Идет загрузка документа (37 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования законодательства в сфере государственного надзора (контроля) (неофициальный текст)

Субъект законодательной инициативы
Проект, Неофициальный текст от 22.04.2015

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення законодавства у сфері державного нагляду (контролю)

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122 із наступними змінами):

1) абзац шостий частини першої статті 16621 після слів "центрального органу виконавчої влади" доповнити словами "або державного колегіального органу";

2) у назві та абзаці першому частини першої статті 18845 слова "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері розвитку підприємництва" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, який реалізує державну політику з питань нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності";

3) у пункті 1 частини першої статті 255:

абзац "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері розвитку підприємництва, державної регуляторної політики, державної політики у сфері ліцензування, дозвільної системи (статті 16610, 16612, 16621, 18838, 18845)" викласти в такій редакції:

"центрального органу виконавчої влади, який реалізує державну регуляторну політику, політику з питань нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, ліцензування та дозвільної системи у сфері господарської діяльності та дерегуляції господарської діяльності (статті 16610, 16612, 16621, 18838, 18845)";

2. У Кодексі адміністративного судочинства України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005 р., N 35 - 36 і N 37, ст. 446 із наступними змінами):

пункт 3 частини другої статті 18 виключити;

статтю 1836 виключити.

3. У Законі України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2007 р., N 29, ст. 389 із наступними змінами):

1) доповнити статтю 1 після абзацу третього новим абзацом четвертим такого змісту:

"інтегрована автоматизована система державного нагляду (контролю) - єдина автоматизована система збирання, накопичення та систематизації відомостей щодо заходів державного нагляду (контролю), яка призначена для узагальнення та оприлюднення інформації про заходи державного нагляду (контролю), координації роботи органів державного нагляду (контролю) щодо проведення комплексних заходів державного нагляду (контролю), моніторингу ефективності та законності здійснення заходів державного нагляду (контролю);".

У зв'язку з цим абзаци четвертий - сьомий вважати відповідно абзацами п'ятим - восьмим;

2) абзаци другий, третій, п'ятий і шостий частини другої статті 4 виключити;

3) доповнити Закон новою статтею 41 такого змісту:

"Стаття 41. Інтегрована автоматизована система державного нагляду (контролю)

1. Інтегровану автоматизовану систему державного нагляду (контролю) створено з метою забезпечення суб'єктів господарювання та органів виконавчої влади загальнодоступною достовірною інформацією щодо заходів державного нагляду (контролю).

2. В Інтегрованій автоматизованій системі державного нагляду (контролю) містяться такі відомості:

для юридичних осіб - найменування, ідентифікаційний код, місцезнаходження, види діяльності; ступінь ризику від здійснення суб'єктом господарювання господарської діяльності;

для фізичних осіб - підприємців - прізвище, ім'я та по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків, або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний орган доходів і зборів та мають відмітку в паспорті), місце проживання, види діяльності; ступінь ризику від здійснення суб'єктом господарювання господарської діяльності;

найменування органів державного нагляду (контролю);

назви сфер господарської діяльності, у яких здійснюється державний нагляд (контроль);

перелік нормативно-правових актів, дотримання яких перевіряється під час здійснення заходів державного нагляду (контролю) з посиланням на офіційні сторінки відповідних органів державного нагляду (контролю) у мережі Інтернет;

річні плани проведення заходів державного нагляду (контролю) та план проведення комплексних заходів державного нагляду (контролю);

про накази (рішення) про здійснення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю) у сферах господарської діяльності;

про посвідчення (направлення) на проведення заходів державного нагляду (контролю) із зазначенням інформації, визначеної частиною третьою статті 7 цього Закону;

про акти, приписи, розпорядження, інші розпорядчі документи щодо усунення порушень, виявлених під час проведення заходів державного нагляду (контролю);

звіти про виконання річних та комплексного плану проведення заходів державного нагляду (контролю) за попередній рік.

3. Інтегрована автоматизована система державного нагляду (контролю) ведеться на електронних носіях відповідно до державних стандартів, що забезпечують його сумісність і взаємодію з іншими інформаційними системами та мережами, що складають інформаційний ресурс держави.

4. Відомості, що містяться в інтегрованій автоматизованій системі державного нагляду (контролю), є відкритими і загальнодоступними, за винятком відомостей з обмеженим доступом, визначених законом.

5. Відомості, внесені до інтегрованої автоматизованої системи державного нагляду (контролю), захищаються відповідно до вимог законодавства у сфері захисту інформації.

6. Створення та функціонування інтегрованої автоматизованої системи державного нагляду (контролю) забезпечує центральний орган виконавчої влади, який реалізує державну політику з питань нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, який є її держателем.

7. Адміністратором інтегрованої автоматизованої системи державного нагляду (контролю) є державне підприємство, що належить до сфери управління центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, який здійснює заходи з адміністрування та програмного супроводження інтегрованої автоматизованої системи державного нагляду (контролю), відповідає за збереження даних інтегрованої автоматизованої системи державного нагляду (контролю), захищає їх від несанкціонованого доступу та руйнування.";

4) у статті 5:

частину першу викласти в такій редакції:

"1. Планові заходи державного нагляду (контролю) здійснюються органом державного нагляду (контролю) відповідно до річного плану.

Плановим періодом вважається рік, який обчислюється з 1 січня по 31 грудня планового року.

Плани здійснення заходів державного нагляду (контролю) на наступний плановий період повинні містити конкретні календарні дати початку кожного планового заходу державного нагляду (контролю) та строки їх здійснення.

Протягом планового періоду проведення більш як одного планового заходу державного нагляду (контролю) щодо одного суб'єкта господарювання одним і тим самим органом державного нагляду (контролю) не допускається.

Внесення одного й того самого суб'єкта господарювання до планів державного нагляду (контролю) різних органів державного нагляду (контролю) є підставою для проведення щодо такого суб'єкта господарювання комплексного планового заходу державного нагляду (контролю).

Органи державного нагляду (контролю) щороку визначають перелік суб'єктів господарювання, які підлягають плановим заходам державного нагляду (контролю) у плановому періоді та не пізніше 15 жовтня року, що передує плановому забезпечують внесення відомостей про таких суб'єктів господарювання до інтегрованої автоматизованої системи державного нагляду (контролю) для автоматичного виявлення нею суб'єктів господарювання, які підлягають комплексним плановим заходам державного нагляду (контролю).

Проект плану комплексних планових заходів державного нагляду (контролю) формується автоматично інтегрованою автоматизованою системою державного нагляду (контролю).

У разі необхідності внесення змін до сформованого проекту плану комплексних планових заходів державного нагляду (контролю) щодо узгоджених між органами державного нагляду (контролю) інших дат початку та строків проведення комплексних планових заходів державного нагляду (контролю), органи державного нагляду (контролю) звертаються письмово до центрального органу виконавчої влади, який реалізує державну політику з питань нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності з відповідними пропозиціями не пізніше 1 листопада року, що передує плановому, який вносить такі зміни до інтегрованої автоматизованої системи державного нагляду (контролю).

Узгоджений план комплексних планових заходів державного нагляду (контролю) на відповідний плановий період для всіх органів державного нагляду (контролю) затверджує центральний орган виконавчої влади, який реалізує державну політику з питань нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті та вносить відомості до інтегрованої автоматизованої системи державного нагляду (контролю) до 15 листопада року, що передує плановому.

Річні плани проведення планових заходів державного нагляду (контролю) на відповідний плановий період, з урахуванням узгоджених дат початку та строків проведення, визначених в плані комплексних планових заходів державного нагляду (контролю) затверджують органи державного нагляду (контролю), оприлюднюють на своїх офіційних веб-сайтах та вносять відомості до інтегрованої автоматизованої системи державного нагляду (контролю) до 1 грудня року, що передує плановому.

Проведення комплексних планових заходів державного нагляду (контролю) здійснюються в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.";

частину третю викласти в такій редакції:

"Щороку до 1 квітня органи державного нагляду (контролю) готують звіти про виконання річних планів проведення заходів державного нагляду (контролю) за попередній рік, оприлюднюють на власних офіційних веб-сайтах та вносять відомості до інтегрованої автоматизованої системи державного нагляду (контролю).";

5) у частині першій статті 6:

в абзаці четвертому слова "планових заходів органом" замінити словами "попереднього заходу";

після абзацу четвертого доповнити новим абзацом п'ятим такого змісту:

"отримання органом державного нагляду (контролю), який ініціював призупинення виробництва (виготовлення) або реалізації продукції, виконання робіт, надання послуг суб'єктом господарювання, повідомлення про усунення цим суб'єктом господарювання усіх встановлених судом порушень;".

У зв'язку з цим абзаци п'ятий - дев'ятий уважати відповідно абзацами шостим - десятим;

абзац шостий викласти в такій редакції:

"обґрунтоване звернення фізичної особи (фізичних осіб) із посиланням на нормативно-правові акти, порушення яких завдало шкоди їх правам, законним інтересам, життю та здоров'ю, а також навколишньому природному середовищу та безпеці держави з додаванням документів чи їх копій, що підтверджують такі порушення (за наявністю). Позаплановий захід у такому разі здійснюється тільки за наявності згоди центрального органу виконавчої влади або державного колегіального органу на його проведення;";

6) у статті 7:

у частині сьомій слова ", а у випадках, передбачених законом, також звертається в порядку та строки, установлені законом, до адміністративного суду з позовом щодо підтвердження обґрунтованості вжиття до суб'єкта господарювання заходів реагування, передбачених відповідним розпорядчим документом" виключити;

частину десяту виключити;

7) статтю 8 доповнити новими частинами третьою і четвертою такого змісту:

"3. Органи державного нагляду (контролю) зобов'язані оприлюднювати на власних офіційних веб-сайтах нормативно-правові акти, дотримання яких перевіряється під час проведення заходів державного нагляду (контролю). Здійснення заходів державного нагляду (контролю) без оприлюднення нормативно-правових актів, дотримання яких перевіряється під час здійснення заходів державного нагляду (контролю), забороняється.

4. Органи державного нагляду (контролю) зобов'язані оприлюднювати на власних офіційних веб-сайтах та вносити до інтегрованої автоматизованої системи державного нагляду (контролю) відомості про здійснені заходи державного нагляду (контролю).

Органи державного нагляду (контролю) забезпечують достовірність відомостей унесених до інтегрованої автоматизованої системи державного нагляду (контролю).";

8) статтю 91 після абзацу п'ятого доповнити новим абзацом шостим такого змісту:

"забезпечення функціонування інтегрованої автоматизованої системи державного нагляду (контролю);".

У зв'язку з цим абзаци шостий - тринадцятий уважати відповідно абзацами сьомим - чотирнадцятим;

9) у тексті Закону слова "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері розвитку підприємництва" у всіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, який реалізує державну політику з питань нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" у відповідному відмінку.

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України:

протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом;

протягом року з дня набрання чинності цим Законом забезпечити створення та введення в дію інтегрованої автоматизованої системи державного нагляду (контролю).

3. До створення та введення в дію інтегрованої автоматизованої системи державного нагляду (контролю) положення Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності щодо проведення комплексних планових заходів державного нагляду (контролю) органами державного нагляду (контролю) не застосовуються.

 

Голова Верховної Ради
України

 

 

* * *

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення законодавства у сфері державного нагляду (контролю)"

1. Обґрунтування необхідності прийняття Закону України

Законом України від 22 липня 2014 року N 1600-VII "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обмеження втручання у діяльність суб'єктів господарювання" (далі - Закон N 1600) закріплено на законодавчому рівні заборону щодо зайвого втручання посадових осіб контролюючих органів у діяльність суб'єктів господарювання при проведенні заходів нагляду (контролю), що сприятиме поліпшенню умов для ведення господарської діяльності, ефективності використання виробничого потенціалу, зменшенню адміністративного тиску на суб'єктів господарювання.

Водночас, окремі положення Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" (далі - Закон про контроль) не узгоджуються між собою, зокрема:

- статтею 5 Закону про контроль встановлена заборона контролюючим органам проводити протягом одного року більш як один плановий захід державного нагляду (контролю) щодо одного суб'єкта господарювання. Водночас, не вилучено норму щодо квартальних планів державного нагляду (контролю) суб'єктів господарювання;

- відсутнє уточнення, яке саме звернення фізичної особи про порушення суб'єктом господарювання її прав вважається обґрунтованим (стаття 6 Закону про контроль);

- необхідне уточнення органу виконавчої влади, що відповідатиме за реалізацію державної політики у сфері державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності (повноваження якого визначаються статтею 91 Закону про контроль).

У зв'язку з цим та на виконання доручень Прем'єр-міністра України від 19.08.2014 N 30744/1/1-14 до листа Президента України від 13.08.2014 N 1-1/662 та від 18.09.2014 N 30744/3/1-14 щодо врегулювання вищевказаних питань, а також необхідності розміщення на офіційних веб-сайтах контролюючих органів нормативно-правових актів, дотримання яких перевіряється під час здійснення заходів державного нагляду (контролю), та створення Інтегрованої автоматизованої системи державного нагляду (контролю) з інформацією про всі проведені перевірки суб'єктів господарювання Мінекономрозвитку розроблено проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення законодавства у сфері державного нагляду (контролю)" (далі - проект Закону).

2. Мета і шляхи її досягнення

Проект Закону спрямований на узгодження окремих норм Закону про контроль. Також, законопроектом запроваджено необхідність розміщення на офіційних веб-сайтах контролюючих органів нормативно-правових актів, дотримання яких перевіряється під час здійснення заходів державного нагляду (контролю), та створення Інтегрованої автоматизованої системи державного нагляду (контролю) з інформацією про всі проведені перевірки суб'єктів господарювання. Запровадження цих положень сприятиме підвищенню рівня захисту бізнесу.

3. Правові аспекти

Правовими підставами для розроблення проекту Закону є:

Кодекс України про адміністративні правопорушення;

Закон України від 22 липня 2014 року N 1600-VII "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обмеження втручання у діяльність суб'єктів господарювання";

Закон України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності".

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація проекту Закону потребує витрат з державного бюджету в частині створення та забезпечення функціонування Інтегрованої автоматизованої системи державного нагляду (контролю).

5. Позиція заінтересованих органів

Проект Закону України потребує погодження з Міністерством фінансів України, Міністерством юстиції України, Державною регуляторною службою України.

6. Регіональний аспект

Проект Закону не стосується питань розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

61. Запобігання дискримінації

У проекті Закону відсутні положення, які містять ознаки дискримінації. Громадська антидискримінаційна експертиза не проводилася.

7. Запобігання корупції

У проекті Закону відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Проект Закону розміщено на офіційному сайті Мінекономрозвитку з метою оприлюднення та отримання пропозицій.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект Закону не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект Закону має на меті впорядкування нормативно-правового поля у сфері державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності.

Це сприятиме захисту від зайвого втручання посадових осіб контролюючих органів у діяльність суб'єктів господарювання при проведенні заходів державного нагляду (контролю), що у свою чергу поліпшить умови для ведення господарської діяльності, підвищить ефективність використання виробничого потенціалу, зменшить адміністративний тиск на суб'єктів господарювання.

101. Вплив реалізації акта на ринок праці

Реалізація проекту Закону не впливає на ринок праці.

11. Прогноз результатів

Реалізація проекту Закону сприятиме усуненню неузгодженостей окремих норм Закону про контроль та сприятиме підвищенню рівня захисту бізнесу.

 

Виконувач обов'язків
Міністра економічного
розвитку і торгівлі України

М. Нефьодов

"___" ____________ 20__ р.

 

 

* * *

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
до проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення законодавства у сфері державного нагляду (контролю)"

1. Проблема, яку передбачається розв'язати шляхом державного регулювання

Проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення законодавства у сфері державного нагляду (контролю)" розроблено з метою усунення неузгодженостей окремих норм Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" (далі - Закон про контроль), які виникли з набранням чинності Законом України від 22 липня 2014 року N 1600-VII "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обмеження втручання у діяльність суб'єктів господарювання" (далі - Закон N 1600).

У зв'язку з прийняттям Закону N 1600 виникли в Законі про контроль наступні неузгодженості:

- статтею 5 Закону про контроль встановлена заборона контролюючим органам проводити протягом одного року більш як один плановий захід державного нагляду (контролю) щодо одного суб'єкта господарювання. Водночас, не вилучено норму щодо квартальних планів державного нагляду (контролю) суб'єктів господарювання;

- відсутнє уточнення, яке саме звернення фізичної особи про порушення суб'єктом господарювання її прав вважається обґрунтованим (стаття 6 Закону про контроль);

- необхідно уточнити орган виконавчої влади, що відповідатиме за реалізацію державної політики у сфері державного нагляду (контрою) у сфері господарської діяльності (повноваження якого визначені статтею 91 Закону про контроль);

- необхідно врегулювати питання щодо розміщення на офіційних веб-сайтах контролюючих органів нормативно-правових актів, дотримання яких перевіряється під час здійснення заходів державного нагляду (контролю), та створення інтегрованої автоматизованої системи державного нагляду (контролю) з інформацією про всі проведені перевірки суб'єктів господарювання.

Враховуючи вищенаведене, пропонується внести відповідні зміни до Закону про контроль.

2. Цілі державного регулювання

Ціллю державного регулювання є усунення неузгодженостей у Законі про контроль та сприяння підвищенню рівня захисту бізнесу.

Регуляторний акт спрямований на забезпечення реалізації Закону N 1600, метою якого є захист від зайвого втручання посадових осіб контролюючих органів у діяльність суб'єктів господарювання при проведенні заходів нагляду (контролю), що у свою чергу поліпшить умови для ведення господарської діяльності, підвищить ефективність використання виробничого потенціалу, зменшить адміністративний тиск на суб'єктів господарювання.

3. Визначення альтернативних способів досягнення зазначених цілей та аргументи щодо переваги обраного способу

Досягнути мети регуляторного акта можливо шляхом внесення змін до Закону про контроль.

В якості альтернативи до запропонованого регулювання можливо розглянути так званий "статус-кво", тобто збереження чинного регулювання зазначених питань. Проте норми Закону N 1600 не зможуть бути повністю реалізовані та не будуть досягнуті цілі спрощення умов для ведення господарської діяльності.

Єдиним способом вирішити вищезазначені проблемні питання є прийняття Закону України щодо вдосконалення проведення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності.

4. Механізм, який застосовується для розв'язання проблеми, і відповідні заходи

Розв'язання проблемних питань відбувається у спосіб розробки проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення законодавства у сфері державного нагляду (контролю)".

Таким чином, даний регуляторний акт містить норми, реалізація яких сприятиме узгодженню між собою окремих положень Закону про контроль та вдосконалить процедуру здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності.

5. Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей у разі прийняття регуляторного акту

Вплив зовнішніх факторів на дію регуляторного акта

Упродовж деякого часу негативно на дію регуляторного акта може впливати низька обізнаність суб'єктів господарювання.

Позитивно на дію регуляторного акта може вплинути широка інформаційна підтримка його прийняття.

Оцінка можливості впровадження та виконання вимог регуляторного акта

Впровадження та виконання вимог регуляторного акта органами державної влади потребує витрат з державного бюджету.

Водночас, впровадження регуляторного акта призведе до зменшення матеріальних та часових витрат суб'єктами господарювання в ході провадження господарської діяльності.

6. Очікувані результати прийняття акта

Сфера впливу

Витрати

Вигоди

Держава (органи державної влади)

З державного бюджету в межах видатків на фінансування

Упорядкування проведення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності

Суб'єкти господарювання

Немає

Покращення умов ведення бізнесу.
Зменшення часових та матеріальних витрат.
Зниження рівня корупційних ризиків.
Підвищення рівня захищеності.

Громадяни

Немає

Опосередковані.

Оскільки передбачається умовне виникнення витрат лише у сфері інтересів держави, отримуємо загальний позитивний ефект від запровадження даного регуляторного акта.

Прийняття проекту Закону забезпечить узгодження норм Закону про контроль між собою, а також дозволить покращити умови ведення бізнесу.

7. Строки дії акта

Зазначений регуляторний акт буде чинним з дня, наступного за днем офіційного опублікування. Термін дії акта не обмежено.

8. Показники результативності акта

Дія проекту Закону поширюватиметься на всіх суб'єктів господарювання - як юридичних осіб так і фізичних осіб - підприємців, які провадять господарську діяльність.

Рівень поінформованості суб'єктів господарювання з основними положеннями акта - високий, оскільки зазначений проект оприлюднено на офіційному веб-сайті www.me.gov.ua, а Закон N 1600 опубліковано в газеті "Голос України".

Реалізація проекту Закону дозволить забезпечити виконання норм Закону про контроль шляхом узгодження його окремих норм.

Реалізація проекту Закону потребуватиме витрат на створення та ведення Інтегрованої автоматизованої системи державного нагляду (контролю). Додаткових надходжень до бюджету від впровадження проекту нормативно-правового акта не передбачається.

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результатів

Базове та повторне відстеження результативності зазначеного акту здійснюється відповідно до вимог статті 10 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".

Базове відстеження результативності проекту регуляторного акту здійснюється до дня набрання ним чинності.

Метод проведення відстеження результативності - соціологічний. Для участі в соціологічному опитуванні будуть залучені суб'єкти господарювання, на яких поширюється дія цього регуляторного акта.

В подальшому, оцінка результативності регуляторного акта буде здійснюватися шляхом проведення повторного та періодичних відстежень.

Повторне відстеження результативності нормативно-правового акта здійснюватиметься через рік від дня набрання ним чинності, але не пізніше двох років.

Строк виконання заходів 30 робочих днів.

Аналіз регуляторного впливу підготовлено Мінекономрозвитку.

 

Виконувач обов'язків
Міністра економічного
розвитку і торгівлі України

М. Нефьодов

"___" ____________ 20__ р.

 

Опрос