Идет загрузка документа (13 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Изменения к Положению об электронных деньгах в Украине (неофициальный текст)

Субъект законодательной инициативы
Проект, Неофициальный текст от 08.05.2015

Зміни до Положення про електронні гроші в Україні

1. У главі 1:

1) пункт 1.1 після абзацу другого доповнити новим абзацом третім такого змісту:

"Вимоги цього Положення поширюються на операції з обліковими записами та правами вимоги, що зберігаються як одиниці вартості на електронному пристрої і використовуються для здійснення розрахунків, у тому числі за товари, роботи, послуги".

У зв'язку з цим абзац третій уважати абзацом четвертим;

2) у пункті 1.3 визначення терміна "наперед оплачена картка багатоцільового використання" викласти в такій редакції:

"наперед оплачена картка багатоцільового використання (далі - наперед оплачена картка) - пластикова або інша картка (у тому числі картка, що не має фізичного носія, або з магнітною смугою), яка містить електронні гроші в чипі, інтегрованому на цій картці, або яка є засобом доступу до електронних грошей, що зберігаються в пам'яті комп'ютера".

2. У пункті 2.4 глави 2:

в абзаці другому цифри "2000" замінити цифрами "4000";

в абзаці третьому цифри "8000" замінити цифрами "14000";

в абзаці четвертому цифри "35000" замінити цифрами "65000".

3. Главу 5 доповнити новим пунктом такого змісту:

"5.5. На письмову вимогу представників Національного банку емітент зобов'язаний забезпечити доступ до програмного забезпечення, яке використовується для здійснення операцій з електронними грошима, та бухгалтерських документів, які надають змогу перевірити дотримання емітентом вимог, передбачених цим Положенням".

4. У главі 6:

1) абзац другий пункту 5 викласти в такій редакції:

"Національний банк надає заявникові / заявникові - члену / учаснику міжнародної платіжної системи документ про узгодження правил використання електронних грошей";

2) пункт 7 доповнити новим абзацом такого змісту:

"запровадження тимчасової адміністрації".

5. Доповнити Положення новою главою такого змісту:

"7. Порядок відкликання документа про узгодження правил використання електронних грошей

1. Відкликання Національним банком у емітента банківської ліцензії є підставою для втрати чинності документом про узгодження правил використання електронних грошей.

2. Національний банк відкликає документ про узгодження правил використання електронних грошей за таких підстав:

1) установлення факту узгодження правил або змін до правил використання електронних грошей на підставі недостовірних даних;

2) порушення емітентом вимог законодавства України з питань, пов'язаних з випуском та використанням електронних грошей, у тому числі нормативно-правових актів Національного банку;

3) нездійснення емітентом діяльності, пов'язаної з випуском електронних грошей, протягом одного року з дати отримання документа про узгодження правил використання електронних грошей.

3. Національний банк повідомляє емітента про відкликання документа про узгодження правил використання електронних грошей із зазначенням підстав.

4. Емітент, який здійснював випуск та інші операції з електронними грошима, після отримання повідомлення Національного банку про відкликання документа про узгодження правил використання електронних грошей зобов'язаний припинити випуск та інші операції з електронними грошима (крім операцій з погашення) в установлений Національним банком строк".

 

* * *

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
проекту постанови Правління Національного банку України "Про затвердження Змін до Положення про електронні гроші в Україні"

I. Визначення та аналіз проблеми, яку пропонується розв'язати шляхом державного регулювання господарських відносин

Правові вимоги до суб'єктів, що здійснюють операції з електронними грошима, та порядок здійснення цих операцій установлені Положенням про електронні гроші в Україні, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 04 листопада 2010 року N 481 (далі - Положення).

Відповідно до вимог до статті 7 Закону України "Про Національний банк України" серед функцій, які виконує Національний банк України, є визначення порядку і форм платежів, контроль за створенням платіжних інструментів. Згідно зі статтею 15 Закону України "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні" (далі - Закон) Національний банк України визначає порядок здійснення операцій з електронними грошима та максимальну суму електронних грошей на електронному пристрої, що перебуває в розпорядженні користувача.

Підготовка проекту Змін до Положення (далі - Проект) зумовлена постійним розвитком ринку електронних грошей, появою нових форм розрахунків, а також необхідністю виконання Національним банком України функцій, передбачених вищезазначеними законами України. На сьогодні на ринку фінансових послуг пропонується послуга щодо здійснення розрахунків, у тому числі за товари, роботи, послуги, з використанням облікових записів та прав вимоги, що зберігаються як одиниці вартості на електронному пристрої ("титульні знаки", "облікові записи", "електронні гаманці", "віртуальні рахунки" тощо), які за економічною суттю належать до одиниць вартості та ідентичні категорії "електронні гроші", яка визначена статтею 15 Закону.

Проектом, зокрема, пропонується:

урегулювати питання здійснення операцій з обліковими записами та правами вимоги, що зберігаються як одиниці вартості на електронному пристрої і використовуються для здійснення розрахунків, у тому числі за товари, роботи, послуги;

привести у відповідність до законодавства Європейського Союзу установлені Положенням ліміти для операцій з електронними грошима;

установити порядок відкликання Національним банком України документа про узгодження правил використання електронних грошей.

Зазначені питання не можуть бути вирішені за допомогою ринкових механізмів або чинних регуляторних актів. Тому їх розв'язання можливо здійснити шляхом унесення змін до Положення.

II. Визначення цілей державного регулювання

Метою розроблення Проекту є вдосконалення порядку регулювання діяльності, пов'язаної з випуском та використанням електронних грошей в Україні.

III. Визначення та оцінка всіх прийнятних альтернативних способів досягнення встановлених цілей з аргументацією переваг обраного способу

Відповідно до законодавства України Національний банк України визначає порядок і форми платежів, контролює створення платіжних інструментів.

Ураховуючи це, альтернативних способів досягнення поставлених цілей немає.

IV. Опис механізмів та заходів, які забезпечать розв'язання визначеної проблеми шляхом прийняття запропонованого регуляторного акта

Прийняття Проекту дасть змогу врегулювати діяльність юридичних та фізичних осіб, які здійснюють операції з обліковими записами та правами вимоги, що зберігаються на електронному пристрої, і використовуються для здійснення розрахунків за товари, роботи, послуги, та забезпечити виконання вимог законодавства України.

У разі затвердження Правлінням Національного банку України запропонованого для розгляду Проекту та його реєстрації в Юридичному департаменті Національного банку України цей регуляторний акт засобами електронної пошти Національного банку України буде доведено до відома банків для використання в роботі.

V. Обґрунтування можливості досягнення цілей регуляторного акта, оцінка можливості впровадження та виконання вимог регуляторного акта

Вимоги регуляторного акта є обов'язковими для виконання банками, які здійснюють випуск та інші операції з електронними грошима.

Зовнішніми чинниками, які потенційно мають змогу впливати на дію запропонованого регуляторного акта, є зміни до законодавчих актів України.

Питання відповідальності за невиконання або неналежне виконання вимог запропонованого регуляторного акта регулюється нормативно-правовими актами Національного банку України.

VI. Визначення очікуваних результатів прийняття запропонованого регуляторного акта

Визначення очікуваних результатів прийняття запропонованого регуляторного акта є можливим із застосуванням методу аналізу позитивних та можливих негативних наслідків дії акта в простій формі.

VII. Обґрунтування запропонованого строку чинності запропонованого акта

Запропонований до розгляду регуляторний акт набиратиме чинності з дня, наступного за днем його офіційного опублікування, і діятиме без визначення строку.

VIII. Визначення показників результативності регуляторного акта

Дія регуляторного акта поширюватиметься на банки-емітенти, які здійснюють випуск електронних грошей, у тому числі на банки - емітенти електронних грошей, які є учасниками міжнародних платіжних систем, створених нерезидентами, інших юридичних і фізичних осіб, які використовують електронні гроші.

Показником результативності регуляторного акта є кількість банків, агентів банків, які застосовують вимоги регуляторного акта, а також обсяги випуску та використання електронних грошей.

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності регуляторного акта в разі його прийняття

Відповідно до статті 10 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" Національний банк України проводить базові, повторні та періодичні відстеження результативності власних регуляторних актів у порядку, визначеному Методикою проведення аналізу впливу регуляторного акта Національного банку України, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2004 року N 471.

У разі прийняття регуляторного акта для відстеження його результативності використовуватимуться звернення банків України щодо узгодження правил використання електронних грошей, аналіз проблемних питань та запитів, що надходитимуть від банків, інших юридичних і фізичних осіб у процесі використання ними регуляторного акта.

Відстеження результативності Проекту здійснюватиметься в рамках відстеження результативності основного регуляторного акта.

 

В. о. Голови
Національного банку України

О. В. Писарук

Опрос