Идет загрузка документа (31 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно питьевой воды и питьевого водоснабжения (неофициальный текст)

Субъект законодательной инициативы
Проект, Неофициальный текст от 29.04.2015

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо питної води та питного водопостачання

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких Законів України:

1. У пункті "а" частини першої статті 30 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 24, ст. 170 із наступними змінами):

у підпункті 5 слово "водопостачання," виключити, а слова "здійснення контролю за якістю питної води" замінити словами "здійснення повноважень у сфері питної води та питного водопостачання відповідно до закону;";

доповнити підпунктом 18 такого змісту:

"18) затвердження схем оптимізації роботи систем централізованого водопостачання та водовідведення;".

2. У Законі України "Про питну воду та питне водопостачання" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 16, ст. 112 із наступними змінами):

1) у статті 1:

в абзаці другому слова "до вимог на питну воду" замінити словами "до вимог державних санітарних норм та правил";

абзац третій викласти у такій редакції:

"вода питна - вода, склад якої за органолептичними, фізико-хімічними, мікробіологічними, паразитологічними та радіаційними показниками відповідає вимогам санітарного законодавства (з водопроводу - водопровідна, фасована, з бюветів, пунктів розливу, шахтних колодязів та каптажів джерел), призначена для забезпечення фізіологічних, санітарно-гігієнічних, побутових та господарських потреб людини, а також для використання суб'єктами господарювання, що здійснюють діяльність у сфері харчової промисловості для виробництва, обробки, зберігання або торгівлі продуктами та речовинами, призначеними для споживання людиною;";

в абзаці восьмому слова "до вимог державних стандартів;" замінити словами "до вимог державних санітарних норм та правил;";

в абзацах одинадцятому і двадцятому у словосполученнях "нецентралізоване питне водопостачання" та "централізоване питне водопостачання" слово "питне" вилучити;

абзац двадцять другий викласти у такій редакції:

"споживач питної води - особа, яка споживає або використовує питну воду;";

доповнити статтю абзацами такого змісту:

"технологічний регламент - документ підприємства з централізованого водопостачання та/або водовідведення, в якому визначено вимоги до технологічного процесу експлуатації систем централізованого водопостачання та/або водовідведення під час здійснення виробничої діяльності, режими експлуатації споруд і обладнання;

схема оптимізації роботи систем централізованого водопостачання та/або водовідведення - документ, що містить характеристику основних напрямів техніко-економічного розвитку систем водопостачання та/або водовідведення певної території.";

2) статтю 4 доповнити четвертим абзацом такого змісту:

"Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг в межах її повноважень;";

у зв'язку із цим, абзаци четвертий - п'ятий вважати відповідно абзацами п'ятим - шостим;

3) у статті 5:

у абзаці другому слова "і водовідведення" замінити словами "та/або централізованого водовідведення";

абзац п'ятий викласти у такій редакції: "моніторингу, обліку і державного нагляду (контролю);";

4) у статті 6:

після абзацу сьомого додати абзац такого змісту:

"добровільності застосування стандартів;";

у зв'язку із цим, абзаци восьмий - вісімнадцятий вважати відповідно абзацами дев'ятим - дев'ятнадцятим;

доповнити абзацом такого змісту:

"розвитку та реконструкції систем централізованого водопостачання та/або водовідведення міст та інших населених пунктів України на основі розроблених схем оптимізації роботи систем централізованого водопостачання та/або водовідведення, затверджених та погоджених відповідно до порядку, встановленого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері житлово-комунального господарства.";

5) у частині першій статті 7:

після абзацу четвертого доповнити абзацом такого змісту:

"планування забезпечення питною водою та питним водопостачанням і водовідведенням міст та інших населених пунктів України, здійснення заходів, які передбачені в схемах оптимізації роботи систем централізованого водопостачання та/або водовідведення, затверджених та погоджених відповідно до порядку, встановленого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері житлово-комунального господарства;";

в абзаці восьмому слова "здійснення контролю" замінити словами "здійснення державного нагляду (контролю)";

у зв'язку із цим, абзаци п'ятий - одинадцятий вважати відповідно абзацами шостим - дванадцятим;

6) у статті 9:

у частині першій:

слова "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері житлово-комунального господарства" замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері житлово-комунального господарства";

доповнити словами та знаками ", кількість населення, забезпеченого централізованим водопостачанням та водовідведенням, очисні споруди та ефективність очистки стічних вод.";

частину другу викласти у такій редакції:

"У разі, коли якість питної води за окремими показниками не відповідає вимогам державних санітарних норм та правил, органи місцевого самоврядування інформують споживачів через засоби масової інформації про невідповідність якісним показникам питної води та вживають заходів, пов'язаних з відверненням загрози здоров'ю людей.";

7) абзац четвертий частини другої статті 11 доповнити словами ", кількість населення, забезпеченого централізованим водопостачанням та водовідведенням, очисні споруди та ефективність очистки стічних вод;";

8) у статті 13:

абзац другий після слів "містобудівної документації" доповнити словами "та схем оптимізації роботи систем централізованого водопостачання та/або водовідведення;";

абзац шостий викласти у такій редакції:

"здійснення державного нагляду (контролю) за якістю питної води, використанням та охороною джерел питного водопостачання, технічним станом систем централізованого водопостачання, належною організацією обслуговування населення підприємствами питного водопостачання;";

9) статтю 16 викласти у такій редакції:

"Стаття 16. Організація питного водопостачання

Забезпечення споживачів питної води централізованим водопостачанням, а також за допомогою пунктів розливу питної води (в тому числі пересувних) або фасованою питною водою здійснюють підприємства питного водопостачання.

Підприємство питного водопостачання провадить свою діяльність на підставі таких документів:

дозволу на спеціальне водокористування та/або спеціального дозволу на користування надрами у межах конкретної ділянки (у випадках, установлених законом);

ліцензії на господарську діяльність з централізованого водопостачання та водовідведення;

документа, що посвідчує право на користування земельною ділянкою;

технологічного регламенту;

сертифіката відповідності та висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи на фасовану питну воду;

висновку щодо тимчасового відхилення показників якості питної води від вимог державних санітарних норм та правил.

У населених пунктах питне водопостачання може здійснюватись як підприємством питного водопостачання, так і самостійно споживачами питної води в цих населених пунктах.

На водні об'єкти, які є джерелами питного водопостачання, повинні бути складені в установленому законодавством порядку паспорти. Перелік показників якості води у паспорті джерела питного водопостачання має відповідати переліку, що визначений державними санітарними нормами та правилами.";

10) абзац п'ятий статті 17 викласти у такій редакції:

"У разі використання підземних вод для питного водопостачання відповідний суб'єкт господарювання повинен одержати згідно з законом спеціальний дозвіл на користування надрами у межах конкретної ділянки.";

11) у статті 23:

у частині першій:

абзац третій викласти у такій редакції:

"розробляти і подавати для затвердження уповноваженим органам схеми оптимізації роботи систем централізованого водопостачання та/або водовідведення відповідно до порядку, встановленого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері житлово-комунального господарства;";

у абзаці шостому слова "державних стандартів" замінити словами "державних санітарних норм та правил" та слова "органів державної санітарно-епідеміологічної служби." замінити словами "територіальних органів центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідеміологічного благополуччя населення;";

доповнити абзацом сьомим такого змісту:

"допускати тимчасове відхилення якості питної води від вимог державних санітарних норм та правил лише за наявності висновку щодо тимчасового відхилення показників якості питної води від вимог державних санітарних норм та правил за умови, що жодне з відхилень не становить потенційної небезпеки здоров'ю людини.";

частину другу доповнити абзацом такого змісту:

"надання технічних умов на приєднання до систем централізованого водопостачання та/або водовідведення.";

12) доповнити статтею 231 такого змісту:

"Стаття 231. Тимчасове відхилення показників якості питної води від вимог державних санітарних норм та правил

Тимчасове відхилення якості питної води від вимог державних санітарних норм та правил підприємства питного водопостачання мають право допускати лише за наявності висновку щодо тимчасового відхилення показників якості питної води від вимог державних санітарних норм та правил.

Висновок щодо тимчасового відхилення показників якості питної води від вимог державних санітарних норм та правил видається територіальними органами центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідеміологічного благополуччя населення.

Порядок видачі висновків щодо тимчасового відхилення показників якості питної води від вимог державних санітарних норм та правил або відмови в їх видачі, переоформлення, видачі дублікатів, анулювання затверджується Кабінетом Міністрів України.

Підприємство питного водопостачання, яке допустило тимчасове відхилення якості питної води від вимог державних санітарних норм та правил на підставі висновку щодо тимчасового відхилення показників якості питної води від вимог державних санітарних норм та правил, зобов'язане спільно з органами місцевого самоврядування вжити заходів щодо приведення якості води у відповідність з вимогами державних санітарних норм та правил.";

13) абзац третій статті 25 після слова "здійснюється" доповнити словом "їх";

14) у частині першій статті 28 слова "державних стандартах на питну воду та санітарному законодавстві" замінити словами "державних санітарних нормах та правилах на питну воду";

15) у статті 29:

назву статті викласти у такій редакції:

"Стаття 29. Нормативи у сфері питної води, питного водопостачання та централізованого водовідведення"

у частині першій:

абзац перший викласти у такій редакції:

"У сфері питної води, питного водопостачання та централізованого водовідведення встановлюються такі нормативи:";

у абзаці п'ятому слова і знаки "питної води та питного водопостачання." замінити словами і знаками "питної води, питного водопостачання та централізованого водовідведення;";

доповнити абзацом такого змісту:

"індивідуальні технологічні нормативи використання питної води.";

16) статтю 40 викласти у такій редакції:

"Стаття 40. Державний облік у сфері питної води, питного водопостачання та централізованого водовідведення

Завданням державного обліку у сфері питної води, питного водопостачання та централізованого водовідведення є систематизація даних про:

джерела питного водопостачання;

кількість і якість питної води;

обсяги виробництва та споживання питної води, очищення та скидання стічних вод;

споживачів питної води;

підприємства питного водопостачання.

На підставі проведених органами державної статистики статистичних спостережень та систематизації статистичних даних складається статистична інформація за формами звітно-статистичної документації, затвердженими центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері статистики, за поданням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері житлово-комунального господарства.";

17) у статті 42:

у частині першій слова "державним стандартам" замінити словами "державним санітарним нормам і правилам";

частину третю після слова "державний" доповнити словами "нагляд (контроль)";

18) частину третю статті 43 викласти у такій редакції:

"Державний нагляд (контроль) якості питної води здійснюють органи місцевого самоврядування та територіальні органи центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідеміологічного благополуччя населення.";

19) назву та статтю 44 викласти у такій редакції:

"Стаття 44. Виробничий контроль у сфері питної води, питного водопостачання та централізованого водовідведення

Виробничий контроль у сфері питної води, питного водопостачання та централізованого водовідведення здійснюється підприємствами питного водопостачання.

Перелік показників, за якими здійснюється виробничий контроль у сфері питної води, питного водопостачання і централізованого водовідведення, порядок і періодичність його здійснення визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері санітарного та епідеміологічного благополуччя населення.

У разі загрози виникнення надзвичайної ситуації техногенного чи природного характеру, пов'язаної із шкідливими наслідками для джерел або систем питного водопостачання, чи в умовах такої ситуації, здійснюється спеціальний виробничий контроль за показниками якості питної води, які в кожному конкретному випадку додатково визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері санітарного та епідеміологічного благополуччя населення.";

абзац другий частини першої статті 46 викласти у такій редакції:

"постачанні споживачам питної води, яка не відповідає вимогам державних санітарних норм та правил на питну воду чи висновку щодо тимчасового відхилення показників якості питної води від вимог державних санітарних норм та правил або яка внаслідок порушення вимог державних санітарних норм та правил є небезпечною для життя і здоров'я людей;";

20) у тексті Закону:

слова "державний контроль" в усіх відмінках замінити словами "державний нагляд (контроль)" у відповідному відмінку;

у словосполученнях "централізоване питне водопостачання" слово "питне" в усіх відмінках вилучити.

3. У Законі України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо харчових продуктів" (Відомості Верховної Ради 2014 р., N 41 - 42, ст. 2024):

1) пункт 10 виключити;

2) у статті 1 Розділу I пункту 11:

підпункт 14 виключити;

у другому реченні підпункту 92 слова та знаки "(в тому числі вода питна)" виключити.

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України у шестимісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом;

забезпечити приведення своїх нормативно-правових актів, а також нормативно-правових актів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади у відповідність із цим Законом.

 

Голова
Верховної Ради України

 

 

* * *

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
до проекту закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо питної води та питного водопостачання"

1. Опис проблеми, яку пропонується розв'язати шляхом державного регулювання

Проект закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо питної води та питного водопостачання" (далі - проект Закону) розроблено Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України за власною ініціативою з метою удосконалення законодавства у сфері питної води та питного водопостачання.

Необхідність розроблення проекту Закону обґрунтовується нагальною потребою повернення права підприємствам питного водопостачання допускати тимчасове відхилення якості питної води від вимог державного стандарту на питну воду, якого вони були позбавлені відповідно до прикінцевих положень Закону України "Про технічні регламенти та оцінку відповідності" від 15.01.2015 N 124-VIII, внесено зміни до статті 23 Закону України "Про питну воду та питне водопостачання".

Також прийняття законопроекту обґрунтовується необхідністю надання права підприємствам питного водопостачання розробляти, а органам місцевого самоврядування затверджувати схеми оптимізації роботи систем централізованого водопостачання та водовідведення; приведення норм Закону України "Про питну воду та питне водопостачання" щодо дозволу на тимчасове відхилення якості питної води від нормативних вимог у відповідність до вимог Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності"; приведення норм Закону України "Про питну воду та питне водопостачання" у відповідність до вимог Закону України "Про центральні органи виконавчої влади", в частині найменувань центральних органів виконавчої влади тощо.

2. Цілі державного регулювання

Метою проекту Закону є удосконалення законодавства у сфері питної води та питного водопостачання.

Досягнути зазначеної мети пропонується шляхом внесення змін до законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про питну воду та питне водопостачання", "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо харчових продуктів" та "Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів".

3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення визначених цілей

Можливі способи досягнення цілей

Оцінка способу

Причини відмови від альтернативних способів / аргументи щодо переваги обраного способу

Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін

Вказана альтернатива є неприйнятною

Не узгоджується із чинним законодавством

Інший, від запропонованого, спосіб

Альтернативи запропонованому способу немає

Будь-який інший спосіб не забезпечить удосконалення на законодавчому рівні економічних та правових відносин у сфері питного водопостачання

Обраний спосіб

Відповідає вимогам чинного законодавства

Забезпечить удосконалення законодавства, що діє у даній сфері

4. Механізми та заходи, що пропонуються для розв'язання проблеми

Для досягнення мети, визначеної у другому розділі Аналізу регуляторного впливу, проектом зазначеного регуляторного акта передбачено внесення відповідних змін до законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про питну воду та питне водопостачання", "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо харчових продуктів" та "Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів".

5. Можливість досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Вплив зовнішніх факторів на дію регуляторного акта

На дію цього регуляторного акта негативно можуть вплинути такі економічні та політичні чинники: економічна криза, політична нестабільність, зміни в чинному законодавстві.

Позитивно впливатиме на дію цього акта дотримання суб'єктами, на яких поширюється його положення, вимог чинного законодавства.

Оцінка можливості впровадження та виконання вимог регуляторного акта

Можливість виконання акта з боку органів державної влади, органів місцевого самоврядування, суб'єктів господарювання та споживачів оцінюється як висока, оскільки впровадження вимог такого регуляторного акта не потребує додаткових витрат з бюджету.

Державний нагляд та контроль за додержанням вимог акта

Державний нагляд та контроль за додержанням вимог акта здійснюється в установленому законом порядку.

6. Очікувані результати від прийняття регуляторного акта

Прийняття акта забезпечить виконання Мінрегіоном визначених законодавством повноважень у сфері питної води та питного водопостачання.

Очікувані результати прийняття цього регуляторного акта визначалися із застосуванням методу аналізу вигод та витрат у простій формі щодо: держави; суб'єктів господарювання; органів місцевого самоврядування; споживачів.

Сфера впливу

Вигоди

Витрати

Інтереси держави

Реалізація державної політики у сфері питної води та питного водопостачання

Не потребує додаткових витрат

Інтереси органів місцевого самоврядування та суб'єктів господарювання

Створення належних умов для забезпечення реалізації повноважень органів місцевого самоврядування та створення належних умов для суб'єктів господарювання у сфері питного водопостачання

Не потребує додаткових витрат

Інтереси споживачів

Створення належних умов для реалізації права споживачів на забезпечення їх якісною та безпечною для здоров'я питною водою

Не потребує додаткових витрат

Ефективність впливу цього регуляторного акта на відповідні суспільні відносини підтверджується перевищенням вигід над витратами.

7. Строк дії регуляторного акта

Строк дії акта необмежений.

8. Визначення показників результативності регуляторного акта

Виходячи з цілей державного регулювання, визначених у другому розділі аналізу регуляторного впливу, для відстеження результативності цього регуляторного акта обрано такі показники:

- розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов'язаних з дією акта - не прогнозується;

- розмір коштів і час, що витрачатимуться суб'єктами господарювання, пов'язаними з виконанням вимог акта, - середній;

- кількість осіб на яких поширюватиметься дія акта - на фізичних та юридичних осіб, які є споживачами питної води та суб'єктів господарювання у сфері питного водопостачання;

- рівень поінформованості фізичних та юридичних осіб з основними положеннями акта - середній.

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта

Базове відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися після набрання чинності цим регуляторним актом, але не пізніше дня, з якого почнеться проведення повторного відстеження результативності цього акта.

Повторне відстеження планується здійснити через рік з дня набрання чинності регуляторним актом, але не пізніше двох років після набрання чинності регуляторним актом.

Періодичні відстеження результативності регуляторного акта здійснюються раз на кожні три роки починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності цього акта.

Відстеження результативності цього регуляторного акта буде здійснюватися за допомогою статистичного методу, виконавцем якого є Міністерство.

 

Перший заступник Міністра
регіонального розвитку, будівництва
та житлово-комунального
господарства України

В. Є. Кістіон

___ ____________ 2015 р.

 

Опрос