресурсів, що перебувають переважно у державній власності, належність цих ресурсів до об'єктів права власності Українського народу, визнано за необхідне зберегти центральний орган виконавчої влади з питань лісового господарства, діяльність якого має спрямовуватися і координуватися в установленому порядку.

III. З метою забезпечення формування економічно ефективної системи лісового господарства в Україні пропонується внести зміни насамперед до наступних актів законодавства:

Назва акту

Що потрібно удосконалити, змінити

Лісовий кодекс України

Розподіл повноважень між відповідними державними органами, а також органами місцевого самоврядування

Податковий кодекс України

Уточнення об'єктів та порядок оподаткування суб'єктів та діяльності у сфері ведення лісового господарства.

Бюджетний кодекс України

Визначення механізму бюджетного фінансування лісового господарства з урахуванням регіональних особливостей умов ведення лісового господарства

Закон України "Про Основні засади (Стратегію) державної екологічної політики України на період до 2020 року"

Уточнення засад державної політики щодо лісових ресурсів та ведення лісового господарства

Кодекс України про адміністративні правопорушення та Кримінальний кодекс України

Уточнення підстав та порядку притягнення до відповідальності за порушення вимог законодавства щодо лісових ресурсів

Закон України "Про мисливське господарство та полювання" та інші пов'язані законодавчі та нормативно-правові акти

Удосконалення системи організації та ведення мисливського господарства, покращення фінансового забезпечення мисливського господарства

Державна цільова програма "Ліси України" на 2010 - 2015 роки

Термін дії чинної Програми завершується у 2015 році. Необхідне розроблення та прийняття нової державної цільової програми на подальші роки

Положення про Міністерство екології та природних ресурсів

Уточнення повноважень Міністерства

Положення про Державне агентство лісових ресурсів

Уточнення повноважень Агентства

Положення про Державну екологічну інспекцію

Уточнення повноважень Інспекції

Положення про порядок реалізації необробленої деревини

Удосконалення системи продажу необробленої деревини

IV. Орієнтовний порядок фінансування

Виконання Стратегії вимагає поглиблення міжвідомчої кооперації, проведення наукових досліджень, виконання експертних, насамперед правових, оцінок, які мають фінансуватись за рахунок коштів Державного бюджету. Враховуючи, що на цей час неможливо отримати в необхідному обсязі фінансування в рамках лише Державного бюджету, необхідне залучення додаткових інвестицій.

V. Очікувані результати

Підвищення економічної ефективності ведення лісового та мисливського господарства в Україні, повніше задоволення потреб споживачів у деревині та іншій продукції лісового господарства, поліпшення стану довкілля, розвиток малого і середнього бізнесу, виконання Коаліційної угоди.

Серед першочергових результатів

Назва пропозиції

Короткий опис

Очікуваний позитивний ефект

Термін виконання

Впровадження удосконаленого механізму реалізації деревини

Розробка нового положення про торгівлю деревиною з урахуванням запровадження механізму укладання довгострокових угод, проведення аукціонів у голосовій та електронній формах. Скасування наказу Держкомлісгоспу України від 19.02.2007 N 42 "Щодо вдосконалення механізмів продажу необробленої деревини", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.02.2007 за N 164/13431

Зниження корупційних ризиків при торгівлі деревиною, забезпечення сировиною вітчизняного виробника за довгостроковими угодами, залучення інвестицій в деревообробну галузь

травень - червень 2015 року

Впровадження системи електронних біржових торгів деревиною на пілотній території

Удосконалення механізмів торгівлі деревиною через впровадження електронних торгів з анонімністю покупця, у тому числі на експорт (за залишковим принципом)

Зниження корупційних ризиків при торгівлі деревиною, забезпечення прозорого ціноутворення

червень - серпень 2015 року

Ліквідація ДП "Укрлісконсалтинг" шляхом реорганізації

Реорганізація підприємства, наділеного не властивими функціями

Зниження корупційних ризиків при торгівлі деревиною

вересень 2015 року

VI. План дій на 2015 - 2016 роки

Захід

Термін

Відповідальний ЦОВВ

Розробити та винести на громадське обговорення проект Стратегії збалансованого розвитку лісового та мисливського господарства України (Стратегія)

травень 2015

Держлісагентство
Мінагрополітики

Провести громадське обговорення, погодження проекту Стратегії із зацікавленими центральними органами виконавчої влади (ЦОВВ) та внести його на розгляд Кабінету Міністрів України

червень - жовтень 2015

Держлісагентство
Мінагрополітики

Провести ґрунтовний фінансово-економічний аналіз з метою визначення найбільш ефективних шляхів удосконалення інституційної структури лісового господарства України

квітень - червень 2015

Держлісагентство

Розробити та винести на громадське обговорення положення про порядок реалізації необробленої деревини

квітень - травень 2015

Держлісагентство

Узгодити положення про порядок реалізації необробленої деревини із зацікавленими ЦОВВ та затвердити наказом Мінагрополітики

травень - грудень 2015

Держлісагентство
Мінагрополітики

Підготовка пропозицій щодо внесення змін до Закону України "Про мисливське господарство та полювання" на інші пов'язані законодавчі та нормативно-правові акти

травень - грудень 2015

Держлісагентство
Мінагрополітики

Розроблення Державної цільової програми розвитку лісового господарства України на період до 2020 року

травень - грудень 2015

Держлісагентство
Мінагрополітики

Проведення додаткових консультацій з метою вибору оптимальних послідовних кроків з реформування інституційної структури лісового господарства, необхідних змін законодавства, розроблення проектів нормативно-правових актів для забезпечення функціонування реформованої структури

червень - вересень 2015

Держлісагентство

Погодження проектів нормативно-правових актів щодо інституційної реформи в лісовому господарстві із зацікавленими ЦОВВ та внесення їх на розгляд Кабінету Міністрів України

жовтень 2015 - січень 2016

Держлісагентство
Мінагрополітики

Пошук додаткових джерел фінансування для забезпечення виконання Стратегії

2015 - 2016

Держлісагентство
Мінагрополітики

Впровадження інституційної реформи

січень - червень 2016

Держлісагентство
Мінагрополітики

____________

Опрос