Идет загрузка документа (68 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Комплексная программа развития банковской системы Украины на 2015 - 2020 годы (неофициальный текст)

Субъект законодательной инициативы
Проект, Неофициальный текст от 27.03.2015

Комплексна програма розвитку банківської системи України на 2015 - 2020 роки

I. Тенденції розвитку та поточний стан банківської системи України

Розвиток перед кризою 2008 - 2009 років. Пройшовши в 1991 - 2001 роках шлях початкового формування, українська банківська система в період економічного зростання 2000-х стала одним із привабливіших банківських ринків Східної Європи. Політичні зміни в країні, а також привабливі економічні перспективи зумовили приплив міжнародних інвестицій та появу в Україні банків та фінансових груп світового рівня, зокрема BNP Paribas, Raiffeisen Int, Credit Agricole S.A., Societe Generale, Intesa Sanpaolo, Commerzbank, UniCredit. Частка активів сектору, що належала іноземним банкам, зросла з 16 % у 2002 до 57 % у 2008 році, а кількість банків - з 20 до 53.

Доступ до відносно дешевих зовнішніх ресурсів, бурхливе зростання обсягів кредитування, у тому числі в іноземній валюті, та прагнення банків до збільшення їх ринкової частки призводили до прийняття на себе додаткових ризиків та створення дисбалансів. Одночасно слабкі кредитні стандарти банків разом із низьким рівнем фінансової грамотності населення в умовах стабільного курсу національної валюти та відсутності обмежень на кредитування в іноземній валюті спричинили прийняття домогосподарствами (далі - ДГ) валютних ризиків, якими вони не мали змоги управляти.

Номінальний середньорічний приріст обсягів кредитування резидентів за період 2005 - 2008 років становив 641 %, причому приріст ДГ відбувався швидшими темпами (99 %) порівняно з кредитуванням нефінансових корпорацій (далі - НФК) (52 %). Доларизація кредитного портфеля поступово зростала та станом на вересень 2008 року досягла 51 %, зокрема кредитів, наданих ДГ, - 62 %. Номінальний середньорічний приріст депозитів за той самий період був набагато повільнішим і становив 46 %. Депозити ДГ також зростали швидше порівняно з депозитами НФК (на 53 % та 37 % відповідно). Такі диспропорції призвели до зростання співвідношення кредитів до депозитів резидентів від 106 % у 2005 році до 163 % у вересні 2008 року, а під час розпалу кризи внаслідок відпливу депозитів і курсових змін це співвідношення зросло до максимальних 226 % у березні 2009 року. Збільшення кредитування здійснювалося багатьма банками за рахунок залучення фінансування з-за кордону. За період з початку 2005 року до вересня 2008 року зовнішній борг банків в іноземній валюті зріс із 2,7 до 42,1 млрд. дол. США, його номінальний середньорічний приріст становив 109 %, а рівень досяг 31 % від зобов'язань банків.

____________
1 Темпи приведені як середньогеометричне за період з початку 2005 року до вересня 2008 року

Криза 2008 - 2009 років. Накопичення дисбалансів призвело до чи не найбільших втрат як в економіці, так і у фінансовому секторі України під час глобальної кризи 2008 - 2009 років серед порівняних країн. Унаслідок падіння курсу гривні з 5 до більше ніж 8 грн. за 1 дол. США значно зросли неплатежі за кредитами в іноземній валюті, зменшилася вартість капіталу банків, що створило тиск на коефіцієнт достатності капіталу. Перед банківським сектором постала проблема ліквідності: близько 90 % банків призупинили кредитування, було введено заборону на дострокове зняття депозитів (скорочення депозитів у національній валюті з 01 жовтня 2008 року до 01 листопада 2009 року становило 75 млрд. грн., або 32 %; в іноземній валюті з 01 жовтня 2008 року до 01 квітня 2009 року - 4,3 млрд. дол. США, або 19 %). Усе це супроводжувалося негативними тенденціями й у реальній економіці: у 2009 році реальний ВВП скоротився на 15 %, реальний наявний дохід населення - на 10 %, а рівень безробіття населення працездатного віку (за методологією МОП) зріс до 9,6 %, вартість нерухомості (у доларовому еквіваленті) почала стрімко знижуватися. У цих умовах прибутковість банківського сектору суттєво погіршилася - збитки банківської системи у 2009 році становили 38,5 млрд. грн.

Повільне відновлення та нова криза у 2010 - 2014 роках. У післякризові роки розвиток банківської системи уповільнився: середньорічні темпи зростання кредитів за період 2010 - 2013 років становили 6 %, а депозитів - 19 %, що знизило співвідношення кредитів до депозитів до 136 %. Фінансові показники банківського сектору в цей період були помірними, зокрема після трьох років збитковості банківська система стала прибутковою лише у 2012 році, але показник рентабельності капіталу залишався на дуже низькому рівні - 3 % у 2012 році і 0,8 % - у 2013 році.

У 2014 році перед банківською системою постали нові виклики. Значна девальвація гривні (майже у 2 рази) та спад в економіці (ВВП у III кварталі 2014 році знизився на 5.3 %) негативно вплинуло на якість кредитного портфеля (рівень NPL зріс до 17,6 % у листопаді 2014 року), що призвело до необхідності створювати значні резерви. За 11 місяців резерви за активними операціями банків зросли на 46 млрд. грн. - до 178 млрд. грн., що стало визначальним чинником повернення банківської системи до збитковості [за цей період збитки становили 22.4 млрд. грн., а рентабельність капіталу (-13.9 %)]. Ситуацію з NPL ускладнювала наявність низки обмежень насамперед у податковій сфері та в судочинстві.

Українські банки все ще мають коротку відкриту валютну позицію, що наражає їх на валютний ризик. Одночасно клієнти банків також перебувають під підвищеним валютним ризиком. Так у листопаді частка кредитів ДГ в іноземній валюті становила 47 % (іпотечних - 77 %), а кредитів НФК - 47 %. В умовах подальшої девальвації валютний ризик клієнтів, у яких немає джерел надходжень валютної виручки, трансформується в кредитний ризик для банків. Перед банками знову постала проблема нестачі ліквідності. За 11 місяців 2014 року відплив депозитів у національній валюті становив 60,2 млрд. грн. (14,3 %), а в іноземній - 10,8 млрд. дол. (35 %), причому у 2014 році ця тенденція була більш тривалою, ніж під час попередньої кризи.

У цей період іноземні банки почали залишати український ринок насамперед через нестабільність і непередбачуваність умов ведення бізнесу. Частка іноземного капіталу зменшилася з 42 % у 2011 році до 32 % на 01 грудня 2014 року.

Ринок банківських послуг залишається дуже фрагментарним і з низькою капіталізацією через нестабільні умови ведення бізнесу, незахищеність права власності та низький рівень корпоративного управління. На кінець III кварталу 2014 року найбільшим десяти банкам належало 59 % активів, що є незначним показником порівняно з іншими країнами регіону, де середнє значення цього показника становить 74 %. В Україні значна фрагментація призвела до наявності ринкової ніші з 146 банків, кожен з яких має частку активів не більше ніж 1 %, які разом займають 23 % ринку. Такі банки часто залежать від кількох крупних клієнтів, що мають одного власника з банком. Відповідно вони схильні видавати більш ризикові кредити підприємствам своєї групи і мають вищий ризик банкрутства.

Крім того, на сьогодні для економіки характерні високі рівні доларизації, готівкових розрахунків та процентних ставок, що є наслідком насамперед непослідовної та неефективної державної економічної політики минулих років. Невідповідність економічної політики економічним реаліям протягом останніх років призвела до накопичення внутрішніх дисбалансів у всіх сферах економіки. Бюджетна підтримка неефективних галузей економіки, невиважена цінова політика щодо енергоносіїв для ДГ, утримання штучного фіксованого валютного курсу - усе це призвело до втрати конкурентоспроможності українських виробників, зростання дефіциту рахунку поточних операцій, суттєвого фіскального дефіциту та нарощування державного боргу.

II. Мета та основні завдання Програми

Вирішення зазначених проблем визначає головну мету - проведення структурних змін у банківській системі України, яка полягає у створенні передумов для підвищення ролі вітчизняної банківської системи у сталому економічному зростанні України на підставі забезпечення стабільності цін, системної стійкості банківської системи, адекватних потребам економіки обсягів та глибини банківського посередництва, підвищення якості та зниження ризиків банківських послуг, високого рівня захисту прав споживачів і фінансових посередників.

Ураховуючи дворівневу структуру банківської системи України, очевидним є те, що високу ефективність структурних змін можна досягнути лише шляхом проведення комплексних реформ на двох її рівнях:

у Національному банку України, зміцнивши тим самим його спроможність до створення відповідних монетарних умов для сталого економічного зростання та посилення регуляторного впливу на зміцнення стійкості банківської системи країни, зростання її кредитного та інвестиційного потенціалу;

у банківській системі України - з метою забезпечення передумов ефективного розвитку банківського сектору на засадах високої довіри і дотримання інтересів держави, банків та споживачів фінансових послуг.

Проведення комплексних реформ здійснюватиметься за трьома основними напрямами, що забезпечать цінову стабільність, фінансову стабільність та розбудову інституційної спроможності Національного банку України в наглядових і регуляторних функціях, для підвищення ефективності його діяльності як державної інституції.

За напрямом забезпечення цінової стабільності реформи спрямовані на:

розбудову сучасного інструментарію та операційної системи монетарної політики відповідно до найкращого досвіду центральних банків;

зниження інфляції та її волатильності, а також інфляційних очікувань економічних агентів;

проведення незалежної монетарної політики, що спирається на середньостроковий прогноз інфляції;

удосконалення процесу прийняття рішень з грошово-кредитної політики, у тому числі шляхом підвищення якості макроекономічного аналізу та прогнозування в Національному банку України;

забезпечення прозорості та підзвітності діяльності Національного банку України згідно зі стандартами транспарентності центральних банків країн світу;

розвиток безготівкових розрахунків та збільшення прозорості платіжних операцій банків;

зниження валютних ризиків та мінімізацію наслідків змін валютного курсу для економіки країни;

створення довгострокових ресурсів у національній валюті та розвиток фінансових ринків.

За напрямом забезпечення фінансової стабільності реформування банківської системи спрямоване на:

підвищення рівня капіталізації банківської системи;

збільшення захисту прав кредиторів та вирішення проблеми неякісних активів банків;

зниження ризиків та підвищення довіри до банківської системи;

підвищення стандартів діяльності та корпоративного управління банків на підставі кращого світового досвіду;

захист прав споживачів фінансових послуг та підвищення фінансової грамотності населення.

За напрямом розбудови інституційної спроможності Національного банку України дії спрямовуватимуться на:

проведення реформи системи регулювання фінансових ринків;

підвищення ефективності виконання регуляторної та наглядової функції Національного банку України;

удосконалення організаційної структури, спрощення внутрішніх процесів та оптимізації роботи Національного банку України на підставі запровадження прогресивних підходів до управління діяльністю центральних банків;

підвищення прозорості фінансових операцій та протидії використанню банківської системи з метою відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансування тероризму;

удосконалення законодавчої і нормативно-правової бази банківської системи;

стимулювання застосування новітніх технологій у банківській системі.

Для реалізації зазначених напрямів реформування банківської системи розроблено Календарний план заходів Національного банку України на 2015 рік з виконання Комплексної програми розвитку банківської системи України на 2015 - 2020 роки, який уключатиме завдання з виконання зобов'язань у рамках Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, у тому числі щодо наближення банківського законодавства України до права Європейського Союзу у сфері банківських послуг.

III. Очікувані результати реалізації Програми

Під час реалізації основних напрямів і виконання завдань реформування банківської системи України очікується, що до 2020 року створюватимуться передумови стабільного розвитку банківської системи України, перетворення її у конкурентну та ефективну сферу - акселератор інвестиційно-інноваційного розвитку економіки України, а саме:

у середньостроковому періоді Національний банк України забезпечить цінову стабільність на рівні 3 - 5 % та підтримуватиме її в довгостроковому періоді;

активна позиція Національного банку України щодо дедоларизації економіки України сприятиме зниженню її рівня за всіма показниками, насамперед доларизації кредитів та депозитів до не більше ніж 25 % та 20 % відповідно;

розвиток безготівкових платежів, удосконалення організації готівкового обігу та регулювання платіжних систем дасть змогу зменшити частку готівки в грошовій масі до прогнозованого рівня, що не перевищуватиме 15 % у 2020 році;

за 2015 - 2020 роки банківська система України вийде на достатній рівень рентабельності. Капітал банків до 2020 року зросте не менше ніж до 350 млрд. грн., активи - до 2500 млрд. грн.;

заходи Національного банку України щодо вирішення проблеми неякісних активів банків приведуть до зниження показника частки простроченої заборгованості в кредитному портфелі банків до рівня не більше ніж 4 %. Отже, щорічне зростання кредитного портфеля банків починаючи з 2015 року становитиме не менше ніж 10 %;

з 2015 року відновиться приплив депозитів до банків. Щорічні темпи зростання депозитного портфеля банків становитимуть не менше ніж 15 %. Частка довгострокових депозитів у банках і наданих довгострокових кредитів має зрости до 2020 року до 55 % та 70 % відповідно;

заходи, передбачені цією Програмою, дадуть змогу зменшити ризики в банківській системі, що сприятиме зниженню середньозважених депозитних та кредитних ставок банків у національній валюті. Очікуваний рівень середньозважених ставок за новими кредитами НФК у національній валюті (у річному обчисленні) не повинен перевищувати 6 - 8 %.

З метою забезпечення належного рівня підзвітності перед суспільством Національний банк України щорічно до кінця лютого року, наступного за звітним, публікуватиме Звіт щодо виконання цієї програми.

IV. Заходи, спрямовані на забезпечення цінової стабільності

 

Термін впровадження

I кв. 2015 - IV кв. 2015

I кв. 2016 - IV кв. 2017

I кв. 2018 - IV кв. 2019

1. Національний банк України спрямовуватиме монетарну політику на підтримання забезпечення цінової стабільності з метою зниження рівня інфляції до 3 - 5 % на рік, що створить передумови стабільного стійкого економічного зростання та соціального розвитку в довгостроковому періоді. Для реалізації цих заходів Національний банк України виконуватиме таке:

1) запровадить прозорі умови надання банкам кредитів рефінансування за умови надання прийнятного забезпечення та впровадить пілотний проект рефінансування банків під пули активів. За аналогією європейського досвіду Національний банк України визначить чіткі принципи та правила операційних засад, які будуть критеріями оцінки правомірності застосування інструментів і процедур регулювання ліквідності;

I кв. 2015

 

 

2) ініціюватиме автоматизацію проведення операцій репо з банками України, а також упровадить проведення операцій репо між банками України через центрального контрагента - ПАТ "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ";

I кв. 2015

 

 

3) створить Комітет з монетарної політики, який забезпечить прийняття рішень з усіх питань монетарної політики. Здійснюватиме чітке організаційне та операційне відокремлення функції розроблення грошово-кредитної політики від функції реалізації грошово-кредитної політики;

I кв. 2015

 

 

4) установить для резидентів-позичальників процедуру повідомної електронної реєстрації договорів про залучення кредитів/позик в іноземній валюті із-за меж України для лібералізації процесів інвестування українських резидентів у банківські та фінансові інструменти нерезидентів;

II кв. 2015

 

 

5) удосконалить засади проведення валютних інтервенцій у зв'язку з підготовкою переходу до режиму таргетування інфляції. Національний банк України не перешкоджатиме формуванню валютного курсу гривні під впливом фундаментальних чинників, водночас згладжуватиме надмірні короткострокові коливання курсу гривні, спричинені нефундаментальними чинниками;

II кв. 2015

 

 

6) упровадить заходи для дерегуляції валютного ринку шляхом скасування адміністративних заборон і обмежень на проведення операцій на валютному ринку та руху капіталу в міру підвищення спроможності валютного ринку до самостійного балансування попиту та пропозиції;

III кв. 2015

 

 

7) створить усі необхідні передумови для запровадження режиму інфляційного таргетування. З цією метою реалізовуватиме План заходів Національного банку України щодо переходу до режиму інфляційного таргетування;

IV кв. 2015

 

 

8) удосконалить операційну систему монетарної політики та інструменти монетарної політики, що відповідатимуть режиму інфляційного таргетування. Це передбачає внесення до законодавства та нормативно-правових актів змін, пов'язаних із приведенням інструментів, процедур та операційних засад монетарної політики до найкращих практик країн із режимом таргетування інфляції та активною процентною політикою. За аналогією європейського досвіду, Національний банк України визначить чіткі принципи та правила використання операційних засад монетарної політики, які будуть критеріями оцінки правомірності застосування інструментів та процедур регулювання ліквідності;

IV кв. 2015

 

 

9) оптимізує систему аналізу та моделі прогнозування з метою її адаптації до потреб прийняття рішень за умови застосування режиму інфляційного таргетування. Власні прогнози Національного банку України та результати досліджень будуть основою прийнятих рішень;

IV кв. 2015

 

 

10) удосконалить стратегію комунікаційної політики, зокрема, визначить порядок, обсяги, канали комунікацій з різними цільовими аудиторіями. Сторінки Офіційного інтернет-представництва Національного банку України наповнюватиметься вичерпною правовою, аналітичною, статистичною та роз'яснювальною інформацією з усіх напрямів діяльності регулятора. Національний банк України підвищить прозорість ухвалення рішень з монетарної політики та забезпечить доступ громадськості до більшого обсягу інформації щодо мотивів та підстав прийнятих рішень. На сторінках Офіційного інтернет-представництва розміщуватимуться графік та протоколи (з певним часовим лагом) засідань Комітету з монетарної політики, прес-релізи, відеозвернення, проводитимуться прес-конференції, брифінги тощо.

IV кв. 2015

 

 

2. Національний банк України з метою зниження валютних ризиків та мінімізації наслідків змін валютного курсу для банківської системи вживатиме заходів щодо дедоларизації економіки та вирішення структурних дисбалансів у балансах банків України, а саме:

11) розробить план зменшення високого рівня фінансової доларизації в Україні. План включатиме комплекс заходів, спрямованих на нівелювання впливу ключових чинників фінансової доларизації, у тому числі доларизації активів та пасивів банків, заохочення заощаджень і запозичень у національній валюті;

I кв. 2015

 

 

12) запропонує Фонду гарантування вкладів фізичних осіб підвищити диференціацію ставок збору до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб за валютними та гривневими депозитами з метою підвищення рівня гарантованих довгострокових вкладів у гривні за рахунок диференціації гарантування інших вкладів;

II кв. 2015

 

 

13) сприятиме розвитку міжбанківського ринку та ринку локального синдикування для підвищення привабливості запозичень у національній валюті, стабілізації ставок на міжбанківському ринку та розвитку інструментів хеджування валютних ризиків і ринку корпоративних облігацій у національній валюті;

IV кв. 2015

 

 

14) підтримає впровадження клірингової діяльності центральних контрольних контрагентів згідно з найкращим досвідом міжнародних організацій щодо стандартів ризик-менеджменту для впровадження ефективної діяльності учасників фондового ринку та зниження трансакційних витрат;

 

I кв. 2016

 

15) уживатиме заходів із запровадження правил Європейського Союзу щодо вільного руху капіталу, пов'язаного з надходженням прямих інвестицій, наданням кредитів, які стосуються торговельних операцій або операцій з надання послуг, портфельними інвестиціями, фінансовими позиками та кредитами інвесторів. Упровадить інструменти управління ризиками, що пов'язані з вільним рухом капіталу, та працюватиме над зменшенням потенційного негативного впливу на економіку, зумовленого вільним рухом капіталу.

 

I кв. 2017

 

3. Національний банк України з метою підвищення прозорості платіжних операцій в економіці, протидії корупції та незаконному обігу готівки вживатиме заходів щодо збільшення безготівкових розрахунків в економіці Україні, а саме:

16) забезпечить чітке виконання стратегії розвитку безготівкових розрахунків в Україні та приведе законодавство України з питань електронних платежів у відповідність до вимог Європейського Союзу;

III кв. 2015

 

 

17) запровадить оцінювання платіжних систем щодо відповідності вимогам законодавства України та міжнародних стандартів оверсайта платіжних систем з метою виявлення та попередження проявів ризиків у платіжних системах, захисту інтересів користувачів та підтримки довіри населення до платіжних систем і платіжних інструментів;

III кв. 2015

 

 

18) удосконалить організацію готівкового обігу в Україні за рахунок її приведення до сучасної європейської моделі, ґрунтуючись на засадах ефективності, безперебійності та безпеки проведення операцій з готівкою для забезпечення економіки України в цілому та банків;

IV кв. 2015

 

 

19) сприятиме створенню умов та економічних вигод для розвитку безготівкових розрахунків. Уживатимуться заходи для здешевлення вартості безготівкових платежів та підвищено плату за обслуговування та транспортування готівки. Національний банк України стимулюватиме банки підвищувати безпеку здійснення безготівкових розрахунків шляхом упровадження передових технологій, стимулюватиме банки до використання більш безпечних платіжних інструментів, стандартів дистанційного банківського обслуговування, розвитку інфраструктури для безготівкових розрахунків. Створюватиме умови для зменшення банками плати за послуги еквайрингу для суб'єктів господарювання, що мають сприяти розвитку безготівкових розрахунків та дестимулювати розрахунки готівкою;

 

I кв. 2016

 

20) упровадить інформаційну систему з обліку руху готівки в Україні, що є обов'язковою передумовою для прийняття оперативних та стратегічних рішень стосовно управління готівково-грошовим обігом країни;

 

I кв. 2016

 

21) удосконалить регулювання діяльності платіжних систем в Україні та їх оверсайт, ґрунтуючись на міжнародних стандартах оверсайта платіжних систем та рекомендаціях міжнародних фінансових організацій, зокрема Європейського центрального банку та Банку міжнародних розрахунків;

 

II кв. 2016

 

22) створить рівні умови функціонування платіжних систем на ринку та забезпечить прозорість політики щодо нагляду (оверсайта) за платіжними системами, установить однакові вимоги та стандарти політики до платіжних систем, створених як державними установами, так і установами приватного сектору;

 

II кв. 2016

 

23) стимулюватиме вдосконалення та розвиток національної системи роздрібних платежів для забезпечення стратегічної безпеки України у сфері організації платежів шляхом забезпечення сумісності національної системи масових електронних платежів з сучасними технологічними стандартами і розповсюдженою інфраструктурою терміналів та в перспективі з платіжними системами інших країн.

 

I кв. 2017

 

4. Національний банк України здійснить заходи щодо стимулювання створення довгострокових ресурсів у національній валюті та розвитку фінансових ринків з метою відновлення довгострокового кредитування економіки країни, а саме:

24) підтримає прийняття законодавчих актів України щодо перегляду умов дострокового розірвання депозитних договорів та ініціюватиме впровадження строкових депозитів без права дострокового зняття. Упровадження таких депозитів значно посилить фінансову стійкість українських банків, особливо в кризовий період, і стимулюватиме розвиток довгострокового кредитування в національній валюті;

I кв. 2015

 

 

25) підтримає створення ліквідного ринку гривневих та валютних цінних паперів через лібералізацію валютного регулювання для зниження вартості запозичень банків шляхом надання однакових прав та можливостей вітчизняним та іноземним інвесторам на внутрішньому ринку (організація "паралельного лістингу");

 

I кв. 2017

 

26) стимулюватиме розвиток біржового та позабіржового ринку деривативів шляхом підтримання ініціативи щодо законодавчого врегулювання цих ринків, створення сприятливої системи оподаткування та заснування належного рівня регулювання ринку деривативів, з метою попередження спекулятивних операцій та дисбалансів ринку, а також визначення умов допущення банків на ці ринки;

 

II кв. 2017

 

27) разом із Міністерством фінансів та Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг заохочуватиме запровадження накопичувальної частини пенсії для надання поштовху розвитку ринку довгострокових облігацій для запровадження обов'язкової та добровільної накопичувальної частини системи пенсійного забезпечення, що є ключовим важелем для розвитку фінансових ринків у країні та створення попиту на довгострокові надійні боргові інструменти.

 

II кв. 2017

 

V. Заходи, спрямовані на забезпечення фінансової стабільності

1. Національний банк України з метою забезпечення фінансової стабільності банківської системи здійснить заходи стосовно підвищення рівня капіталізації банків і зниження ризиків банківської системи для економіки та суспільства України, а саме:

28) проведе оцінку банків, які мають проблеми з капіталом, та вживатиме заходів для вирішення проблеми банків, що мають недостатній капітал. Оцінка достатності капіталу банків проводитиметься за даними аналізу якості активів. Банки, у яких за результатами оцінки виявлять недостатність капіталу, мають подати на затвердження Національним банком України свої плани реструктуризації та рекапіталізації;

I кв. 2015

 

 

29) упровадить стратегію запобігання ризикам для фінансової системи України, пов'язаним із діяльністю системно важливих банків, та прийме нормативно-правові акти, що визначать спеціальні регуляторні та наглядові вимоги до системно важливих банків. Зокрема, установлюватимуться більш жорсткі вимоги до нормативів капіталу та ліквідності. Для цього буде визначено відповідний проміжок часу та системні критерії надання стабілізаційної допомоги Національним банком України в період криз;

I кв. 2015

 

 

30) удосконалить визначення пов'язаних осіб, посилить обмеження щодо обсягів кредитування пов'язаних осіб та ефективність механізмів моніторингу пов'язаних осіб. Значна залежність банків від кредитування або зобов'язань пов'язаних осіб створює надмірні ризики для вкладників й акціонерів, а також для всієї банківської системи;

I кв. 2015

 

 

31) посилить відповідальність власників істотної участі та керівників банків за виявлення пов'язаних осіб, операцій з пов'язаними особами і подання недостовірної звітності щодо кредитування пов'язаних осіб;

I кв. 2015

 

 

32) сприятиме оприлюдненню даних щодо фактичних власників банків. Унесе зміни до законодавства України щодо зменшення порогу розкриття інформації про власників та розробить порядок оприлюднення інформації про власників. Національний банк України вдосконалить порядок оприлюднення даних акціонерів банків у мережі Інтернет або в друкованих виданнях та вдосконалить механізм моніторингу та аналізу щодо достовірності оприлюдненої інформації;

II кв. 2015

 

 

33) посилить вимоги до розкриття інформації про бенефіціарних (фактичних) власників корпоративних позичальників банку. Для цього впроваджуватимуться на системному рівні додаткові інструменти нагляду та внесені зміни до нормативно-правових актів для повного розкриття інформації про бенефіціарних (фактичних) власників корпоративних позичальників банків;

IV кв. 2015

 

 

34) підтримає консолідацію банківського капіталу та сприятиме приведенню законодавства України щодо процесів злиття і поглинання банків до вимог Європейського Союзу, що дасть змогу швидше провести процес консолідації банків. Зокрема, це передбачає вирішення проблем захисту прав вкладників, позичальників, інвесторів та платників податків, спрощення операційного та юридичного процесу консолідації банків;

IV кв. 2015

 

 

35) сприятиме мінімізації ризиків банків для посилення надійності та стабільності банківської системи з урахуванням міжнародного досвіду, зокрема шляхом установлення вимог до побудови та функціонування в банках системи ризик-менеджменту та вдосконалення методик оцінки кредитних ризиків;

IV кв. 2015

 

 

36) створить сприятливі умови для роботи іноземних банків в Україні, включаючи зняття надмірних адміністративних обмежень на залучення капіталу, та спростить процедуру створення філій іноземних банків із країн з інвестиційним рейтингом не нижче ніж "АА" в Україні;

 

I кв. 2017

 

37) упровадить нові вимоги до достатності капіталу та платоспроможності банківських інститутів відповідно до принципів Базель III. З огляду на те, що не всі банки з об'єктивних причин зможуть відповідати новим вимогам, визначить перехідний період для приведення діяльності банку у відповідність до вимог нормативно-правових актів Національного банку України. До 2020 року Україна перебуватиме на завершальній стадії впровадження вимог Базеля III.

 

 

IV кв. 2019

2. Національний банк України з метою відновлення кредитування здійснить заходи, спрямовані на захист прав кредиторів, вирішення питань щодо накопиченої проблемної заборгованості та вдосконалення системи оцінки платоспроможності позичальників, а саме:

38) удосконалить нормативно-правову базу для захисту прав кредиторів з урахуванням міжнародного досвіду, що дасть змогу створити дієві механізми захисту банківської системи та зменшить вплив кризових явищ на банки України;

I кв. 2015

 

 

39) сприятиме проведенню банками реструктуризації заборгованості за кредитами з урахуванням міжнародного досвіду, зокрема шляхом визначення переліку можливостей і прав позичальників та кредиторів у разі реструктуризації боргів, та розробленню рекомендацій щодо проведення банками України реструктуризації заборгованості за кредитними договорами з позичальниками, які опинилися в скрутному фінансовому становищі;

I кв. 2015

 

 

40) сприятиме вдосконаленню законодавства України для реформування системи примусового стягнення заборгованості, відчуження та реалізації заставленого майна з метою скорочення процедури відчуження об'єктів застави на користь кредиторів до строку, не більше ніж три місяці та зменшення (відміни) податкового навантаження (ПДВ) під час реалізації заставленого майна;

III кв. 2015

 

 

41) на підставі досвіду країн - членів Європейського Союзу підтримає розроблення законодавчої бази для створення ефективного інституту приватних виконавців, які займатимуться реструктуризацією проблемних кредитів, зверненням стягнення на майно, що перебуває на території України, виконанням рішень судів та іншим чином допомагатимуть українським на іноземним банкам у реалізації їх прав як кредиторів;

 

I кв. 2016

 

42) підтримає реформи законодавства України про банкрутство боржників з метою прискорення процесу банкрутства та наближення його до вимог Європейського Союзу. Це скоротить та стандартизує процеси стягнення заборгованості та дасть змогу кредиторам у правовій манері якомога швидше відшкодовувати свої збитки;

 

II кв. 2016

 

43) сприятиме розвитку кредитних бюро. Для цього буде спрощено процедури ідентифікації клієнта та надання дозволу на обробку даних для ефективного розвитку кредитних бюро. Національний банк України сприятиме внесенню змін до законодавства України для забезпечення доступу кредитних бюро до інформації в усіх відкритих державних реєстрах шляхом визначення функції держателів, адміністраторів єдиних та державних реєстрів із надання бюро кредитних історій інформації з державного реєстру та передбачення відповідальності держателів, адміністраторів єдиних та державних реєстрів за ненадання кредитним бюро інформації з державних реєстрів;

 

II кв. 2016

 

44) заохочуватиме синхронізацію інформації в кредитних бюро України та запровадить створення єдиного реєстру кредитних історій, у якому зберігатиметься інформація про те, у якому з наявних кредитних бюро сформована кредитна історія конкретного суб'єкта кредитної історії. Для цілей банківського нагляду Національний банк України поліпшить якість свого кредитного реєстру.

 

II кв. 2016

 

3. Національний банк України з метою дотримання високих стандартів у діяльності банківської системи здійснить заходи стосовно вдосконалення системи управління в банках України відповідно до міжнародних стандартів захисту прав акціонерів і кредиторів банків, вимог Європейського Союзу, а саме:

45) ініціюватиме внесення змін до законодавства України в частині особистої майнової відповідальності керівників, контролерів та інших власників істотної участі в банку за викривлення фінансової та статистичної звітності, дії чи бездіяльність, що призвели до понесення банком збитків та/або завдання шкоди інтересам вкладників та інших кредиторів банку;

I кв. 2015

 

 

46) проведе діагностику рівня корпоративного управління в банківській системі за допомогою незалежних експертів із міжнародних організацій та введе єдині стандарти корпоративного управління в банківській системі;

 

I кв. 2016

 

47) підвищить роль наглядових рад банків і посилить відповідальність членів наглядових рад банків, їх менеджменту та власників за неплатоспроможність банків;

 

I кв. 2016

 

48) разом з Міністерством фінансів уживатиме заходів для розроблення стратегії участі держави в банківській системі з пріоритетним напрямом зниження частки держави в банківському секторі, у тому числі завдяки розміщенню акцій державних банків на біржах. Стратегія включатиме визначення місії державних банків, напрямів діяльності та інструментарію, який може включати надання прямих кредитів цільовим секторам, викуп та сек'юритизацію вже наданих кредитів, гарантування кредитів, компенсацію частини процентних ставок тощо. Буде розроблено та впроваджено програму підвищення ефективності державних банків;

 

III кв. 2016

 

49) ініціює необхідність збільшення частки незалежних директорів у наглядових радах банків та сприятиме становленню саморегульованої організації, яка об'єднувала б незалежних директорів банків для їх професійної підготовки. Для уникнення випадків шахрайства Національний банк України ініціюватиме підвищення їх відповідальності;

 

IV кв. 2016

 

50) розробить механізми відповідальності акціонерів і менеджменту за виявлення ризиків та довгострокові результати роботи банків через затверджений перелік показників, виконання яких повинно контролюватися, дії банківського нагляду в разі порушення цих показників, а також відповідальність сторін за неспроможність відкоригувати діяльність банку для вирішення проблем, виявлених банківським наглядом;

 

IV кв. 2016

 

51) упровадить створення та функціонування системи внутрішніх та зовнішніх вимог (compliance) у банках, що дасть керівництву банків ефективні інструменти оцінки, управління та запобігання комплексним ризикам, пов'язаним із виникненням конфліктів інтересів, антикорупційною діяльністю, захистом персональних даних тощо;

 

I кв. 2017

 

52) розробить вимоги до банків щодо застосування актуальних та ефективних заходів з виявлення фактів використання банківської системи для відмивання коштів, одержаних злочинним шляхом, у тому числі з використанням новітніх технологій та електронних платіжних засобів;

 

I кв. 2017

 

53) проведе дослідження оплати праці топ-менеджерів банків з метою розроблення пропозицій щодо впровадження довгострокових компенсаційних пакетів для керівництва банків, які сприятимуть їх заохоченню до далекоглядної політики та створення міцних і ефективних установ.

 

 

I кв. 2019

4. Національний банк України з метою встановлення високого рівня захисту прав споживачів фінансових послуг працюватиме над сумісністю із системами захисту прав споживачів фінансових послуг України та Європейського Союзу та впровадить заходи щодо підвищення фінансової грамотності суспільства, а саме:

54) упровадить заходи для забезпечення прозорого та повного інформування споживачів про банківські послуги, що включатиме посилення вимог до реклами в частині надання інформації про сукупну вартість кредиту та інших істотних умов у кредитних договорах великим шрифтом, запровадження примірних форм договорів, запровадження обов'язку оцінювати кредитоспроможність усіх позичальників, надання споживачам адекватних пояснень та консультацій, у тому числі щодо наслідків реструктуризації боргів, удосконалення правил розкриття інформації споживачам про реальну вартість споживчих кредитів відповідно до стандартів та досвіду Європейського Союзу. Зазначені правила повинні стосуватися як банків, так і інших фінансових установ. Встановлюватимуться адекватні фінансові санкції для банків та інших фінансових установ за порушення законодавства України про захист прав споживачів;

III кв. 2015

 

 

55) заради поліпшення діалогу між банками та регулятором Національний банк України вважає за бажане консолідацію банківських асоціацій, унесення змін до законодавства України в частині банківських саморегульованих організацій та запровадження об'єднаною банківською спільнотою Кодексу банківської етики, що використовуватиметься як система контролю за правилами чесного ведення бізнесу в банківській сфері;

 

I кв. 2016

 

56) ініціюватиме створення окремого інституту фінансового омбудсмена для захисту прав вкладників та користувачів фінансових послуг, до функцій якого належатиме досудове вирішення суперечок та скарг між фінансовими установами та їх клієнтами - фізичними особами. Інститут фінансового омбудсмена буде незалежним від Національного банку України та може бути створений на базі консолідованої асоціації банків;

 

II кв. 2016

 

VI. Заходи, спрямовані на розбудову інституційної спроможності Національного банку України

1. Національний банк України вживатиме заходів та працюватиме над власною інституційною спроможністю щодо організації та вдосконалення наглядових і регуляторних функцій, запровадження правил Європейського Союзу та впровадження заходів щодо реорганізації Національного банку України, а саме:

57) уживатиме заходів щодо імплементації Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом шляхом розроблення плану заходів з наближення законодавства України до законодавства Європейського Союзу у сфері фінансових послуг;

I кв. 2015

 

 

58) продовжить реформування Національного банку України з метою вдосконалення організаційної структури, спрощення внутрішніх процесів та оптимізації роботи для ефективнішого виконання наглядової та регуляторної функцій, що дасть змогу впровадити нові управлінські підходи, оптимізувати роботу Національного банку України та запровадити передовий досвід діяльності центральних банків країн світу;

I кв. 2015

 

 

59) ініціює внесення змін до Закону України "Про Національний банк України", які створять правову основу вдосконалення організаційної структури, системи управління та внутрішнього контролю, поліпшення процесу прийняття рішень завдяки створенню спеціалізованих комітетів, посилення фінансової незалежності, прозорості та підзвітності Національного банку України, зміцнення наглядового мандата та відповідальності Ради Національного банку України, збільшення особистої незалежності членів Ради та Правління Національного банку України, уточнення розподілу повноважень між Радою, Правлінням та Головою Національного банку України;

I кв. 2015

 

 

60) удосконалить систему середньострокового та довгострокового стратегічного планування в Національному банку України. Удосконалюватимуться підходи та посилюватимуться зв'язки між загальною стратегією Національного банку України, стратегічним плануванням та бізнес-планами структурних підрозділів;

II кв. 2015

 

 

61) запровадить електронні урядування та документообіг, що прискорить процеси обігу та обліку інформації, прийняття рішень та взаємодію між суб'єктами документообігу, у тому числі між державними органами, у межах Національного банку України та банківської системи;

II кв. 2015

 

 

62) оптимізує регіональну мережу територіальних управлінь протягом 2015 року для виконання необхідних регуляторних та наглядових функцій за банками - юридичними особами, що розташовані в регіонах. Функції касової підтримки та інкасації залишаться без змін. Під час оптимізації регіональної мережі Національний банк України розгляне питання щодо централізації ведення бухгалтерського обліку;

III кв. 2015

 

 

63) удосконалить та оптимізує систему статистичної звітності, що подається банками України до Національного банку України, шляхом скорочення форм статистичної звітності, уніфікації визначень та понять для однозначного її тлумачення користувачами звітності;

III кв. 2015

 

 

64) завершить уведення бухгалтерського обліку в банках України відповідно до вимог МСФЗ. Національний банк України внесе зміни до нормативно-правових актів з питань бухгалтерського обліку для приведення їх у відповідність до вимог МСФЗ та створить належні організаційні умови для застосування МСФЗ у банківській системі;

IV кв. 2015

 

 

65) забезпечить уніфікацію статистичної звітності та її гармонізацію вимогам Європейського центрального банку шляхом створення єдиної інформаційної системи даних для формування статистичної, фінансової, регуляторної, фіскальної звітності з метою забезпечення необхідною інформацією регуляторні, наглядові, податкові органи та ініціюватиме зміцнення регуляторних засад через запровадження XBRL-стандартизованого електронного формату збору, передавання та обміну інформацією для внутрішніх та зовнішніх користувачів на основі найкращої міжнародної практики;

 

II кв. 2016

 

66) удосконалить консолідований нагляд за банками відповідно до найкращого досвіду Європейського Союзу, рекомендацій Європейської служби банківського нагляду, Європейської служби з нагляду за ринком цінних паперів і Європейської служби нагляду у сфері страхування і недержавного пенсійного забезпечення;

 

II кв. 2016

 

67) ініціюватиме комплексне проведення реформи системи регулювання фінансових ринків та створення мегарегулятора, відповідального за пруденційний нагляд та регулювання всього фінансового ринку, що дасть змогу більш ефективно діагностувати та попереджати розподіл ризиків між окремими сегментами фінансового сектору, оцінювати реальну та потенційну дію шоків на фінансову систему в цілому та окремі її складові;

 

II кв. 2016

 

68) удосконалить функцію макропруденційного нагляду, мета якої - відстеження системних ризиків. Для цього буде створено формалізований процес аналізу ризиків банківської системи та прогнозування виникнення системних криз у майбутньому. У процесі функціонування такої системи переглядатимуть систематично пріоритети макропруденційного нагляду для збереження гнучкості і вчасного реагування на нові особливості динамічного банківського ринку. Національний банк України працюватиме над розробленням інструментів макропруденційного нагляду, у тому числі резервуванням капіталу банків у додаткових буферах капіталу;

 

II кв. 2016

 

69) змістить фокус нагляду на превентивне управління ризиком шляхом поліпшення функціонування мікропруденційного нагляду в банківському секторі, побудови потужних систем раннього реагування для виявлення ризиків та вдосконалення вимог до звітності банків. Підхід до визначення інтенсивності проведення нагляду на рівні банків ґрунтуватиметься на ризиках, притаманних конкретному банку, скоригованих на системну важливість цього банку. Національний банк України забезпечить тісний зв'язок між макропруденційним та мікропруденційним наглядом;

 

II кв. 2016

 

70) проведе зовнішню обов'язкову довгострокову програму сертифікації працівників мікропруденційного нагляду Національного банку України для підвищення їх кваліфікації під час впровадження МСФЗ;

 

II кв. 2016

 

71) розробить комплекс заходів щодо вдосконалення внутрішньої кадрової політики для професійного розвитку своїх працівників та підготовки керівників нового рівня Національного банку України як із кращих працівників Національного банку України, так і створивши механізм для залучення найкращих фахівців банківського ринку.

 

II кв. 2016

 

2. Національний банк України з метою поліпшення умов та стандартів обслуговування клієнтів, підвищення якості та безпеки банківських послуг здійснить заходи стосовно запровадження новітніх технологій у банківській системі, а саме:

72) заохочуватиме розвиток ринку послуг стороннього процесингу та еквайрингу. Сьогодні ці послуги надають переважно найбільші банки, що створює нерівні умови для менших банків. Для лібералізації ринку та зниження вартості послуг для споживачів необхідно забезпечити умови для надання цих послуг незалежними компаніями;

 

 

I кв. 2018

73) удосконалить інформаційні технології та системи з урахуванням найкращого світового досвіду, упроваджуватиме новітні засоби електронної взаємодії з банками, фінансовими установами та державними органами. Системно важливі інформаційні системи Національного банку України (такі як система електронних платежів, системи автоматизації інструментів монетарної політики, система електронної пошти, система звітності) мають бути переведені на сучасні промислові стандарти інформаційних технологій;

 

 

I кв. 2018

74) забезпечить надійне, ефективне та безперервне функціонування інформаційних систем, для чого створить основний і резервний центри оброблення даних на базі новітніх інформаційних технологій та інженерних систем із можливістю нарощування їх потужності та надання сервісів фінансовим установам і державним органам;

 

 

I кв. 2018

75) Національний банк України вивчатиме можливість запровадження процедури здійснення ідентифікації клієнта без його фізичної присутності на основі використання новітніх досягнень у сфері інформаційних технологій та надійних технологічних інструментів. Розширення методів ідентифікації клієнтів дасть змогу багато банківських операцій здійснювати за допомогою електронних засобів, що спростить виконання цих операцій;

 

 

II кв. 2018

76) Національний банк України стимулюватиме використання новітніх інформаційних технологій в банківській сфері та запровадження необхідної законодавчої бази для цього. З метою зниження операційних затрат банків Національний банк України сприятиме адаптації законодавства України до законодавства розвинених країн для забезпечення можливості використання інноваційних інформаційних технологій у банках України;

 

 

I кв. 2019

77) заохочуватиме впровадження та стимулюватиме використання новітніх міжнародних стандартів з питань інформаційної безпеки в банківській системі України та розробить необхідну законодавчу базу для їх використання.

 

 

I кв. 2019

____________

Опрос