Идет загрузка документа (22 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка предоставления государственными органами, государственными регистраторами на запрос субъекта первичного финансового мониторинга информации о клиенте (неофициальный текст)

Субъект законодательной инициативы
Проект, Неофициальный текст от 06.03.2015

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від ____________ 2015 р. N ___

Київ

Про затвердження Порядку надання державними органами, державними реєстраторами на запит суб'єкта первинного фінансового моніторингу інформації про клієнта

Відповідно до частини шостої статті 9 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок надання державними органами, державними реєстраторами на запит суб'єкта первинного фінансового моніторингу інформації про клієнта, що додається.

2. Визнати такими, що втратили чинність:

постанову Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2010 р. N 746 "Про затвердження Порядку надання державними органами на запит суб'єкта первинного фінансового моніторингу інформації про ідентифікацію клієнта" (Офіційний вісник України, 2010 р., N 65, ст. 2260);

пункт 2 Змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України з питань діяльності Державної служби фінансового моніторингу, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 07 лютого 2011 р. N 75 "Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України з питань діяльності Державної служби фінансового моніторингу" (Офіційний вісник України 2011 р., N 9, ст. 419).

 

Прем'єр-міністр України

А. ЯЦЕНЮК

 

Порядок надання державними
органами, державними реєстраторами на запит суб'єкта первинного фінансового моніторингу інформації про клієнта

1. Цей Порядок визначає механізм надання державними органами, державними реєстраторами на запит суб'єкта первинного фінансового моніторингу (далі - суб'єкт) інформації, що стосується ідентифікації та/або що необхідна для вивчення клієнта, уточнення інформації про нього або проведення поглибленої перевірки клієнта (далі - інформація про клієнта).

2. У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному у Законі України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" (далі - Закон).

3. У разі виникнення сумнівів у достовірності чи повноті наданої інформації про клієнта суб'єкт вживає заходів щодо поглибленої перевірки клієнта. При цьому він має право звернутися до державних органів, державних реєстраторів із запитом для отримання необхідної інформації.

4. Державними органами, які надають на запит суб'єкта інформацію про клієнта, є:

1) центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та/або реалізує державну політику з питань:

державної реєстрації актів цивільного стану;

державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень;

державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;

державної реєстрації договорів комерційної концесії (субконцесії);

реєстрації (легалізації) об'єднань громадян, інших громадських формувань;

реєстрації статутів фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування, якщо їх реєстрація передбачена законами;

реєстрації статуту територіальної громади м. Києва;

державної реєстрації друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств як суб'єктів інформаційної діяльності;

2) центральний орган виконавчої влади, що реалізує:

державну податкову політику;

державну політику у сфері державної митної справи;

державну політику у сфері боротьби з правопорушеннями під час застосування податкового, митного законодавства;

3) центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сферах міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб (далі - державні органи);

4) державні реєстратори.

5. Запит надсилається суб'єктом за місцезнаходженням відповідних державних органів, державних реєстраторів у письмовій формі, підписується керівником суб'єкта або особою, яка його заміщує, та скріплюється печаткою (за наявності) суб'єкта. Запит може надсилатися також в електронній формі. Формат електронної взаємодії та форма надання інформації визначаються державними органами відповідно до вимог законодавства щодо захисту інформації з обмеженим доступом.

6. У запиті зазначаються підстави для надання державними органами, державними реєстраторами інформації про клієнта, її перелік та мета використання такої інформації. До запиту додається копія довідки про обліковий ідентифікатор.

У разі виникнення сумнівів щодо дійсності копії довідки про обліковий ідентифікатор державні органи, державні реєстратори не пізніше наступного робочого дня з дня його отримання звертаються до спеціально уповноваженого органу за уточненням інформації.

У такому випадку спеціально уповноважений орган надає уточнену інформацію на запити державних органів, державних реєстраторів протягом трьох робочих днів з дня їх отримання.

7. Державні органи, державні реєстратори протягом десяти робочих днів надають суб'єкту відповідно до законодавства інформацію про клієнта, передбачену частинами дев'ятою - дев'ятнадцятою статті 9 Закону. Зазначена інформація надається безоплатно.

8. Листи державних органів, державних реєстраторів з інформацією, що надається на запит суб'єкта, повинні містити:

номер та дату запиту суб'єкта, на який надається відповідь;

інформацію, що запитується суб'єктом, надання якої належить до компетенції державного органу;

законодавчі підстави для відмови у наданні інформації про клієнта (у разі ненадання такої інформації).

9. Інформація, що надходить суб'єкту від державних органів, державних реєстраторів про клієнта, є інформацією з обмеженим доступом та використовується виключно з метою виконання вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

10. Суб'єкт веде реєстр запитів до державних органів, державних реєстраторів, який повинен містити вихідні реквізити запиту, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) фізичної особи або повне найменування юридичної особи, інформація про яких запитується, підстави для надсилання запиту та реквізити листа державного органу, державного реєстратора з інформацією, одержаною у відповідь на запит суб'єкта.

Державні органи, державні реєстратори ведуть облік запитів суб'єктів щодо ідентифікації клієнта в окремому реєстрі, в якому зазначаються обліковий ідентифікатор суб'єкта, вхідні реквізити запиту, вихідні реквізити листа-відповіді.

11. Запит суб'єкта та інформація, що передається державними органами, державними реєстраторами згідно з вимогами цього Порядку, є інформацією з обмеженим доступом і не підлягає передачі третім особам, крім спеціально уповноваженого органу, відповідних суб'єктів державного фінансового моніторингу та інших державних органів у передбачених Законом випадках.

12. Суб'єкти забезпечують зберігання зазначеної інформації відповідно до вимог законодавства, а також запобігання несанкціонованому доступу до неї та її поширенню.

13. За порушення вимог законодавства щодо зберігання інформації про клієнта, що надходить від державних органів, державних реєстраторів, та її розголошення суб'єкт несе відповідальність згідно із законодавством.

  

* * *

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
до проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку надання державними органами, державними реєстраторами на запит суб'єкта первинного фінансового моніторингу інформації про клієнта"

1. Визначення та аналіз проблеми, яку пропонується розв'язати шляхом державного регулювання господарських відносин

Відповідно до частини сьомої статті 9 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму" державні органи зобов'язані надавати на запит суб'єктів первинного фінансового моніторингу інформацію про ідентифікацію клієнта.

На сьогодні процедура надання державними органами на запит суб'єкта первинного фінансового моніторингу інформації про ідентифікацію клієнта визначена Порядком надання державними органами на запит суб'єкта первинного фінансового моніторингу інформації про ідентифікацію клієнта, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 25.08.2010 N 746 "Про затвердження Порядку надання державними органами на запит суб'єкта первинного фінансового моніторингу інформації про ідентифікацію клієнта".

Водночас 14 жовтня 2014 року Верховна Рада України прийняла Закон України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" (далі - Закон), який набрав чинності 6 лютого 2015 року.

Відповідно до пункту 2 розділу X Закону визнається таким, що втратив чинність, Закон України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму".

Частиною шостою статті 9 Закону передбачено, що суб'єкт первинного фінансового моніторингу має право затребувати, а державні органи, державні реєстратори зобов'язані протягом десяти робочих днів з дня отримання запиту надати відповідно до законодавства інформацію, що стосується ідентифікації, та/або що необхідна для вивчення клієнта, уточнення інформації про нього або проведення поглибленої перевірки клієнта. Зазначена інформація подається безоплатно. Порядок подання інформації визначається Кабінетом Міністрів України.

У зв'язку із цим Держфінмоніторингом розроблено проект постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку надання державними органами, державними реєстраторами на запит суб'єкта первинного фінансового моніторингу інформації про клієнта" (далі - проект Постанови).

2. Визначення цілей державного регулювання

Регуляторний акт спрямований на упорядкування процедури надання державними органами, державними реєстраторами на запит суб'єкта первинного фінансового моніторингу інформації про клієнта.

3. Альтернативні способи досягнення зазначених цілей

Обраний спосіб: затвердити запропонований проектом Постанови Порядок надання державними органами, державними реєстраторами на запит суб'єкта первинного фінансового моніторингу інформації про клієнта.

Альтернативний спосіб: залишити ситуацію такою, як вона є на сьогодні. Однак цей спосіб є недоцільним, так як не буде виконано вимог Закону.

Таким чином, обраний спосіб є прийнятним і єдиним для вирішення проблемного питання.

4. Механізм і заходи, які забезпечать розв'язання визначеної проблеми шляхом прийняття регуляторного акта

Проектом Постанови пропонується затвердити Порядок надання державними органами, державними реєстраторами на запит суб'єкта первинного фінансового моніторингу інформації про клієнта (далі - Порядок).

У разі прийняття проекту Постанови, відповідно до Порядку, при виникненні сумнівів у достовірності чи повноті наданої інформації про клієнта суб'єкт вживає заходів щодо поглибленої перевірки клієнта. При цьому він має право звернутися до державних органів, державних реєстраторів із запитом для отримання необхідної інформації.

Передбачається, що державними органами, які надають суб'єкту первинного фінансового моніторингу, який до них звернувся, інформацію про клієнта, є Державна реєстраційна служба, Державна фіскальна служба та Державна міграційна служба України (далі - державні органи) та державні реєстратори.

Запит надсилається суб'єктом первинного фінансового моніторингу за місцезнаходженням відповідних державних органів, державних реєстраторів у письмовій або електронній формі.

Порядком також встановлюються вимоги до запиту суб'єкта первинного фінансового моніторингу.

Державні органи, державні реєстратори протягом десяти робочих днів надають суб'єктові первинного фінансового моніторингу відповідно до законодавства інформацію про клієнта, передбачену частинами дев'ятою - дев'ятнадцятою статті 9 Закону. Зазначена інформація надається безоплатно.

Враховуючи вищевикладене, ступінь ефективності способів досягнення цілей оцінюється як високий.

5. Обґрунтування можливості досягнення результатів прийняття запропонованого регуляторного акта

Прийняття постанови сприятиме належному виконанню суб'єктами первинного фінансового моніторингу обов'язку щодо здійснення ідентифікації та вивчення клієнтів, які звертаються за наданням послуг або користуються послугами суб'єктів первинного фінансового моніторингу. Прийняття проекту Постанови убезпечить від проведення клієнтами фінансових операцій за втраченими паспортами та підробленими документами.

Негативний вплив зовнішніх факторів на дію цього регуляторного акта відсутній.

Реалізація положень регуляторного акта не потребує додаткових матеріальних та фінансових витрат із Державного бюджету.

Враховуючи наведене, у сфері суспільних відносин щодо здійснення запитів та задоволення їх суб'єктами шляхом надання запитуваної інформації діятиме нова Постанова замість чинного на сьогоднішній день Порядку надання державними органами на запит суб'єкта первинного фінансового моніторингу інформації про ідентифікацію клієнта, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.08.2010 N 746, що відповідатиме вимогам Закону.

6. Визначення очікуваних результатів прийняття регуляторного акта

Очікувані результати від прийняття запропонованого акта:

Об'єкт впливу

Витрати

Вигоди

Держава

Додаткових витрат не потребує

Надання суб'єктам первинного фінансового моніторингу передбаченого проектом Постанови обсягу інформації надасть можливість в повному обсязі здійснювати аналіз інформації про клієнта та/або що необхідна для вивчення клієнта.

Громадяни

Дія акта не поширюється

Суб'єкти господарювання, підприємства, установи, організації

Додаткових витрат не потребує

Чітке встановлення процедури подання інформації про клієнта та/або що необхідна для вивчення клієнта.

7. Обґрунтування запропонованого строку чинності регуляторного акта

Питання протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення в Україні регулюються Законом. Оскільки регуляторний акт розроблено на виконання вимог Закону, його дія поширюється на необмежений термін і обмежується дією Закону.

8. Визначення показників результативності регуляторного акта

Розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов'язаних з дією акта - надходження не передбачаються.

Кількість суб'єктів господарювання, підприємств, установ, організацій, на яких поширюватиметься дія акта - всі суб'єкти господарювання, підприємства, установи, організації, які є суб'єктами первинного фінансового моніторингу, яким державні органи, державні реєстратори надають за відповідним запитом інформацію про клієнтів.

Розмір коштів і час, що витрачатимуться суб'єктами для виконання вимог регуляторного акта - не потребує додаткових матеріальних, фінансових та часових витрат.

Рівень поінформованості суб'єктів з основних положень акта - високий, оскільки проект Постанови розміщено на офіційних веб-сайтах Міністерства фінансів України та Державної служби фінансового моніторингу України, а також на урядовому веб-сайті "Громадянське суспільство і влада".

Кількість надісланих суб'єктами первинного фінансового моніторингу запитів до державних органів та державних реєстраторів - буде визначена після набрання чинності проектом Постанови.

9. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта в разі його прийняття

Базове відстеження буде проводитись через 9 місяців після набрання чинності Постановою, але не пізніше дня, з якого починається проведення повторного відстеження.

Повторне відстеження - через 1,5 року після набрання чинності проектом Постанови.

Відстеження результативності буде здійснюватися шляхом аналізу статистичних даних на основі обліку запитів суб'єктів до державних органів та державних реєстраторів.

 

Міністр фінансів України

Н. Яресько

Опрос