Идет загрузка документа (49 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка включения территорий и объектов в перечни территорий и объектов экологической сети (неофициальный текст)

Субъект законодательной инициативы
Проект, Неофициальный текст от 22.04.2015

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від ___ ____________ 2015 р. N ___

Київ

Про затвердження Порядку включення територій та об'єктів до переліків територій та об'єктів екологічної мережі

Відповідно до частини другої статті 17 Закону України "Про екологічну мережу України" Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок включення територій та об'єктів до переліків територій та об'єктів екологічної мережі, що додається.

 

Прем'єр-міністр України

А. ЯЦЕНЮК

 

ПОРЯДОК
включення територій та об'єктів до переліків територій та об'єктів екологічної мережі

1. Цей Порядок визначає процедуру формування переліків територій та об'єктів екологічної мережі (далі - переліки).

У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному в Законах України "Про екологічну мережу України" та "Про Загальнодержавну програму формування національної екологічної мережі України на 2000 - 2015 роки".

2. Переліки складаються Республіканським комітетом Автономної Республіки Крим з охорони навколишнього природного середовища, структурними підрозділами обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій у сфері охорони навколишнього природного середовища (далі - природоохоронні органи) за формою згідно з додатком.

3. Включення територій та об'єктів екомережі до переліків здійснюється на підставі рішення:

сільських, селищних, міських рад - щодо територій та об'єктів екомережі, розташованих на землях комунальної власності, а також землях приватної власності в межах населених пунктів;

районних, обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій, Ради міністрів Автономної Республіки Крим - щодо територій та об'єктів екомережі, розташованих на землях державної власності, а також землях приватної власності за межами населених пунктів.

4. Території та об'єкти природно-заповідного фонду і водно-болотні угіддя міжнародного значення включаються до переліків відповідними природоохоронними органами без додаткового узгодження із власниками та користувачами земельних ділянок і прийняття окремого рішення.

5. З метою включення територій та об'єктів екомережі до переліків органи виконавчої влади або органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, громадяни та їх об'єднання подають до природоохоронних органів клопотання про включення території чи об'єкта екомережі до переліку.

У клопотанні зазначаються назва, місце розташування, орієнтовна площа території чи об'єкта екомережі, які пропонується включити до переліку, із зазначенням можливої належності до ключової, сполучної, буферної або відновлювальної території та значення (загальнодержавне чи місцеве), стисла характеристика природоохоронної цінності з точки зору збереження біологічного та ландшафтного різноманіття і забезпечення просторової цілісності екомережі.

6. Природоохоронні органи:

1) у місячний строк за результатами розгляду клопотання надають обґрунтовану відповідь щодо доцільності включення території чи об'єкта екомережі до переліку або вмотивовану відмову в такому включенні;

2) отримують письмову згоду власників та користувачів земельних ділянок на включення території чи об'єкта екомережі до переліку у формі рішення чи витягу з рішень органу виконавчої влади/органу місцевого самоврядування або листа-погодження, або підпису на клопотанні, що засвідчує згоду власників та користувачів на включення території чи об'єкта до переліку;

3) забезпечують, відповідно до затверджених планів роботи, підготовку обґрунтування включення території чи об'єкта екомережі до переліку, яке має містити:

інформацію про назву території чи об'єкта екомережі (із зазначенням структурного елемента - ключова, сполучна, буферна або відновлювальна територія, значення (загальнодержавне чи місцеве), місце розташування (область, район, населений пункт, у разі потреби - назва вулиці), загальну площу (гектарів), кадастровий номер земельної ділянки, просторові координати (описи меж), фізико-географічні, гідрологічні особливості;

перелік власників та користувачів земельних ділянок у межах території чи об'єкта екомережі;

картографічні матеріали (межі території чи об'єкта екомережі позначаються на картографічних матеріалах у масштабі, який дає змогу чітко визначити межі територій та об'єктів екомережі), для земельних лісових ділянок - матеріали державного обліку лісів та лісовпорядкування.

Відомості з документації із землеустрою, що включена до Державного фонду документації із землеустрою, викопіювання з містобудівної документації, матеріалів державного обліку лісів та лісовпорядкування надаються безоплатно протягом 15 днів з моменту звернення природоохоронних органів відповідно територіальними органами Держгеокадастру, Республіканським комітетом Автономної Республіки Крим з будівництва та архітектури, обласними, Київською та Севастопольською, районними держадміністраціями, виконавчими органами сільських, селищних, міських рад, Держлісагентством та його територіальними органами;

інформацію про природоохоронну цінність з точки зору збереження біологічного та ландшафтного різноманіття і забезпечення просторової цілісності екомережі: опис природних екосистем та середовищ існування, характеристика флори та фауни (найбільш поширені, ендемічні, рідкісні та зникаючі види, у тому числі ті, що занесені до Червоної книги України та міжнародних переліків, їх ареали; поширені та занесені до Зеленої книги України рослинні угруповання), природні шляхи міграції, значення для забезпечення цілісності та нерозривності екомережі, інформація про об'єкти культурної спадщини, стан рекреації та туризму на даній території; загрози, ризики несприятливого впливу, бібліографічні посилання на джерела.

Природоохоронні органи подають зазначеним у пункті 3 цього Порядку органам клопотання про включення території чи об'єкта екомережі до переліку, до якого додаються обґрунтування включення території чи об'єкта екомережі до переліку та письмова згода власників і користувачів земельних ділянок на включення території чи об'єкта до переліку.

7. На підставі прийнятого рішення про включення території чи об'єкта екомережі до переліку природоохоронні органи у місячний строк вносять території та об'єкти до переліків і подають Мінприроди, територіальним органам Держгеокадастру, Республіканському комітету Автономної Республіки Крим з будівництва та архітектури, обласним, Київській та Севастопольській, районним держадміністраціям, виконавчим органам сільських, селищних, міських рад копію рішення про включення території чи об'єкта екомережі до переліку та витягу з переліку.

8. Включені до переліків території та об'єкти екомережі, а також природоохоронні обмеження у використанні земель вносяться в Державний земельний кадастр, відображаються в кадастрових планах, документації із землеустрою, наведеній у статті 25 Закону України "Про землеустрій", містобудівній документації (Генеральній схемі планування території України, генеральних планах населених пунктів, детальних планах та планах зонування територій, схемах планування територій на регіональному рівні), матеріалах лісовпорядкування під час розроблення цієї документації, або внесення змін до неї.

9. Мінприроди та природоохоронні органи забезпечують оприлюднення на своїх веб-сайтах переліків та рішень про включення до переліків нових територій та об'єктів екомережі.

 

ПЕРЕЛІК
територій та об'єктів екомережі

________________________________________________________
(найменування регіону)

Порядковий номер

Серійний номер*

Назва

Назва органу, дата прийняття та номер рішення про включення території та об'єкта до переліку

Місце розташування

Площа, гектарів

Обліковий/
кадастровий номер та цільове призначення земельної ділянки

Власник (користувач) земельної ділянки

Стисла характеристика природоохоронної цінності

I. Загальнодержавного значення

Ключові

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Буферні

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сполучні

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відновлювальні

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Місцевого значення

Ключові

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Буферні

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сполучні

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відновлювальні

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________
* Серійний номер складається з цифрової частини (застосовуються арабські та римські цифри) та абревіатури:

арабська цифра у першій позиції відповідає порядковому номеру, під яким територія чи об'єкт вноситься до переліку;

перша літера у другій позиції - перша літера назви структурного елемента екомережі відповідного переліку: "к" - ключова, "с" - сполучна, "б" - буферна, "в" - відновлювальна територія;

друга літера у другій позиції - перша літера назви рівня - загальнодержавного чи місцевого значення, території чи об'єкта, який заноситься до відповідного переліку: "з" - загальнодержавного, "м" - місцевого значення;

цифра у третій позиції відповідає нумерації природних коридорів загальнодержавного значення (I - Поліський, II - Галицько-Слобожанський, III - Південноукраїнський, IV - Прибережно-морський, V - Дністровський, VI - Бузький, VII - Дніпровський, VIII - Сіверсько-Донецький, 0 - поза межами природного коридору загальнодержавного значення);

останні дві літери у четвертій позиції відповідають місцю розташування території чи об'єкта згідно з адміністративно-територіальним устроєм України:

АР

Автономна Республіка Крим

ОД

Одеська область

ВН

Вінницька область

ПЛ

Полтавська область

ВЛ

Волинська область

РВ

Рівненська область

ДП

Дніпропетровська область

СМ

Сумська область

ДН

Донецька область

ТР

Тернопільська область

ЖТ

Житомирська область

ХА

Харківська область

ЗК

Закарпатська область

ХР

Херсонська область

ЗП

Запорізька область

ХМ

Хмельницька область

ІФ

Івано-Франківська область

ЧК

Черкаська область

КО

Київська область

ЧН

Чернівецька область

КР

Кіровоградська область

ЧР

Чернігівська область

ЛГ

Луганська область

КВ

м. Київ

ЛВ

Львівська область

СВ

м. Севастополь

МК

Миколаївська область

 

 

Наприклад, серійний номер "2 - к/з - II - ХМ" означає, що територія чи об'єкт занесений в Перелік під другим номером, є ключовою територією загальнодержавного значення, входить до Галицько-Слобожанського природного коридору загальнодержавного значення та розташований в межах Хмельницької області.

 

* * *

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку включення територій та об'єктів до переліків територій та об'єктів екологічної мережі"

1. Обґрунтування необхідності розроблення акта

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку включення територій та об'єктів до переліків територій та об'єктів екомережі" розроблено на виконання частини другої статті 17 Закону України "Про екологічну мережу України", відповідно до якої передбачено включення територій та об'єктів екомережі до відповідних переліків територій та об'єктів екомережі у порядку, що встановлюється Кабінетом Міністрів України.

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою прийняття постанови Кабінету Міністрів України (далі - проект постанови) є затвердження Порядку включення територій та об'єктів до переліків територій та об'єктів екомережі.

Порядком включення територій та об'єктів до переліків територій та об'єктів екомережі визначається механізм включення територій та об'єктів до переліків територій та об'єктів екомережі (далі - переліки), що мають особливу природоохоронну, екологічну, наукову та естетичну цінність. Переліки містять інформацію щодо природоохоронної, екологічної, наукової та естетичної цінності територій і об'єктів, включених до відповідних переліків, що забезпечить у майбутньому ведення обліку та здійснення моніторингу стану цих територій екомережі, що сприятиме збереженню, невиснажливому використанню природних комплексів, біо- та ландшафтного різноманіття, розробленню відповідних прогнозів і рекомендацій щодо збереження і використання територій і об'єктів екомережі.

3. Правові аспекти

Правовим підґрунтям для розроблення проекту постанови є статті 16, 17 Закону України "Про екологічну мережу України", крім цього:

на національному рівні: Земельний, Водний, Лісовий кодекси, закони України "Про Загальнодержавну програму формування національної екологічної мережі України на 2000 - 2015 роки", "Про охорону навколишнього природного середовища", "Про природно-заповідний фонд України", "Про тваринний світ", "Про рослинний світ", "Про Генеральну схему планування території України", розпорядження Кабінету Міністрів України "Про схвалення Концепції Загальнодержавної програми збереження біорізноманіття на 2005 - 2025 роки" та інше;

на міжнародному рівні: Всеєвропейська стратегія збереження біологічного і ландшафтного різноманіття (1995), Конвенція про біологічне різноманіття (Ріо-де-Жанейро, 1992); Конвенція про охорону дикої флори і фауни та природних середовищ існування в Європі (Берн, 1979); Конвенція про водно-болотні угіддя, що мають міжнародне значення головним чином як середовище існування водоплавних птахів (Рамсар, 1971), Конвенція про охорону всесвітньої культурної і природної спадщини (Париж, 1972); Конвенція про збереження мігруючих видів диких тварин (Бонн, 1979), Європейська ландшафтна конвенція (Флоренція, 2000) тощо.

Прийняття і реалізація постанови не передбачає внесення змін до чинних актів або визнання актів такими, що втратили чинність.

Проект постанови містить положення про затвердження Порядку включення територій та об'єктів до переліків територій та об'єктів екомережі та положення щодо забезпечення Міністерством екології та природних ресурсів, органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування включення територій та об'єктів до відповідних переліків територій та об'єктів екомережі.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Прийняття цієї постанови безпосередньо не призведе до додаткових фінансових витрат.

5. Позиція заінтересованих органів

Відповідно до § 37, абзацу другого пункту 1 § 49 Регламенту Кабінету Міністрів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 року N 950, Секретаріат Кабінету Міністрів України (лист від 11.11.2014 N 15308/0/2-14) повернув проект постанови для перепогодження із органами виконавчої влади та вжиття вичерпних заходів щодо врегулювання розбіжностей з Мін'юстом.

У зв'язку із вищезазначеним, проект постанови, доопрацьований з врахуванням зауважень Мін'юсту, потребує перепогодження з Мінагрополітики, Мінекономрозвитку, Мінрегіоном, Мінінфраструктури, Мінкультури, МОН, Мінфіном, Мін'юстом, Держлісагентством, Держводагентством, Держгеокадастром, ДРС, НАНУ та НААНУ.

Відповідно до § 41 Регламенту Кабінету Міністрів України проект постанови потребує погодження із відповідними місцевими держадміністраціями та направлення для ознайомлення відповідним органам місцевого самоврядування.

Проект постанови розглядався і обговорювався під час засідань Координаційної ради з питань формування національної екологічної, мережі, до складу якої входять представники керівництва обласних та Київської і Севастопольської міських держадміністрацій на рівні заступників голів адміністрацій, а також надсилався місцевим органам виконавчої влади (лист Мінприроди від 06.03.2012 N 4743/08/10-12) - переважною більшістю адміністрацій (19 адміністрацій) проект Порядку було завізовано або погоджено без зауважень.

6. Регіональний аспект

Проект постанови не містить питань, які стосуються розвитку адміністративно-територіальних одиниць та функціонування місцевого самоврядування. Разом з тим, прийняття постанови сприятиме збереженню природних територій, покращанню стану довкілля та умов проживання населення.

61. Запобігання дискримінації

У проекті акта відсутні положення, які містять ознаки дискримінації.

7. Запобігання корупції

Проект акта не містить правил і процедур, які можуть призвести до вчинення корупційних правопорушень, та не підлягає громадській антикорупційній експертизі.

8. Громадське обговорення

Відповідно до вимог Конвенції про доступ до інформації, участь громадськості в процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля (Орхуська конвенція) проект постанови розміщено на веб-сайті Міністерства екології та природних ресурсів з метою громадського обговорення та одержання зауважень і пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань у встановленому законодавством порядку.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект акта не містить питань, які стосуються соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект акта є регуляторним актом, яким визначено механізм включення територій і об'єктів до переліків територій і об'єктів екомережі та повноваження органів виконавчої влади й органів місцевого самоврядування для прийняття відповідних рішень.

Порядок включення територій та об'єктів до переліків територій та об'єктів екомережі, забезпечуватиме включення територій, що мають особливу природоохоронну, екологічну, наукову та естетичну цінність. Передбачається, що переліки міститимуть інформацію про природоохоронну, екологічну, наукову та естетичну цінність територій і об'єктів, що дасть змогу вести облік і здійснювати моніторинг стану цих територій екомережі та забезпечувати збереження, невиснажливе використання природних комплексів, біо- та ландшафтного різноманіття, розробляти відповідні прогнози і рекомендації щодо збереження і використання територій та об'єктів екомережі.

101. Вплив реалізації акта на ринок праці

Реалізація акта не матиме впливу на ринок праці.

11. Прогноз результатів

Прийняття постанови не призведе до негативних соціально-економічних та інших наслідків, водночас, сприятиме створенню переліків територій та об'єктів екомережі, запровадженню обліку та моніторингу стану територій і об'єктів екомережі, визначенню їх правового статусу, розробленню механізму надання підтримки та рекомендацій власникам і користувачам земельних ділянок, включених до переліків щодо збереження та невиснажливого використання біо- та ландшафтного різноманіття територій і об'єктів екомережі.

 

Міністр екології та
природних ресурсів України

І. А. Шевченко

___ ____________ 2015 р.

 

 

* * *

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку включення територій та об'єктів до переліків територій та об'єктів екологічної мережі"

1. Визначення та аналіз проблеми, яку передбачається розв'язати шляхом державного регулювання

Поняття екомережі є відносно новим у європейському та вітчизняному законодавстві і потребує відповідного розвитку. Правове поле України містить лише загальні положення щодо окремих аспектів формування екомережі. Це закони України "Про Загальнодержавну програму формування національної екологічної мережі України на 2000 - 2015 роки", "Про екологічну мережу України", а також міжнародні угоди, Стороною яких є Україна.

Статтею 17 Закону України "Про екологічну мережу України" передбачено включення територій та об'єктів до переліків територій та об'єктів екомережі, з урахуванням їх значення з точки зору екології, ботаніки, зоології та ландшафтознавства, збереження біо- та ландшафтного різноманіття та забезпечення формування екомережі як єдиної просторової системи, а також визначено, що "включення територій і об'єктів екомережі до відповідних переліків здійснюється на підставі рішень органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування відповідно до їх повноважень у порядку, що встановлюється Кабінетом Міністрів України".

У зв'язку із зазначеним, Мінприроди розробило проект постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку включення територій та об'єктів до переліків територій та об'єктів екологічної мережі", яким визначено механізм включення територій і об'єктів до переліків територій і об'єктів екомережі та повноваження органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування для прийняття відповідних рішень.

2. Цілі прийняття акта

Метою прийняття постанови Кабінету Міністрів України є затвердження Порядку включення територій та об'єктів до переліків територій та об'єктів екологічної мережі (далі - Порядок). Порядком визначається механізм включення територій та об'єктів до переліків територій та об'єктів екомережі, що мають особливу природоохоронну, екологічну, наукову та естетичну цінність. Передбачається, що переліки міститимуть інформацію щодо місця розташування, площі, власника (користувача), облікового/кадастрового номера та цільового призначення земельної ділянки, стислу характеристику природоохоронної цінності територій і об'єктів, приналежність територій та об'єктів до структурних елементів екомережі загальнодержавного чи місцевого значення, включених до відповідних переліків, що забезпечить у майбутньому ведення обліку та здійснення моніторингу стану цих територій екомережі, що сприятиме збереженню, невиснажливому використанню природних комплексів, біо- та ландшафтного різноманіття, розробленню відповідних прогнозів і рекомендацій щодо збереження і використання територій та об'єктів екомережі.

3. Визначення та оцінка усіх прийнятих альтернативних способів досягнення встановлених цілей з аргументацією переваг обраного способу

Альтернативні способи досягнення встановлених цілей відсутні, оскільки, необхідність встановлення порядку включення територій та об'єктів до переліків територій та об'єктів екомережі передбачено статтею 17 Закону України "Про екологічну мережу України", в інший спосіб без визначеного механізму і процедури неможливо забезпечити включення територій і об'єктів до переліків територій та об'єктів екомережі.

4. Опис механізму, який пропонується застосувати для розв'язання проблеми

Прийняття постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку включення територій та об'єктів до переліків територій та об'єктів екологічної мережі" сприятиме створенню та веденню переліків територій та об'єктів екомережі. Нормами проекту визначаються повноваження органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, підстави для прийняття рішень щодо включення територій та об'єктів до переліків територій та об'єктів екомережі, встановлюється структура і зміст переліків, терміни та процедура взаємодії органів виконавчої влади у процесі підготовки і прийнятті рішень, деталізуються документи, матеріали щодо обґрунтування включення територій і об'єктів до відповідних переліків для підготовки відповідних клопотань.

Для впровадження цього регуляторного акта необхідно здійснити такі організаційні заходи:

1. Забезпечити інформування громадськості про вимоги регуляторного акта шляхом його оприлюднення в мережі Інтернет - на офіційному веб-сайті Міністерства екології та природних ресурсів.

2. Довести регуляторний акт до відома керівників: обласних, районних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, сільських, селищних, міських рад з метою забезпечення прийняття рішень про включення територій та об'єктів до переліків територій і об'єктів екомережі; Республіканського комітету Автономної Республіки Крим з охорони навколишнього природного середовища, структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій у сфері охорони навколишнього природного середовища з метою забезпечення розгляду та підготовки необхідних документів, обґрунтувань, проектів рішень щодо включення територій чи об'єктів до переліків, ведення переліків та оприлюднення на своїх веб-сайтах переліків і рішень про включення територій та об'єктів до переліків; територіальних органів Держгеокадастру, Республіканського комітету Автономної Республіки Крим з будівництва та архітектури, обласних, Київської та Севастопольської, районних держадміністрацій, виконавчих органів сільських, селищних, міських рад; Держлісагентства та його територіальних органів для забезпечення надання природоохоронним органам відомостей з документації із землеустрою, що включена до Державного фонду документації із землеустрою, викопіювання з містобудівної документації, матеріалів державного обліку лісів і лісовпорядкування та для внесення відповідно до компетенції відомостей про включені до переліків території та об'єкти екомережі, а також природоохоронні обмеження у використанні земель, до Державного земельного кадастру, іншої землевпорядної і містобудівної документації, матеріалах лісовпорядкування.

Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей у разі прийняття регуляторного акта і оцінка можливості впровадження та виконання вимог регуляторного акта

Досягненням установлених цілей у разі прийняття регуляторного акта буде створення і ведення переліків територій та об'єктів екомережі, забезпечення збереження територій особливо цінних з точки зору біо- та ландшафтного різноманіття й запровадження екологічно збалансованого природокористування на цих територіях.

Ресурси, якими розпоряджаються органи державної влади, органи місцевого самоврядування, фізичні і юридичні особи, які мають впроваджувати або виконувати вимоги регуляторного акта, дають змогу очікувати високі результати впровадження цього регуляторного акта.

Впливу зовнішніх факторів на дію регуляторного акта не очікується.

Негативного впливу на дію регуляторного акта не передбачається.

Очікувані наслідки дії запропонованого регуляторного акта не передбачають завдання шкоди суб'єктам господарювання. Позитивно на дію регуляторного акта може вплинути розроблення нових нормативно-правових актів у сфері формування, збереження та невиснажливого використання екомережі, зокрема щодо економічного стимулювання суб'єктів землеволодіння та землекористування до здійснення заходів щодо розвитку і підтримки екомережі, моніторингу та обліку територій і об'єктів екомережі.

Впровадження акта не потребує додаткового фінансового забезпечення з державного бюджету.

Державний нагляд та контроль за додержанням вимог акта буде здійснюватися постійно Мінприроди, Рескомприроди Криму, Державною екологічною інспекцією, державними екологічними інспекціями в областях, містах Києві та Севастополі, органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування.

5. Очікувані результати прийняття регуляторного акта

Цим актом встановлюються Порядок включення територій та об'єктів до переліків територій та об'єктів екомережі.

Результатом прийняття акта має стати ефективна реалізація державної політики у сфері формування, збереження та невиснажливого використання екомережі як однієї з найважливіших передумов забезпечення сталого, екологічно збалансованого розвитку України, охорони навколишнього природного середовища, задоволення сучасних та перспективних економічних, соціальних, екологічних та інших інтересів суспільства.

Надходження коштів до державного та/або місцевих бюджетів за включення територій та об'єктів до переліків територій та об'єктів екомережі не відбуватиметься.

Сфери впливу

Вигоди

Витрати

Інтереси держави

Реалізація державної політики у сфері формування національної екомережі, збереження природних територій, біо- та ландшафтного різноманіття;
формування переліків територій та об'єктів екомережі;
покращення іміджу України на міжнародному рівні за рахунок забезпечення виконання вимог міжнародних угод.

Відсутні

Суб'єкт господарювання

Очікувані наслідки дії запропонованого регуляторного акта не передбачають завдання шкоди суб'єктам господарювання.

Відсутні

Населення

Покращення стану навколишнього природного середовища та умов проживання населення.

Відсутні

6. Обґрунтування строку чинності регуляторного акта

Строк чинності регуляторного акта не обмежується.

7. Прогнозні значення показників результативності регуляторного акта

Після набрання чинності постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку включення територій та об'єктів до переліків територій та об'єктів екологічної мережі" її результативність визначатиметься такими показниками:

кількість підготовлених обґрунтувань і прийнятих рішень щодо включення територій та об'єктів до переліків територій та об'єктів екомережі;

кількість територій та об'єктів, включених до переліків територій та об'єктів екомережі, їхня площа;

забезпечення зв'язності, безперервності територій, цілісності екомережі;

рівень поінформованості суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта - достатній, оскільки з положеннями акта можна ознайомитися на офіційному веб-сайті Мінприроди. Після прийняття регуляторного акта з його положеннями можна буде ознайомитися на сайті Верховної Ради України.

Проектом акта не передбачається надходження платежів до державного бюджету.

Реалізація положень регуляторного акта забезпечить умови для створення переліків територій та об'єктів екомережі й дасть можливість посилити заходи щодо збереження біо- та ландшафтного різноманіття на цих територіях.

8. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності регуляторного акта

Базове відстеження результативності вищезазначеного регуляторного акта здійснюватиметься до дня набрання чинності цим актом шляхом збору пропозицій, зауважень та їх аналізу.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта здійснюватиметься через рік з дня набрання ним чинності шляхом збору та аналізу інформації з питань базового відстеження. У разі виявлення проблем і недоліків, які потребуватимуть подальшого врегулювання, буде вжито заходів щодо внесення змін до регуляторного акта.

Періодичні відстеження результативності регуляторного акта здійснюватимуться раз на кожні три роки, починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності цього акта.

Одержані при здійсненні повторного відстеження результативності значення показників порівнюватимуться із значеннями цих показників, що були одержані при здійснені базового відстеження. Періодичні відстеження результативності здійснюватимуться з метою перевірки сталого досягнення регуляторним актом цілей, задекларованих при його прийнятті, після здійснення повторного відстеження результативності цього регуляторного акта.

 

Міністр екології та
природних ресурсів України

І. А. Шевченко

Опрос