Идет загрузка документа (62 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении формы Налоговой декларации по плате за землю (земельный налог и/или арендная плата за земельные участки государственной либо коммунальной собственности) (неофициальный текст)

Субъект законодательной инициативы
Проект, Неофициальный текст от 27.03.2015

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

Про затвердження форми Податкової декларації з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності)

Відповідно до пункту 46.5 статті 46 розділу II Податкового кодексу України та Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року N 375,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити форму Податкової декларації з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності), що додається.

2. Визнати таким, що втратили чинність, наказ Міністерства доходів і зборів України від 30 грудня 2013 року N 865 "Про затвердження форми Податкової декларації з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності)", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 22 січня 2014 року за N 130/24907.

3. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України (Чмерук М. О.), Департаменту оподаткування юридичних осіб (Лапшин Ю. В.) Державної фіскальної служби України в установленому законодавством порядку забезпечити:

подання цього наказу до Міністерства юстиції України на державну реєстрацію;

оприлюднення цього наказу.

4. Департаменту оподаткування юридичних осіб (Лапшин Ю. В.) Державної фіскальної служби України у триденний строк після реєстрації у Міністерстві юстиції України забезпечити розробку алгоритмів контролю для приймання та автоматизованої обробки податкової декларації з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності).

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра фінансів України та Голову Державної фіскальної служби України.

 

Міністр

Н. Яресько

 

Відмітка про одержання
(штамп контролюючого органу)


 

  

 

I. Розрахунок суми земельного податку

Одиниці виміру:

гектари - з чотирма десятковими знаками,
гривні - з двома десятковими знаками

N
з/п

Категорія земельних ділянок7

Документи, які засвідчують/
підтверджують право власності/
користування

Державна реєстрація прав власності/
користування

Кадастро-
вий номер земельної ділянки
(у разі наявності)

Площа земельної ділянки

Норма-
тивна грошова оцінка земельної ділянки

Норма-
тивна грошова оцінка одиниці площі ріллі по Автоном-
ній Республіці Крим або по області

Ставка податку (%)

Річна сума земель-
ного податку

Пільга

Річна сума земель-
ного податку
(до сплати)
(к. 12 - к. 15)

Вид права8

Серія та номер доку-
менту

Дата
(мм. рррр)

Номер

Код пільги

Розмір пільги9

Сума пільги

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Всього

х

х

х

х

х

 

х

х

х

 

х

х

 

 

II. Розрахунок суми орендної плати

Одиниці виміру:

гектари - з чотирма десятковими знаками,
гривні - з двома десятковими знаками

N
з/п

Категорія земельних ділянок7

Документи, які засвідчують/
підтверджують право користування (договір оренди)

Державна реєстрація прав користування
(договору оренди)

Кадастровий номер земельної ділянки
(у разі наявності)

Площа земельної ділянки

Нормативна грошова оцінка земельної ділянки

Розмір орендної плати
(%)

Річна сума орендної плати

Дата
(мм. рррр)

Номер

Дата
(мм. рррр)

Номер

1

2

3

4

5

6

7

8

9

11

12

110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Всього

х

х

х

х

х

 

х

х

 

III. Розрахунок податкового зобов'язання

Одиниці виміру:

гривні - з двома десятковими знаками

N
з/п

Сума зобов'язання, що підлягає сплаті за даними платника

Річна сума11

Сі-
чень

Лю-
тий

Бере-
зень

Кві-
тень

Тра-
вень

Чер-
вень

Ли-
пень

Сер-
пень

Вере-
сень

Жов-
тень

Листо-
пад

Гру-
день

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

3

Нараховано на 20__ рік, усього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

412

Нараховано на 20__ рік за даними раніше поданої декларації (р. 3 декларації, що уточнюється)13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

512

Нараховано до збільшення податкового зобов'язання на 20__ рік на періоди, за якими не настав термін сплати (позитивне значення (р. 3 - р. 4))

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

612

Нараховано до зменшення податкового зобов'язання на 20__ рік на періоди, за якими не настав термін сплати (позитивне значення (р. 4 - р. 3))

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

712

Розмір заниження податкового зобов'язання минулих податкових періодів або періодів поточного року, за якими минув термін сплати

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

812

Розмір завищення податкового зобов'язання минулих податкових періодів або періодів поточного року, за якими минув термін сплати

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

912

Сума штрафу (к. 4 - 15 р. 7 х 3 % або 5 %)14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1012

Сума пені15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Доповнення до декларації16

на

 

арк.

N
з/п

Зміст доповнення16:

 

 

 

 

Інформація, наведена в декларації, є достовірною.

Дата заповнення декларації (дд.мм.рррр)

 

 

.

 

 

.

 

 

 

 


Керівник (уповноважена особа) /
фізична особа (законний представник)
  

___________________
(підпис)

______________________
(ініціали та прізвище)

М. П.17

 

 

Реєстраційний номер облікової картки платника податків

 

або серія та номер паспорта5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Головний бухгалтер (особа, відповідальна
за ведення бухгалтерського обліку)
  

_________________
(підпис)

______________________
(ініціали та прізвище)

Реєстраційний номер облікової картки платника податків

 

або серія та номер паспорта5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ця частина декларації заповнюється посадовими особами контролюючого органу

Відмітка про внесення даних до електронної бази податкової звітності "___" ____________ 20__ року
_____________________________________________________________________________________
                                              (підпис, ініціали та прізвище посадової особи контролюючого органу)

                           За результатами камеральної перевірки декларації (потрібне позначити):
порушень (помилок) не виявлено / складено акт від "___" ____________ 20__ року N ___

"___" ____________ 20__ року ___________________________________________________________
                                                                                       (підпис, ініціали та прізвище посадової особи контролюючого органу)

____________
1 Зазначається номер з послідовно наростаючим числом від кількості поданих відповідних декларацій (з земельного податку або орендної плати).

2 Заповнюється у разі подання декларації за нововідведені земельні ділянки або за новоукладеними договорами (починаючи з (число/місяць)). Порядковий номер податкового (звітного) місяця проставляється арабськими цифрами (для чисел з однієї цифри в першому полі проставляється "0").

3 Заповнюється у разі уточнення податкових зобов'язань (з урахуванням уточнень з (число/місяць)). Порядковий номер податкового (звітного) місяця проставляється арабськими цифрами (для чисел з однієї цифри в першому полі проставляється "0").

4 Зазначається місяць у разі подання декларації відповідно до пункту 286.3 статті 286 розділу XII Податкового кодексу України. Порядковий номер місяця проставляється арабськими цифрами (для чисел з однієї цифри в першому полі проставляється "0").

5 Серія та номер паспорту зазначається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта.

6 Зазначається за бажанням платника.

7 Інформація щодо категорії земель/цільового призначення має відповідати інформації, що зазначена у документах, які засвідчують/підтверджують право власності/користування земельними ділянками. Проставляється двозначний номер арабським цифрами згідно з Класифікацією видів цільового призначення (наказ Державного комітету України із земельних ресурсів від 23.07.2010 N 548):

01 - землі сільськогосподарського призначення
       (якщо землі відносяться до сільськогосподарських угідь, то замість "  01" зазначається категорія:
       1А - рілля;
       1Б - багаторічні насадження;
       1В - сіножаті;
       1Г - пасовища;
       1Д - перелоги);

02 - землі житлової забудови;

03 - землі громадської забудови;

04 - землі природно-заповідного фонду;

05 - землі іншого природоохоронного призначення;

06 - землі оздоровчого призначення;

07 - землі рекреаційного призначення;

08 - землі історико-культурного призначення;

09 - землі лісогосподарського призначення;

10 - землі водного фонду;

11 - землі промисловості;

12 - землі транспорту;

13 - землі зв'язку;

14 - землі енергетики;

15 - землі оборони;

16 - землі запасу;

17 - землі резервного фонду;

18 - землі загального користування.

8 Зазначається вид права: 1 - власність; 2 - постійне користування; 3 - оренда.

9 Зазначається розмір пільги відповідно до рішення, яким пільгу надано.

10 За потреби кількість рядків 1.1; 2.1 може бути збільшено або зменшено.

11 значення к. 3 р. 3 має відповідати значенню колонки 16 р. 2 частини I декларації або к. 12 р. 2 частини II декларації.

12 Рядки 4 - 10 заповнюються в разі уточнення податкових зобов'язань.

13 Рядок 3 декларації або р. 5 декларації у редакціях наказу ДПА України від 21.12.2010 N 1015 та наказу Міністерства доходів і зборів України від 30.12.2013 N 865.

14 Сума штрафу нараховується платником самостійно. Розмір штрафу обирається відповідно до підпункту "а" або "б" пункту 50.1 статті 50 Податкового кодексу України.

15 Сума пені нараховується платником самостійно відповідно до підпункту 129.1.2 пункту 129.1 статті 129 глави 12 розділу II Податкового кодексу України.

16 Надається за бажанням платника відповідно до п. 46.4 ст. 46 Податкового кодексу України.

17 За наявності.

 

* * *

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту наказу Міністерства фінансів України "Про затвердження форми Податкової декларації з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності)"

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Плата за землю є складовою податку на майно та належить до місцевих податків (п. 10.1 ст. 10 Податкового кодексу України).

Порядок справляння плати за землю встановлено розділом XII Податкового кодексу України (далі - Кодекс). Зокрема, пунктом 286.2 статті 286 Кодексу визначено, що платники плати за землю (крім фізичних осіб) самостійно обчислюють суму податку щороку станом на 1 січня і не пізніше 20 лютого поточного року подають відповідному контролюючому органу за місцезнаходженням земельної ділянки податкову декларацію на поточний рік за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 Кодексу, з розбивкою річної суми рівними частками за місяцями.

Чинна форма податкової декларації з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності) (далі - Декларація) затверджена наказом Міністерства доходів і зборів України від 30 грудня 2013 року N 865 "Про затвердження форми Податкової декларації з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності)", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 22 січня 2014 року за N 130/24907.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 21.05.2014 N 2160 Міністерство доходів і зборів України реорганізовано та утворено Державну фіскальну службу України.

Відповідно до Положення про Державну фіскальну службу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 травня 2014 р. N 236, Державна фіскальна служба України є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України і який реалізує державну податкову політику.

Забезпечення формування єдиної державної податкової, митної політики належить до компетенції Міністерства фінансів України (п. 1 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 р. N 375).

У зв'язку з зазначеним наказ Міністерства доходів і зборів України "Про затвердження форми Податкової декларації з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності)" потребує визнання таким, що втратив чинність.

Проект наказу Міністерства фінансів України "Про затвердження форми Податкової декларації з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності)" (далі - наказ) розроблено відповідно до п. 46.5 ст. 46 Кодексу, підпункту 2 пункту 4 та п. 8 Положення про Міністерство фінансів України.

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою видання наказу є затвердження форми Декларації, яка буде застосовуватися при обчисленні податкових зобов'язань з плати за землю відповідно до положень Кодексу.

Основним механізмом досягнення мети є прийняття запропонованого проекту нормативного акта.

3. Правові аспекти

Правовідносини у зазначеній сфері регулюється Конституцією України, Кодексом, Земельним кодексом України, Законом України від 06 жовтня 1998 року N 161-XIV "Про оренду землі", Положенням про Міністерство фінансів України.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Прийняття та реалізація проекту наказу не потребує додаткових фінансових витрат з бюджету.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект наказу підлягає погодженню з Державною службою України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва, з Міністерством аграрної політики та продовольства України та Міністерством юстиції України.

6. Регіональний аспект

Проект наказу стосуватиметься суб'єктів господарювання, які є власниками земельних ділянок або землекористувачами та відповідно до чинного законодавства подають податкову звітність з плати за землю.

Проект наказу не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць та не має впливу на регіональний розвиток.

7. Запобігання корупції

У проекті наказу відсутні правила та процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Проект наказу для надання пропозицій та зауважень розміщено на веб-сайті Міністерства.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект наказу не стосується соціально-трудової сфери і не потребує відображення позиції уповноважених представників всеукраїнських профспілок, їх об'єднань та всеукраїнських об'єднань організацій роботодавців.

10. Прогноз результатів

Прийняття нормативного акта надасть можливість платникам подавати відповідному контролюючому органу податкові декларації за затвердженою формою, а контролюючим органам - здійснювати належний контроль за своєчасністю подання податкових декларацій, правильністю обчислення плати за землю.

 

Міністр фінансів України

Н. Яресько

 

* * *

АНАЛІЗ ВПЛИВУ РЕГУЛЯТОРНОГО АКТА
до проекту наказу Міністерства фінансів України "Про затвердження форми Податкової декларації з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності)"

1. Визначення проблеми, яку пропонується розв'язати шляхом державного регулювання

Плата за землю є складовою податку на майно та належить до місцевих податків (п. 10.1 ст. 10 Податкового кодексу України).

Порядок справляння плати за землю встановлено розділом XII Податкового кодексу України (далі - Кодекс). Зокрема, пунктом 286.2 статті 286 Кодексу визначено, що платники плати за землю (крім фізичних осіб) самостійно обчислюють суму податку щороку станом на 1 січня і не пізніше 20 лютого поточного року подають відповідному контролюючому органу за місцезнаходженням земельної ділянки податкову декларацію на поточний рік за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 Кодексу, з розбивкою річної суми рівними частками за місяцями.

Чинна форма податкової декларації з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності) (далі - Декларація) затверджена наказом Міністерства доходів і зборів України від 30 грудня 2013 року N 865 "Про затвердження форми Податкової декларації з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності)", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 22 січня 2014 року за N 130/24907.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 21.05.2014 N 2160 Міністерство доходів і зборів України реорганізовано та утворено Державну фіскальну службу України.

Відповідно до Положення про Державну фіскальну службу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 травня 2014 р. N 236, Державна фіскальна служба України є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України і який реалізує державну податкову політику.

Забезпечення формування єдиної державної податкової, митної політики належить до компетенції Міністерства фінансів України (п. 1 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 р. N 375).

У зв'язку з зазначеним наказ Міністерства доходів і зборів України "Про затвердження форми Податкової декларації з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності)" потребує визнання таким, що втратив чинність.

Проект наказу Міністерства фінансів України "Про затвердження форми Податкової декларації з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності)" (далі - наказ) розроблено відповідно до п. 46.5 ст. 46 Кодексу, підпункту 2 пункту 4 та п. 8 Положення про Міністерство фінансів України.

2. Визначення цілей державного регулювання

Основною метою запровадження зазначеного регуляторного акта є забезпечення приведення нормативно-правового акта у відповідність до чинних норм Кодексу.

Прийняття наказу сприятиме реалізації права платників подавати та/або уточнювати податкову звітність про податкові зобов'язання з сплати за землю за уніфікованою формою, а контролюючим органам - виконанню покладених на них обов'язків із податкового адміністрування та контролю за дотриманням платниками порядку обчислення та виконання податкових зобов'язань.

3. Визначення альтернативних способів досягнення зазначених цілей та аргументи щодо переваги обраного способу

Оскільки прийняття наказу забезпечить виконання норм Кодексу в частині встановлення уніфікованої форми податкової декларації з плати за землю, що сприятиме реалізації права платників подавати та/або уточнювати за уніфікованою формою податкову звітність про податкові зобов'язання з плати за землю, контролюючим органам - виконанню покладених на них обов'язків із податкового адміністрування та контролю за дотриманням платниками порядку обчислення та виконання податкових зобов'язань з плати за землю, то альтернативних варіантів досягнення цілей, передбачених проектом наказу, немає.

4. Опис механізмів і заходів, які забезпечать розв'язання визначеної проблеми шляхом прийняття запропонованого регуляторного акта

Форма Декларації розроблена з урахуванням усіх показників, передбачених розділом XII "Податок на майно" Кодексу в частині плати за землю, необхідних для правильного обчислення платниками податкових зобов'язань з плати за землю, а також повноти їх надходжень до бюджету.

5. Обґрунтування можливостей досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

У разі прийняття наказу платники матимуть можливість реалізувати своє право визначати та/або уточнювати суму податкових зобов'язань з плати за землю за уніфікованою формою Декларації у порядку, встановленому розділом XII Кодексу в частині плати за землю.

6. Визначення очікуваних результатів прийняття регуляторного акта

Сфера впливу

Вигоди

Витрати

Інтереси держави

Прийняття проекту наказу надасть змогу контролюючим органам забезпечити виконання норм Кодексу

Витрати державного та місцевих бюджетів відсутні

Інтереси суб'єктів господарювання

Забезпечить умови дотримання вимог Кодексу в частині ведення обліку і складання звітності платниками плати за землю

Реалізація положень проекту наказу не потребує додаткових матеріальних витрат

Норми цього регуляторного акта не впливатимуть на інтереси громадян

7. Строк дії акта

Строк дії цього акта може бути обмежено в разі внесення змін до Кодексу щодо скасування плати за землю.

8. Показники результативності акта

Прийняття наказу "Про затвердження форми Податкової декларації з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності)" сприятиме реалізації права платників подавати та/або уточнювати за уніфікованою формою податкову звітність про податкові зобов'язання з плати за землю, контролюючим органам - виконанню покладених на них обов'язків із податкового адміністрування та контролю за дотриманням платниками порядку обчислення та виконання податкових зобов'язань з плати за землю.

Розмір коштів і час, що витрачатимуться платниками для виконання вимог акта, не змінюватимуться.

Проект наказу не зачіпає і не впливає на інтереси інших суб'єктів господарювання - платників податків, тому не може порушувати або упереджувати їх законні інтереси у сфері господарювання, а також не може чинити вплив на ведення господарської діяльності.

Рівень поінформованості суб'єктів господарювання з основних положень акта є високим. З цією метою друкуватимуться листи, роз'яснення, статті у періодичних виданнях "Вісник Державної фіскальної служби України" і розміщуватимуться на офіційний веб-порталах Державної фіскальної служби України та Міністерства фінансів України.

Реалізація наказу не потребує додаткових матеріальних та інших витрат суб'єктів господарювання.

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результатів

Базове відстеження результативності регуляторного акта здійснюється до дня набрання ним чинності шляхом збору пропозицій і зауважень до проекту та їх аналізу.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта здійснюється через рік з дня набрання чинності регуляторним актом шляхом аналізу статистичних даних.

Періодичне відстеження результативності регуляторного акта здійснюється через кожні три роки, починаючи від дня виконання заходів з повторного відстеження.

У разі виявлення неврегульованих та проблемних моментів шляхом проведення аналізу показників дії цього акта такі моменти буде виправлено шляхом внесення відповідних змін.

 

Міністр фінансів України

Н. Яресько

Опрос