Идет загрузка документа (116 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Проекты Изменений к Положению о порядке регистрации и лицензирования банков, открытия обособленных подразделений и Положению о порядке представления сведений о структуре собственности, утвержденным постановлением Правления Национального банка Украины от 08.09.2011 N 306, зарегистрированным в Министерстве юстиции Украины 18.10.2011 под N 1204/19941 и N 1204/19942 (неофициальный текст)

Субъект законодательной инициативы
Проект, Неофициальный текст от 10.04.2015

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

Проекти Змін до Положення про порядок реєстрації та ліцензування банків, відкриття відокремлених підрозділів та Положення про порядок подання відомостей про структуру власності, затверджених постановою Правління Національного банку України від 08.09.2011 N 306, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 18.10.2011 за N 1204/19941 та N 1204/19942

Зміни до Положення про порядок реєстрації та ліцензування банків, відкриття відокремлених підрозділів

1. У роділі I:

1) пункт 1.2 після абзацу шостого доповнити новим абзацом такого змісту:

"Термін "остаточний ключовий учасник" уживається в значенні, наведеному в нормативно-правовому акті Національного банку щодо порядку подання відомостей про структуру власності банку";

2) пункт 1.10 викласти в такій редакції:

"1.10. Документи, визначені цим Положенням, подаються до Національного банку.

Порядок взаємодії структурних підрозділів Національного банку під час вчинення дій згідно з цим Положенням установлюється Національним банком.

Рішення, що передбачені цим Положенням, приймають Правління Національного банку, Комісія Національного банку України з питань нагляду та регулювання діяльності банків, нагляду (оверсайта) платіжних систем, уповноважена особа Національного банку";

3) у пункті 1.14:

абзац другий викласти в такій редакції:

"наявність достатньої кількості власних коштів (власного капіталу) у розмірі, що забезпечує виконання зобов'язань щодо формування статутного капіталу банку або придбання участі в банку в інший спосіб, на підставі розрахунку власних коштів (власного капіталу) юридичних осіб - учасників (вимоги цього абзацу поширюються лише на юридичних осіб, які придбаватимуть акції/паї банку)";

абзац сьомий викласти в такій редакції:

"наявність підтверджених джерел походження коштів, за рахунок яких здійснюються внески для формування або збільшення статутного капіталу банку, або придбання участі в банку в інший спосіб";

4) абзац п'ятий пункту 1.15 викласти в такій редакції:

"наявність підтвердження джерел походження коштів, за рахунок яких здійснюються внески для формування або збільшення статутного капіталу банку, або придбання участі в банку в інший спосіб";

5) у пункті 1.16:

в абзаці восьмому слова "одного року" замінити словами "десяти років";

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

"установлення Правлінням Національного банку або Комісією Національного банку України з питань нагляду та регулювання діяльності банків, нагляду (оверсайта) платіжних систем відповідно до нормативно-правового акта Національного банку про застосування заходів впливу за порушення банківського законодавства факту невжиття власником істотної участі в банку своєчасних заходів для запобігання настанню неплатоспроможності банку згідно з вимогами статті 58 Закону про банки (застосовується протягом п'яти років з дня настання такої події)";

6) у пункті 1.17:

в абзаці дванадцятому слова "одного року" замінити словами "десяти років";

після абзацу дванадцятого пункт доповнити трьома новими абзацами такого змісту:

"особа обіймала посаду голови правління або головного бухгалтера банку без отримання письмової згоди Національного банку на заступлення цих посад, або без визначення відповідності її професійної придатності та ділової репутації в порядку, визначеному цим Положенням;

установлення Правлінням Національного банку або Комісією Національного банку України з питань нагляду та регулювання діяльності банків, нагляду (оверсайта) платіжних систем відповідно до нормативно-правового акта Національного банку про застосування заходів впливу за порушення банківського законодавства факту невжиття власником істотної участі в банку своєчасних заходів для запобігання настанню неплатоспроможності банку згідно з вимогами статті 58 Закону про банки (застосовується протягом п'яти років з дня настання такої події);

особа протягом одного року обіймала посаду в органах управління в банку, в якому структура власності не відповідає вимогам щодо її прозорості, установленим Національним банком";

у зв'язку з цим абзац тринадцятий уважати абзацом шістнадцятим;

7) у пункті 1.18:

абзац другий викласти в такій редакції:

"відсутність достатньої кількості власних коштів в учасника для забезпечення виконання ним зобов'язань щодо формування статутного капіталу банку або придбання участі в банку в інший спосіб відповідно до цього Положення як на індивідуальній, так і на консолідованій основі (якщо учасником банку є материнське підприємство) (вимоги цього абзацу поширюються лише на юридичних осіб, які придбаватимуть акції/паї банку)";

абзац сьомий викласти в такій редакції:

"відсутність підтвердження джерел походження коштів, за рахунок яких здійснюються внески для формування або збільшення статутного капіталу банку, або придбання участі в банку в інший спосіб";

2. У розділі II:

1) у главі 1:

абзаци шостий та сьомий підпункту "б" пункту 1.8 викласти в такій редакції:

"Аудитор / аудиторська фірма разом із аудиторським висновком надає інформацію щодо джерел походження власних коштів, за рахунок яких здійснюються внески для формування або збільшення статутного капіталу банку, або придбання участі в банку в інший спосіб, юридичною особою (крім банків), і можливих фінансових наслідків придбання особою істотної участі в банку / власником істотної участі в банку акцій банку та ризиків погіршення фінансового стану такої особи, а саме:

для юридичних осіб (окрім банків) - про спроможність забезпечення виконання своїх зобов'язань і ведення прибуткової діяльності, в тому числі для юридичних осіб, які зареєстровані в Україні, - ймовірності порушень економічних нормативів, визначених законодавством України (якщо такі нормативи встановлені), внаслідок здійснення внеску до статутного капіталу банку, або придбання участі в банку в інший спосіб";

підпункт "в" пункту 1.8 викласти в такій редакції:

"в) інформації від банків, що обслуговують рахунки фізичної особи - прямого учасника банку, з яких здійснюватиметься оплата акцій/паїв, що містить запевнення про можливість придбання акцій за рахунок коштів, джерела походження яких підтверджені, інформації фізичної особи про джерела походження коштів, що спрямовуються на придбання акцій/паїв банку (на первинному і вторинному ринку) за підписом фізичної особи, засвідченим нотаріально, та інформації про майновий стан фізичних осіб відповідно до податкового законодавства - копії податкової декларації за формою, установленою податковим законодавством з відміткою відповідного контролюючого органу про її отримання, довідки контролюючого органу про подану декларацію про майновий стан і доходи (податкову декларацію) (далі - довідка контролюючого органу). Фізична особа подає довідку контролюючого органу за період один - три роки, що підтверджує наявність достатньої кількості власних коштів для забезпечення виконання нею зобов'язань щодо формування статутного капіталу банку або придбання участі в банку в інший спосіб.

Майновий стан фізичних осіб - іноземців має бути підтверджений копією податкової декларації за формою, установленою податковим законодавством з відміткою відповідного контролюючого органу про її отримання, довідкою контролюючого органу (у разі наявності доходів, отриманих в Україні) та/або довідкою уповноваженого органу країни проживання фізичної особи - іноземця про її доходи і про належне виконання нею своїх обов'язків як платника податків та довідкою банку, у якому відкрито рахунок, про наявні кошти на рахунку іноземця на дату, що передує даті здійснення оплати за акції банку. Якщо законодавством країни проживання фізичної особи - іноземця не передбачено отримання довідки про її доходи, то подаються письмове запевнення про неможливість її подання та копія декларації про її доходи. Фізична особа - іноземець подає зазначену довідку/декларацію за один - три роки, що дає змогу підтвердити наявність достатності власних коштів для забезпечення виконання нею зобов'язань щодо формування статутного капіталу банку або придбання участі в банку в інший спосіб.

Розмір власних коштів фізичної особи для забезпечення виконання нею зобов'язань щодо формування статутного капіталу банку визнається достатнім, якщо його величина більше вартості акцій/паїв банку, що придбаються.

Розмір власних коштів фізичної особи для забезпечення виконання нею зобов'язань щодо придбання істотної участі в банку в спосіб інший, ніж безпосереднє придбання акцій банку на первинному ринку, визнається достатнім, якщо його величина більше величини частини регулятивного капіталу банку (або статутного капіталу банку в разі, якщо регулятивний капітал банку менше його статутного капіталу) станом на останню дату звітного місяця, що передує даті повідомлення заявником Національного банку про намір набути істотну участь у банку, пропорційної розміру частки, яку розмір істотної участі, що придбається, складає у статутному капіталі банку.

Копія податкової декларації подається за той самий період, за який подається довідка контролюючого органу";

пункт 1.10 викласти в такій редакції:

"1.10. Відомості про структуру власності юридичної особи, яка має намір здійснювати банківську діяльність, подаються у вигляді, передбаченому нормативно-правовим актом Національного банку щодо порядку подання відомостей про структуру власності банку.

Відомості про структуру власності засновника (крім засновника - держави в особі органу виконавчої влади, а також міжнародної фінансової установи, з якою Уряд України уклав договір про співробітництво та для якої законами України встановлені привілеї та імунітети), що набуває істотної участі в юридичній особі, яка має намір здійснювати банківську діяльність, подаються за формою, наведеною в додатку 2 (для засновника - юридичної особи) або додатку 4 (для засновника - фізичної особи) до цього Положення.

Відомості про асоційованих осіб засновника - фізичної особи та про юридичних осіб, у яких засновник - фізична особа є керівником та/або контролером, подаються за формою, наведеною в додатку 4 до цього Положення";

главу після пункту 1.10 доповнити новим пунктом 1.11 такого змісту:

"1.11 Відомості про пов'язаних із банком осіб, що відповідають ознакам, передбаченим частиною першою статті 52 цього Закону, подаються за формою, визначеною нормативно-правовим актом Національного банку про пов'язаних із банком осіб".

У зв'язку з цим пункти 1.11 - 1.16 вважати відповідно пунктами 1.12 - 1.17.

2) пункт 2.1 глави 2 викласти в такій редакції:

"2.1. Засновники/учасники юридичної особи, яка має намір здійснювати банківську діяльність, акумулюють кошти для формування статутного капіталу не нижче розміру, передбаченого статтею 31 Закону, на накопичувальному рахунку, що відкривається в Національному банку.

Уповноважена особа юридичної особи, яка має намір здійснювати банківську діяльність, для відкриття накопичувального рахунку протягом п'яти робочих днів після дати подання документів для погодження статуту подає до Національного банку документи, визначені нормативно-правовими актами Національного банку щодо відкриття рахунків для формування статутного капіталу новостворюваного банку.

До часу внесення коштів для формування статутного капіталу на накопичувальний рахунок, відкритий у Національному банку, ці кошти можуть акумулюватися на рахунку в будь-якому банку України на підставі відповідного рішення зборів засновників.

Кошти можуть перераховуватися лише з власних поточних рахунків юридичними особами та фізичними особами в безготівковій формі та вноситися фізичними особами в готівковій формі";

3) у главі 4:

пункт 4.1 викласти в такій редакції:

"4.1. Засновник/засновники або уповноважена особа подає/подають документи для погодження набуття істотної участі в разі створення нового банку до Національного банку разом із відомостями про структуру власності юридичної особи, яка має намір здійснювати банківську діяльність, та документами, потрібними для погодження її статуту";

пункт 4.2 викласти в такій редакції:

"4.2. Юридична або фізична особа, яка має намір набути істотної участі в банку таким чином, що така особа буде прямо та/або опосередковано, самостійно чи спільно з іншими особами володіти 10, 25, 50 та 75 і більше відсотками статутного капіталу банку чи правом голосу акцій (паїв) у статутному капіталі банку та/або незалежно від формального володіння справляти значний/вирішальний вплив на управління або діяльність банку, зобов'язана повідомити про свої наміри та надати пакет документів відповідно до вимог статті 34 Закону та цього Положення.

Пряме володіння участю в банку передбачає володіння акціями (паями) банку на праві власності.

Володіння істотною участю в банку настає, якщо особа самостійно або спільно з іншими особами, зокрема:

прямо володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу банку чи прав голосу акцій (паїв) у статутному капіталі банку,

та/або входить до складу десяти найбільших остаточних ключових учасників у структурі власності банку та при цьому володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу банку чи прав голосу акцій (паїв) у статутному капіталі банку,

та/або здійснює контроль (прямо та/або опосередковано) осіб, які володіють 10 і більше відсотками статутного капіталу банку чи прав голосу акцій (паїв) у статутному капіталі банку,

та/або набуває права голосу в розмірі 10 і більше відсотків статутного капіталу банку на загальних зборах учасників банку за дорученням учасника/учасників банку (крім випадків, коли в довіреності на право участі та голосування визначено, яким саме чином представник має голосувати щодо питань порядку денного, або наявності довіреності на право участі та голосування та окремого документа, у якому визначено, яким саме чином представник має голосувати щодо питань порядку денного),

та/або отримує в довірче управління контрольний пакет корпоративних прав зазначених вище осіб,

та/або має незалежну від формального володіння можливість значного/вирішального впливу на управління або діяльність банку чи будь-якої зазначеної вище юридичної особи.

Юридична або фізична особа, яка набувала істотну участь у банку опосередковано та має намір набути істотну участь у банку таким чином, що така особа буде прямо володіти 10, 25, 50 та 75 і більше відсотками статутного капіталу банку, не подає ті документи, які нею подавалися до Національного банку під час погодження набуття опосередкованого володіння, якщо вони не зазнали змін";

пункт 4.3 викласти в такій редакції:

"4.3. Національний банк погоджує пряме (одноосібне або спільне) та/або опосередковане (одноосібне або спільне) набуття та/або збільшення істотної участі в банку юридичній або фізичній особі (особам), групі асоційованих осіб або групі інших осіб, пов'язаних угодою або спільними економічними інтересами, відносинами економічної та/або організаційної залежності, яка (які) має/мають намір набути істотної участі в банку, визначеним у пункті 4.2 цієї глави Положення";

пункт 4.4 викласти в такій редакції:

"4.4. Розмір участі особи в банку розраховується шляхом додавання розміру її прямого володіння участю в банку та розмірів усіх часток участі в банку осіб, які мають пряме володіння участю в банку та через яких така особа здійснює контроль участю в банку.

Розмір участі в банку особи, яка має опосередковане володіння через контроль, розраховується шляхом додавання розмірів усіх часток участі в банку осіб, які мають пряме володіння участю в банку та через яких така особа здійснює контроль участю в банку.

Розмір опосередкованої участі в банку особи (групи осіб у разі спільного володіння), яка входить до його структури власності та не є контролером, визначається шляхом додавання розмірів усіх часток, визначених у цьому пункті, в тому числі розміру розрахункової опосередкованої участі. Розмір розрахункової опосередкованої участі в банку особи (групи осіб у разі спільного володіння), яка входить до його структури власності та не є контролером, розраховується за формулою:

РОУ =

Уп
_________
100 %

х

У(п - 1)
___________
100 %

х ... х

У2
_________
100 %

х У1,

або

  
  
РОУ =

     п     
     П     Уі
   i = 1
______________
     100 %

  
  
(п - 1)

Де

РОУ - розмір розрахункової опосередкованої участі в банку;

У - розмір участі особи (групи осіб) в юридичній особі, у відсотках;

п - кількість рівнів володіння корпоративними правами банку;

П - знак множення;

i - номер рівня володіння корпоративними правами банку.

Формула, визначена в абзаці третьому цього пункту, не застосовується для розрахунку розміру опосередкованої участі в банку особи, яка володіє істотною участю в банку через здійснення контролю інших осіб, що прямо або опосередковано володіють істотною участю в банку.

Розмір загальної кількості голосів особи, яка за дорученням учасника/учасників банку набуває права голосу на загальних зборах учасників банку, розраховується з урахуванням її власної прямої участі та/або опосередкованої участі (у разі наявності) шляхом додавання кількості голосів, що їй належать, та кількості голосів, які вона отримує. Розміром частки участі в банку особи є питома вага розміру загальної кількості голосів цієї особи у загальній кількості голосів учасників банку.

Розмір істотної участі в банку особи, яка набуває незалежно від формального володіння можливість значного/вирішального впливу на управління або діяльність банку, у разі передавання в довірче управління контрольного пакета акцій опосередкованого власника участі в банку, розраховується шляхом додавання розмірів усіх часток участі в банку осіб, які мають пряме володіння участю в банку та через яких така особа здійснює опосередковане володіння/контроль участю в банку, та які передають особі (яка набуває володіння можливістю вирішального впливу на управління або діяльність банку) право голосу та/або контрольний пакет акцій у довірче управління";

пункт 4.5 викласти в такій редакції:

"4.5. Національний банк має право визнати особу власником істотної участі незалежно від подання/неподання такою особою повідомлення та пакету документів для погодження набуття істотної участі в банку, про що повідомляє особу та банк листом.

Розрахунок опосередкованої участі особи, яка набуває незалежно від формального володіння можливість значного/вирішального впливу на управління або діяльність банку, не розраховується (крім випадків, зазначених у пункті 4.4)";

у пункті 4.7:

підпункт "а" викласти в такій редакції:

"а) повідомлення про наміри набуття істотної участі в банку (додаток 7) до цього Положення";

доповнити пункт новим підпунктом "д" в такій редакції:

"д) інформація з Бюро кредитних історій, визначених нормативно-правовим актом Національного банку, про кредитну історію у формі кредитних звітів, які містять інформацію, що відображає кредитну історію (у разі наявності)";

у пункті 4.9:

підпункт "г" викласти в такій редакції:

"г) відомості за формою, наведеною в додатках 2 та 4 до цього Положення, про асоційованих осіб фізичної особи та про юридичних осіб, у яких фізична особа є керівником та/або контролером";

підпункт "ґ" виключити. У зв'язку з цим підпункти "д", "є" вважати відповідно підпунктами "ґ", "д";

доповнити пункт новими підпунктами такого змісту:

"е) копія висновку та/або відповідного дозволу Антимонопольного комітету України, подаються у випадках, передбачених законодавством України.

Копія документа засвідчується Антимонопольним комітетом України або нотаріально;

є) інформація з Бюро кредитних історій, визначених нормативно-правовим актом Національного банку, про кредитну історію у формі кредитних звітів, які містять інформацію, що відображає кредитну історію (у разі наявності) ";

абзац восьмий пункту 4.12 викласти в такій редакції:

"наявності інформації аудитора / аудиторської фірми щодо джерел походження власних коштів юридичної особи, за рахунок яких здійснюються внески для формування або збільшення статутного капіталу банку, або придбання участі в банку в інший спосіб";

3. У розділі III:

1) у главі 3:

у пункті 3.7:

абзац п'ятий підпункту "б" викласти в такій редакції:

"Копія документа про освіту, виданого іноземним навчальним закладом, подається разом із копією рішення, виданого в порядку, визначеному законодавством України, щодо визнання цього іноземного документа про освіту. Ця вимога не поширюється на документи про освіту, видані навчальними закладами держав - членів Європейського Союзу, Швейцарії, Норвегії, Ісландії та країн "великої двадцятки" G20";

доповнити пункт новим підпунктом "з" такого змісту:

"з) інформації з Бюро кредитних історій, визначених нормативно-правовим актом Національного банку, про кредитну історію у формі кредитних звітів, які містять інформацію, що відображає кредитну історію (у разі наявності)";

підпункт "ґ" пункту 3.8 викласти в такій редакції:

"ґ) інформації з Бюро кредитних історій, визначених нормативно-правовим актом Національного банку, про кредитну історію у формі кредитних звітів, які містять інформацію, що відображає кредитну історію (у разі наявності)";

пункт 3.12 викласти в такій редакції:

"3.12. Національний банк у разі прийняття рішення про надання банківської ліцензії видає голові правління банку або уповноваженій особі (на підставі належним чином оформленої довіреності) банківську ліцензію".

4. Пункт 2.5 глави 2 розділу IV викласти в такій редакції:

"2.5. Національний банк України здійснює внесення до Державного реєстру банків записів щодо відомостей про філію/відділення, представництво банку та повідомляє про це банк".

5. У розділі VI:

1) у главі 2:

пункт 2.15 викласти в такій редакції:

"2.15. Відомості щодо власників істотної участі в іноземному банку подаються за формою, визначеною нормативно-правовим актом Національного банку щодо порядку подання відомостей про структуру власності банку";

пункт 2.17 викласти в такій редакції:

"2.17. Національний банк протягом трьох робочих днів після прийняття рішення про акредитацію філії іноземного банку надсилає керівникові філії (із супровідним листом) банківську ліцензію, а також два примірники погодженого, прошитого, засвідченого на звороті відбитком печатки Секретаріату Правління Національного банку положення про філію, титульні сторінки кожного з яких засвідчені підписом заступника Голови і відбитком печатки Національного банку, або видає керівникові філії або уповноваженій особі на підставі належним чином оформленої довіреності";

2) пункт 3.3 глави 3 викласти в такій редакції:

"3.3. Національний банк протягом трьох робочих днів після прийняття рішення про акредитацію представництва іноземного банку (рішення приймає Комісія Національного банку) разом з відповідним повідомленням надсилає/видає керівникові представництва / уповноваженій особі на підставі належним чином оформленої довіреності два примірники погодженого, прошитого, засвідченого на звороті відбитком печатки Секретаріату Правління Національного банку положення про представництво, титульні сторінки кожного з яких засвідчені підписом уповноваженої особи Національного банку і відбитком печатки Національного банку";

6. У розділі VII:

1) у главі 1:

пункт 1.10 викласти в такій редакції:

"1.10. Відомості щодо власників істотної участі в іноземному банку подаються за формою, визначеною нормативно-правовим актом Національного банку щодо порядку подання відомостей про структуру власності банку";

доповнити пункт 1.11 новим абзацом такого змісту:

"якщо структура власності банку не відповідає вимогам щодо її прозорості, установленим Національним банком";

2) пункт 3.2 глави 3 викласти в такій редакції:

"3.2. Уповноважений орган банку в разі зміни голови правління, або головного бухгалтера банку, або членів виконавчого органу державного банку (або виконуючих їх обов'язки більше одного місяця) або непогодження Національним банком запропонованих кандидатур на ці посади не пізніше ніж через два тижні з часу звільнення або прийняття Національним банком відповідного рішення має прийняти рішення про кандидатів на ці посади (постійних або виконуючих їх обов'язки) і подати до Національного банку засвідчені підписом уповноваженої особи банку та відбитком печатки банку копію протоколу (протоколів) уповноваженого органу банку та/або копію наказу про звільнення попереднього голови правління, або головного бухгалтера, або члена виконавчого органу державного банку і про призначення нових осіб на ці посади (або виконуючих їх обов'язки), а також відомості про кандидатів на ці посади (або виконуючих їх обов'язки) згідно з вимогами, визначеними в пункті 3.8 глави 3 розділу III цього Положення, для їх погодження";

3) у главі 4:

пункт 4.2 викласти в такій редакції:

"4.2. Національний банк здійснює внесення до Державного реєстру банків записів щодо змін відомостей про філію/відділення, представництво банку (у тому числі щодо припинення їх діяльності, а також у разі тимчасового призупинення їх діяльності) та повідомляє про це банк";

пункт 4.3 викласти в такій редакції:

"4.3. Банк зобов'язаний повідомити Національний банк про прийняття рішення про закриття відокремленого підрозділу в строк, визначений статтею 23 Закону, із наданням копії відповідного рішення уповноваженого органу банку";

пункт 4.5 викласти в такій редакції:

"4.5. Національний банк у разі виявлення під час проведення інспекційної перевірки банку невідповідності змін, визначених пунктом 4.1 цієї глави, законодавству України, у тому числі нормативно-правовим актам Національного банку, внутрішнім документам банку, що регламентують його діяльність і діяльність філії/відділення, представництва, повідомляє про це банк з вимогою усунути порушення";

4) пункт 5.5 глави 5 викласти в такій редакції:

"5.5. Національний банк протягом трьох робочих днів після погодження змін або нової редакції положення про філію/представництво разом з відповідним повідомленням надсилає/видає керівникові філії/представництва два примірники погодженого, прошитого, засвідченого на звороті відбитком печатки Секретаріату Правління Національного банку положення про філію/представництво, титульні сторінки кожного з яких засвідчені підписом уповноваженої особи Національного банку і відбитком печатки Національного банку";

5) пункт 5 глави 7 доповнити новим абзацом такого змісту:

"Банк, у якому діагностичне обстеження на вимогу Національного банку не проводилося, для погодження змін до статуту щодо збільшення свого статутного капіталу відповідно до Закону України "Про заходи, спрямовані на сприяння капіталізації та реструктуризації банків" додатково до документів, визначених у цьому пункті, зобов'язаний подати висновок аудиторської фірми про необхідність додаткової капіталізації";

7. У додатку 5:

1) назву додатка викласти в такій редакції:

"Розрахунок розміру власних коштів / власного капіталу юридичної особи - учасника банку для забезпечення виконання ним зобов'язань щодо формування статутного капіталу банку або придбання участі в банку в інший спосіб (далі - формування статутного капіталу банку)";

2) пункт 5 додатка викласти в такій редакції:

"5. Визначений відповідно до пунктів 1 - 4 розрахунку розмір власних коштів / власного капіталу юридичної особи - учасника банку для забезпечення виконання нею зобов'язань щодо формування статутного капіталу банку порівнюється із сумою фактично здійснених внесків до статутного капіталу банку.

Розмір власних коштів / власного капіталу юридичної особи - учасника банку для забезпечення виконання нею зобов'язань щодо формування статутного капіталу банку визнається достатнім, якщо його величина більше вартості акцій/паїв банку, що придбаються.

Розмір власних коштів юридичної особи для забезпечення виконання нею зобов'язань щодо придбання істотної участі в банку в спосіб інший, ніж безпосереднє придбання акцій банку на первинному ринку, визнається достатнім, якщо його величина більше величини частини регулятивного капіталу банку (або статутного капіталу банку в разі, якщо регулятивний капітал банку менше його статутного капіталу) станом на останню дату звітного місяця, що передує даті повідомлення заявником Національного банку України про намір набути істотну участь у банку, пропорційної розміру частки, яку розмір істотної участі, що придбається, складає у статутному капіталі банку".

 

Директор Департаменту методології

Н. В. Іваненко

 

Положення
про порядок подання відомостей про структуру власності банку

1. Загальні положення

1. Це Положення розроблене згідно із Законами України "Про банки і банківську діяльність" (далі - Закон), "Про Національний банк України" та визначає вимоги та порядок подання банками відомостей про структуру власності банку Національному банку України (далі - Національний банк).

2. Банк та/або юридична особа, яка має намір здійснювати банківську діяльність (далі - банк), подають Національному банку відомості про свою структуру в порядку, визначеному цим Положенням і нормативно-правовим актом Національного банку, що регулює порядок реєстрації та ліцензування банків.

3. Остаточні ключові учасники - це ключові учасники - фізичні особи, а також ключові учасники - юридичні особи, які в своєму складі не мають ключових учасників.

Остаточними ключовими учасниками також вважаються держава (в особі відповідного органу державної влади), територіальна громада (в особі відповідного органу місцевого самоврядування), публічна компанія, а також міжнародна фінансова установа, з якою Уряд України уклав договір про співробітництво та для якої згідно із законами України встановлені привілеї та імунітети.

Публічна компанія - іноземна юридична особа, створена у формі публічного акціонерного товариства, акції якої включені до біржових списків (пройшли процедуру лістингу) провідних фондових бірж світу (з розміром ринкової капіталізації від 1 трильйона доларів США).

4. Структура власності банку повинна відповідати вимогам щодо прозорості, визначеним цим Положенням.

Структура власності банку є прозорою, якщо одночасно виконуються такі вимоги:

1) відомості про структуру власності банку дають змогу визначити:

усіх осіб, які мають пряму та/або опосередковану істотну участь у банку або можливість значного або вирішального впливу на управління та/або діяльність банку;

усіх ключових учасників банку та всіх ключових учасників усіх юридичних осіб у ланцюгу володіння корпоративними правами банку;

характер взаємозв'язків між особами, вказаними вище;

2) документи про структуру власності банку відповідають вимогам цього Положення;

3) відомості про структуру власності банку подані до Національного банку та розміщені на веб-сайті банку в мережі Інтернет (в окремому розділі з назвою "Структура власності банку") та на Офіційному інтернет-представництві Національного банку за формою, визначеною Національним банком.

Структура власності банку є непрозорою, якщо вона не відповідає вимогам щодо прозорості, визначеним у цьому пункті, а також за наявності обставин, визначених у пунктах 5 і 6 цього Положення.

5. Структура власності банку є непрозорою, якщо неможливо визначити всіх власників істотної участі в банку через наявність у структурі власності банку трастових конструкцій. Трастовою конструкцією (трастом) є заснований на правочині (трастовому договорі, трастовій декларації тощо) режим володіння/управління майном, який передбачає розщеплення права власності на юридичне право власності, яке передається довірчому керуючому (трасті), та бенефіціарне право власності, яке передається вигодоодержувачам (бенефіціарам). При цьому під юридичним правом власності розуміється право юридичного володіння, користування та розпорядження майном на користь та в інтересах вигодоодержувачів (бенефіціарів), а під бенефіціарним правом власності розуміється право отримання будь-якої вигоди від майна.

6. За наявності в Національного банку підстав вважати, що заявлена структура власності банку не відповідає дійсності, зокрема, що будь-яка особа, яка входить до складу десяти найбільших остаточних ключових учасників у структурі власності банку, є номінальним (довірчим) власником, тобто особою, яка володіє акціями або частками юридичної особи на користь (в інтересах) іншої особи (кінцевого бенефіціарного власника) та виконує юридично значущі дії щодо таких акцій або часток лише на підставі інструкцій і вказівок кінцевого бенефіціарного власника, Національний банк має право запитати в такої особи додаткові документи, в тому числі документи для оцінки фінансового/майнового стану такої особи та для з'ясування прозорості структури власності банку, а також встановити строк для надання таких документів.

Право Національного банку запитати додаткові документи в особи, яка входить до складу десяти найбільших остаточних ключових учасників у структурі власності банку, не поширюється на:

осіб, сукупна участь яких у банку не перевищує 1 відсотка;

осіб, які отримали погодження Національного банку на набуття або збільшення істотної участі в банку.

У випадку неподання достатніх доказів того, що заявлена структура власності банку відповідає дійсності, в тому числі в разі встановлення Національним банком незадовільного фінансового/майнового стану принаймні двох осіб, які входять до складу десяти найбільших остаточних ключових учасників у структурі власності банку та сукупно володіють не менше ніж 10 відсотками сукупної участі в банку, Національний банк має право визнати таку структуру власності банку непрозорою.

7. У разі невідповідності структури власності банку вимогам щодо її прозорості, визначених цим Положенням, Національний банк пропонує банку привести структуру власності банку у відповідність до цих вимог.

Якщо структуру власності банку не приведено у відповідність до вимог щодо її прозорості в строк, установлений Національним банком, Національний банк визнає структуру власності банку непрозорою, про що повідомляє банк листом.

8. Розмір участі в банку розраховується відповідності до вимог нормативно-правового акта Національного банку, що регулює порядок набуття/збільшення істотної участі в банку.

9. Національний банк має право вимагати від банку та всіх ключових учасників у структурі власності банку подання інформації та документів для підтвердження відомостей про структуру власності банку.

10. Усі ключові учасники в структурі власності банку зобов'язані надавати банку інформацію, необхідну для виконання банком вимог, передбачених цим Положенням.

2. Порядок подання відомостей про структуру власності банку

1. Банк подає Національному банку такі документи про структуру власності банку (далі разом - Документи про структуру власності):

повідомлення про подання відомостей про структуру власності банку, складене за формою, наведеною в Додатку 1 до цього Положення (далі - Повідомлення);

відомості про остаточних ключових учасників у структурі власності банку, складені за формою та відповідно до параметрів заповнення, наведених у Додатку 2 до цього Положення (далі - Відомості про остаточних ключових учасників);

відомості про власників істотної участі в банку, складені за формою та відповідно до параметрів заповнення, наведених у Додатку 3 до цього Положення (далі - Відомості про власників істотної участі);

схематичне зображення структури власності банку (далі - Схема).

Інформація, вказана в Схемі, має повністю відповідати інформації, включеній у Відомості про остаточних ключових учасників та Відомості про власників істотної участі.

Приклади заповнення Відомостей про остаточних ключових учасників, Відомостей про власників істотної участі та складання Схеми наведені у Додатках 4 - 9 до цього Положення.

2. Сторона договору купівлі-продажу або іншого правочину, внаслідок виконання якого відбудуться зміни в складі десяти остаточних ключових учасників банку, зобов'язана протягом 10 робочих днів із дати настання події, що призводить до таких змін (перехід права власності на акції банку або частку в статутному капіталі особи, яка має пряму або опосередковану участь у банку тощо), подати до Національного банку та банку оригінал або нотаріально посвідчену копію такого правочину.

3. Банк подає Національному банку Документи про структуру власності станом на початок року щороку до 1 лютого.

У разі зміни відомостей про структуру власності банку щодо зміни хоча б одного ключового учасника банк протягом десяти робочих днів подає Національному банку Документи про структуру власності з відображенням цих змін, при цьому в Повідомленні наводиться короткий опис змін, що відбулись.

4. Повідомлення подається в паперовому вигляді.

Відомості про остаточних ключових учасників, Відомості про власників істотної участі та Схема подаються в паперовому та електронному вигляді.

Відомості про остаточних ключових учасників і Відомості про власників істотної участі в електронному вигляді подаються в двох примірниках: перший примірник - для службового користування Національного банку, другий примірник - для розміщення на веб-сайті банку та на Офіційному інтернет-представництві Національного банку.

Відомості про остаточних ключових учасників і Відомості про власників істотної участі в паперовому вигляді та в першому примірнику в електронному вигляді повинні бути ідентичними.

У другому примірнику в електронному вигляді Відомостей про остаточних ключових учасників і Відомостей про власників істотної участі щодо фізичних осіб не зазначаються номер, дата та орган видачі паспорта, реєстраційний номер облікової картки платника податків (далі - ідентифікаційний (податковий) номер), а також указується скорочене місце проживання (відповідно до параметрів заповнення).

5. Документи про структуру власності в електронному вигляді подаються у вигляді файлів. Формат, вимоги щодо назви, структуру, засоби передавання та захисту файлів визначає Національний банк.

6. Документи про структуру власності на паперових носіях підписуються уповноваженою особою банку.

7. У разі подання неповного пакета документів або їх невідповідності вимогам цього Положення або якщо подані документи містять недостовірну інформацію Національний банк пропонує банку виправити виявлені недоліки протягом строку, визначеного Національним банком.

3. Розміщення інформації про структуру власності банку на веб-сайті банку та на Офіційному інтернет-представництві Національного банку

1. Банк має забезпечити розміщення Відомостей про остаточних ключових учасників, Відомостей про власників істотної участі та Схеми на веб-сайті банку в мережі Інтернет із урахуванням пункту 3 глави 2 цього Положення.

Інформація, яку банк розміщує на веб-сайті банку в мережі Інтернет, повинна підтримуватись банком в актуальному стані та бути доступною на безоплатній основі всім зацікавленим особам.

2. Національний банк розміщує на сторінках Офіційного інтернет-представництва Національного Банку Відомості про остаточних ключових учасників, Відомості про власників істотної участі та Схему з урахуванням пункту 3 глави 2 цього Положення (за обов'язкової наявності такої примітки: "Ця інформація опублікована на підставі поданої банком інформації").

Національний банк має право відмовити банку в розміщенні інформації про структуру власності банку на Офіційному інтернет-представництві Національного банку в разі:

неподання окремих Документів про структуру власності;

невідповідності Документів про структуру власності зразкам та параметрам їх заповнення та складання, визначених цим Положенням;

надання неповної або надлишкової інформації, або інформації, що суперечить інформації, яка наявна в Національного банку.

 

Повідомлення про подання відомостей про структуру власності банку

____________________________________________________________ (далі - Банк),
(повне найменування банку, реєстраційний номер банку)

подає Національному банку України та просить розмістити на Офіційному інтернет-представництві Національного банку України такі документи про структуру власності Банку:

1. Відомості про остаточних ключових учасників у структурі власності Банку

2. Відомості про власників істотної участі в Банку

3. Схематичне зображення структури власності Банку

Подані документи відображають структуру власності Банку станом на (зазначити дату).

Документи подаються (зазначити підставу подання: щорічне подання або подання в зв'язку зі змінами відомостей).

У разі подання документів у зв'язку зі змінами відомостей про структуру власності у Повідомленні надається опис змін, які відбулись.

____________________________________
(посада уповноваженої особи)

____________
(підпис)

________________________
(ініціали, прізвище)

 

Відомості про остаточних ключових учасників у структурі власності банку станом на (вказати дату)

_____________________________________________________________________________________
(повне найменування та місцезнаходження банку)

N

Прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Тип особи

Чи є особа власником істотної участі в банку

Інформація про особу

Участь особи в банку

Опис взаємозв'язку особи з банком

Пряма

Опосередкована

Сукупна

1

2

 

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примітка. Розрахунок опосередкованої участі ключового учасника в банку (колонка 7 таблиці):

N

Прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Розрахунок

1

2

3

(посада уповноваженої банком особи)

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Виконавець

(прізвище та ініціали)

(телефон)

(дата)

 

 

Опис параметрів заповнення Додатка 2 до Положення про порядок подання відомостей про структуру власності банку

1. До Відомостей про остаточних ключових учасників уключається інформація про остаточних ключових учасників у структурі власності банку. Особи повинні бути внесені в таблицю за спаданням розміру сукупної участі в банку (колонка 8).

2. У колонці 2 зазначається:

- щодо фізичних осіб - громадян України - прізвище, ім'я та по батькові особи згідно з паспортом;

- щодо фізичних осіб - іноземців та осіб без громадянства - повне ім'я англійською мовою та його транслітерація українською мовою;

- щодо юридичних осіб України - повне найменування відповідно до установчих документів;

- щодо юридичних осіб інших держав - повне найменування англійською мовою та його транслітерація українською мовою.

3. У колонці 3 зазначається тип особи у вигляді літер:

- "Д" - для держави (в особі відповідного державного органу);

- "МФУ" - для міжнародної фінансової установи;

- "ПК" - для публічної компанії;

- "ТГ" - для територіальної громади (в особі відповідного органу місцевого самоврядування);

- "ФО" - для фізичної особи;

- "ЮО" - для юридичної особи.

4. У колонці 4 зазначається "Так", якщо особа є власником істотної участі в банку, "Ні", якщо особа не є власником істотної участі.

5. У колонці 5 зазначається:

- щодо фізичних осіб - громадянство, країна, місце проживання (повна адреса), номер паспорта, орган і дата видачі паспорта, ідентифікаційний (податковий) номер;

- щодо юридичних осіб України - місцезнаходження (повна адреса), код за ЄДРПОУ;

- щодо іноземних юридичних осіб - місцезнаходження (повна адреса) українською та англійською мовами, ідентифікаційний код із торговельного, банківського чи судового реєстру або реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи.

6. У колонці 5 другого примірника в електронному вигляді щодо фізичних осіб зазначається громадянство та місце проживання (країна, область (регіон), район, населений пункт). Інформація щодо юридичних осіб зазначається згідно з пунктом 5 цього Опису.

7. У колонці 6 зазначається відсоток прямої участі особи в банку.

8. У колонці 7 зазначається відсоток опосередкованої участі особи в банку, який розраховується до вимог нормативно-правового акта Національного банку, що регулює порядок набуття/збільшення істотної участі в банку.

9. У колонці 8 зазначається сума колонок 6 і 7.

10. У колонці 9 зазначаються взаємозв'язки особи з банком:

- якщо особа має тільки пряму участь у банку, вказується, що особа є акціонером (учасником) банку;

- якщо особа має опосередковану участь в банку, - зазначаються всі особи, через яких особа має опосередковану участь в банку, - щодо кожної ланки в ланцюгу володіння участю в банку.

11. У примітці наводиться розрахунок опосередкованої участі ключового учасника в банку, на підставі якого була заповнена колонка 7 таблиці.

 

Відомості про власників істотної участі в банку станом на (вказати дату)

_____________________________________________________________________________________
(повне найменування та місцезнаходження банку)

N

Прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Тип особи

Тип істотної участі

Інформація про особу

Опис взаємозв'язку особи з банком

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

(посада уповноваженої банком особи)

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Виконавець

(прізвище та ініціали)

(телефон)

(дата)

 

 

Опис параметрів заповнення Додатка 3 до Положення про порядок подання відомостей про структуру власності банку

1. У колонці 2 зазначається:

- щодо фізичних осіб - громадян України - прізвище, ім'я та по батькові особи згідно з паспортом;

- щодо фізичних осіб - іноземців та осіб без громадянства - повне ім'я англійською мовою та його транслітерація українською мовою;

- щодо юридичних осіб України - повне найменування відповідно до установчих документів;

- щодо юридичних осіб інших держав - повне найменування англійською мовою та його транслітерація українською мовою.

2. У колонці 3 зазначається тип особи у вигляді літер:

- "Д" - для держави (в особі відповідного державного органу);

- "МФУ" - для міжнародної фінансової установи;

- "ПК" - для публічної компанії;

- "ТГ" - для територіальної громади (в особі відповідного органу місцевого самоврядування);

- "ФО" - для фізичної особи;

- "ЮО" - для юридичної особи.

3. У колонці 4 зазначається тип істотної участі у вигляді літер:

- "П" - пряма істотна участь;

- "О" - опосередкована істотна участь;

- "П, О" - пряма та опосередкована істотна участь;

- "О (Д)" - істотна участь виникла в зв'язку із передачею особі права голосу за дорученням.

4. У колонці 5 зазначається:

- щодо фізичних осіб - громадянство, країна, місце проживання (повна адреса), номер паспорта, орган і дата видачі паспорта, ідентифікаційний (податковий) номер;

- щодо юридичних осіб України зазначається повне найменування, місцезнаходження (повна адреса), код за ЄДРПОУ;

- щодо іноземних юридичних осіб - повне найменування українською та англійською мовами, місцезнаходження (повна адреса) українською та англійською мовами, ідентифікаційний код із торговельного, банківського чи судового реєстру або реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи.

5. У колонці 6 зазначаються взаємозв'язки особи з банком та підстави, в зв'язку з якими особа є власником істотної участі в банку:

- якщо особа має пряму участь у банку, вказується, що особа є акціонером (учасником) банку із зазначенням її частки у статутному капіталу банку;

- якщо особа має опосередковану істотну участь у банку, зазначаються всі особи, через яких особа має опосередковану участь у банку, - щодо кожної ланки в ланцюгу володіння корпоративними правами в банку - із зазначенням відсотка володіння корпоративними правами кожної з юридичних осіб у цьому ланцюгу;

- якщо особа спільно з іншими особами як група осіб є власником істотної участі в банку, зазначаються всі особи, що входять до такої групи, та опис підстав, з яких такі особи належать до однієї групи;

- якщо особа є власником істотної участі незалежно від формального володіння, зазначаються обставини, в зв'язку з якими особа має можливість значного або вирішального впливу на управління та діяльність банку / юридичної особи;

- якщо особа є власником істотної участі у зв'язку із переданням їй прав голосу за дорученням, зазначається документ, яким оформлене таке доручення.

Щодо всіх документів, які вказані в колонці 6, зазначається дата їх видачі та строк дії.

У колонці вказується сукупний відсоток участі особи в банку та наводиться опис непрямої участі.

 

Зразок N 1 складання Схеми

Схематичне зображення структури власності ПАТ "Банк" станом на ___.___._________

  

 

Зразок N 1 заповнення Відомостей про остаточних ключових учасників

Відомості про остаточних ключових учасників у структурі власності банку в ПАТ "Банк" станом на ___.___.__________

N

Прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Тип особи

Чи є особа власником істотної участі в банку

Інформація про особу

Участь особи в банку, відсотків

Опис взаємозв'язку особи з банком

Пряма

Опосередкована

Сукупна

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Фізична особа 2

ФО

Так

Україна, інша інформація про особу

-

17,2425

17,2425

Через ТОВ "Юридична особа 3" (55 %), ТОВ "Юридична особа 2", якому належить 33 % акцій банку. Контролер ТОВ "Юридична особа 3" та ТОВ "Юридична особа 2"

2

Фізична особа 3

ФО

Так

Росія, інша інформація про особу

-

14,1075

14,1075

Через ТОВ "Юридична особа 3" (45 %) та ТОВ "Юридична особа 2"

3

Публічна компанія 1 (Company 1)

ПК

Так

Велика Британія, інша інформація про особу

12,2

-

12,2

Акціонер банку

4

Фізична особа 1

ФО

Так

Україна, інша інформація про особу

-

11,65

11,65

1. Через ТОВ "Юридична особа 1" (100 %), якому належить 10 % акцій банку.
2. Через ТОВ "Юридична особа 2" (5 %), якому належить 33 % акцій банку

5

Фізична особа 18

ФО

Так

Україна, інша інформація про особу

-

10,6

10,6

Представник Фізичної особи 15 за довіреністю від 01.01.2015 (термін дії - до 01.01.2016), Фізичної особи 16 за довіреністю від 10.02.2015 (термін дії - до 10.08.2015)

6

Фізична особа 8

ФО

Ні

Україна, інша інформація про особу

-

9,33

9,33

1. Через ПрАТ "Юридична особа 6" (49 %). Юридична особа 7 є номінальним утримувачем акцій Фізичної особи 8 в ПрАТ "Юридична особа 6".
2. Через ТОВ "Юридична особа 5" (50 %), якому належить 20 % у ПрАТ "Юридична особа 5", якому належить 10 % акцій банку.

7

Фізична особа 9

ФО

Так

Україна, інша інформація про особу

-

8,7

8,7

Через ПрАТ "Юридична особа 6" (51 %). Юридична особа 7 є номінальним утримувачем акцій Фізичної особи 9 в ПрАТ "Юридична особа 6". Є власником істотної участі як контролер ПрАТ "Юридична особа 6", якому належить 17 % акцій банку.

8

Фізична особа 4

ФО

Ні

Україна, інша інформація про особу

5,2

-

5,2

Акціонер банку

9

Фізична особа 16 (Individual 16)

ФО

Ні

США, інша інформація про особу

5,2

-

5,2

Акціонер банку

10

Фізична особа 15 (Individual 15)

ФО

Ні

Кіпр, інша інформація про особу

5,1

-

5,1

Акціонер банку

11

Фізична особа 12

ФО

Ні

Україна, інша інформація про особу

-

3,72

3,72

1. Через ПрАТ "Юридична особа 4" (35 %), якому належить 10 % акцій банку.
2. Через ТОВ "Юридична особа 5" (11 %), якому належить 20 % у ПрАТ "Юридична особа 4", якому належить 10 % акцій банку.

12

Фізична особа 11

ФО

Ні

Україна, інша інформація про особу

-

2,5

2,5

Через ПрАТ "Юридична особа 4" (25 %), якому належить 10 % акцій банку.

13

Фізична особа 13

ФО

Ні

Україна, інша інформація про особу

-

2,28

2,28

1. Через ПрАТ "Юридична особа 4" (19 %), якому належить 10 % акцій банку.
2. Через ТОВ "Юридична особа 5" (19 %), якому належить 20 % у ПрАТ "Юридична особа 4", якому належить 10 % акцій банку.

14

Фізична особа 6

ФО

Ні

Україна, інша інформація про особу

1,54

-

1,54

Акціонер банку. Фізична особа 5 є дружиною Фізичної особи 6

15

Фізична особа 14 (Individual 15)

ФО

Ні

Польща, інша інформація про особу

-

0,5

0,5

1. Через ПрАТ "Юридична особа 4" (1 %), якому належить 10 % акцій банку.
2. Через ТОВ "Юридична особа 5" (20 %), якому належить 20 % у ПрАТ "Юридична особа 4", якому належить 10 % акцій банку.

16

Фізична особа 5 (Individual 15)

ФО

Ні

Німеччина, інша інформація про особу

0,46

-

0,46

Акціонер банку. Фізична особа 5 є чоловіком Фізичної особи 6

Примітка. Розрахунок опосередкованої участі ключового учасника в банку (колонка 7 таблиці):

N

Прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Розрахунок

1

Фізична особа 2

55 х 0,95 х 0,33 = 17,2425 %

2

Фізична особа 3

45 х 0,95 х 0,33 = 14,1075 %

3

Фізична особа 1

10 + (5 х 0,33) = 11,65 %

4

Фізична особа 18

5,1 + 5,2 = 10,6 %

5

Фізична особа 8

(49 х 0,17) + (50 х 0,2 х 0,1) = 9,33 %

6

Фізична особа 9

51 х 0,17 = 8,7 %

7

Фізична особа 12

(35 х 0,1) + (11 х 0,2 х 0,1) = 3,72 %

8

Фізична особа 11

25 х 0,1 = 2,5 %

9

Фізична особа 13

1,9 + (19 х 0,2 х 0,1) = 2,28 %

10

Фізична особа 14

0,1 + (20 х 0,2 х 0,1) = 0,5 %

(посада уповноваженої банком особи)

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Виконавець

(прізвище та ініціали)

(телефон)

(дата)

 

 

 

Зразок N 1 заповнення Відомостей про власників істотної участі в банку

Відомості про власників істотної участі в банку в ПАТ "Банк" станом на ___.___._________

N

Прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Тип особи

Тип істотної участі

Інформація про особу

Опис взаємозв'язку особи з банком

1

2

3

4

5

6

1

ТОВ "Юридична особа 2"

ЮО

П

 

Акціонер банку, якому належить 33 % акцій банку

2

ПрАТ "Юридична особа 6"

ЮО

П

 

Акціонер банку, якому належить 17 % акцій банку

4

Публічна компанія 1 (Public company 1)

ЮО

П

 

Акціонер банку, якому належить 12,2 % акцій банку

4

ТОВ "Юридична особа 1"

ЮО

П

 

Акціонер банку, якому належить 10 % акцій банку

5

ПрАТ "Юридична особа 4"

ЮО

П

 

Акціонер банку, якому належить 10 % акцій банку

6

Юридична особа 3 (Company 3)

ЮО

О

 

Учасник ТОВ "Юридична особа 2" (частка 95 %), якому належить 33 % акцій банку

7

Фізична особа 1

ФО

О

 

1. Учасник (контролер) ТОВ "Юридична особа 1" (частка 100 %), якому належить 10 % акцій банку.
2. Учасник ТОВ "Юридична особа 2" (частка 5 %), якому належить 33 % акцій банку

8

Фізична особа 2

ФО

О

 

Учасник (контролер) ТОВ "Юридична особа 3" (частка 55 %), яке є учасником ТОВ "Юридична особа 2" (частка 95 %), якому належить 33 % акцій банку

9

Фізична особа 9

ФО

О

 

Акціонер (контролер) ПрАТ "Юридична особа 6", якому належить 17 % акцій банку

10

Фізична особа 3

ФО

О

 

Учасник ТОВ "Юридична особа 3" (частка 45 %), яке є учасником ТОВ "Юридична особа 2" (частка 95 %), якому належить 33 % акцій банку

11

Фізична особа 18

ФО

О (ПГ)

 

Має право голосу на загальних зборах акціонерів банку за дорученням акціонерів банку: фізичної особи 15, якій належить 5,1 % акцій банку (довіреність від 01.01.2015, термін дії - до 01.01.2016); фізичної особи 16, якій належить 5,2 % акцій банку (довіреність від 10.02.2015, термін дії - до 10.08.2015)

(посада уповноваженої банком особи)

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Виконавець

(прізвище та ініціали)

(телефон)

(дата)

 

 

 

Зразок N 2 складання Схеми

Схематичне зображення структури власності ПАТ "Банк" станом на ___.___._________

  

 

Зразок N 2 заповнення Відомостей про остаточних ключових учасників

Відомості про остаточних ключових учасників в структурі власності банку в ПАТ "Банк" станом на ___.___.______

N

Прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Тип особи

Чи є особа власником істотної участі в банку

Інформація про особу

Участь особи в банку, відсотків

Опис взаємозв'язку особи з банком

Пряма

Опосередкована

Сукупна

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Федеральний Уряд Німеччини

Д

Так

Інша інформація про особу

-

25,52

25,52

Учасник (контролер) Юридичної особи 4 (частка 80 %), якій належить 31,9 % акцій банку.

2

Міжнародна фінансова установа

МФУ

Так

Інша інформація про особу

12

6,38

18,38

1. Акціонер банку.
2. Учасник Юридичної особи 4 (частка 20 %), якій належить 31,9 % акцій банку.

3

Фізична особа 6

ФО

Так

Україна, інша інформація про особу

-

7,7

7,7

Учасник Юридичної особи 3 (частка 35 %), якій належить 22 % акцій банку.

4

Фізична особа 7

ФО

Так

Україна, інша інформація про особу

-

7,7

7,7

Учасник Юридичної особи 3 (частка 35 %), якій належить 22 % акцій банку.

5

Фізична особа 10

ФО

Так

Україна, інша інформація про особу

7,5

-

7,5

Акціонер банку

6

Фізична особа 5

ФО

Ні

Україна, інша інформація про особу

-

6,6

6,6

Учасник компанії Юридична особа 3 (частка 30 %), якій належить 22 % акцій банку.

7

Фізична особа 2

ФО

Так

Україна, інша інформація про особу

-

6,29

6,29

Учасник Юридичної особи 2 (частка 37 %), якій належить 17 % акцій банку.

8

Фізична особа 3

ФО

Так

Ізраїль, інша інформація про особу

-

5,78

5,78

Учасник Юридичної особи 2 (частка 34 %), якій належить 17 % акцій банку.

9

Фізична особа 1

ФО

Так

Україна, інша інформація про особу

5,5

-

5,5

Акціонер банку

10

Фізична особа 4

ФО

Так

США, інша інформація про особу

-

4,93

4,93

Учасник Юридичної особи 2 (частка 29 %), якій належить 17 % акцій банку.

11

Фізична особа 9

ФО

Так

Україна, інша інформація про особу

2,3

-

2,3

Акціонер банку

Примітки. Розрахунок участі (опосередкованої) особи в банку у відсотках (колонка 7 таблиці):

1

Федеральний Уряд Німеччини

80 х 0,319 = 25,52 %

2

Міжнародна фінансова установа

20 х 0,319 = 6,39 %

3

Фізична особа 6

35 х 0,22 = 7,7 %

4

Фізична особа 7

35 х 0,22 = 7,7 %

5

Фізична особа 5

30 х 0,22 = 6,6 %

6

Фізична особа 2

37 х 0,17 = 6,29 %

7

Фізична особа 3

34 х 0,17 = 5,78 %

10

Фізична особа 4

29 х 0,17 = 4,93 %

(посада уповноваженої банком особи)

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Виконавець

(прізвище та ініціали)

(телефон)

(дата)

 

 

 

Зразок N 1 заповнення Відомостей про власників істотної участі в банку

Відомостей про власників істотної участі в банку в ПАТ "Банк" станом на ___.___._______

N

Прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Тип особи

Тип істотної участі

Інформація про особу

Опис взаємозв'язку особи з банком

1

2

3

4

5

6

1

Юридична особа 4 (Company 4)

ЮО

О

Німеччина, інша інформація про особу

Акціонер банку, якому належить 31,9 % акцій банку

2

Міжнародна фінансова установа

МФ

П, О

Інша інформація про особу

Акціонер банку, якому належить 25,52 % акцій банку

3

Юридична особа 3 (Company 3)

ЮО

П

Кіпр, інша інформація про особу

Акціонер банку, якому належить 22 % акцій банку

4

Юридична особа 2 (Company 2)

ЮО

П

Нідерланди, інша інформація про особу

Акціонер банку, якому належить 17 % акцій банку

5

Федеральний Уряд Німеччини

Д

О

Інша інформація про особу

Учасник (контролер) Юридичної особи 4 (частка 80 %), якій належить 31,9 % акцій банку.

6

Фізична особа 1

ФО

П

Україна, інша інформація про особу

Акціонер банку. Спільно з асоційованою особою - Фізичною особою 10, є власником істотної участі у банку в розмірі 13 % (Фізична особа 1 є дружиною Фізичної особи 10).

7

Фізична особа 10

ФО

П

Україна, інша інформація про особу

Акціонер банку. Спільно з асоційованою особою - Фізичною особою 1, є власником істотної участі у розмірі 13 % в банку (Фізична особа 10 є чоловіком Фізичної особи 1).

8

Фізична особа 4

ФО

О

США, інша інформація про особу

Учасник Юридичної особи 2 (частка 29 %), якій належить 17 % акцій банку. Є власником істотної участі в банку у складі групи осіб, яка складається також із Фізичної особи 2 та Фізичної особи 3. Зазначені особи розглядаються як група на підставі положень Акціонерної угоди від 01.01.2015, відповідно до яких кожна з цих осіб має право блокуючого голосу у вищому органі управління Юридичної особи 2 під час голосування з питань, що стосуються управління акціями банку, які належать Юридичній особі 2.

9

Фізична особа 2

ФО

О

Україна, інша інформація про особу

Учасник Юридичної особи 2 (частка 37 %), якій належить 17 % акцій банку. Є власником істотної участі в банку у складі групи осіб, яка складається також із Фізичної особи 3 та Фізичної особи 4. Зазначені особи розглядаються як група на підставі положень Акціонерної угоди від 01.01.2015, відповідно до яких кожна з цих осіб має право блокуючого голосу у вищому органі управління Юридичної особи 2 під час голосування з питань, що стосуються управління акціями банку, які належать Юридичній особі 2.

10

Фізична особа 3

ФО

О

Ізраїль, інша інформація про особу

Учасник Юридичної особи 2 (частка 34 %), якій належить 17 % акцій банку. Є власником істотної участі в банку у складі групи осіб, яка складається також із Фізичної особи 2 та Фізичної особи 4. Зазначені особи розглядаються як група на підставі положень Акціонерної угоди від 01.01.2015, відповідно до яких кожна з цих осіб має право блокуючого голосу у вищому органі управління Юридичної особи 2 під час голосування з питань, що стосуються управління акціями банку, які належать Юридичній особі 2.

5

Фізична особа 7

ФО

О

Україна, інша інформація про особу

Учасник Юридичної особи 3 (частка 35 %), якій належить 22 % акцій банку. Спільно з Фізичною особою 6 є власником істотної участі у банку у складі групи осіб, пов'язаних спільними економічними інтересами. Наявність спільних економічних інтересів підтверджується тим, що довірчим власником часток (акцій) Фізичної особи 6 та Фізичної особи 7 у Юридичній особі 3 є одна й та сама особа - Фізична особа 8.

6

Фізична особа 6

ФО

О

Україна, інша інформація про особу

Учасник Юридичної особи 3 (частка 35 %), якій належить 22 % акцій банку. Спільно з Фізичною особою 7 є власником істотної участі у банку у складі групи осіб, пов'язаних спільними економічними інтересами. Наявність спільних економічних інтересів підтверджується тим, що довірчим власником часток (акцій) Фізичної особи 6 та Фізичної особи 7 у Юридичній особі 3 є одна й та сама особа - Фізична особа 8.

7

Фізична особа 9

ФО

О

Україна, інша інформація про особу

Акціонер банку. Власник істотної участі в банку незалежно від формального володіння, оскільки представник Фізичної особи 9 - Фізична особа 11 - обраний членом Наглядової ради банку.
(ПРИМІТКА: Ця ознака наявності значного впливу на діяльність банку зазначається на схемі лише у випадку відсутності формальних ознак визнання особи власником істотної участі).

(посада уповноваженої банком особи)

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Виконавець

(прізвище та ініціали)

(телефон)

(дата)

 

 

 

* * *

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
проектів змін до Положення про порядок реєстрації та ліцензування банків, відкриття відокремлених підрозділів та Положення про порядок подання відомостей про структуру власності банку

I. Визначення та аналіз проблеми, яку пропонується розв'язати шляхом державного регулювання господарських відносин

Підготовка проекту Змін до Положення про порядок реєстрації та ліцензування банків, відкриття відокремлених підрозділів (далі - Положення про реєстрацію), затвердженого постановою Правління Національного банку України від 08.09.2011 N 306, та проекту Положення про порядок подання відомостей про структуру власності банку (далі - Положення про структуру власності), зумовлена необхідністю додаткового врегулювання окремих питань у зв'язку з прийняттям Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності пов'язаних із банком осіб".

У проекті Положення про реєстрацію уточнено вимоги до фінансового/майнового стану учасників банку та його керівників та їх ділової репутації.

У проект Положення про реєстрацію також внесено зміни в зв'язку із перерозподілом функцій банківського нагляду між Національним банком України та його територіальними управліннями.

Проект Положення про структуру власності спрямований на удосконалення розкриття структури власності банку - виявлення десяти найбільших ключових учасників банку та всіх власників істотної участі в банку.

Зазначені проблеми не можуть бути вирішені за допомогою ринкових механізмів або діючих регуляторних актів. їх розв'язання можливо здійснити шляхом прийняття змін до Положення про реєстрацію та затвердження Положення про структуру власності.

II. Визначення цілей державного регулювання

Метою розроблення проектів є вдосконалення процедури подання відомостей про структуру власності банку для виявлення всіх осіб, що мають значний вплив на управління або діяльність банку та мають підтверджувати свій задовільний фінансовий/майновий стан і ділову репутацію.

III. Визначення та оцінка всіх прийнятних альтернативних способів досягнення встановлених цілей із аргументацією переваг обраного способу

Альтернативних способів досягнення поставлених цілей немає.

IV. Опис механізмів і заходів, які забезпечать розв'язання визначеної проблеми шляхом прийняття запропонованого регулювання

Для розв'язання існуючих проблем пропонується внести зміни до Положення про реєстрацію та затвердити Положення про структуру власності.

Затвердження Правлінням Національного банку України змін до Положення про реєстрацію та проекту Положення про структуру власності дасть змогу виконати вимоги Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності пов'язаних із банком осіб" та удосконалити процедуру подання відомостей про структуру власності.

V. Обґрунтування можливості досягнення цілей у разі прийняття запропонованого регуляторного акта. Оцінка можливості впровадження та виконання вимог регуляторного акта

Виконання вимог проекту змін до Положення про реєстрацію та проекту Положення про структуру власності в разі їх прийняття буде обов'язковим для банків та їх учасників, що сприятиме підвищенню захисту законних інтересів вкладників і клієнтів банків.

Реалізація вимог проекту змін до Положення про реєстрацію та проекту Положення про структуру власності не потребує додаткових витрат Державного бюджету України.

VI. Визначення очікуваних результатів прийняття запропонованого регуляторного акта

Прийняття запропонованих проекту змін до Положення про реєстрацію та проекту Положення про структуру власності дозволить удосконалити процедуру погодження набуття/збільшення істотної участі в банку, визначення задовільного фінансового стану учасників банку та подання відомостей про структуру власності.

Визначити кількісні показники результативності проектів змін до Положення про реєстрацію та Положення про структуру власності не вбачається можливим.

VII. Обґрунтування запропонованого строку чинності запропонованого акта

Вимоги проекту змін до Положення про реєстрацію та проекту Положення про структуру власності діють без визначення строку.

VIII. Визначення показників результативності регуляторного акта

Враховуючи специфіку проекту змін до Положення про реєстрацію та проекту Положення про структуру власності, визначити показники їх результативності не вбачається можливим.

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватимуться відстеження результативності регуляторного акта в разі його прийняття

Враховуючи неможливість визначити показники результативності проекту змін до Положення про реєстрацію та проекту Положення про структуру власності у зв'язку із їх специфікою, визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватись відстеження результативності цих актів, не вбачається можливим.

 

Перший заступник Голови
Національного банку України

О. В. Писарук

Опрос