Идет загрузка документа (56 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно управления объектами государственной собственности (неофициальный текст)

Субъект законодательной инициативы
Проект, Неофициальный текст от 12.05.2015

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо управління об'єктами державної власності

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Господарському кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 18 - 22, ст. 144):

1) у першому реченні частини четвертої статті 63 слова "ним призначається," замінити словами "який призначається ним або наглядовою радою цього підприємства";

2) частину третю статті 65 викласти в редакції:

"3. Для керівництва господарською діяльністю підприємства органом, до сфери управління якого входить підприємство, або наглядовою радою цього підприємства призначається керівник підприємства, який є підзвітним цим органам;".

3) у статті 73 :

частину шосту викласти в наступній редакції:

"6. Органами управління державного унітарного підприємства є:

керівник підприємства, який призначається органом, до сфери управління якого входить підприємство, або наглядовою радою цього підприємства, і є підзвітним цим органам;

наглядова рада, яка здійснює захист прав держави, і в межах компетенції, визначеної статутом та законом, контролює та регулює діяльність керівника підприємства, (у випадку її створення).

У державному унітарному підприємстві, у визначених Кабінетом Міністрів України випадках за рішенням суб'єкта управління об'єктами державної власності, до сфери управління якого належить таке підприємство, створюється наглядова рада.

Порядок створення наглядової ради державного унітарного підприємства визначається Кабінетом Міністрів України.

Особливості управління державним унітарним підприємством визначаються Законом України "Про управління об'єктами державної власності".

доповнити статтю новою частиною 71 такого змісту:

"71. Річна, у тому числі консолідована, звітність державного унітарного підприємства підлягає обов'язковому аудиту у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Річна фінансова звітність та річна консолідована фінансова звітність державного унітарного підприємства публікується разом з аудиторським висновком не пізніше ніж до 30 квітня року, що настає за звітним періодом."

Державне унітарне підприємство оприлюднює інформацію про свою діяльність шляхом розміщення її на власній веб-сторінці або на офіційному сайті суб'єкта управління об'єктами державної власності, а також надає у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, інформацію суб'єкту управління об'єктами державної власності, до сфери управління якого він належить.

Обов'язковому оприлюдненню підлягає така інформація:

квартальна, річна фінансова звітність державного унітарного підприємства за останні 3 роки, у тому числі консолідована,

річний аудиторський звіт за останні 3 роки,

біографічні довідки членів наглядової ради та керівника державного унітарного підприємства,

річні звіти наглядової ради,

рішення суб'єкта управління об'єктами державної власності щодо державного унітарного підприємства,

перелік всіх контрагентів, у яких державні унітарні підприємства купували або яким продавали товари / послуги, і з якими були підписані контракти сумарно за рік на більш ніж 1 млн. грн.)

Керівник державного унітарного підприємства несе відповідальність, визначену законом та умовами контракту, що укладається з ним, за оприлюднення обов'язкової інформації про діяльність державного унітарного підприємства та її достовірність.

Керівник державного унітарного підприємства і члени наглядової ради цього підприємства зобов'язані протягом п'яти робочих днів з дня отримання відомостей про можливість вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість, надати суб'єкту управління об'єктами державної власності інформацію стосовно правочину, у вчиненні якого є заінтересованість.";

4) доповнити новою статтею 731 такого змісту: 0

"Стаття 731: Правочин державного унітарного підприємства, щодо вчинення якого є заінтересованість

1. Особою, заінтересованою у вчиненні державним унітарним підприємством правочину, вважається посадова особа органів управління підприємства; член її сім'ї - чоловік (дружина), батьки (усиновителі), опікун (піклувальник), брат, сестра, діти та їхні чоловіки (дружини); юридична особа, в якій частка, що належить посадовій особі органів управління підприємством, членам її сім'ї, становить 25 і більше відсотків, якщо зазначена особа (особи - разом або окремо) відповідає принаймні одній із таких ознак:

1) є стороною такого правочину або є членом виконавчого органу юридичної особи, яка є стороною правочину;

2) отримує винагороду за вчинення такого правочину від державного унітарного підприємства (посадових осіб органів управління підприємства) або від особи, яка є стороною правочину;

3) внаслідок такого правочину придбаває майно;

4) бере участь у правочині як представник або посередник (крім представництва державного унітарного підприємства посадовими особами)."

5) частину першу статті 89 доповнити абзацом такого змісту:

"Особливості управління господарським товариством, у статутному капіталі якого є корпоративні права держави, визначаються Законом України "Про управління об'єктами державної власності".

6) частину третю статті 90 доповнити абзацами такого змісту:

"Річна, у тому числі консолідована, звітність господарського товариства, у статутному капіталі якого більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належить державі, а також господарського товариства, 50 і більше відсотків акцій (часток, паїв) якого належить господарському товариству, частка держави в якому становить 100 відсотків, підлягає обов'язковому аудиту у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Річна фінансова звітність та річна консолідована фінансова звітність публікується разом з аудиторським висновком не пізніше ніж до 30 квітня року, що настає за звітним періодом.

Господарське товариство, у статутному капіталі якого більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належить державі, а також господарське товариство, 50 і більше відсотків акцій (часток, паїв) якого належить господарському товариству, частка держави в якому становить 100 відсотків, оприлюднюють інформацію про свою діяльність шляхом розміщення її на власній веб-сторінці або на офіційному сайті суб'єкта управління об'єктами державної власності, а також надає у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, інформацію суб'єкту управління об'єктами державної власності, до сфери управління якого він належить.

Обов'язковому оприлюдненню підлягає така інформація:

квартальна, річна фінансова звітність господарського товариства за останні 3 роки, у тому числі консолідована,

річний аудиторський звіт за останні 3 роки,

біографічні довідки членів наглядової ради, голови та членів виконавчого органу господарського товариства,

річні звіти наглядової ради,

рішення загальних зборів та зборів учасників господарського товариства,

звіти виконавчого органу господарського товариства,

перелік всіх контрагентів, у яких господарські товариства купували або яким продавали товари / послуги, і з якими були підписані контракти сумарно за рік на більш ніж 1 млн. грн.)

Голова виконавчого органу господарського товариства, у статутному капіталі якого більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належить державі, а також господарського товариства, 50 і більше відсотків акцій (часток, паїв) якого належить господарському товариству, частка держави в якому становить 100 відсотків, несе відповідальність, визначену законом та умовами контракту, що укладається з ним, за оприлюднення обов'язкової інформації про діяльність державного унітарного підприємства та її достовірність.

Голова виконавчого органу господарського товариства, у статутному капіталі якого більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належить державі, а також господарського товариства, 50 і більше відсотків акцій (часток, паїв) якого належить господарському товариству, частка держави в якому становить 100 відсотків і члени наглядової ради цього підприємства зобов'язані протягом п'яти робочих днів з дня отримання відомостей про можливість вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість, надати суб'єкту управління об'єктами державної власності інформацію стосовно правочину, у вчиненні якого є заінтересованість.".

2. Доповнити частину четверту статті 21 Закону України "Про інформацію" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 48, ст. 650; 2010 р., N 37, ст. 496; 2011 р., N 32, ст. 313) новим пунктом 51 такого змісту:

"51). щодо діяльності суб'єкта господарювання державного сектору економіки та його органів управління, які не є державною таємницею.".

3. У частині четвертій статті 14 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 40, ст. 365; 2011, N 45, ст. 484, 2014, N 22, ст. 781):

абзац другий виключити;

доповнити частину новими абзацами такого змісту:

"Суб'єкт господарювання державного сектору економіки зобов'язаний оприлюднювати інформацію про свою діяльність (квартальну, річну фінансову звітність, у тому числі консолідовану, за останні 3 роки) шляхом розміщення її на власній веб-сторінці або на офіційному сайті суб'єкта управління об'єктами державної власності, а також надавати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, зазначену інформацію суб'єкту управління об'єктами державної власності, до сфери якого він належить.

Річна фінансова звітність та річна консолідована фінансова звітність суб'єкта господарювання державного сектору економіки публікується разом з аудиторським висновком не пізніше ніж до 30 квітня року, що настає за звітним періодом."

4. У Законі України "Про управління об'єктами державної власності" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., N 46, ст. 456; 2010 р., N 48, ст. 564; 2011 р., N 12, ст. 74, N 28, ст. 252, N 29, ст. 272, N 45, ст. 478; 2012 р., N 4, ст. 23, N 15, ст. 92, ст. 100, N 40, ст. 480.):

1) у частині другій статті 5:

доповнити пунктами 161 і 171 такого змісту:

"161) визначає державні підприємства та акціонерні товариства, у статутному капіталі якого більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належить державі, а також акціонерні товариства, 50 і більше відсотків акцій (часток, паїв) якого належить акціонерному товариству, частка держави в якому становить 100 відсотків, в яких створюється наглядова рада;

171) визначає критерії залучення аудиторських компаній до аудиту фінансової звітності суб'єктів господарювання державного сектору економіки";

172) визначає випадки створення наглядової ради у державному унітарному підприємстві.

пункт 18 доповнити підпунктом "с", "т", "у" такого змісту:

"с) призначення незалежних членів наглядової ради державного підприємства та господарського товариства, у статутному капіталі якого більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належить державі, а також господарського товариства, 50 і більше відсотків акцій (часток, паїв) якого знаходяться у статутному капіталі господарського товариства, частка держави в якому становить 100 відсотків;

т) створення наглядової ради державного підприємства та акціонерного товариства, у статутному капіталі якого більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належить державі, а також акціонерного товариства, 50 і більше відсотків акцій (часток, паїв) якого належить акціонерному товариству, частка держави в якому становить 100 відсотків;

у) оприлюднення інформації про діяльність державних підприємств та господарських товариств, у статутному капіталі якого більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належить державі, а також господарських товариств, 50 і більше відсотків акцій (часток, паїв) якого знаходяться у статутних капіталах господарських товариств, частка держави в яких становить 100 відсотків та надання зазначеної інформації суб'єкту управління об'єктами державної власності, до сфери якого вони належать;";

2) статтю 51 виключити;

3) частину першу статті 52 доповнити пунктом 71 такого змісту:

"веде реєстр контрактів з керівниками суб'єктів господарювання державного сектору економіки;";

4) у частині першій статті 6:

доповнити пунктом 41 такого змісту:

"41) визначають та забезпечують обрання (призначення) осіб, які представляють державу в наглядових радах суб'єктів господарювання державного сектору економіки, а також забезпечують обрання (призначення) незалежних членів наглядових рад таких суб'єктів;";

пункт 8 викласти в наступній редакції:

"8) забезпечують проведення щорічних аудиторських перевірок суб'єктів господарювання державного сектору економіки, що належать до сфери їх управління. У разі зміни керівника суб'єкта господарювання державного сектору економіки, забезпечують проведення ревізії фінансово-господарської діяльності суб'єкта господарювання державного сектору економіки, у порядку, передбаченому законом;";

доповнити пунктом 81 такого змісту:

"81) погоджують суб'єктам господарювання державного сектору економіки, що належать до сфери їх управління, укладання договорів щодо проведення аудиту річної фінансової звітності;";

доповнити пунктом 371 такого змісту:

"371) надають центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику управління об'єктами державної власності, інформацію про укладені контракти з керівниками суб'єктів господарювання державного сектору економіки;";

5) пункт 2 частини першої статті 7 доповнити підпунктом "м" такого змісту:

"м) подає центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику управління об'єктами державної власності, за затвердженою ним формою інформацію про фінансово-господарську діяльність кожного окремого державного підприємства, установи, організації, що належать до сфери його управління, а також господарського товариства, щодо якого ним виконуються функції з управління відповідними корпоративними правами.";

6) у статті 11:

частину третю викласти в такій редакції:

"3. Управління суб'єктами господарювання державного сектора економіки, здійснюється суб'єктами управління об'єктами державної власності через призначення представників держави. Представнику держави в органах управління суб'єктів господарювання державного сектору економіки, крім незалежного члена наглядової ради, можуть надаватися завдання на голосування.";

частину чотирнадцяту викласти в такій редакції:

"14. У разі надання суб'єктом управління об'єктами державної власності завдання на голосування члени наглядової ради, що представляють інтереси держави, крім незалежних членів, голосують на засіданнях наглядової ради відповідно до наданих завдань на голосування.";

у частині шістнадцятій:

в абзаці першому слово "повноважним" виключити;

абзац другий виключити;

у частині вісімнадцятій слова "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері управління об'єктами державної власності" замінити словами "суб'єктом управління об'єктами державної власності,";

7) доповнити статтями 112, 113, 114 такого змісту:

"Стаття 112. Особливості управління державними підприємствами та акціонерними товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належить державі, а також акціонерними товариствами, 50 і більше відсотків акцій (часток, паїв) яких належить акціонерним товариствам, частка держави в яких становить 100 відсотків

1. У державних підприємствах, а також акціонерних товариствах, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належить державі, а також акціонерних товариствах, 50 і більше відсотків акцій (часток, паїв) яких належить акціонерним товариствам, частка держави в яких становить 100 відсотків, у випадках, визначених Кабінетом Міністрів України, з урахуванням положень Закону України "Про акціонерні товариства", створюється наглядова рада.

2. До складу наглядової ради державних підприємств та акціонерних товариств,

у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належить державі, а також акціонерних товариствах, 50 і більше відсотків акцій (часток, паїв) яких належить акціонерним товариствам, частка держави в яких становить 100 відсотків, включаються незалежні члени наглядової ради з числа тих, які призначені у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

3. Протягом перебування на посаді посадовим особам органів управління державних підприємств та акціонерних товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належить державі, а також акціонерних товариств, 50 і більше відсотків акцій (часток, паїв) яких належить акціонерним товариствам, частка держави в яких становить 100 відсотків, заборонено засновувати або брати участь у підприємствах, інших господарських організаціях (бути власниками або співвласниками), які конкурують з такими підприємствами та акціонерними товариствами.

4. Керівникам державних підприємств та членам колегіального виконавчого органу (особі, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) акціонерних товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належить державі, а також акціонерних товариств, 50 і більше відсотків акцій (часток, паїв) яких належить акціонерним товариствам, частка держави в яких становить 100 відсотків, заборонено поєднувати роботу на державному підприємстві та в акціонерному товаристві з будь-якою підприємницькою чи іншою оплачуваною діяльністю, крім випадків схвалення такої діяльності наглядовою радою, а у разі відсутності наглядової ради - відповідним суб'єктом управління об'єктами державної власності для державного підприємства чи загальними зборами акціонерів для акціонерного товариства.

5. Посадові особи органів управління державних підприємств та акціонерних товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належить державі, а також акціонерних товариств, 50 і більше відсотків акцій (часток, паїв) яких належить акціонерним товариствам, частка держави в яких становить 100 відсотків, несуть відповідальність за свої рішення, визначену законом та умовами контракту, що укладається з ним.

Стаття 113. Незалежні члени наглядових рад державних підприємств та господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належить державі, а також господарських товариств, 50 і більше відсотків акцій (часток, паїв) яких належить господарським товариствам, частка держави в яких становить 100 відсотків

1. Незалежний член наглядової ради - фізична особа-член наглядової ради, яка не має будь-яких ділових, родинних або інших зв'язків з посадовими особами державного підприємства або господарського товариства, у статутному капіталі якого більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належить державі, а також господарського товариства, 50 і більше відсотків акцій (часток, паїв) якого належить господарському товариству, частка держави в якому становить 100 відсотків.

2. Незалежним членом наглядової ради не може бути особа, яка:

є або протягом останніх п'яти років була керівником державного підприємства або головою чи членом виконавчого органу, або ревізійної комісії господарського товариства, у статутному капіталі якого більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належить державі, а також господарського товариства, 50 і більше відсотків акцій (часток, паїв) яких належить господарським товариствам, частка держави в яких становить 100 відсотків, або посадовою особою його дочірнього підприємства, філії, представництва та/або іншого відокремленого підрозділу;

є або протягом останніх трьох років була працівником державного підприємства або господарського товариства, у статутному капіталі якого більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належить державі, а також господарського товариства, 50 і більше відсотків акцій (часток, паїв) якого належить господарському товариству, частка держави в якому становить 100 відсотків, або його дочірнього підприємства, філії, представництв та/або інших відокремлених підрозділів;

є афілійованою особою державного підприємства або господарського товариства, у статутному капіталі якого більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належить державі, а також господарського товариства, 50 і більше відсотків акцій (часток, паїв) якого належить господарському товариству, частка держави в якому становить 100 відсотків, чи осіб, які є сторонами за правочинами з державним підприємством чи господарським товариством, у статутному капіталі якого більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належить державі, а також господарським товариством, 50 і більше відсотків акцій (часток, паїв) якого належить господарському товариству, частка держави в якому становить 100 відсотків, сукупний обсяг яких протягом року перевищує 5 відсотків балансової вартості активів державного підприємства або господарського товариства на початок фінансового року;

отримує або отримувала в минулому від державного підприємства або господарського товариства, у статутному капіталі якого більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належить державі, а також господарського товариства, 50 і більше відсотків акцій (часток, паїв) якого належить господарському товариству, частка держави в якому становить 100 відсотків, чи його дочірнього підприємства будь-які доходи, за винятком доходів у вигляді винагороди за виконання функцій члена наглядової ради;

є власником більш ніж 5 відсотків корпоративних прав господарського товариства, у статутному капіталі якого більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належить державі, а також господарського товариства, 50 і більше відсотків акцій (часток, паїв) якого належить господарському товариству, частка держави в якому становить 100 відсотків, (самостійно або разом з афілійованими особами) або представляє інтереси такого власника;

є державним службовцем чи уповноваженим представником держави;

є аудитором державного підприємства або господарського товариства, у статутному капіталі якого більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належить державі, а також господарського товариства, 50 і більше відсотків акцій (часток, паїв) якого належить господарському товариству, частка держави в якому становить 100 відсотків, або була ним протягом трьох років, що передували її обранню до наглядової ради;

бере участь в аудиті державного підприємства або господарського товариства, у статутному капіталі якого більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належить державі, а також господарського товариства, 50 і більше відсотків акцій (часток, паїв) якого належить господарському товариству, частка держави в якому становить 100 відсотків, чи їхніх дочірніх підприємств як аудитор, що працює в складі аудиторської організації, або брала участь у такому аудиті протягом трьох років, що передували її обранню до наглядової ради;

має або мала протягом останнього року істотні ділові відносини з державним підприємством або господарським товариством, у статутному капіталі якого більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належить державі, а також господарським товариством, 50 і більше відсотків акцій (часток, паїв) якого належить господарському товариству, частка держави в якому становить 100 відсотків, чи його дочірнім підприємством безпосередньо або як акціонер, учасник, керівник або член виконавчого органу товариства, яке має або мало такі відносини;

працювала на посаді незалежного члена у складі наглядової ради державного підприємства або господарського товариства, у статутному капіталі якого більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належить державі, а також господарського товариства, 50 і більше відсотків акцій (часток, паїв) якого належить господарському товариству, частка держави в якому становить 100 відсотків, протягом трьох строків;

має близькі родинні зв'язки з особами (є близьким родичем або членом сім'ї), зазначеними у частині другій цієї статті цього Закону.

3. Вимоги до незалежного члена наглядової ради державного підприємства та господарського товариства, у статутному капіталі якого більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належить державі, а також господарського товариства, 50 і більше відсотків акцій (часток, паїв) якого належить господарському товариству, частка держави в якому становить 100 відсотків, затверджує Кабінет Міністрів України.

4. З незалежним членом наглядової ради укладається трудовий або цивільно-правовий договір. Незалежний член наглядової ради виконує свої повноваження з дотриманням умов, укладеного з ним договору та статуту державного підприємства або господарського товариства, у статутному капіталі якого більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належить державі, а також господарського товариства, 50 і більше відсотків акцій (часток, паїв) якого належить господарському товариству, частка держави в якому становить 100 відсотків.

5. Незалежний член наглядової ради має рівні права і обов'язки з іншими її членами.

Здійснюючи повноваження члена наглядової ради, зокрема голосуючи на її засіданнях, незалежний член наглядової ради керується власним професійним досвідом щодо доцільності прийняття відповідних рішень. У своїй діяльності член наглядової ради керується принципом лояльності до відповідного державного підприємства або господарського товариства.

Принцип лояльності до державного підприємства або господарського товариства полягає у забезпеченні пріоритетності інтересів державного підприємства або господарського товариства як суб'єкта господарювання (у разі виникнення конфлікту інтересів із відповідним суб'єктом управління об'єктами державної власності або його акціонерами, учасниками) і реалізується незалежним членом наглядової ради у межах повноважень і у способи, що визначені законом та статутом державного підприємства або господарського товариства.

6. Незалежні члени наглядових рад голосують з усіх питань, включених до порядку денного засідання наглядової ради.

Стаття 114. Компетенція наглядової ради державного підприємства

1. До виключної компетенції наглядової ради державного підприємства, у разі її створення, належить:

1) підготовка та подання на розгляд відповідному суб'єкту управління об'єктами державної власності проекту стратегії, річного фінансового плану державного підприємства та звіту про його виконання, а також проектів інших рішень, пов'язаних з господарською діяльністю державного підприємства;

2) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю державного підприємства;

3) прийняття рішення про розміщення державним підприємством цінних паперів, крім акцій;

4) прийняття рішення про викуп розміщених державним підприємством цінних паперів, крім акцій;

5) затвердження ринкової вартості майна у разі прийняття рішення про вчинення значного правочину в межах своїх повноважень та у випадку якщо майно вноситься як плата за цінні папери, випущені державним підприємством;

6) прийняття рішення про тимчасове відсторонення керівника від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово виконуватиме повноваження керівника;

7) обрання та припинення повноважень керівника державного підприємства;

8) обрання аудитора державного підприємства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг, за умови погодження уповноваженим органом управління;

9) прийняття рішення про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить більше 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності державного підприємства, крім правочинів, рішення про вчинення яких приймається відповідним суб'єктом управління об'єктами державної власності.

10) прийняття рішення про обрання оцінювача майна державного підприємства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

11) здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю державного підприємства;

12) контроль за запобіганням, виявленням та врегулюванням конфлікту інтересів керівника, в тому числі за використанням майна державного підприємства в особистих інтересах та укладення угод з пов'язаними особами, а також інформування суб'єкта управління державного підприємства щодо виявлених порушень;

13) визначення форм контролю за ефективністю управління державним підприємством;

14) здійснення контролю за ефективністю управління підприємством;

15) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції наглядової ради та визначені законом і статутом підприємства.

2. Питання, що належать до виключної компетенції наглядової ради державного підприємства, не можуть вирішуватися іншими органами державного підприємства, крім відповідного суб'єкта управління об'єктами державної власності.

3. Керівник державного підприємства забезпечує членам наглядової ради доступ до інформації в межах, передбачених Законом та статутом державного підприємства.".

8) у частині першій статті 14 слова "за рахунок їх чистого прибутку" виключити.

9) статтю 17 доповнити частиною другою такого змісту:

"2. Керівники суб'єктів управління об'єктами державної власності, визначені цим Законом, несуть відповідальність за своєчасність подання центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику управління об'єктами державної власності, інформації, зазначеної в частині шостій статті 16 цього Закону, та її повноту.";

10) у тексті Закону слова "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері економічного розвитку" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику управління об'єктами державної власності" у відповідному відмінку, слова "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері управління об'єктами державної власності," виключити.

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Закони та інші нормативно-правові акти, прийняті до набрання чинності цим Законом, діють у частині, що не суперечить цьому Закону.

3. Кабінету Міністрів України у тримісячний термін з дня набрання чинності цим Законом:

забезпечити в межах своїх повноважень прийняття нормативно-правових актів, необхідних для реалізації цього Закону;

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

 

Голова Верховної Ради
України

 

 

* * *

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо управління об'єктами державної власності"

1. Опис проблеми

Розроблення проекту Закону обумовлено тим, що чинне законодавство з питань управління об'єктами державної власності потребує удосконалення з метою забезпечення підвищення ефективності використання та управління державним майном.

Зокрема законодавство з питань управління об'єктами державної власності потребує удосконалення з урахуванням принципів корпоративного управління ОЕСР, запровадження ринкових методів суб'єктами господарювання державного сектору економіки, тощо.

2. Цілі державного регулювання

Метою державного регулювання є удосконалення системи управління об'єктами державної власності, створення сприятливих умов для оптимізації структури державного сектору економіки, запровадження ринкових методів управління суб'єктами господарювання державного сектору економіки.

3. Визначення альтернативних способів досягнення зазначених цілей та аргументи щодо переваги обраного способу

Існує два альтернативних способи досягнення цілей державного регулювання.

1. Перший спосіб - внесення змін до Господарського кодексу України, Законів України "Про управління об'єктами державної власності" в частині удосконалення управління об'єктами державної власності.

Перший спосіб передбачає удосконалення законодавства з питань управління об'єктами державної власності зокрема шляхом:

запровадження створення за рішенням суб'єкта управління об'єктами державної власності в державному унітарному підприємстві, у визначених Кабінетом Міністрів України випадках і порядку, наглядової ради;

визначення органів управління державним унітарним підприємством;

включення до складу органів управління суб'єктів господарювання державного сектору економіки незалежних членів наглядових рад;

встановлення вимоги щодо обов'язкового проведення аудиту річної, у тому числі консолідованої звітності суб'єктів господарювання державного сектору економіки;

встановлення вимоги щодо оприлюднення такими суб'єктами інформації про свою діяльність (фінансову звітність, інформацію щодо посадових осіб суб'єктів господарювання, вчинення правочинів тощо).

2. Другий спосіб - не вносити зміни до чинного законодавства.

Цей спосіб є неприйнятним, оскільки чинні законодавчі акти мають ряд суттєвих прогалин та неузгодженостей у частині їх застосування, потребують удосконалення, зокрема шляхом впровадження міжнародного досвіду з метою підвищення ефективності управління об'єктами державної власності тощо.

Таким чином, перший спосіб є єдиним ефективним способом досягнення поставленої мети.

4. Механізм, який застосовується для розв'язання проблеми, і відповідні заходи

Для розв'язання проблеми передбачається прийняти Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо управління об'єктами державної власності".

Після набрання чинності зазначеним Законом механізм його дії полягатиме у наступному:

створення за рішенням суб'єкта управління об'єктами державної власності в державному унітарному підприємстві, у визначених Кабінетом Міністрів України випадках і порядку, наглядової ради;

визначення органів управління державним унітарним підприємством;

створення правових підстав для включення до складу органів управління суб'єктів господарювання державного сектору економіки незалежних членів наглядових рад;

запровадження обов'язкового проведення аудиту річної, у тому числі консолідованої, звітності суб'єктів господарювання державного сектору економіки;

встановлення вимог щодо оприлюднення такими суб'єктами інформації про свою діяльність (фінансову звітність, інформацію щодо посадових осіб суб'єктів господарювання, вчинення правочинів тощо).

Одночасно Кабінету Міністрів України надаються повноваження щодо визначення випадків та порядку створення наглядової ради у державному унітарному підприємстві.

5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

На дію регуляторного акта вплив зовнішніх факторів не очікується.

Прийняття Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо управління об'єктами державної власності" забезпечить удосконалення системи управління об'єктами державної власності, створить сприятливі умови для оптимізації структури державного сектору економіки та запровадження ринкових методів управління об'єктами державної власності.

Реалізація запропонованого регуляторного акта не потребує додаткових витрат з державного бюджету.

Очікувані наслідки дії запропонованого регуляторного акта не заподіють шкоди суб'єктам господарювання, громадянам та державі.

6. Очікувані результати прийняття акта

Прийняття акта створить комплексну законодавчу основу для удосконалення процесів управління державною власністю, усуне неузгодженості чинного законодавства, створить умови для підвищення ефективності використання об'єктів державної власності та збільшення надходжень до державного бюджету.

таблиця 1

Сфера дії

Витрати

Вигоди

Держава

не передбачається

удосконалення системи управління об'єктами державної власності, збільшення надходжень до державного бюджету

Суб'єкти господарювання

не передбачається

створення сприятливих умов для підвищення ефективності діяльності суб'єктів господарювання державного сектору економіки

Громадяни

не передбачається

недопущення порушень прав, законних інтересів громадян

7. Обґрунтування строку чинності акта

Термін дії регуляторного акта не обмежений.

8. Показники результативності акта

Ступінь ефективності запропонованих заходів очікується досить високий, проте прогнозувати можливі вигоди у грошовому (матеріальному) вимірі у цьому випадку неможливо.

Значення показників результативності регуляторного акта є прогнозним і встановлюється протягом різних періодів після набрання чинності актом. Перелік кількісних та якісних показників результативності регуляторного акта наведені у таблиці 2.

таблиця 2

Найменування показника

Розмір показника

кількість суб'єктів господарювання та фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта

За даними Мінекономрозвитку (дані за 9 місяців 2014 року) в Україні налічується 1833 діючих суб'єктів господарювання державного сектору економіки. На фізичних осіб дія акту не поширюватиметься.

розмір часу і коштів, що витрачатимуться суб'єктами господарювання та фізичними особами, пов'язаними з виконанням вимог акта

Суб'єктами господарювання та фізичними особами час та кошти не витрачатимуться

рівень поінформованості суб'єктів господарювання та фізичних осіб з основних положень акта

Середній, проект Закону України розміщений в мережі Інтернет на офіційному сайті Мінекономрозвитку. (http://www.me.gov.ua/) у розділі "Обговорення проектів документів".
Суб'єкти господарювання та фізичні особи будуть поінформовані з основними положеннями акту з газет "Урядовий кур'єр", "Офіційний вісник України" і "Відомості Верховної Ради України".

Найменування показника

Розмір показника

розмір надходжень до бюджету

Передбачається збільшення надходжень до державного бюджету.

9. Заходи для відстеження результативності акта

Базове відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися до дня набрання чинності цим актом шляхом аналізу статистичної звітності, що надходить до Мінекономрозвитку.

З метою оцінки ступеня досягнення цим актом визначених цілей повторне відстеження результативності буде здійснене не пізніше як через рік після набрання чинності цим актом.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта буде проводитися відповідно до Порядку здійснення контролю за виконанням функцій з управління об'єктами державної власності та критеріїв визначення ефективності управління об'єктами державної власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.06.2007 N 832, шляхом порівняння результативності показників, визначених під час проведення базового відстеження.

Періодичне відстеження здійснюватиметься раз на три роки, починаючи з дня виконання заходів з повторного відстеження. Установлені кількісні та якісні значення показників результативності акта будуть порівнюватися із значеннями аналогічних показників, що встановлені під час повторного відстеження.

Відстеження результативності регуляторного акта планується за допомогою таких заходів:

моніторингу ефективності управління об'єктами державної власності;

аналізу ефективності діяльності незалежних членів наглядових рад в органах управління суб'єктів господарювання державного сектору економіки.

Запропонований регуляторний акт обов'язковий для виконання всіма суб'єктами управління та суб'єктами господарювання.

Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися Мінекономрозвитку.

Аналіз регуляторного впливу підготовлено департаментом управління державною власністю та розвитку промисловості Мінекономрозвитку (01008, м. Київ, вул. Грушевського, 12/2, тел. 253-04-38).

 

Виконувач обов'язків Міністра
економічного розвитку
і торгівлі України

Р. Корж

 

* * *

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо управління об'єктами державної власності"

1. Обґрунтування необхідності прийняття Закону України

Проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо управління об'єктами державної власності" розроблено Мінекономрозвитку на виконання пункту 5 "Нова політика управління державною власністю" програми діяльності Кабінету Міністрів України, затвердженої Постановою Верховної Ради України від 11.12.2014 N 26, пункту 36с Меморандуму про економічну та фінансову співпрацю між Урядом України та МВФ та пункту 13 протоколу наради від 30.04.2015 під головуванням Прем'єр - міністра України А. Яценюка.

2. Мета і шляхи її досягнення

Програмою діяльності Уряду визначено основні кроки щодо підвищення ефективності управління об'єктами державної власності, зокрема:

впровадження корпоративного управління відповідно до стандартів ОЕСР;

запровадження ефективного управління об'єктами державної власності;

усунення посадових осіб державних органів від управління державними компаніями.

Метою законопроекту є створення сприятливих умов для оптимізації структури державного сектору економіки та запровадження ринкових методів управління суб'єктами господарювання державного сектору економіки.

Законопроектом пропонується внести зміни до Господарського кодексу встановивши, що у державному унітарному підприємстві, за рішенням суб'єкта управління об'єктами державної власності, створюється наглядова рада.

Зокрема пропонується визначити органи управління державним унітарним підприємством та встановити, що наглядова рада державного унітарного підприємства є органом, що здійснює захист прав держави, і в межах компетенції, визначеної статутом та законом, контролює та регулює діяльність керівника підприємства. Також.

Також законопроектом пропонується внести зміни до Закону України "Про управління об'єктами державної власності", якими створити правові підстави для включення до складу органів управління суб'єктів господарювання державного сектору економіки незалежних членів наглядових рад, що забезпечить підвищення ефективності управління об'єктами державної власності.

Зокрема передбачається встановити, що у державних підприємствах, а також господарських товариствах, у статутних капіталах яких частка держави перевищує 50 відсотків, у випадках і порядку, визначених Кабінетом Міністрів України, створюється наглядова рада, до якої можуть включатися незалежні члени наглядових рад.

З метою підвищення прозорості діяльності суб'єктів господарювання державного сектору економіки, що ґрунтується на Рекомендаціях ОЕСР, законопроектом пропонується встановити, що річна, у тому числі консолідована, звітність суб'єктів господарювання державного сектору економіки підлягає обов'язковому аудиту. Крім того, пропонується встановити вимогу щодо обов'язкового оприлюднення такими суб'єктами інформації про свою діяльність (фінансову звітність, інформацію щодо посадових осіб суб'єктів господарювання, вчинення правочинів тощо).

3. Правові аспекти

У даній сфері правових відносин діють Господарський кодекс України, Закони України "Про управління об'єктами державної власності" тощо.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація законопроекту не потребує додаткових витрат з державного бюджету.

5. Позиція заінтересованих органів

Законопроект потребує погодження з Мінфіном, Фондом державного майна, НКЦПФР, Державною регуляторною службою, Міненерговугіллям, Мінагрополітики, Мінінфраструктури та Мін'юстом.

6. Регіональний аспект

Законопроект не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

61. Запобігання дискримінації

Законопроект не потребує проведення громадської антидискримінаційної експертизи, оскільки в ньому відсутні положення, що містять ознаки дискримінації.

7. Запобігання корупції

Законопроект не містить правил і процедур, що можуть становити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Законопроект розміщено на офіційному сайті Мінекономрозвитку та на офіційному урядовому веб-сайті "Громадянське суспільство і влада" для публічного обговорення.

9. Позиція соціальних партнерів

Законопроект не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Законопроект є регуляторним актом, що відповідає принципам державної регуляторної політики. Очікувані наслідки дії запропонованого регуляторного акта не заподіють шкоди суб'єктам господарювання, громадянам та державі.

101. Вплив реалізації акта на ринок праці

Реалізація проекту не передбачає впливу на ринок праці, оскільки він спрямований удосконалення управління суб'єктами господарювання державного сектору економіки і не передбачає залучення додаткових трудових ресурсів або їх скорочення.

11. Прогноз результатів

Прийняття Закону забезпечить удосконалення управління об'єктами державної власності, створить сприятливі умови для оптимізації структури державного сектору економіки та запровадження ринкових методів управління об'єктами державної власності.

 

Виконувач обов'язків Міністра
економічного розвитку
і торгівлі України

Р. Корж

Опрос