Идет загрузка документа (263 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Комплексная программа развития финансового рынка Украины до 2020 года (неофициальный текст)

Субъект законодательной инициативы
Проект, Неофициальный текст от 22.04.2015

КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА РОЗВИТКУ ФІНАНСОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ ДО 2020 РОКУ

Скорочення:

• Національний банк України - НБУ

• Міністерство фінансів України - МФУ

• Міністерство юстиції України - МЮУ

• Фонд гарантування вкладів фізичних осіб - ФГВФО

• Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку - НКЦПФР

• Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг - НКФП

• Комплексна програма розвитку фінансового ринку України до 2020 року - Програма

• Міжнародний валютний фонд - МВФ

• Європейський Союз - ЄС

• Європейський банк реконструкції та розвитку - ЄБРР

• Банк міжнародних розрахунків - BIS

• Міжнародна організація комісій з цінних паперів - IOSCO

• Міжнародна асоціація страхових наглядів - IAIS

I. Об'єктивні передумови необхідності проведення реформ на фінансовому ринку України

До 2008 року фінансовий сектор розвивався динамічно. Пройшовши в 1991 - 2001 роках шлях початкового формування, українська фінансова система в період економічного зростання 2000-х стала одним із найпривабливіших фінансових ринків Східної Європи. Політичні зміни в країні, а також привабливі економічні перспективи зумовили надходження міжнародних інвестицій та зростання у фінансової системи України, банків і фінансових груп світового рівня.

Розвиток фінансового ринку мав дискретний та непропорційний характер. Випереджаючими темпами зростала банківська система, емісійна діяльність на ринку акцій, корпоративних облігацій, а також підвищувалися обсяги випусків цінних паперів інститутів спільного інвестування. Разом з тим розвиток небанківського фінансового ринку в цей період було ускладнено відсутністю ефективного законодавства, систем регулювання та пруденційного нагляду. Така ситуація створювала реальну загрозу виникнення "фінансових пірамід", стримувала розвиток ринку фінансових послуг та призводила до поглиблення кризи недовіри до фінансового ринку в цілому.

Доступ до відносно дешевих зовнішніх ресурсів, бурхливе зростання обсягів кредитування, у тому числі в іноземній валюті, та прагнення банків до збільшення їх ринкової частки призводили до прийняття додаткових ризиків і створення дисбалансів. Одночасно слабкі кредитні стандарти банків разом із низьким рівнем фінансової грамотності населення в умовах незмінності курсу національної валюти щодо іноземних валют та відсутності обмежень на кредитування в іноземній валюті спричинили прийняття домогосподарствами валютних ризиків, якими вони не мали змоги управляти.

Накопичення дисбалансів призвело до чи не найбільших втрат як в економіці, так і у фінансовому ринку України під час глобальної кризи 2007 - 2009 років. Унаслідок падіння курсу гривні з 5 до більше ніж 8 грн. за 1 дол. США, значно зросли неплатежі за кредитами в іноземній валюті, зменшилася вартість капіталу банків, що створило тиск на коефіцієнт достатності капіталу. Перед банківським сектором постала проблема ліквідності: близько 90 % банків призупинили кредитування, було введено заборону на дострокове зняття депозитів. Усе це супроводжувалося негативними тенденціями й у реальній економіці: у 2009 році реальний ВВП знизився на 15 %, реальний наявний дохід населення - на 10 %, а рівень безробіття населення працездатного віку (за методологією МОП) підвищився до 9,6 %, вартість нерухомості (у доларовому еквіваленті) почала стрімко знижуватися. У таких умовах прибутковість банківського ринку суттєво погіршилася - збитки банківської системи у 2009 році становили 38,5 млрд. грн. У цей період загальні активи небанківського фінансового ринку зростали. Серед чинників, які надали позитивного впливу на небанківський фінансовий сектор, можна виділити зростання активів інститутів спільного інвестування та підвищення ринкової вартості фінансових інструментів, зокрема тих, які утримувалися страховими компаніями і недержавними пенсійними фондами.

З огляду на те, що криза 2007 - 2009 рр. переконливо засвідчила нездатність мікропруденційного регулювання та нагляду виявляти та впливати на системні ризики фінансового сектору, останні світові тенденції у сфері регулювання та нагляду зводяться, зокрема, до розроблення та реалізації макропруденційної політики.

Відтак одним з основних питань сьогодення є своєчасне виявлення та ефективне управління системними ризиками фінансового сектору. З огляду на це, основним завданням регуляторів фінансового сектору є, з одного боку, створення інституційних основ для розроблення та реалізації макропруденційної політики, а з іншого - розроблення та імплементація комплексу превентивних заходів, спрямованих на мінімізацію ризику системної фінансової кризи

Фінансова система У 2010 - 2013 рр.: середньорічні темпи зростання банківських кредитів становили 6 %, а депозитів - 19 %, водночас кредитування небанківськими фінансовими установами набуло особливо активного розвитку - обсяг кредитів, наданих кредитними установами за цей період, збільшився у 2,2 рази, ломбардами - 2,6 рази, фінансовими компаніями - 18 разів. Фінансові показники банківського ринку в цей період були помірними, зокрема після трьох років збитковості банківська система стала прибутковою лише у 2012 році, але показник рентабельності капіталу залишався на низькому рівні. На небанківському фінансовому ринку відбувалося відновлення динамічного зростання активів, часта яких досягла 18 % сукупної вартості активів фінансових інститутів. Загальний обсяг активів небанківських фінансових установ становив 386,6 млрд. грн. на кінець 2013 року. Однак, цей період у цілому характеризується стрімким зростанням розбалансованості зовнішньої торгівлі - дефіцит зовнішньої торгівлі товарами та послугами перевищив 44 проти 27,5 млрд. дол. США за попередні чотири роки. Тим самим була створена основа для обвальної девальвації гривні у 2014 році.

У 2014 році перед фінансовою системою постали нові виклики. Внутрішні та зовнішні шоки, а також ескалація конфлікту на сході країни негативно вплинули на розвиток економіки, знизили довіру та розбалансували фінансові ринки. Економічна активність скоротилася. Як наслідок знецінення національної грошової одиниці та зростання адміністративних цін інфляція споживчих цін у 2014 році прискорилася. Так, на кінець 2014 року інфляція досягла 25 відсотків річних, з огляду на те, що гривня втратила майже половину своєї вартості відносно долара США. Такі тенденції призвели до погіршення якості кредитного портфеля, що спричинило необхідність створення значних резервів. У 2014 році відрахування в резерви банками стало визначальним чинником збитковості банківської системи. Ситуацію з проблемною заборгованістю ускладнювала наявність низки обмежень насамперед у податковій сфері та в судочинстві.

Банки України мають коротку відкриту валютну позицію, що наражає їх на валютний ризик. Одночасно клієнти банків також перебувають під підвищеним валютним ризиком. Так, станом на кінець 2014 року частка кредитів в іноземній валюті становила майже 50 %. Внаслідок суттєвої девальвації гривні валютний ризик клієнтів, у яких немає джерел надходжень валютної виручки, трансформується в кредитний ризик для банків. Перед банками знову постала проблема нестачі ліквідності. За 2014 рік відплив депозитів у національній валюті становив 56,3 млрд. грн. (13,3 %), а в іноземній - 11,4 млрд. дол. (37 %), причому у 2014 році ця тенденція була більш тривалою, ніж під час попередньої кризи.

Ринок фінансових послуг залишається дуже фрагментарним з низькою капіталізацією через нестабільні умови ведення бізнесу, незахищеність права власності та низький рівень корпоративного управління. Крім того, подальший розвиток фінансового ринку стримують:

- недосконалість механізму захисту прав споживачів та кредиторів;

- низький рівень розвитку інституційних інвесторів;

- обмеженість фінансових інструментів;

- складність процедур реструктуризації;

- недовіра та необізнаність роздрібного інвестора;

- відсутність належних пруденційних вимог та регулювання ринку небанківських фінансових послуг;

- недосконалість податкового законодавства;

- обмеження валютного законодавства.

Також на сьогодні для економіки України характерні високий рівень доларизації, готівкових розрахунків та процентних ставок, що є наслідком насамперед непослідовної та неефективної державної економічної політики минулих років. Невідповідність економічної політики економічним реаліям протягом останніх років призвела до накопичення внутрішніх дисбалансів у всіх сферах економіки. Бюджетна підтримка неефективних галузей економіки, невиважена цінова політика щодо енергоносіїв для домогосподарств, утримання штучного фіксованого валютного курсу - усе це спричинило втрату конкурентоспроможності українських виробників, зростання дефіциту рахунку поточних операцій, суттєвий фіскальний дефіцит та нарощування державного боргу.

Для того, щоб досягти активного зростання в середньостроковому періоді, країні необхідно рішучо просуватися шляхом зміцнення макроекономічної та фінансової стабільності, запроваджувати широкомасштабні та амбіційні структурні реформи, які б забезпечили поліпшення бізнес-клімату, залучення більшого притоку інвестицій та підвищили конкурентоспроможність України. Здійснення ефективної монетарної та фінансової політики допоможе "заякорити" інфляційні очікування, а впровадження глибоких і комплексних фінансових та економічних реформ, які вирішать вкорінені проблеми, що занадто довго обтяжують перспективи розвитку країни, забезпечать повернення довіри до фінансового ринку та відновлять доступ до ринків капіталів для державного та приватного секторів, що зробить Україну привабливим об'єктом для інвестицій і поліпшить перспективи країни на середньостроковий період.

Активи фінансового ринку України

(обсяги, млрд. грн.)

Фінансові активи

2008

2009

2010

2011

2012

2013

20141

Фінансовий ринок

1464,1

1549,9

1737,6

1882,9

1967,1

2134,5

2482,3

Депозитні корпорації2

1267,9

1322,3

1468,9

1584,0

1608,7

1747,9

2046,0

Небанківський фінансовий ринок

196,2

227,6

268,7

298,8

358,4

386,6

436,2

Інші фінансові посередники3

98,5

114,3

142,3

180,3

224,7

250,1

293,1

Допоміжні фінансові організації4

54,2

70,2

79,0

70,1

76,5

70,9

75,1

Страхові корпорації та недержавні пенсійні фонди

43,5

43,1

47,4

48,5

57,3

65,7

68,0

Структура, %

Фінансовий ринок

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Депозитні корпорації

86,6

85,3

84,5

84,1

81,8

81,9

82,4

Небанківський фінансовий ринок

13,4

14,7

15,5

15,9

18,2

18,1

17,6

Інші фінансові посередники

6,7

7,4

8,2

9,6

11,4

11,7

11,8

Допоміжні фінансові організації

3,7

4,5

4,5

3,7

3,9

3,3

3,0

Страхові корпорації та недержавні пенсійні фонди

3,0

2,8

2,7

2,6

2,9

3,1

2,7

У % до ВВП

Фінансовий ринок

154,4

169,7

160,5

144,6

139,4

146,7

163,4

Депозитні корпорації

133,7

144,8

135,7

121,7

114,0

120,1

134,7

Небанківський фінансовий ринок

20,7

24,9

24,8

22,9

25,4

26,6

28,7

Інші фінансові посередники

10,4

12,5

13,1

13,8

15,9

17,2

19,3

Допоміжні фінансові організації

5,7

7,7

7,3

5,4

5,4

4,9

4,9

Страхові корпорації та недержавні пенсійні фонди

4,6

4,7

4,4

3,7

4,1

4,5

4,5

____________
1 9 місяців 2014 р.

2 У тому числі містять дані Національного банку України, інших депозитних корпорацій (банків).

3 У тому числі містять дані інститутів спільного інвестування (інвестиційних фондів), кредитних спілок, фінансових компаній та інших фінансових посередників.

4 У тому числі містять дані допоміжних фінансових організацій (фондових бірж, зберігачів, брокерів цінних паперів, компаній з управління активами тощо).

II. Мета Програми та напрями реформ

Фінансовий ринок - є одним із найважливіших ринкових сегментів взаємодії суб'єктів економіки, в результаті функціонування якого реалізовується механізм трансформації фінансових ресурсів в активно діючий інвестиційний капітал, що сприяє сталому розвитку економіки. На фінансовому ринку відбувається акумуляція та перерозподіл фінансових ресурсів на засадах збалансованості економічних інтересів між його учасниками з метою капіталізації фінансових ресурсів і формування доданої вартості в економіці.

Головною метою Комплексної програми розвитку фінансового ринку України до 2020 року (далі - Програма) є забезпечення умов ефективного функціонування та розвитку фінансового ринку на основі розбудови повноцінного ринкового конкурентного середовища згідно із стандартами Європейського Союзу. Це дасть можливість у подальшому, за рахунок залучення інвестиційних ресурсів, забезпечити сталий розвиток економіки та, зберігаючи внутрішню цілісність фінансового ринку України, інтегруватися у європейський фінансовий простір.

Досягнення мети Програми забезпечуватиметься шляхом реалізації низки взаємопов'язаних заходів, спрямованих на комплексне реформування фінансового ринку. При формуванні переліку заходів було взято за основу такі базові принципи:

- необхідність досягнення макроекономічної стабілізації та проведення глибоких структурних реформ як основна передумова розвитку фінансових ринків;

- лібералізації фінансового ринку та євроінтеграції;

- збалансованості економічних інтересів, через формування ринкового конкурентного середовища;

- незалежні та ефективні регулятори, нагляд на основі оцінки ризиків;

- підвищення прозорості та стандартів розкриття інформації як регуляторами, так і учасниками ринку;

- підвищення ефективності роботи з проблемними активами;

- відповідальності за виконання обов'язків учасників ринку та їх функцій;

- довіри між учасниками та регуляторами ринку;

- цілісності, через консолідацію ринків та їх інфраструктури;

- ефективний захист прав кредиторів, споживачів та інвесторів фінансового ринку.

Для досягнення мети Програми реалізація реформ здійснюватиметься за чотирма основними напрямами та відповідними їм блоками задач:

Напрями

Блоки задач

A. Забезпечення макроекономічної стабільності

1. Монетарна політика на основі інфляційного таргетування та режиму гнучкого валютного курсу

B. Забезпечення фінансової стабільності та динамічного розвитку фінансового ринку

1. Приведення законодавства зі стандартами ЄС.
2. Модернізація системи регулювання та нагляду.
3. Підвищення прозорості та стабільності фінансових ринків.
4. Очищення ринків від проблемних активів.
5. Забезпечення динамічного розвитку інструментів та інфраструктури фінансових ринків.
6. Вдосконалення системи оподаткування учасників фінансових ринків.

C. Розбудова інституційної спроможності регуляторів фінансового ринку

1. Забезпечення інституційної незалежності регуляторів.
2. Підвищення організаційної ефективності регуляторів.
3. Покращення координації роботи регуляторів та учасників фінансового ринку.
4. Стимулювання впровадження новітніх IT технологій.

D. Захист прав споживачів та інвесторів фінансового ринку

1. Стимулювання розвитку фінансової грамотності споживачів та інвесторів фінансового ринку
2. Підвищення стандартів захисту прав споживачів та інвесторів фінансового ринку.

Реформи проводитимуться в усіх сегментах фінансового ринку - в банківському секторі, секторі небанківських фінансових установ, на фондовому ринку та ринку капіталу, тощо. Ефективність реформ буде досягнута шляхом проведення комплексних змін:

у регуляторах фінансового ринку, щодо зміцнення інституційної спроможності регуляторних органів та створення відповідних умов для посилення регуляторного впливу, зміцнення стійкості фінансової системи країни, зростання її кредитного та інвестиційного потенціалу;

у учасників фінансового ринку (різних форм власності), щодо забезпечення розвитку інфраструктури фінансового ринку на засадах збалансованості економічних інтересів, довіри та відповідальності, дотримання прав споживачів фінансових послуг, посередників, держави та отримання конкурентного, прозорого, ефективного функціонуючого фінансового ринку із дієвими механізмами регулятивного впливу держави на його кон'юнктуру та розвиток інституцій.

Програма розроблена відповідно до Стратегії сталого розвитку "Україна - 2020", Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, Меморандуму про співпрацю з Міжнародним валютним фондом, Угоди про коаліцію депутатських фракцій "Європейська Україна", тощо.

З метою досягнення мети та реалізації завдань Програми, а також, визнаючи важливість ефективної системи правил та практики їхньої реалізації у сфері фінансових послуг для забезпечення сталого економічного розвитку, будуть реалізовані програми співробітництва з інституціями ЄС, МВФ, Світовим банком, ЄБРР, ЄІБ, BIS, IOSCO, IAIS та іншими міжнародними фінансовими організаціями, асоціаціями та регуляторами у сфері фінансових ринків та послуг.

III. Бачення майбутнього5

____________
5 Бачення майбутнього фінансового ринку України в частині фондового ринку у 2020 році в розробці.

У процесі реалізації напрямів та виконання завдань Програми очікується, що до 2020 року будуть створені передумови стабільного розвитку економіки України, перетворення фінансового ринку України у конкурентоспроможне середовище з інвестиційно-інноваційним кліматом. Також передбачається підвищення ролі фінансового ринку в процесах перерозподілу фінансових ресурсів, зміцнення фінансового стану учасників та розширення їх інвестиційних можливостей.

Деталізоване бачення майбутнього фінансового ринку України у 2020 році наступне:

Монетарна політика сфокусована на підтримку цінової стабільності, споживча інфляція становить не вище 5 %, що також сприятиме зниженню номінальних та реальних відсоткових ставок по депозитах та кредитах в економіці, і як результат рівень середньозважених ставок за новими кредитами нефінансовим корпораціям у національній валюті не перевищує 8 % річних (16,4 % у 2014 році).

Національний банк притримується гнучкого курсу валют, що відображає відношення між попитом і пропозицією та допомагає коригувати сальдо торговельного балансу, зберігати та збільшувати золотовалютні резерви, і це дозволило досягти рівня золотовалютних резервів в 38.7 млрд. дол. США.

На протязі 2014 - 2019 років кількість банків зменшилась, як результат банківський сектор став більш консолідований та має диверсифіковану структуру - 90 процентів банківського ринку зосереджено в 25 - 30 банків, на ринку відсутні установи з часткою ринку більш ніж 15 %, рівень індексу концентрації Херфіндаля-Хіршмана по активах збільшився до 800 - система характеризується високою конкурентоспроможністю, але не така фрагментарна як в 2014 році.

Банківська система достатньо капіталізована та прибуткова - показник достатності капіталу знаходиться вище 8 % відповідно до принципів Базель III, а рентабельність капіталу складає не менш ніж 10 % - при цьому Національний банк має прогресивну систему оцінки капіталу банків та прогнозує розвиток і потреби в капіталі як у розрізі окремих банків, так і банківської системи взагалі.

Визначена місія державних банків, напрями діяльності та інструментарій, залучені найкращі управлінські та операційні практики з приватного сектору до управління державними банками, як результат ефективність державних банків суттєво зросла, кількість банків за участю держави зменшилась, акції державних банків розміщені та торгуються на фондовій біржі.

Запроваджені єдині правила Європейського Союзу щодо вільного руху капіталу та інструменти управління ризиками, зв'язаними з надходженням та відтоком капіталу та пом'якшенням потенційного негативного впливу вільного руху капіталу на економіку, та створені умови та механізми залучення на внутрішній ринок іноземних інституціональних інвесторів, які мають довгострокові та відносно дешеві кошти, при цьому лібералізація валютного законодавства і впровадження механізмів хеджування валютних ризиків дозволили знизити рівень доларизації активів і пасивів українських банків до рівня нижче ніж 40 % з тенденцією до зменшення.

Формування системи індикаторів (бенчмарке) міжбанківського ринку, використання інструментарію для наближення фактичних процентних ставок на міжбанківському ринку до ставок, встановлених грошово-кредитною політикою Національного банку, а також впровадження ефективних механізмів ринку локального синдикування дозволило підвищити рівень запозичень у національній валюті та впровадити ефективну та прозору систему управління структурною ліквідністю банків.

Запровадження та розвиток обов'язкової та добровільної накопичувальної частини системи пенсійного забезпечення, накопичувального страхування, впровадження механізмів податкового стимулювання довгострокових інвестицій, дозволи створити розвинений ринок довгострокових облігацій, і як результат відновити кредитування економіки України та досягти рівня активів банківської системи у розмірі 2500 млрд. грн.

Втричі (з 5 до 15 млрд. грн.) збільшено обсяг довгострокових інвестицій в економіку України за рахунок довгострокових резервів страховиків зі страхування життя, при цьому кількість страхових компаній протягом 2014 - 2019 років зменшилась, а страховий ринок став більш консолідований - 80 страхових компаній за видами страхування, іншими, ніж страхування життя, та 20 страхових компаній зі страхування життя, рівень проникнення страхування збільшиться з 0,7 % до 7 % від ВВП за рахунок зростання чистих премій.

Суттєвим поштовхом для розвитку страхового ринку стало агрострахування, за яким частка застрахованих посівів зросла з 1 % до 12 % від їхнього загального обсягу, та активний розвиток добровільного медичного страхування - кількість застрахованих осіб зросла до 5 мільйонів з 1,2 мільйонів осіб.

Протягом 2015 - 2019 років рівень зростання депозитів в банківській системі вдвічі перевищував рівень зростання кредитних портфелів та, як результат, співвідношення кредитів до депозитів в банківській системі України знизилось порівняно з кінцем 2014 року (149 %) на 39 % та достигло рівня в 110 %.

Впровадження системи захисту прав кредиторів, змін в правовій та судовій системі дозволило створити механізм захисту прав кредиторів, вирішити питання з проблемними активами, стандартизувати процеси примусового стягнення заборгованості і реалізації заставного майна (процедури відчуження об'єктів застави на користь кредиторів займають не більш ніж 3 місяці) та банкрутства боржників. Як результат, протягом 2015 - 2020 років рівень простроченої заборгованості за кредитами знизився та не перевищує показник в 5 %.

Підвищення ролі та функцій наглядових рад банків та небанківських фінансових установ, впровадження вимог до систем внутрішнього аудиту та контролю в банках та в небанківських фінансових установах, встановлення для банків нормативу Н7 на рівні 15 % від регулятивного капіталу банку, а також підвищення відповідальності акціонерів та менеджменту банків за фінансові результати банків та небанківських фінансових установ дозволило знизити концентраційні ризики банківської системи та впровадити здорове корпоративне управління та механізми внутрішнього контролю на фінансовому ринку, в тому числі збільшити частку незалежних директорів в банківській системі України.

Створений єдиний Державний реєстр кредитних історій, у якому консолідована інформація щодо того, в якому з існуючих бюро кредитних історій сформована кредитна історія конкретного суб'єкта кредитної історії та забезпечено доступ кредитних бюро до інформації в усіх відкритих державних реєстрах, цьому також сприяло визначення функції держателів, адміністраторів єдиних та державних реєстрів з надання бюро кредитних історій інформації з Державних реєстрів.

Впроваджені механізми стимулювання інновацій в сфері платежів, зниження вартості безготівкових платежів та підвищення вартості операцій з готівкою призвело до зниження рівня готівки в економіці до 15 % та збільшення частки безготівкових платежів в локальній платіжній системі до розміру не менш ніж 30 %, цьому також сприяло впровадження відкритих процедур та принципів функціонування та регулювання діяльності платіжних систем в Україні.

Завдяки комплексному перегляду системи нагляду за фінансовим сектором та активному впровадженню принципів IOSCO, IAIS, Basel III, EIOPA побудована ефективна система макропруденційного та мікропруденційного нагляду на основі оцінки наявних та потенційних ризиків (risk based supervision).

За рахунок трансформації регуляторів фінансового ринку, перерозподілу функцій та посилення координації між регуляторами фінансового ринку впроваджений ефективний консолідований нагляд за фінансовим сектором, що надало можливість ефективно діагностувати, попереджати розподіл ризиків між окремими сегментами фінансового сектору та оцінювати реальну і потенційну дію шоків на фінансову систему в цілому та окремі її складові.

Використовується зважений на ризик підхід оцінки випадків відмивання грошей та створена ефективна система діяльності наглядової служби (як всередині країни, так і з іноземними агенціями) у відповідності з рекомендаціями та вимогами FATF, як результат впроваджені дієві механізми та системи протидії фінансуванню терористів, а також механізми, спрямовані на викриття нових та більш витончених схем шахрайства, у т. ч. у електронних розрахунках.

Запроваджена необхідна законодавча база для використання новітніх технологій в банківській сфері, в т. ч. через використання хмарних технологій для зберігання та обробки даних, розширені методи ідентифікації клієнтів, що дозволило перевести багато банківських операцій в електронну сферу та спростити виконання цих операцій.

Завдяки впровадженню стандартизованого електронного XBRL формату збору, передачі та обміну інформацією для внутрішніх та зовнішніх користувачів створена єдина інформаційна система даних для формування статистичної, фінансової, регуляторної та фіскальної звітності, як результат, зменшена кількість звітності та підвищена якість формування та аналізу даних, цьому також сприяло запровадження єдиних стандартів міжнародної звітності.

Надання адміністративних послуг та здійснення комунікацій з банками, небанківськими фінансовими установами та іншими державними органами переведені в електронний формат завдяки впровадженню єдиних стандартів електронного документообігу.

За рахунок реалізації програм підвищення рівня захисту прав споживачів, підвищення рівня фінансової грамотності населення та створення інституту Фінансового омбудсмена було підвищено рівень довіри до фінансової системи та ринку фінансових послуг, цьому також сприяла побудова систем нагляду за виконанням законодавства з захисту прав споживачів та впровадження ефективних заходів впливу за порушення законодавства, а також впровадження механізмів компенсації інвесторам.

Посилено захист прав споживачів послуги зі страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів шляхом поступового підвищення лімітів відповідальності страховиків.

IV. Комплексний план заходів на виконання Програми

N

Напрям

Блок

Заходи

Дії

Дата з

Дата по

Відповідальний

A.1.1

A. Забезпечення макроекономічної стабільності

1. Монетарна політика на основі інфляційного таргетування та режиму гнучкого валютного курсу

1. Розробити та реалізувати грошово-кредитну політику на основі інфляційного таргетування

(i) Посилити роль облікової ставки як базової ставки монетарної політики, при цьому процентні ставки за інструментами регулювання ліквідності будуть визначатися у тісній прив'язці до її рівня
(ii) Визначити чіткі принципи та правила використання операційних засад монетарної політики, які слугуватимуть критеріями оцінки правомірності застосування інструментів та процедур регулювання ліквідності
(iii) Розробити та реалізувати план впровадження грошово-кредитної політики на основі інфляційного таргетування, який передбачав би заходи щодо:
- розвитку інституційної спроможності регуляторів
- зміни релевантного законодавства та адміністративних обмежень
- переходу до інфляційного таргетування

1 січня 2015 р.

31 грудня 2016 р.

НБУ

A.1.2

A. Забезпечення макроекономічної стабільності

1. Монетарна політика на основі інфляційного таргетування та режиму гнучкого валютного курсу

2. Розробити та реалізувати валютно-курсову політику на основі режиму гнучкого валютного курсу

(i) Закласти режим гнучкого валютного курсу в основу валютно-курсової політики
(ii) Удосконалити засади валютних інтервенцій у зв'язку з переходом до режиму інфляційного таргетування
(iii) Розробити принципи впровадження тимчасових заборон та обмежень, релевантних для ведення режиму гнучкого валютного курсу, у разі кризових ситуацій
(iv) Розробити та реалізувати план впровадження валютно-курсової політики, який передбачав би заходи щодо:
- зменшення високого рівня фінансової доларизації, у тому числі доларизації активів та пасивів банків
- зміни релевантного законодавства та адміністративних обмежень на операції на валютному ринку

1 січня 2015 р.

30 червня 2016 р.

НБУ

B.1.1

B Забезпечення фінансової стабільності та динамічного розвитку фінансових ринків

1. Привести законодавство до стандартів ЄС

1. Модернізувати законодавство у частині забезпечення рівних умов конкуренції на фінансових ринках

(i) Розробити та реалізувати план наближення законодавства, який би передбачав заходи щодо:
- рівного доступу до надання фінансових послуг (вхід на ринок та гарантування рівних умов здійснення професійної діяльності на ринку фінансових послуг)
- рівного доступу до клірингових систем та офіційних механізмів фінансування та рефінансування, які є доступними за звичайних умов ведення бізнесу
- рівного доступу інвесторів, кредиторів до суб'єктів, що надають фінансові послуги
- підтримки діалогу між регуляторами та учасниками ринку
- забезпечення підзвітності та громадського контролю за реалізацією плану шляхом оприлюднення проміжних результатів реалізації плану гармонізації
(ii) Підтримувати діалог з представниками ЄС щодо оцінки успішності проведення заходів з гармонізації законодавства

1 липня 2015 р.

30 вересня 2018 р.

НБУ, НКФП, НКЦБФР

B.1.2

B Забезпечення фінансової стабільності та динамічного розвитку фінансових ринків

1. Привести законодавство до стандартів ЄС

2. Модернізувати законодавство у частині забезпечення вільного руху капіталу

(i) Розробити та реалізувати план наближення законодавства, який би передбачав заходи щодо:
- надходження прямих інвестицій, їх репатріації, а також репатріації прибутків від них,
- надання кредитів, які стосуються торговельних операцій, або з наданням послуг,
- портфельного інвестування і фінансових позик та кредитів інвесторів,
- захисту прав інвесторів
- підтримки діалогу між регуляторами та учасниками ринку
- забезпечення підзвітності та громадського контролю за реалізацією плану шляхом оприлюднення проміжних результатів реалізації плану гармонізації

1 липня 2015 р.

30 вересня 2018 р.

НБУ, НКЦБФР

(ii) Розробити та реалізувати план лібералізації валютного законодавства, який би в тому числі передбачав заходи щодо:
- лібералізації режиму рахунку валютних операцій
- удосконалення порядку та умов конвертації іноземних валютних цінностей, що використовуються для здійснення інвестицій на території України, в тому числі як внески до статутного капіталу юридичних осіб та пайового капіталу інституційних інвесторів, та при їх репатріації
- забезпечення можливості доступу українських інвесторів до іноземних фінансових інструментів
(iii) Впровадити на валютному ринку досвід регулювання, інституційного оформлення та механізми об'єктивного ціноутворення, апробовані у біржовому сегменті фондового ринку
(iv) Підтримувати діалог з представниками ЄС щодо оцінки успішності проведення заходів з гармонізації законодавства

1 липня 2015 р.

31 грудня 2016 р.

НБУ, НКЦБФР

B.1.3

B Забезпечення фінансової стабільності та динамічного розвитку фінансових ринків

1. Привести законодавство до стандартів ЄС

3. Модернізувати законодавство у частині загального регулювання фінансових ринків

(i) Розробити та реалізувати план наближення законодавства, який би передбачав заходи щодо:
- відповідності релевантним практикам ЄС, зазначеним у Додатку XVII Угоди про асоціацію
- підтримки діалогу між регуляторами та учасниками ринку
- забезпечення підзвітності та громадського контролю за реалізацією плану шляхом оприлюднення проміжних результатів реалізації плану гармонізації
(ii) Підтримувати діалог з представниками ЄС щодо оцінки успішності проведення заходів з гармонізації законодавства

1 липня 2014 р.

30 вересня 2018 р.

НБУ, НКФП, НКЦБФР

B.2.1

B Забезпечення фінансової стабільності та динамічного розвитку фінансових ринків

2. Модернізація системи регулювання та нагляду

1. Удосконалити системи регулювання та нагляду у частині виявлення, контролю та скорочення операцій з пов'язаними особами

(i) Вдосконалити законодавство щодо розкриття бенефіціарів та ідентифікації пов'язаних осіб фінансових установ
(ii) Переглянути правила здійснення фінансових операцій з пов'язаними особами
(iii) Удосконалити звітність фінансових установ, у тому числі банків щодо операцій з пов'язаними особами, та забезпечити пруденційний аналіз таких звітів
(iv) Розробити плани дій щодо зменшення обсягів операцій з пов'язаними особами та контролювати його реалізацію на рівні окремих фінансових установ та ринку в цілому
(v) Забезпечити уніфікацію термінології законодавства України в частині визначення пов'язаних осіб, контролерів, вигодоодержувачів тощо
(vi) Встановити особисту майнову, адміністративну та кримінальну відповідальність пов'язаних із банком осіб за дії чи бездіяльність, що призвели до нанесення шкоди кредиторам

1 січня 2015 р.

30 червня 2016 р.

НБУ, НКФП, НКЦБФР, ФГВФО

B.2.2

B Забезпечення фінансової стабільності та динамічного розвитку фінансових ринків

2. Модернізація системи регулювання та нагляду

2. Удосконалити системи регулювання та нагляду у частині виявлення потреб учасників фінансового ринку щодо рекапіталізації

(i) Налагодити систему регулярної оцінки якості активів банків та небанківських фінансових установ для визначення необхідності реструктуризації діяльності, ураховуючи необхідність проведення регулярних стрес-тестів
(ii) Забезпечити системну оцінку потреб банків та небанківських фінансових установ у підтримці ліквідності та рекапіталізації
(iii) Налагодити механізми рекапіталізації фінансових установ, забезпечивши дієвий контроль за виконанням планів рекапіталізації та покращення фінансового стану

1 січня 2015 р.

31 грудня 2015 р.

НБУ, НКФП, НКЦБФР

(iv) Упровадити нові вимоги до капіталізації, платоспроможності та ліквідності фінансових установ відповідно до принципів Базель III, Solvency II та інших вимог EC

1 січня 2015 р.

31 грудня 2019 р.

НБУ, НКФП, НКЦБФР

B.2.3

B Забезпечення фінансової стабільності та динамічного розвитку фінансових ринків

2. Модернізація системи регулювання та нагляду

3. Удосконалити системи регулювання та нагляду у частині виведення з ринку неефективних учасників фінансового ринку

(i) Налагодити практику виведення з ринку неефективних учасників фінансового ринку, що в т. ч. не виконують плани з рекапіталізації та покращення фінансового стану
(ii) Підвищити ефективність захисту інтересів кредиторів під час виведення фінансових установ із ринку, у тому числі за рахунок строків для завершення ліквідації банків та інших фінансових установ

1 січня 2015 р.

31 грудня 2015 р.

НБУ, НКФП, НКЦБФР, ФГВФО

B.2.4

B Забезпечення фінансової стабільності та динамічного розвитку фінансових ринків

2. Модернізація системи регулювання та нагляду

4. Удосконалити системи регулювання та нагляду (оверсайту) у частині функціонування системно важливих гравців фінансового ринку

(i) Розробити та впровадити зміни до законодавства щодо визначення системно-важливих небанківських фінансових установ
(ii) Розробити стратегію запобігання ризикам, пов'язаним із діяльністю системно важливих банків, платіжних систем та небанківських фінансових установ
(iii) Визначити спеціальні регуляторні та наглядові вимоги до системно важливих банків і небанківських фінансових установ
(iv) Налагодити системний моніторинг діяльності системно важливих банків та небанківських фінансових установ
(v) Забезпечити ефективний механізм підтримки ліквідності та рекапіталізації системно важливих банків та небанківських фінансових установ, який би забезпечував захист інтересів споживачів, учасників та регуляторів фінансового ринку

1 січня 2015 р.

31 грудня 2015 р.

НБУ, МФУ, НКФП, НКЦБФР

B.2.5

B Забезпечення фінансової стабільності та динамічного розвитку фінансових ринків

2. Модернізація системи регулювання та нагляду

5. Удосконалити системи регулювання та нагляду (оверсайту) у частині впровадження міжнародних стандартів нагляду за фінансовими ринками

(i) Покласти в основу подальшого розвитку функції нагляду на фінансовому ринку, перехід від нагляду на основі правил (compliance based supervision) до нагляду на основі оцінки ризику (risk based supervision)
(ii) Проаналізувати нормативно-правові акти щодо нагляду на фінансовому ринку на відповідність кращим міжнародним практикам, зокрема:
- "Основним принципам ефективного банківського нагляду" Базельського комітету
- "Основним принципам страхування" Міжнародної асоціації органів нагляду за страховою діяльністю
- "Цілям та принципам регулювання обігу цінних паперів" Міжнародної організації комісій з цінних паперів
- "Принципи для інфраструктур фінансового ринку" Комітету з платіжних і розрахункових систем Банку міжнародних розрахунків та Технічного комітету Міжнародної організації комісій з цінних паперів
(iii) Налагодити діалог з учасниками ринку з роз'яснення змін у нормативно-правових актах щодо нагляду
(iv) Розробити план поетапної зміни регулятивних вимог, який би дав змогу учасникам фінансового ринку до них адаптуватись, та впровадити диверсифіковані підходи до регулювання та пруденційного нагляду
(v) Забезпечити підвищення якості системи регулювання у частині діяльності небанківських фінансових установ та поліпшити наглядову функцію за ними
(vi) Запровадити засоби консолідованого нагляду за діяльністю бірж та їх членів, а також за діяльністю небанківських фінансових установ
(vii) Удосконалити умови внесення та перебування цінних паперів у лістингу
(viii) Забезпечити рівні умови щодо виставлення заявок та укладення біржових контрактів
(ix) Запровадити практику всебічного регулювання ціноутворення для всіх організаторів торгівлі
(x) Запровадити механізм оцінювання платіжних систем України на відповідність міжнародним стандартам
(xi) Розширити залучення до регулювання відносин у фінансовому секторі ринкової спільноти на основі інститутів саморегулювання

1 квітня 2015 р.

31 грудня 2016 р.

НБУ, НКФП, НКЦБФР

B.3.1

B Забезпечення фінансової стабільності та динамічного розвитку фінансових ринків

3. Підвищення прозорості та стабільності фінансових ринків

1. Стимулювати консолідацію фінансових ринків зі збереженням конкуренції

(i) Удосконалити законодавство щодо злиття учасників фінансового ринку
(ii) Впровадити дієву систему контролів щодо запобігання необґрунтованих поглинань з метою створення системних фінансових установ, які націлені на подальшу рекапіталізацію з боку держави

1 січня 2015 р.

31 грудня 2016 р.

НБУ, НКФП, НКЦБФР

B.3.2

B Забезпечення фінансової стабільності та динамічного розвитку фінансових ринків

3. Підвищення прозорості та стабільності фінансових ринків

2. Забезпечити прозорість звітності та операцій учасників фінансового ринку

(i) Перехід учасників фінансового ринку на стандарти МСФЗ при складанні фінансової звітності
(ii) Спростити та уніфікувати звітність, що надається учасниками фінансового ринку регуляторам
(iii) Упровадити стандарти COREP і FINREP
(iv) Забезпечити впровадження "Десяти основних принципів обміну інформацією", які поширюються міністрами фінансів країн-членів "Групи семи" та Угоди ОЕСР про обмін інформацією з питань оподаткування"
(v) Уніфікувати довідники, які в тому числі використовуються фінансовими установами при складанні звітності для регуляторів та при наданні фінансових послуг

1 січня 2015 р.

30 листопада 2018 р.

НБУ, НКФП, НКЦБФР

B.3.4

B Забезпечення фінансової стабільності та динамічного розвитку фінансових ринків

3. Підвищення прозорості та стабільності фінансових ринків

4. Покращити фінансовий стан та контроль за державними банками

(i) Розробити комплексну стратегію розвитку державних банків
(ii) Покращити механізми контролю за діяльністю державних банків
(iii) Покращити координацію міждержавними банками та регуляторами

1 квітня 2015 р.

30 вересня 2016 р.

МФУ, НБУ

B.3.5

Забезпечення фінансової стабільності та динамічного розвитку фінансових ринків

3. Підвищення прозорості та стабільності фінансових ринків

5. Підвищити ефективність системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення із використанням фінансових ринків

(i) Посилити співпрацю регуляторів фінансового ринку та правоохоронних органів щодо запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення
(ii) Завершити впровадження Міжнародних стандартів з протидії відмиванню доходів та фінансуванню тероризму і розповсюдженню зброї масового знищення Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF)

1 липня 2015 р.

31 березня 2017 р.

НБУ, НКФП, НКЦБФР

B.3.6

B Забезпечення фінансової стабільності та динамічного розвитку фінансових ринків

3. Підвищення прозорості та стабільності фінансових ринків

6. Забезпечити подальший розвиток безготівкового обігу з метою зниження долі готівкового обігу та розвитку в Україні роздрібних безготівкових платежів з використанням електронних платіжних засобів

(i) Розробити політику готівкового обігу, спрямовану на ефективне, безперебійне та безпечне проведення операцій з готівкою, а також на поступове зниження долі готівкового обігу на користь безготівкового
(ii) Забезпечити доступ до ринку міжнародних систем інтернет-розрахунків виходячи із засад відкритості та вільної конкуренції
(iii) Створити рівні умови функціонування платіжних систем на ринку, що дасть змогу підвищити обсяг безготівкових розрахунків, лібералізувати ринок та знизити вартість для споживачів
(iv) Створити умови збільшення безготівкових розрахунків шляхом впровадження інноваційних платіжних продуктів та розвитку електронних платежів та їх інфраструктури

1 квітня 2015 р.

31 грудня 2016 р.

НБУ

B.3.7

B Забезпечення фінансової стабільності та динамічного розвитку фінансових ринків

3. Підвищення прозорості та стабільності фінансових ринків

7. Підвищити рівень корпоративного управління учасників фінансового ринку

(i) Удосконалити вимоги до рівня корпоративного управління учасників фінансового ринку, у тому числі за рахунок посилення ролі наглядових рад, розбудови інституту незалежних директорів, визначення підстав та ініціаторів проведення внутрішнього та незалежного аудиту
(ii) Посилити вимоги до системи ризик-менеджменту учасників фінансового ринку

1 квітня 2015 р.

31 грудня 2016 р.

НБУ, НКЦПФР, НКФП

B.4.1

B Забезпечення фінансової стабільності та динамічного розвитку фінансових ринків

4. Очищення ринків від проблемних активів

1. Стимулювати реструктуризацію заборгованості, що може бути оздоровленою

(i) Проаналізувати та адаптувати міжнародний досвід щодо позасудового врегулювання та стимулювання реструктуризації заборгованості, що може бути оздоровленою
(ii) Забезпечити законодавчу підтримку механізму позасудового врегулювання, у тому числі передбачити податкові пільги та спрощення механізму стягнення для неуспішних реструктуризацій

1 січня 2015 р.

31 грудня 2015 р.

НБУ, ФГВФО

B.4.2

B Забезпечення фінансової стабільності та динамічного розвитку фінансових ринків

4. Очищення ринків від проблемних активів

2. Підвищити ефективність роботи з проблемними та непрофільними активами державних, у тому числі націоналізованих, банків

(i) Проаналізувати наявні на сьогодні практики та проблематику роботи з проблемними та непрофільними активами в державних фінансових установах
(ii) Розробити підхід до впровадження найбільш ефективних ринкових практик роботи з проблемою заборгованості в державних фінансових установах, урахувавши ринкову оцінку вартості проблемних та непрофільних активів
(iii) Забезпечити зміну нормативно-правових актів, спрямованих на захист державних інтересів, що знижують ефективність роботи з проблемними та непрофільними активами в державних фінансових установах, зі збереженням належного рівня контролю та захисту інтересів держави

1 січня 2015 р.

31 березня 2016 р.

НБУ, МФУ

B.4.3

B Забезпечення фінансової стабільності та динамічного розвитку фінансових ринків

4. Очищення ринків від проблемних активів

3. Упровадити ефективний механізм захисту прав кредиторів

(i) Удосконалити законодавство щодо примусового стягнення заборгованості та відчуження і реалізації заставленого майна, у тому числі скоротити процедури відчуження об'єктів застави на користь кредиторів
(ii) Упровадити інститут приватних виконавців, у тому числі забезпечити релевантні зміни в законодавстві
(iii) Спростити законодавство щодо банкрутства боржників та учасників фінансового ринку, забезпечивши скорочення процедури банкрутства
(iv) Врегулювати статус активів, щодо яких укладено угоди в системах з центральним контрагентом у день оголошення мораторію та у день оприлюднення рішення про такий мораторій
(v) Розробити підхід щодо захисту пенсійних активів, що розміщені в комерційних банках
(vi) Переглянути вимоги щодо активів, що приймаються в покриття резервів небанківських фінансових установ

1 січня 2015 р.

31 грудня 2015 р.

НБУ, ФГВФО, НКЦПФР, НКФП

B.5.1

B Забезпечення фінансової стабільності та динамічного розвитку фінансових ринків

5. Забезпечення динамічного розвитку інструментів та інфраструктури фінансових ринків

1. Стимулювати розвиток похідних інструментів фінансового ринку (деривативів)

(i) Законодавчо врегулювати функціонування ринку похідних фінансових інструментів (деривативів), що дозволить хеджувати кредитний, відсотковий та валютний ризики
(ii) Розробити нормативну базу для регулювання операцій на ринку похідних інструментів (деривативів)

1 січня 2015 р.

31 грудня 2015 р.

НКЦПФР, НБУ

(iii) Забезпечити практичну реалізацію розрахункового циклу в режимі Т+2 та оптимальних моделей розрахунків за правочинами щодо цінних паперів за принципом "поставка цінних паперів проти оплати"

1 січня 2015 р.

30 червня 2017 р.

НКЦПФР, НБУ

B.5.2

B Забезпечення фінансової стабільності та динамічного розвитку фінансових ринків

5. Забезпечення динамічного розвитку інструментів та інфраструктури фінансових ринків

2. Стимулювати розвиток інструментів фінансового ринку

(i) Скасувати обмеження для здійснення розміщення та/або обігу цінних паперів іноземних емітентів на території України, в тому числі цінних паперів українських емітентів, що розміщені на іноземних фондових ринках
(ii) Стимулювати розвиток діяльності з управління цінними паперами, зокрема запровадити практику колективного інвестування у цінні папери на підставі договору про управління цінними паперами
(iii) Урегулювати операції позики цінних паперів та операції з кредитування під заставу цінних паперів на фондовому ринку
(iv) Розширити лінійку корпоративних боргових цінних паперів, у тому числі дозволити випуск біржових облігацій, боргових інструментів для фінансування інфраструктурних проектів, при цьому запровадити правову основу механізму випуску конвертованих облігацій та переведення зобов'язань емітента в боргові та пайові цінні папери
(v) Забезпечити можливість здійснення емісії цінних паперів учасником фінансового ринку, забезпеченням зобов'язань за якими будуть ліквідні фінансові активи емітента

1 січня 2015 р.

30 червня 2016 р.

НКЦПФР, НБУ

B.5.3

B Забезпечення фінансової стабільності та динамічного розвитку фінансових ринків

5. Забезпечення динамічного розвитку інструментів та інфраструктури фінансових ринків

3. Стимулювати розвиток накопичувального пенсійного забезпечення

(i) Розробити та реалізувати план упровадження та стимулювання накопичувального пенсійного забезпечення, який передбачав би заходи щодо:
- запровадження накопичувальної системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування (2-й рівень пенсійної системи)
- забезпечення ефективного регулювання та нагляду за суб'єктами накопичувальної системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування та порядком формування та використанням пенсійних коштів
- запровадження на законодавчому рівні правила "розумного інвестора" при управлінні активами недержавних пенсійних фондів
- створення спеціальних "довгих" фінансових інструментів (державних облігацій з доходністю не нижче рівня інфляції) для інвестування активів накопичувальної пенсійної системи
- посилення системи стимулювання роботодавців та працівників до участі у програмах додаткового пенсійного забезпечення
- податкового стимулювання участі роботодавців
- стимулювання участі споживачів послуги
(ii) Забезпечити координацію дій регуляторів ринку та інших державних установ, а також учасників фінансового ринку щодо реалізації плану стимулювання недержавного пенсійного забезпечення

1 липня 2015 р.

31 грудня 2019 р.

НКЦПФР, НКФП

B.5.4

B Забезпечення фінансової стабільності та динамічного розвитку фінансових ринків

5. Забезпечення динамічного розвитку інструментів та інфраструктури фінансових ринків

4. Стимулювати більш ефективне функціонування наявних інструментів та інфраструктури фінансового ринку

(i) Покращити методологічну базу довгострокового міжбанківського кредитування
(ii) Стимулювати розвиток ринку локального синдикування та консорціумних угод
(iii) Сприяти встановленню рівних можливостей доступу до торгів з ОВДП для усіх учасників біржових торгів
(iv) Стимулювати операції банків на ринку облігацій внутрішньої державної позики, у тому числі за рахунок розвитку механізмів надання ліквідності НБУ під заставу ОВДП
(v) Удосконалити умови випуску ОВДП, упровадивши практику цільових випусків, у тому числі на фінансування довгострокових інфраструктурних та інвестиційних проектів
(vi) Сприяти формуванню системи індикаторів (бенчмарке) локального валютного ринку та ринку грошей
(vii) Супроводжувати створення агентства зі страхування експортних кредитів та інвестицій для запровадження інструмента державної підтримки експорту
(viii) Урегулювати норму законодавства, що передбачає наявність безумовного права власника депозиту на дострокове розірвання депозитного договору
(ix) Забезпечити сприятливі умови для реалізації базових економічних інтересів активної частини ринку (публічні компанії, біржовий ринок, інвестори) та активізувати боротьбу з використанням фіктивних фінансових інструментів
(x) Стимулювати збільшення джерел та обсягів локальних довгострокових фінансових ресурсів
(xi) Стимулювати розвиток ринку локального публічного боргу як ефективне джерело залучення і інвестування коштів для українських компаній
(xii) Стимулювати розвиток фінансового лізингу шляхом внесення змін до законодавства в частині визнання лізингодавців кредиторами, створення механізмів повернення майна та спрощення оподаткування
(xiii) Розробити та запровадити план поетапної трансформації ринку кредитної кооперації

1 січня 2015 р.

30 червня 2016 р.

НБУ, МФУ, НКФП,

B.5.5

B Забезпечення фінансової стабільності та динамічного розвитку фінансових ринків

5. Забезпечення динамічного розвитку інструментів та інфраструктури фінансових ринків

5. Стимулювати розвиток інституту посередників фінансового ринку

(i) Урегулювати діяльність посередників (агентів) на фінансовому ринку
(ii) Упровадити відповідальність фінансових установ за діяльність своїх посередників (агентів)
(iii) Забезпечити регулювання діяльності посередників (агентів) на фінансовому ринку

1 січня 2015 р.

30 вересня 2016 р.

НКЦПФР, НКФП, НБУ

B.5.6

B Забезпечення фінансової стабільності та динамічного розвитку фінансових ринків

5. Забезпечення динамічного розвитку інструментів та інфраструктури фінансових ринків

6. Стимулювати розбудову інфраструктури, що забезпечує ефективне управління проблемними активами

(i) Урегулювати функціонування колекторських компаній, забезпечити розвиток інструментів нормалізації платіжної дисципліни за проблемними активами
(ii) Запровадити та забезпечити розбудову інституту приватних виконавців

1 квітня 2015 р.

31 грудня 2016 р.

МЮУ, НБУ

(iii) Забезпечити розвиток законодавства щодо продажу боргу фінансовим компаніям
(iv) Усунути перешкоди щодо роботи з заставними та аграрними розписками

1 квітня 2015 р.

31 грудня 2015 р.

НКФП, НКЦПФР, НБУ

B.5.7

B Забезпечення фінансової стабільності та динамічного розвитку фінансових ринків

5. Забезпечення динамічного розвитку інструментів та інфраструктури фінансових ринків

7. Стимулювати розбудову інфраструктури, що забезпечує ефективне накопичення та обмін інформацією щодо кредитної історії позичальників

(i) Створити кредитний реєстр в НБУ
(ii) Забезпечити розвиток співпраці між кредитними бюро та консолідацію доступної інформації про кредитну історію
(iii) Стимулювати створення єдиного реєстру кредитних історій, розширення переліку користувачів реєстру
(iv) Забезпечити систематичне та повне розкриття негативної кредитної історії позичальників фінансовими установами для накопичення в реєстрах

1 квітня 2015 р.

30 червня 2016 р.

НБУ, НКФП

B.5.8

B Забезпечення фінансової стабільності та динамічного розвитку фінансових ринків

5. Забезпечення динамічного розвитку інструментів та інфраструктури фінансових ринків

8. Стимулювати комплексний розвиток ринку страхових послуг

(i) Забезпечити розвиток агрострахування
(ii) Вдосконалити регулювання страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів та підвищити прозорість та ефективність роботи МТСБУ
(iii) Створити передумови для розвитку ринку накопичувального страхування життя
(iv) Створити передумови для розвитку добровільного медичного страхування

1 квітня 2015 р.

31 грудня 2017 р.

МЕРТУ, НКЦПФР, НКФП

B.5.9

B Забезпечення фінансової стабільності та динамічного розвитку фінансових ринків

5. Забезпечення динамічного розвитку інструментів та інфраструктури фінансових ринків

9. Забезпечити консолідацію та розвиток біржової інфраструктури

(i) Урегулювати питання щодо підзвітності аграрної біржі у частині регулювання операцій з деривативами
(ii) Стимулювати консолідацію біржової інфраструктури, для ретельнішого контролю, протидії маніпулюванню та дефрагментації цін, переходу конкуренції в біржовому сегменті з локального рівня на міждержавний
(iii) Законодавчо та технологічно забезпечити здійснення передачі цінних паперів, віднесених Законом України "Про депозитарну систему України" до компетенції Національного банку України, на депозитарне обслуговування до Центрального депозитарію
(iv) Удосконалити розрахункову та клірингову інфраструктуру фінансового ринку
(v) Вдосконалити механізми функціонування Центрального депозитарію (гарантування статусу небанківської фінансової установи, запровадження контролю за депозитарними установами на етапах ліцензування та консолідації інформації про дії корпоративних емітентів цінних паперів, тощо)

1 квітня 2015 р.

30 червня 2017 р.

НКЦПФР, НБУ, НКФП

B.5.10

B Забезпечення фінансової стабільності та динамічного розвитку фінансових ринків

5. Забезпечення динамічного розвитку інструментів та інфраструктури фінансових ринків

10. Забезпечити розвиток інституту рейтингових агентств

(i) Урегулювати правила функціонування рейтингових агентств та використання рейтингів
(ii) Вдосконалити систему нагляду за діяльністю рейтингових агентств з метою забезпечення якості рейтингування та уникнення конфлікту інтересів

1 квітня 2015 р.

31 грудня 2016 р.

НКЦПФР, НКФП, НБУ

B.6.1

B Забезпечення фінансової стабільності та динамічного розвитку фінансових ринків

6. Вдосконалення системи оподаткування учасників фінансових ринків

1. Поліпшити системи оподаткування операцій, пов'язаних зі стягненням проблемної заборгованості

(i) Оптимізувати оподаткування операцій з реалізації активів та застави на користь кредиторів фінансових установ, що ліквідовуються, а також інших пов'язаних з ліквідацією операцій
(ii) Оптимізувати оподаткування операцій щодо відчуження та реалізації активів та застави на користь кредиторів

1 січня 2015 р.

31 грудня 2015 р.

НБУ, ФГВФО

B.6.2

B Забезпечення фінансової стабільності та динамічного розвитку фінансових ринків

6. Вдосконалення системи оподаткування учасників фінансових ринків

2. Гармонізувати системи оподаткування інструментів фінансового ринку

(i) Забезпечити гармонізацію систем оподаткування операцій з фінансовими інструментами та удосконалити законодавство щодо оподаткування небанківських фінансових установ та споживачів їхніх послуг
(ii) Удосконалити законодавство з питань діяльності податкових агентів під час оподаткування операцій з цінними паперами
(iii) Визначити особливості обліку операцій з фінансовими інструментами, у тому числі з деривативами, та нормативно їх закріпити

1 квітня 2015 р.

31 березня 2016 р.

МЮУ, НКЦПФР, НКФП, НБУ

B.6.3

B Забезпечення фінансової стабільності та динамічного розвитку фінансових ринків

6. Вдосконалення системи оподаткування учасників фінансових ринків

3. Забезпечити податкове стимулювання розвитку інструментів фінансового ринку

(i) Підтримати створення сприятливої системи оподаткування ринку деривативів
(ii) Розробити механізми податкового стимулювання довгострокових інвестицій
(iii) Підтримати створення сприятливої системи оподаткування ринку спільного інвестування

1 січня 2015 р.

31 грудня 2015 р.

НКЦПФР

C.1.1

C. Розбудова інституційної спроможності регуляторів фінансового ринку

1. Забезпечення інституційної незалежності регуляторів

1. Забезпечити інституційну незалежність регуляторів за рахунок зміни відповідного законодавства

(i) Проаналізувати законодавство України щодо функціонування регуляторів фінансового ринку на предмет відповідності кращій світовій практиці забезпечення незалежності регуляторів
(ii) Унести зміни до законів, що регламентують функціонування регуляторів фінансового ринку, спрямовані на підвищення їх автономії та незалежності

1 квітня 2015 р.

31 грудня 2016 р.

НБУ, НКЦПФР, НКФП

C.1.2

C Розбудова інституційної спроможності регуляторів фінансового ринку

1. Забезпечення інституційної незалежності регуляторів

2. Забезпечити фінансову незалежність регуляторів та ФГВФО

(i) Забезпечити незалежність регуляторів у частині бюджету регуляторів
(ii) Забезпечити незалежність розподілу прибутку регуляторами
(iii) Запровадити систему диференційованих зборів ФГВФО з урахуванням оцінки якості активів банків

1 січня 2015 р.

31 грудня 2015 р.

НКЦПФР, НБУ, НКФП, ФГВФО

C.1.3

C Розбудова інституційної спроможності регуляторів фінансового ринку

1. Забезпечення інституційної незалежності регуляторів

3. Посилити інституційний контроль регуляторів

(i) Посилити роль наглядової ради (або колегіального органу) кожного з регуляторів шляхом покладання на раду (або колегіальний орган) відповідальності за заходи внутрішнього контролю
(ii) Створити комітети з аудиту на рівні наглядових рад (або колегіальних органів) регуляторів
(iii) Продовжити практику проведення незалежного зовнішнього аудиту

1 квітня 2015 р.

31 березня 2016 р.

НБУ, НКЦПФР, НКФП

C.1.4

C Розбудова інституційної спроможності регуляторів фінансового ринку

1. Забезпечення інституційної незалежності регуляторів

4. Забезпечити інституційну здатність регуляторів за рахунок підвищення ефективності інструментів впливу

(i) Проаналізувати інструменти впливу регуляторів, у тому числі рестриктивного характеру, як такі, що можуть бути використані превентивно
(ii) Розробити та впровадити ефективний інструментарій впливу, який би забезпечив однакову ефективність заходів впливу, у тому числі рестриктивних заходів, що можуть застосовуватись регуляторами на різних сегментах фінансового ринку

1 квітня 2015 р.

31 грудня 2016 р.

НБУ, НКЦПФР, НКФП

C.2.1

C. Розбудова інституційної спроможності регуляторів фінансового ринку

2. Підвищення організаційної ефективності регуляторів

1. Провести ефективну трансформацію регуляторів у відповідності до стратегії функціонування

(i) Провести деталізацію цієї стратегії реформування фінансового ринку до рівня стратегії кожного окремого регулятора
(ii) Визначити цільову модель функціонування регуляторів на основі деталізованої стратегії, у тому числі розглянувши доцільність передавання функцій між регуляторами
(iii) Розробити програму та дорожню карту трансформації регуляторів фінансового ринку
(iv) Провести декомпозицію програми трансформації в конкретні проекти з контрольованими цілями та графіками реалізації
(v) Забезпечити реалізацію програми трансформації регуляторів за рахунок централізованого управління проектами програми на рівні спеціалізованих комітетів регуляторів

1 квітня 2015 р.

31 грудня 2016 р.

НБУ, НКЦПФР, НКФП

C.2.2

C Розбудова інституційної спроможності регуляторів фінансового ринку

2. Підвищення організаційної ефективності регуляторів

2. Забезпечити інституційну спроможність регуляторів підтримати впровадження міжнародних стандартів нагляду на фінансовому ринку та перейти від нагляду на підставі правил (compliance based supervision) до нагляду на основі оцінки ризику (risk based supervision)

(i) Проаналізувати міжнародну практику та сформовані стандарти нагляду та оверсайту на основі оцінки ризику, зокрема:
- "Основні принципи ефективного банківського нагляду" Базельського комітету
- "Основні принципи страхування" Міжнародної асоціації органів нагляду за страховою діяльністю
- "Цілі та принципи регулювання обігу цінних паперів" Міжнародної організації комісій з цінних паперів
- "Принципи для інфраструктур фінансового ринку" Комітету з платіжних і розрахункових систем Банку міжнародних розрахунків та Технічного комітету Міжнародної організації комісій з цінних паперів
- Міжнародні стандарти з протидії відмиванню доходів та фінансуванню тероризму і розповсюдженню зброї масового знищення Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF)
(ii) Провести адаптацію нормативних положень та внутрішніх регламентів та інструкцій регуляторів до міжнародних стандартів нагляду
(iii) Забезпечити навчання персоналу, відповідального за нагляд, з питань нагляду на основі оцінки ризику, налагодити обмін досвідом з міжнародними регуляторами
(iv) Реалізувати поетапний перехід до нагляду на основі оцінки ризику

1 липня 2015 р.

31 грудня 2019 р.

НБУ, НКЦПФР НКФП

C.2.3

C Розбудова інституційної спроможності регуляторів фінансового ринку

2. Підвищення організаційної ефективності регуляторів

3. Забезпечити інституційну спроможність регуляторів реалізовувати монетарну політику на основі інфляційного таргетування та режиму гнучкого валютного курсу

(i) Удосконалити інструменти монетарної політики для забезпечення реалізації режиму інфляційного таргетування
(ii) Удосконалити систему аналізу та моделі прогнозування макроекономічних показників НБУ як єдиного джерела для прийняття рішення в разі застосування режиму інфляційного таргетування

1 квітня 2015 р.

31 грудня 2016 р.

НБУ

C.2.4

C Розбудова інституційної спроможності регуляторів фінансового ринку

2. Підвищення організаційної ефективності регуляторів

4. Підвищити інституційну спроможність регуляторів до прийняття ефективних зважених рішень, посилити внутрішній контроль

(i) Проаналізувати наявні структури, процеси та системи прийняття рішень
(ii) Розробити систему спеціалізованих комітетів для кожного регулятора, які б дали змогу ефективно та оперативно приймати колегіальні рішення за рахунок делегованих правліннями повноважень
(iii) Провести реінжиніринг ключових процесів прийняття рішень, спрямований на виключення дублювання функцій, побудову ефективної системи внутрішнього контролю, підвищення якості аналітики для прийняття ефективних рішень
(iv) Змінити організаційні структури регуляторів з метою посилити незалежність контролюючих та аналітичних функцій, розділити функції, що мають потенційний конфлікт інтересів, і посилити внутрішній контроль
(v) Провести організаційну та функціональну централізацію

1 квітня 2015 р.

31 грудня 2016 р.

НБУ, НКЦПФР, НКФП

C.2.5

C Розбудова інституційної спроможності регуляторів фінансового ринку

2. Підвищення організаційної ефективності регуляторів

5. Підвищити ефективність комунікації регуляторів зі споживачами та учасниками фінансового ринку

(i) Розробити стратегію комунікації, забезпечити її гармонізацію на рівнях всіх регуляторів фінансового ринку
(ii) Забезпечити налагодження внутрішніх процесів обміну інформації в регуляторах, які б забезпечили можливість формування прозорої ефективної комунікації
(iii) Розробити інструменти та канали комунікації і створити процес регулярної системної комунікації з метою підвищення прозорості дії регуляторів
(iv) Забезпечити прозорість ухвалення рішень з монетарної політики НБУ шляхом забезпечення розкриття мотивів та підстав прийнятих рішень

1 січня 2015 р.

31 грудня 2015 р.

НБУ, ФГВФО, НКЦПФР, НКФП

C.2.6

C. Розбудова інституційної спроможності регуляторів фінансового ринку

2. Підвищення організаційної ефективності регуляторів

6. Підвищити ефективність протидії зловживанням на фінансових ринках

(i) Посилити відповідальність за маніпулювання на валютному та фондовому ринку, зловживання з використанням інсайдерської інформації
(ii) Посилити відповідальність за шахрайство з використанням фінансових ринків, у тому числі відповідальність бенефіціарів та менеджменту фінансових установ, дії яких призвели до погіршення фінансового стану таких установ, а також викривлення фінансової інформації
(iii) Переглянути та підвищити ефективність нормативних актів регуляторів щодо виявлення зловживань на фінансових ринках
(iv) Забезпечити розбудову інституційної спроможності регуляторів щодо ідентифікації пов'язаних осіб у разі регулювання фінансових ринків, покращити інструменти контролю за кредитуванням пов'язаних осіб

1 січня 2015 р.

31 грудня 2015 р.

НБУ, ФГВФО, НКЦПФР, НКФП

C.2.7

C Розбудова інституційної спроможності регуляторів фінансового ринку

2. Підвищення організаційної ефективності регуляторів

7. Підвищити ефективність регуляторів у частині роботи з проблемними активами на фінансовому ринку

(i) Підвищити ефективність системи виявлення потенційно проблемних та проблемних (неефективних) учасників фінансового ринку
(ii) Стандартизувати та підвищити ефективність інструментів регуляторів щодо роботи з неефективними учасниками фінансового ринку, забезпечити розбудову інституту куратора та тимчасового керівника фінансової установи
(iii) Підвищити ефективність процесів управління кредитним ризиком (у т. ч. управління заставою), що приймається регуляторами під час оздоровлення або ліквідації неефективних учасників ринку, забезпечити розбудову інституту ліквідатора фінансової установи
(iv) Упровадити практику акумуляції непрофільних активів у спеціалізованих фондах управління, які могли б забезпечити ефективне управління непрофільними для фінансового ринку активами з метою отримання часткового відшкодування та реалізації активів за найбільш сприятливих ринкових умов
(v) Забезпечити розбудову на базі одного з регуляторів єдиного центру компетенції з реалізації непрофільних активів в інтересах регуляторів фінансового ринку, у тому числі НБУта ФГВФО

1 квітня 2015 р.

30 червня 2016 р.

НБУ, ФГВФО, НКЦПФР, НКФП

C.3.1

C. Розбудова інституційної спроможності регуляторів фінансового ринку

3. Покращення координації роботи регуляторів та учасників фінансового ринку

1. Посилити координацію між регуляторами фінансового ринку

(i) За участі всіх регуляторів фінансового ринку сформувати колегіальний орган для проведення регулярного обговорення проблематики та розвитку ринку, та координації дій між регуляторами, забезпечити ефективну роботу спеціалізованих комітетів такого колегіального органу
(ii) Налагодити механізми обміну інформацією щодо учасників ринку, результатів наглядових заходів, іншої аналітики, тощо, між регуляторами ринку для формування єдиного інформаційного поля
(iii) Визначити механізми співпраці регуляторів з учасниками фінансового ринку при впровадженні новітніх законодавчих ініціатив
(iv) Забезпечити діалог та координацію між регуляторами з метою гармонізації регулювання ринку, поширити використання спільних для регуляторів заходів пруденційного нагляду, регуляторних обмежень, синхронізувати роботу щодо нагляду за фінансовими конгломератами, тощо
(v) Удосконалити систему правозастосування до учасників фінансового ринку за рахунок посилення взаємодії між регуляторами, у тому числі в разі застосування рестриктивних превентивних заходів, а також у частині протидії зловживанням на фінансових ринках

1 січня 2015 р.

30 червня 2016 р.

НБУ, НКЦПФР, НКФП

C.3.2

C. Розбудова інституційної спроможності регуляторів фінансового ринку

3. Покращення координації роботи регуляторів та учасників фінансового ринку

2. Покращити координацію між регуляторами фінансового ринку та учасниками ринку на базі саморегулівних організацій

(i) Підвищити ефективність діалогу із саморегулівними організаціями учасників фінансового ринку, залучити представників учасників ринку до обговорення всіх основних змін, що плануються реалізувати

1 липня 2015 р.

31 грудня 2015 р.

НКЦПФР, НКФП, НБУ

(ii) Стимулювати розбудову функціоналу та підвищення ефективності саморегулівних організацій, у тому числі з метою підвищення ефективності діалогу з питань законодавства, нагляду
(iii) Сформулювати та впровадити разом із учасниками ринку вимоги до ключових фахівців фінансового ринку, у тому числі за рахунок впровадження стандартизованих кодексів етики та інституту членства в професійних організаціях

1 липня 2015 р.

31 грудня 2018 р.

НКЦПФР, НКФП, НБУ

C.4.1

C Розбудова інституційної спроможності регуляторів фінансового ринку

4. Стимулювання впровадження новітніх IT-технологій

1. Упровадити стандарти звітності та обміну інформацією, що забезпечать ефективну інтеграцію в фінансовий ринок ЄС

(i) Вивчити міжнародний досвід упровадження стандарту XBRL
(ii) Проаналізувати технічні вимоги впровадження XBRL та оцінити технічну можливість регуляторів для переходу на обмін інформацією за стандартом XBRL
(iii) Розробити та імплементувати план упровадження стандарту XBRL, який би передбачав:
- кроки, спрямовані на підвищення рівня IT-зрілості регуляторів ринку
- кроки щодо впровадження стандарту XBRL учасниками ринку
- достатній період на реалізацію впровадження, після якого звітність за новим стандартом стала б обов'язковою
- гармонізацію з ініціативою з упровадження COREP і FINREP

1 липня 2015 р.

30 червня 2018 р.

МФУ, НБУ, НКЦПФР, НКФП, МЕРТУ

C.4.2

C Розбудова інституційної спроможності регуляторів фінансового ринку

4. Стимулювання впровадження новітніх IT-технологій

2. Модернізувати нормативно-правову базу у частині можливості використання IT-технологій учасниками фінансового ринку

(i) Налагодити діалог з учасниками фінансового ринку щодо обмежень, які встановлює діюча нормативно-правова база на використання перспективних IT-технологій
(ii) Проводити аналіз запропонованих змін щодо погіршення спроможності регуляторів виконувати свої функції в результаті впровадження таких змін, а також стосовно відповідності стандартам IT-безпеки
(iii) Забезпечити адаптацію нормативно-правової бази для використання новітніх IT-технологій
(iv) Запровадити законодавчі зміни для встановлення єдиних уніфікованих форматів та єдиного уніфікованого вигляду електронних документів з метою організації електронного документообігу між фінансовими установами

1 липня 2015 р.

31 грудня 2018 р.

НБУ, НКЦПФР, НКФП

C.4.3

C Розбудова інституційної спроможності регуляторів фінансового ринку

4. Стимулювання впровадження новітніх IT-технологій

3. Упровадити новітні стандарти IT-безпеки на фінансовому ринку

(i) Налагодити систематичний аналіз міжнародних кращих практик та стандартів IT-безпеки у сферах, релевантних для фінансового ринку
(ii) Забезпечити систематичну роботу з доопрацювання стандартів IT-безпеки, що задаються регуляторами фінансового ринку
(iii) Забезпечити контроль за впровадженням учасниками ринку релевантних стандартів IT-безпеки

1 липня 2015 р.

31 березня 2019 р.

НБУ, НКЦПФР, НКФП

C.4.4

C Розбудова інституційної спроможності регуляторів фінансового ринку

4. Стимулювання впровадження новітніх IT-технологій

4. Продовжити впровадження IT-технологій у роботі регуляторів, що забезпечать більш ефективну роботу

(i) Упровадити систему електронного документообігу, забезпечити перехід усіх внутрішніх процесів на електронний документообіг
(ii) Підтримати можливість запровадження процедур здійснення ідентифікації клієнта без його фізичної присутності на основі використання новітніх досягнень в сфері інформаційних технологій та надійних технологічних інструментів
(iii) Забезпечити накопичення даних, що формуються кожним регулятором, у єдиному сховищі даних, що забезпечує адекватну хісторизацію
(iv) Запровадити механізми контролю за якістю таких даних
(v) Налаштувати систему внутрішньої звітності, яка б підвищила ефективність підготовки інформації для прийняття управлінських рішень
(vi) Провести централізацію IT-рішень, де це доцільно, для підвищення керованості, якості даних та зниження затрат

1 липня 2015 р.

31 грудня 2016 р.

НБУ, НКЦПФР, НКФП

D.1.1

D. Захист прав споживачів та інвесторів фінансового ринку

1. Стимулювання розвитку фінансової грамотності споживачів та інвесторів фінансового ринку

1. Упровадити комплексну програму підвищення рівня фінансової грамотності населення України, у тому числі стимулювання розвитку рівня культури заощаджень

(i) У рамках широкого діалогу з учасниками ринку та фінансовими організаціями розробити матеріали програми підвищення фінансової грамотності, які б, крім іншого, включали:
- пояснення типових фінансових послуг та інструментів і пов'язаних із ними ризиків та основних способів ціноутворення
- роз'яснення важливих положень договорів щодо надання типових фінансових послуг
- поради щодо управління персональними та сімейними фінансами
- роз'яснення щодо переваг заощаджень та контрольованих витрат
(ii) Розгорнути систему інформування та навчання населення в рамках програми
(iii) Упровадити порядок актуалізації матеріалів програми в залежності від розвитку фінансового ринку

1 квітня 2015 р.

31 березня 2016 р.

НБУ, ФГВФО, НКЦПФР, НКФП

D.2.1

D. Захист прав споживачів та інвесторів фінансового ринку

2. Підвищення стандартів захисту прав споживачів та інвесторів фінансового ринку

1. Підвищити стандарти розкриття інформації в інтересах споживачів та інвесторів фінансового ринку

(i) Стимулювати розвиток практики розкриття інформації публічними акціонерними товариствами для більшої прозорості, підвищувати стандарти розкриття інформації
(ii) Забезпечити прозоре та повне розкриття необхідної інформації для всебічного та повного розуміння клієнтом можливих ризиків та сукупної вартості щодо послуг, що надаються
(iii) Встановити чіткі санкції для учасників ринку фінансових послуг щодо ненадання попередньої інформації про фінансову послугу

1 січня 2015 р.

31 грудня 2015 р.

НКЦПФР, НБУ, НКФП

D.2.2

D. Захист прав споживачів та інвесторів фінансового ринку

2. Підвищення стандартів захисту прав споживачів та інвесторів фінансового ринку

2. Покращити законодавство у частині захисту прав споживачів та інвесторів фінансового ринку

(i) Запровадити механізм захисту прав міноритарних акціонерів, в тому числі шляхом запровадження механізмів примусового викупу та продажу акцій та інституту Корпоративної угоди (Акціонерний договір)
(ii) Запровадити дієві механізми позасудового врегулювання спорів між учасниками фінансового ринку та споживачами фінансових послуг
(iii) Розглянути можливість створення компенсаційних схем захисту вкладів інвесторів та інших споживачів небанківських фінансових послуг
(iv) Упровадити процедури захисту прав власників корпоративних боргових цінних паперів та правового врегулювання діалогу між емітентом та інвестором

1 січня 2015 р.

31 грудня 2016 р.

НКЦПФР, ФГВФО, НКФП, НБУ

D.2.3

D. Захист прав споживачів та інвесторів фінансового ринку

2. Підвищення стандартів захисту прав споживачів та інвесторів фінансового ринку

3. Проактивно діяти для захисту прав споживачів та інвесторів фінансового ринку

(i) Ініціювати створення інституту фінансового омбудсмена, до функцій якого належатиме досудове вирішення суперечок та скарг між фінансовими установами та їх клієнтами - фізичними особами
(ii) Запровадити механізм запобігання створенню та функціонуванню фінансових пірамід
(iii) Підвищити прозорість та зручність виплати коштів вкладникам банків, що ліквідовуються шляхом перегляду алгоритму виплат та відшкодування коштів вкладникам банків
(iv) Ініціювати перегляд та імплементацію стратегії КМУ щодо реформування системи захисту прав споживачів на ринках фінансових послуг

1 січня 2015 р.

30 червня 2016 р.

НБУ, ФГВФО, НКЦПФР, НКФП

V. Очікувані результати реалізації Програми

З урахуванням реалізації інших пріоритетних реформ результативність реалізації Програми відстежуватиметься на квартальній основі на основі виконання наступних ключових показників.

Показник

Розрахунок показника

2014

2020

Об'єктні показники виконання Програми

Споживча інфляція

Індекс споживчих цін

24,9 %

не вище 5 % річних

Рівень золотовалютних резервів

-

7,3 млрд. дол. США

38,7 млрд. дол. США

Рівень готівки в економіці

Згідно з методикою, відношення МО до ВВП

18 %

15 %

Рівень безготівкових платежів в локальній платіжній системі

Згідно з методикою

[1,2] %

не нижче 30 %

Рівень доларизації кредитів і депозитів

Згідно з методикою

~50 %

нижче 40 %

Рівень середньозважених ставок за новими кредитами нефінансовим корпораціям у національній валюті

Згідно з методикою

16,7 % річних

не вище 8 % річних

Рівень адекватності капіталу

Згідно з вимогами Basel III

15.66

не нижче 8 %

Рівень рентабельності капіталу

Згідно з методикою

- 30,46 %

не нижче 10 %

Індекс концентрації Херфіндаля-Хіршмана за активами

Згідно з методикою

565

800

Співвідношення кредитів до депозитів

Згідно з методикою

149 %

110 %

Рівень проникнення страхування

Згідно з методикою, частка у ВВП

0,7 %

[7] %

Технічні резерви страховиків

Співвідношення технічних резервів страховиків до ВВП

[1,2] %

[7] %

Пенсійні заощадження населення

Співвідношення пенсійних заощаджень населення до ВВП

1 %

15 %

Активи другого рівня пенсійної системи

Відношення активів до ВВП

0 %

10 %

Активи публічних ІСІ

Співвідношення активів публічних ІСІ до ВВП

[0,1] %

10 %

Статус фінансового ринку України за класифікацією міжнародного індексного агентства FTSE

За класифікацією міжнародного індексного агентства FTSE

без статусу

Advanced Emerging

Розвиток фінансового ринку за методикою розрахунку Індексу глобальної конкурентоспроможності

Згідно з методикою розрахунку Індексу глобальної конкурентоспроможності (GCI).

107 місце із 148 країн

50 місце

Регулювання фондових бірж за методикою розрахунку Індексу глобальної конкурентоспроможності

Згідно з методикою розрахунку Індексу глобальної конкурентоспроможності (GCI).

107 місце із 148 країн

60 місце

Рейтинг економічної свободи за з методикою розрахунку рейтингу від "Heritage foundation"

Згідно з методикою розрахунку рейтингу від "Heritage foundation"

162 місце із 189 країн

Україна серед перших 30 позицій

Індекс надійності юридичних прав за методикою Світового банку

Згідно з методикою Світового банку

8

12

Показники сприйняття суспільством виконання Програми

Оцінка експертів щодо успішності роботи регуляторів

За визначеною методикою

Немає даних7

Не нижче 70 %

Оцінка учасників щодо розвитку інфраструктури фінансового ринку

За визначеною методикою

Немає даних7

Не нижче 70 %

Оцінка суспільства щодо надійності фінансового ринку

За визначеною методикою

Немає даних7

Не нижче 70 %

Процесні показники виконання Програми

Імплементовані директиви ЄС для фінансових ринків

За визначеною методикою

-

Директиви ЄС імплементовані

Впровадження принципів IOSCO, IAIS, Basel III, EIOPA

Експертна оцінка впровадження

-

Принципи впроваджені

Впроваджена лібералізація валютного регулювання та валютного контролю

Експертна оцінка лібералізації валютного регулювання та валютного контролю

-

Впроваджено вільний рух капіталу

Змінено законодавство щодо оподаткування операцій та послуг у фінансовому секторі

Експертна оцінка змін

-

Зміни внесені до законодавства

Внесено зміни до законодавства щодо посилення фінансової та інституційної незалежності регуляторів фінансового сектору та розподілу функцій

Експертна оцінка змін

-

Зміни внесені до законодавства

Впровадження міжнародних стандартів звітності та аудиту в фінансовому секторі

Експертна оцінка впровадження міжнародних стандартів звітності та аудиту

-

Міжнародні стандарти впроваджені, що визнано експертами

Впровадження єдиних міжнародних стандартів електронного документообігу, надання адміністративних послуг та здійснення комунікацій з учасниками ринку в електронному форматі

Експертна оцінка впровадження єдиних міжнародних стандартів електронного документообігу

-

Електронний документообіг впроваджено

____________
6 згідно з методологією НБУ.

7 Початок оцінки планується з 01.07.2015.

VI. План регуляторної роботи

Під час реалізації Програми забезпечуватиметься перегляд і внесення змін до низки законів та нормативно-правових актів України, зокрема:

N

Законодавчі акти, що мають бути змінені/розроблені

Посилання на захід

Заходи

Дата з

Дата по

1

Закон України "Про Національний банк України"

A.1.1

Розробити та реалізувати грошово-кредитну політику на основі інфляційного таргетування

01 січня 2015

30 квітня 2015

C.1.1

Забезпечити інституційну незалежність регуляторів за рахунок зміни відповідного законодавства

C.1.2

Забезпечити фінансову незалежність регуляторів та ФГВФО

1 січня 2015

31 грудня 2015

C.1.3

Посилити інституційний контроль регуляторів

01 січня 2015

30 квітня 2015

C.2.3

Забезпечити інституційну спроможність регуляторів реалізовувати монетарну політику на основі інфляційного таргетування та режиму гнучкого валютного курсу

C.2.4

Підвищити інституційну спроможність регуляторів до прийняття ефективних зважених рішень, посилити внутрішній контроль

2

Декрет Кабінету Міністрів України "Про систему валютного регулювання і валютного контролю"

A.1.2

Розробити та реалізувати валютно-курсову політику на основі режиму гнучкого валютного курсу

1 липня 2015

30 вересня 2016

B.1.2

Модернізувати законодавство у частині забезпечення вільного руху капіталу

3

Закон України "Про банки і банківську діяльність"

B.1.1

Модернізувати законодавство у частині забезпечення рівних умов конкуренції на фінансових ринках

1 січня 2015

31 грудня 2015

B.1.3

Модернізувати законодавство у частині загального регулювання фінансових ринків

B.3.1

Стимулювати консолідацію фінансових ринків зі збереженням конкуренції

B.3.6

Забезпечити подальший розвиток безготівкового обігу з метою зниження долі готівкового обігу та розвитку в Україні роздрібних безготівкових платежів з використанням електронних платіжних засобів

B.4.1

Стимулювати реструктуризацію заборгованості, що може бути оздоровленою

C.1.4

Забезпечити інституційну здатність регуляторів за рахунок підвищення ефективності інструментів впливу

4

Закон України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг"

B.1.1

Модернізувати законодавство у частині забезпечення рівних умов конкуренції на фінансових ринках

01 вересня 2015

31 грудня 2016

B.1.2

Модернізувати законодавство у частині забезпечення вільного руху капіталу

B.1.3

Модернізувати законодавство у частині загального регулювання фінансових ринків

B.2.1

Удосконалити системи регулювання та нагляду у частині виявлення, контролю та скорочення операцій з пов'язаними особами

B.2.2

Удосконалити системи регулювання та нагляду у частині виявлення потреб учасників фінансового ринку щодо рекапіталізації

B.2.4

Удосконалити системи регулювання та нагляду (оверсайту) у частині функціонування системно важливих гравців фінансового ринку

B.2.5

Удосконалити системи регулювання та нагляду (оверсайту) у частині впровадження міжнародних стандартів нагляду за фінансовими ринками

B.3.3

Забезпечити накопичення та обмін інформацією щодо кредитної історії позичальників

B.5.5

Стимулювати розвиток інституту посередників фінансового ринку

B.5.7

Стимулювати розбудову інфраструктури, що забезпечує ефективне накопичення та обмін інформацією щодо кредитної історії позичальників

B.5.9

Забезпечити консолідацію та розвиток біржової інфраструктури

5

Закон України "Про страхування" (нова редакція)

B.1.1

Модернізувати законодавство у частині забезпечення рівних умов конкуренції на фінансових ринках

01 січня 2015

31 грудня 2015

B.1.3

Модернізувати законодавство у частині загального регулювання фінансових ринків

B.2.1

Удосконалити системи регулювання та нагляду у частині виявлення, контролю та скорочення операцій з пов'язаними особами

B.2.2

Удосконалити системи регулювання та нагляду у частині виявлення потреб учасників фінансового ринку щодо рекапіталізації

B.5.5

Стимулювати розвиток інституту посередників фінансового ринку

B.5.8

Стимулювати комплексний розвиток ринку страхових послуг

6

Закон України "Про кредитні спілки"

B.1.1

Модернізувати законодавство у частині забезпечення рівних умов конкуренції на фінансових ринках

01 березня 2015

31 грудня 2016

B.1.3

Модернізувати законодавство у частині загального регулювання фінансових ринків

7

Закон України "Про депозитарну систему України"

B.5.9

Забезпечити консолідацію та розвиток біржової інфраструктури

1 квітня 2015

30 червня 2017

D.2.2

Покращити законодавство в частині захисту прав споживачів та інвесторів фінансового ринку

1 січня 2015

31 грудня 2016

8

Закон України "Про інститути спільного інвестування"

B.1.2

Модернізувати законодавство у частині забезпечення вільного руху капіталу

1 липня 2015

30 вересня 2018

B.3.1

Стимулювати консолідацію фінансових ринків зі збереженням конкуренції

1 січня 2015

31 грудня 2016

9

Закон України "Про ломбарди і ломбардну діяльність" (новий)

B.1.1

Модернізувати законодавство у частині забезпечення рівних умов конкуренції на фінансових ринках

01 січня 2015

31 грудня 2016

B.1.3

Модернізувати законодавство у частині загального регулювання фінансових ринків

10

Закон України "Про цінні папери та фондовий ринок"

B.1.3

Модернізувати законодавство у частині загального регулювання фінансових ринків

1 липня 2014 р.

30 вересня 2018

B.2.1

Удосконалити системи регулювання та нагляду у частині виявлення, контролю та скорочення операцій з пов'язаними особами

1 січня 2015

31 жовтня 2017

B.2.5

Удосконалити системи регулювання та нагляду (оверсайту) у частині впровадження міжнародних стандартів нагляду за фінансовими ринками

1 квітня 2015

30 червня 2017

B.5.1

Стимулювати розвиток похідних інструментів фінансового ринку (деривативів)

1 січня 2015

31 грудня 2015

B.5.2

Стимулювати розвиток інструментів фінансового ринку

1 січня 2015

30 червня 2016

B.5.5

Стимулювати розвиток інституту посередників фінансового ринку

1 січня 2015

30 вересня 2016

D.2.1

Підвищити стандарти розкриття інформації в інтересах споживачів та інвесторів фінансового ринку

1 січня 2015

30 червня 2017

D.2.2

Покращити законодавство в частині захисту прав споживачів та інвесторів фінансового ринку

1 січня 2015

31 грудня 2016

11

Закон України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні"

B.2.1

Удосконалити системи регулювання та нагляду у частині виявлення, контролю та скорочення операцій з пов'язаними особами

1 січня 2015

31 жовтня 2017

B.2.5

Удосконалити системи регулювання та нагляду (оверсайту) у частині впровадження міжнародних стандартів нагляду за фінансовими ринками

1 квітня 2015 р.

30 червня 2017

C.1.1

Забезпечення інституційної незалежності регуляторів за рахунок зміни відповідного законодавства

1 квітня 2015 р.

31 грудня 2016

C.1.2

Забезпечити фінансову незалежність регуляторів та ФГВФО

1 січня 2015 р.

31 грудня 2015

C.1.4

Забезпечення інституційної здатності регуляторів за рахунок підвищення ефективності інструментів впливу

1 квітня 2015 р.

31 грудня 2016

C.2.2

Забезпечити інституційну спроможність регуляторів підтримати впровадження міжнародних стандартів нагляду на фінансовому ринку та перейти від нагляду на підставі правил (compliance based supervision) до нагляду на основі оцінки ризику (risk based supervision)

1 липня 2015 р.

31 грудня 2019

C.2.6

Підвищити ефективність протидії зловживанням на фінансових ринках

1 січня 2015 р.

30 червня 2016

C.2.7

Підвищити ефективність регуляторів в частині роботи з проблемними активами на фінансовому ринку

1 квітня 2015 р.

30 червня 2016

12

Закон України "Про акціонерні товариства"

B.3.7

Стимулювати підвищення рівня корпоративного управління учасників фінансового ринку

1 квітня 2015

31 жовтня 2017

D.2.1

Підвищити стандарти розкриття інформації в інтересах споживачів та інвесторів фінансового ринку

1 січня 2015

30 червня 2017

D.2.2

Покращити законодавство в частині захисту прав споживачів та інвесторів фінансового ринку

1 січня 2015

31 грудня 2016

13

Закон України "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні"

B.3.5

Підвищити ефективність системи запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення із використанням фінансових ринків

1 січня 2015

30 червня 2016

B.3.6

Забезпечити подальший розвиток безготівкового обігу з метою зниження долі готівкового обігу та розвитку в Україні роздрібних безготівкових платежів з використанням електронних платіжних засобів

B.5.4

Стимулювати більш ефективне функціонування наявних інструментів та інфраструктури фінансового ринку

14

Закон України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців"

B.3.6

Забезпечити подальший розвиток безготівкового обігу з метою зниження долі готівкового обігу та розвитку в Україні роздрібних безготівкових платежів з використанням електронних платіжних засобів

1 квітня 2015

31 грудня 2016

15

Закон України "Про похідні (деривативи)" (новий)

B.5.1

Стимулювати розвиток похідних інструментів фінансового ринку (деривативів)

1 січня 2015

31 грудня 2015

16

Закон України "Про недержавне пенсійне забезпечення"

B.1.3

Модернізувати законодавство у частині загального регулювання фінансових ринків

1 травня 2015

30 вересня 2018

B.5.3

Стимулювати розвиток накопичувального пенсійного забезпечення

B.5.8

Стимулювати комплексний розвиток ринку страхових послуг

17

Цивільний кодекс України

B.3.1

Стимулювати консолідацію фінансових ринків зі збереженням конкуренції

1 січня 2015

31 грудня 2015

B.3.6

Забезпечити подальший розвиток безготівкового обігу з метою зниження долі готівкового обігу та розвитку в Україні роздрібних безготівкових платежів з використанням електронних платіжних засобів

B.5.4

Стимулювати більш ефективне функціонування наявних інструментів фінансового ринку

B.4.1

Стимулювати реструктуризацію заборгованості, що може бути оздоровленою

18

Закон України "Про діяльність колекторських агентств в Україні"

B.5.6

Стимулювати розбудову інфраструктури, що забезпечує ефективне управління проблемними активами

1 квітня 2015

31 грудня 2016

19

Закон України "Про приватних виконавців" (новий)

B.5.6

Стимулювати розбудову інфраструктури, що забезпечує ефективне управління проблемними активами

1 квітня 2015

31 грудня 2016

20

Закон України "Про організацію формування та обігу кредитних історій"

B.5.7

Стимулювати розбудову інфраструктури, що забезпечує ефективне накопичення та обмін інформацією щодо кредитної історії позичальників

1 січня 2015

31 грудня 2016

21

Закон України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування"

B.1.3

Модернізувати законодавство у частині загального регулювання фінансових ринків

1 квітня 2015

30 червня 2016

B.5.3

Стимулювати розвиток накопичувального пенсійного забезпечення

B.5.8

Стимулювати комплексний розвиток ринку страхових послуг

22

Закон України "Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів"

B.5.8

Стимулювати комплексний розвиток ринку страхових послуг

1 квітня 2015

31 серпня 2016

23

Податковий кодекс України

B.6.1

Поліпшити системи оподаткування операцій, пов'язаних зі стягненням проблемної заборгованості

01 січня 2015

31 грудня 2015

B.6.2

Гармонізувати системи оподаткування інструментів фінансового ринку

01 січня 2015

31 серпня 2016

B.6.3

Забезпечити податкове стимулювання розвитку інструментів фінансового ринку

01 січня 2015

31 грудня 2015

B.4.1

Стимулювати реструктуризацію заборгованості, що може бути оздоровленою

01 січня 2015

31 грудня 2015

24

Закон України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом"

B.4.3

Упровадити ефективний механізм захисту прав кредиторів

01 січня 2015

31 грудня 2015

25

Закон України "Про нотаріат"

B.4.3

Упровадити ефективний механізм захисту прав кредиторів

01 січня 2015

31 грудня 2015

26

Закон України "Про виконавче провадження"

B.4.3

Упровадити ефективний механізм захисту прав кредиторів

01 січня 2015

31 грудня 2015

27

Закон України "Про заставу"

B.4.3

Упровадити ефективний механізм захисту прав кредиторів

01 січня 2015

31 грудня 2015

28

Закон України "Про іпотеку"

B.4.3

Упровадити ефективний механізм захисту прав кредиторів

01 січня 2015

31 грудня 2015

29

Кодекс України про адміністративні правопорушення

C.2.6

Підвищити ефективність протидії зловживанням на фінансових ринках

01 січня 2015

30 червня 2016

30

Кримінальний кодекс України

C.2.6

Підвищити ефективність протидії зловживанням на фінансових ринках

01 січня 2015

30 червня 2016

31

Закон України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб"

C.2.7

Підвищити ефективність регуляторів у частині роботи з проблемними активами на фінансовому ринку

01 січня 2015

30 червня 2016

D.2.3

Проактивно діяти для захисту прав споживачів та інвесторів фінансового ринку

32

Закон України "Про електронний цифровий підпис"

C.4.1

Упровадити стандарти звітності та обміну інформацією, що забезпечать ефективну інтеграцію в фінансовий ринок ЕС

1 липня 2015

30 червня 2018

33

Закон України "Про обіг векселів в Україні"

B.5.2

Стимулювати розвиток інструментів фінансового ринку

1 січня 2015

30 червня 2016

D.2.2

Покращити законодавство в частині захисту прав споживачів та інвесторів фінансового ринку

34

Закон України "Про захист прав споживачів"

D.2.1

Підвищити стандарти розкриття інформації в інтересах споживачів та інвесторів фінансового ринку

1 січня 2015

31 грудня 2015

D.2.2

Покращити законодавство в частині захисту прав споживачів та інвесторів фінансового ринку

D.2.3

Проактивно діяти для захисту прав споживачів та інвесторів фінансового ринку

35

Закон України "Про споживче кредитування"

D.2.1

Підвищити стандарти розкриття інформації в інтересах споживачів та інвесторів фінансового ринку

1 січня 2015

31 грудня 2015

D.2.2

Покращити законодавство в частині захисту прав споживачів та інвесторів фінансового ринку

D.2.3

Проактивно діяти для захисту прав споживачів та інвесторів фінансового ринку

36

Закон України "Про інститут фінансового омбудсмена"

D.2.1

Підвищити стандарти розкриття інформації в інтересах споживачів та інвесторів фінансового ринку

1 січня 2015

31 грудня 2015

D.2.2

Покращити законодавство в частині захисту прав споживачів та інвесторів фінансового ринку

D.2.3

Проактивно діяти для захисту прав споживачів та інвесторів фінансового ринку

37

Закон України "Про заборону фінансових пірамід в Україні" (новий)

D.2.3

Проактивно діяти для захисту прав споживачів та інвесторів фінансового ринку

01 січня 2015

31 грудня 2015

38

Закон України "Про фінансовий лізинг"

B.5.4

Стимулювати більш ефективне функціонування наявних інструментів та інфраструктури фінансового ринку

1 січня 2015

30 червня 2016

39

Закон України "Про кредитно-рейтингові агенції"

B.5.10

Забезпечити розвиток інституту рейтингових агентств

1 січня 2015

31 грудня 2016

40

Про схеми компенсації інвесторам (новий)

D.2.2

Покращити законодавство в частині захисту прав споживачів та інвесторів фінансового ринку

1 січня 2015 р.

31 грудня 2017 р.

Перелік актів законодавства ЄС, спрямованих на фінансовий ринок, що мають бути імплементовані за Угодою про асоціацію між Україною та ЄС

N

Назва законодавчого акта ЄС

Посилання на захід

Заходи

Дата початку

Термін імплементації акта

1

Директива N 2006/48/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 14 червня 2006 року щодо започаткування та здійснення діяльності кредитної установи (зі змінами та доповненнями) (тут і далі - Директива 2006/48/ЄС)

B.1.1

Модернізувати законодавство у частині забезпечення рівних умов конкуренції на фінансових ринках

1 січня 2015

до 2020 року (згідно з графіком)

B.1.3

Модернізувати законодавство у частині загального регулювання фінансових ринків

B.2.2

Удосконалити системи регулювання та нагляду у частині виявлення потреб учасників фінансового ринку щодо рекапіталізації

B.2.4

Удосконалити системи регулювання та нагляду (оверсайту) у частині функціонування системно важливих гравців фінансового ринку

B.2.5

Удосконалити системи регулювання та нагляду (оверсайту) у частині впровадження міжнародних стандартів нагляду за фінансовими ринками

B.3.2

Забезпечити прозорість звітності та операцій учасників фінансового ринку

B.3.6

Забезпечити подальший розвиток безготівкового обігу з метою зниження долі готівкового обігу та розвитку в Україні роздрібних безготівкових платежів з використанням електронних платіжних засобів

B.4.4

Стимулювати більш ефективне функціонування наявних інструментів та інфраструктури фінансового ринку

B.5.2

Стимулювати розвиток інструментів фінансового ринку

C.2.2

Забезпечити інституційну спроможність регуляторів підтримати впровадження міжнародних стандартів нагляду на фінансовому ринку та перейти від нагляду на підставі правил (compliance based supervision) до нагляду на основі оцінки ризику (risk based supervision)

2

Директива Комісії N 2007/18/ЄС від 27 березня 2007 року про внесення змін до Директиви N 2006/48/ЄС Європейського Парламенту та Ради щодо включення або виключення певних інституцій із сфери її застосування та режиму впливу на багатосторонні банки розвитку

B.2.5

Удосконалити системи регулювання та нагляду (оверсайту) у частині впровадження міжнародних стандартів нагляду за фінансовими ринками

1 квітня 2015

до 2019 року

3

Директива N 2007/44/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 5 вересня 2007 року про внесення змін до Директиви Ради N 92/49/ЄЕС та Директив NN 2002/83/ЄС, 2004/39/ЄС, 2005/68/ЄС та 2006/48/ЄС щодо регламенту та критеріїв пруденційної оцінки придбань та збільшення частки у фінансовому секторі

B.1.3

Модернізувати законодавство у частині загального регулювання фінансових ринків

1 квітня 2015

до 2020 року

B.2.5

Удосконалити системи регулювання та нагляду (оверсайту) у частині впровадження міжнародних стандартів нагляду за фінансовими ринками

4

Директива N 2006/49/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 14 червня 2006 року про адекватність капіталу інвестиційних компаній та кредитних установ (переглянута) (тут і далі - Директива 2006/49/ЄС)

B.1.3

Модернізувати законодавство у частині загального регулювання фінансових ринків

1 січня 2015

до 2020 року (згідно з графіком)

B.2.2

Удосконалити системи регулювання та нагляду у частині виявлення потреб учасників фінансового ринку щодо рекапіталізації

B.2.5

Удосконалити системи регулювання та нагляду (оверсайту) у частині впровадження міжнародних стандартів нагляду за фінансовими ринками

5

Директива N 2002/87/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 16 грудня 2002 року про додатковий нагляд за діяльністю кредитних установ, страхових компаній та інвестиційних компаній у фінансовому конгломераті та про внесення змін до Директив Ради NN 73/239/ЄЕС, 79/267/ЄЕС, 92/49/ЄЕС, 92/96/ЄЕС, 93/6/ЄЕС та 93/22/ЄЕС, та Директив Європейського Парламенту та Ради NN 98/78/ЄС і 2000/12/ЄС

B.1.3

Модернізувати законодавство у частині загального регулювання фінансових ринків

1 січня 2015

до 2019 року

B.2.5

Удосконалити системи регулювання та нагляду (оверсайту) у частині впровадження міжнародних стандартів нагляду за фінансовими ринками

C.2.2

Забезпечити інституційну спроможність регуляторів підтримати впровадження міжнародних стандартів нагляду на фінансовому ринку та перейти від нагляду на підставі правил (compliance based supervision) до нагляду на основі оцінки ризику (risk based supervision)

6

Директива N 2009/110/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 16 вересня 2009 року про започаткування та ведення діяльності установ по роботі з електронними грошима та пруденційний нагляд за ними

B.2.4

Удосконалити системи регулювання та нагляду (оверсайту) у частині функціонування системно важливих гравців фінансового ринку

1 січня 2015

до 2019 року

B.2.5

Удосконалити системи регулювання та нагляду (оверсайту) у частині впровадження міжнародних стандартів нагляду за фінансовими ринками

B.3.6

Забезпечити подальший розвиток безготівкового обігу з метою зниження долі готівкового обігу та розвитку в Україні роздрібних безготівкових платежів з використанням електронних платіжних засобів

7

Директива N 94/19/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 30 травня 1994 року про систему гарантування депозитів

C.1.2

Забезпечити фінансову незалежність регуляторів та ФГВФО

1 січня 2015

до 2019 року

D.2.2

Покращити законодавство у частині захисту прав споживачів та інвесторів фінансового ринку

D.2.3

Проактивно діяти для захисту прав споживачів та інвесторів фінансового ринку

8

Директива Ради ЄС N 86/635/ЄЕС від 8 грудня 1986 року про річну звітність та консолідовану звітність банків та інших фінансових установ

B.3.2

Забезпечити прозорість звітності та операцій учасників фінансового ринку

1 січня 2015

до 2019 року

C.4.1

Упровадити стандарти звітності та обміну інформацією, що забезпечать ефективну інтеграцію в фінансовий ринок ЄС

9

Директива N 2001/65/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 27 вересня 2001 року про внесення змін до Директив NN 78/660/ЄЕС, 83/349/ЄЕС та 86/635/ЄЕС про правила перевірки річної і консолідованої звітності певних видів компаній, банків та інших фінансових установ та страхових компаній

B.3.2

Забезпечити прозорість звітності та операцій учасників фінансового ринку

1 січня 2015

до 2019 року

C.4.1

Упровадити стандарти звітності та обміну інформацією, що забезпечать ефективну інтеграцію в фінансовий ринок ЄС

10

Директива Європейського Парламенту та Ради ЄС N 2003/51/ЄС від 18 червня 2003 року про внесення змін до Директив NN 78/660/ЄЕС, 83/349/ЄЕС, 86/635/ЄЕС та 91/674/ЄЕС про річну та консолідовану звітність певних видів компаній, банків та інших фінансових установ та страхових компаній

B.3.2

Забезпечити прозорість звітності та операцій учасників фінансового ринку

1 січня 2015

до 2019 року

C.4.1

Упровадити стандарти звітності та обміну інформацією, що забезпечать ефективну інтеграцію в фінансовий ринок ЄС

11

Директива N 2006/46/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 14 червня 2006 року про внесення змін до Директив Ради ЄС N 78/660/ЄЕС про річні звіти певних видів компаній, N 83/349/ЄЕС про консолідовані звіти, 86/635/ЄЕС про річні звіти та консолідовані звіти банків та інших фінансових установ та N 91/674/ЄЕС про річні звіти та консолідовані звіти страхових компаній

B.3.2

Забезпечити прозорість звітності та операцій учасників фінансового ринку

1 січня 2015

до 2019 року

C.4.1

Упровадити стандарти звітності та обміну інформацією, що забезпечать ефективну інтеграцію в фінансовий ринок ЄС

12

Директива Ради ЄС N 89/117/ЄЕС від 13 лютого 1989 року про зобов'язання філій кредитних установ та фінансових установ, заснованих в країні-члені, які мають головний офіс за межами цієї країни-члена, щодо публікації щорічних звітних бухгалтерських звітів

B.1.3

Модернізувати законодавство у частині загального регулювання фінансових ринків

1 січня 2015

до 2019 року

B.3.2

Забезпечити прозорість звітності та операцій учасників фінансового ринку

C.4.1

Упровадити стандарти звітності та обміну інформацією, що забезпечать ефективну інтеграцію в фінансовий ринок ЄС

13

Директива N 2001/24/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 4 квітня 2001 року про реорганізацію та ліквідацію кредитних установ

B.2.2

Удосконалити системи регулювання та нагляду у частині виявлення потреб учасників фінансового ринку щодо рекапіталізації

1 січня 2015

до 2019 року

B.2.3

Удосконалити системи регулювання та нагляду у частині виведення з ринку неефективних учасників фінансового ринку

14

Директива 98/26/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 19 травня 1998 року про остаточний розрахунок в платіжних системах та системах розрахунків за цінними паперами

B.1.1

Модернізувати законодавство у частині забезпечення рівних умов конкуренції на фінансових ринках

1 січня 2015

до 2020 року

B.2.4

Удосконалити системи регулювання та нагляду (оверсайту) у частині функціонування системно важливих гравців фінансового ринку

B.2.5

Удосконалити системи регулювання та нагляду (оверсайту) у частині впровадження міжнародних стандартів нагляду за фінансовими ринками

B.3.6

Забезпечити подальший розвиток безготівкового обігу з метою зниження долі готівкового обігу та розвитку в Україні роздрібних безготівкових платежів з використанням електронних платіжних засобів

B.5.9

Забезпечити консолідацію та розвиток біржової інфраструктури

15

Директива 2007/64/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 13 листопада 2007 року щодо платіжних послуг на внутрішньому ринку, яка вносить зміни та доповнення до Директив 97/7/ЄС, 2002/65/ЄС, 2005/60/ЄС та 2006/48/ЄС і скасовує Директиву 97/5/ЄС

B.2.4

Удосконалити системи регулювання та нагляду (оверсайту) у частині функціонування системно важливих гравців фінансового ринку

1 січня 2015

до 2020 року

B.2.5

Удосконалити системи регулювання та нагляду (оверсайту) у частині впровадження міжнародних стандартів нагляду за фінансовими ринками

B.3.6

Забезпечити подальший розвиток безготівкового обігу з метою зниження долі готівкового обігу та розвитку в Україні роздрібних безготівкових платежів з використанням електронних платіжних засобів

16

Директива 2005/60/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 26 жовтня 2005 року про запобігання використанню фінансової системи з метою відмивання коштів та фінансування тероризму

B.3.5

Підвищити ефективність системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення із використанням фінансових ринків

1 липня 2015

до 2017 року

C.2.2

Забезпечити інституційну спроможність регуляторів підтримати впровадження міжнародних стандартів нагляду на фінансовому ринку та перейти від нагляду на підставі правил (compliance based supervision) до нагляду на основі оцінки ризику (risk based supervision)

17

Директива Комісії 2006/70/ЄС від 1 серпня 2006 року, що встановлює заходи про виконання Директиви 2005/60/ЄС Європейського Парламенту та Ради відносно визначення "політичний діяч" та технічні критерії для спрощених процедур перевірки благонадійності споживача та для звільнення від податків через фінансову діяльність, що проводиться час від часу чи дуже обмежено

B.1.3

Модернізувати законодавство у частині загального регулювання фінансових ринків

1 січня 2015

до 2017 року

18

Регламент (ЄС) N 1781/2006 Європейського Парламенту та Ради від 15 листопада 2006 року щодо інформації про платника при переказі коштів

B.2.4

Удосконалити системи регулювання та нагляду (оверсайту) у частині функціонування системно важливих гравців фінансового ринку

1 січня 2015

до 2017 року

B.2.5

Удосконалити системи регулювання та нагляду (оверсайту) у частині впровадження міжнародних стандартів нагляду за фінансовими ринками

B.3.6

Забезпечити подальший розвиток безготівкового обігу з метою зниження долі готівкового обігу та розвитку в Україні роздрібних безготівкових платежів з використанням електронних платіжних засобів

19

Директива N 2004/39/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 21 квітня 2004 року щодо ринків фінансових інструментів, яка вносить зміни до Директив Ради NN 85/611/ЄЕС та 93/6/ЄЕС, а також Директиви N 2000/12/ЄС Європейського Парламенту та Ради, якою скасовується Директива Ради N 93/22/ЄЕС.

B.2.5

Удосконалити системи регулювання та нагляду (оверсайту) у частині впровадження міжнародних стандартів нагляду за фінансовими ринками

1 квітня 2015 р.

до 2019 року

20

Директива Комісії N 2006/73/ЄС від 10 серпня 2006 року щодо імплементації Директиви N 2004/39/ЄС Європейського Парламенту та Ради стосовно організаційних вимог та операційних умов для інвестиційних фірм та визначених термінів для цілей цієї Директиви.

B.2.5

Удосконалити системи регулювання та нагляду (оверсайту) у частині впровадження міжнародних стандартів нагляду за фінансовими ринками

1 квітня 2015 р.

до 2019 року

21

Регламент Комісії (ЄС) N 1287/2006 від 10 серпня 2006 року щодо імплементації Директиви N 2004/39/ЄС Європейського Парламенту та Ради стосовно зобов'язань бухгалтерського обліку для інвестиційних фірм, звітування щодо трансакцій, прозорості ринку, прийнятності фінансових інструментів для торгівлі та визначених термінів для цілей цієї Директиви.

B.2.5

Удосконалити системи регулювання та нагляду (оверсайту) у частині впровадження міжнародних стандартів нагляду за фінансовими ринками

1 січня 2015

до 2019 року

B.3.2

Забезпечити прозорість звітності та операцій учасників фінансового ринку

C.4.1

Упровадити стандарти звітності та обміну інформацією, що забезпечать ефективну інтеграцію в фінансовий ринок ЄС

22

Директива N 97/9/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 3 березня 1997 року щодо схем компенсації інвестору.

D.2.2

Покращити законодавство у частині захисту прав споживачів та інвесторів фінансового ринку

1 січня 2015

до 2019 року

23

Директива N 2003/6/ЄС Європейського Парламенту і Ради від 28 січня 2003 року щодо інсайдерських операцій та ринкових маніпуляцій (зловживання на ринку).

B.2.1

Удосконалити системи регулювання та нагляду у частині виявлення, контролю та скорочення операцій з пов'язаними особами

1 січня 2015

до 2019 року

C.2.6

Підвищити ефективність протидії зловживанням на фінансових ринках

24

Директива Комісії N 2004/72/ЄС від 29 квітня 2004 року щодо імплементації Директиви N 2003/6/ЄС Європейського Парламенту та Ради стосовно загальноприйнятих ринкових методів, визначення щодо інсайдерської інформації відносно товарних деривативів, складання списків інсайдерів, нотифікація щодо менеджерських трансакцій і нотифікація щодо підозрілих трансакцій.

C.2.6

Підвищити ефективність протидії зловживанням на фінансових ринках

1 січня 2015

до 2019 року

25

Директива Комісії N 2003/124/ЄС від 22 грудня 2003 року щодо імплементації Директиви N 2003/6/ЄС Європейського Парламенту та Ради стосовно визначення і публічного розкриття інсайдерської інформації та визначення ринкових маніпуляцій.

C.2.6

Підвищити ефективність протидії зловживанням на фінансових ринках

1 січня 2015

до 2019 року

26

Директива Комісії N 2003/125/ЄС від 22 грудня 2003 року щодо імплементації Директиви N 2003/6/ЄС Європейського Парламенту та Ради стосовно справедливого представлення інвестиційних рекомендацій і розкриття конфліктів інтересів.

C.2.6

Підвищити ефективність протидії зловживанням на фінансових ринках

1 січня 2015

до 2019 року

27

Регламент Комісії (ЄС) N 2273/2003 від 22 грудня 2003 року щодо імплементації Директиви N 2003/6/ЄС Європейського Парламенту та Ради стосовно вилучень для програм зворотного викупу та стабілізації фінансових інструментів.

C.2.6

Підвищити ефективність протидії зловживанням на фінансових ринках

1 січня 2015

до 2019 року

28

Регламент (ЄС) N 1060/2009 Європейського Парламенту та Ради від 16 вересня 2009 року щодо Кредитних Рейтингових Агентств.

B.5.10

Забезпечити розвиток інституту рейтингових агентств

1 квітня 2015

до 2019 року

29

Директива N 2009/65/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 13 липня 2009 року про узгодження законів, підзаконних та адміністративних положень, що стосуються інститутів спільного (колективного) інвестування в цінні папери, що підлягають обігу (UCITS) (переглянута).

B.1.2

Модернізувати законодавство у частині забезпечення вільного руху капіталу

1 липня 2015

до 2019 року

30

Директива Комісії N 2007/16/ЄС від 19 березня 2007 року щодо імплементації Директиви Ради N 85/611/ЄЕС про узгодження законів, підзаконних та адміністративних положень, що стосуються інститутів спільного (колективного) інвестування в цінні папери, що підлягають обігу (UCITS), стосовно роз'яснення деяких визначень

B.1.2

Модернізувати законодавство у частині забезпечення вільного руху капіталу

1 липня 2015

до 2019 року

31

Директива N 2002/47/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 06 червня 2002 року стосовно механізмів застосування фінансової застави

B.5.2

Стимулювати розвиток інструментів фінансового ринку

1 січня 2015

до 2020 року

32

Директива N 2009/44/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 6 травня 2009 року, якою вносяться зміни до Директиви N 98/26/ЄС про остаточність розрахунків у платіжних системах та системах розрахунків цінними паперами та Директиви N 2002/47/ЄС про фінансове забезпечення, яке стосується пов'язаних систем і кредитних вимог

B.1.1

Модернізувати законодавство у частині забезпечення рівних умов конкуренції на фінансових ринках

1 липня 2015

до 2020 року

B.5.9

Забезпечити консолідацію та розвиток біржової інфраструктури

33

Директива N 2008/48/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 23.04.2008 про кредитні угоди для споживачів, яка скасовує Директиву Ради N 87/102/ЄЕС

D.1.1

Упровадити комплексну програму підвищення рівня фінансової грамотності населення України, утому числі стимулювання розвитку рівня культури заощаджень

1 січня 2015

до 2017 року

D.2.2

Покращити законодавство у частині захисту прав споживачів та інвесторів фінансового ринку

D.2.3

Проактивно діяти для захисту прав споживачів та інвесторів фінансового ринку

34

Регламент (ЄС) N 1606/2002 Європейського парламенту та Ради від 19.07.2002 про застосування міжнародних стандартів бухгалтерського обліку

B.3.2

Забезпечити прозорість звітності та операцій учасників фінансового ринку

1 січня 2015

до 2017 року

C.4.1

Упровадити стандарти звітності та обміну інформацією, що забезпечать ефективну інтеграцію в фінансовий ринок ЄС

35

Директива N 2009/138/ЄС від 25 листопада 2009 року про початок і ведення діяльності у сфері страхування та перестрахування (Платоспроможність II)

B.1.3

Проактивно діяти для захисту прав споживачів та інвесторів фінансового ринку

01 січня 2015

до 2019 року

B.2.2

Удосконалити системи регулювання та нагляду у частині виявлення потреб учасників фінансового ринку щодо рекапіталізації

B.5.8

Стимулювати комплексний розвиток ринку страхових послуг

36

Директива N 2009/103/ЄС від 16 вересня 2009 року щодо страхування від цивільної відповідальності по відношенню до використання автотранспортних засобів та забезпечення виконання зобов'язань щодо страхування такої відповідальності

B.1.3

Проактивно діяти для захисту прав споживачів та інвесторів фінансового ринку

01 квітня 2015

до 2017 року

B.5.8

Стимулювати комплексний розвиток ринку страхових послуг

37

Директива N 91/674/ЄЕС від 19 грудня 1991 року щодо про річну і консолідовану звітність страхових підприємств

B.1.3

Проактивно діяти для захисту прав споживачів та інвесторів фінансового ринку

01 січня 2017

до 2019 року

38

Директива N 2002/92/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 9 грудня 2002 року про посередництво у страхуванні

B.1.3

Проактивно діяти для захисту прав споживачів та інвесторів фінансового ринку

01 січня 2015

до 2017 року

B.5.5

Стимулювати розвиток інституту посередників фінансового ринку

39

Директива N 2003/41/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 3 червня 2003 року про діяльність установ трудового пенсійного забезпечення та нагляд за ними

B.5.3

Стимулювати розвиток накопичувального пенсійного забезпечення

1 липня 2015

до 2017 року

40

Директива ЄК N 2007/14/ЕС від 08.03.2007, яка визначає детальні правила впровадження окремих положень Директиви N 2004/109/ЕС про гармонізацію вимог щодо прозорості по відношенню до інформації про емітентів, чиї цінні папери допускаються до торгів на регульованих ринках

D.2.1

Підвищити стандарти розкриття інформації в інтересах споживачів та інвесторів фінансового ринку

1 січня 2015

до 2019 року

41

Директива N 2001/34/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 28 травня 2001 року щодо допуску цінних паперів до лістингу офіційної фондової біржі та щодо інформації про ці цінні папери, яка має бути опублікована, із змінами, внесеними Директивою 2003/71/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 4 листопада 2003 року про проспекти, що підлягають опублікуванню при відкритій пропозиції цінних паперів або виставленні їх на продаж, та Директивою 2004/109/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 15 грудня 2004 року про гармонізацію вимог щодо прозорості відносно інформації про емітентів, цінні папери яких допущені до торгів на регульованому ринку

B.2.5

Удосконалити системи регулювання та нагляду (оверсайту) у частині впровадження міжнародних стандартів нагляду за фінансовими ринками

1 квітня 2015

до 2019 року

42

Регламент Комісії (ЄС) N 1569/2007 від 21 грудня 2007 року, яким встановлюється механізм для визначення еквівалентності стандартів бухгалтерського обліку, що застосовуються емітентами цінних паперів третіх країн відповідно до Директив N 2003/71/ЄС та N 2004/109/ЄС Європейського Парламенту та Ради

B.3.2

Забезпечити прозорість звітності та операцій учасників фінансового ринку

1 січня 2015

до 2019 року

43

Директива 2003/71/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 4 листопада 2003 року про проспекти, що підлягають опублікуванню при відкритій пропозиції цінних паперів або виставленні їх на продаж, з урахуванням змін, які вносяться Директивою N 2008/11/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 11 березня 2008 року

D.2.1

Підвищити стандарти розкриття інформації в інтересах споживачів та інвесторів фінансового ринку

1 січня 2015

до 2019 року

44

Регламент Комісії (ЄС) N 809/2004 від 29 квітня 2004 року про запровадження Директиви Європейського Парламенту та Ради 2003/71/ЄС стосовно інформації, яка міститься в проспектах, включення інформації з використанням посилань, публікація проспектів та розповсюдження повідомлень рекламного характеру, із змінами, що вносяться:
Регламентом Комісії (ЄС) N 1787/2006 від 4 грудня 2006 року, яким вносяться поправки до Регламенту Комісії (ЄС) N 809/2004 щодо імплементації Директиви N 2003/71/ЄС Європейського Парламенту та Ради стосовно інформації, що міститься у проспектах, а також формату, інкорпорації шляхом посилання та публікації таких проспектів і поширення реклами;
Регламентом Комісії (ЄС) N 211/2007 від 27 лютого 2007 року, яким вносяться зміни до Регламенту (ЄС) N 809/2004 щодо імплементації Директиви N 2003/71/ЄС Європейського Парламенту та Ради стосовно фінансової інформації в проспектах, де емітент має повну фінансову історію або зробив значні фінансові зобов'язання;
Регламентом Комісії (ЄС) N 1289/2008 від 12 грудня 2008 року, яким вносяться зміни до Регламенту Комісії (ЄС) N 809/2004 щодо імплементації Директиви N 2003/71/ЄС Європейського Парламенту та Ради, що стосуються елементів, пов'язаних з проспектами та рекламними оголошеннями

D.2.1

Підвищити стандарти розкриття інформації в інтересах споживачів та інвесторів фінансового ринку

1 січня 2015

до 2019 року

45

Директива 2004/109/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 15 грудня 2004 року про гармонізацію вимог щодо прозорості відносно інформації про емітентів, цінні папери яких допущені до торгів на регульованому ринку, та внесення змін до Директиви 2001/34/ЄС

D.2.1

Підвищити стандарти розкриття інформації в інтересах споживачів та інвесторів фінансового ринку

1 січня 2015

до 2019 року

46

Директива Комісії N 2010/43/ЄС від 1 липня 2010 року щодо імплементації Директиви N 2009/65/ЄС Європейського Парламенту та Ради стосовно організаційних вимог, конфлікту інтересів, ведення бізнесу, управління ризиками, а також щодо змісту угоди між депозитарієм та керуючою компанією

B.2.1

Удосконалити системи регулювання та нагляду у частині виявлення, контролю та скорочення операцій з пов'язаними особами

1 січня 2015

до 2019 року

47

Директива Комісії N 2010/44/ЄС від 1 липня 2010 року щодо імплементації Директиви N 2009/65/ЄС Європейського Парламенту та Ради стосовно певних умов поглинання фондів, майстер-фідерних структур та процедур нотифікації

B.3.1

Стимулювати консолідацію фінансових ринків зі збереженням конкуренції

1 січня 2015

до 2019 року

48

Регламент Комісії (ЄС) N 583/2010 від 1 липня 2010 року щодо імплементації Директиви N 2009/65/ЄС Європейського Парламенту та Ради, яка стосується ключової інформації про інвестора і умови повинні бути виконані при наданні ключової інформації інвестора щодо проспектів на довгострокових носіях, відмінних від паперу, або за допомогою веб-сайту

B.3.7

Стимулювати підвищення рівня корпоративного управління учасників фінансового ринку

1 квітня 2015

до 2019 року

49

Регламент Комісії (ЄС) N 584/2010 від 1 липня 2010 року щодо імплементації Директиви N 2009/65/ЄС Європейського Парламенту та Ради, яка стосується форми та змісту стандартного листа-повідомлення та атестації UCITS (інститутів спільного (колективного) інвестування в цінні папери, що підлягають обігу), використання електронного документообігу між уповноваженими органами з метою здійснення нотифікації та процедур перевірки на місці та розслідувань, а також обміну інформацією між уповноваженими органами

B.1.2

Модернізувати законодавство у частині забезпечення вільного руху капіталу

1 липня 2015

до 2019 року

VII. Співставлення заходів Програми з міжнародними та національними угодами і програмами

Вимоги за міжнародними та національними угодами і програмами

Заходи реформи, що забезпечують виконання вимог

N

Угода

Посилання на угоду

Задачі

Суть

Посилання на захід

Заходи

1

МВФ

A.5

Грошово-кредитна і валютно-курсова політика

Грошово-кредитна політика буде націлена на скорочення інфляції до рівня нижче десяти відсотків до кінця 2016 року.

A.1.1.
A.1.2.
C.2.3.
C.2.5.

A.1.1. Розробити та реалізувати грошово-кредитну політику на основі інфляційного таргетування
A.1.2. Розробити та реалізувати валютно-курсову політику на основі режиму гнучкого валютного курсу
C.2.3. Забезпечити інституційну спроможність регуляторів реалізовувати монетарну політику на основі інфляційного таргетування та режиму гнучкого валютного курсу
C.2.5. Підвищити ефективність комунікації регуляторів зі споживачами та учасниками фінансового ринку

2

МВФ

A.6

Грошово-кредитна і валютно-курсова політика

Грошово-кредитна політика буде сформульована у відповідності до інфляційних цілей на основі режиму таргетування грошових агрегатів.

3

МВФ

A.7

Грошово-кредитна і валютно-курсова політика

Монетарна програма посилюватиме сигнали, які надходитимуть в залежності від стану монетарної політики, і допомагатиме скеровувати інфляційні очікування

4

МВФ

A.8

Грошово-кредитна і валютно-курсова політика

Дотримуватися режиму гнучкого валютного курсу, який слугуватиме буфером у подоланні зовнішніх шоків, при цьому прагнемо до поступового відновлення буферів валютних резервів

5

МВФ

A.11

Грошово-кредитна і валютно-курсова політика

Ми продовжимо докладати зусиль у напрямку повного переходу на інфляційне таргетування

6

МВФ

B.13

Політика у фінансовому секторі
Модернізація системи регулювання та нагляду з метою виявлення та скорочення кредитування пов'язаних осіб

Модернізація системи регулювання та нагляду з метою виявлення та скорочення кредитування пов'язаних осіб

B.2.1.
C.2.6.

B.2.1. Удосконалити системи регулювання та нагляду у частині виявлення, контролю та скорочення операцій з пов'язаними особами
C.2.6. Підвищити ефективність протидії зловживанням на фінансових ринках

7

МВФ

B.14

Політика у фінансовому секторі
Модернізація системи регулювання та нагляду з метою виявлення та скорочення кредитування пов'язаних осіб

Ми також діємо на деяких інших фронтах нагляду та регулювання з метою посилення нагляду за банківськими ризиками за підтримки МВФ.

B.2.2.
B.2.4.
B.2.5.
C.2.2.

B.2.2. Удосконалити системи регулювання та нагляду в частині виявлення потреб гравців ринку щодо рекапіталізації
B.2.4. Удосконалити системи регулювання та нагляду (оверсайту) у частині функціонування системно важливих гравців фінансового ринку
B.2.5. Удосконалити системи регулювання та нагляду (оверсайту) у частині впровадження міжнародних стандартів нагляду за фінансовими ринками
C.2.2. Забезпечити інституційну спроможність регуляторів підтримати впровадження міжнародних стандартів нагляду на фінансовому ринку та перейти від нагляду на підставі правил (compliance based supervision) до нагляду на основі оцінки ризику (risk based supervision)

8

МВФ

B.15

Політика у фінансовому секторі
Актуалізація нашої стратегії капіталізації банків

Ми переглянули свою стратегію виведення з ринку проблемних банків для її втілення пліч-о-пліч з поступовим зменшенням масштабів кредитування пов'язаних осіб.

B.2.3.
C.2.7.

B.2.3. Удосконалити системи регулювання та нагляду у частині виведення з ринку неефективних учасників фінансового ринку
C.2.7. Підвищити ефективність регуляторів у частині роботи з проблемними активами на фінансовому ринку

9

МВФ

B.16

Політика у фінансовому секторі
Актуалізація нашої стратегії капіталізації банків

Банки, що не дотримуються своїх планів рекапіталізації, будуть виведені з ринку.

10

МВФ

B.19

Політика у фінансовому секторі
Зміцнення спроможності банків вирішувати питання проблемних позик

Ми забезпечимо ефективність системи вирішення питання щодо негативно-класифікованих кредитів.

B.5.6.
B.5.7.
B.6.1.
B.4.1.
B.4.2.
B.4.3.

B.5.6. Стимулювати розбудову інфраструктури, що забезпечує ефективне управління проблемними активами
B.5.7. Стимулювати розбудову інфраструктури, що забезпечує ефективне накопичення та обмін інформацією щодо кредитної історії позичальників
B.6.1. Поліпшити системи оподаткування операцій, пов'язаних зі стягненням проблемної заборгованості
B.4.1. Стимулювати реструктуризацію заборгованості, що може бути оздоровленою
B.4.2. Підвищити ефективність роботи з проблемними та непрофільними активами державних, у тому числі націоналізованих, банків
B.4.3. Впровадити ефективний механізм захисту прав кредиторів

11

МВФ

E.32

Урядування, прозорість та бізнес-клімат Вдосконалення нормативно-правової бази функціонування Національного антикорупційного бюро (НАБ).

Вдосконалення нормативно-правової бази у сфері протидії відмиванню коштів, налагодження співпраці між НАБ, НБУ та Держфінмоніторингом

B.3.5.
C.2.2.

B.3.5. Підвищити ефективність системи запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення із використанням фінансових ринків
C.2.2. Забезпечити інституційну спроможність регуляторів підтримати впровадження міжнародних стандартів нагляду на фінансовому ринку та перейти від нагляду на підставі правил (compliance based supervision) до нагляду на основі оцінки ризику (risk based supervision)

12

МВФ

A.9

Грошово-кредитна і валютно-курсова політика

Для зміцнення інституційної бази і ефективності НБУ ми розробимо проект змін до Закону "Про Національний банк України" в рамках консультацій з експертами МВФ до кінця лютого 2015 року

C.1.1.
C.1.2.
C.1.3.

C.1.1. Забезпечити інституційну незалежність регуляторів за рахунок зміни відповідного законодавства
C.1.2. Забезпечити фінансову незалежність регуляторів та ФГВФО
C.1.3. Посилити інституційний контроль регуляторів

13

МВФ

A.10

Грошово-кредитна і валютно-курсова політика

Реструктуризація організаційної структури НБУ в частині:
a. Формулювання та реалізація грошово-кредитної політики
b. Комунікації.

C.2.3.
C.2.5.

C.2.3. Забезпечити інституційну спроможність регуляторів реалізовувати монетарну політику на основі інфляційного таргетування та режиму гнучкого валютного курсу
C.2.5. Підвищити ефективність комунікації регуляторів зі споживачами та учасниками фінансового ринку

14

МВФ

B.18

Політика у фінансовому секторі
Поліпшення відновлення економічної вартості активів та офіційне розслідування неплатоспроможності банків

Ми продовжимо поліпшення перспектив для відновлення економічної вартості активів і підзвітності ФГВФО, а також виявлення неналежної банківської практики у неплатоспроможних банках.

B.4.2.
C.2.7.
C.3.1.

B.4.2. Підвищити ефективність роботи з проблемними та непрофільними активами державних, в тому числі націоналізованих, банків
C.2.7. Підвищити ефективність регуляторів в частині роботи з проблемними активами на фінансовому ринку
C.3.1. Посилити координацію між регуляторами фінансового ринку

15

МВФ

III

Захисні механізми

Урядування НБУ та автономія.

C.1.3.
C.2.4.

C.1.3. Посилити інституційний контроль регуляторів
C.2.4. Підвищити інституційну спроможність регуляторів до прийняття ефективних зважених рішень, посилити внутрішній контроль

16

МВФ

III

Захисні механізми

Механізми внутрішнього контролю в НБУ.

C.2.4.

C.2.4. Підвищити інституційну спроможність регуляторів до прийняття ефективних зважених рішень, посилити внутрішній контроль

17

ЄС

IV. Глава 6: Фінансові послуги

Нові фінансові послуги

Забезпечити можливість постачальникам фінансових послуг ЄС надавати фінансові послуги, подібні до послуг, які можуть надавати власним постачальникам фінансових послуг

B.1.1.

B.1.1. Модернізувати законодавство у частині забезпечення рівних умов конкуренції на фінансових ринках

18

ЄС

IV. Глава 6: Фінансові послуги

Клірингові та платіжні системи

Забезпечити постачальникам фінансових послуг ЄС, заснованим на території України, доступ до платіжних та клірингових систем, операторами яких є державні установи, та до офіційних механізмів фінансування та рефінансування, які є доступними за звичайних умов ведення бізнесу, крім надання доступу до механізмів кредитора останньої інстанції

19

ЄС

IV. Глава 7 Поточні платежі та рух капіталу

Рух капіталу

Забезпечувати вільний рух капіталу, пов'язаного з
- надходженням прямих інвестицій, їх репатріацією
- наданням кредитів, які стосуються торговельних операцій, або з наданням послуг
- портфельними інвестиціями і фінансовими позиками та кредитами інвесторів ЄС

B.1.2.

B.1.2. Модернізувати законодавство у частині забезпечення вільного руху капіталу

20

ЄС

IV. Глава 7 Поточні платежі та рух капіталу

Рух капіталу

Завершити лібералізацію операцій на рахунку операцій з капіталом і фінансовому рахунку платіжного балансу відповідно до рівня лібералізації з боку ЄС

21

ЄС

IV. Глава 6: Фінансові послуги

Наближення законодавства

Забезпечити поступове приведення у відповідність своїх чинних законів та майбутнього законодавства до стандартів ЄС

B.1.3.

B.1.3. Модернізувати законодавство у частині загального регулювання фінансових ринків

22

ЄС

IV. Глава 6: Фінансові послуги

Ефективне та прозоре регулювання

"Основні принципи ефективного банківського нагляду" Базельського комітету

B.2.5.
B.3.2.
B.3.5.
C.2.2.

B.2.5. Удосконалити системи регулювання та нагляду (оверсайту) у частині впровадження міжнародних стандартів нагляду за фінансовими ринками
B.3.2. Забезпечити прозорість звітності та операцій учасників фінансового ринку
B.3.5. Підвищити ефективність системи запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення із використанням фінансових ринків
C.2.2. Забезпечити інституційну спроможність регуляторів підтримати впровадження міжнародних стандартів нагляду на фінансовому ринку та перейти від нагляду на підставі правил (compliance based supervision) до нагляду на основі оцінки ризику (risk based supervision)

23

ЄС

IV. Глава 6: Фінансові послуги

Ефективне та прозоре регулювання

"Основні принципи страхування" Міжнародної асоціації органів нагляду за страховою діяльністю

24

ЄС

IV. Глава 6: Фінансові послуги

Ефективне та прозоре регулювання

"Цілі та принципи регулювання обігу цінних паперів" Міжнародної організації комісій з цінних паперів

25

ЄС

IV. Глава 6: Фінансові послуги

Ефективне та прозоре регулювання

Угода ОЕСР про обмін інформацією з питань оподаткування

26

ЄС

IV. Глава 6: Фінансові послуги

Ефективне та прозоре регулювання

Заява країн-членів "Групи двадцяти" про прозорість інформації та обмін інформацією для цілей оподаткування"

27

ЄС

IV. Глава 6: Фінансові послуги

Ефективне та прозоре регулювання

"Сорок рекомендацій" та "Дев'ять спеціальних рекомендацій стосовно боротьби із фінансуванням тероризму" Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF)

28

ЄС

IV. Глава 6: Фінансові послуги

Ефективне та прозоре регулювання

"Десять основних принципів обміну інформацією", які поширюються міністрами фінансів країн-членів "Групи семи"

29

ЄС

IV. Глава 7 Поточні платежі та рух капіталу

Сприяння виконанню та подальша лібералізація положень

Протягом перших чотирьох років вжити заходів для створення необхідних умов для подальшого поступового застосування правил Сторони ЄС про вільний рух капіталу

B.1.1.
B.1.2.
B.1.3.

B.1.1. Модернізувати законодавство у частині забезпечення рівних умов конкуренції на фінансових ринках
B.1.2. Модернізувати законодавство у частині забезпечення вільного руху капіталу
B.1.3. Модернізувати законодавство у частині загального регулювання фінансових ринків

30

ЄС

V. Глава 12: Фінансові послуги

Ефективне та прозоре регулювання

Розвиток співробітництва між різними учасниками фінансової системи, зокрема регуляторними та наглядовими органами

C.3.1.
C.3.2.

C.3.1. Посилити координацію між регуляторами фінансового ринку
C.3.2. Покращити координацію між регуляторами фінансового ринку та учасниками ринку на базі саморегулівних організацій

31

ЄС

V. Глава 12: Фінансові послуги

Ефективне та прозоре регулювання

Розвиток адміністративного потенціалу регуляторних та наглядових органів

C.2.1.
C.2.2.
C.2.4.

C.2.1. Провести ефективну трансформацію регуляторів у відповідності до стратегії функціонування
C.2.2. Забезпечити інституційну спроможність регуляторів підтримати впровадження міжнародних стандартів нагляду на фінансовому ринку та перейти від нагляду на підставі правил (compliance based supervision) до нагляду на основі оцінки ризику (risk based supervision)
C.2.4. Підвищити інституційну спроможність регуляторів до прийняття ефективних зважених рішень, посилити внутрішній контроль

32

ЄС

V. Глава 12: Фінансові послуги

Ефективне та прозоре регулювання

Забезпечення незалежного та ефективного нагляду

33

ЄС

V. Глава 12: Фінансові послуги

Захист споживачів

Забезпечити ефективний та належний захист інвесторів та інших споживачів фінансових послуг

D.2.1.
D.2.2.
D.2.4.

D.2.1. Підвищити стандарти розкриття інформації в інтересах споживачів та інвесторів фінансового ринку
D.2.2. Покращити законодавство в частині захисту прав споживачів та інвесторів фінансового сектору
D.2.3. Проактивно діяти для захисту прав споживачів та інвесторів фінансового сектору

34

ППРФС 2

Компонент 1

Зміцнення операційної, фінансової і регуляторної спроможності ФГВФО щодо врегулювання неплатоспроможних банків.

ПЗ 1: Державний бюджет на 2015 рік передбачає резервне фінансування ФГВФО, і Уряд України забезпечує необхідне фінансування ФГВФО відповідно до потреб ФГВФО, пов'язаних із виведенням банків з ринку і виплатами вкладникам відшкодування.

B.2.2.
B.2.3.
B.2.4.
B.4.2.
C.2.7.
C.3.1.

B.2.2. Удосконалити системи регулювання та нагляду у частині виявлення потреб учасників фінансового ринку щодо рекапіталізації
B.2.3. Удосконалити системи регулювання та нагляду у частині виведення з ринку неефективних учасників фінансового ринку
B.2.4. Удосконалити системи регулювання та нагляду (оверсайту) у частині функціонування системно важливих гравців фінансового ринку
B.4.2. Підвищити ефективність роботи з проблемними та непрофільними активами державних, в тому числі націоналізованих, банків
C.2.7. Підвищити ефективність регуляторів в частині роботи з проблемними активами на фінансовому ринку
C.3.1. Посилити координацію між регуляторами фінансового ринку

35

ППРФС 2

Компонент 2

Підвищення рівня платоспроможності банківської системи шляхом реалізації планів з рекапіталізації і реструктуризації і забезпечення своєчасних заходів впливу.

ПЗ 2: Ухвалення "антикризового" закону, який забезпечує правову базу для впровадження принципів участі держави у рекапіталізації банків, що їх було узгоджено в рамках ППРФС1. Ухвалення нормативно-правових актів, які забезпечують застосування на практиці принципів участі держави у рекапіталізації банків, що їх було узгоджено в рамках ППРФС1, включаючи визначення механізмів прийняття рішень та управління.

36

ППРФС 2

Компонент 2

Підвищення рівня платоспроможності банківської системи шляхом реалізації планів з рекапіталізації і реструктуризації і забезпечення своєчасних заходів впливу.

ПЗ 3: 35 найбільших банків завершують виконання планів з рекапіталізації і реструктуризації на підставі "антикризового" закону (точна дата буде визначена пізніше і визначатиме терміни впровадження ППРФС2).

37

ППРФС 2

Компонент 2

Підвищення рівня платоспроможності банківської системи шляхом реалізації планів з рекапіталізації і реструктуризації і забезпечення своєчасних заходів впливу.

ПЗ 4: НБУ ініціює процес виведення з ринку з допомогою ФГВФО усіх банків, які виявилися неспроможними виконати плани необхідної рекапіталізації і реструктуризації у визначений термін і відповідно до методології, визначеної в "антикризовому" законі та в Законі "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб".

B.2.2.
B.2.3.
B.2.4.
B.4.2.
C.2.7.
C.3.1.

B.2.2. Удосконалити системи регулювання та нагляду у частині виявлення потреб учасників фінансового ринку щодо рекапіталізації
B.2.3. Удосконалити системи регулювання та нагляду у частині виведення з ринку неефективних учасників фінансового ринку
B.2.4. Удосконалити системи регулювання та нагляду (оверсайту) у частині функціонування системно важливих гравців фінансового ринку
B.4.2. Підвищити ефективність роботи з проблемними та непрофільними активами державних, в тому числі націоналізованих, банків
C.2.7. Підвищити ефективність регуляторів в частині роботи з проблемними активами на фінансовому ринку
C.3.1. Посилити координацію між регуляторами фінансового ринку

38

ППРФС 2

Компонент 3

Зміцнення правової та інституційної основи стійкості та ефективності банківської системи.

ПЗ 5: Позичальник приймає указ, яким створює Комітет з фінансової стабільності на високому рівні, до якого входять представники НБУ, Мінфіну, ФГВФО і двох інших регуляторів у фінансовому секторі.

C.3.1.

C.3.1. Посилити координацію між регуляторами фінансового ринку

39

ППРФС 2

Компонент 3

Зміцнення правової та інституційної основи стійкості та ефективності банківської системи.

ПЗ 6: Уряд забезпечує прийняття нормативних актів, спрямованих на зменшення пов'язаного кредитування у системі шляхом: 1) НБУ започаткував розкриття інформації щодо кінцевих вигодонабувачів всіх банків, що підтверджується наявністю на веб-сторінці НБУ актуальної і точної інформації про кінцевих вигодонабувачів діючих в Україні банків; 2) впровадження у законодавство вимоги до корпоративних позичальників щодо розкриття кінцевого вигодонабувача; 3) підвищення вимоги щодо мінімального капіталу; 4) удосконалення процедури злиття і поглинання фінансових установ.

B.2.1.
B.2.2.
B.3.1.
B.3.3.
B.5.7.
C.2.6.

B.2.1. Удосконалити системи регулювання та нагляду у частині виявлення, контролю та скорочення операцій з пов'язаними особами
B.2.2. Удосконалити системи регулювання та нагляду у частині виявлення потреб учасників фінансового ринку щодо рекапіталізації
B.3.1. Стимулювати консолідацію фінансових ринків зі збереженням конкуренції
B.3.3. Забезпечити накопичення та обмін інформацією щодо кредитної історії позичальників
B.5.7. Стимулювати розбудову інфраструктури, що забезпечує ефективне накопичення та обмін інформацією щодо кредитної історії позичальників
C.2.6. Підвищити ефективність протидії зловживанням на фінансових ринках

40

ППРФС 2

Компонент 3

Зміцнення правової та інституційної основи стійкості та ефективності банківської системи.

ПЗ 7: Позичальник і НБУ ухвалили низку законодавчих і нормативних заходів, спрямованих на вдосконалення середовища для врегулювання непрацюючих кредитів, з метою: 1) усунення перешкод, пов'язаних із юридичними перепонами та податками; 2) підвищення ефективності судових процесів завдяки ухваленню закону про приватних судових виконавців.

B.5.6.
B.6.1.
B.4.1.
B.4.2.
B.4.3.
C.2.7.

B.5.6. Стимулювати розбудову інфраструктури, що забезпечує ефективне управління проблемними активами
B.6.1. Поліпшити системи оподаткування операцій, пов'язаних зі стягненням проблемної заборгованості
B.4.1. Стимулювати реструктуризацію заборгованості, що може бути оздоровленою
B.4.2. Підвищити ефективність роботи з проблемними та непрофільними активами державних, в тому числі націоналізованих, банків
B.4.3. Впровадити ефективний механізм захисту прав кредиторів
C.2.7. Підвищити ефективність регуляторів в частині роботи з проблемними активами на фінансовому ринку

41

ППРФС 2

Компонент 3

Зміцнення правової та інституційної основи стійкості та ефективності банківської системи.

ПЗ 8: НБУ приймає нормативно-правові акти, які встановлюють спеціальні регуляторні та наглядові вимоги до системно-важливих банків.

B.2.4.

B.2.4. Удосконалити системи регулювання та нагляду (оверсайту) у частині функціонування системно важливих гравців фінансового ринку

42

ППРФС 2

Компонент 3

Зміцнення правової та інституційної основи стійкості та ефективності банківської системи.

ПЗ 9: Покращення якості інформації щодо корпоративних позичальників, яка подається в НБУ для цілей нагляду шляхом ухвалення законодавчих змін, які передбачають перегляд діяльності кредитного реєстру.

B.3.3.
B.5.7.

B.3.3. Забезпечити накопичення та обмін інформацією щодо кредитної історії позичальників
B.5.7. Стимулювати розбудову інфраструктури, що забезпечує ефективне накопичення та обмін інформацією щодо кредитної історії позичальників

43

ППРФС 2

Компонент 3

Зміцнення правової та інституційної основи стійкості та ефективності банківської системи.

ПЗ 10: Схвалення нормативно-правових актів, які передбачають посилення вимог до розкриття інформації щодо споживчого кредитування.

B.3.2.
D.2.1.

B.3.2. Забезпечити прозорість звітності та операцій гравців фінансового ринку
D.2.1. Підвищити стандарти розкриття інформації в інтересах споживачів та інвесторів фінансового ринку

44

КУ

Розділ 1

Запровадження ефективного нагляду

Посилення якості регулювання фінансового сектору з метою більш зваженого консолідованого пруденційного нагляду, у тому числі шляхом передачі функцій щодо нагляду за бюро кредитних історій від Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, до Національного банку України.

B.2.5.
B.3.3.
C.2.1.
C.2.2.
C.3.1.

B.2.5. Удосконалити системи регулювання та нагляду (оверсайту) у частині впровадження міжнародних стандартів нагляду за фінансовими ринками
B.3.3. Забезпечити накопичення та обмін інформацією щодо кредитної історії позичальників
C.2.1. Провести ефективну трансформацію регуляторів у відповідності до стратегії функціонування
C.2.2. Забезпечити інституційну спроможність регуляторів підтримати впровадження міжнародних стандартів нагляду на фінансовому ринку та перейти від нагляду на підставі правил (compliance based supervision) до нагляду на основі оцінки ризику (risk based supervision)
C.3.1. Посилити координацію між регуляторами фінансового ринку

45

КУ

Розділ 1

Запровадження ефективного нагляду

Гармонізація вимог до учасників фондового ринку з директивами ЄС та посилення контролю за виконанням пруденційних вимог з подальшим підвищенням надійності учасників фондового ринку.

B.1.3.
B.2.5.
C.2.2.

B.1.3. Модернізувати законодавство у частині загального регулювання фінансових ринків
B.2.5. Удосконалити системи регулювання та нагляду (оверсайту) у частині впровадження міжнародних стандартів нагляду за фінансовими ринками
C.2.2. Забезпечити інституційну спроможність регуляторів підтримати впровадження міжнародних стандартів нагляду на фінансовому ринку та перейти від нагляду на підставі правил (compliance based supervision) до нагляду на основі оцінки ризику (risk based supervision)

46

КУ

Розділ 1

Запровадження ефективного нагляду

Приведення законодавства про регулювання страхових компаній у відповідність з директивами ЄС.

B.2.5.
B.3.8.

B.2.5. Удосконалити системи регулювання та нагляду (оверсайту) у частині впровадження міжнародних стандартів нагляду за фінансовими ринками
B.3.8. Стимулювати комплексний розвиток ринку страхових послуг.

47

КУ

Розділ 1

Запровадження ефективного нагляду

Розроблення нормативно-правової бази для захисту прав кредиторів з урахуванням міжнародного досвіду, що дасть змогу створити дієві механізми захисту фінансової системи та знизить вплив кризових явищ на учасників фінансового ринку.

B.5.6.
B.4.3.

B.5.6. Стимулювати розбудову інфраструктури, що забезпечує ефективне управління проблемними активами
B.4.3. Впровадити ефективний механізм захисту прав кредиторів

48

КУ

Розділ 1

Запровадження ефективного нагляду

Усунення можливостей ухилення від оподаткування через фінансові інструменти шляхом запровадження ефективних механізмів запобігання створенню та діяльності фінансових пірамід, фіктивних емітентів цінних паперів, їх виявлення та ліквідації, а також посилення регулювання діяльності фінансових установ.

B.2.5.
D.2.3.

B.2.5. Удосконалити системи регулювання та нагляду (оверсайту) у частині впровадження міжнародних стандартів нагляду за фінансовими ринками
D.2.3. Проактивно діяти для захисту прав споживачів та інвесторів фінансового ринку

49

КУ

Розділ 1

Запровадження ефективного нагляду

Приведення законодавства щодо процесів злиття і поглинання учасників фінансового ринку у відповідність з найкращими практиками Європейського Союзу, що дозволить прискорити процедури консолідації, спростити операційний та юридичний процеси консолідації і вирішити проблеми захисту прав вкладників, позичальників, інвесторів та платників податків.

B.1.3.
B.3.1.
D.2.2.

B.1.3. Модернізувати законодавство у частині загального регулювання фінансових ринків
B.3.1. Стимулювати консолідацію фінансових ринків зі збереженням конкуренції.
D.2.2. Покращити законодавство в частині захисту прав споживачів та інвесторів фінансового ринку

50

КУ

Розділ 1

Запровадження ефективного нагляду

Забезпечення реалізації членства Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку в Міжнародній організації комісій з цінних паперів (IOSCO) та запровадження міжнародних стандартів і принципів у регулюванні українського фондового ринку.

B.2.5.
C.2.2.

B.2.5. Удосконалити системи регулювання та нагляду (оверсайту) у частині впровадження міжнародних стандартів нагляду за фінансовими ринками
C.2.2. Забезпечити інституційну спроможність регуляторів підтримати впровадження міжнародних стандартів нагляду на фінансовому ринку та перейти від нагляду на підставі правил (compliance based supervision) до нагляду на основі оцінки ризику (risk based supervision)

51

КУ

Розділ 1

Запровадження ефективного нагляду

Впровадження регуляторами фінансового ринку єдиних міжнародних стандартів електронного документообігу, надання адміністративних послуг та здійснення комунікацій з учасниками ринку в електронному форматі.

C.4.1.
C.4.4.

C.4.1. Впровадити стандарти звітності та обміну інформацією, що забезпечать ефективну інтеграцію в фінансовий ринок EC
C.4.4. Продовжити впровадження IT технологій в роботі регуляторів, що забезпечать більш ефективну роботу

52

КУ

Розділ 2

Залучення інвестицій у надійні інструменти

Лібералізація валютного регулювання та валютного контролю шляхом скасування застарілих регуляторних актів та усунення необґрунтованих обмежень щодо транскордонного руху капіталу, спрощення процедур для іноземних інвесторів щодо інвестування в Україні, репатріації доходів та для громадян України - щодо інвестування за кордоном (з 2016 року).

B.1.2.

B.1.2. Модернізувати законодавство у частині забезпечення вільного руху капіталу

53

КУ

Розділ 2

Залучення інвестицій у надійні інструменти

Розвиток інструментів фондового ринку шляхом прийняття закону про деривативи та удосконалення законодавства щодо корпоративних облігацій та оподаткування доходу від операцій з фінансовими інструментами.

B.5.1.
B.5.2.
B.6.2.
B.6.3.

B.5.1. Стимулювати розвиток похідних інструментів фінансового ринку (деривативів)
B.5.2. Стимулювати розвиток інструментів фінансового ринку
B.6.2. Гармонізувати системи оподаткування інструментів фінансового ринку
B.6.3. Забезпечити податкове стимулювання розвитку інструментів фінансового ринку

54

КУ

Розділ 2

Залучення інвестицій у надійні інструменти

Покращення корпоративного управління.

B.3.7.

B.3.7. Стимулювати підвищення рівня корпоративного управління учасників фінансового ринку.

55

КУ

Розділ 3

Розвиток інфраструктури фінансового сектору

Створення сучасної біржової інфраструктури із залученням провідних іноземних біржових операторів та удосконалення розрахункової інфраструктури, що зменшить ризики учасників та дозволить сконцентрувати торги валютою, деривативами, акціями, облігаціями та іншими фінансовими інструментами на біржовому ринку.

B.5.9.

B.5.9. Забезпечити консолідацію та розвиток біржової інфраструктури

56

КУ

Розділ 3

Розвиток інфраструктури фінансового сектору

Удосконалення законодавства щодо функціонування товарного біржового ринку з метою забезпечення прозорого ціноутворення на товарних біржах та побудови системи ефективного нагляду за ними.

B.2.5.
B.5.9.

B.2.5. Удосконалити системи регулювання та нагляду (оверсайту) у частині впровадження міжнародних стандартів нагляду за фінансовими ринками
B.5.9. Забезпечити консолідацію та розвиток біржової інфраструктури

57

КУ

Розділ 3

Розвиток інфраструктури фінансового сектору

Створення механізмів для забезпечення здешевлення фінансування капітальних інвестицій національних виробників.

B.5.2.
B.5.3.
B.5.4.

B.5.2. Стимулювати розвиток інструментів фінансового ринку
B.5.3. Стимулювати розвиток накопичувального пенсійного забезпечення
B.5.4. Стимулювати більш ефективне функціонування наявних інструментів та інфраструктури фінансового ринку.

____________

Опрос