Идет загрузка документа (72 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об Учреждении бизнес-омбудсмена (неофициальный текст)

Субъект законодательной инициативы
Проект, Неофициальный текст от 24.04.2015

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про Установу бізнес-омбудсмена

Цей Закон визначає правові засади створення та організації діяльності Установи бізнес-омбудсмена, її напрями діяльності, а також принципи її взаємовідносин з державою, суб'єктами підприємництва, державними органами, органами місцевого самоврядування, а також суб'єктами господарювання, що перебувають у сфері їх управління.

Розділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Визначення основних термінів

1. У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:

1) Група сторін - сторони Меморандуму про взаєморозуміння для української антикорупційної ініціативи від 12 травня 2014 року (далі - "Меморандум"), а саме: Кабінет Міністрів України, Європейський банк реконструкції та розвитку, Організація економічного співробітництва та розвитку, Американська торгівельна палата в Україні, Європейська бізнес асоціація, Федерація роботодавців України, Торгово-промислова палата України та Український союз промисловців та підприємців, яким передбачено створення установи бізнес-омбудсмена;

2) дослідники - працівники Установи бізнес-омбудсмена, які безпосередньо залучені до розгляду скарг суб'єктів підприємництва;

3) недобросовісна поведінка у сфері господарювання - будь-які дії та/або бездіяльність органів державної влади та/або органів місцевого самоврядування, а також суб'єктів господарювання, що перебувають у сфері їх управління, що порушують права суб'єктів підприємництва;

4) міжнародні фінансові установи - сторони Меморандуму: Європейський банк реконструкції та розвитку, Організація економічного співробітництва та розвитку;

5) організовані представники бізнесу - сторони Меморандуму: Американська торгівельна палата в Україні, Європейська Бізнес Асоціація, Федерація роботодавців України, Торгово-промислова палата України, Український союз промисловців і підприємців;

6) суб'єкти господарювання, що належать до сфери управління органів державної влади або органів місцевого самоврядування - підприємства в Україні, утворені в установленому порядку державними органами, органами влади Автономної Республіки Крим чи органами місцевого самоврядування в Україні та уповноважені на отримання державних коштів, взяття за ними зобов'язань і здійснення платежів, у тому числі державні, казенні, комунальні підприємства в Україні, а також господарські товариства, у статутному капіталі яких державна або комунальна частка акцій (часток, паїв) перевищує 50 відсотків, їх дочірні підприємства, а також підприємства, господарські товариства, у статутному капіталі яких 50 і більше відсотків належить державним, у тому числі казенним, комунальним підприємствам та господарським товариствам, у статутному капіталі яких державна або комунальна частка акцій (часток, паїв) перевищує 50 відсотків, об'єднання таких підприємств (господарських товариств)), або підприємства, які іншим чином контролюються, прямо або опосередковано, органами державної влади та/або органами місцевого самоврядування;

7) Статут - установчий документ Установи, який встановлює права, обов'язки та відносини, які пов'язані із створенням, управлінням Установи, за винятком питань, що регулюються Регламентом;

8) Регламент - документ, який встановлює процедуру подання до Установи бізнес-омбудсмена скарг суб'єктів підприємництва, критерії, яким повинні відповідати скарги, порядок їх розгляду та опрацювання Установою, надання пропозицій та рекомендацій, а також порядок взаємодії Установи із суб'єктами підприємництва, процедура обрання бізнес-омбудсмена та його заступників;

9) Наглядова рада - орган, утворений Групою сторін відповідно до положень цього Закону, що здійснює контроль за діяльністю Установи бізнес-омбудсмена.

Стаття 2. Законодавство про Установу бізнес-омбудсмена

1. Законодавство про Установу бізнес-омбудсмена (далі - Установа) складається з цього Закону, інших законів та нормативно-правових актів.

2. Дія цього Закону не поширюється на бізнес-омбудсмена, його заступників та працівників Установи у разі здійснення ними цивільно-правових відносин приватного характеру, що не пов'язані із діяльністю Установи.

Стаття 3. Мета діяльності Установи

1. Метою діяльності Установи є:

сприяння прозорості діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування та суб'єктів, що належать до сфер їх управління, а також їх посадових і службових осіб;

сприяння суб'єктам підприємництва у захисті їхнього права на підприємницьку діяльність;

сприяння попередженню корупційних діянь та/або інших порушень законних інтересів суб'єктів підприємництва.

Стаття 4. Основні принципи діяльності Установи

1. Основними принципами діяльності Установи є:

верховенство права;

повага та дотримання прав і свобод людини і громадянина;

законність;

безсторонність та справедливість;

незалежність Установи;

політична нейтральність і позапартійність;

взаємодія з державними органами, органами місцевого самоврядування, суб'єктами господарювання, громадськими об'єднаннями та іншими учасниками господарсько-правових відносин.

Стаття 5. Статус Установи

1. Установа - це недержавна неприбуткова організація, яка сприяє захисту суб'єктів підприємництва при реалізації ними конституційного права на здійснення підприємницької діяльності, а також захисту від корупції та недобросовісної поведінки у сфері господарювання.

2. Установа самостійно організовує свою діяльність відповідно до цього Закону та інших актів законодавства України.

3. Установа є юридичною особою, має самостійний баланс, укладає договори, може відкривати рахунки у банках, мати печатку, штампи і бланк із своїм найменуванням.

4. Державна реєстрація Установи здійснюється у порядку, визначеному Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців".

Стаття 6. Статут Установи

1. Статут Установи повинен містити:

найменування Установи;

відомості про джерела фінансування Установи;

порядок внесення змін до статуту;

порядок прийняття на роботу та звільнення працівників Установи;

порядок визначення та затвердження структури, штатного розпису, трудових обов'язків працівників Установи;

порядок та строки, подання на затвердження Наглядовій раді стратегії та пріоритетів діяльності Установи;

порядок подання Наглядовій раді звітів щодо діяльності Установи;

порядок делегування бізнес-омбудсменом своїх повноважень заступникам бізнес-омбудсмена та працівникам Секретаріату.

2. Статут публікується на офіційному веб-сайті Установи в мережі Інтернет.

Розділ II
НАГЛЯДОВА РАДА, ПОРЯДОК ЇЇ УТВОРЕННЯ, ПОРЯДОК ПРИЗНАЧЕННЯ НА ПОСАДУ ТА ЗВІЛЬНЕННЯ З ПОСАДИ БІЗНЕС-ОМБУДСМЕНА ТА ЙОГО ЗАСТУПНИКІВ

Стаття 7. Порядок утворення та повноваження Наглядової ради

1. Наглядова рада створюється Групою сторін.

2. Наглядова рада здійснює загальний нагляд за діяльністю Установи.

3. Наглядова рада складається з уповноважених представників Групи сторін, які утворюють блоки, а саме:

блок 1 - Кабінет Міністрів України;

блок 2 - міжнародні фінансові установи;

блок 3 - організовані представники бізнесу.

До складу блоків 2 і 3 можуть входити нові члени, якщо Група сторін дасть згоду на їх приєднання до Меморандуму. Порядок прийняття нових членів визначається Регламентом.

Призначення та припинення повноважень представника блоку 1 здійснюється шляхом прийняття рішення Кабінетом Міністрів України.

4. Кожен блок, крім блоку 1, ухвалює рішення простою більшістю голосів його членів, крім блоку 1. Процедура прийняття рішень у блоці 1 визначається ним самостійно.

5. Рішення Наглядової ради приймаються шляхом голосування блоками. Кожен блок у Наглядовій раді має один голос. Рішення Наглядової ради оформлюються протоколом.

Наглядова рада ухвалює рішення більшістю голосів (двома з трьох блоків), крім випадків, визначених у цьому Законі.

Рішення щодо обрання бізнес-омбудсмена та кожного з його заступників ухвалюються одноголосно Наглядовою радою.

6. Наглядова рада ухвалює рішення з питань утворення та забезпечення діяльності Установи, в тому числі:

обрання та звільнення бізнес-омбудсмена та його заступників;

затвердження Статуту та Регламенту Установи, а також внесення змін до них;

ухвалення бюджету, загальної стратегії та пріоритетів діяльності Установи відповідно до Меморандуму та цього Закону;

інші питання, визначені в цьому Законі.

7. Повноваження, визначені частиною шостою цієї статті, відносяться до виключної компетенції Наглядової ради.

Стаття 8. Обрання та звільнення бізнес-омбудсмена та його заступників

1. Бізнес-омбудсмен та кожен з його заступників обираються Наглядовою радою одноголосно.

2. Процедура відбору кандидатів на посаду Бізнес-омбудсмена та його заступників визначається у Регламенті.

Стаття 9. Вимоги до кандидатів на посади бізнес-омбудсмена та його заступників

1. Бізнес-омбудсменом або заступником бізнес-омбудсмена може бути громадянин України, іноземець або особа без громадянства, що має бездоганну ділову репутацію, високі моральні якості, повну вищу економічну або юридичну освіту, глибокі знання господарських, суспільних та владних проблем в Україні та відповідає критеріям, визначеним Наглядовою радою.

2. Бізнес-омбудсменом та його заступником не можуть бути особи, визнані судом недієздатними, особи, які мають не зняту судимість за вчинені злочини, у тому числі за кордоном, особи, які є або були протягом останніх п'яти років державними службовцями в Україні відповідно до Закону України "Про державну службу" або обіймали в Україні посади в органах державної влади, органах місцевого самоврядування або суб'єктах господарювання, що належать до сфери їх управління.

Стаття 10. Обмеження, які застосовуються до посад бізнес-омбудсмена та його заступників

1. Бізнес-омбудсмен та заступники бізнес-омбудсмена не можуть займати в Україні будь-які виборні посади, або обіймати інші посади в органах державної влади та органах місцевого самоврядування, виконувати іншу оплачувану чи неоплачувану роботу в цих органах, або суб'єктах господарювання, що входять до сфери їх управління, а також будь-яких інших суб'єктах господарювання, що займаються підприємницькою діяльністю в Україні, за винятком дорадчої діяльності в якості консультанта на громадських засадах, пов'язану із їх основною діяльністю. Вони не можуть брати фінансової або іншої інвестиційної участі в підприємствах, установах, організаціях, незалежно від форми власності, які створені на території України, або провадять підприємницьку діяльність на її території.

2. Жодне обмеження або заборона, передбачені цим Законом, не стосується викладацької та/або наукової діяльності Бізнес-омбудсмена та його заступників. Бізнес-омбудсмен та заступники бізнес-омбудсмена не можуть бути членами будь-якої політичної партії в Україні, а також провадити діяльність, яка суперечить принципу безстороннього виконання їх обов'язків.

Стаття 11. Припинення повноважень бізнес-омбудсмена та його заступників

1. Підставами припинення повноважень бізнес-омбудсмена та його заступників є:

складення ними своїх повноважень;

смерті бізнес-омбудсмена або заступника бізнес-омбудсмена, відповідно;

набрання законної сили рішенням суду про визнання особи, яка обіймає відповідну посаду, безвісно відсутньою або про оголошення її померлою;

набрання законної сили обвинувальним вироком суду, щодо особи, яка обіймає відповідну посаду;

порушення вимог щодо несумісності діяльності, визначених у статті 9 та 10 цього Закону.

Припинення повноважень бізнес-омбудсмена та його заступників на підставі абзацу шостого цієї частини цієї статті здійснюється шляхом ухвалення Наглядовою Радою рішення про їх звільнення.

2. Припинення повноважень бізнес-омбудсмена не може бути причиною припинення повноважень його заступників.

3. Припинення повноважень заступника бізнес-омбудсмена не може бути причиною припинення повноважень бізнес-омбудсмена чи іншого заступника бізнес-омбудсмена.

Розділ III
ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ УСТАНОВИ ТА ЇЇ ПОВНОВАЖЕННЯ

Стаття 12. Склад Установи

1. До складу Установи входять:

бізнес-омбудсмен;

два заступники бізнес-омбудсмена;

працівники, яких Установа може відповідно до її потреб наймати на роботу та звільняти з роботи згідно із законодавством України, Регламентом та Статутом Установи (далі - Секретаріат).

Стаття 13. Функції бізнес-омбудсмена та його заступників

1. Бізнес-омбудсмен здійснює такі функції:

очолює Установу та пропонує стратегію, пріоритети діяльності Установи на затвердження Наглядовій раді відповідно до Статуту Регламенту Установи, Меморандуму та цього Закону;

приймає рішення щодо виконання завдань та реалізації функцій Установи відповідно до цього Закону, Статуту та Регламенту Установи;

представляє Установу в відносинах з Наглядовою радою та будь-якими третіми особами;

звітує Наглядовій раді про роботу Установи відповідно до цього Закону, Статуту та Регламенту Установи;

приймає рішення щодо залучення на контрактній основі експертів, вчених, фахівців, в тому числі зокрема іноземних, для виконання покладених на Установу завдань;

приймає рішення щодо розгляду скарг відповідно до Регламенту Установи;

здійснює контроль за роботою заступників бізнес-омбудсмена та Секретаріату Установи;

делегує свої повноваження заступникам бізнес-омбудсмена та працівникам Секретаріату відповідно до Статуту та Регламенту Установи;

здійснює інші функції, передбачені Статутом і Регламентом для Установи.

2. Заступники бізнес-омбудсмена підзвітні бізнес-омбудсмену. Заступники бізнес-омбудсмена мають повноваження, покладені на них або делеговані їм бізнес-омбудсменом відповідно до Статуту та Регламенту Установи.

Стаття 14. Права бізнес-омбудсмена

1. Бізнес-омбудсмен має право:

першочергового прийому Президентом України, Головою Верховної ради України, Прем'єр-міністром України, головами Конституційного суду України, Верховного суду України та вищих спеціалізованих судів України, Генеральним прокурором України, керівниками інших державних органів, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян, підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності;

брати участь у засіданнях державних органів з питань, що належать до повноважень Установи;

бути присутнім на засіданнях судів усіх інстанцій, у тому числі на закритих судових засіданнях, за умови згоди суб'єкта права, в інтересах якого судовий розгляд оголошено закритим.

2. Бізнес омбудсмену можуть надаватися інші права, передбачені законом.

3. За рішенням бізнес-омбудсмена, його заступникам можуть бути делеговані права, визначені у цій статті без права їх подальшого делегування.

Стаття 15. Обов'язки бізнес-омбудсмена, його заступників та працівників Секретаріату

1. Бізнес-омбудсмен, його заступники та працівники Секретаріату зобов'язані додержуватися Конституції України і законів України, інших нормативно-правових актів, законних прав людини і громадянина, забезпечувати виконання покладених на них функцій та повною мірою використовувати надані їм права.

2. Бізнес-омбудсмен, його заступники та працівники Секретаріату зобов'язані зберігати усю інформацію з обмеженим доступом, які стають відомі їм у зв'язку з роботою в Установі. Це зобов'язання діє під час та після припинення їх роботи в Установі.

У разі неправомірного розголошення таких відомостей бізнес-омбудсмен, його заступники та працівники Секретаріату несуть відповідальність у встановленому законодавством порядку.

3. Бізнес-омбудсмен, його заступники та працівники Секретаріату є відповідальними перед Наглядовою радою.

Стаття 16. Завдання Установи

1. Основними завданнями Установи є:

прийняття та розгляд відповідно до Регламенту Установи скарг від суб'єктів підприємництва та інших питань, що ініційовані бізнес-омбудсменом стосовно дій або бездіяльності, включаючи рішення органів державної влади та органів місцевого самоврядування, суб'єктів підприємництва, що належать до сфери їх управління, а також їх посадових і службових осіб щодо недобросовісної поведінки у сфері підприємництва;

надання органам державної влади та органам місцевого самоврядування, суб'єктам господарювання, що належать до сфери їх управління, рекомендацій щодо забезпечення формування, реалізації та внесення змін до відповідних сфер державної політики.

Стаття 17. Функції Установи

1. Установа здійснює такі функції:

розглядає скарги суб'єктів підприємництва щодо випадків недобросовісної поведінки у сфері господарювання відповідно до критеріїв та порядку встановленого в Регламенті;

розглядає питання, що ініційовані бізнес-омбудсменом стосовно недобросовісної поведінки у сфері господарювання відповідно до критеріїв та порядку встановленого в Регламенті;

звертається із запитами до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та/або суб'єктів підприємництва стосовно вжиття заходів щодо реалізації рекомендацій Установи;

опрацьовує та систематизує інформацію, що зібрана Установою самостійно, або відповідно до законодавства на її запит іншими установами чи організаціями або органами державної влади чи місцевого самоврядування незалежно від форми власності, щодо питань та скарг, які нею вивчаються чи розглядаються;

публікує в засобах масової інформації та/або на веб-сайті Установи в мережі Інтернет періодичні звіти про свою діяльність, зокрема без обмежень - результати розгляду скарг і окремих питань щодо недобросовісної поведінки у сфері господарювання та/або інших порушень законних інтересів суб'єктів підприємництва;

подає, згідно із Статутом та Регламентом Установи, звіти Наглядовій раді;

виконує інші завдання, визначені законом.

Стаття 18. Права Установи

1. Установа має право:

подавати запити та отримувати, від органів державної влади, органів місцевого самоврядування та суб'єктів господарювання, що займаються підприємництвом у строк, визначений бізнес-омбудсменом, або шляхом проведення особистих співбесід з відповідними посадовими особами, інформацію, документи та інші відомості, необхідні або корисні для опрацювання скарг і справ та вирішення питань, що їх стосуються, у тому числі "інформації з обмеженим доступом" в розумінні Закону України "Про інформацію";

проводити співбесіди із: скаржником, державним службовцем чи іншим працівником органів державної влади та органів місцевого самоврядування, а також представниками та працівниками суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління органів державної влади або місцевого самоврядування, та/або іншою особою, яка, може надати інформацію, що необхідна, або корисна для опрацювання скарг і питань, ініційованих бізнес-омбудсменом, а також вирішення інших питань, що їх стосуються;

доводити до відома відповідних органів державної влади або органів місцевого самоврядування інформацію про випадки, які можуть свідчити про недобросовісну поведінку у сфері господарювання, а якщо в Установи є підстави вважати, що така поведінка мала місце, - подавати звернення про її додаткове вивчення, включаючи вжиття заходів з метою усунення порушень та притягнення винних осіб до відповідальності відповідно до закону;

отримувати від відповідних органів державної влади або органів місцевого самоврядування відповіді в письмовій формі з детальним поясненням щодо стану розгляду та вжитих заходів з метою вирішення питань, порушених у зверненні Установи;

доводити випадки, коли в Установи є достатні підстави вважати, що недобросовісна поведінка у сфері господарювання могла мати місце, до відома відповідних органів державної влади або органів місцевого самоврядування та рекомендувати їм провести додатковий розгляд та, якщо факт недобросовісної поведінки у сфері господарювання буде підтверджений в ході такого додаткового розгляду, рекомендувати їм вжити відповідні заходи з метою виправлення, попередження або вирішення недобросовісної поведінки у сфері господарювання, що розглядається;

залучати посадових осіб органів державної влади та органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності до розгляду питань, що належать до їх повноважень;

подавати Президентові України, Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України та іншим органам державної влади та місцевого самоврядування пропозиції щодо кандидатур експертів для формування робочих груп з метою підготовки проектів нормативно-правових актів щодо поліпшення умов провадження підприємницької діяльності та боротьби з корупцією;

подавати Президентові України, Верховній Раді України, Кабінетові Міністрів України та іншим органам державної влади та місцевого самоврядування пропозиції, рекомендації та звіти про свою діяльність щодо шляхів усунення системних причин порушення законних інтересів суб'єктів підприємництва;

оприлюднювати інформацію про випадки недобросовісної поведінки у сфері господарювання, зокрема вчинення корупційних діянь та/або інших порушень з боку органів державної влади або органів місцевого самоврядування, а також суб'єктів господарювання, що належать до сфери їх управління, у формі щорічних звітів, що містять інформацію про скарги та справи, які розглядалися Установою, зокрема висновки Установи щодо них, у разі потреби спосіб реагування відповідних органів державної влади або органів місцевого самоврядування на звернення, а також про виконання рекомендацій Установи;

оприлюднювати інформацію про взаємодію з Президентом України, Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України та іншими органами державної влади, органами місцевого самоврядування, а також у разі потреби про участь Установи в підготовці проектів нормативно-правових актів та інших ініціативах, метою яких є поліпшення умов провадження підприємницької діяльності та боротьби з корупцією;

проводити експертизи проектів законів України, інших нормативно-правових актів, які регулюють відносини між органами державної влади та суб'єктами підприємництва;

звертатися до органів державної влади та органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, які у випадках та в порядку, встановленому Конституцією та законами України, мають право скасовувати або зупиняти дію актів інших органів державної влади та місцевого самоврядування, їх посадових осіб, з поданнями про скасування або зупинення дії нормативних актів та актів індивідуальної дії, що перешкоджають розвитку підприємництва або прийняті з порушенням установлених законом вимог;

залучати на контрактній основі експертів, вчених, фахівців, зокрема іноземних, для виконання поставленої мети та покладених на неї завдань.

Стаття 19. Секретаріат Установи

1. Секретаріат створюється для забезпечення роботи Установи. Визначення та затвердження структури, штатного розкладу, повноважень працівників, та інших питань щодо функціонування Секретаріату здійснює бізнес-омбудсмен відповідно до цього Закону, Регламенту та Статуту Установи. Бізнес-омбудсмен несе відповідальність перед Наглядовою радою за роботу та персональний склад Установи.

2. Працівники Секретаріату повинні дотримуватися та відповідати вимогам, передбаченими частиною першою статті 9 (за винятком виду попередньої освіти, який буде визначатися бізнес-омбудсменом для кожної окремої посади) та статті 10 цього Закону.

Стаття 20. Розгляд скарг в Установі

1. Суб'єкти підприємництва, звертаються до Установи з обґрунтованими скаргами щодо випадків та фактів, які мають ознаки недобросовісної поведінки у сфері господарювання.

2. Бізнес-омбудсмен, виходячи з критеріїв відповідності скарг і питань встановленим у Регламенті Установи вимогам, з урахуванням стратегії та порядку пріоритетності завдань Установи, приймає рішення щодо того, які скарги та питання розглядатимуться Установою.

3. Процедура щодо критеріїв відповідності скарг встановленим вимогам, порядок їх прийняття та відбору для розгляду, а також правила розгляду скарг і питань, визначається у Регламенті.

4. Регламент публікується на офіційному веб-сайті Установи в мережі Інтернет.

Стаття 21. Проведення експертизи нормативно-правових актів

1. Установа може проводити за власною ініціативою експертизу проектів нормативно-правових актів з питань регулювання діяльності суб'єктів підприємництва.

2. Протягом 5 робочих днів з моменту отримання запиту Установи органи державної влади та органи місцевого самоврядування надсилають на експертизу проекти нормативно-правових актів та інформацію щодо обґрунтування їх прийняття.

3. Установа проводить експертизу протягом не більш як 20 робочих днів з дати отримання проекту нормативно-правового акта.

4. У разі неможливості узгодження рекомендацій Установи та органу, відповідального за розробку відповідного законодавства, рішення щодо включення будь-яких таких зауважень Установи приймає орган, до повноважень якого належить прийняття відповідного нормативно-правового акта.

Стаття 22. Особливості публікування звітів Установи

1. Установа у своїй діяльності збирає, опрацьовує та систематизує інформацію щодо скарг і питань про випадки недобросовісної поведінки у сфері підприємництва, поданих до Установи та розглянутих нею, вимог про проведення розгляду, що подаються нею до органів державної влади та органів місцевого самоврядування, та проведення таких розглядів органами державної влади та органами місцевого самоврядування.

2. Установа публікує щорічні звіти з вищезазначених питань після їх схвалення Наглядовою радою.

Стаття 23. Порядок фінансування діяльності Установи

1. Фінансове та матеріально-технічне забезпечення діяльності Установи здійснюється відповідно до рішень Групи сторін.

2. Матеріально-технічне фінансування Установи може провадиться за рахунок Державного бюджету України та, у цьому разі, щорічно передбачається в ньому окремим бюджетним призначенням.

3. Жодні надходження в іноземній валюті на користь Установи або платежі в іноземній валюті, що здійснюються Установою на користь, бізнес-омбудсмена, його заступників та персонального складу Установи не підлягають обов'язковому продажу чи конвертації в національну валюту.

Розділ IV
ГАРАНТІЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ УСТАНОВИ

Стаття 24. Гарантії незалежності Установи

1. Незалежність Установи від впливу чи втручання у його діяльність гарантується:

1) спеціальним статусом Установи;

2) прозорістю її діяльності;

3) в інший спосіб, визначений цим Законом.

Стаття 25. Обов'язок співпраці з Установою

1. Установа незалежна від державних органів та органів місцевого самоврядування, їм не підзвітна і не підконтрольна.

2. Забороняється втручання або інше ускладнення з боку державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, їхніх посадових і службових осіб, політичних партій, громадських об'єднань, інших осіб в діяльність Установи з виконання покладених на неї обов'язків.

3. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, об'єднання громадян, суб'єкти господарювання, установи, організації незалежно від форми власності, посадові, службові та інші особи, до яких звернулась Установа, зобов'язані співпрацювати з нею і надавати необхідну своєчасну допомогу, зокрема:

забезпечувати доступ до інформації чи відомостей, у тому числі всієї інформації та відомостей, що містять інформацію з обмеженим доступом в розумінні Закону України "Про інформацію";

надавати інформацію і пояснення, стосовно фактичної та правової підстави своїх дій, рішень.

Стаття 26. Правовий захист бізнес-омбудсмена, його заступників та працівників Секретаріату

1. Бізнес-омбудсмену, його заступникам, дослідникам гарантується недоторканність на весь строк їх перебування на посаді. Бізнес-омбудсмен, його заступники та дослідники без одноголосної згоди Наглядової ради не можуть бути притягнуті до кримінальної відповідальності, затримані чи заарештовані.

2. Обшук, затримання бізнес-омбудсмена, будь-якого з його заступників чи дослідника Установи чи огляд їх особистих речей і багажу, транспорту, жилого чи службового приміщення, а також порушення таємниці листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції та застосування інших заходів, що відповідно до закону обмежують права і свободи людини, допускаються лише у разі, коли Наглядовою радою заздалегідь одноголосно надано згоду на притягнення їх до кримінальної відповідальності.

3. Після припинення повноважень бізнес-омбудсмена, будь-якого з його заступників чи дослідника на особу поширюється недоторканість в частині розгляду справ з питань їх діяльності в Установі.

4. Зняття недоторканості і притягнення до відповідальності у цьому випадку можливо виключно за попереднім одноголосним рішенням Наглядової ради.

5. За винятком випадків передбачених у цьому Законі, Кримінальному процесуальному кодексі України, бізнес-омбудсмен, будь-який з його заступників, дослідники та працівники Секретаріату не зобов'язані, під час їх роботи в Установі, так і у будь-який момент після звільнення, давати пояснення або іншим чином розголошувати відомості, отримані по відношенню до або у зв'язку із отриманими та розглянутими Установою скаргами, питаннями, що перебувають у її провадженні або розгляд яких вже завершений та іншої інформації, яка стала їм відома у зв'язку з їх роботою в Установі.

Розділ VI
ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Установити, що бізнес-омбудсмен та його заступники, призначені Кабінетом Міністрів України до набрання чинності цим Законом вважаються призначеними відповідно до цього Закону. На зазначених осіб поширюється дія цього Закону.

3. Скарги, подані на розгляд Раді бізнес-омбудсмена до набрання чинності цим Законом, передаються до Установи бізнес-омбудсмена після її державної реєстрації і розглядаються відповідно до цього Закону.

4. Для здійснення першої державної реєстрації Установи бізнес-омбудсмена бізнес-омбудсмен або уповноважена ним особа подає державному реєстратору за місцем знаходження Установи бізнес-омбудсмена замість копії рішення Наглядової ради Установи про призначення бізнес-омбудсмена копію рішення Кабінету Міністрів України про призначення бізнес-омбудсмена.

5. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1) у Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122):

статтю 2123 після частини четвертої доповнити новою частиною такого змісту:

"Неправомірна відмова в наданні інформації, несвоєчасне або неповне надання інформації, надання інформації, що не відповідає дійсності, у відповідь на запит Установи бізнес-омбудсмена відповідно до Закону України "Про Установу бізнес-омбудсмена" - тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від двадцяти п'яти до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.";

абзац шістдесят сьомий пункту 1 частини першої статті 255 після цифр "18513" доповнити словами та цифрами "2123 у частині, що стосується порушення права Установи бізнес-омбудсмена на отримання інформації";

2) у Кримінальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 25 - 26, ст. 131):

назву розділу Розділу XV Особливої частини викласти у такій редакції:

"ЗЛОЧИНИ ПРОТИ АВТОРИТЕТУ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ, ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ, ОБ'ЄДНАНЬ ГРОМАДЯН, А ТАКОЖ УСТАНОВИ БІЗНЕС-ОМБУДСМЕНА";

у статті 344:

назву викласти у такій редакції:

"Стаття 344. Втручання у діяльність державного діяча, а також бізнес-омбудсмена, його заступників та працівників, які працюють в Установі бізнес омбудсмена";

абзац перший частини першої після слів "Голову Державного комітету телебачення і радіомовлення України" доповнити словами ", а також бізнес-омбудсмена, його заступників та дослідників, які працюють в Установі бізнес-омбудсмена";

3) доповнити Закон України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 31 - 32, ст. 263 із наступними змінами) статтею 242 такого змісту:

"Стаття 242. Особливості державної реєстрації Установи бізнес-омбудсмена.

1. Державна реєстрація Установи бізнес-омбудсмена здійснюється у триденний строк після подання реєстратору відповідної заяви.

2. Для здійснення державної реєстрації Установи бізнес-омбудсмена бізнес-омбудсмен або уповноважена ним особа подає державному реєстратору за місцем знаходження Установи бізнес-омбудсмена:

заповнену реєстраційну картку на здійснення державної реєстрації юридичної особи;

два примірники Статуту (у разі подання електронних документів - один примірник);

засвідчену копію рішення Наглядової ради Установи про призначення бізнес-омбудсмена.

За здійснення державної реєстрації Установи бізнес-омбудсмена реєстраційний збір не справляється.

3. Державний реєстратор не пізніше наступного робочого дня після отримання належних документів вносить запис про здійснення державної реєстрації Установи бізнес-омбудсмена як юридичної особи та повідомляє про це органи статистики, доходів і зборів, Пенсійного фонду України.

Не пізніше наступного робочого дня після отримання державним реєстратором від органів статистики, доходів і зборів, Пенсійного фонду України даних про взяття на облік юридичної особи державний реєстратор оформляє та видає (надсилає поштовим відправленням з описом вкладення) бізнес-омбудсмену виписку з Єдиного державного реєстру.

4. Державному реєстратору забороняється вимагати документи для проведення державної реєстрації Установи бізнес-омбудсмена, не визначені частиною другою цієї статті.";

4) статтю 4 Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., N 2 - 3, ст. 11, із наступними змінами) доповнити новою частиною такого змісту:

"5. Не є платниками єдиного внеску Установа бізнес-омбудсмена, яка створена у відповідності до Закону України "Про Установу бізнес-омбудсмена";

5) у частині другій статті 7 Закону України "Про Кабінет Міністрів України" (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., N 13, ст. 222) після слів "що має на меті одержання прибутку" доповнити словами "крім наглядової ради Установи бізнес-омбудсмена";

6) частину шосту статті 42 Закону України "Про зайнятість населення" (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., N 24, ст. 243; 2014 р., N 20 - 21, ст. 712, N 24, ст. 886, N 37 - 38, ст. 2004) після пункту 11 доповнити пунктом 111 такого змісту:

"111) іноземців або осіб без громадянства, яких призначено бізнес-омбудсменом або його заступником відповідно до Закону України "Про Установу бізнес-омбудсмена".".

6. Кабінету Міністрів України:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

 

* * *

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про Установу бізнес-омбудсмена"

1. Обґрунтування необхідності прийняття постанови

Проект Закону України "Про Установу бізнес-омбудсмена" (далі - проект акта) підготовлено з метою впровадження зобов'язань Меморандуму про взаєморозуміння щодо підтримання української антикорупційної ініціативи від 12 травня 2014 року (надалі - Меморандум). Меморандум підписаний Кабінетом Міністрів України, Європейським банком реконструкції та розвитку, Організацією економічного співробітництва та розвитку, Американською торгівельною палатою в Україні, Європейською Бізнес Асоціацією, Федерацією роботодавців України, Торгово-промисловою палатою України та Українським союзом промисловців і підприємців.

Зобов'язанням 2 Меморандуму визначено необхідність створення установи бізнес-омбудсмена з метою сприяння прозорості діяльності органів державної влади, а також суб'єктів господарювання, що перебувають у сфері їх управління, попередження недобросовісної (нечесної) поведінки суб'єктів господарювання, що займаються підприємництвом в Україні.

Проект акта розроблений Мінекономрозвитку на виконання пункту 4 постанови Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2014 р. N 691 "Про утворення Ради бізнес-омбудсмена".

2. Мета і шляхи її досягнення

Article I. Метою розробки проекту акта є запровадження на законодавчому рівні в Україні інституту бізнес-омбудсмена в якості посередника, незалежної, третьої особи, що сприяє суб'єктам підприємництва у захисті їх права на підприємницьку діяльність.

Проектом акта визначаються правові засади створення та організації діяльності Установи бізнес-омбудсмена, напрями її діяльності, а також принципи її взаємовідносин з державою, державними органами, органами місцевого самоврядування, суб'єктами господарювання, що перебувають у сфері їх управління, а також суб'єктами підприємництва.

3. Правові аспекти

Правовими підставами розроблення проекту акта є Меморандум та постанова Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2014 р. N 691 "Про утворення Ради бізнес-омбудсмена".

Нормативно-правові акти, що діють у цій сфері суспільних відносин: Цивільний кодекс України, Господарський кодекс України, Кодекс України про адміністративні правопорушення, Кримінальний кодекс України, Закон України "Про господарські товариства", Закон України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців".

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Фінансове та матеріально-технічне забезпечення діяльності Установи здійснюватиметься за домовленістю Групи сторін.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект акта потребує погодження Міністерства фінансів України, Міністерства юстиції України, Міністерства соціальної політики та Державної фіскальної служби.

6. Регіональний аспект

Проект акта не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

61. Запобігання дискримінації

У проекті акта відсутні положення, які містять ознаки дискримінації. Громадська антидискримінаційна експертиза не проводилась.

7. Запобігання корупції

Проект акта не містить правил і процедур, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Проект акта не потребує проведення консультацій з громадськістю.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект акта не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Листом від 30.03.2015 N 1934/0/20-15 Державна регуляторна служба України надала роз'яснення, що проект Закону містить норму регуляторного характеру. А саме, частиною третьою статті 25 проекту Закону передбачено, що органи державної влади та органи місцевого самоврядування, об'єднання громадян, суб'єкти господарювання, установи, організації незалежно від форми власності, посадові, службові та інші особи, до яких звернулась Установа, зобов'язані співпрацювати з нею і надавати необхідну своєчасну допомогу, зокрема: забезпечувати доступ до інформації чи відомостей, у тому числі всієї інформації та відомостей, що містять інформацію з обмеженим доступом в розумінні Закону України "Про інформацію", а також надавати інформацію і пояснення, стосовно фактичної та правової підстави своїх дій, рішень.

101. Вплив реалізації акта на ринок праці

Відсутній вплив реалізації акта на ринок праці.

11. Прогноз результатів

З прийняттям даного проекту акта підвищиться ефективність боротьби з корупцією, створяться поліпшені умови для здійснення в Україні підприємницької діяльності шляхом медіації та моніторингу Установою бізнес-омбудсмена виконання органами виконавчої влади заходів щодо протидії порушенням законних прав суб'єктів підприємців.

 

Міністр економічного
розвитку і торгівлі України

А. Абромавичус

"___" ____________ 2015 р.

 

 

* * *

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
до проекту Закону України "Про Установу бізнес-омбудсмена"

1. Проблема, яку передбачається розв'язати шляхом державного регулювання

Як відомо, корупція завдає шкоди підприємницькій активності та від неї потерпає економіка країни в цілому. Сучасна держава має використовувати різноманітні методи боротьби та вжити усіх можливих заходів, спрямованих на попередження корупційних діянь та/або інших порушень законних інтересів суб'єктів господарювання. Це доцільно робити як шляхом використання поширених та традиційних форм боротьби з корупцією, так і шляхом запровадження нових підходів та організаційних форм.

Ефективність боротьби з корупцією залежить від сприйняття дій влади громадськістю, а також від рівня участі та сприяння громадськості діям влади на усіх етапах такої боротьби.

При цьому держава має залучати до боротьби з корупцією представників різних інститутів громадянського суспільства та міжнародних організацій, передбачивши певні гарантії їх незалежності та неупередженості.

Тому Мінекономрозвитку, з метою сприяння прозорості діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування та суб'єктів, що належать до сфер їх управління, а також їх посадових і службових осіб, попередження недобросовісної (нечесної) поведінки з їх боку щодо суб'єктів підприємництва, підготовлено проект Закону України "Про Установу бізнес-омбудсмена" (далі - проект Закону).

Проект підготовлено також з метою реалізації положень Меморандуму про взаєморозуміння щодо підтримання української антикорупційної ініціативи від 12 травня 2014 року (далі - Меморандум), підписаний Кабінетом Міністрів України, Європейським банком реконструкції та розвитку, Організацією економічного співробітництва та розвитку, Американською торгівельною палатою в Україні, Європейською Бізнес Асоціацією, Федерацією роботодавців України, Торгово-промисловою палатою України та Українським союзом промисловців і підприємців.

Меморандумом визначено необхідність створення установи бізнес-омбудсмена з метою сприяння прозорості діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування та суб'єктів, що належать до сфер їх управління, а також їх посадових і службових осіб, попередження недобросовісної (нечесної) поведінки з їх боку щодо суб'єктів господарювання.

Установа бізнес-омбудсмена, як інституційний механізм в якості посередника, незалежної, третьої особи, сприятиме суб'єктам господарювання у захисті їхнього права на підприємницьку діяльність.

2. Цілі державного регулювання

Цілями, на досягнення яких спрямований зазначений проект Закону, є створення умов для поліпшення здійснення підприємницької діяльності через медіацію та моніторинг Установою бізнес-омбудсмена дій та/або бездіяльності суб'єктів владних повноважень з метою протидії порушення ними прав підприємців.

Основною метою даного проекту Закону є створення Установи бізнес-омбудсмена, як інституту, який покликаний сприяти усуненню проявів недобросовісної поведінки суб'єктів владних повноважень стосовно суб'єктів підприємництва. Мету пропонується реалізувати шляхом виконання таких основних завдань:

- прийняття та розгляд відповідно до Регламенту Установи скарг від суб'єктів господарювання та інших питань, що ініційовані бізнес-омбудсменом стосовно дій або бездіяльності, включаючи рішення органів державної влади та органів місцевого самоврядування, суб'єктів господарювання, що належать до сфери їх управління, а також їх посадових і службових осіб щодо недобросовісної поведінки у сфері підприємництва;

- надання органам державної влади та органам місцевого самоврядування, суб'єктам господарювання, що належать до сфери їх управління, рекомендацій щодо забезпечення формування, реалізації та внесення змін до відповідних сфер державної політики.

В Установі бізнес-омбудсмена передбачено функціонування наглядової ради, яка є її керівним і контролюючим органом та складатиметься з уповноважених представників групи сторін, які підписали Меморандум. Наглядова рада, в складі якої будуть представники держави, міжнародних організацій та громадського сектору, покликана забезпечити незалежність цього інституту та запобігти втручанню в її діяльність будь-кого.

Таким чином, запровадження діяльності Установи бізнес-омбудсмена сприятиме відкритості та ефективності ринків, визначеності відповідних законів, зокрема їх неупередженому, послідовному і справедливому застосуванню.

3. Визначення альтернативних способів досягнення зазначених цілей та аргументи щодо переваги обраного способу

Під час розробки проекту Закону було розглянуто такі альтернативні способи досягнення визначених цілей:

Залишення існуючої на даний час ситуації без змін

У разі залишення ситуації без змін неможливе досягнення визначених цілей. Як показує практика, існуючі підходи до вирішення проблеми не виконують поставлених завдань. Подальший розвиток підприємницької діяльності потребує удосконалення законодавства з метою поліпшення умов ведення бізнесу, захисту інтересів підприємців та попередження корупційних діянь.

Прийняття даного регуляторного акта.

Положення проекту Закону відповідають потребам у вирішенні визначеної проблеми та принципам державної регуляторної політики. У ньому чітко визначені правові засади створення та організації діяльності Установи бізнес-омбудсмена, її напрями діяльності, а також принципи її взаємовідносин з державою, суб'єктами підприємництва, державними органами, органами місцевого самоврядування, а також суб'єктами господарювання, що перебувають у сфері їх управління.

Прийняття даного проекту Закону забезпечить поступове досягнення встановлених цілей, починаючи з дня набуття ним чинності, та дозволить належним чином сприяти покращенню бізнес-клімату в Україні.

Тому прийняття проекту Закону є одним із можливих та необхідних варіантів сприяння розвитку підприємництва на сучасному етапі функціонування української економіки.

4. Механізми та заходи, що пропонуються для розв'язання проблеми

Article II. Метою розробки проекту акта є запровадження на законодавчому рівні в Україні інституту бізнес-омбудсмена в якості посередника, незалежної, третьої особи, що сприяє суб'єктам господарювання у захисті їх права на підприємницьку діяльність.

Проектом акта визначаються правові засади створення та організації діяльності Установи бізнес-омбудсмена, напрями її діяльності, а також принципи її взаємовідносин з державою, державними органами, органами місцевого самоврядування, суб'єктами господарювання, що перебувають у сфері їх управління, а також іншими суб'єктами господарювання.

Для розв'язання зазначених проблем та досягнення поставлених цілей Установа бізнес-омбудсмена потребує надання їй певних регуляторних повноважень, пов'язаних з доступом до інформації. Безперешкодне отримання відповідної інформації надасть можливість Установі бізнес-омбудсмена виконувати свої функції та завдання, направлені на розгляд скарг суб'єктів господарювання.

5. Можливість досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Вплив зовнішніх факторів на дію регуляторного акта

На дію Закону, та у більш широкому розумінні, на бізнес-клімат в цілому, впливатимуть певні політико-правові, економічні та соціальні зовнішні фактори, які залежно від ситуації можуть мати як позитивні, так і негативні наслідки.

Однак, можливі наслідки дії зовнішніх факторів не створюють непереборних ризиків для реалізації Закону.

Необхідність додаткових ресурсів держави та суб'єктів господарювання на виконання регуляторного акта можна оцінити як невисоку. Реалізація Закону не потребуватиме витрачання додаткових ресурсів від громадян.

Державний нагляд та контроль за додержанням вимог акта

Додержання вимог даного акта в разі його прийняття не потребує запровадження державного нагляду та контролю.

Крім того, до складу Наглядової ради Установи бізнес-омбудсмена буде входити уповноважений представник від Кабінету Міністрів України.

6. Очікувані результати прийняття акта

Очікувані результати прийняття Закону викладено на основі оцінки якісних результатів, оскільки кількісна оцінка наведених показників є наслідком впливу багатьох факторів, які є складно прогнозованими (див. попередній розділ).

Об'єкт впливу

Витрати

Вигоди

Громадяни

1. Відсутні

1. Підвищення рівня захисту прав громадян, які вирішили зайнятися підприємницькою діяльністю.

Держава

1. Матеріально-технічне фінансування Установи може провадиться за рахунок Державного бюджету України та, у цьому разі, щорічно передбачається в ньому окремим бюджетним призначенням

1. Покращення бізнес-клімату в цілому та сприяння розвитку підприємництва;
2. Підвищення іміджу України як держави, яка застосовує різні інституційні механізми щодо боротьби з корупцією та/або іншими порушеннями законних прав підприємців.

Суб'єкти господарювання

1. Незначні витрати, які пов'язані з наданням інформації та пояснень Установі

1. Посилення захисту прав суб'єктів господарювання, а саме шляхом розгляду їх скарг незалежним від держави інститутом на дії та/або бездіяльність відповідних суб'єктів владних повноважень щодо порушення ними законних прав підприємців

7. Строк дії регуляторного акта

Строк дії Закону не обмежується у часі, оскільки відносини щодо сприяння прозорості діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування та суб'єктів, що належать до сфер їх управління, а також їх посадових і службових осіб, а також сприяння суб'єктам господарювання у захисті їхнього права на підприємницьку діяльність та попередженню корупційних діянь та/або інших порушень їх законних інтересів, які пропонується ним врегулювати, мають перманентний характер.

8. Показники результативності акта

Для визначення результативності регуляторного акта пропонується використовувати такі показники:

1. Цільова група, тобто кількість суб'єктів господарювання, діяльність яких підпадатиме під дію акта

Дія акта поширюватиметься на всіх суб'єктів господарювання.

2. Кількість суб'єктів господарювання, на яких поширюватиметься дія Закону

Станом на 01.03.2015 в ЄДРПОУ зареєстровано (без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і м. Севастополя) понад 787626 суб'єктів господарювання (суб'єкти господарювання, які враховані за організаційними формами, наведені нижче в таблиці1).

Таблиця щодо кількість суб'єктів економіки за організаційними формами, які враховані при визначенні показників результативності акта1

(станом на 1 березня 2015 року)

1.

Фермерське господарство

43260

2.

Приватне підприємство

202094

3.

Іноземне підприємство

679

4.

Підприємство громадського об'єднання (релігійної організації, профспілки)

3247

5.

Підприємство споживчої кооперації

1280

6.

Акціонерні товариства

15872

7.

Товариство з обмеженою відповідальністю

458882

8.

Товариство з додатковою відповідальністю

1315

9.

Повне товариство

1340

10.

Командитне товариство

386

11.

Кооперативи

24496

12.

Корпорація

564

13.

Консорціум

65

14.

Концерн

195

15.

Споживче товариство

4340

16.

Інші об'єднання юридичних осіб

761

17.

Товарна біржа

586

18.

Кредитна спілка

1089

19.

Недержавний пенсійний фонд

72

20.

Інші організаційні форми

27103

3. Розмір грошових витрат суб'єктів господарювання, пов'язаних з виконанням вимог запропонованого акта

Необхідність додаткових ресурсів держави та суб'єктів господарювання на виконання регуляторного акта можна оцінити як невисоку. Реалізація Закону не потребуватиме витрачання додаткових ресурсів від громадян.

4. Рівень поінформованості суб'єктів господарювання стосовно основних положень Закону

Суб'єкти господарювання будуть поінформовані щодо положень проекту акта, оскільки повідомлення про оприлюднення, проект акта та аналіз регуляторного впливу акта розміщено на офіційному веб-сайті Мінекономрозвитку (www.me.gov.ua) в розділі "Обговорення проектів документів" та урядовому сайті "Громадянське суспільство і влада" (http://civic.kmu.gov.ua) в розділі "Консультації з громадськістю".

Після прийняття акта його буде офіційно опубліковано згідно з вимогами діючого законодавства.

5. Індекс інвестиційної привабливості України, що проводиться Європейською Бізнес Асоціацією

Буде використовуватись середня арифметична оцінка п'яти аспектів інвестиційного клімату за 5-бальною системою.

6. Показники України у глобальному Індексі сприйняття корупції у відповідному році (Corruption Perceptions Index) від Transparency International Україна

Буде відстежуватись кількість балів, достатня для того, щоб покинути т. зв. зону "корупційної ганьби" у вищезазначеному рейтингу.

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акта

Базове відстеження результативності проекту Закону здійснюється до дня набрання ним чинності.

Повторне відстеження результативності Закону здійснюватиметься через рік після набрання ним чинності шляхом порівняння показників базового та повторного відстеження.

Періодичне відстеження результативності Закону здійснюватиметься раз на кожні три роки, починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності шляхом порівняння показників повторного та періодичного відстеження.

Методи проведення відстеження результативності - статистичний та соціологічний.

Для участі в опитуванні щодо розміру коштів і часу, що витрачаються суб'єктами господарювання, пов'язаними з виконанням вимог частини третьої статті 25 проекту Закону, будуть залучені суб'єкти господарювання, які надаватимуть на запит відповідну інформацію і пояснення. У запиті до таких суб'єктів Установа бізнес-омбудсмена має висловити прохання про надання відповіді щодо розміру коштів і часу, що витрачається ними на підготовку відповідної інформації та надання пояснення.

Таким чином, прийняття проекту Закону буде сприяти забезпеченню прозорості діяльності органів державної влади, а також суб'єктів господарювання, що перебувають у сфері їх управління, попередженню недобросовісної (нечесної) поведінки з їх боку до суб'єктів підприємництва.

Строк виконання заходів - 30 робочих днів.

 

Міністр економічного
розвитку і торгівлі України

А. Абромавичус

"___" ____________ 2015 р.

 

Опрос