Идет загрузка документа (11 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Профиль профессиональной компетентности работника пробации (неофициальный текст)

Субъект законодательной инициативы
Проект, Неофициальный текст от 08.05.2015

Профіль
професійної компетентності працівника пробації

I. Призначення професії

Працівник служби пробації здійснює професійну діяльність, яка призначена забезпечити реалізацію державної політики у сфері пробації через виконання завдань та функцій пробації, визначених Законом України "Про пробацію".

Професійна діяльність працівника пробації повинна сприяти забезпеченню безпеки суспільства шляхом виправлення засуджених, запобігання вчиненню ними повторних кримінальних правопорушень, формуванню в державі системи справедливого правосуддя та скороченню кількості осіб, що утримуються в місцях позбавлення волі.

II. Вимоги професії до кандидата на посаду працівника пробації

Бути працівником пробації мають рівне право громадяни України, які досягли 20-річного віку, володіють державною мовою, мають повну вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста (бакалавра - для випускників Чернігівського юридичного коледжу ДПтС України) за напрямком підготовки: педагогічна робота, соціальна робота, психологія, право (правознавство), без вимог до стажу роботи, але після проходження підготовки за спеціально розробленою навчальною програмою, стажування та отримання оцінки, яка підтверджує рівень підготовки, необхідної для виконання професійних завдань.

На посаду працівника пробації зазначені вище особи приймаються на добровільній, конкурсній основі за умови, якщо вони спроможні за своїми особистими, діловими, моральними якостями та станом здоров'я виконувати роботу.

При прийнятті на посаду працівника пробації ураховується досвід роботи у сферах: державного управління, педагогічної, психологічної, соціальної роботи, надання соціальних послуг, а також досвід організації профілактичної та психокорекційної роботи з особами асоціальної спрямованості.

Працівником пробації не може бути особа, яка раніше засуджувалася за вчинення злочину або стосовно якої кримінальне провадження було закрито за нереабілітуючими підставами; на яку протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення; яка визнана за рішенням суду недієздатною або обмежено дієздатною.

III. Зміст роботи працівника пробації

Підготовка досудових доповідей щодо обвинувачених.

Здійснення нагляду за засудженими до покарань у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, громадських робіт, виправних робіт, особами, яким покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк замінено покаранням у виді громадських робіт або виправних робіт, особами, звільненими від відбування покарання з випробуванням, звільненими від відбування покарання вагітними жінками і жінками, які мають дітей віком до трьох років.

Виконання певних видів покарань, не пов'язаних з позбавленням волі.

Проведення соціально-виховної роботи із засудженими.

Реалізація пробаційних програм стосовно осіб, звільнених від відбування покарання з випробуванням.

Здійснення заходів з підготовки осіб, які відбувають покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк, до звільнення.

Направлення засуджених до обмеження волі для відбування покарання до виправних центрів.

Керівництво волонтерами пробації.

Реалізація інших заходів, передбачених законом, спрямованих на виправлення засуджених та запобігання вчиненню ними повторних кримінальних правопорушень.

Взаємодія з судом, прокуратурою, органами внутрішніх справ, іншими державними та недержавними організаціями для виконання завдань пробації.

IV. Вимоги професії до знань працівника пробації1

____________
1 Для реалізації набутих знань у професійній діяльності теоретичне навчання працівника пробації повинно поєднуватися практичними вправами, стажуванням на посаді та практикою на робочому місці під час випробувального терміну та супроводжуватися консультаціями, порадами та оцінкою досвідчених фахівців.

Працівники пробації, які будуть працюють з особливими категоріями засуджених, повинні отримати спеціальну підготовку, а ті, які реалізують пробаційні програми - спеціальну підготовку та дозвіл на здійснення такої діяльності на підставі проведеної оцінки вмінь щодо їх реалізації.

Працівники пробації повинні періодично, але не менше одного разу на два роки проходити обов'язкове навчання з підвищення кваліфікації.

Для набуття умінь, необхідних для виконання роботи, працівник пробації повинен пройти спеціальне навчання та отримати знання з наступних напрямів:

Основоположні права та свободи людини і громадянина, положення Конституції України.

Положення міжнародних документів, що містять основні принципи застосування заходів, не пов'язаних з тюремним ув'язненням, та стандарти пробації.

Закон України "Про пробацію", акти Кабінету міністрів України та інші нормативно-правові акти, які регулюють правовідносини, що регламентують порядок виконання покарань, не пов'язаних з позбавленням волі, та застосування пробації в Україні, структуру та повноваження органу пробації.

Норми професійної етики персоналу пробації, державного службовця та основні положення антикорупційного законодавства України.

Повноваження персоналу пробації, права та обов'язки суб'єктів пробації і порядок забезпечення їх реалізації.

Порівняльний аналіз законодавства та організації заходів громадського впливу у європейських країнах. Стандарти пробації, що закріплені у Рекомендації CM/Rec(2010)1 Комітету Міністрів державам-членам про Правила Ради Європи про пробацію.

Основи правознавства, педагогіки, психології, соціальної роботи в обсязі, необхідному для забезпечення функцій пробації.

Правові підстави і порядок складання досудових доповідей щодо обвинувачених.

Методи збору та аналізу інформації про особистість обвинуваченого (засудженого), оцінки ризиків вчинення повторного правопорушення та визначення криміногенних факторів впливу на його поведінку.

Форми та методи соціально-виховної роботи з особами, до яких застосовано пробацію та їх особливості щодо спеціальних категорій суб'єктів пробації.

Нормативні підстави та порядок здійснення волонтерської діяльності у цілому та, зокрема, у пробації.

Порядок розробки та реалізації пробаційних програм.

Порядок складання та ведення службової документації.

V. Вимоги професії до умінь працівника пробації

Для виконання роботи, яку передбачає професія, працівник пробації повинен реалізувати набуті знання через такі уміння:

Володіти знаннями щодо міжнародних та національних нормативно-правових актів, що регламентують правовідносини порядок, пов'язані із основними принципами застосування заходів, альтернативних тюремному ув'язненню, та стандарти пробації. Збирати та аналізувати інформацію про вплив криміногенних факторів на поведінку обвинуваченого (засудженого).

Проводити оцінку ризиків вчинення обвинуваченим (засудженим) повторного кримінального правопорушення.

Складати соціально-психологічну характеристику на обвинуваченого (засудженого).

Готувати рекомендації щодо заходів, спрямованих на мінімізацію ризику повторного вчинення кримінальних правопорушень обвинуваченим (засудженим) неповнолітнім.

На підставі аналізу інформації про особу обвинуваченого готувати висновок про можливість виправлення обвинуваченого без обмеження волі або позбавлення волі на певний строк у разі його засудження.

Готувати та подавати до суду досудову доповідь.

Організовувати виконання покарань, не пов'язаних з позбавленням волі.

Налагоджувати ефективні комунікації з суб'єктами пробації. Вміти проводити мотиваційне інтерв'ю із засудженим.

Складати індивідуальний план нагляду та соціально-виховної роботи із засудженим з урахуванням оцінки ризиків повторного вчинення кримінальних правопорушень. Забезпечувати реалізацію індивідуального плану, проведення оцінки результатів.

Здійснювати нагляд за засудженими.

Проводити із засудженими індивідуально-профілактичні та соціально-виховні заходи.

Організовувати надання засудженим консультативної, психологічної та інших видів допомоги, необхідної для їх соціальної реабілітації.

Ефективно застосовувати методи мотивації засуджених до участі у виховних заходах, програмах та соціально корисній діяльності, працевлаштування та вступу на навчання.

Реалізувати пробаційні програми стосовно осіб, звільнених від відбування покарання з випробуванням.

Проводити підготовку осіб, які відбувають покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк, до звільнення з метою їх трудового і побутового влаштування після звільнення за обраним ними місцем проживання.

Здійснювати керівництво волонтерами пробації.

Забезпечувати дотримання вимог закону про захист персональних даних, які використовуються у службовій діяльності.

Налагоджувати взаємодію та підтримувати зв'язки з державними та недержавними організаціями для виконання завдань пробації.

Вміти користуватися базами нормативних документів.

Володіти діловою мовою, складати документи та працювати з великим обсягом інформації.

Користуватися інформаційними технологіями в обсязі, необхідному для роботи.

____________

Опрос