Идет загрузка документа (80 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об основных требованиях к зданиям и сооружениям, а также условиях для размещения на рынке строительных изделий, гармонизированных с нормами законодательства Европейского Союза (неофициальный текст)

Субъект законодательной инициативы
Проект, Неофициальный текст от 29.04.2015

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про основні вимоги до будівель та споруд, а також умови для розміщення на ринку будівельних виробів, гармонізовані з нормами законодавства Європейського Союзу

Цей Закон є технічним регламентом, що встановлює основні вимоги до будинків, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури (далі - будівлі та споруди), процедур технічної апробації та декларування будівельних виробів, та розроблений відповідно до консолідованої версії Регламенту ЄС N 305/2011 Європейського Парламенту і Ради, яким встановлено гармонізовані умови для розміщення на ринку будівельних виробів та скасовано Директиву Ради 89/106/ЄЕС.

Розділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Основні терміни та їх визначення

1. У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:

1) будівельний виріб - продукт, виготовлений та введений в обіг виробником для подальшого використання за призначенням як невід'ємна складова будівлі або споруди з дотриманням основних вимог до будівель та споруд;

2) будівля - різновид споруди, що складається з несучих та огороджувальних або сполучених (несучо-огороджувальних) конструкцій, які утворюють наземні або підземні приміщення, призначені для життєдіяльності людей та виробництва продукції;

3) Бюро з надання технічної інформації з питань будівельних виробів (далі - Бюро з надання технічної інформації) - діюча науково-технічна організація, яка надає інформацію про регламентні технічні умови і будівельні норми та іншу інформацію, визначену законодавством з питань будівель та споруд і будівельних виробів;

4) виробник будівельних виробів (далі - виробник) - будь-яка фізична особа - підприємець або юридична особа, яка виготовляє будівельний виріб та вводить його в обіг під власним найменуванням чи торговельною маркою;

5) декларація технічних показників (далі - декларація) - складений виробником документ встановленої форми про гарантію відповідності будівельного виробу вимогам, встановленим законодавством;

6) життєвий цикл будівельного виробу - послідовні етапи створення та застосування будівельного виробу починаючи з придбання сировинних матеріалів і закінчуючи остаточною утилізацією;

7) життєвий цикл будівель та споруд - послідовні етапи створення і експлуатації будівель та споруд починаючи з проектування і закінчуючи демонтажем;

8) звіт про технічну апробацію - складений за результатами технічної апробації будівельного виробу документ встановленої форми;

9) інженерно-транспортна інфраструктура - комплекс інженерних, транспортних споруд і комунікацій;

10) клас будівельного виробу - діапазон рівнів, обмежений мінімальним і максимальним значеннями технічного показника суттєвої характеристики будівельного виробу;

11) комісія з технічного регулювання у будівництві (далі - комісія з технічного регулювання) - організація, функцією якої є видача в установленому порядку технічного свідоцтва;

12) орган технічної апробації - організація, яка здійснює в установленому порядку технічну апробацію будівельного виробу;

13) основні вимоги до будівель та споруд - визначені цим Законом вимоги, дотримання яких під час проектування та будівництва забезпечує придатність для використання будівель та споруд за призначенням протягом строку, передбаченого проектом будівництва;

14) оцінка стабільності технічних показників - результат процедур, здійснення яких за обраною схемою підтверджує повторюваність досягнення технічних показників будівельного виробу під час його виробництва;

15) пороговий рівень будівельного виробу - мінімальне або максимальне значення технічного показника суттєвої характеристики будівельного виробу;

16) призначений орган з оцінки відповідності та/або оцінки стабільності технічних показників будівельного виробу (далі - призначений орган) - підприємство, установа, організація чи їх підрозділ, які провадять діяльність з оцінки відповідності та оцінки стабільності технічних показників будівельного виробу;

17) регламентний стандарт - національний стандарт, який у разі добровільного застосування є доказом відповідності будівельного виробу основним вимогам цього Закону;

18) регламентні технічні умови - регламентний стандарт або технічне свідоцтво, дотримання вимог яких підтверджує виконання вимог законодавства з питань будівель та споруд і будівельних виробів;

19) рівень будівельного виробу - кількісне відображення технічного показника суттєвої характеристики будівельного виробу;

20) сертифікат стабільності технічних показників будівельного виробу - документ, який підтверджує додержання виробником стабільності технічних показників суттєвих характеристик будівельного виробу;

21) серійне виробництво - виробництво будівельного виробу протягом певного часу без зміни технології його виготовлення;

22) спеціальна технічна документація - документація, яка підтверджує, що результати випробувань, одержані за допомогою використаних методів, є еквівалентними результатам, одержаним шляхом випробувань згідно з відповідним регламентним стандартом;

23) споруда - штучно створений об'ємний, площинний або лінійний об'єкт, що має природні або штучні просторові межі, встановлений стаціонарно (нерухомо) відносно землі та призначений для досягнення певних цілей;

24) строк експлуатації будівельного виробу - час, протягом якого технічні показники будівельного виробу забезпечують виконання основних вимог до будівель та споруд;

25) суттєва характеристика - така характеристика будівельного виробу, яка забезпечує під час його використання додержання встановлених цим Законом основних вимог до будівель та споруд;

26) технічна апробація - оцінювання технічних показників суттєвих характеристик будівельного виробу для використання за призначенням;

27) технічний показник - кількісне відображення стану будівельного виробу під час його використання за призначенням;

28) технічне свідоцтво - документ, виданий в установленому порядку комісією з технічного регулювання у будівництві для цілей декларування технічних показників будівельного виробу;

29) тип будівельного виробу - сукупність будівельних виробів одного виду, об'єднаного за рівнем або класом їх технічних показників суттєвих характеристик.

Терміни "введення продукції в обіг", "вилучення продукції з обігу", "відкликання продукції", "імпортер", "надання продукції на ринку", "продукція", "розповсюджувач", "суб'єкти господарювання", "уповноважений представник", "користувач" вживаються у значенні, наведеному у Законі України "Про загальну безпечність нехарчової продукції", термін "державний ринковий нагляд" - у Законі України "Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції", термін "технічний регламент" - у Законі України "Про технічні регламенти та оцінку відповідності".

Стаття 2. Законодавство з питань будівель та споруд і будівельних виробів

1. Законодавство з питань будівель та споруд і будівельних виробів складається з цього Закону, законів України "Про технічні регламенти та оцінку відповідності", "Про будівельні норми", "Про регулювання містобудівної діяльності", "Про охорону навколишнього природного середовища", "Про охорону атмосферного повітря", "Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення" та інших нормативно-правових актів, що регулюють відносини в цій сфері.

Розділ II
СУБ'ЄКТИ, ЩО БЕРУТЬ УЧАСТЬ У ПРОЦЕДУРАХ ТЕХНІЧНОЇ АПРОБАЦІЇ ТА ДЕКЛАРУВАННЯ БУДІВЕЛЬНИХ ВИРОБІВ

Стаття 3. Суб'єкти, що беруть участь у процедурах технічної апробації та декларування будівельних виробів

1. Суб'єктами, що беруть участь у процедурах технічної апробації та декларування будівельних виробів, є:

центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері будівництва;

центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері будівництва;

комісія з технічного регулювання;

органи технічної апробації;

виробники будівельних виробів;

уповноважені представники;

імпортери;

розповсюджувачі;

призначені органи;

Бюро з надання технічної інформації.

Стаття 4. Комісія з технічного регулювання у будівництві

1. Комісія з технічного регулювання є юридичною особою публічного права.

2. До складу президії комісії з технічного регулювання входять голова, шість представників базових організацій з науково-технічної діяльності у будівництві, шість представників технічних комітетів стандартизації у сфері будівництва, чотири представники від саморегулівних організацій у сфері архітектурної діяльності, чотири представники центральних органів виконавчої влади.

Кандидати до складу президії комісії від базових організацій з науково-технічної діяльності у будівництві, технічних комітетів стандартизації у сфері будівництва, саморегулівних організацій у сфері архітектурної діяльності, обираються та відкликаються зборами керівників відповідних організацій та комітетів.

Членів президії комісії з технічного регулювання призначає та звільняє її голова.

3. Головою комісії з технічного регулювання може бути призначений громадянин України, який має вищу (профільну будівельну) освіту, управлінський досвід роботи на керівних посадах не менше п'яти років протягом останніх десяти років, обраний з числа кандидатів.

4. Комісія з технічного регулювання:

видає технічне свідоцтво після надання звіту про технічну апробацію будівельних виробів певних видів (та типів);

проводить перевірки органів технічної апробації щодо дотримання встановлених процедур, за необхідності ініціює проведення повторних випробувань;

оприлюднює за встановленим нею положенням на своєму офіційному веб-сайті копію декларації будівельного виробу за поданням виробника, яка має бути доступна для користувачів будівельного виробу безкоштовно протягом не менш як 10 років з моменту введення його в обіг;

інформує центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері будівництва, про підготовку технічних свідоцтв за встановленими процедурами, а також про орган технічної апробації, який не виконує своїх функцій відповідно до встановлених процедур, подає пропозиції щодо удосконалення цих процедур;

здійснює методично-організаційне забезпечення діяльності органів технічної апробації;

забезпечує взаємодію між органами технічної апробації;

у разі необхідності подає запит суб'єктам, що беруть участь у процедурах технічної апробації та декларування будівельних виробів, для вирішення неврегульованих питань;

виконує інші функції, передбачені положенням про комісію з технічного регулювання.

5. Положення про комісію з технічного регулювання визначає:

напрями діяльності, функції та завдання комісії з технічного регулювання;

організаційні засади функціонування комісії з технічного регулювання;

права та обов'язки членів комісії з технічного регулювання;

порядок внесення змін до положення про комісію з технічного регулювання;

порядок припинення діяльності комісії з технічного регулювання.

Стаття 5. Органи технічної апробації

1. Орган технічної апробації є юридичною особою з числа фахових науково-технічних організацій у будівництві.

Стаття 6. Виробники будівельних виробів

1. Виробник вводить в обіг лише той будівельний виріб, який відповідає вимогам законодавства з питань будівель та споруд і будівельних виробів.

2. Виробник складає декларацію на підставі технічної документації на будівельний виріб та здійснює маркування знаком відповідності технічному регламенту.

3. Виробник зберігає технічну документацію та декларацію не менш як 10 років з моменту введення будівельного виробу в обіг або протягом іншого періоду, визначеного центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері будівництва, на підставі очікуваного життєвого циклу.

4. Виробник здійснює процедури, які забезпечують гарантію стабільності задекларованих технічних показників будівельного виробу в процесі виробництва.

5. Виробник з метою забезпечення точності, достовірності та стабільності задекларованих технічних показників будівельного виробу проводить випробування зразків та у разі потреби оцінку відповідності або оцінку стабільності технічних показників будівельного виробу, який вводиться в обіг, веде реєстр скарг про невідповідність будівельного виробу таким технічним показникам та інформує про це імпортерів і розповсюджувачів.

6. Виробник забезпечує маркування будівельного виробу із зазначенням його виду та/або типу, партії або серійного номера чи іншого елемента, що дає змогу ідентифікувати будівельний виріб через розмір або його склад. Необхідна інформація наводиться на упаковці або в супровідному документі.

7. Виробник зазначає на будівельному виробі або, якщо це неможливо, на його упаковці, або в супровідному документі власне найменування, зареєстровану торговельну назву або марку будівельного виробу, місцезнаходження своє, імпортера та/або уповноваженого представника (за наявності).

8. У разі введення в обіг будівельного виробу виробник зобов'язаний забезпечити його супроводження відповідними інструкціями та інформацією про безпечність, інструкцією щодо пошуку на веб-сайтах декларації, складеними відповідно до законодавства про мови.

9. У разі звернення органу державного ринкового нагляду, який провів випробування будівельного виробу, введеного виробником в обіг, і встановив, що будівельний виріб не відповідає декларації та/або іншим вимогам законодавства з питань будівель та споруд і будівельних виробів, виробник зобов'язаний вжити невідкладних заходів для приведення цього будівельного виробу у відповідність з регламентними технічними умовами або вилучити чи відкликати його. Якщо виріб становить ризик у процесі будівництва та експлуатації, виробник невідкладно інформує про це органи державного ринкового нагляду із зазначенням, зокрема, даних про невідповідність та вжиті коригувальні заходи.

10. Після надходження запиту від органу державного ринкового нагляду виробник подає йому складену відповідно до законодавства документацію, що підтверджує відповідність будівельного виробу декларації та іншим вимогам законодавства з питань будівель та споруд і будівельних виробів. Виробник співпрацює із зазначеним органом на виконання його запиту щодо заходів, яких необхідно вжити для усунення ризиків створення загрози в процесі будівництва і експлуатації будівель та споруд внаслідок введення в обіг будівельного виробу.

Стаття 7. Уповноважені представники

1. Виробник укладає письмовий договір (або надає довіреність) з особою про право діяти від його імені на виконання певних своїх функцій, зокрема:

зберігає декларацію і технічну документацію у разі покладення на нього цим виробником та подає їх органу державного ринкового нагляду протягом строку, визначеного в частині третій статті 6 цього Закону;

подає у разі надходження запиту від органу державного ринкового нагляду документацію, що підтверджує відповідність будівельного виробу декларації та іншим вимогам законодавства з питань будівель та споруд і будівельних виробів.

2. Уповноважений представник не має право складати технічну документацію.

Стаття 8. Імпортери і розповсюджувачі

1. Перед введенням в обіг будівельного виробу імпортер повинен пересвідчитися у тому, що виробник провів оцінювання стабільності його технічних показників.

Імпортер повинен пересвідчитися у наявності у виробника технічної документації та декларації відповідно до цього Закону.

2. Перед введенням в обіг будівельного виробу імпортер і розповсюджувач повинні пересвідчитися у тому, що будівельний виріб має маркування знаком відповідності технічному регламенту та супроводжується відповідними інструкціями та інформацією про безпеку, складеними відповідно до законодавства про мови.

3. Якщо імпортер або розповсюджувач вважає, що будівельний виріб не відповідає декларації та/або іншим вимогам законодавства з питань будівель та споруд і будівельних виробів, він може вводити цей виріб в обіг лише тоді, коли цей виріб буде приведено у відповідність з декларацією та/або іншими вимогами законодавства з питань будівель та споруд і будівельних виробів.

Якщо зазначений будівельний виріб становить ризик:

імпортер інформує про це виробника або уповноваженого представника та органи державного ринкового нагляду;

розповсюджувач інформує про це виробника або уповноваженого представника, імпортера та органи державного ринкового нагляду.

4. Імпортер зазначає на будівельному виробі або, якщо це неможливо, на упаковці чи в супровідному документі власне найменування, зареєстровану назву або торговельну марку будівельного виробу та юридичну адресу.

5. Імпортер або розповсюджувач протягом усього часу перебування будівельного виробу в його розпорядженні забезпечує створення умов для зберігання або транспортування такого виробу, які гарантують відповідність його технічних показників, зазначених у декларації.

6. Якщо імпортер або розповсюджувач вважає, що будівельний виріб, введений ним в обіг, не відповідає декларації та/або іншим вимогам законодавства з питань будівель та споруд і будівельних виробів, він невідкладно вживає заходів, необхідних для приведення його у відповідність з декларацією та/або іншими вимогами законодавства з питань будівель та споруд і будівельних виробів, або у разі потреби вилучає його з обігу чи відкликає. У разі якщо введення в обіг зазначеного будівельного виробу створює ризик загрози, імпортер або розповсюджувач невідкладно інформує про це орган державного ринкового нагляду з поданням даних, зокрема щодо невідповідності декларації та щодо вжитих коригувальних заходів.

7. Імпортер повинен протягом строку, визначеного в частині третій статті 6 цього Закону, зберігати копію декларації та за запитом органу державного ринкового нагляду подати її та/або забезпечити подання копії технічної документації цьому органові.

8. У разі надходження запиту від органу державного ринкового нагляду імпортер або розповсюджувач подає йому складену відповідно до законодавства документацію, що підтверджує відповідність будівельного виробу декларації та іншим вимогам законодавства з питань будівель та споруд і будівельних виробів. Імпортер або розповсюджувач співпрацює із зазначеним органом на виконання його запиту щодо заходів, вжитих для усунення ризиків створення загрози внаслідок введення в обіг будівельного виробу.

9. На імпортера або розповсюджувача покладається зобов'язання виробника, визначені цим Законом, якщо він вводить в обіг будівельний виріб під власним найменуванням або під власною торговельною маркою чи змінює будівельний виріб, який уже введений в обіг таким чином, що це може вплинути на його відповідність декларації.

Стаття 9. Надання інформації про виробника, розповсюджувача та імпортера

1. Протягом строку, визначеного в частині третій статті 6 цього Закону, за запитом органів державного ринкового нагляду виробник, розповсюджувач та/або імпортер подає інформацію (реквізити, місцезнаходження) про будь-якого виробника, розповсюджувача та/або імпортера:

який їм поставив будівельний виріб;

якому вони надали будівельний виріб.

Стаття 10. Бюро з надання технічної інформації

1. Бюро з надання технічної інформації надає інформацію про виконання основних вимог до будівель та споруд у процесі використання будівельного виробу кожного виду та/або типу за призначенням, а також інформацію про органи технічної апробації, регламентні технічні умови і будівельні норми.

Розділ III
ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО БУДІВЕЛЬ ТА СПОРУД

Стаття 11. Основні вимоги до будівель та споруд

1. Технічні завдання з розроблення відповідних регламентних стандартів складаються на виконання основних вимог до будівель та споруд.

2. Будівлі та споруди загалом або їх окремі частини повинні бути придатними для використання за призначенням відповідно до вимог будівельних норм щодо забезпечення безпеки життєдіяльності людини протягом усього життєвого циклу будівель та споруд.

Основні вимоги до будівель та споруд деталізуються у будівельних нормах відповідно до об'єкта нормування.

3. Основними вимогами до будівель та споруд є забезпечення:

механічного опору та стійкості;

пожежної безпеки;

відсутності загрози здоров'ю або безпеці людей та шкідливого впливу на навколишнє природне середовище;

безпеки і доступності у використанні;

захисту від шкідливого впливу шуму та вібрації;

енергетичної ефективності та збереження тепла;

раціонального використання природних ресурсів.

Стаття 12. Забезпечення механічного опору та стійкості

1. Будівлі та споруди повинні бути спроектовані та побудовані таким чином, щоб навантаження на них під час їх будівництва та експлуатації не призвело до:

руйнування всієї будівлі або споруди, або її частини;

деформації, яка перевищує гранично допустимий ступінь, установлений у відповідних будівельних нормах та національних стандартах;

пошкодження частин будівель або споруд, або кріплення, або встановленого обладнання внаслідок деформації несучих конструкцій.

Стаття 13. Забезпечення пожежної безпеки

1. Будівлі та споруди повинні бути спроектовані і побудовані таким чином, щоб у разі пожежі:

несуча здатність конструкції була збережена протягом строку, передбаченого проектом будівництва;

виникнення і поширення вогню всередині будівель та споруд було у межах допустимого ступеня;

поширення вогню на сусідні будівлі та споруди було обмеженим;

люди могли скористатися можливістю евакуації;

була передбачена безпека пожежної охорони під час проведення аварійно-рятувальних робіт.

Стаття 14. Забезпечення відсутності загрози здоров'ю або безпеці людей та шкідливого впливу на навколишнє природне середовище

1. Будівлі та споруди повинні бути спроектовані та побудовані таким чином, щоб протягом усього їх життєвого циклу вони не створювали загрози для здоров'я і життєдіяльності людини; не здійснювали вплив вище припустимих рівнів на навколишнє природне середовище під час будівництва, експлуатації та знесення, зокрема внаслідок:

виділення токсичних газів, випаровувань і біологічно шкідливих чинників, викидів забруднюючих речовин, летких органічних сполук, парникових газів;

виникнення умов для появи джерел радіації та наявності небезпечних для людини рівнів радіоактивності, радіоактивного опромінення людей у приміщеннях будівель та споруд виробничого та невиробничого призначення;

скидання забруднюючих речовин, у яких концентрація шкідливих речовин перевищує нормативні показники, ґрунтові, морські та поверхневі води або ґрунт;

несправності обладнання з відведення стічних вод (водовідведення), відведення димових газів, видалення твердих або рідких відходів;

утворення через підвищену вологість грибкових уражень, плісняви, іржі тощо у частинах будівель та споруд або на поверхнях конструкцій всередині будівель та споруд;

негативного впливу штучного освітлення на серцево-судинну, нервову та зорову системи організму людини.

Стаття 15. Забезпечення безпеки і доступності у використанні

1. Будівлі та споруди повинні бути спроектовані і побудовані таким чином, щоб не створювати не припустимі ризики настання нещасних випадків або виникнення пошкоджень під час технічного обслуговування або експлуатації, таких як ковзання, падіння, зіткнення, опіки, ураження електричним струмом, травми від вибуху і руйнування окремих конструкцій.

2. Будівлі та споруди повинні бути спроектовані і побудовані з урахуванням доступності та використання особами з обмеженими фізичними можливостями та іншими маломобільними групами осіб.

Стаття 16. Забезпечення захисту від шкідливого впливу шуму та вібрації

1. Будівлі та споруди повинні бути спроектовані і побудовані таким чином, щоб рівень шуму та вібрації, що утворюються в процесі експлуатації, не створював небезпеки для здоров'я та життєдіяльності людини та відповідав вимогам санітарного законодавства.

Стаття 17. Забезпечення енергетичної ефективності і збереження тепла

1. Будівлі, споруди і системи опалювання, охолодження, освітлення і вентиляції в них повинні бути спроектовані та побудовані таким чином, щоб забезпечувати створення сприятливих та безпечних умов для проживання людини, а витрати енергії під час їх експлуатації були раціональними з урахуванням кліматичних умов місця розташування споруд.

2. Будівлі та споруди повинні бути енергоефективними з мінімальним використанням енергії під час будівництва, експлуатації і демонтажу.

Стаття 18. Забезпечення раціонального використання природних ресурсів

1. Будівлі та споруди повинні бути спроектовані, побудовані і демонтовані таким чином, щоб використання природних ресурсів було раціональним і за можливості забезпечувало:

використання будівельних виробів, виготовлених з відходів промислового та будівельного виробництва, продуктів перероблення будівельного лому;

зберігання необхідних технічних показників суттєвих характеристик будівельних виробів та конструкцій протягом розрахункового строку експлуатації будівель та споруд;

вторинне використання будівельних виробів.

Розділ IV
БУДІВЕЛЬНІ ВИРОБИ

Стаття 19. Види будівельних виробів

1. Будівельні вироби визначаються за такими видами (із зазначенням коду, регламентованого Європейським Союзом):

вироби залізобетонні збірні (1);

двері, вікна, віконниці та комплектувальні вироби до них (2);

мембрани, комплекти (в тому числі наливні) для гідро- та/або пароізоляції (3);

вироби теплоізоляційні, комплекти/системи комбінованої ізоляції (4);

опорні частини та шарніри для з'єднання будівельних конструкцій (5);

труби димові та комплекти для димохідних систем (6);

гіпсове в'яжуче, матеріали та вироби, що містять гіпс (7);

матеріали геотекстильні та геомембрани (8);

вироби будівельні для облицювання фасадів, конструкції світлопрозорі (9);

обладнання систем протипожежного захисту (пожежна сигналізація / оповіщення про пожежу, стаціонарні системи пожежогасіння, системи протидимного захисту та вибухозахисне установки) (10);

вироби санітарно-технічні (11);

засоби для організації дорожнього руху технічні (12);

конструкції несучі дерев'яні (13);

плити та елементи з деревини (14);

цемент, вапно будівельне та інші гідравлічні в'яжучі (15);

арматура сталева для залізобетонних конструкцій (16);

вироби стінові, сухі будівельні суміші (17);

вироби для відведення стічних вод (18);

покриття для підлоги (19);

конструкції металеві (20);

матеріали для опорядження внутрішніх і зовнішніх стін та стель, комплекти для внутрішніх перегородок (21);

матеріали покрівельні, вікна та ліхтарі верхнього освітлення, вікна слухові, комплекти дахів (22);

вироби та матеріали для дорожнього будівництва (23);

заповнювачі (24);

клеї для будівництва (25);

вироби з бетону, будівельного розчину та сухі будівельні суміші (26);

прилади опалювальні для приміщень (27);

резервуари та інші вироби, які не контактують з водою, призначеною для споживанням людиною (28);

вироби, що контактують з водою, призначеною для споживання людиною (29);

вироби з листового та профільованого скла (30);

кабелі силові, для другорядних мереж, слабострумні (31);

вироби для герметизації з'єднань (32);

кріпильні вироби (33);

комплекти для збірних конструкційних систем будівель та споруд (34);

вироби будівельні вогнестійкі, вогнезахисні (35).

2. Відповідність видів будівельних виробів кодам, зазначеним в Українській класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності, встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Стаття 20. Суттєві характеристики будівельних виробів

1. Суттєві характеристики будівельних виробів стосовно основних вимог до будівель та споруд встановлюються у регламентних технічних умовах.

2. У процесі використання будівельного виробу за призначенням його суттєві характеристики забезпечують дотримання основних вимог до будівель та споруд.

Розділ V
ДЕКЛАРАЦІЯ ТА МАРКУВАННЯ

Стаття 21. Складення декларації

1. Виробник складає та подає декларацію за встановленою формою під час введення в обіг будівельного виробу, якщо на цей будівельний виріб поширюються регламентні технічні умови.

2. Під час складання декларації виробник несе відповідальність за відповідність будівельного виробу задекларованим технічним показникам. За відсутності об'єктивних ознак невідповідності вважається, що декларація, складена виробником, є точною і достовірною.

3. Виробник може не складати декларації під час введення в обіг будівельного виробу, на який поширюється дія регламентного стандарту, якщо:

будівельний виріб несерійного виробництва виготовлено індивідуально за спеціальним замовленням як невід'ємну складову будівлі або споруди;

будівельний виріб виготовлено на будівельному майданчику з метою його монтажу (використання) у конкретній будівлі або споруді згідно з будівельними нормами;

будівельний виріб виготовлено способом, що дає змогу зберегти культурну спадщину з метою реставрації будівлі або споруди, що офіційно охороняється у зв'язку з її особливою архітектурною або історичною цінністю згідно із законодавством.

Стаття 22. Зміст декларації

1. Декларація відображає технічні показники будівельного виробу згідно з відповідними регламентними технічними умовами.

2. Декларація містить таку інформацію:

вид та тип будівельного виробу і сферу його застосування відповідно до регламентних технічних умов;

власне найменування виробника, зареєстровану назву або торговельну марку будівельного виробу, місцезнаходження своє, імпортера та уповноваженого представника (за наявності);

дані, які забезпечують ідентифікацію будівельного виробу (номер серії або партії, індивідуальний номер (за наявності));

позначення схеми оцінювання стабільності технічних показників будівельного виробу (оцінювання відповідності) або загальний опис розрахунку;

позначення регламентного стандарту або технічного свідоцтва та дату набрання ними чинності;

номер та дату видачі сертифіката відповідності або сертифіката стабільності технічних показників відповідно до застосованих схем (за наявності);

заявлені технічні показники суттєвих характеристик будівельного виробу за рівнями чи класами, визначені в регламентних технічних умовах;

номер спеціальної технічної документації (за наявності), яка затверджується виробником, із зазначенням технічних показників, яким відповідає будівельний виріб;

технічні показники, які не визначено, позначені абревіатурою "ТПНВ" (технічні показники не визначено);

коди будівельного виробу, визначені відповідно до статті 19 цього Закону, коди Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності та Державного класифікатора продукції та послуг;

засвідчення виробника щодо відповідальності за зміст декларації;

дані про розміщення декларації на веб-сайті виробника.

3. Якщо будівельний виріб є об'єктом також інших технічних регламентів, декларація доповнюється відповідною інформацією, визначеною цими технічними регламентами.

4. Декларація може містити додаткову інформацію за ініціативою заявника.

5. Декларація складається відповідно до законодавства про мови.

Стаття 23. Надання декларації

1. Декларація зберігається у виробника або уповноваженого представника.

2. Копія декларації будівельного виробу, який вводиться в обіг, надається в паперовому вигляді.

Якщо партія того самого будівельного виробу надається одній юридичній або фізичній особі, вона супроводжується не менш як однією копією декларації в паперовому вигляді.

3. Копія декларації розміщується на веб-сайтах виробника (за наявності) та/або комісії з технічного регулювання і залишається доступною протягом строку, визначеного частиною третьою статті 6 цього Закону.

4. Виробник зобов'язаний забезпечити супроводження будівельного виробу під час його введення в обіг інструкцією щодо пошуку декларації заявником на веб-сайті.

5. На вимогу заявника виробник зобов'язаний надавати інструкцію щодо пошуку декларації на веб-сайті.

Стаття 24. Маркування будівельного виробу

1. Нанесення та застосування знака відповідності технічному регламенту (далі - знак відповідності) регулюється Законом України "Про технічні регламенти та оцінку відповідності".

2. Знак відповідності наноситься на будівельні вироби згідно із статтею 19 цього Закону, щодо яких виробник склав декларацію (крім випадків, визначених статтею 21 цього Закону).

3. Нанесений знак відповідності свідчить про те, що виробник несе відповідальність за відповідність будівельного виробу задекларованим технічним показникам, вимогам цього Закону та інших нормативно-правових актів, які передбачають його нанесення.

4. Поряд із знаком відповідності повинні бути зазначені дві останні цифри року, в якому цей знак було вперше нанесено, найменування і зареєстрована адреса виробника або ідентифікаційна позначка, що дає змогу ідентифікувати власне найменування та місцезнаходження виробника, дані, які забезпечують ідентифікацію виду та/або типу будівельного виробу (номер серії або партії, індивідуальний номер (за наявності)), номер декларації, задекларований рівень або клас технічних показників, посилання на застосовані регламентні технічні умови, ідентифікаційний номер призначеного органу, якщо він залучається, а також сфера застосування за призначенням продукції згідно із застосованими регламентними технічними умовами.

5. Якщо будівельний виріб є об'єктом також інших технічних регламентів, маркування доповнюється відповідною інформацією, визначеною цими технічними регламентами.

6. Знак відповідності наноситься до введення в обіг будівельного виробу. Поряд з знаком відповідності може бути зазначена піктограма або будь-яка інша позначка, що свідчить про особливий ризик у процесі використання цього виробу.

Розділ VI
РЕГЛАМЕНТНІ ТЕХНІЧНІ УМОВИ

Стаття 25. Регламентні стандарти

1. Регламентні стандарти розробляються на підставі технічного завдання.

2. У регламентних стандартах наводяться методи, методики та критерії оцінки стабільності технічних показників будівельних виробів та визначаються вимоги до виробничого контролю на підприємстві з урахуванням специфічних умов виробничого процесу будівельного виробу.

3. Регламентний стандарт включає технічні дані, необхідні для застосування визначеної схеми оцінювання стабільності технічних показників.

Стаття 26. Технічне свідоцтво

1. Технічне свідоцтво встановленої форми видається на будівельний виріб, який не охоплений або не повністю охоплений регламентним стандартом та для якого технічні показники не можуть бути повністю перевірені відповідно до регламентного стандарту у зв'язку з тим, що:

на будівельний виріб не поширюється дія регламентного стандарту;

регламентний стандарт не містить методу оцінки суттєвої характеристики цього будівельного виробу.

2. Технічне свідоцтво містить загальний опис будівельного виробу, сферу його застосування, зареєстровану назву або торговельну марку будівельного виробу, перелік суттєвих характеристик будівельного виробу, код, визначений відповідно до статті 19 цього Закону, а також методи, методики та критерії оцінки стабільності його технічних показників, а також дату видачі технічного свідоцтва.

Умови виробничого контролю на підприємстві встановлюються в технічному свідоцтві на відповідний будівельний виріб.

Стаття 27. Порядок отримання технічного свідоцтва

1. Технічне свідоцтво видається у разі дотримання таких вимог:

прозорість видачі для заінтересованого виробника;

визначення в обов'язковому порядку строків придатності будівельного виробу до застосування;

врахування обставин щодо захисту комерційної таємниці та забезпечення конфіденційності.

Видача технічного свідоцтва здійснюється комісією з технічного регулювання на безоплатній основі.

2. Для одержання технічного свідоцтва виробник подає запит встановленої форми органу технічної апробації.

3. Після одержання запиту на видачу технічного свідоцтва орган технічної апробації протягом 10 робочих днів надсилає виробнику одне з таких повідомлень:

будівельний виріб повністю підпадає під дію регламентного стандарту та звіт про технічну апробацію не видається;

будівельний виріб повністю підпадає під дію технічного свідоцтва, яке було надано попередньо іншому замовникові, і такий документ є підставою для видачі звіту про технічну апробацію;

будівельний виріб не підпадає або не повністю підпадає під дію регламентних технічних умов і орган технічної апробації повинен в установленому порядку розпочати роботи з проведення технічної апробації відповідно до цієї статті.

4. Після отримання повідомлення органу технічної апробації та підписання угоди про комерційну таємницю між виробником і органом технічної апробації протягом 10 робочих днів виробник подає органу технічної апробації технічну документацію, що містить опис будівельного виробу та відомості про сферу його застосування, а також детальну інформацію про здійснення контролю за його виготовленням на підприємстві.

5. Протягом 15 календарних днів з дня надходження технічної документації від виробника орган технічної апробації укладає з ним договір про проведення технічної апробації будівельного виробу та подання звіту про технічну апробацію.

Істотними умовами договору є:

найменування сторін;

предмет договору;

перелік послуг та їх загальна вартість;

порядок оплати наданих послуг;

права та обов'язки сторін;

відповідальність сторін та штрафні санкції за невиконання умов договору;

строк дії договору;

умови зміни, припинення дії договору;

дата та місце укладення договору.

6. Протягом 15 календарних днів з дня укладення договору про проведення технічної апробації та подання звіту про технічну апробацію орган технічної апробації розробляє на його підставі відповідну програму робіт, визначає склад робочої групи, утвореної органом технічної апробації, про що повідомляє комісії.

7. Протягом 15 календарних днів з дня надходження інформації комісія з технічного регулювання повідомляє центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері будівництва, про заходи, вжиті органом технічної апробації, та складає і передає органу технічної апробації проект технічного свідоцтва у попередній редакції.

8. Після виконання робіт, визначених згідно з укладеним договором, орган технічної апробації протягом встановленого договором строку подає виробнику звіт про технічну апробацію відповідно до цієї статті.

У разі зміни визначеного договором строку проведення технічної апробації орган технічної апробації повідомляє про це комісію з технічного регулювання.

9. Виробник протягом одного місяця після надходження звіту про технічну апробацію подає його комісії з технічного регулювання для підготовки проекту технічного свідоцтва в остаточній редакції.

10. Комісія з технічного регулювання на підставі звіту про технічну апробацію протягом 15 календарних днів з дня його надходження готує в остаточній редакції проект технічного свідоцтва (або обґрунтовану відмову) та надсилає його виробникові, який протягом 15 календарних днів готує і подає свої пропозиції та/або зауваження до нього (за наявності).

11. Протягом 15 календарних днів з дня надходження пропозицій та/або зауважень виробника комісія з технічного регулювання розглядає їх та:

у разі потреби доопрацьовує проект технічного свідоцтва;

повідомляє виробнику про врахування його пропозицій та/або зауважень;

12. Комісія з технічного регулювання на підставі звіту про технічну апробацію і поданих згідно з частиною десятою цієї статті пропозицій та/або зауважень протягом 15 календарних днів з дня їх надходження доопрацьовує (у разі потреби) проект технічного свідоцтва, затверджує його і подає виробникові, а також надсилає копію технічного свідоцтва центральному органові виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері будівництва.

Стаття 28. Звіт про технічну апробацію будівельного виробу

1. Орган технічної апробації подає виробникові звіт про технічну апробацію будівельного виробу за встановленою формою.

2. Звіт про технічну апробацію містить технічні показники будівельного виробу, його суттєві характеристики та технічні дані, які необхідні для застосування обраної схеми оцінки стабільності технічних показників.

Стаття 29. Установлення рівнів або класів будівельних виробів

1. Рівні або класи будівельних виробів установлюються у регламентних стандартах.

2. Комісія з технічного регулювання зазначає в технічному свідоцтві рівні або класи будівельного виробу в межах його застосування за призначенням.

3. У разі відсутності визначення класу та/або рівню будівельного виробу у регламентному стандарті, він встановлюється за рішенням центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері будівництва, містобудування та архітектури.

Стаття 30. Оцінювання стабільності технічних показників та оцінювання відповідності будівельних виробів

1. Оцінювання стабільності технічних показників будівельного виробу проводиться виробником відповідно до однієї з таких схем:

1) схема 1+.

Виробник здійснює:

контроль виробництва на підприємстві;

випробування зразків будівельного виробу, відібраних на підприємстві, відповідно до затвердженої програми робіт.

Призначений орган приймає рішення щодо надання, обмеження, призупинення або скасування дії сертифікату стабільності технічних показників будівельного виробу на основі оцінок та перевірок, проведених органом:

перевірки будівельного виробу шляхом випробування зразків або розрахунку, або табличних значень усталеного застосування, або на підставі відповідної спеціальної технічної документації;

початкової перевірки підприємства щодо виготовлення будівельного виробу та системи контролю його виробництва;

постійного нагляду, аналізу та оцінки контролю виробництва на підприємстві;

випробування відібраних зразків будівельного виробу за програмою постійного нагляду;

2) схема 1.

Виробник здійснює:

контроль виробництва на підприємстві;

випробування зразків будівельного виробу, відібраних на підприємстві, відповідно до затвердженої програми робіт.

Призначений орган приймає рішення щодо надання, обмеження, призупинення або скасування дії сертифікату стабільності технічних показників будівельного виробу на основі оцінок та перевірок, проведених органом:

перевірки будівельного виробу шляхом випробування зразків або розрахунку, або табличних значень усталеного застосування, або на підставі відповідної спеціальної технічної документації;

початкової перевірки підприємства;

постійного нагляду, аналізу та оцінки контролю виробництва на підприємстві;

3) схема 2+.

Виробник здійснює:

перевірку будівельного виробу шляхом випробування зразків або розрахунку, або табличних значень усталеного застосування, або на підставі відповідної спеціальної технічної документації;

контроль виробництва на підприємстві;

випробування зразків будівельного виробу, відібраних на підприємстві, відповідно до затвердженої програми робіт.

Призначений орган приймає рішення щодо надання, обмеження, призупинення або скасування дії сертифікату стабільності технічних показників будівельного виробу на основі оцінок та перевірок, проведених органом:

початкової перевірки підприємства щодо виготовлення будівельного виробу та системи контролю його виробництва;

постійного нагляду, аналізу та оцінки контролю виробництва на підприємстві;

4) схема 3.

Виробник здійснює контроль виробництва на підприємстві.

Призначена випробувальна лабораторія проводить випробування зразків, відібраних виробником, або табличних значень усталеного застосування, або на підставі відповідної спеціальної технічної документації.

Заходи для призначеного органу не визначені;

5) схема 4.

Виробник здійснює:

перевірку будівельного виробу шляхом випробування зразків або розрахунку, або табличних значень усталеного застосування, або на підставі відповідної спеціальної технічної документації;

контроль виробництва на підприємстві.

Заходи для призначеного органу не визначені.

2. Схема оцінювання стабільності технічних показників будівельного виробу, яка встановлена для конкретного будівельного виробу, зазначається у технічному свідоцтві.

3. Якщо будівельний виріб, на який здійснюється технічна апробація, повністю підпадає під дію технічного свідоцтва, яке було надано попередньо іншому замовникові, не вимагається:

від призначених органів виконувати перше завдання, визначене для них схемами 1+ та 1;

від призначених лабораторій виконувати завдання, визначене для них схемою 3;

від виробників виконувати перше завдання, визначене для них схемами 2+ та 4.

4. Схема оцінювання відповідності будівельного виробу, яка встановлена для конкретного будівельного виробу, зазначається у регламентному стандарті згідно з частиною першою цієї статті.

Розділ VII
СПРОЩЕНІ ПРОЦЕДУРИ

Стаття 31. Використання спеціальної технічної документації

1. Під час визначення виду та/або типу будівельного виробу виробник може не проводити випробування будівельного виробу визначеного виду та/або типу, а розробити спеціальну технічну документацію, яка підтверджує, що:

1) будівельний виріб, який вводиться виробником в обіг, відповідає за однією або кількома його суттєвими характеристиками певному рівню технічних показників без випробування чи обчислення згідно з умовами, встановленими відповідними регламентними технічними умовами або рішеннями центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері будівництва;

2) будівельний виріб, який підпадає під дію регламентного стандарту та вводиться виробником в обіг, відповідає типові іншого будівельного виробу, виготовленого іншим виробником і вже перевіреного згідно з відповідним регламентним стандартом. У разі виконання зазначеної умови виробник має право задекларувати технічні показники, що стосуються всіх або частини результатів випробувань цього виробу. Виробник може використовувати результати випробувань, одержані іншим виробником, тільки з дозволу іншого виробника, який відповідає за їх точність, достовірність і стабільність;

3) будівельний виріб, який підпадає під дію регламентних технічних умов і вводиться виробником в обіг, є комплектом, який:

було виготовлено з компонентів;

виробник збирає відповідно до точних інструкцій, наданих імпортером або розповсюджувачем такого комплекту або його компонентів, що перевірив цей комплект або його компонент за однією або кількома його суттєвими характеристиками згідно з відповідними регламентними технічними умовами.

2. У разі виконання визначених у частині першій цієї статті умов виробник декларує технічні показники будівельного виробу.

3. Якщо будівельний виріб, який відповідає умовам, зазначеним у частині першій цієї статті, належить до сукупності будівельних виробів, для яких застосовується схема оцінювання стабільності технічних показників 1+ або 1, відповідна спеціальна технічна документація, зазначена в частині першій цієї статті, підлягає перевірці призначеним органом.

Стаття 32. Інші спрощені процедури

1. У разі коли будівельний виріб виготовлений індивідуально або у несерійному виробництві за спеціальним замовленням і використовується як невід'ємна складова в єдиній визначеній будівлі або споруді та підпадає під дію регламентного стандарту, замість частини схеми, яка стосується випробування цього будівельного виробу та визначена у такому регламентному стандарті, може застосовуватися спеціальна технічна документація, що свідчить про відповідність будівельного виробу визначеним вимогам та про еквівалентність використаних процедур зазначеним у регламентних стандартах процедурам.

2. Якщо будівельний виріб, який відповідає умовам, зазначеним у частині першій цієї статті, належить до сукупності будівельних виробів, для яких застосовується схема оцінювання стабільності технічних показників 1+ або 1, відповідна спеціальна технічна документація, зазначена в частині першій цієї статті, підлягає перевірці призначеним органом.

Стаття 33. Призначені органи

1. Призначений орган видає сертифікат відповідності або сертифікат стабільності технічних показників будівельного виробу на підставі відповідних схем згідно із статтею 30 цього Закону.

2. Для кожного виду та/або типу будівельного виробу, щодо якого призначений орган був визначений, та відповідно до визначених схем оцінювання відповідності та оцінювання стабільності технічних показників будівельного виробу такий орган повинен мати в своєму розпорядженні:

необхідний персонал, який володіє технічними знаннями і достатнім досвідом для виконання завдань у процесі оцінювання відповідності та оцінювання стабільності технічних показників будівельного виробу;

необхідні документально оформлені процедури для провадження своєї діяльності, що враховують специфіку галузі, в якій призначений орган функціонує, ступінь складності певної технології виробництва, структуру та характер процесу виробництва будівельного виробу;

засоби, необхідні для виконання технічних і адміністративних завдань.

3. Порядок здійснення процедури призначення органів з оцінювання відповідності та/або стабільності технічних показників будівельного виробу встановлює Кабінет Міністрів України.

Розділ VIII
ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей Закон набирає чинності через 18 місяців з дня його опублікування.

2. Пункт 3 статті 23 вступає в силу через 12 місяців після набуття чинності цього Закону.

3. Внести до Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., N 34, ст. 343; 2013 р., N 48, ст. 682; 2014 р., N 1, ст. 4) такі зміни:

1) статтю 1 доповнити частиною такого змісту:

"Терміни "Бюро з надання технічної інформації з питань будівельних виробів", "декларація технічних показників", "орган технічної апробації", "сертифікат стабільності технічних показників будівельного виробу", "технічне свідоцтво" вживаються у значенні, наведеному в Законі України "Про основні вимоги до будівель та споруд, а також умови для розміщення на ринку будівельних виробів, гармонізовані з нормами законодавства Європейського Союзу".";

2) статтю 9 доповнити частинами третьою і четвертою такого змісту:

"3. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері будівництва, містобудування та архітектури:

утворює комісію з технічного регулювання у будівництві та призначає її голову з числа обраних кандидатів за поданням зборів обраних та визначених кандидатів до складу президії комісії;

затверджує положення про комісію з технічного регулювання у будівництві; положення про орган технічної апробації; порядок надання статусу органу технічної апробації, Бюро з надання технічної інформації з питань будівельних виробів;

встановлює умови, за яких будівельні вироби не потребують перевірки або подальшого випробування за умови виконання основних вимог до будівель та споруд і можуть бути віднесені до певного класу або рівня; форму звіту про технічну апробацію будівельного виробу; форму сертифіката стабільності технічних показників будівельного виробу; форму технічного свідоцтва; примірну форму декларації технічних показників; форму запиту виробника до органу технічної апробації;

визначає перелік прийнятих регламентних стандартів (змін до них) із зазначенням дати набрання ними чинності.

4. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері будівництва, містобудування та архітектури:

погоджує технічні завдання на розроблення проектів регламентних стандартів;

визначає представників заінтересованих центральних органів виконавчої влади кандидатів до складу комісії з технічного регулювання у будівництві та здійснює їх відкликання; схеми оцінювання стабільності технічних показників, які повинні застосовуватися для певних видів та/або типів будівельних виробів або їх певних суттєвих характеристик; суттєві характеристики, класи або рівні будівельних виробів з метою подання виробником декларації технічних показників для введення будівельних виробів в обіг;

за поданням комісії уповноважує підприємства та організації, їх відокремлені підрозділи та фізичні особи - підприємці на проведення певних вимірювань, не пов'язаних з оцінкою відповідності продукції, процесів та послуг, у сфері робіт, пов'язаних з визначенням параметрів будівель, споруд і території забудови;

продовжує строк на підставі очікуваного життєвого циклу, протягом якого виробник повинен зберігати технічну документацію і декларацію технічних показників після введення будівельного виробу в обіг;

надає статус органу технічної апробації та Бюро з надання технічної інформації з питань будівельних виробів;

веде перелік виданих технічних свідоцтв, перелік органів технічної апробації з визначенням сфери їх діяльності і перелік Бюро з надання технічної інформації з питань будівельних виробів, а також вносить зміни до таких переліків з їх опублікуванням у своєму офіційному друкованому виданні та оприлюдненням на своєму офіційному веб-сайті для забезпечення безоплатного доступу;

утворює дорадчий орган (постійний комітет з будівництва) із залученням фахівців, представників підприємств та організацій сфери будівництва, центральних органів виконавчої влади.";

3. Внести до Закону України "Про будівельні норми" (Відомості Верховної Ради України, 2010, N 5, ст. 41) такі зміни:

визнати такими, що втратили чинність частини друга та третя статті 11;

частину четверту статті 11 викласти у такій редакції:

"4. У разі якщо у будівельних нормах є посилання на стандарти, то добровільне застосування цих стандартів є доказовою базою виконання основних вимог до будівель та споруд, визначених законодавством.".

4. Кабінету Міністрів України до набрання чинності цього Закону:

забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом;

привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

 

Голова Верховної Ради
України

 

 

* * *

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
проекту Закону України "Про основні вимоги до будівель та споруд, а також умови для розміщення на ринку будівельних виробів, гармонізовані з нормами законодавства Європейського Союзу"

1. Проблема, яку передбачається розв'язати шляхом державного регулювання

Проект Закону України "Про основні вимоги до будівель та споруд, а також умови для розміщення на ринку будівельних виробів, гармонізовані з нормами законодавства Європейського Союзу" розроблено відповідно до Регламенту ЄЄ N 305/2011 Європейського Парламенту і Ради (далі - Регламент), яким встановлено умови для розміщення на ринку будівельних виробів і скасовано Директиву Ради 89/106/ЄЕС, та на виконання статті 56 і пункту 2.23 Додатка III Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом та відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 4 березня 2015 р. N 213-р "Про затвердження плану заходів з виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України та Стратегії сталого розвитку "Україна-2020" у 2015 році".

З метою переведення галузі будівельних виробів на декларативний принцип оцінювання відповідності будівельних виробів та встановлення чіткого розподілу функцій учасників ринку будівельних виробів стосовно питань технічної легалізації продукції виникла необхідність у розробленні цього законопроекту.

2. Цілі державного регулювання

Законопроектом визначено зобов'язання суб'єктів господарювання (виробники, уповноважені представники, імпортери, розповсюджувачі), що розміщують та забезпечують наявність на ринку будівельних виробів. Згідно із законопроектом суб'єкт господарювання складає Декларацію технічних показників будівельного виробу (далі - Декларацію) відповідно до регламентних технічних умов або спеціальної технічної документації. Також цим законопроектом зарегламентовані випадки, коли від складання Декларації можна утриматись та встановлено схеми оцінювання стабільності технічних показників будівельних виробів.

Законопроектом віддзеркалено існуючу в ЄС організаційну структуру системи забезпечення технічної апробації у будівництві, визначено відповідно її складові (Комісія з технічного регулювання у будівництві, орган технічної апробації, Бюро з надання технічної інформації тощо), встановлено їх повноваження.

Вимоги до будинків, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури (далі - будівель та споруд), процедур технічної апробації у будівництві визначено законопроектом шляхом гармонізації з відповідними положеннями Регламенту. Структура та форма викладення законопроекту максимально наближена до Регламенту.

Прийняття такого закону дозволить комплексно врегулювати суспільні відносини суб'єктів господарювання у процесі проведення процедур технічної апробації будівельних виробів, а також удосконалити захист прав споживачів шляхом підвищення рівня інформативності стосовно якості та безпеки будівельних виробів і будівель та споруд.

3. Визначення та оцінка усіх прийнятних альтернативних способів досягнення встановлених цілей

Альтернативою до запропонованого регулювання можливо розглянути так званий "статус-кво", тобто збереження чинного регулювання зазначених питань.

Проте у разі неприйняття цього регуляторного акта поглибляться наявні проблеми та невідповідності, і це жодним чином не сприятиме їхньому вирішенню. Саме такі проблеми спонукали ЄС прийняти Регламент та скасувати Директиву ЄС 88/106/ЄЕС.

Таким чином, викладені вище пропозиції щодо залишення існуючої ситуації без змін визнано такими, що не відповідають вирішенню зазначеної проблеми, та відхилено.

Видання регуляторного акта є найбільш обґрунтованим та ефективним способом досягнення зазначених цілей.

Прийняття законопроекту забезпечить:

удосконалення правових та організаційних засад технічної апробації;

створення нової системи технічного засвідчення, яка відповідає сучасними вимогам та тенденціям й забезпечить єдину державну політику у цій сфері, спрямовану на нормативне забезпечення найважливіших державних завдань:

приведення її у відповідність з європейською моделлю;

дотримання основоположних декларативних принципів оцінювання відповідності.

4. Механізм і заходи, які забезпечуватимуть розв'язання визначеної проблеми

Зазначений законопроект розроблено на виконання статті 56 і пункту 2.23 Додатка III Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом та відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 4 березня 2015 р. N 213-р "Про затвердження плану заходів з виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України та Стратегії сталого розвитку "Україна-2020" у 2015 році".

Заходами, які забезпечуватимуть розв'язання визначеної проблеми, є:

- переведення галузі будівельних виробів на декларативний принцип оцінювання відповідності;

- встановлення чіткого розподілу функцій учасників ринку будівельних виробів стосовно питань технічної легалізації продукції;

- обумовлення на законодавчому рівні основних вимог до будівель та споруд, а також механізму формування суттєвих характеристик технічних показників будівельних виробів відповідно до основних вимог;

- визначення механізмів отримання виробниками технічних свідоцтв.

5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Вплив зовнішніх факторів на дію регуляторного акта

На дію цього регуляторного акта негативно можуть вплинути такі економічні та політичні фактори: економічна криза, політична нестабільність, зміни в чинному законодавстві.

Позитивно впливатиме на дію цього акта економічне зростання.

Оцінка можливості впровадження та виконання вимог регуляторного акта

Можливість виконання акта з боку органу державної виконавчої влади - Мінрегіону, обласних, Київської міської держадміністрації, а також юридичних осіб оцінюється як висока, оскільки впровадження вимог такого регуляторного акта не потребує додаткових витрат з бюджету.

Державний нагляд та контроль за додержанням вимог акта

Державний нагляд та контроль за додержанням вимог акта здійснюється в установленому законодавством порядку.

6. Визначення очікуваних результатів прийняття регуляторного акта

Аналіз вигід та витрат (перелік очікуваних позитивних і негативних факторів, які виникають у різних груп суб'єктів, на яких поширюватиметься дія цього регуляторного акта) наведено в таблиці.

Об'єкт впливу

Вигоди

Витрати

Держава

Приведення основних вимог до будівель та споруд і до процедур технічної апробації у відповідність з європейською моделлю для подальшої економічної інтеграції, зокрема, створення зони вільної торгівлі між Україною та Європейським Союзом; усунення технічних бар'єрів у торгівлі тощо

Відсутні

Суб'єкти господарювання

Прозорість та відкритість процедур технічної апробації у сфері будівництва, містобудування та архітектури

Відсутні

Населення

Захист життя та здоров'я громадян, охорона навколишнього природного середовища, підвищення довіри до безпеки та якості будівельних виробів і будівель та споруд

Відсутні

7. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Строк дії Закону не може бути обмежений у часі.

8. Визначення показників результативності акта

Рівень поінформованості суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта

Законопроект оприлюднено на офіційному веб-сайті Мінрегіону www.minregion.gov.ua в розділі "Обговорення проектів актів". Проводяться серії нарад, семінарів та засідань "круглих столів" щодо роз'яснень окремих положень Закону

Кількість суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта

Дія законопроекту поширюється на суб'єкти господарювання незалежно від форми власності та видів діяльності, що забезпечують створення продукції у цій сфері, введення в обіг, оцінку відповідності, ринковий нагляд, а також на органи державної влади та місцевого самоврядування

Час та розмір коштів, що витрачатимуться суб'єктами, які беруть участь у процедурах технічної апробації, із прийняттям регуляторного акта

Витрачання часу та коштів буде знижено порівняно з процесом розроблення та затвердження технічних умов на продукцію будівельного призначення, усталеним з часів СРСР

Розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів, пов'язаних з дією акта

Розмір надходжень залишається на усталеному рівні; зниження реальних витрат на розроблення технічних умов унеможливленням проведення відповідних виплат неконтрольованою готівкою

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акта

Базове відстеження результативності регуляторного акта буде проведено після набрання чинності цим регуляторним актом, але не пізніше дня, з якого починається проведення повторного відстеження результативності цього акта.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта буде здійснено через рік з дня набрання ним чинності, але не пізніше двох років з дня набрання чинності цим актом.

Періодичне відстеження результативності - один раз на кожні три роки починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності цього акта.

Відповідні відстеження будуть проводитись шляхом аналізу статистичних даних, виконавцем яких є Міністерство.

 

Перший заступник Міністра
регіонального розвитку, будівництва
та житлово-комунального
господарства України

В. Є. Кістіон

___ ____________ 2015 р.

 

Опрос