Идет загрузка документа (77 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка оформления результатов документальных проверок соблюдения законодательства Украины по вопросам государственного таможенного дела, налогового, валютного и другого законодательства плательщиками налогов - юридическими лицами и их обособленными подразделениями (неофициальный текст)

Субъект законодательной инициативы
Проект, Неофициальный текст от 24.04.2015

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

Київ

Про затвердження Порядку оформлення результатів документальних перевірок дотримання законодавства України з питань державної митної справи, податкового, валютного та іншого законодавства платниками податків - юридичними особами та їх відокремленими підрозділами

Відповідно до статей 77 - 79, 81 - 86 Податкового кодексу України та статті 345 - 355 Митного кодексу України, Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року N 375, з метою забезпечення єдиного порядку фіксування результатів документальних перевірок платників податків - юридичних осіб та їх відокремлених підрозділів

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок оформлення результатів документальних перевірок дотримання законодавства України з питань державної митної справи, податкового, валютного та іншого законодавства платниками податків - юридичними особами та їх відокремленими підрозділами, що додається.

2. Визнати такими, що втратили чинність, накази Міністерства фінансів України від 21 березня 2012 року N 377 "Про затвердження Порядку оформлення результатів проведення митними органами перевірок", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 25 квітня 2012 року за N 622/20935, та Державної податкової адміністрації України від 22 грудня 2010 року N 984 "Про затвердження Порядку оформлення результатів документальних перевірок з питань дотримання податкового, валютного та іншого законодавства", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 12 січня 2011 року за N 34/18772.

3. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України (Чмерук М. О.) у встановленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Макеєву О. Л. та в. о. Голови Державної фіскальної служби України Мокляка М. В.

 

В. о. Міністра

І. Уманський

 

Порядок
оформлення результатів документальних перевірок дотримання законодавства України з питань державної митної справи, податкового, валютного та іншого законодавства платниками податків - юридичними особами та їх відокремленими підрозділами

I. Загальні положення

1. Цей Порядок розроблено відповідно до вимог Податкового кодексу України (далі - Податковий кодекс) та Митного кодексу України (далі - Митний кодекс) для застосування посадовими (службовими) особами контролюючих органів при оформленні результатів документальних перевірок платників податків - юридичних осіб, їх відокремлених підрозділів та представництв нерезидентів (далі - платники податків) дотримання законодавства України з питань державної митної справи, про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (далі - єдиний внесок), податкового, валютного та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи.

Дія цього Порядку не поширюється на оформлення результатів перевірок контрольованих операцій відповідно до статті 39 розділу I Податкового кодексу.

Оформлення результатів документальних невиїзних позапланових електронних перевірок за заявою платника податків, їх підписання та реалізація здійснюються з урахуванням особливостей, визначених Податковим кодексом.

2. Терміни в цьому Порядку вживаються в таких значеннях:

акт документальної перевірки - службовий документ, який підтверджує факт проведення документальної перевірки, відображає її результати і є носієм доказової інформації про виявлені порушення вимог законодавства України з питань державної митної справи, податкового, валютного та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи;

довідка документальної перевірки - службовий документ, який підтверджує факт проведення документальної перевірки, відображає її результати і є носієм доказової інформації про невстановлення фактів порушень вимог законодавства України з питань державної митної справи, податкового, валютного та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи.

Поняття "документальна перевірка", "контролюючі органи" у цьому Порядку вживаються в значеннях, наведених у Податковому та Митному кодексах.

3. Цим Порядком визначаються основні вимоги до форми та змісту акта (довідки) документальної перевірки, інформативних додатків до акта (довідки), порядку його (її) підписання, реєстрації та зберігання.

II. Основні вимоги до оформлення документальних перевірок

1. Результати документальних перевірок оформлюються у формі акта або довідки документальної перевірки. У разі встановлення під час перевірки порушень складається акт документальної перевірки, а у разі відсутності порушень - довідка документальної перевірки.

2. Акт (довідка) документальної перевірки складається у двох примірниках та підписується посадовими (службовими) особами контролюючого органу, який проводив перевірку, а також посадовими особами платника податків або його законними представниками (керівником платника податків або уповноваженою ним особою).

3. Акт документальної перевірки повинен містити систематизований виклад виявлених під час перевірки фактів порушень норм законодавства України з питань державної митної справи, податкового, валютного та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи.

4. В акті документальної перевірки викладаються всі суттєві обставини фінансово-господарської діяльності платника податків, які мають відношення до фактів виявлених порушень законодавства України з питань державної митної справи, податкового, валютного та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи.

5. Факти виявлених порушень законодавства України з питань державної митної справи, податкового, валютного та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, викладаються в акті документальної перевірки чітко, об'єктивно та повною мірою із посиланням на первинні документи, регістри податкового та бухгалтерського обліку, фінансової та іншої звітності, інші документи, пов'язані з обчисленням і сплатою податків, зборів, платежів, ведення/складання яких передбачено законодавством, або отриманих від інших суб'єктів господарювання, органів державної влади, у тому числі іноземних держав, правоохоронних органів, а також податкової інформації, що підтверджують наявність зазначених фактів.

6. Акт (довідка) документальної перевірки повинен бути складений на паперовому носії державною мовою і мати наскрізну нумерацію сторінок.

Титульний аркуш акта (довідки) документальної перевірки друкується на номерному бланку контролюючого органу для складання актів документальних перевірок.

У разі необхідності використання у змісті акта (довідки) документальної перевірки скорочених назв і загальноприйнятих абревіатур при першому вживанні відповідне словосполучення зазначається повністю з одночасною вказівкою в дужках його скороченої назви або абревіатури, яка буде використовуватись далі в тексті.

В акті (довідці) документальної перевірки, інформативних додатках та інших матеріалах не допускаються будь-які виправлення цифрових показників, дат та інших даних.

7. Усі вартісні показники відображаються у національній валюті України, а показники, виражені в іноземній валюті, підлягають відображенню в акті (довідці) документальної перевірки з одночасним зазначенням їх еквівалента у національній валюті за офіційним курсом гривні до іноземних валют, встановленим Національним банком України на дату проведення фінансово-господарської операції, якщо інше не встановлено законом.

8. Інформація, що міститься в акті (довідці) документальної перевірки, не підлягає розголошенню посадовими (службовими) особами контролюючого органу, а також передачі в інші органи, за винятком випадків, передбачених законом.

9. У разі відмови у допуску посадових осіб контролюючого органу до проведення перевірки складається відповідний акт.

10. За результатами перевірки дотримання законодавства України з питань державної митної справи при проведенні планових документальних перевірок та позапланових перевірок з усіх питань складається окремий акт (довідка).

III. Зміст акта (довідки) документальної перевірки

1. Акт (довідка) документальної перевірки складається з чотирьох частин: вступної, загальних положень, описової частини та висновку. До акта (довідки) документальної перевірки додаються інформативні додатки.

2. Вступна частина акта (довідки) документальної перевірки повинна містити такі дані:

місцезнаходження платника податків;

повне і скорочене (за наявності) найменування платника податків відповідно до установчих документів;

підстави для проведення перевірки відповідно до Податкового та Митного кодексів та інших законодавчих актів;

дату видачі та номер направлення/посвідчення на право проведення документальної виїзної перевірки, найменування контролюючого органу, який його виписав. Реквізити наказів про проведення перевірки, зупинення, продовження або перенесення строків її проведення (у разі наявності). Якщо документальна перевірка здійснюється відповідно до підпункту 78.1.11 пункту 78.1 статті 78 глави 8 розділу II Податкового кодексу або частини десятої статті 346 Митного кодексу, зазначаються відповідні обов'язкові реквізити постанов (ухвал);

посади, назву структурного підрозділу, найменування контролюючого органу, звання, прізвище, ім'я, по батькові посадових (службових) осіб, що проводили перевірку;

вид перевірки (документальна планова або позапланова, виїзна або невиїзна перевірка);

період, за який проводилася документальна перевірка діяльності платника податків. У разі невідповідності періоду, за який перевіряються питання дотримання валютного законодавства, сплати єдиного внеску, такий період зазначається окремо;

інформацію про надсилання (вручення) платнику податків повідомлення про проведення документальної перевірки (у випадках, передбачених законодавством);

інформацію про наявність журналу реєстрації перевірок платника податків та вчинення в ньому запису про проведення перевірки;

3. Загальні положення акта (довідки) документальної планової перевірки (відповідні додатки до загальних положень) повинні містити такі дані:

1) строк проведення документальної перевірки (дату початку та дату закінчення перевірки) із зазначенням (у разі наявності):

строку продовження або перенесення строків проведення документальної перевірки;

строку зупинення документальної перевірки;

при проведенні документальних перевірок дотримання законодавста з питань державної митної справи також із зазначенням:

строку між початком перевірки та наданням платником податків документів і відомостей, необхідних для проведення перевірки (у разі необхідності);

строку між врученням платнику податків, що перевіряється, або його уповноваженим особам письмового запиту про надання документів (їх копій), пояснень, довідок та інформації (у тому числі в електронному вигляді), необхідних для проведення перевірки, та їх наданням (у разі їх надання);

строку між направленням запитів на проведення зустрічних звірок платників податків (у разі необхідності їх проведення) та отриманням матеріалів таких звірок (у разі необхідності);

2) інформацію про посадових осіб платника податків або його законних представників, відповідальних за фінансово-господарську діяльність за період, що перевіряється, із зазначенням розпорядчих документів про призначення та звільнення із займаної посади;

3) дані про реєстрацію (перереєстрацію) платника податків, дані про взяття на облік в контролюючих органах, реєстраційні дані, в тому числі платника податку на додану вартість (далі - ПДВ), єдиного податку, єдиного внеску, код основного виду економічної діяльності (для представництв нерезидентів або постійних представництв додатково зазначити основний вид діяльності нерезидента - головної компанії), клас професійного ризику виробництва (при проведенні перевірок єдиного внеску);

4) перелік відокремлених підрозділів, а також об'єктів, пов'язаних із оподаткуванням, у тому числі із зазначенням тих, які здійснюють зовнішньоекономічну діяльність;

5) інформацію про види діяльності, які здійснював платник податків за період, що перевірявся, та види діяльності, що підлягають ліцензуванню/патентуванню (номер і дату видачі ліцензії/патенту, найменування органу, що видав ліцензію/патент, строк (термін) дії ліцензії/патенту);

6) інформацію про дебіторську (кредиторську) заборгованість, операції із векселями та цінними паперами;

7) дані про розмір статутного капіталу, засновників (для представництв нерезидентів або постійних представництв зазначити повну назву та країну нерезидента - головної компанії), розмір їх внесків до статутного капіталу, форму внесення (у разі необхідності), а також код за ЄДРПОУ (для юридичних осіб) та/або реєстраційний номер облікової картки платника податків або номер та серію паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номеру облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті);

8) інформацію про те, чи є платник податків засновником (учасником) акціонером інших платників податків;

9) інформацію про останню попередню документальну планову перевірку (документальну позапланову перевірку з усіх питань) із зазначенням найменування контролюючого органу, що проводив перевірку, дати та номера акта перевірки, періоду перевірки (встановлені порушення та вжиті заходи щодо усунення виявлених недоліків). Аналогічно наводиться інформація про інші перевірки, результати яких впливають на проведення та висновки цієї перевірки;

10) інформацію про документи, які використані при перевірці, згруповані за типами (вказати період охоплення їх перевіркою та метод - суцільний, вибірковий). У разі необхідності посадовими особами контролюючого органу, що проводять документальну виїзну перевірку, можуть надаватись запити платнику податків щодо надання окремих документів. Такі запити підписуються посадовими особами, що проводять перевірку, та вручаються (надсилаються) платнику податків або його законному представнику в порядку, встановленому статтею 58 глави 4 розділу II Податкового кодексу;

11) дані про наявність рахунків у банках та інших фінансових установах із зазначенням інформації щодо надання повідомлення про їх відкриття (закриття); про ліцензії Національного банку України, якщо їх отримання передбачено законом;

12) інформацію про зустрічні звірки;

13) інформацію про проведений аналіз фінансово-господарської діяльності платника податків (у разі його здійснення);

14) загальні положення акта (довідки) документальної позапланової перевірки повинні містити дані, передбачені цим пунктом, залежно від питань, що підлягали перевірці. Загальні положення акта (довідки) перевірки дотримання законодавства з питань державної митної справи повинні містити передбачені цим пунктом дані, які стосуються перевірки з зазначених питань.

4. Описова частина акта (довідки) документальної перевірки складається таким чином:

1) результати документальної перевірки дотримання податкового законодавства групуються за окремими видами податків, зборів, платежів відповідно до затвердженого плану перевірки. В цій частині акта (довідки) документальної перевірки відображаються задекларовані платником податків у податковій та іншій звітності показники, результати перевірки цих показників та робиться відповідний запис щодо встановлення або невстановлення порушень. При цьому до акта (довідки) документальної перевірки, у разі необхідності, додаються відповідні аналітичні таблиці. Крім того, наводяться дані про наявність та результати перевірки пільг, наданих відповідно до законів (код пільги, на яку суму і на який податок отримано пільги з розбивкою за роками в межах звітних періодів, що перевіряються);

2) у разі встановлення перевіркою порушень податкового законодавства за кожним відображеним в акті документальної перевірки фактом порушення необхідно:

чітко викласти зміст порушення з посиланням на конкретні пункти і статті законодавчих актів (міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України і якими регулюються питання оподаткування), що порушені платником податків, зазначити період (календарний день, місяць, квартал, півріччя, три квартали, рік) фінансово-господарської діяльності платника податків та господарську операцію, при здійсненні якої вчинено це порушення;

зазначити первинні документи, на підставі яких вчинено записи у податковому та бухгалтерському обліку, навести регістри бухгалтерського обліку, кореспонденцію рахунків операцій та інші документи, пов'язані з обчисленням і сплатою податків, зборів, платежів та докази, що підтверджують наявність факту порушення;

у разі відсутності первинних документів, документів податкового або бухгалтерського обліку, інших документів, що підтверджують факт порушення, або у разі ненадання їх для перевірки - зазначити перелік цих документів;

у разі отримання під час перевірки копій документів, які підтверджують факт виявленого порушення, про це робиться запис із відображенням підстав для їх отримання, а також переліку цих документів;

у разі відмови посадових осіб платника податків або його законних представників надати копії документів посадовій (службовій) особі контролюючого органу така особа складає акт у довільній формі, що засвідчує факт відмови, із зазначенням посади, прізвища, імені, по батькові посадової особи платника податків, уповноваженої здійснювати від його імені юридичні дії (його законного представника) та переліку документів, які йому запропоновано подати, факт про складання такого акта відображається в акті (довідці) документальної перевірки;

у разі надання посадовими особами платника податків або його законними представниками посадовим (службовим) особам контролюючого органу письмових пояснень щодо встановлених порушень податкового законодавства та/або причин ненадання первинних та інших документів, що підтверджують встановлені порушення, або їх копій факти надання таких пояснень необхідно відобразити в акті документальної перевірки, а факт відсутності або порушення правильності ведення податкового та/або бухгалтерського обліку фіксується в описовій частині акта документальної перевірки;

3) виявлені факти однотипних порушень та порушень, які повторюються, групуються у відомості або таблиці, що додаються до акта документальної перевірки. Зазначені відомості або таблиці повинні містити повний перелік однотипних порушень податкового законодавства із зазначенням звітного періоду, до якого вони відносяться (назва, дата і номер документа, відповідно до якого здійснено операцію, суть операції). Зазначені додатки повинні бути підписані посадовими (службовими) особами контролюючого органу, які проводили перевірку, а також посадовими особами платника податків або його законними представниками;

4) результати документальної перевірки з питань дотримання вимог валютного законодавства, законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, оформляються аналогічно оформленню результатів перевірки з питань дотримання вимог податкового законодавства;

5) у разі встановлення порушення у сфері зовнішньоекономічної діяльності необхідно відобразити такі відомості: номер, дату зовнішньоекономічного договору (контракту) та його суму; у разі реєстрації договору (контракту) у центральному органі виконавчої влади з питань економічної політики - номер та дату його реєстрації; країну нерезидента, який є стороною зовнішньоекономічного договору (контракту); найменування фінансової установи нерезидента, через яку здійснюються розрахунки за договором (контрактом), найменування фінансової установи резидента, через яку здійснюються розрахунки за договором (контрактом); номенклатуру товарів договору (контракту) згідно з кодами Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності; суму простроченої заборгованості, що виникла при виконанні договору (контракту);

6) результати документальної перевірки щодо дотримання вимог законодавства про збір та ведення обліку єдиного внеску оформляються аналогічно результатам перевірки дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства;

7) обов'язковому дослідженню та відображенню в акті (довідці) документальної перевірки підлягають питання, визначені програмою перевірки, зокрема такі питання:

ведення первинних документів про нарахування, обчислення та сплату єдиного внеску;

достовірність та повнота відображення у звітності сум, на які нараховується та з яких утримується єдиний внесок;

правильність нарахування та утримання єдиного внеску із сум заробітної плати, в тому числі правильність:

нарахування єдиного внеску на суми заробітної плати, на які нараховується єдиний внесок;

утримання єдиного внеску із сум заробітної плати, з якої утримується єдиний внесок;

нарахування та утримання єдиного внеску із сум: грошового забезпечення військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової військової служби), осіб рядового і начальницького складу; винагород за виконані роботи (надані послуги) за цивільно-правовими договорами; допомоги по тимчасовій непрацездатності, допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами;

правомірність застосування понижуючого коефіцієнта до ставки єдиного внеску;

повнота сплати єдиного внеску (авансових платежів) одночасно з виплатою сум заробітної плати (доходу), на суми якої (якого) нараховується єдиний внесок. Результати перевірки щодо сплати суми єдиного внеску (авансових платежів) одночасно з виплатою сум заробітної плати (доходу), на суми якої нараховується єдиний внесок оформляються в табличній формі окремим додатком, який додається до акта (довідки) перевірки;

8) в акті (довідці) документальної перевірки відображаються виявлені факти порушень банківськими установами встановленого порядку перерахування сум єдиного внеску, фінансових санкцій;

9) результати документальної перевірки щодо дотримання вимог законодавства України з питань державної митної справи оформляються аналогічно результатам перевірки дотримання вимог податкового та валютного законодавства;

10) обов'язковому дослідженню та відображенню в акті (довідці) документальної перевірки підлягають питання, визначені програмою перевірки, затвердженою наказом контролюючого органу про призначення перевірки, зокрема такі питання:

правильність визначення бази оподаткування, своєчасність, достовірність, повнота нарахування та сплати митних платежів;

обґрунтованість та законність надання (отримання) пільг і звільнення від оподаткування (у разі наявності);

правильність класифікації згідно з УКТ ЗЕД товарів, щодо яких проведено митне оформлення;

відповідність фактичного використання переміщених через митний кордон України товарів заявленій меті такого переміщення та/або відповідність фінансових і бухгалтерських документів, звітів, договорів (контрактів), калькуляцій, інших документів підприємства, що перевіряється, інформації, зазначеній у митній декларації, декларації митної вартості, за якими проведено митне оформлення товарів у відповідному митному режимі;

законність переміщення товарів через митний кордон України, у тому числі ввезення товарів на територію вільної митної зони або їх вивезення з цієї території;

11) у разі встановлення перевіркою порушень законодавства України з питань державної митної справи необхідно:

чітко викласти зміст порушення з посиланням на конкретні пункти і статті законодавчих актів, що порушені платником податків;

зазначити невідповідність даних, які містяться в документах, поданих платником податків для здійснення митного оформлення, фактичним даним, виявленим під час перевірки, на підставі первинних документів платника податків;

вказати первинні документи та інші матеріали, що свідчать про наявність порушень;

12) окремо зазначається інформація про виявлені порушення, що передбачають вжиття заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності;

13) рішення щодо правильності визначення заявлених у митних деклараціях кодів товарів згідно з УКТ ЗЕД, митної вартості та країни походження товарів, підстави для звільнення від оподаткування митними платежами окремими документами не оформляються, а зазначаються в акті (довідці) документальної перевірки;

14) в акті (довідці) документальної перевірки наводиться інформація про складання відповідних актів, які засвідчують факти відмови керівника платника податків або уповноваженої ним особи розписатися у направленні (при проведенні перевірок дотримання законодавства з питань державної митної справи - у посвідченні) на право проведення перевірки;

15) в акті (довідці) документальної перевірки відображається інформація про направлення письмових запитів платникам податків про надання документів (їх копій), пояснень, довідок, інформації тощо, які необхідні для проведення перевірки. У разі ненадання у визначений у запиті термін (відмови від надання) або надання не в повному обсязі документів (їх копій), пояснень, довідок та інформації складається акт у довільній формі, що засвідчує такі факти, із зазначенням посади, прізвища, імені, по батькові керівника платника податків або уповноваженої ним особи та переліку документів, які йому запропоновано подати, а також причин такої відмови стосовно кожного документа. Зазначений акт підписується посадовою особою контролюючого органу та керівником підприємства або уповноваженою ним особою. Інформація про складання цього акта та факт відмови керівника платника податків або уповноваженої ним особи від підписання зазначеного акта також відображається в акті (довідці) документальної перевірки;

16) в акті (довідці) документальної перевірки зазначається відповідна інформація, якщо при проведенні перевірки посадовими особами контролюючого органу здійснювались відбір проб та зразків товарів, контрольні аналізи сировини, матеріалів і готової продукції, контрольні запуски у виробництво сировини та матеріалів, які перебували або перебувають під митним контролем чи використовувалися платником податків, що перевіряється, у виробництві готової продукції, виготовленої із сировини та матеріалів, поміщених у відповідний митний режим, призначалось проведення уповноваженими експертами контрольних обмірів обсягів будівельних, монтажних, ремонтних та інших робіт;

17) якщо керівником контролюючого органу, який проводив перевірку, за письмовою заявою керівника платника податків або уповноваженої ним особи було прийняте рішення про продовження строку надання документів (їх копій), інформація про це відображається в акті (довідці) документальної перевірки;

18) в акті (довідці) документальної перевірки відображається інформація стосовно оформлення актів довільної форми про передачу документів, що містять комерційну таємницю або є конфіденційними, для огляду, вивчення та їх повернення та які підписані посадовими особами контролюючого органу та уповноваженими особами суб'єктів господарювання, що перевіряються (у разі складання);

19) в акті (довідці) документальної перевірки зазначається інформація про проведення огляду виробничих, складських, торговельних та інших приміщень платника податків, що перевіряється, з відображенням результатів такого огляду у відповідному акті (у разі його проведення);

20) в акті (довідці) документальної перевірки відображається інформація про направлення запитів на проведення зустрічних звірок, запитів до інших органів державної влади, до страхових компаній та банківських установ, запитів до уповноважених органів іноземних країн тощо (у разі їх направлення). Також в акті (довідці) документальної перевірки відображається інформація, отримана на запити та результати проведення зустрічних звірок (у разі їх проведення);

21) в акті (довідці) документальної перевірки відображається інформація про проведені платником податків у ході здійснення перевірки інвентаризації його основних фондів, товарно-матеріальних цінностей, коштів, у тому числі зняття залишків товарно-матеріальних цінностей, готівки, а також інформація щодо інвентаризації документів, розрахунків (у разі її проведення);

22) в акті (довідці) документальної перевірки відображається інформація про складання протоколів про порушення митних правил у порядку, визначеному Митним кодексом України, або протоколів про інші адміністративні правопорушення (у разі їх складання під час проведення перевірок).

23) в акті (довідці) документальної перевірки відображається інформація щодо наявності контрольованих операцій та повноти їх відображення у поданій платником звітності;

5. Висновок акта (довідки) документальної перевірки складається таким чином:

1) зазначається опис виявлених перевіркою порушень законодавства України з питань державної митної справи, податкового, валютного та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, з посиланням на підпункти, пункти, статті законодавчих актів або загальний висновок щодо відсутності таких порушень;

2) інформація щодо виявлених порушень податкового та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, відображається у гривнях у розрізі податків та зборів, єдиного внеску з розбивкою за роками та податковими (звітними) періодами у межах періоду, що перевіряється. Виявлені порушення валютного законодавства відображаються у розрізі зовнішньоекономічних договорів (контрактів);

3) інформація щодо виявлених порушень законодавства України з питань державної митної справи відображається за видами порушень у розрізі видів митних платежів, у гривнях;

4) в акті документальної перевірки не допускається визначення виду і розміру штрафних (фінансових) санкцій за встановлені порушення;

5) відображається кількість складених примірників акта (довідки) документальної перевірки та відмітка про вручення (направлення) одного примірника посадовим особам платника податків або його законним представникам.

IV. Інформативні додатки до акта (довідки) документальної перевірки

1. Залежно від фінансово-господарської діяльності платника податків та результатів перевірки до інформативних додатків належать:

затверджений керівником (заступником керівника) контролюючого органу та підписаний начальником відділу (управління) працівника, що очолює перевірку, план перевірки платника податків (при проведенні перевірок з питань державної митної служби - програма перевірки, затверджена наказом контролюючого органу про призначення перевірки);

відомості або таблиці, в яких згруповані факти однотипних порушень та порушень, що повторюються;

розрахунок донарахованих сум митних платежів, відображених у національній валюті України в розрізі митних декларацій;

розрахунок податкового зобов'язання, зменшення (збільшення) суми бюджетного відшкодування, зменшення (збільшення) від'ємного значення об'єкта оподаткування податку на прибуток, або від'ємного значення суми податку на додану вартість та штрафних (фінансових) санкцій (штрафів) з наведенням в ньому дати та номера декларації (уточнюючого розрахунку) відповідного звітного періоду, щодо якого здійснюється розрахунок податкового зобов'язання, бюджетного відшкодування, від'ємних значень об'єктів оподаткування, а також іншої інформації, необхідної для визначення грошового зобов'язання (крім перевірок дотримання законодавства України з питань державної митної справи);

розрахунок донарахованих сум єдиного внеску та фінансових санкцій (штрафів та пені) з наведенням у ньому дати та номера звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску відповідного звітного періоду, щодо якого здійснюється розрахунок донарахованих сум єдиного внеску, а також іншої інформації, необхідної для визначення донарахованих сум єдиного внеску та фінансових санкцій;

пояснення, зауваження або заперечення посадових осіб платника податків або його законних представників щодо виявлених порушень або з інших питань, що виникли під час перевірки;

акт відмови керівника платника податків або його законних представників розписатися в посвідченні/направленні на право проведення перевірки;

акт відмови у допуску до проведення перевірки посадових осіб контролюючого органу;

акт про ненадання платникам податків документів (їх копій), пояснень, довідок, інформації тощо, які необхідні для проведення перевірки у визначений у запиті термін (у разі його складання), акт відмови від надання, або надання не в повному обсязі документів (їх копій), пояснень, довідок та інформації;

інші матеріали, що підтверджують наявність або відсутність фактів порушень законодавства України з питань державної митної справи податкового, валютного та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи;

матеріали зустрічних звірок, реєстри, в яких зазначається інформація про надіслані запити на їх проведення до інших контролюючих органів та отримані відповіді;

оригінали або завірені в установленому законодавством порядку копії документів, що підтверджують наявність або відсутність фактів порушень законодавства України з питань державної митної справи, податкового, валютного та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, у разі їх отримання;

опис отриманих копій документів;

дані про виконання зовнішньоекономічних договорів (контрактів) (експортних, імпортних, бартерних, з переробки давальницької сировини на території України та за її межами тощо);

акти контрольних обмірів обсягів будівельних, монтажних, ремонтних та інших робіт, контрольних запусків сировини і матеріалів у виробництво, контрольних аналізів сировини, матеріалів, готової продукції тощо;

акти обстеження виробничих, складських, торговельних та інших приміщень платника податків;

копії матеріалів (описи, відомості, протоколи) про результати проведеної платником податків інвентаризації основних фондів, товарно-матеріальних цінностей, коштів тощо;

документи, що підтверджують вилучення документів (їх копій), якщо вилучення мало місце, у випадках та в порядку, передбачених законом;

інші матеріали, що мають значення для прийняття податкового повідомлення-рішення (вимоги про сплату боргу (недоїмки) зі сплати єдиного внеску, а також рішень про застосування штрафних санкцій) та вжиття інших заходів за результатами перевірки.

2. Усі додатки, які складені у ході перевірки та містять інформацію про діяльність платника податку (крім додатків, що містять інформацію службового характеру, аналіз фінансово-господарської діяльності платника податків та про опрацювання встановлених ризикових операцій, матеріали зустрічних звірок), відомості або таблиці, в яких згруповані факти однотипних порушень та порушень, які повторюються, підписуються посадовими (службовими) особами контролюючого органу, які здійснили перевірку, та посадовими особами платника податків або його законними представниками та додаються до двох примірників акта (довідки) документальної перевірки.

При проведенні перевірок дотримання законодавства України з питань державної митної справи додатки, складені посадовими (службовими) особами контролюючого органу, які здійснили перевірку, підписуються зазначеними посадовими (службовими) особами та керівником платника податків або уповноваженою ним особою.

Додатки, що містять інформацію з обмеженим доступом, службового характеру, аналіз фінансово-господарської діяльності платника податків та опрацювання встановлених ризикових операцій, матеріали зустрічних звірок додаються лише до примірника акта (довідки) документальної перевірки, який залишається в контролюючому органі.

3. До акта (довідки) документальної позапланової перевірки, документальної невиїзної перевірки додаються інформативні додатки залежно від питань, що підлягали перевірці.

V. Підписання акта (довідки) документальної перевірки, порядок його (її) реєстрації та зберігання

1. До підписання акта (довідки) документальної перевірки враховуються пояснення (у разі наявності), надані посадовими особами платника податків або його законними представниками під час перевірки.

При виникненні спірних питань та наданні заперечень щодо встановлених порушень під час здійснення перевірки такі питання та заперечення виносяться на розгляд постійних комісій із розгляду спірних питань при відповідних контролюючих органах.

2. Акт (довідка) документальної перевірки складається у двох примірниках, підписується посадовими (службовими) особами контролюючого органу, які проводили перевірку, та реєструється в контролюючому органі протягом п'яти робочих днів з дня, що настає за днем закінчення установленого для проведення перевірки строку (для платників податків, які мають філії та/або застосовують консолідовану сплату та у випадках проведення документальних перевірок дотримання законодавства України з питань державної митної справи - протягом 10 робочих днів), з дотриманням визначених у пункті 5 розділу V цього Порядку вимог щодо реєстрації актів документальних перевірок.

При цьому строк складення акта (довідки) документальної перевірки не зараховується до строку проведення перевірки, встановленого Податковим та Митним кодексами, з урахуванням його продовження, зупинення, перенесення тощо.

3. Акт (довідка) документальної перевірки після його (її) реєстрації надається платнику податків або його законному представнику, який зобов'язаний його підписати.

У разі відмови посадових осіб платника податків або його законних представників від підписання акта (довідки) документальної перевірки посадовими (службовими) особами контролюючого органу складається відповідний акт, що засвідчує факт такої відмови, про що ставиться відмітка в акті (довідці) документальної перевірки.

Відмова платника податків або його законних представників від підписання акта документальної перевірки або отримання його примірника не звільняє платника податків від обов'язку сплатити визначені контролюючим органом за результатами перевірки грошові зобов'язання, основну суму, штрафні санкції та пеню зі сплати єдиного внеску.

При цьому в акті про відмову від підписання акта (довідки) документальної перевірки ставиться відмітка про ознайомлення (відмову від ознайомлення) посадових осіб платника податків або його законних представників зі змістом акта (довідки) документальної перевірки, а також про ознайомлення з наслідками такої відмови. Акт відмови від підписання акта (довідки) документальної перевірки в день його складання реєструється у окремому Спеціальному журналі реєстрації актів контролюючого органу у порядку, визначеному пунктом 5 розділу V цього Порядку.

Один примірник акта (довідки) документальної перевірки з відповідними додатками у день його підписання або відмови від підписання вручається (надсилається) платнику податків або його законному представнику.

У разі відмови платника податків або його законних представників від отримання примірника акта (довідки) документальної перевірки або неможливості його вручення та підписання у зв'язку з відсутністю платника податків або його законних представників за місцезнаходженням такий акт (довідка) надсилається платнику податків у порядку, визначеному статтею 58 глави 4 розділу II Податкового кодексу для надсилання (вручення) податкових повідомлень-рішень. У таких випадках контролюючим органом складається відповідний акт.

4. Особливості вручення та підписання актів (довідок) документальних перевірок дотримання законодавства з питань державної митної справи.

Один примірник акта (довідки) документальної перевірки після його реєстрації у контролюючому органі у порядку, визначеному пунктом 5 розділу V цього Порядку, протягом трьох робочих днів вручається для ознайомлення та підписання платнику податків або його законному представнику чи надсилається в порядку, встановленому статтею 58 глави 4 розділу II Податкового кодексу для надсилання (вручення) податкових повідомлень-рішень.

Платник податків або його законний представник протягом п'яти робочих днів з дня, що настає за днем отримання акта (довідки) документальної перевірки, зобов'язаний повернути контролюючому органу підписаний примірник акта (довідки).

У разі відмови платника податків або його законних представників від підписання акта (довідки) документальної перевірки або неповернення контролюючому органу у визначені абзацом третім цього пункту строки примірника акта (довідки) чи його повернення без підпису платника податків (його законних представників) посадовими особами контролюючого органу складається відповідний акт, що засвідчує такий факт.

При цьому в акті відмови від підписання акта (довідки) документальної перевірки ставиться відмітка про ознайомлення (відмову від ознайомлення) посадових осіб платника податків або його законних представників зі змістом акта (довідки) документальної перевірки, а також про ознайомлення з наслідками такої відмови. В акті щодо неповернення примірника акта (довідки) документальної перевірки або його повернення без підпису зазначається дата надіслання (вручення) примірника акта, термін його повернення (підписання), визначений абзацом другим цього пункту, та факт неповернення примірника акта (довідки) або його повернення без підпису. У разі надання пояснень, якими платник податків мотивує свою відмову від повернення або підписання акта (довідки) документальної перевірки, такі пояснення долучаються до зазначеного акта (довідки).

Акт відмови від підписання акта (довідки) документальної перевірки, а також акти про неповернення примірника акта (довідки) документальної перевірки або його (її) повернення без підпису в день його (її) складання реєструється в окремому єдиному Спеціальному журналі реєстрації актів контролюючого органу у порядку, визначеному пунктом 5 розділу V цього Порядку.

Другий примірник акта (довідки) документальної перевірки у день отримання підписаного (або з відмовою від підписання) примірника акта (довідки) вручається або надсилається платнику податків чи його законному представнику в порядку, встановленому статтею 58 глави 4 розділу II Податкового кодексу для надсилання (вручення) податкових повідомлень-рішень.

Відмова платника податків або його законних представників від підписання акта документальної перевірки або отримання його примірника не звільняє платника податків від обов'язку сплатити визначені контролюючим органом за результатами перевірки грошові зобов'язання.

5. Реєстрація актів (довідок) документальних перевірок здійснюється в єдиному Журналі реєстрації актів (довідок) перевірок, який ведеться в електронному вигляді структурним підрозділом, до функцій якого належить реєстрація вхідної та вихідної кореспонденції контролюючого органу.

При цьому в акті (довідці) документальної перевірки на першому аркуші у верхньому лівому куті зазначаються дата реєстрації акта (довідки) документальної перевірки та номер акта (довідки) документальної перевірки, який складається із порядкового номера з єдиного Журналу реєстрації актів (довідок) перевірок, коду структурного підрозділу, відповідального за проведення перевірки, коду за ЄДРПОУ платника податків.

Акти про відмову від підписання акта (довідки) документальної перевірки, про відмову посадових осіб платника податків або його законних представників від отримання примірника акта (довідки) документальної перевірки або неможливості його (її) вручення та підписання у зв'язку з відсутністю платника податків або його законних представників за місцезнаходженням та інші акти (крім актів та довідок документальних перевірок), складання яких передбачено цим Порядком, реєструються у єдиному Спеціальному журналі реєстрації актів. Ведення такого журналу та реєстрація в ньому актів здійснюються у порядку, передбаченому абзацами першим та другим пункту 5 розділу V цього Порядку.

6. У разі незгоди платника податків або його законних представників з висновками документальної перевірки чи фактами і даними, викладеними в акті (довідці) документальної перевірки, вони мають право подати свої заперечення до контролюючого органу за основним місцем обліку такого платника податків (при проведенні документальної перевірки дотримання законодавства з питань державної митної справи - до контролюючого органу, який проводив перевірку) протягом п'яти робочих днів з дня отримання акта (довідки) документальної перевірки, які у разі їх подання стануть невід'ємною частиною (додатком) до акта (довідки) документальної перевірки.

Такі заперечення розглядаються контролюючим органом протягом п'яти робочих днів, що настають за днем їх отримання (днем завершення документальної перевірки, проведеної у зв'язку з необхідністю з'ясування обставин, що не були досліджені під час перевірки та зазначені у запереченнях), та платнику податків надсилається відповідь у порядку, визначеному статтею 58 глави 4 розділу II Податкового кодексу для надсилання (вручення) податкових повідомлень-рішень. Заперечення можуть бути винесені на розгляд передбачених пунктом 1 розділу V цього Порядку постійних комісій при відповідних контролюючих органах.

Платник податку (його уповноважена особа та/або законний представник) має право брати участь у розгляді заперечень, про бажання платника податку взяти участь у розгляді заперечень робиться позначка у запереченнях. У разі якщо платник податку виявив бажання взяти участь у розгляді його заперечень до акта (довідки) документальної перевірки, контролюючий орган зобов'язаний повідомити такого платника податку про місце і час проведення розгляду. Таке повідомлення надсилається платнику податків у порядку, встановленому статтею 42 глави 1 розділу II Податкового кодексу, не пізніше наступного робочого дня з дня отримання від нього заперечень, але не пізніше ніж за два робочих дні до дня їх розгляду.

Участь керівника відповідного контролюючого органу (або уповноваженого ним представника) у розгляді заперечень платника податків до акта (довідки) документальної перевірки є обов'язковою.

За результатами розгляду заперечень складається висновок довільної форми, у якому зазначаються наведені в акті (довідці) документальної перевірки висновки, факти та дані, щодо яких надано заперечення платником податків, короткий зміст заперечень, наводиться обґрунтування позиції контролюючого органу стосовно кожного питання, порушеного в запереченнях, та підбиваються підсумки щодо обґрунтованості заперечень.

Висновок підписується посадовими (службовими) особами контролюючих органів, що проводили перевірку, їх безпосередніми керівниками, а також іншими посадовими (службовими) особами контролюючих органів, які були залучені до розгляду заперечень, та затверджується керівником контролюючого органу (заступником керівника) або особою, яка виконує його обов'язки.

Висновок у день його затвердження реєструється в Журналі реєстрації висновків, складених за результатами розгляду заперечень платника податків до акта (довідки) документальної перевірки (далі - Журнал реєстрації висновків) контролюючого органу, що ведеться в електронній формі структурним підрозділом, до функцій якого належить реєстрація вхідної та вихідної кореспонденції контролюючого органу. Номер висновку складається з порядкового номера у Журналі реєстрації висновків, номера акта (довідки) документальної перевірки та коду структурного підрозділу, відповідального за розгляд заперечень.

Зазначений висновок є складовою частиною (додатком) матеріалів документальної перевірки, які залишаються в контролюючому органі, та враховується керівником контролюючого органу (заступником керівника) або особою, яка виконує його обов'язки, при їх розгляді і прийнятті податкового повідомлення-рішення.

На підставі висновку складається обґрунтована письмова відповідь щодо результатів розгляду заперечень, яка підписується керівником контролюючого органу (заступником керівника) або особою, яка виконує його обов'язки, та надсилається платнику податків у порядку, встановленому абзацом другим цього пункту.

7. Один примірник акта (довідки) документальної перевірки та інших матеріалів перевірки після прийняття за ними відповідних рішень та вжиття інших передбачених законодавством заходів передається до структурного підрозділу контролюючого органу, у якому зберігається справа платника податків.

До примірника акта (довідки) документальної перевірки, що зберігається в контролюючому органі, додаються документи, що підтверджують факт поштового відправлення та вручення акта (довідки) документальної перевірки адресату.

Строк зберігання актів (довідок) та інших матеріалів документальних перевірок у контролюючих органах становить 5 років.

 

Директор Департаменту податкової,
митної політики та методології
бухгалтерського обліку

М. О. Чмерук

 

* * *

АНАЛІЗ ВПЛИВУ РЕГУЛЯТОРНОГО АКТА
до проекту наказу Міністерства фінансів України "Про затвердження Порядку оформлення результатів документальних перевірок дотримання законодавства України з питань державної митної справи, податкового, валютного та іншого законодавства платниками податків - юридичними особами та їх відокремленими підрозділами"

1. Визначення та аналіз проблеми, яку пропонується розв'язати шляхом державного регулювання

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 21 травня 2014 року N 160 "Про утворення Державної фіскальної служби" (далі - Постанова N 160) утворено Державну фіскальну службу України, реорганізувавши Міністерство доходів і зборів України шляхом перетворення.

У свою чергу Указом Президента України від 24 грудня 2012 року N 726/2012 "Про деякі заходи з оптимізації системи центральних органів виконавчої влади" утворено, зокрема, Міністерство доходів і зборів України шляхом реорганізації Державної митної служби України та Державної податкової служби України.

Порядок оформлення результатів документальних перевірок з питань дотримання податкового, валютного та іншого законодавства затверджено наказом Державної податкової адміністрації України від 22.12.2010 N 984 (далі - Порядок N 984), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 12 січня 2011 року за N 34/18772.

Порядок оформлення результатів проведення митними органами перевірок затверджено наказом Міністерства фінансів України від 21.03.2012 N 377 (далі - Порядок N 377), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25 квітня 2012 року за N 622/20935.

Отже, є необхідність приведення зазначених нормативно-правових актів у відповідність до змін, що відбулись у структурі органів виконавчої влади та законодавстві України, та встановлення єдиного порядку оформлення матеріалів документальних перевірок.

Викладена проблема стосується Держави, наповнення державного та місцевих бюджетів, а також платників податків.

Для врегулювання цієї проблеми необхідно скасувати Порядок N 984 та Порядок N 377 як такі, що не відповідають Постанові N 160 і втратили свою актуальність, та затвердити проект наказу Міністерства фінансів України "Про затвердження Порядку оформлення результатів документальних перевірок дотримання законодавства України з питань державної митної справи, податкового, валютного та іншого законодавства платниками податків - юридичними особами та їх відокремленими підрозділами" (далі - Проект).

Проект відповідає нормам Податкового кодексу України та Митного кодексу України (далі - Податковий кодекс, Митний кодекс), валютного та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на органи державної фіскальної служби, Положенню про Міністерство фінансів України, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року N 375 (далі - Постанова N 375), та Положенню про Державну фіскальну службу України, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 21 травня 2014 року N 236 (далі - Постанова N 236).

2. Визначення цілей державного регулювання

Проект розроблено з метою забезпечення єдиного порядку оформлення результатів документальних перевірок платників податків - юридичних осіб та їх відокремлених підрозділів відповідно до норм Податкового та Митного кодексів, валютного та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на органи державної фіскальної служби.

3. Визначення альтернативних способів досягнення зазначених цілей та аргументи щодо переваг обраного способу

Постановою N 375 визначено, що нормативно-правове регулювання у фінансовій, податковій сферах, бухгалтерського обліку тощо здійснюється Міністерством фінансів України.

Отже, на сьогодні іншого альтернативного способу для досягнення зазначеної мети немає.

4. Опис механізмів і заходів, які забезпечать розв'язання визначеної проблеми шляхом прийняття запропонованого регуляторного акта

Кодекс та Постанови N 160, N 375 і N 236 є обов'язковими до виконання посадовими особами органів державної фіскальної служби і мають вищу юридичну силу, ніж накази Державної податкової служби України та Міністерства фінансів України.

Механізмом досягнення цілей є затвердження Проекту та скасування положень, встановлених Порядком N 984 та Порядком N 377, що забезпечить виконання посадовими особами органів державної фіскальної служби норм Податкового та Митного кодексів, валютного та іншого законодавства щодо встановлення єдиного порядку оформлення матеріалів документальних перевірок, визначення структури та змісту акта (довідки) перевірки, переліку інформативних додатків до акта (довідки) документальної перевірки, порядку розгляду поданих платником податків заперечень до акта (довідки) документальної перевірки в органі державної фіскальної служби, облік результатів такого розгляду та врахування їх при прийнятті податкових повідомлень-рішень.

5. Обґрунтування можливостей досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта та оцінка можливості впровадження та виконання вимог регуляторного акта

Прийняття Проекту надасть змогу усунути окремі невідповідності між нормами Порядку N 984 і Порядку N 377, чинного законодавства, зокрема Податкового та Митного кодексів, валютного та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на органи державної фіскальної служби, та Постановами N 160, N 375 і N 236.

Крім того, затвердження Проекту сприятиме недопущенню працівниками органів державної фіскальної служби порушень норм Податкового та Митного кодексів, валютного та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на органи державної фіскальної служби, при оформленні матеріалів документальних перевірок та створить умови для виконання покладених на органи державної фіскальної служби завдань і функцій без додаткових витрат матеріальних ресурсів та часу на його впровадження та виконання.

Вплив зовнішніх факторів на реалізацію норм Проекту нормативно-правового акта не передбачається. Положення Проекту також є сприятливими для платників податків, оскільки надають змогу повною мірою реалізувати норми Податкового та Митного кодексів, валютного та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на органи державної фіскальної служби, щодо забезпечення прав платників податків.

6. Визначення очікуваних результатів прийняття запропонованого регуляторного акта

Вигоди

Витрати

Сфера інтересів держави

1. Створення чіткого та однозначного
розуміння/тлумачення норм Податкового та
Митного кодексів, валютного та іншого
законодавства як платниками податків, так і
посадовими особами органів державної
фіскальної служби
2. Уніфікація порядку оформлення акта (довідки)
перевірки результатів документальних перевірок
платників податків - юридичних осіб та їх
відокремлених підрозділів відповідно до норм
Податкового та Митного кодексів, валютного та
іншого законодавства
3. Унормування порядку оформлення результатів
документальних перевірок платників податків -
юридичних осіб та їх відокремлених підрозділів
відповідно до норм Податкового та Митного кодексів, валютного та іншого законодавства
4. Забезпечення доказової бази у разі
встановлення порушень законодавства з питань
державної митної справи, податкового,
валютного та іншого законодавства
5. Зменшення кількості випадків оскаржень
рішень органів ДФС

Додаткові витрати державного та місцевих бюджетів для впровадження і виконання норм цього регуляторного акта відсутні
 
 
 
Додаткові витрати державного та місцевих бюджетів для впровадження і виконання норм цього регуляторного акта відсутні
 
 
 
Додаткові витрати державного та місцевих бюджетів для впровадження і виконання норм цього регуляторного акта відсутні
 
 
Додаткові витрати державного та місцевих бюджетів для впровадження і виконання норм цього регуляторного акта відсутні
 
Додаткові витрати державного та місцевих бюджетів для впровадження і виконання норм цього регуляторного акта відсутні

Сфера інтересів платників податків

1. Узгодження інтересів бізнесу та держави, чітке
визначення прав та обов'язків посадових осіб
органів державної фіскальної служби та платників податків при реалізації матеріалів перевірок
2. Унормування порядку оформлення результатів
документальних перевірок платників податків -
юридичних осіб та їх відокремлених підрозділів
відповідно до норм Податкового та Митного кодексів, валютного та іншого законодавства

Витрати платників податків на впровадження та виконання норм цього регуляторного акта відсутні
 
 
Витрати платників податків на впровадження та виконання норм цього регуляторного акта відсутні

Норми регуляторного акта не впливатимуть на інтереси громадян

Затвердження Проекту не призведе до додаткових витрат бюджету на його впровадження.

7. Термін дії акта

Оскільки Проект розроблено з метою затвердження Порядку оформлення результатів документальних перевірок платників податків - юридичних осіб та їх відокремлених підрозділів відповідно до норм Податкового та Митного кодексів, валютного та іншого законодавства, який відповідатиме змінам, що відбулись у структурі органів виконавчої влади та законодавстві України, то він скасовує Порядок N 984 і Порядок N 377 і набирає чинності з дня офіційного опублікування.

При прийнятті регуляторного акта строк його чинності не визначається. Чинність регуляторного акта може бути припинена у зв'язку із змінами у законодавчих та нормативно-правових актах, що мають вищу юридичну силу та належать до сфери правового регулювання цього наказу.

8. Показники результативності акта

Прийняття Проекту дозволить встановити єдиний порядок оформлення результатів документальних перевірок платників податків - юридичних осіб та їх відокремлених підрозділів відповідно до норм Податкового та Митного кодексів, валютного та іншого законодавства, зменшить кількість непорозумінь та конфліктів між органами державної фіскальної служби і платниками податків внаслідок чіткого визначення прав та обов'язків при реалізації матеріалів перевірок.

Передбачено використання таких показників для визначення результативності регуляторного акта: порівняння кількості спірних питань у адміністративному або судовому порядку з порушення прав та обов'язків, а також відповідальності суб'єктів господарювання та органів державної фіскальної служби при здійсненні документальних перевірок з моменту введення в дію регуляторного акта з аналогічним періодом, що передував введенню в дію зазначеного акта.

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта у разі його прийняття

Базове відстеження результативності регуляторного акта здійснюється до дня набрання ним чинності шляхом збору пропозицій і зауважень до Проекту та їх аналізу.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта буде здійснено шляхом збору статистичної інформації не пізніше дворічного терміну після набрання чинності.

Періодичне відстеження результативності регуляторного акта буде здійснено з використанням наведених методів одержання результатів відстеження результативності через кожні три роки, починаючи від дня виконання заходів із повторного відстеження.

У разі виявлення неврегульованих та проблемних питань їх буде виправлено шляхом аналізу показників дії цього акта та внесено відповідні зміни.

 

В. о. Голови Державної фіскальної
служби України

М. В. Мокляк

Опрос