Идет загрузка документа (26 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "О естественных монополиях" (неофициальный текст)

Субъект законодательной инициативы
Проект, Неофициальный текст от 29.04.2015

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України "Про природні монополії"

Верховна Рада України постановляє:

I. У Законі України "Про природні монополії" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 30, ст. 238, із наступними змінами):

1. У статті 1:

1) у частині першій:

абзац шостий викласти в такій редакції:

"стимулююче регулювання - державне регулювання цін (тарифів) на товари у сфері застосування стимулюючого регулювання, що передбачає застосування визначених органом, який здійснює державне регулювання діяльності суб'єктів природних монополій, параметрів регулювання, що мають довгостроковий термін дії, стимулює суб'єктів у сфері застосування стимулюючого регулювання до підвищення якості товарів та ефективності регульованої відповідно до цього Закону сфери діяльності з поступовим скороченням неефективних витрат та забезпечує створення умов для залучення інвестицій з метою сталого функціонування та розвитку;";

в абзаці сьомому слова "природних монополій, суб'єкта господарювання на суміжних ринках у сфері комбінованого виробництва електричної та теплової енергії" замінити словами "у сфері застосування стимулюючого регулювання";

в абзаці восьмому слова "суб'єктів природних монополій, у єдиному розмірі для всіх суб'єктів природних монополій відповідної сфери діяльності, суб'єктів господарювання на суміжних ринках у сфері комбінованого виробництва електричної та теплової енергії" замінити словами "у сфері застосування стимулюючого регулювання, у єдиному розмірі для всіх суб'єктів відповідної сфери діяльності,";

2) доповнити новим абзацом такого змісту:

"сфера застосування стимулюючого регулювання - діяльність суб'єктів природних монополій та суб'єктів господарювання на суміжних ринках, крім діяльності на ринках постачання природного газу та інших речовин, постачання яких здійснюється трубопровідним транспортом, продажу природного газу (у тому числі нафтового (попутного) газу та газу (метану) вугільних родовищ) власного видобутку, виробництва та постачання електричної енергії.";

2. У статті 4:

1) абзац четвертий частини першої статті 4 виключити;

2) після абзацу третього доповнити новим абзацом такого змісту:

"Застосування стимулюючого регулювання є обов'язковим з 1 січня 2019 року.";

3. У статті 9:

1) абзац сьомий частини першої викласти в такій редакції:

"підвищення ефективності функціонування суб'єктів природних монополій та суб'єктів господарювання на суміжних ринках шляхом застосування стимулюючого регулювання для суб'єктів у сфері застосування стимулюючого регулювання.";

2) у частині другій:

абзац вісімнадцятий викласти в такій редакції:

"Органи, які здійснюють державне регулювання діяльності суб'єктів природних монополій та суб'єктів господарювання на суміжних ринках, у межах своїх повноважень визначають для цілей встановлення цін (тарифів) методи нарахування амортизації та строки корисного використання активів, що використовуються для здійснення діяльності, що підлягає регулюванню відповідно до цього Закону, а також, у разі застосування стимулюючого регулювання, визначають групи активів, включених до регуляторної бази активів.".

абзац дев'ятнадцятий викласти в такій редакції:

"Для визначення регуляторної бази активів під час переходу до стимулюючого регулювання суб'єктом оціночної діяльності згідно із законодавством одноразово проводиться незалежна оцінка активів, що використовуються для здійснення регульованої відповідно до цього Закону діяльності у сфері застосування стимулюючого регулювання за методикою оцінки, що визначається органом державної влади, який здійснює державне регулювання оціночної діяльності, за погодженням з органом, який здійснює державне регулювання діяльності у сфері застосування стимулюючого регулювання. Звіт про оцінку таких активів підлягає обов'язковому рецензуванню рецензентами, які працюють в органі державної влади, який здійснює державне регулювання оціночної діяльності.".

II. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім підпункту 1 пункту 2 Розділу I цього Закону, який набирає чинності з 1 січня 2019 року.

 

Голова Верховної Ради
України

 

 

* * *

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
проекту Закону України "Про внесення зміни до Закону України "Про природні монополії"

1. Визначення та аналіз проблеми, яку передбачається розв'язати шляхом державного регулювання

Відповідно до статті 1 Закону України "Про природні монополії" від 20.04.2000 N 1682-III (зі змінами, внесеними згідно із Законом України від 21.06.2012 N 4998-VI) (далі - Закон) дія стимулюючого регулювання поширюється на суб'єктів природних монополій та суб'єктів господарювання на суміжних ринках у сфері комбінованого виробництва електричної та теплової енергії. Таким чином, у діючій редакції Закон не передбачає можливості застосування стимулюючих методів регулювання для суб'єктів господарювання на суміжних ринках у інших сферах, окрім комбінованого виробництва електричної та теплової енергії.

В той же час існуючі механізми тарифоутворення на товари (послуги) суб'єктів господарювання на суміжних ринках недосконалі та існує нагальна необхідність запровадження більш дієвих та ефективних способів державного регулювання, направлених на поступове скорочення неефективних витрат та створення умов для залучення інвестицій з метою забезпечення сталого функціонування та розвитку, зокрема інвестицій у впровадження енергоефективних технологій.

Поширення дії стимулюючого регулювання на суб'єктів господарювання на суміжних ринках дасть можливість органам, що здійснюють державне регулювання суб'єктів господарювання на суміжних ринках, запроваджувати стимулюючі методи тарифного регулювання для цих суб'єктів. Таким чином забезпечуватиметься підвищення ефективності діяльності та оновлення основних фондів підприємств, що здійснюють свою діяльність на суміжних ринках, шляхом переходу на довгострокові стимулюючі схеми тарифного регулювання та встановлення для цих підприємств економічно обґрунтованої норми доходу на інвестований капітал. Як результат, очікується підвищення інвестиційної привабливості цілісних майнових комплексів та забезпечення їх ресурсами, необхідними для обслуговування та відновлення технічної інфраструктури, впровадження енергоефективних технологій, а також надання своїх послуг надійним та економічно доцільним чином з одночасними зобов'язаннями стосовно виконання цільових завдань щодо підвищення ефективності своєї діяльності.

Основними перешкодами, що унеможливлювали запровадження стимулюючого регулювання, були відсутність економічного обґрунтованих тарифів та небажання суб'єктів природних монополій комунальної форми власності використовувати прогресивні методики тарифоутворення. Незважаючи на це, національним регулятором у сфері комунальних послуг та іншими органами влади було прийнято низку нормативно-правових актів, що забезпечують необхідні умови для застосування стимулюючого регулювання: методики формування тарифів, порядки визначення регуляторної бази активів, акти щодо встановлення регуляторної норми доходу для регуляторної бази активів.

Для усунення вищенаведених перешкод було вжито низку заходів, зокрема приведено тарифи на теплову енергію до економічно обґрунтованого рівня. Проте, задля унеможливлення впливу будь-яких об'єктивних та суб'єктивних чинників на процес застосування стимулюючого регулювання проектом Закону пропонується встановити обов'язковість запровадження стимулюючого регулювання з 1 січня 2019 року.

Відтермінування обов'язкового застосування стимулюючого регулювання до 2019 року зумовлено реалізацією рішень Уряду щодо поступового збільшення протягом 2015 - 2017 рр. граничного (максимального) рівня ціни на природний газ, що реалізується суб'єктам господарювання, які виробляють теплову енергію (виходячи з обсягу природного газу, що використовується для виробництва та надання населенню послуг з опалення та постачання гарячої води). Застосування методик стимулюючого регулювання в умовах значного коливання собівартості, спричиненого зростанням ціни на природний газ, буде ускладненим та не призведе до очікуваного ефекту у вигляді економії витрат внаслідок здійснення інвестиційних (в тому числі енергоефективних) заходів.

Окрім того, проектом Закону пропонується запровадити положення щодо узгодження застосування різних методів нарахування амортизації під час розрахунку тарифів.

Абзацом одинадцять частини другої статті 9 Закону передбачено, що під час регулювання цін (тарифів) на товари суб'єкта природної монополії орган регулювання враховує витрати, в тому числі амортизацію, які згідно з Податковим кодексом України враховуються при обчисленні об'єкта оподаткування податком на прибуток підприємств (крім витрат, визначених частиною третьою цієї статті).

В той же час, стаття 145 Податкового кодексу України передбачає застосування декількох методів нарахування амортизації основних засобів, зокрема: прямолінійного, зменшення залишкової вартості, прискореного зменшення залишкової вартості, кумулятивного та виробничого.

Слід зазначити, що використання підприємствами різних методів нарахування амортизації може призвести до значних відхилень у структурі тарифів для різних суб'єктів природних монополій, крім того застосовування підприємствами кумулятивного методу нарахування амортизації, методу зменшення залишкової вартості або методу прискореного зменшення залишкової вартості призведе до підвищення рівня тарифів для суб'єктів природних монополій, та, як наслідок, до соціальної напруги у суспільстві.

Відповідно до світового та європейського досвіду при регулюванні тарифів на послуги, що надаються суб'єктами природних монополій, регулятор встановлює норми амортизації для кожної групи активів, що забезпечує стабільність та прогнозованість цінової і тарифної політики на ринках, які перебувають у стані природної монополії.

2. Цілі державного регулювання

Метою прийняття проекту Закону є створення відповідних умов для обов'язкового переходу від витратних до стимулюючих методів регулювання суб'єктів господарювання на суміжних ринках, що дозволить суттєво покращити їх фінансовий стан, забезпечити їх ресурсами, необхідними для обслуговування та відновлення технічної інфраструктури, здійснення енергоефективних заходів та впровадження енергоефективних технологій, підвищити їх інвестиційну привабливість. З іншої сторони, споживачі також отримають вигоду від переходу до стимулюючого регулювання, оскільки компанії отримають стимули до скорочення неефективних витрат і підвищення якості надання послуг.

Крім того, прийняття даного проекту Закону дозволить підвищити ефективність державного регулювання, а саме забезпечить збалансування інтересів суб'єктів господарювання та споживачів, сформує і забезпечить прогнозованість цінової і тарифної політики для суб'єктів природних монополій та суб'єктів господарювання на суміжних ринках шляхом установлення підходу до визначення амортизаційних відрахувань, як складової тарифів природних монополій.

3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення визначених цілей

Можливі способи досягнення цілей

Оцінка способу

Причини відмови від альтернативних способів / аргументи щодо переваги обраного способу

Збереження чинного способу регулювання

Не забезпечує високу ефективність державного регулювання суб'єктів господарювання на суміжних ринках. Існуючий спосіб може призвести до підвищення соціальної напруги у суспільстві

Потребує вдосконалення, оскільки його застосування унеможливить забезпечення високої ефективності державного регулювання суб'єктів господарювання на суміжних ринках, їх стимулювання до реалізації енергоефективних проектів, а також забезпечення єдиних підходів до визначення амортизаційних відрахувань як складової тарифів

Інший, від запропонованого, спосіб

Альтернативи запропонованому способу немає

Будь-який інший спосіб не забезпечить збалансування інтересів суб'єктів господарювання та споживачів та не забезпечить стимулів для підвищення ефективності (в тому числі енергетичної) діяльності суб'єктів господарювання на суміжних ринках

Обраний спосіб

Забезпечить збалансування інтересів суб'єктів господарювання, споживачів та держави, а також дозволить створити стимули для підвищення ефективності, залучення інвестицій та оновлення основних фондів

Забезпечить впровадження стимулюючого регулювання та дозволить створити стимули для підвищення ефективності (в тому числі енергетичної), залучення інвестицій та оновлення основних фондів. Забезпечить встановлення єдиних підходів до визначення амортизаційних відрахувань як складової тарифів

4. Механізм та заходи, що пропонуються для розв'язання проблеми

Для досягнення поставленої цілі державного регулювання пропонується прийняти проекту Закону України "Про внесення зміни до Закону України "Про природні монополії".

Прийняття проекту Закону України "Про внесення зміни до Закону України "Про природні монополії" створить відповідні умови для переходу від витратних до стимулюючих методів регулювання суб'єктів господарювання на суміжних ринках, що дозволить суттєво покращити їх фінансовий стан, забезпечити їх ресурсами, необхідними для обслуговування та відновлення технічної інфраструктури, впровадження енергоефективних технологій та підвищить їх інвестиційну привабливість.

Крім того, прийняття даного проекту Закону України "Про внесення зміни до Закону України "Про природні монополії" дозволить підвищити ефективність державного регулювання, а саме забезпечить збалансування інтересів суб'єктів господарювання та споживачів, та формування і забезпечення прогнозованості цінової і тарифної політики для суб'єктів природних монополій та суб'єктів господарювання на суміжних ринках шляхом установлення підходу до визначення амортизаційних відрахувань, як складової тарифів природних монополій.

5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Прийняття проекту Закону України "Про внесення зміни до Закону України "Про природні монополії" створить відповідні умови для переходу від витратних до стимулюючих методів регулювання суб'єктів господарювання на суміжних ринках, що дозволить суттєво покращити їх фінансовий стан, забезпечити їх ресурсами, необхідними для обслуговування та відновлення технічної інфраструктури, впровадження енергоефективних технологій та підвищить їх інвестиційну привабливість. З іншої сторони, споживачі також отримають вигоду від переходу до стимулюючого регулювання, оскільки компанії отримають стимули до скорочення неефективних витрат і підвищення якості надання послуг.

Крім того, прийняття даного проекту Закону України "Про внесення зміни до Закону України "Про природні монополії" дозволить підвищити ефективність державного регулювання, а саме забезпечить збалансування інтересів суб'єктів господарювання та споживачів, та формування і забезпечення прогнозованості цінової і тарифної політики для суб'єктів природних монополій та суб'єктів господарювання на суміжних ринках шляхом установлення підходу до визначення амортизаційних відрахувань, як складової тарифів природних монополій.

Вплив зовнішніх факторів на дію акта - позитивного та негативного впливу зовнішніх факторів на дію регуляторного акта не очікується;

Обставини, які можуть впливати на виконання вимог акта - зміни у чинному законодавстві;

Оцінка можливості впровадження та виконання вимог акта - надано високу оцінку можливості впровадження та виконання вимог акта суб'єктами господарювання;

Характеристика механізму повної або часткової компенсації можливої шкоди у разі настання очікуваних наслідків дії акта - механізм повної або часткової компенсації можливої шкоди не розроблявся, оскільки за результатами введення в дію положень проекту Закону України "Про внесення зміни до Закону України "Про природні монополії" не очікується настання будь-яких негативних наслідків;

Державний контроль та нагляд за додержанням вимог акта - функції в частині здійснення державного контролю та нагляду за додержанням вимог акта будуть здійснюватися в межах компетенції органами, яким надано таке право чинним законодавством.

6. Очікувані результати від прийняття регуляторного акта. Аналіз вигод та витрат

Прийняття законопроекту забезпечить ефективну діяльність суб'єктів господарювання на суміжних ринках, створить сприятливу основу для їх збалансованого розвитку та необхідні правові умови для залучення інвестицій, необхідних для відновлення технічної інфраструктури, впровадження енергоефективних технологій.

Об'єкт впливу

Вигоди

Витрати

Держава

Удосконалення системи державного регулювання шляхом поширення дії стимулюючого регулювання на суб'єкти, що провадять діяльність на суміжних ринках та забезпечення єдиних підходів до визначення амортизаційних відрахувань як складової тарифів

Додаткових витрат не передбачається

Суб'єкти господарювання (ліцензіати)

Створення стимулів для підвищення ефективності (в тому числі енергетичної) та залучення інвестицій для оновлення основних фондів. Провадження діяльності в умовах чітко визначених підходів до розрахунку амортизаційних відрахувань як складової тарифів

Додаткових витрат не передбачається

Громадяни

Забезпечення захисту інтересів споживачів

Додаткових витрат не передбачається

В результаті прийняття регуляторного акта негативних наслідків не очікується.

7. Обґрунтування терміну дії регуляторного акта

З моменту набрання чинності проекту Закону України "Про внесення зміни до Закону України "Про природні монополії" термін його дії не обмежено. Він може бути змінений у разі внесення відповідних змін до законодавства.

8. Визначення показників результативності регуляторного акта

Після набрання чинності проекту Закону України "Про внесення зміни до Закону України "Про природні монополії" його результативність визначатиметься такими кількісними показниками:

1) розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов'язаних з дією акта, - не змінюється;

2) кількість суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта - дія акта поширюється на всіх суб'єктів природних монополій та суб'єктів господарювання на суміжних ринках;

3) розмір та час, що витрачатимуться суб'єктами господарювання та/або фізичними особами, пов'язаними з виконанням вимог акта, - не змінюється;

4) рівень поінформованості суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта - середній, оскільки відповідно до вимог статей 9, 13 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" проект Закону України "Про внесення зміни до Закону України "Про природні монополії" та повідомлення про оприлюднення розміщено на офіційних веб-сайтах Мінрегіону: www.minregion.gov.ua та Держенергоефективності: www.saee.gov.ua в мережі Інтернет.

Крім того, Держенергоефективності в межах компетенції надає необхідні роз'яснення щодо норм проекту регуляторного акта і надаватиме роз'яснення щодо застосування акта після його прийняття.

9. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта

Відстеження результативності регуляторного акта здійснюватиметься Комісією відповідно до Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".

Базове відстеження результативності регуляторного акта буде здійснено після набрання чинності цим регуляторним актом шляхом використання виключно статистичних даних.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта буде здійснено через рік після набрання ним чинності з метою оцінки ступеня досягнення цим актом визначених цілей шляхом використання виключно статистичних даних. Одержані при здійсненні повторного відстеження результативності значення показників результативності будуть порівнюватися із значеннями цих показників, що були одержані при здійсненні базового відстеження.

Періодичні відстеження результативності будуть здійснюватися раз на кожні три роки починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності цього акта.

 

Голова Держенергоефективності

С. Савчук

Опрос