Идет загрузка документа (543 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, регулирующие отношения, связанные с получением документов разрешительного характера, относительно их приведения в соответствие с нормами Законов Украины "Об административных услугах" и "О разрешительной системе в сфере хозяйственной деятельности" (неофициальный текст)

Субъект законодательной инициативы
Проект, Неофициальный текст от 10.03.2015

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, які регулюють відносини, пов'язані з одержанням документів дозвільного характеру, щодо їх приведення у відповідність із нормами Законів України "Про адміністративні послуги" і "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності"

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Водному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 24, ст. 189):

1) статтю 1 доповнити з урахуванням алфавітного порядку термінами такого змісту:

"гідродинамічна аварія - аварія, пов'язана з проривом гідротехнічної споруди і поширенням з великою швидкістю водних мас, що створює загрозу виникнення надзвичайної ситуації;";

"санітарна витрата - мінімальна розрахункова витрата води, що скидається з водосховища (ставка) до річки в маловодний (меженний) період відповідно до встановлених режимів роботи та/або правил експлуатації цих водосховищ (ставків) з метою підвищення водності річки нижче за течією та запобігання погіршення якості води джерел централізованого господарсько-питного водопостачання;";

2) статтю 38 викласти у такій редакції:

"Стаття 38. Нормативи гранично допустимого скидання забруднюючих речовин у водні об'єкти

Нормативи гранично допустимого скидання забруднюючих речовин у водні об'єкти встановлюються з метою поетапного досягнення екологічного нормативу якості води водних об'єктів.

Нормативи гранично допустимого скидання забруднюючих речовин у водні об'єкти затверджуються:

обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями - у разі скидання забруднюючих речовин у водні об'єкти загальнодержавного значення;

обласними, Київською та Севастопольською міськими радами за погодженням з відповідними обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями - у разі скидання забруднюючих речовин у водні об'єкти місцевого значення;

органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища - у разі скидання забруднюючих речовин у водні об'єкти загальнодержавного та місцевого значення на території Автономної Республіки Крим.

Якщо скидання забруднюючих речовин здійснюється в межах населеного пункту або на ділянках водних об'єктів, що використовуються як джерела господарсько-питного водопостачання і для рекреаційних потреб, нормативи гранично допустимого скидання забруднюючих речовин у водні об'єкти погоджуються з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення.

Порядок розроблення та затвердження нормативів гранично допустимого скидання забруднюючих речовин у водні об'єкти і перелік таких речовин встановлюються Кабінетом Міністрів України.";

3) абзац дев'ятий частини третьої статті 48 після слів "корисних копалин" доповнити словами "(крім підземних вод)";

4) текст статті 49 викласти в такій редакції:

"Спеціальне водокористування є платним та здійснюється на підставі дозволу.

Дозвіл на спеціальне водокористування видається:

обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями - у разі використання води водних об'єктів загальнодержавного значення;

обласними, Київською та Севастопольською міськими радами - у разі використання води водних об'єктів місцевого значення;

органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища - у разі використання води водних об'єктів загальнодержавного та місцевого значення на території Автономної Республіки Крим.

Видача (відмова у видачі, переоформлення, видача дубліката, продовження строку дії, анулювання) дозволу на спеціальне водокористування здійснюється згідно з вимогами, визначеними Законом України "Про адміністративні послуги", з урахуванням особливостей, передбачених Законом України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності", в установленому Кабінетом Міністрів України порядку.

Видача (переоформлення, видача дубліката, продовження строку дії, анулювання) дозволу на спеціальне водокористування здійснюється безоплатно.

Подання юридичною або фізичною особою, фізичною особою - підприємцем заяви про одержання (переоформлення, одержання дубліката, продовження строку дії, анулювання) дозволу на спеціальне водокористування, а також видача (відмова у видачі, переоформлення, видача дубліката, продовження строку дії, анулювання) їй цього дозволу здійснюються в паперовій або електронній формі.

Для одержання дозволу на спеціальне водокористування юридична або фізична особа, фізична особа - підприємець особа подає заяву, до якої додаються:

схема водопостачання та водовідведення зворотних стічних вод із зазначенням та описом місць забору води та скиду зворотних вод, у тому числі відносно поверхневих водних об'єктів;

схема очисних споруд (у разі їх наявності);

нормативний розрахунок водокористування та водовідведення;

індивідуальні балансові норми водокористування та водовідведення;

завірені керівником юридичної особи копії установчих документів (для юридичних осіб);

завірені фізичною особою, фізичною особою - підприємцем копії паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, та довідки про присвоєння реєстраційного номеру облікової картки платника податків (довідка не вимагається, якщо особа через свої релігійні переконання відмовилася від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідний контролюючий орган і має відмітку у паспорті);

результати хімічного та бактеріологічного аналізу води, яка забирається із водного об'єкта та скидається у поверхневі води (до очистки та після очистки);

копії договорів - у разі забору води з мережі водопроводу іншого суб'єкта господарювання, передачі зворотних стічних вод іншому суб'єкту господарювання або прийому зворотних стічних вод від іншого суб'єкта господарювання;

проект нормативів гранично допустимого скидання (ГДС) забруднюючих речовин у водні об'єкти із зворотними водами (з розрахунком на кожний випуск окремо);

копії паспорта(ів) свердловини - у разі забору води з підземних горизонтів;

завірена юридичною або фізичною особою, фізичною особою - підприємцем копія документа, що підтверджує проведення повірки або державної метрологічної атестації приладів обліку обсягів водокористування, водовідведення;

звіт про використання води, форма якого затверджується центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики (у разі наявності).

Зазначений перелік документів є вичерпним.

У разі наявності висновку(ів) центрального(их) органу(ів) виконавчої влади, зазначених в частині десятій цієї статті, юридична або фізична особа, фізична особа - підприємець може подати його (їх) в пакеті документів, що додається до заяви.

Видача або надання відмови у видачі дозволу на спеціальне водокористування здійснюється протягом тридцяти робочих днів з дня надходження заяви та документів, необхідних для його видачі.

Органи, зазначені в частині другій цієї статті, зобов'язані протягом п'яти календарних днів з дня надходження заяви на отримання дозволу на спеціальне водокористування надіслати копії відповідних документів у разі використання підземних вод - до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері розвитку водного господарства, центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр, у разі використання водних об'єктів, віднесених до категорії лікувальних, - до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров'я.

Центральні органи виконавчої влади, зазначені в частині десятій цієї статті, зобов'язані протягом п'ятнадцяти календарних днів з дня одержання копій документів надати безоплатно органам, що приймають рішення про видачу дозволу на спеціальне водокористування, свої висновки щодо можливості його видачі.

Органи, визначені частиною другою цієї статті, при прийнятті рішення про видачу дозволу на спеціальне водокористування або відмову в його видачі враховують відповідні висновки центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері розвитку водного господарства, центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр, центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров'я.

У разі ненадання протягом встановленого строку центральними органами виконавчої влади, зазначеними в частині десятій цієї статті, висновків щодо можливості видачі дозволу на спеціальне водокористування, вважається, що органи, зазначені в частині другій цієї статті, одержали висновки про можливість видачі такого дозволу.

Підставами для відмови у видачі дозволу на спеціальне водокористування є:

подання неповного пакета документів, необхідних для одержання дозволу, згідно з встановленим цим Кодексом переліком;

виявлення в документах, поданих суб'єктом господарювання або фізичною особою недостовірних відомостей;

негативний висновок органів, визначених частиною десятою цієї статті, про можливість спеціального водокористування.

Підставами для переоформлення дозволу на спеціальне водокористування є зміна найменування або місцезнаходження юридичної особи чи зміна прізвища, імені, по батькові або місця проживання фізичної особи, фізичної особи - підприємця.

Переоформлення дозволу на спеціальне водокористування здійснюється за заявою, до якої додається дозвіл, що підлягає переоформленню.

Строк видачі переоформленого дозволу на спеціальне водокористування становить два робочих дні з дня одержання заяви про його переоформлення.

Підставами для видачі дубліката дозволу на спеціальне водокористування є його втрата або пошкодження.

Видача дубліката дозволу на спеціальне водокористування здійснюється за заявою, протягом двох робочих днів з дня одержання заяви про його видачу.

Строк дії дозволу на спеціальне водокористування становить три роки.

Дозвіл на спеціальне водокористування анулюється з підстав, визначених статтею 55 цього Кодексу.

У разі коли умови спеціального водокористування залишаються незмінними, за заявою суб'єкта господарювання термін спеціального водокористування може бути продовжено, але не більше ніж на період відповідно коротко- або довготермінового водокористування органом, що видав дозвіл, про що у дозволі робиться відповідна відмітка.

Для продовження строку дії дозволу на спеціальне водокористування юридична або фізична особа, фізична особа - підприємець звертається до відповідних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування із заявою, до якої додаються:

схема водопостачання та водовідведення зворотних стічних вод із зазначенням та описом місць забору води та скиду зворотних вод, у тому числі відносно поверхневих водних об'єктів;

схема очисних споруд (у разі їх наявності);

нормативний розрахунок водокористування та водовідведення;

індивідуальні балансові норми водокористування та водовідведення;

звітний баланс використання підземних вод, форма якого затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр;

звіт про використання води, форма якого затверджується центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики (за останні 3 роки);

завірена юридичною або фізичною особою, фізичною особою - підприємцем копія документа, що підтверджує проведення повірки або державної метрологічної атестації приладів обліку обсягів водокористування, водовідведення.

Зазначений перелік документів є вичерпним.

Підставами для відмови у продовженні строку дії дозволу на спеціальне водокористування є:

порушення умов спеціального водокористування та охорони вод, зазначених у дозволі на спеціальне водокористування;

подання заяви та пакету документів пізніше, ніж за 30 днів до закінчення строку дії дозволу на спеціальне водокористування;

прийняття рішення про обмеження спеціального водокористування відповідно до законодавства;

подання неповного пакета документів.

У дозволі на спеціальне водокористування встановлюються ліміт забору води, ліміт використання води та ліміт скидання забруднюючих речовин. У разі настання маловоддя ці ліміти можуть бути зменшені органами, що видали дозвіл, без коригування дозволу на спеціальне водокористування.";

5) статтю 50 виключити;

6) статтю 55 викласти в такій редакції:

"Стаття 55. Підстави для припинення права спеціального водокористування

Припинення права спеціального водокористування здійснюється шляхом анулювання дозволу на спеціальне водокористування.

Орган, який видав дозвіл на спеціальне водокористування, анулює його у разі:

звернення водокористувача із заявою про анулювання дозволу на спеціальне водокористування;

визнання водного об'єкта таким, що має особливе державне значення, наукову, культурну чи лікувальну цінність;

припинення юридичної особи (злиття, приєднання, поділ, перетворення, ліквідація) або припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця, смерті фізичної особи, яка одержала дозвіл.

Орган, який видав дозвіл на спеціальне водокористування, звертається до адміністративного суду з позовом щодо застосування заходу реагування у виді анулювання дозволу з підстав:

встановлення факту надання в заяві та документах, що додаються до неї, недостовірної інформації;

передачі водогосподарських споруд іншим водокористувачам;

порушення умов спеціального водокористування та охорони вод, стосовно яких органом, який видав дозвіл на спеціальне водокористування, було раніше видано припис про їх усунення із наданням достатнього часу для їх усунення.

Рішення органу, який видав дозвіл, про анулювання дозволу на спеціальне водокористування видається юридичній або фізичній особі протягом п'яти робочих днів з дня його прийняття. Дія дозволу припиняється через тридцять днів з дня прийняття рішення про його анулювання.";

7) статтю 56 виключити;

8) текст статті 86 викласти в такій редакції:

"Роботи на землях водного фонду, пов'язані з поглибленням дна для судноплавства, розчисткою русел річок, каналів і дна водних об'єктів, прокладанням кабелів, трубопроводів, інших комунікацій, проводяться на підставі дозволу.

Проведення робіт, пов'язаних із видобуванням корисних копалин, бурових та геологорозвідувальних робіт, здійснюється відповідно до Кодексу України про надра.

Будівництво гідротехнічних, лінійних та гідрометричних споруд здійснюється відповідно до Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності".

Місце і порядок проведення робіт на землях водного фонду визначаються відповідно до проекту на проведення робіт на землях водного фонду, невід'ємною частиною якого є розділ про оцінку впливу на навколишнє природне середовище.

Дозвіл на проведення робіт на землях водного фонду видається:

центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, - у разі проведення робіт на землях водного фонду у межах прибережних захисних смуг уздовж морів, морських заток і лиманів, у внутрішніх морських водах, лиманах і територіальному морі;

центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері розвитку водного господарства, - у разі проведення робіт на землях водного фонду (крім проведення робіт на землях водного фонду у межах прибережних захисних смуг уздовж морів, морських заток і лиманів, у внутрішніх морських водах, лиманах і територіальному морі).

Видача (відмова у видачі, переоформлення, видача дубліката, анулювання) дозволу на проведення робіт на землях водного фонду здійснюється відповідно до Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності", в установленому Кабінетом Міністрів України порядку.

Подання суб'єктом господарювання заяви про одержання (переоформлення, одержання дубліката, анулювання) дозволу на проведення робіт на землях водного фонду, а також видача (відмова у видачі, переоформлення, видача дубліката, анулювання) йому цього дозволу здійснюється в паперовій або електронній формі.

Для одержання дозволу на проведення робіт на землях водного фонду суб'єкт господарювання подає заяву, до якої додаються:

завірені юридичною особою копії установчих документів (для юридичних осіб);

завірені фізичною особою, фізичною особою - підприємцем копії паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, та довідки про присвоєння реєстраційного номеру облікової картки платника податків (довідка не вимагається, якщо особа через свої релігійні переконання відмовилася від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідний контролюючий орган і має відмітку у паспорті);

проект на проведення робіт на землях водного фонду.

Проекти на проведення робіт на землях водного фонду (крім проектів на здійснення будівництва гідротехнічних, лінійних та гідрометричних споруд) погоджуються з:

обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями, а на території Автономної Республіки Крим - органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища;

сільськими, селищними та міськими радами;

центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища (у випадку проведення робіт у межах прибережних захисних смуг, уздовж морів, морських заток і лиманів, у внутрішніх морських водах і територіальному морі);

центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері розвитку водного господарства (крім робіт у межах прибережних захисних смуг, уздовж морів, морських заток і лиманів, у внутрішніх морських водах і територіальному морі);

центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового господарства (у разі проведення робіт у лісах на землях водного фонду);

центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин;

центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері рибного господарства (у разі проведення робіт у рибогосподарських водних об'єктах).

Дії щодо одержання погоджень проектів на проведення робіт на землях водного фонду, необхідних для видачі дозволу на проведення робіт на землях водного фонду, здійснюються органами, зазначеними у частині п'ятій цієї статті, без залучення особи, що звернулася за одержанням дозволу, в межах строку видачі такого дозволу.

Видача або надання відмови у видачі дозволу на проведення робіт на землях водного фонду здійснюється безоплатно протягом тридцяти календарних днів з дня надходження заяви та документів, необхідних для його видачі.

Підставами для відмови у видачі дозволу на проведення робіт на землях водного фонду є:

подання суб'єктом господарювання неповного пакета документів, необхідних для одержання дозволу, згідно з встановленим цим Кодексом переліком;

виявлення в документах, поданих суб'єктом господарювання, недостовірних відомостей;

непогодження проекту проведення робіт на землях водного фонду.

Підставами для переоформлення дозволу на проведення робіт на землях водного фонду є зміна найменування або місцезнаходження суб'єкта господарювання - юридичної особи або зміна прізвища, імені, по батькові чи місця проживання фізичної особи - підприємця.

Переоформлення дозволу на проведення робіт на землях водного фонду здійснюється безоплатно, за заявою, до якої додається дозвіл, що підлягає переоформленню.

Строк видачі переоформленого дозволу на проведення робіт на землях водного фонду становить п'ять робочих днів з дня одержання заяви про його переоформлення.

Підставами для видачі дубліката дозволу на проведення робіт на землях водного фонду є його втрата або пошкодження.

Видача дубліката дозволу на проведення робіт на землях водного фонду здійснюється безоплатно, за заявою, протягом двох робочих днів з дня одержання заяви про його видачу.

Строк дії дозволу на проведення робіт на землях водного фонду становить сім років.

Орган, який видав дозвіл на проведення робіт на землях водного фонду, анулює його з таких підстав:

звернення суб'єкта господарювання із заявою про анулювання дозволу;

припинення юридичної особи (злиття, приєднання, поділ, перетворення або ліквідація);

припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця.

Орган, який видав дозвіл на проведення робіт на землях водного фонду, звертається до адміністративного суду з позовом щодо застосування заходу реагування у виді анулювання дозволу з таких підстав:

встановлення факту надання в заяві про видачу дозволу та документах, що додаються до неї, недостовірної інформації;

провадження суб'єктом господарювання певних дій щодо здійснення господарської діяльності або видів господарської діяльності, на які отримано дозвіл, із порушенням вимог законодавства, стосовно яких органом, який видав дозвіл на проведення робіт на землях водного фонду, було раніше видано припис про їх усунення із наданням достатнього часу для їх усунення.

Рішення органу, який видав дозвіл, про анулювання дозволу на проведення робіт на землях водного фонду видається безоплатно, протягом п'яти робочих днів з дня його прийняття.

Дія дозволу припиняється через тридцять календарних днів з дня прийняття рішення про його анулювання.".

2. Частину другу статті 12 Кодексу торговельного мореплавства України (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 47 - 52, ст. 349) замінити частинами такого змісту:

"Відведення землі та/або водного простору для торговельного мореплавства та для будівництва або виконання будь-яких робіт у зоні дії навігаційного обладнання і морських шляхів здійснюється за погодженням із центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах морського і річкового транспорту.

Видача (відмова у видачі, переоформлення, видача дубліката, анулювання) юридичній, фізичній особі, фізичній особі - підприємцю погодження відведення землі та водного простору для торговельного мореплавства та для будівництва або виконання будь-яких робіт у зоні дії навігаційного обладнання і морських шляхів здійснюється з урахуванням вимог, визначених Законом України "Про адміністративні послуги", з урахуванням особливостей, передбачених Законом України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності", в установленому Кабінетом Міністрів України порядку. Видача (переоформлення, видача дубліката, анулювання) погодження здійснюється безоплатно.

Подання заяви про одержання (переоформлення, одержання дубліката, анулювання) погодження відведення землі та водного простору для торговельного мореплавства та для будівництва або виконання будь-яких робіт у зоні дії навігаційного обладнання і морських шляхів, а також видача (відмова у видачі, переоформлення, видача дубліката, анулювання) йому цього погодження здійснюються в паперовій або електронній формі.

Для одержання погодження відведення землі та водного простору для торговельного мореплавства та для будівництва або виконання будь-яких робіт у зоні дії навігаційного обладнання і морських шляхів подається заява, до якої додаються:

схема із зазначенням меж земельної ділянки / водного простору, що планується для відведення, із зазначенням координат;

копії документів, в яких зазначена інформація щодо категорії та цільового призначення землі;

пояснювальна записка, у якій зазначається інформація щодо мети використання землі/водного простору, способу здійснення відведення землі / водного простору (оренда, право постійного чи тимчасового користування тощо), місця розташування землі/водного простору, переліку координат крайніх точок водного простору у системі WGS-84 (World Geodetic System 1984, тривимірна система координат для встановлення розташування на поверхні землі).

Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах морського і річкового транспорту, погоджує відведення землі та водного простору для торговельного мореплавства, а також для будівництва або виконання будь-яких робіт в зоні дії навігаційного обладнання і морських шляхів за наявності висновку центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері безпеки на морському та річковому транспорті.

Дії щодо одержання висновку центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері безпеки на морському та річковому транспорті, необхідного для видачі погодження відведення землі та водного простору для торговельного мореплавства та для будівництва або виконання будь-яких робіт у зоні дії навігаційного обладнання і морських шляхів, вчиняються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері морського і річкового транспорту, без залучення особи, яка звернулася за одержанням погодження, в межах строку надання такого погодження.

Строк дії погодження відведення землі та водного простору для торговельного мореплавства та для будівництва або виконання будь-яких робіт у зоні дії навігаційного обладнання і морських шляхів обчислюється з дня його реєстрації та становить:

для відведення землі та/або водного простору для торговельного мореплавства - строк дії погодження прирівнюється до терміну, на який здійснюється відповідне відведення;

для будівництва або виконання будь-яких робіт у зоні дії навігаційного обладнання і морських шляхів - погодження надається на строк, необхідний для виконання зазначених робіт, який визначений проектною документацією.

Видача або відмова у видачі погодження відведення землі та водного простору для торговельного мореплавства та для будівництва або виконання будь-яких робіт у зоні дії навігаційного обладнання і морських шляхів здійснюється протягом десяти робочих днів з дня надходження заяви та документів, необхідних для його видачі.

Підставами для відмови у видачі погодження відведення землі та водного простору для торговельного мореплавства та для будівництва або виконання будь-яких робіт у зоні дії навігаційного обладнання і морських шляхів є:

подання заявником неповного пакета документів, необхідних для одержання погодження;

виявлення в документах, поданих заявником, недостовірних відомостей;

негативний висновок за результатами експертизи, проведеної центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері безпеки на морському та річковому транспорті.

Підставами для переоформлення погодження відведення землі та водного простору для торговельного мореплавства та для будівництва або виконання будь-яких робіт у зоні дії навігаційного обладнання і морських шляхів є зміна найменування або місцезнаходження юридичної особи та прізвища, імені, по батькові або місця проживання фізичної особи, фізичної особи - підприємця.

Переоформлення погодження відведення землі та водного простору для торговельного мореплавства та для будівництва або виконання будь-яких робіт у зоні дії навігаційного обладнання і морських шляхів здійснюється за заявою, до якої додається погодження, що підлягає переоформленню.

Строк видачі переоформленого погодження відведення землі та водного простору для торговельного мореплавства та для будівництва або виконання будь-яких робіт у зоні дії навігаційного обладнання і морських шляхів становить два робочих дні з дня одержання заяви про його переоформлення.

Підставами для видачі дубліката погодження відведення землі та водного простору для торговельного мореплавства та для будівництва або виконання будь-яких робіт у зоні дії навігаційного обладнання і морських шляхів є його втрата або пошкодження.

Видача дубліката погодження відведення землі та водного простору для торговельного мореплавства та для будівництва або виконання будь-яких робіт у зоні дії навігаційного обладнання і морських шляхів здійснюється за заявою, протягом двох робочих днів з дня одержання заяви про його видачу.

Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах морського і річкового транспорту, анулює погодження відведення землі та водного простору для торговельного мореплавства та для будівництва або виконання будь-яких робіт у зоні дії навігаційного обладнання і морських шляхів з таких підстав:

звернення юридичної, фізичної особи або фізичної особи - підприємця із заявою про анулювання погодження;

припинення юридичної особи (злиття, приєднання, поділ, перетворення або ліквідація);

припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця;

смерті фізичної особи.

Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах морського і річкового транспорту, звертається до адміністративного суду з позовом щодо застосування заходу реагування у виді анулювання погодження відведення землі та водного простору для торговельного мореплавства та для будівництва або виконання будь-яких робіт у зоні дії навігаційного обладнання і морських шляхів з таких підстав:

встановлення факту надання в заяві про видачу погодження та документах, що додаються до неї, недостовірної інформації;

провадження юридичною або фізичною особою певних дій щодо здійснення господарської діяльності або видів господарської діяльності, на які отримано погодження, із порушенням вимог законодавства, щодо яких центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах морського і річкового транспорту, було раніше видано припис про їх усунення із наданням достатнього часу для їх усунення.

Рішення центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах морського і річкового транспорту, про анулювання погодження відведення землі та водного простору для торговельного мореплавства та для будівництва або виконання будь-яких робіт у зоні дії навігаційного обладнання і морських шляхів видається безоплатно, протягом п'яти робочих днів з дня його прийняття.".

У зв'язку з цим частини третю і четверту вважати відповідно частинами дев'ятнадцятою і двадцятою.

3. У Земельному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 3 - 4, ст. 27):

1) у статті 123:

частину першу доповнити абзацом такого змісту:

"Рішення про надання земельної ділянки державної або комунальної власності у користування видається безоплатно та має необмежений строк дії.";

доповнити частиною п'ятнадцятою такого змісту:

"15. Передача у власність, надання у постійне користування та оренду земельних ділянок, що перебувають у державній або комунальній власності, здійснюється органами, зазначеними в частині першій цієї статті, згідно з вимогами, визначеними Законом України "Про адміністративні послуги", з урахуванням особливостей, передбачених Законом України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності".";

2) статтю 128 доповнити частинами дванадцятою і тринадцятою такого змісту:

"12. Рішення про продаж земельних ділянок державної та комунальної власності видається органами, зазначеними у частині першій цієї статті, безоплатно, на необмежений строк дії.

13. Продаж земельних ділянок державної та комунальної власності, здійснюється органами, зазначеними в частині першій цієї статті, згідно з вимогами, визначеними Законом України "Про адміністративні послуги", з урахуванням особливостей, передбачених Законом України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності".";

3) частину третю статті 1861 доповнити абзацом такого змісту:

"та/або водного простору для торговельного мореплавства та для будівництва або виконання будь-яких робіт у зоні дії навігаційного обладнання і морських шляхів підлягає також погодженню з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах морського і річкового транспорту.".

4. У Лісовому кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 17, ст. 99; 2006 р., N 21, ст. 170):

1) статтю 18 після частини четвертої доповнити новими частинами такого змісту:

"Рішення про виділення лісових ділянок для довгострокового тимчасового користування лісами видається протягом двадцяти робочих днів з дня подання підприємством, установою, організацією, громадянином України, іноземцем та особою без громадянства, іноземною юридичною особою або уповноваженою ними особою заяви та матеріалів, необхідних для його видачі.

Видача (відмова у видачі, переоформлення, видача дубліката, анулювання) рішення про виділення лісових ділянок для довгострокового тимчасового користування лісами здійснюється відповідними органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, прийнятого в межах їх повноважень, суб'єкту, зазначеному у частині п'ятій цієї статті, відповідно до Закону України "Про адміністративні послуги" з урахуванням особливостей, установлених Законом України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності". Видача (переоформлення, видача дубліката, анулювання) рішення здійснюється безоплатно.

Подання заяви про одержання (переоформлення, одержання дубліката, анулювання) рішення про виділення лісових ділянок для довгострокового тимчасового користування лісами, а також видача (відмова у видачі, переоформлення, видача дубліката, анулювання) цього рішення здійснюються в паперовій або електронній формі.

Порядок видачі (відмови в його видачі, переоформлення, видачі дубліката, анулювання) відповідними органами виконавчої влади рішення про виділення лісових ділянок для довгострокового тимчасового користування лісами встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Порядок видачі (відмови в його видачі, переоформлення, видачі дубліката, анулювання) органами місцевого самоврядування рішення про виділення лісових ділянок для довгострокового тимчасового користування лісами встановлюється їх рішенням.

Суб'єкти, зазначені у частині п'ятій цієї статті, для отримання рішення про виділення лісових ділянок для довгострокового тимчасового користування лісами звертаються до відповідних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування із заявою, до якої додаються:

погодження постійного лісокористувача;

план використання території;

графічні матеріали, на яких зазначено бажане місце розташування та розмір лісової ділянки.

Дії щодо одержання погодження органу виконавчої влади з питань лісового господарства Автономної Республіки Крим, центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового господарства, яке передує видачі рішення про виділення лісових ділянок для довгострокового тимчасового користування лісами, здійснюються відповідними органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування без залучення суб'єкта, зазначеного в частині п'ятій цієї статті.

Підставами для відмови у видачі рішення про виділення лісових ділянок для довгострокового тимчасового користування лісами є:

подання суб'єктом, зазначеним у частині п'ятій цієї статті, неповного пакета документів, необхідних для прийняття рішення;

наявність раніше наданого рішення про виділення лісової ділянки у довгострокове тимчасове користування лісами іншому суб'єкту;

наявність встановлених законом заборон на виділення лісової ділянки у довгострокове тимчасове користування лісами;

виявлення в документах, поданих суб'єктом, зазначеним у частині п'ятій цієї статті, недостовірних відомостей;

не погодження органом виконавчої влади з питань лісового господарства Автономної Республіки Крим, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового господарства, видачі рішення про виділення лісових ділянок для довгострокового тимчасового користування лісами.

Надання відмови у видачі рішення про виділення лісових ділянок для довгострокового тимчасового користування лісами здійснюється у строк, що не перевищує двадцяти робочих днів з дня одержання заяви та матеріалів, необхідних для його видачі.

Підставами для переоформлення рішення про виділення лісових ділянок для довгострокового тимчасового користування лісами є зміна найменування або місцезнаходження юридичної особи або зміна прізвища, імені, по батькові чи місця проживання фізичної особи, фізичної особи - підприємця.

Переоформлення рішення про виділення лісових ділянок для довгострокового тимчасового користування лісами здійснюється за заявою суб'єкта правовідносин тимчасового користування лісами, до якої додається таке рішення, що підлягає переоформленню.

Строк видачі переоформленого рішення про виділення лісових ділянок для довгострокового тимчасового користування лісами становить два робочих дні з дня одержання заяви про його переоформлення.

Підставами для видачі дубліката рішення про виділення лісових ділянок для довгострокового тимчасового користування лісами є його втрата або пошкодження.

Видача дубліката рішення про виділення лісових ділянок для довгострокового тимчасового користування лісами здійснюється за заявою суб'єкта правовідносин тимчасового користування лісами протягом двох робочих днів.

Відповідний орган виконавчої влади або орган місцевого самоврядування анулює рішення про виділення лісових ділянок для довгострокового тимчасового користування лісами з таких підстав:

звернення суб'єкта правовідносин тимчасового користування лісами, із заявою про анулювання рішення про виділення лісових ділянок для довгострокового тимчасового користування лісами;

припинення юридичної особи (злиття, приєднання, поділ, перетворення або ліквідація);

припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця;

смерті фізичної особи.

Відповідний орган виконавчої влади або орган місцевого самоврядування, який видав рішення про виділення лісових ділянок для довгострокового тимчасового користування лісами, звертається до адміністративного суду з позовом щодо застосування заходу реагування у виді анулювання такого рішення з підстав:

встановлення факту наведення в заяві та документах, що додаються до неї, недостовірної інформації;

використання суб'єктом правовідносин тимчасового користування лісами лісів на ділянках, виділених для користування на підставі рішення про виділення лісових ділянок для довгострокового тимчасового користування лісами, із порушенням вимог законодавства, щодо яких відповідним органом виконавчої влади або органом місцевого самоврядування, який видав рішення, було раніше надано припис про їх усунення із наданням достатнього часу для їх усунення.

Рішення відповідного органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування про анулювання рішення про виділення лісових ділянок для довгострокового тимчасового користування лісами видається протягом п'яти робочих днів з дня його прийняття.

Строк дії рішення про виділення лісових ділянок для довгострокового тимчасового користування лісами становить десять років ".

У зв'язку з цим частини п'яту - восьму вважати відповідно частинами двадцять третьою - двадцять шостою;

2) статтю 59 викласти в такій редакції:

"Стаття 59. Переведення земельних лісових ділянок до нелісових земель у цілях, пов'язаних з веденням лісового господарства

Переведення земельних лісових ділянок до нелісових земель у цілях, пов'язаних з веденням лісового господарства, без їх вилучення у постійного лісокористувача, здійснюється з дозволу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового господарства, органу виконавчої влади з питань лісового господарства Автономної Республіки Крим, за погодженням з обласними, Київською, Севастопольською міськими державними адміністраціями, органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища.

Видача (відмова у видачі, переоформлення, видача дубліката, анулювання) постійному лісокористувачу дозволу на переведення земельних лісових ділянок до нелісових земель у цілях, пов'язаних з веденням лісового господарства, без їх вилучення у постійного лісокористувача, здійснюється відповідно до Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" в установленому Кабінетом Міністрів України порядку.

Видача (переоформлення, видача дубліката, анулювання) дозволу на переведення земельних лісових ділянок до нелісових земель у цілях, пов'язаних з веденням лісового господарства, без їх вилучення у постійного лісокористувача, здійснюється безоплатно.

Подання постійним лісокористувачем заяви про одержання (переоформлення, одержання дубліката, анулювання) дозволу на переведення земельних лісових ділянок до нелісових земель у цілях, пов'язаних з веденням лісового господарства, без їх вилучення у постійного лісокористувача, а також видача (відмова у видачі, переоформлення, видача дубліката, анулювання) йому цього дозволу здійснюються в паперовій або електронній формі.

Для одержання дозволу на переведення земельних лісових ділянок до нелісових земель у цілях, пов'язаних з веденням лісового господарства, без їх вилучення у постійного лісокористувача, подається заява, до якої додаються:

обґрунтування необхідності переведення земельної лісової ділянки до нелісових земель у цілях, пов'язаних з веденням лісового господарства, та її розміру;

графічні матеріали, на яких зазначено місце розташування та розмір земельної лісової ділянки.

Дії щодо одержання погодження органу виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища Автономної Республіки Крим, обласних, Київської, Севастопольської міських державних адміністрацій, необхідного для видачі дозволу на переведення земельних лісових ділянок до нелісових земель у цілях, пов'язаних з веденням лісового господарства, без їх вилучення у постійного лісокористувача, здійснюються центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового господарства, органом виконавчої влади з питань лісового господарства Автономної Республіки Крим без залучення особи, що звернулася за одержанням дозволу, в межах строку видачі такого дозволу.

Видача або відмова у видачі дозволу на переведення земельних лісових ділянок до нелісових земель у цілях, пов'язаних з веденням лісового господарства, без їх вилучення у постійного лісокористувача, здійснюється протягом двадцяти робочих днів з дня надходження заяви та документів, необхідних для його видачі.

Підставами для відмови у видачі дозволу на переведення земельних лісових ділянок до нелісових земель у цілях, пов'язаних з веденням лісового господарства, без їх вилучення у постійного лісокористувача є:

подання постійним лісокористувачем неповного пакета документів, необхідних для одержання дозволу, згідно з встановленим цим Кодексом переліком;

виявлення в документах, поданих постійним лісокористувачем, недостовірних відомостей;

непогодження переведення земельних лісових ділянок до нелісових земель у цілях, пов'язаних з веденням лісового господарства, без їх вилучення у постійного лісокористувача, органом виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища Автономної Республіки Крим, обласними, Київською, Севастопольською міськими державними адміністраціями.

Підставами для переоформлення дозволу на переведення земельних лісових ділянок до нелісових земель у цілях, пов'язаних з веденням лісового господарства, без їх вилучення у постійного лісокористувача є зміна найменування або місцезнаходження постійного лісокористувача.

Переоформлення дозволу на переведення земельних лісових ділянок до нелісових земель у цілях, пов'язаних з веденням лісового господарства, без їх вилучення у постійного лісокористувача здійснюється за його заявою, до якої додається дозвіл, що підлягає переоформленню.

Строк видачі переоформленого дозволу на переведення земельних лісових ділянок до нелісових земель у цілях, пов'язаних з веденням лісового господарства, без їх вилучення у постійного лісокористувача становить два робочих дні з дня одержання заяви про його переоформлення.

Підставами для видачі дубліката дозволу на переведення земельних лісових ділянок до нелісових земель у цілях, пов'язаних з веденням лісового господарства, без їх вилучення у постійного лісокористувача є його втрата або пошкодження.

Видача дубліката дозволу на переведення земельних лісових ділянок до нелісових земель у цілях, пов'язаних з веденням лісового господарства, без їх вилучення у постійного лісокористувача здійснюється за заявою, протягом двох робочих днів з дня одержання заяви про його видачу.

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового господарства, орган виконавчої влади з питань лісового господарства Автономної Республіки Крим анулює дозвіл на переведення земельних лісових ділянок до нелісових земель у цілях, пов'язаних з веденням лісового господарства, без їх вилучення у постійного лісокористувача з підстав:

звернення постійного лісокористувача із заявою про анулювання дозволу;

припинення юридичної особи (злиття, приєднання, поділ, перетворення або ліквідація);

припинення права користування лісами з підстав, передбачених статтею 22 цього Кодексу.

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового господарства, орган виконавчої влади з питань лісового господарства Автономної Республіки Крим звертається до адміністративного суду з позовом щодо застосування заходу реагування у виді анулювання дозволу з підстави встановлення факту надання постійним лісокористувачем в заяві та документах, що додаються до неї, недостовірної інформації.

Рішення центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового господарства, органу виконавчої влади з питань лісового господарства Автономної Республіки Крим про анулювання дозволу на переведення земельних лісових ділянок до нелісових земель у цілях, пов'язаних з веденням лісового господарства, без їх вилучення у постійного лісокористувача видається протягом п'яти робочих днів з дня його прийняття.

Строк дії дозволу на переведення земельних лісових ділянок до нелісових земель у цілях, пов'язаних з веденням лісового господарства, без їх вилучення у постійного лісокористувача становить один рік.";

3) статтю 69 викласти в такій редакції:

"Стаття 69. Спеціальний дозвіл на спеціальне використання лісових ресурсів

Спеціальне використання лісових ресурсів на виділеній лісовій ділянці проводиться за спеціальним дозволом - лісорубний квиток або лісовий квиток, що видається (переоформляється, видається дублікат, анулюється) безоплатно суб'єкту лісових відносин.

Лісорубний квиток на заготівлю деревини в порядку рубок головного користування видається органом виконавчої влади з питань лісового господарства Автономної Республіки Крим, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового господарства.

Лісовий квиток видається власниками лісів або постійними лісокористувачами.

На виділених лісових ділянках можуть використовуватися лише ті лісові ресурси і лише для цілей, що передбачені виданим спеціальним дозволом.

Лісорубний квиток видається власниками лісів або постійними лісокористувачами в установленому цим Кодексом порядку також на заготівлю деревини, не пов'язану із спеціальним використанням лісових ресурсів, під час здійснення лісогосподарських заходів.

Порядок видачі (відмови у видачі, переоформлення, видачі дубліката, анулювання) спеціального дозволу встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Видача (відмова у видачі, переоформлення, видача дубліката, анулювання) спеціального дозволу здійснюється згідно з вимогами, визначеними Законом України "Про адміністративні послуги", з урахуванням особливостей, передбачених Законом України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності".

Подання суб'єктом лісових відносин заяви про одержання (переоформлення, одержання дубліката, анулювання) спеціального дозволу, а також видача (відмова у видачі, переоформлення, видача дубліката, анулювання) йому цього дозволу здійснюється в паперовій або електронній формі.

Для одержання лісорубного квитка подаються такі документи:

заяву на використання лісових ресурсів під час проведення рубок головного користування;

відомість чергової лісосіки;

польову перелікову відомість;

переліково-оцінювальну відомість;

карту технологічного процесу розробки лісосіки;

план лісосіки.

Для одержання лісового квитка подається заява на використання лісових ресурсів.

Видача спеціального дозволу або надання рішення про відмову у його видачі здійснюється протягом тридцяти календарних днів з дня одержання заяви та матеріалів, необхідних для його видачі.

Підставами для відмови у видачі спеціального дозволу є:

подання суб'єктом лісових відносин неповного пакета документів, необхідних для одержання спеціального дозволу;

прийняття в установленому порядку рішення про зміну поділу лісів на категорії, в межах яких знаходяться лісові ділянки, виділені для спеціального використання лісових ресурсів, або про виділення особливо захисних лісових ділянок;

прийняття рішення про припинення діяльності лісокористувача;

невстановлення лімітів використання лісових ресурсів або їх перевищення.

Спеціальний дозвіл анулюється за рішенням органу виконавчої влади з питань лісового господарства Автономної Республіки Крим, центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового господарства, або власників лісів, постійних лісокористувачів у разі:

звернення суб'єкта лісових відносин із заявою про анулювання рішення про виділення лісових ділянок для довгострокового тимчасового користування лісами;

припинення юридичної особи (злиття, приєднання, поділ, перетворення або ліквідація);

припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця;

смерті фізичної особи.

Орган виконавчої влади з питань лісового господарства Автономної Республіки Крим, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового господарства, який видав спеціальний дозвіл, звертається до адміністративного суду з позовом щодо застосування заходу реагування у виді анулювання цього дозволу з підстав:

встановлення факту надання в заяві та документах, що додаються до неї, недостовірної інформації;

здійснення спеціального використання лісових ресурсів суб'єктом лісових відносин, який одержав спеціальний дозвіл, із порушенням вимог законодавства, щодо яких органом виконавчої влади з питань лісового господарства Автономної Республіки Крим, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового господарства було раніше видано припис про їх усунення із наданням достатнього часу для їх усунення.

Рішення органу виконавчої влади з питань лісового господарства Автономної Республіки Крим, центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового господарства, або власників лісів, постійних лісокористувачів про анулювання спеціального дозволу видається протягом п'яти робочих днів з дня його прийняття, безоплатно.

Підставою для переоформлення спеціального дозволу є зміна найменування або місцезнаходження юридичної особи або зміна прізвища, імені, по батькові чи місця проживання фізичної особи, фізичної особи - підприємця.

Переоформлення спеціального дозволу здійснюється за заявою суб'єкта лісових відносин, до якої додається дозвіл, що підлягає переоформленню.

Строк видачі переоформленого спеціального дозволу становить п'ять робочих днів з дня одержання заяви про його переоформлення.

Видача дубліката спеціального дозволу здійснюється за заявою суб'єкта лісових відносин, у разі його втрати або пошкодження.

Строк видачі дубліката спеціального дозволу становить три робочих дні з дня одержання заяви про його видачу.

Строк дії лісорубного квитка на заготівлю деревини в порядку рубок головного користування становить один рік і чотири місяці, та закінчується не пізніше 1 квітня наступного року.

Строк дії лісорубного квитка, виданого власниками лісів або постійними лісокористувачами, встановлюється не пізніше 1 квітня наступного року.

Строк дії лісового квитка встановлюється власниками лісів або постійними лісокористувачами, але не пізніше 31 грудня поточного року.";

4) друге речення статті 71 викласти в такій редакції: "Видача спеціальних дозволів на заготівлю деревини в порядку рубок головного користування в розмірах, що перевищують розрахункову лісосіку, забороняється.".

5. Статтю 91 Закону України "Про природно-заповідний фонд України" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 34, ст. 502; 2010 р., N 11, ст. 112) викласти в такій редакції:

"Стаття 91. Спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду

Спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду здійснюється в межах ліміту та на підставі дозволу на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду.

Спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду:

загальнодержавного значення здійснюється в межах ліміту на використання природних ресурсів у межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду, затвердженого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища;

місцевого значення здійснюється в межах ліміту на використання природних ресурсів у межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду, затвердженого органом виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища Автономної Республіки Крим та обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями.

Для затвердження ліміту на використання природних ресурсів у межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду підприємство, установа, організація, інший землевласник або землекористувач, у віданні яких знаходяться ці території та об'єкти, подають заяву про затвердження ліміту, до якої додаються:

проект ліміту, складений за формою, що затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища, у трьох примірниках;

наукове обґрунтування затвердження ліміту, підготовлене спеціалізованою науковою установою або спеціальною адміністрацією по управлінню територією або об'єктом природно-заповідного фонду, яке має містити: обсяг використання природного ресурсу території або об'єкта природно-заповідного фонду; строк та умови використання; пояснення необхідності використання певного виду природного ресурсу; місце використання; площу в гектарах; обґрунтування обсягів використання, які не нанесуть шкоди природним комплексам, що охороняються, і не призведуть до їх деградації, а також враховувати відповідність виду використання природного ресурсу меті, завданням і режиму території або об'єкта природно-заповідного фонду;

інформацію наукової або науково-технічної ради території або об'єкта природно-заповідного фонду, для якого створення такої ради передбачено цим Законом, про результати розгляду обґрунтування затвердження ліміту;

картосхему території чи об'єкта природно-заповідного фонду із зазначенням ділянок, де буде здійснюватися використання природних ресурсів.

Зазначений перелік документів є вичерпним.

Затвердження ліміту на використання природних ресурсів у межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду здійснюється щороку на безоплатній основі.

Порядок затвердження лімітів на використання природних ресурсів у межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду визначається Кабінетом Міністрів України.

Граничний строк затвердження ліміту на використання природних ресурсів у межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду становить тридцять календарних днів.

У разі незатвердження уповноваженим на те органом виконавчої влади ліміту на використання природних ресурсів у межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду він повертається заявникові із зазначенням підстави для відмови у його затвердженні.

Підставами для відмови у затвердженні ліміту є:

подання заяви про затвердження лімітів на види використання природних ресурсів та їх місце розташування, які суперечать цільовому призначенню територій та об'єктів природно-заповідного фонду, чи які не передбачені цим Законом;

подання заявником неповного пакета документів, перелік яких встановлений цим Законом;

виявлення в документах, наданих заявником, недостовірних відомостей;

перевищення проектом ліміту використання природного ресурсу, встановленого у проекті організації території об'єкта природно-заповідного фонду.

У разі усунення заявником причин, що стали підставою для відмови у затвердженні ліміту, він вноситься та розглядається повторно у порядку, визначеному цим Законом.

Спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду:

загальнодержавного значення здійснюється на підставі дозволів, що видаються органом виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища Автономної Республіки Крим та обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями;

місцевого значення здійснюється на підставі дозволів, що видаються органами місцевого самоврядування.

Видача (відмова у видачі, переоформлення, видача дубліката, анулювання) дозволу на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду здійснюється безоплатно, згідно з вимогами, визначеними Законом України "Про адміністративні послуги", з урахуванням особливостей, передбачених Законом України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності", в установленому Кабінетом Міністрів України порядку.

Подання заяви про одержання (переоформлення, одержання дубліката, анулювання) дозволу на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду, а також видача (відмова у видачі, переоформлення, видача дубліката, анулювання) цього дозволу здійснюються в паперовій або електронній формі.

Для одержання дозволу на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду підприємство, установа, організація, інший землевласник або землекористувач подає:

заяву, в якій зазначається назва території або об'єкту природно-заповідного фонду, землевласник чи землекористувач, вид використання, земельні ділянки, на яких передбачається використання природних ресурсів, обсяги та строки використання;

копію угоди заявника із спеціальною адміністрацією території або об'єкту природно-заповідного фонду щодо додержання режиму території/об'єкту природно-заповідного фонду, в межах якого буде здійснюватися спеціальне використання природних ресурсів, в якій вказано обсяг, місце та інші умови використання. Якщо територія або об'єкт природно-заповідного фонду не має спеціальної адміністрації подається погодження землекористувача/землевласника, у віданні якого ця територія або об'єкт знаходяться;

ліміт на використання природних ресурсів у межах відповідної території або об'єкта природно-заповідного фонду, затверджений в установленому порядку.

Зазначений перелік документів є вичерпним.

Видача або надання відмови у видачі дозволу на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду здійснюється протягом тридцяти календарних днів з дня надходження заяви та документів, необхідних для його видачі.

Підставами для відмови у видачі дозволу на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду є:

подання неповного пакета документів, необхідних для одержання дозволу, згідно із встановленим цим Законом переліком;

виявлення в документах, поданих для одержання дозволу, недостовірних відомостей;

відсутність затвердженого в установленому цим Законом порядку лімітів.

Підставами для переоформлення дозволу на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду є:

зміни найменування юридичної особи або прізвища, імені, по батькові фізичної особи, фізичної особи - підприємця;

зміни місцезнаходження юридичної особи або місця проживання фізичної особи, фізичної особи - підприємця.

Переоформлення дозволу на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду здійснюється за заявою, до якої додається дозвіл, що підлягає переоформленню.

Строк видачі переоформленого дозволу на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду становить два робочих дні з дня одержання заяви про його переоформлення.

Підставами для видачі дубліката дозволу на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду є його втрата або пошкодження.

Видача дубліката дозволу на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду здійснюється за заявою протягом двох робочих днів з дня одержання відповідної заяви.

Орган, який видав дозвіл на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду, анулює його з таких підстав:

звернення підприємства, установи, організації, іншого землевласника або землекористувача, у віданні яких знаходяться природні ресурси в межах зазначених територій та об'єктів, із заявою про анулювання дозволу;

припинення юридичної особи (злиття, приєднання, поділ, перетворення, ліквідація);

припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця;

смерті фізичної особи;

різкого погіршення стану навколишнього природного середовища внаслідок природокористування, що підтверджується центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, в установленому Кабінетом Міністрів України порядку.

Орган, який видав дозвіл на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду, звертається до адміністративного суду з позовом щодо застосування заходу реагування у виді анулювання дозволу з підстав:

встановлення факту надання в заяві та документах, що додаються до неї, недостовірної інформації;

провадження підприємством, установою, організацією, землевласником, у віданні яких знаходяться природні ресурси в межах зазначених територій та об'єктів, діяльності, на яку отримано дозвіл, із порушенням вимог законодавства щодо яких органом, який видав дозвіл на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду, було раніше видано припис про їх усунення із наданням достатнього часу для їх усунення.

Рішення органу, який видав дозвіл, про анулювання дозволу на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду видається протягом п'яти робочих днів із дня прийняття (винесення) такого рішення.

Строк дії дозволу становить один рік, але не довше строку дії затвердженого ліміту.".

6. Статтю 741 Основ законодавства України про охорону здоров'я (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 4, ст. 19; 2011 р., N 50, ст. 537; 2014 р., N 2 - 3, ст. 41) викласти в такій редакції:

"Стаття 741. Право на зайняття народною медициною (цілительством)

Народна медицина (цілительство) - методи оздоровлення, профілактики, діагностики і лікування, що ґрунтуються на досвіді багатьох поколінь людей, усталені в народних традиціях і не потребують державної реєстрації.

Особи, які не мають спеціальної медичної освіти, зареєстровані в установленому законом порядку як фізичні особи - підприємці та отримали спеціальний дозвіл на зайняття народною медициною (цілительством), виданий центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров'я, мають право на зайняття народною медициною (цілительством).

Видача (відмова у видачі, переоформлення, видача дубліката, анулювання) спеціального дозволу на зайняття народною медициною (цілительством) здійснюється відповідно до Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності", в установленому Кабінетом Міністрів України порядку.

Подання фізичною особою - підприємцем заяви про одержання (переоформлення, одержання дубліката, анулювання) спеціального дозволу на зайняття народною медициною (цілительством), а також видача (відмова у видачі, переоформлення, видача дубліката, анулювання) йому цього дозволу здійснюються в паперовій або електронній формі.

Для одержання спеціального дозволу на зайняття народною медициною (цілительством) фізична особа - підприємець подає заяву, до якої додаються:

відомості про місце зайняття народною медициною (цілительством) та облаштування приміщення, призначеного для зайняття народною медициною (цілительством);

медична карта огляду осіб для визначення спроможності займатися відповідним видом діяльності за станом здоров'я за формою, затвердженою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров'я;

довідка про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду за формою, затвердженою центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров'я;

дві фотокартки;

ксерокопії першої, другої та одинадцятої сторінок паспорта або ксерокопію документа, що посвідчує особу;

згода на обробку персональних даних відповідно до вимог Закону України "Про захист персональних даних".

Зазначений перелік документів є вичерпним.

Видача спеціального дозволу на зайняття народною медициною (цілительством) здійснюється на підставі результатів проведення атестації та експертної оцінки цілительських здібностей фізичних осіб - підприємців.

Порядок проведення атестації та експертної оцінки цілительських здібностей фізичних осіб - підприємців, кваліфікаційні вимоги до них та умови зайняття народною медициною (цілительством) затверджуються Кабінетом Міністрів України.

Видача або надання повідомлення про відмову у видачі спеціального дозволу на зайняття народною медициною (цілительством) здійснюється протягом тридцяти робочих днів з дня надходження заяви та документів, необхідних для його видачі.

Підставами для відмови у видачі спеціального дозволу на зайняття народною медициною (цілительством) є:

подання фізичною особою - підприємцем неповного пакета документів, необхідних для одержання спеціального дозволу на зайняття народною медициною (цілительством), згідно із встановленим цим Законом переліком;

недостовірність відомостей у документах, поданих для отримання спеціального дозволу на зайняття народною медициною (цілительством);

невідповідність фізичної особи - підприємця кваліфікаційним вимогам для зайняття народною медициною (цілительством);

відсутність позитивних результатів атестації та/або експертної оцінки цілительських здібностей фізичних осіб - підприємців.

Строк дії спеціального дозволу на зайняття народною медициною (цілительством) становить п'ять років.

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров'я, анулює спеціальний дозвіл на зайняття народною медициною (цілительством) з таких підстав:

звернення фізичної особи - підприємця із заявою про анулювання дозволу;

припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця;

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров'я, який видав спеціальний дозвіл на зайняття народною медициною (цілительством), звертається до адміністративного суду з позовом щодо застосування заходу реагування у виді її анулювання з підстав:

виявлення недостовірних відомостей у документах, поданих для отримання спеціального дозволу на зайняття народною медициною (цілительством);

невиконання припису центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров'я, про усунення порушень умов зайняття народною медициною (цілительством);

виявлення повторного порушення фізичною особою - підприємцем умов зайняття народною медициною (цілительством);

неможливості фізичної особи - підприємця забезпечити дотримання умов зайняття народною медициною (цілительством);

встановлення факту передачі спеціального дозволу на зайняття народною медициною (цілительством) іншій особі для зайняття народною медициною (цілительством);

відмови фізичної особи - підприємця від проведення перевірки дотримання умов для зайняття народною медициною (цілительством).

Анулювання спеціального дозволу на зайняття народною медициною (цілительством) здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров'я безоплатно. Рішення центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров'я, про анулювання спеціального дозволу на зайняття народною медициною (цілительством) видається протягом п'яти робочих днів з дня його прийняття.

Переоформлення спеціального дозволу на зайняття народною медициною (цілительством) здійснюється з таких підстав:

зміна прізвища, імені, по батькові фізичної особи - підприємця;

зміна місця проживання фізичної особи - підприємця або місця зайняття народною медициною (цілительством).

Переоформлення спеціального дозволу на зайняття народною медициною (цілительством) здійснюється за заявою, до якої додається спеціальний дозвіл на зайняття народною медициною (цілительством), що підлягає переоформленню.

Строк видачі переоформленого спеціального дозволу на зайняття народною медициною (цілительством) становить два робочих дні з дня одержання заяви про його переоформлення.

Підставами для видачі дубліката спеціального дозволу на зайняття народною медициною (цілительством) є його втрата або пошкодження.

Видача дубліката спеціального дозволу на зайняття народною медициною (цілительством) здійснюється за заявою фізичної особи - підприємця.

Строк видачі дубліката спеціального дозволу на зайняття народною медициною (цілительством) становить два робочих дні з дня одержання заяви про його видачу.

За видачу спеціального дозволу на зайняття народною медициною (цілительством), його дубліката та переоформлення справляється плата, розмір якої встановлюється законом.

Державний нагляд (контроль) за виконанням фізичними особами - підприємцями умов зайняття народною медициною (цілительством) здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров'я, шляхом проведення планових або позапланових перевірок відповідно до Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності".

Зайняття народною медициною (цілительством) з порушенням встановлених законодавством вимог тягне за собою відповідальність згідно із законом.

Забороняється здійснення цілительства з використанням засобів масової інформації.".

7. У Законі України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 27, ст. 218; 2002 р., N 29, ст. 190; 2004 р., N 36, ст. 434; 2007 р., N 34, ст. 444; 2011 р., N 34, ст. 343; 2014 р., N 2 - 3, ст. 41):

1) частини п'яту і шосту статті 12 замінити частинами такого змісту:

"Порядок проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи затверджується Кабінетом Міністрів України.

Для проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи юридична, фізична особа, фізична особа - підприємець (далі - заявник) подає заяву:

щодо об'єктів державної санітарно-епідеміологічної експертизи, на які згідно із законодавством України затверджено санітарні норми або нормативні документи, - до установи, закладу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення, у сфері державного санітарно-епідеміологічного нагляду якого перебуває заявник, та отримує направлення головного державного санітарного лікаря або його заступника;

щодо об'єктів державної санітарно-епідеміологічної експертизи, на які відсутні санітарні норми, затверджені нормативні документи та в інших особливо складних випадках (відсутність відповідних санітарних норм, вимог стосовно об'єкта експертизи - критеріїв безпеки, умов використання, гігієнічних та епідеміологічних регламентів, імпортна продукція, продукція спеціального призначення або виготовлена без нормативних документів, затверджених згідно із законодавством України, об'єкти, дослідження яких потребує спеціальних методів, та об'єкти, визначені головним державним санітарним лікарем України), центральному органу виконавчої влади, що формує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення, та отримує направлення на проведення експертизи до експертної комісії, яка утворюється головним державним санітарним лікарем, та установи, закладу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення.

Зазначеним експертній комісії, установі, закладу крім направлення заявник подає:

а) для проведення експертизи сировини, продукції:

заяву;

специфікацію (довідка про повний склад об'єкта експертизи та показники його ідентифікації);

документ власника, що декларує відповідність об'єкта експертизи визначеним в Україні вимогам щодо їх якості та безпеки для здоров'я людини (документ, який підтверджує якість продукції, що містить дані про показники безпечності, склад, характеристику, строки придатності, умови зберігання);

дані щодо реєстрації об'єкта експертизи в країні-виробнику (для зарубіжної продукції) та перелік країн, де зареєстрований об'єкт експертизи;

рекомендації із застосування та інструкцію для споживача;

етикетку;

завірені заявником копії документів з країни-постачальника (виробника), що засвідчують безпечність об'єкта експертизи;

завірена заявником копія листа від виробника (власника) про надання зразків або акта відбору зразків для проведення досліджень;

зразки об'єкта експертизи;

токсикологічне досьє (для основних діючих речовин, а також для спеціальних інгредієнтів) за розділами: гостра токсичність, підгостра токсичність, хронічна токсичність, алергенна, сенсибілізативна, імунотоксична, тератогенна, ембріотоксична, канцерогенна, мутагенна дія тощо, з посиланням на виконавця досліджень (у випадках, передбачених законодавством України). Токсикологічне досьє може надаватись українською або англійською мовами, а його анотована частина - у перекладі на українську мову;

результати клінічних, натурних випробувань, епідеміологічних, популяційних досліджень або науково обґрунтовані докази їх недоцільності (у випадках, передбачених законодавством України);

методи контролю небезпечних факторів в об'єктах експертизи;

б) для проведення експертизи проектів та чинних нормативних документів:

заяву;

проект документа (нормативний, проектний, державний, галузевий стандарт, технічні умови), програми в одному примірнику.

Документ подається в останній редакції із супровідним листом, де наводяться реквізити організації-розробника.

У разі повторного подання документа обов'язковим є посилання на номер і дату раніше виданого висновку або погодження головним державним санітарним лікарем.

У проекті документа зазначаються відомості про:

призначення об'єкта експертизи;

основні характеристики, склад та конструкцію об'єкта експертизи;

періодичність і обсяг контролю конкретних гігієнічних, медико-біологічних та інших показників щодо безпеки об'єкта експертизи для здоров'я людини;

вимоги безпеки для здоров'я під час виготовлення та застосування продукції, реалізації програм, забудови та експлуатації;

заходи щодо захисту людини від шкідливого впливу продукції, промислового об'єкта тощо під час її виготовлення, будівництва, застосування, експлуатації;

заходи щодо охорони навколишнього середовища, у тому числі утилізація і знешкодження відходів виробництва, продукції після закінчення гарантійного строку.

Разом з проектом документа подаються:

пояснювальна записка з описом матеріалів, сфери та умов застосування, фізико-хімічних властивостей, небезпечності, токсичності, міграції речовин, методик їх виявлення, способів утилізації матеріалів після закінчення гарантійного строку, якщо вони не зазначені в документі;

результати відповідних вимірювань, випробувань, досліджень, обстежень, регламентації (за наявності);

проект маркування, інструкції;

опис технологічного процесу, регламенту (технологічна інструкція) виготовлення та застосування продукції;

відомості, необхідні для оцінки можливого впливу продукції на здоров'я людини;

в) для проведення експертизи технології, діючого об'єкта:

заяву;

специфікацію (довідку про повний склад об'єкта експертизи та показники його ідентифікації);

документ власника, що декларує відповідність об'єкта експертизи визначеним в Україні вимогам щодо їх безпеки для здоров'я людини (документ, який підтверджує якість продукції, що містить дані про показники безпечності, склад, характеристику, строки придатності, умови зберігання);

дані щодо реєстрації об'єкта експертизи в країні-виробнику (для зарубіжної продукції) та перелік країн, де зареєстрований об'єкт експертизи;

рекомендації із застосування та технологічну інструкцію експлуатації;

завірені заявником копії документів з країни-постачальника (виробника), що засвідчують безпечність об'єкта експертизи;

завірена заявником копія листа від виробника (власника) про надання зразків або акта відбору зразків для проведення досліджень;

зразки об'єкта експертизи;

копії висновків галузевих експертиз або фахівців та матеріали, що характеризують її виробництво за показниками безпечності.

Забороняється вимагати від заявника надання документів, матеріалів та зразків, не передбачених законом.

Висновок щодо результатів державної санітарно-епідеміологічної експертизи затверджується відповідним головним державним санітарним лікарем або його заступником.

Видача (відмова у видачі, переоформлення, видача дубліката, анулювання) висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи здійснюються відповідним головним державним санітарним лікарем або його заступником згідно з вимогами, визначеними Законом України "Про адміністративні послуги" з урахуванням особливостей, передбачених Законом України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності", в установленому Кабінетом Міністрів України порядку.

Подання заяви про одержання (переоформлення, одержання дубліката, анулювання) висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи, а також видача (відмова у видачі, переоформлення, видача дубліката, анулювання) цього висновку здійснюються в паперовій або електронній формі.

Проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи з видачею відповідного висновку здійснюється за плату, розмір якої встановлюється законом.

Видача або надання повідомлення про відмову у видачі висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи здійснюється протягом тридцяти робочих днів з дня надходження заяви та документів, необхідних для проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи. Державна санітарно-епідеміологічна експертиза новітніх харчових продуктів проводиться протягом дев'яноста робочих днів після отримання заяви на експертизу новітніх харчових продуктів. До такого строку не входить період, протягом якого об'єкт експертизи перебуває на додатковому дослідженні, та період, що необхідний заявникові для усунення зауважень (у разі наявності).

Підставами для відмови у видачі позитивного висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи є:

порушення вимог щодо оформлення і змісту документів та/або подання їх у неповному обсязі;

виявлення у документах, поданих заявником, недостовірних відомостей;

наявність результатів досліджень об'єкта експертизи за показниками якості та безпеки, що не відповідають вимогам санітарного законодавства.

Строк дії висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи становить п'ять років.

Відповідний головний державний санітарний лікар анулює висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи з таких підстав:

звернення заявника із заявою про анулювання висновку;

припинення юридичної особи (злиття, приєднання, поділ, перетворення або ліквідація);

припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця;

смерті фізичної особи.

Відповідний головний державний санітарний лікар звертається до адміністративного суду з позовом щодо застосування заходу реагування у виді анулювання висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи з підстав:

встановлення факту надання в заяві та документах, що додаються до неї, недостовірної інформації;

відмова юридичної або фізичної особи - підприємця в проведенні санітарно-епідеміологічного обстеження об'єкта;

невиконання юридичною, фізичною особою - підприємцем припису, виданого за результатами проведення центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення, планових та позапланових заходів державного нагляду (контролю);

результати повторної державної санітарно-епідеміологічної експертизи об'єкта, призначеної головним державним санітарним лікарем України, що визнають недійсними результати попередньої експертизи.

Анулювання висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи здійснюється безоплатно.

Рішення відповідного головного державного санітарного лікаря про анулювання висновку видається протягом п'яти робочих днів з дня його прийняття.

Підставами для переоформлення висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи є:

зміна найменування юридичної особи або прізвища, імені, по батькові фізичної особи, фізичної особи - підприємця;

зміна місцезнаходження юридичної особи або місця проживання фізичної особи, фізичної особи - підприємця.

Переоформлення висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи здійснюється платно за заявою, до якої додається висновок, що підлягає переоформленню.

Строк видачі переоформленого висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи становить два робочих дні з дня одержання заяви про його переоформлення.

Підставами для видачі дубліката висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи є його втрата або пошкодження.

Видача дубліката висновку здійснюється за заявою, платно.

Строк видачі дубліката висновку становить два робочих дні з дня одержання заяви про його видачу.";

2) у частині третій статті 15 слова "здійснюються за погодженням з органами державної санітарно-епідеміологічної служби" замінити словами ", в межах об'єктів, передбачених статтею 11 цього Закону, здійснюються за наявності позитивного висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи";

3) у частині третій статті 17 слова "дозволяються головним державним санітарним лікарем на підставі" замінити словами і цифрами "в межах об'єктів, передбачених статтею 11 цього Закону, здійснюються за наявності";

4) статтю 23 доповнити частинами такого змісту:

"Проведення діагностичних, експериментальних, випробувальних, вимірювальних робіт на підприємствах, в установах та організаціях, діяльність яких пов'язана з використанням джерел іонізуючого випромінювання, здійснюється з дозволу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення.

Видача (відмова у видачі, переоформлення, видача дубліката, анулювання) дозволу на проведення діагностичних, експериментальних, випробувальних, вимірювальних робіт на підприємствах, в установах та організаціях, діяльність яких пов'язана з використанням джерел іонізуючого випромінювання, здійснюється відповідно до Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності", в установленому Кабінетом Міністрів України порядку.

Подання суб'єктом господарювання заяви про одержання (переоформлення, одержання дубліката, анулювання) дозволу на проведення діагностичних, експериментальних, випробувальних, вимірювальних робіт на підприємствах, в установах та організаціях, діяльність яких пов'язана з використанням джерел іонізуючого випромінювання, а також видача (відмова у видачі, переоформлення, видача дубліката, анулювання) йому цього дозволу здійснюються в паперовій або електронній формі.

За видачу дозволу на проведення діагностичних, експериментальних, випробувальних, вимірювальних робіт на підприємствах, в установах та організаціях, діяльність яких пов'язана з використанням джерел іонізуючого випромінювання справляється плата, розмір якої встановлюється законом.

Для одержання дозволу на проведення діагностичних, експериментальних, випробувальних, вимірювальних робіт на підприємствах, в установах та організаціях, діяльність яких пов'язана з використанням джерел іонізуючого випромінювання суб'єкт господарювання подає до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення, заяву, до якої додаються завірені суб'єктом господарювання копії:

документів про відповідність приміщень, призначених для роботи з джерелами іонізуючих випромінювань, вимогам правил забезпечення радіаційної безпеки: акт державної санітарно-епідеміологічної експертизи проекту (за наявності); акт приймання нових чи реконструйованих підприємств; акт перевірки дотримання санітарного законодавства на діючих підприємствах (у тому числі акти обстеження спеціалізованими організаціями системи спецвентиляції, спецканалізації, пилогазоочищення для роботи з відкритими джерелами);

документів про наявність необхідної для роботи апаратури та обладнання: технічний паспорт (сертифікат чи свідоцтво) на джерела іонізуючих випромінювань; метрологічні свідоцтва на вимірювальні прилади; акт інвентаризації фактичної наявності джерел іонізуючих випромінювань на момент одержання санітарного паспорта; договір на технічне обслуговування чи документи, що підтверджують можливість самостійно провадити технічне обслуговування установки на підприємстві;

висновку про проходження персоналом медичного огляду або медичну довідку про відсутність медичних протипоказань у персоналу для роботи з джерелами іонізуючих випромінювань;

акта обстеження центральним органом виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері цивільного захисту (для підприємств, які вводяться в експлуатацію повторно);

оцінки характеру опромінення і заходів, що вживаються адміністрацією підприємства для забезпечення протирадіаційного захисту персоналу і населення за нормальних умов експлуатації джерела, а також при радіаційних аваріях;

інструкції з радіаційної безпеки під час проведення робіт із джерелами іонізуючих випромінювань;

положення про роботу служби радіаційної безпеки з визначенням посадової особи, відповідальної за радіаційну безпеку в установі;

наказів про призначення відповідального за радіаційну безпеку, облік і зберігання джерел, передачу на захоронення радіоактивних відходів, за організацію і проведення радіаційного контролю, про допуск осіб з персоналу категорії А до робіт із джерелами іонізуючих випромінювань;

контрольних рівнів радіаційної безпеки;

документів, що підтверджують рівень знань персоналом норм і правил з радіаційної безпеки, необхідний для роботи з джерелами;

планів аварійних заходів;

акти випробувань пристроїв захисного заземлення з зазначенням величини опору розтікання струму основних заземлювачів, акти перевірки стану мережі заземлення медичного устаткування і електроустановок, протоколи вимірювання опору ізоляції проводів і кабелів;

протокол дозиметричного контролю засобів захисту в рентгенівському кабінеті, суміжних приміщеннях і на прилеглих територіях;

журнал (бази даних) обліку індивідуальних доз опромінення персоналу.

Видача або надання відмови у видачі дозволу на проведення діагностичних, експериментальних, випробувальних, вимірювальних робіт на підприємствах, в установах та організаціях, діяльність яких пов'язана з використанням джерел іонізуючого випромінювання, здійснюються протягом тридцяти робочих днів з дня надходження заяви та документів, необхідних для його видачі.

Після одержання дозволу на проведення діагностичних, експериментальних, випробувальних, вимірювальних робіт на підприємствах, в установах та організаціях, діяльність яких пов'язана з використанням джерел іонізуючого випромінювання, але до початку робіт з радіоактивними речовинами та іншими джерелами іонізуючого випромінювання, суб'єкт господарювання зобов'язаний укласти:

договір підприємства про збір і захоронення радіоактивних відходів (при роботі з радіонуклідними джерелами іонізуючого випромінювання), укладений з підприємствами, організаціями, установами, що мають право здійснювати таку діяльність;

договір підприємства про прання спецодягу (при роботі з відкритими джерелами іонізуючого випромінювання), укладений з підприємствами, організаціями, установами, що мають право здійснювати таку діяльність.

Підставами для відмови у видачі дозволу на проведення діагностичних, експериментальних, випробувальних, вимірювальних робіт на підприємствах, в установах та організаціях, діяльність яких пов'язана з використанням джерел іонізуючого випромінювання є:

порушення вимог щодо оформлення і змісту документів та/або подання їх у неповному обсязі;

виявлення у документах, поданих суб'єктом господарювання, недостовірних відомостей;

неможливість дотримання суб'єктом господарювання норм радіаційної безпеки;

порушення вимог санітарного законодавства.

Підставою для переоформлення дозволу на проведення діагностичних, експериментальних, випробувальних, вимірювальних робіт на підприємствах, в установах та організаціях, діяльність яких пов'язана з використанням джерел іонізуючого випромінювання є зміна найменування підприємства, установи, організації або їх місцезнаходження.

Переоформлення дозволу на проведення діагностичних, експериментальних, випробувальних, вимірювальних робіт на підприємствах, в установах та організаціях, діяльність яких пов'язана з використанням джерел іонізуючого випромінювання, здійснюється безоплатно, за заявою, до якої додається дозвіл, що підлягає переоформленню.

Строк видачі переоформленого дозволу на проведення діагностичних, експериментальних, випробувальних, вимірювальних робіт на підприємствах, в установах та організаціях, діяльність яких пов'язана з використанням джерел іонізуючого випромінювання, становить два робочих дні з дня одержання заяви про його переоформлення.

Підставами для видачі дубліката дозволу на проведення діагностичних, експериментальних, випробувальних, вимірювальних робіт на підприємствах, в установах та організаціях, діяльність яких пов'язана з використанням джерел іонізуючого випромінювання, є його втрата або пошкодження.

Видача дубліката дозволу на проведення діагностичних, експериментальних, випробувальних, вимірювальних робіт на підприємствах, в установах та організаціях, діяльність яких пов'язана з використанням джерел іонізуючого випромінювання, здійснюється безоплатно, за заявою, протягом двох робочих днів з дня одержання заяви про його видачу.

Дозвіл на проведення діагностичних, експериментальних, випробувальних, вимірювальних робіт на підприємствах, в установах та організаціях, діяльність яких пов'язана з використанням джерел іонізуючого випромінювання, видається строком на п'ять років.

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення, анулює дозвіл на проведення діагностичних, експериментальних, випробувальних, вимірювальних робіт на підприємствах, в установах та організаціях, діяльність яких пов'язана з використанням джерел іонізуючого випромінювання, з таких підстав:

звернення суб'єкта господарювання із заявою про анулювання дозволу на проведення діагностичних, експериментальних, випробувальних, вимірювальних робіт на підприємствах, в установах та організаціях, діяльність яких пов'язана з використанням джерел іонізуючого випромінювання;

припинення юридичної особи (злиття, приєднання, поділ, перетворення або ліквідація);

припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця.

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення, звертається до адміністративного суду з позовом щодо застосування заходу реагування у виді анулювання дозволу на проведення діагностичних, експериментальних, випробувальних, вимірювальних робіт на підприємствах, в установах та організаціях, діяльність яких пов'язана з використанням джерел іонізуючого випромінювання, з підстав:

встановлення факту надання в заяві та документах, що додаються до неї, недостовірної інформації;

здійснення суб'єктом господарювання робіт з радіоактивними речовинами та іншими джерелами іонізуючих без укладення договору підприємства про збір і захоронення радіоактивних відходів (при роботі з радіонуклідними джерелами іонізуючого випромінювання) та/або договору про прання спецодягу (при роботі з відкритими джерелами іонізуючого випромінювання згідно вимог);

відмова суб'єкта господарювання у проведенні санітарно-епідеміологічного обстеження об'єкта та невиконання ним припису, виданого за результатами проведення центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення, планового або позапланового заходу.

Рішення центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення, про анулювання дозволу на проведення діагностичних, експериментальних, випробувальних, вимірювальних робіт на підприємствах, в установах та організаціях, діяльність яких пов'язана з використанням джерел іонізуючого випромінювання, видається безоплатно, протягом п'яти робочих днів з дня його прийняття.";

5) статтю 24 доповнити частинами такого змісту:

"Проведення діагностичних, експериментальних, випробувальних, вимірювальних робіт на підприємствах, в установах та організаціях, діяльність яких пов'язана з використанням джерел неіонізуючого випромінювання, здійснюється з дозволу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення.

Видача (відмова у видачі, переоформлення, видача дубліката, анулювання) дозволу на проведення діагностичних, експериментальних, випробувальних, вимірювальних робіт на підприємствах, в установах та організаціях, діяльність яких пов'язана з використанням джерел неіонізуючого випромінювання, здійснюється відповідно до Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності", в установленому Кабінетом Міністрів України порядку.

Подання суб'єктом господарювання заяви про одержання (переоформлення, одержання дубліката, анулювання) дозволу на проведення діагностичних, експериментальних, випробувальних, вимірювальних робіт на підприємствах, в установах та організаціях, діяльність яких пов'язана з використанням джерел неіонізуючого випромінювання, а також видача (відмова у видачі, переоформлення, видача дубліката, анулювання) йому цього дозволу здійснюються у паперовій формі або в електронній формі.

За видачу дозволу на проведення діагностичних, експериментальних, випробувальних, вимірювальних робіт на підприємствах, в установах та організаціях, діяльність яких пов'язана з використанням джерел неіонізуючого випромінювання, справляється плата, розмір якої встановлюється законом.

Для одержання дозволу суб'єкт господарювання подає заяву, до якої додаються:

завірена суб'єктом господарювання копія договору оренди або інший документ, що підтверджує право використання відповідного майданчика (об'єкта) для розташування джерел неіонізуючого випромінювання;

інформація про технічні характеристики джерел неіонізуючого випромінювання або технічний паспорт зазначених джерел;

план-схема з позначенням місця розташування джерел неіонізуючого випромінювання;

протокол вимірювання рівня неіонізуючого випромінювання, що створюється джерелом неіонізуючого випромінювання, на яке видається дозвіл;

завірена суб'єктом господарювання копія висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи щодо ввезення, реалізації та використання сировини, продукції (вироби, обладнання, технологічні лінії тощо) іноземного виробництва в разі відсутності даних щодо їх безпечності для здоров'я населення.

Видача або надання відмови у видачі дозволу на проведення діагностичних, експериментальних, випробувальних, вимірювальних робіт на підприємствах, в установах та організаціях, діяльність яких пов'язана з використанням джерел неіонізуючого випромінювання, здійснюється протягом тридцяти робочих днів з дня надходження заяви та документів, необхідних для його видачі.

Підставами для відмови у видачі дозволу на проведення діагностичних, експериментальних, випробувальних, вимірювальних робіт на підприємствах, в установах та організаціях, діяльність яких пов'язана з використанням джерел неіонізуючого випромінювання, є:

порушення вимог щодо оформлення і змісту документів та/або подання їх у неповному обсязі;

виявлення у документах, поданих суб'єктом господарювання, недостовірних відомостей;

наявність результатів досліджень рівнів неіонізуючого випромінювання, що не відповідають вимогам санітарного законодавства.

Підставами для переоформлення дозволу на проведення діагностичних, експериментальних, випробувальних, вимірювальних робіт на підприємствах, в установах та організаціях, діяльність яких пов'язана з використанням джерел неіонізуючого випромінювання, є зміна:

технічної конфігурації радіотехнічного об'єкта;

найменування або місцезнаходження юридичної особи або зміна прізвища, імені, по батькові чи місця проживання фізичної особи - підприємця.

Переоформлення дозволу на проведення діагностичних, експериментальних, випробувальних, вимірювальних робіт на підприємствах, в установах та організаціях, діяльність яких пов'язана з використанням джерел неіонізуючого випромінювання, здійснюється безоплатно, за заявою, до якої додається дозвіл, що підлягає переоформленню.

Строк видачі переоформленого дозволу на проведення діагностичних, експериментальних, випробувальних, вимірювальних робіт на підприємствах, в установах та організаціях, діяльність яких пов'язана з використанням джерел неіонізуючого випромінювання, становить два робочих дні з дня одержання заяви про його переоформлення.

Підставами для видачі дубліката дозволу на проведення діагностичних, експериментальних, випробувальних, вимірювальних робіт на підприємствах, в установах та організаціях, діяльність яких пов'язана з використанням джерел неіонізуючого випромінювання, є його втрата або пошкодження.

Видача дубліката дозволу на проведення діагностичних, експериментальних, випробувальних, вимірювальних робіт на підприємствах, в установах та організаціях, діяльність яких пов'язана з використанням джерел неіонізуючого випромінювання, здійснюється безоплатно, за заявою, протягом двох робочих днів з дня одержання заяви про його видачу.

Дозвіл на проведення діагностичних, експериментальних, випробувальних, вимірювальних робіт на підприємствах, в установах та організаціях, діяльність яких пов'язана з використанням джерел неіонізуючого випромінювання, видається строком на п'ять років.

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення, анулює дозвіл на проведення діагностичних, експериментальних, випробувальних, вимірювальних робіт на підприємствах, в установах та організаціях, діяльність яких пов'язана з використанням джерел неіонізуючого випромінювання, з таких підстав:

звернення суб'єкта господарювання із заявою про анулювання дозволу на проведення діагностичних, експериментальних, випробувальних, вимірювальних робіт на підприємствах, в установах та організаціях, діяльність яких пов'язана з використанням джерел неіонізуючого випромінювання, у зв'язку з припиненням функціонування радіотехнічного об'єкта;

припинення юридичної особи (злиття, приєднання, поділ, перетворення або ліквідація);

припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця.

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення, звертається до адміністративного суду з позовом щодо застосування заходу реагування у виді анулювання дозволу на проведення діагностичних, експериментальних, випробувальних, вимірювальних робіт на підприємствах, в установах та організаціях, діяльність яких пов'язана з використанням джерел неіонізуючого випромінювання, з підстав:

встановлення факту надання в заяві та документах, що додаються до неї, недостовірної інформації;

відмова суб'єкта господарювання в проведенні санітарно-епідеміологічного обстеження джерела неіонізуючого випромінювання та невиконання ним припису щодо зміни технічної конфігурації джерела;

наявність результатів досліджень рівнів неіонізуючого випромінювання, що не відповідають вимогам санітарного законодавства.

Рішення центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення, про анулювання дозволу на проведення діагностичних, експериментальних, випробувальних, вимірювальних робіт на підприємствах, в установах та організаціях, діяльність яких пов'язана з використанням джерел неіонізуючого випромінювання, видається безоплатно, протягом п'яти робочих днів з дня його прийняття.".

8. У Законі України "Про екологічну експертизу" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 8, ст. 54; 2012 р., N 2 - 3, ст. 3; 2013 р., N 46, ст. 640):

1) частину другу статті 15 виключити;

2) статтю 39 викласти в такій редакції:

"Стаття 39. Висновки державної екологічної експертизи та вимоги до їх видачі

Здійснення замовником видів діяльності, зазначених у частині третій статті 13 цього Закону, здійснюються за наявності позитивного висновку державної екологічної експертизи, що видається центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, обласними, Київською, Севастопольською міськими державними адміністраціями, а на території Автономної Республіки Крим - органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища.

Висновки державної екологічної експертизи повинні містити оцінку екологічної допустимості і можливості прийняття рішень щодо об'єкта екологічної експертизи, а також враховувати соціально-економічні наслідки, та є підставою для відкриття фінансування проектів і програм чи діяльності.

Видача (відмова у видачі, переоформлення, видача дубліката, анулювання) висновку державної екологічної експертизи здійснюється безоплатно, згідно з вимогами, визначеними Законом України "Про адміністративні послуги", з урахуванням особливостей, передбачених Законом України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності", в установленому Кабінетом Міністрів України порядку.

Подання замовником заяви про одержання (переоформлення, одержання дубліката, анулювання) висновку державної екологічної експертизи, а також видача (відмова у видачі, переоформлення, видача дубліката, анулювання) йому такого висновку здійснюються в паперовій або електронній формі.

Для одержання висновку державної екологічної експертизи замовник подає заяву, в якій зазначається:

найменування замовника, органу, що здійснює функції управління майном замовника, їх адреса та телефон;

найменування об'єкта державної екологічної експертизи (для підприємств, установ, організацій - адреса, телефон);

найменування органу, що затверджуватиме документацію;

перелік документації, що буде передана на державну екологічну експертизу;

вартість розробки документації, що буде передана на державну екологічну експертизу;

інформація про розробника матеріалів оцінки впливу на стан навколишнього природного середовища (найменування організації, її підпорядкування, адреса, телефон);

найменування і обсяги продукції, що виготовляється або буде виготовлятися;

орієнтовний термін передачі документації на розгляд.

До заяви додаються документи, передбачені статтею 14 цього Закону та оформлені відповідно до спеціальних вимог, встановлених статтею 15 цього Закону.

Документи, подані замовником для одержання висновку державної екологічної експертизи, повинні, у передбачених законами України випадках, бути погоджені із заінтересованими органами: центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику з промислової безпеки, охорони праці, центральним органом виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері цивільного захисту.

За результатами погодження, заінтересовані органи надають висновки.

Дії щодо погодження документів, які подані замовником для одержання висновку державної екологічної експертизи, та одержання висновків заінтересованих органів здійснюються центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, обласними, Київською, Севастопольською міськими державними адміністраціями, а на території Автономної Республіки Крим - органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища та заінтересованими органами без залучення особи, яка звернулася за одержанням висновку державної екологічної експертизи, в межах строку його видачі.

Видача або надання відмови у видачі висновку державної екологічної експертизи здійснюється в строки, встановлені статтею 38 цього Закону.

Підставами для відмови у видачі висновку державної екологічної експертизи є:

подання неповного пакета документів, необхідних для одержання висновку державної екологічної експертизи, згідно з установленим цим Законом переліком;

виявлення в документах, поданих для одержання висновку державної екологічної експертизи, недостовірних відомостей;

негативні висновки центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення, центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з промислової безпеки, охорони праці, центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері пожежної та техногенної безпеки.

Підставами для переоформлення висновку державної екологічної експертизи є:

зміна найменування юридичної особи або прізвища, імені та по батькові фізичної особи, фізичної особи - підприємця;

зміна місцезнаходження юридичної особи або місця проживання фізичної особи.

Переоформлення висновку державної екологічної експертизи здійснюється за заявою, до якої додається висновок, що підлягає переоформленню.

Строк видачі переоформленого висновку державної екологічної експертизи становить два робочих дні з дня одержання заяви про його переоформлення.

Підставами для видачі дубліката висновку державної екологічної експертизи є його втрата або пошкодження.

Видача дубліката висновку державної екологічної експертизи здійснюється за заявою, протягом двох робочих днів з дня одержання заяви про його видачу.

Орган, що видав висновок державної екологічної експертизи, анулює його у разі:

звернення замовника із заявою про анулювання висновку;

припинення юридичної особи (злиття, приєднання, поділ, перетворення, ліквідація);

припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця;

смерті фізичної особи.

Орган, що видав висновок державної екологічної експертизи, звертається до адміністративного суду з позовом щодо застосування заходу реагування у виді анулювання такого висновку з підстав:

встановлення факту надання в заяві про видачу висновку та документах, що додаються до неї, недостовірної інформації.

Рішення органу, який видав висновок, про анулювання висновку державної екологічної експертизи видається протягом п'яти робочих днів з дня його прийняття.

Позитивний висновок державної екологічної експертизи є дійсним протягом трьох років від дня його видачі.

Якщо за цей час не розпочато реалізацію рішення щодо об'єкта державної екологічної експертизи, то такий об'єкт підлягає новій державній екологічній експертизі.

В разі негативної оцінки об'єктів державної екологічної експертизи замовник може забезпечити їх доопрацювання відповідно до вимог еколого-експертного висновку і своєчасну передачу матеріалів на додаткову державну екологічну експертизу.";

3) статтю 40 виключити.

9. У Законі України "Про пестициди і агрохімікати" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 14, ст. 91; 2004 р., N 26, ст. 362; 2006 р., N 43, ст. 420; 2007 р., N 2, ст. 10; 2013 р., N 15, ст. 101, N 46, ст. 640; 2014 р, N 23, ст. 873):

1) у частині третій статті 4 слова ", в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України" виключити;

2) доповнити статтею 41 такого змісту:

"Стаття 41. Основні вимоги до дозвільної системи у сфері використання пестицидів і агрохімікатів

Видача (відмова у видачі, переоформлення, видача дубліката, анулювання) дозволу на ввезення на митну територію України незареєстрованих пестицидів і агрохімікатів, що використовуються для проведення державних випробувань та наукових досліджень, а також обробленого ними насіннєвого (посадкового) матеріалу здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, на безоплатній основі, відповідно до Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності", в установленому Кабінетом Міністрів України порядку.

Подання суб'єктом господарювання заяви про одержання (переоформлення, одержання дубліката, анулювання) дозволу на ввезення на митну територію України незареєстрованих пестицидів і агрохімікатів, що використовуються для проведення державних випробувань та наукових досліджень, а також обробленого ними насіннєвого (посадкового) матеріалу, та видача (відмова у видачі, переоформлення, видача дубліката, анулювання) йому цього дозволу здійснюються в паперовій або електронній формі.

Для одержання дозволу подається заява, в якій зазначається науково обґрунтована кількість препаратів необхідних для проведення державних випробувань, та до якої додаються завірені суб'єктом господарювання копії:

сертифікатів якості та відповідності незареєстрованих препаратів, листка безпеки незареєстрованого препарату (карту даних небезпечного фактора);

договору обов'язкового страхування відповідальності суб'єктів перевезення небезпечних вантажів, строк дії якого має перевищувати строк дії дозволу, з урахуванням строку надання адміністративної послуги.

Видача або надання відмови у видачі дозволу здійснюється протягом десяти робочих днів з дня надходження заяви та документів, необхідних для його видачі.

Підставами для відмови у видачі дозволу є:

подання суб'єктом господарювання неповного пакета документів, необхідних для одержання дозволу, згідно з установленим переліком;

виявлення в документах, поданих суб'єктом господарювання, недостовірних відомостей.

Підставами для переоформлення дозволу є зміна найменування або місцезнаходження суб'єкта господарювання - юридичної особи або зміна прізвища, імені, по батькові чи місця проживання фізичної особи - підприємця.

Переоформлення дозволу здійснюється за заявою, до якої додається дозвіл, що підлягає переоформленню.

Строк видачі переоформленого дозволу становить два робочих дні з дня одержання заяви про його переоформлення.

Підставами для видачі дубліката дозволу є його втрата або пошкодження.

Видача дубліката дозволу здійснюється за заявою, протягом двох робочих днів з дня одержання заяви про його видачу.

Дозвіл видається строком на шість місяців.

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, анулює дозвіл з таких підстав:

звернення суб'єкта господарювання із заявою про анулювання дозволу;

припинення юридичної особи (злиття, приєднання, поділ, перетворення, ліквідація);

припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця.

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, звертається до адміністративного суду з позовом щодо застосування заходу реагування у виді анулювання дозволу з таких підстав:

встановлення факту надання в заяві про видачу дозволу та документах, що додаються до неї, недостовірної інформації;

провадження суб'єктом господарювання певних дій щодо здійснення господарської діяльності або видів господарської діяльності, на які отримано дозвіл, із порушенням вимог законодавства, щодо яких центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, було раніше видано припис про їх усунення із наданням достатнього часу для їх усунення.

Рішення центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, про анулювання дозволу видається протягом п'яти робочих днів з дня його прийняття.";

3) у статті 7:

частину другу викласти в такій редакції:

"Державна реєстрація пестицидів і агрохімікатів здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, на підставі позитивних результатів випробувань та матеріалів досліджень. За проведення реєстрації пестицидів і агрохімікатів справляється плата, розмір якої встановлюється законом.";

після частини другої доповнити новими частинами такого змісту:

"Строк проведення реєстрації (перереєстрації) пестицидів і агрохімікатів не може перевищувати 30 днів з дня надходження висновку санітарно-епідеміологічної експертизи.

Для державної реєстрації препаратів заявник подає такі документи:

заяву на проведення державної реєстрації препарату українською мовою у двох примірниках;

матеріали (досьє), на підставі яких складається заява на реєстрацію препарату, що комплектуються за розділами і пунктами заяви, у двох примірниках та можуть бути викладені українською, англійською або російською мовами;

довідку про сталість складу препарату, державний (галузевий) стандарт або технічні умови на діючу речовину і препаративну форму у двох примірниках - для вітчизняних препаратів;

звіт про результати державних випробувань препарату у двох примірниках;

методичні вказівки щодо визначення вмісту залишкових кількостей пестицидів у сільськогосподарській продукції, кормах, харчових продуктах, ґрунті, воді, повітрі та методики визначення відповідності пестицидів і агрохімікатів сертифікатам якості у двох примірниках;

зразок етикетки та інструкцію з безпечного застосування препарату у двох примірниках.

Зазначений перелік документів є вичерпним.

Для перереєстрації пестицидів і агрохімікатів заявник подає заяву у двох примірниках та нові матеріали, які не ввійшли до раніше поданих реєстраційних документів. Перереєстрація здійснюється в порядку, передбаченому для державної реєстрації препаратів.

Підставами для відмови у реєстрації (перереєстрації) пестицидів і агрохімікатів є:

подання суб'єктом господарювання неповного пакета документів, необхідних для реєстрації (перереєстрації) препарату або виявлення в документах недостовірних відомостей;

відсутність позитивного висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи;

відсутність позитивного висновку державної екологічної експертизи;

одержання раніше невідомих даних про небезпечність препарату або недостатню біологічну ефективність його цільового призначення;

неповідомлення про внесення змін до складу препарату.".

У зв'язку з цим частини третю - дев'яту вважати відповідно частинами восьмою - чотирнадцятою;

частину дванадцяту викласти в такій редакції:

"Після закінчення терміну реєстрації пестицидів і агрохімікатів проводиться їх перереєстрація в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. За проведення перереєстрації пестицидів і агрохімікатів справляється плата, розмір якої встановлюється законом.";

10. У Законі України "Про відходи" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 36 - 37, ст. 242; 2002 р., N 31, ст. 214; 2010 р., N 10, ст. 107; 2013 р., N 46, ст. 640):

1) доповнити статтею 71 такого змісту:

"Стаття 71. Основні вимоги до дозвільної системи у сфері поводження з відходами

Операції у сфері поводження з відходами (крім збирання, перевезення, зберігання та сортування побутових відходів) здійснюються суб'єктами господарювання з дозволу уповноважених органів виконавчої влади у сфері поводження з відходами.

Видача (відмова у видачі, переоформлення, видача дубліката, анулювання) дозволу на здійснення операцій у сфері поводження з відходами здійснюється відповідно до Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності", в установленому Кабінетом Міністрів України порядку.

Подання суб'єктом господарювання заяви про одержання (переоформлення, одержання дубліката, анулювання) дозволу на здійснення операцій у сфері поводження з відходами, а також видача (відмова у видачі, переоформлення, видача дубліката, анулювання) йому цього дозволу здійснюються в паперовій або електронній формі.

Для отримання дозволу на здійснення операцій у сфері поводження з відходами суб'єкт господарювання, який здійснює операції у сфері поводження з відходами (Оператор), суб'єкт господарювання, діяльність якого призводить виключно до утворення відходів, та для якого показник загального утворення відходів становить 1000 і більше (Утворювач відходів) подає заяву, до якої додаються:

а) Оператором:

відомості про склад і властивості відходів, з якими здійснюються відповідні операції, а також ступінь їх небезпечності для навколишнього природного середовища та здоров'я людини;

короткий опис технологій, які застосовуються для здійснення операцій у сфері поводження з відходами;

відомості про наявність матеріально-технічної бази для здійснення операцій у сфері поводження з відходами;

відомості про наявність власних або орендованих виробничих площ (приміщень) для здійснення відповідної операції у сфері поводження з відходами;

засвідчені в установленому порядку копії діючих договорів (контрактів) про передачу відходів іншим власникам; державним та комунальним підприємствам, в яких не затверджено фінансові плани, гарантійний лист щодо обов'язку укладення договорів (контрактів) про передачу відходів іншим власникам;

засвідчені в установленому порядку копії діючих договорів (контрактів) про надання послуг суб'єктам господарювання щодо здійснення операцій у сфері поводження з відходами.

б) Утворювачем відходів:

відомості про склад і властивості відходів, що утворюються, а також ступінь їх небезпечності для навколишнього природного середовища та здоров'я людини;

довідка про питомі та граничні показники утворення відходів в технологічних процесах;

засвідчені в установленому порядку копії діючих договорів (контрактів) про передачу відходів іншим власникам; державним та комунальним підприємствам, в яких не затверджено фінансові плани, гарантійний лист щодо обов'язку укладення договорів (контрактів) про передачу відходів іншим власникам.

У разі, якщо суб'єкт господарювання є одночасно Оператором та Утворювачем відходів до заяви додаються документи, передбачені підпунктами "а" та "б" цієї частини.

Зазначений перелік документів, що подаються суб'єктом господарювання, є вичерпним.

Дії щодо одержання погоджень, висновків та інших документів, необхідних для видачі дозволу на здійснення операцій у сфері поводження з відходами, здійснюються відповідним уповноваженим органом виконавчої влади у сфері поводження з відходами в межах строку видачі дозволу без залучення суб'єкта господарювання, який звернувся за одержанням дозволу, а саме:

а) для видачі Оператору дозволу на здійснення операцій у сфері поводження з відходами відповідний уповноважений орган виконавчої влади у сфері поводження з відходами одержує такі документи (їх копії):

висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи щодо об'єктів поводження з відходами;

звіт за формою державного статистичного спостереження N 1-відходи "Поводження з відходами" за останній звітний рік;

висновок державної екологічної експертизи щодо проектної документації на об'єкти, на яких здійснюються операції з небезпечними відходами (у разі здійснення операцій з небезпечними відходами);

реєстрову карту об'єкта оброблення та утилізації відходів (у разі здійснення відповідних операцій та з урахуванням критеріїв, визначених затвердженим Кабінетом Міністрів України порядком ведення реєстру об'єктів утворення, оброблення та утилізації відходів);

паспорт місця видалення відходів (у разі здійснення відповідних операцій).

б) для видачі Утворювачу відходів дозволу на здійснення операцій у сфері поводження з відходами відповідний уповноважений орган виконавчої влади у сфері поводження з відходами одержує такі документи (їх копії):

висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи щодо об'єктів поводження з відходами;

звіт за формою державного статистичного спостереження N 1-відходи "Поводження з відходами" за останній звітний рік;

реєстрову карту об'єкта утворення відходів (з урахуванням критеріїв, визначених затвердженим Кабінетом Міністрів України порядком ведення реєстру об'єктів утворення, оброблення та утилізації відходів).

У разі, якщо суб'єкт господарювання є одночасно Оператором та Утворювачем відходів відповідний уповноважений орган виконавчої влади у сфері поводження з відходами додатково одержує погодження, висновки та інші документи (їх копії), передбачені підпунктами "а" та "б" цієї частини.

Видача або надання відмови у видачі дозволу на здійснення операцій у сфері поводження з відходами здійснюється безоплатно протягом тридцяти календарних днів з дня надходження заяви та документів, необхідних для його видачі.

Підставами для відмови у видачі дозволу на здійснення операцій у сфері поводження з відходами є:

подання суб'єктом господарювання неповного пакета документів, необхідних для одержання дозволу на здійснення операцій у сфері поводження з відходами, згідно із встановленим цим Законом переліком;

виявлення в документах, поданих суб'єктом господарювання, недостовірних відомостей;

отримання відповідним уповноваженим органом виконавчої влади у сфері поводження з відходами інформації про відсутність у Оператора або Утворювача відходів документів, визначених підпунктами "а" та "б" частини сьомої цієї статті;

негативний висновок за результатами проведених експертиз, обстежень, наукових і технічних оцінок, необхідних для видачі дозволу.

Підставами для переоформлення дозволу на здійснення операцій у сфері поводження з відходами є зміна найменування або місцезнаходження суб'єкта господарювання - юридичної особи або зміна прізвища, імені, по батькові чи місця проживання фізичної особи - підприємця.

Переоформлення дозволу на здійснення операцій у сфері поводження з відходами здійснюється безоплатно, за заявою, до якої додається дозвіл, що підлягає переоформленню.

Строк видачі переоформленого дозволу на здійснення операцій у сфері поводження з відходами становить два робочих дні з дня одержання заяви про його переоформлення.

Підставами для видачі дубліката дозволу на здійснення операцій у сфері поводження з відходами є його втрата або пошкодження.

Видача дубліката дозволу на здійснення операцій у сфері поводження з відходами здійснюється безоплатно, за заявою, протягом двох робочих днів з дня одержання заяви про його видачу.

Відповідний уповноважений орган виконавчої влади у сфері поводження з відходами анулює дозвіл на здійснення операцій у сфері поводження з відходами з таких підстав:

звернення суб'єкта господарювання із заявою про анулювання дозволу;

припинення юридичної особи (злиття, приєднання, поділ, перетворення, ліквідація);

припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця.

Відповідний уповноважений орган виконавчої влади у сфері поводження з відходами, який видав дозвіл на здійснення операцій у сфері поводження з відходами, звертається до адміністративного суду з позовом щодо застосування заходу реагування у виді анулювання цього дозволу з підстав:

встановлення факту надання в заяві про видачу дозволу та документах, що додаються до неї, недостовірної інформації;

провадження суб'єктом господарювання певних дій щодо здійснення господарської діяльності або видів господарської діяльності, на які отримано дозвіл, із порушенням вимог законодавства, щодо яких відповідним уповноваженим органом виконавчої влади у сфері поводження з відходами, який видав дозвіл на здійснення операцій у сфері поводження з відходами, було раніше видано припис про їх усунення із наданням достатнього часу для їх усунення.

Рішення відповідного уповноваженого органу виконавчої влади у сфері поводження з відходами про анулювання дозволу на здійснення операцій у сфері поводження з відходами видається безоплатно, протягом п'яти робочих днів з дня його прийняття.

Строк дії дозволу на здійснення операцій у сфері поводження з відходами становить три роки.";

2) у пункті "н" частини першої статті 17 слова "і/або дозвіл на транскордонне перевезення небезпечних відходів" замінити словами "і/або письмову згоду (повідомлення) на транскордонне перевезення небезпечних відходів";

3) пункт "г" частини другої статті 20 викласти в такій редакції:

"г) щорічне інформування центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, щодо показників загального обсягу утворення відходів.";

4) пункт "г" статті 201 викласти в такій редакції:

"г) щорічне інформування центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, щодо показників загального обсягу утворення відходів.";

5) статтю 341 викласти в такій редакції:

"341. Основні вимоги до процедури надання письмової згоди (повідомлення) на транскордонне перевезення небезпечних відходів

Транскордонне перевезення небезпечних відходів здійснюється на підставі письмової згоди (повідомлення), що надається центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища.

Видача (відмова у видачі, переоформлення, видача дубліката, анулювання) письмової згоди (повідомлення) на транскордонне перевезення небезпечних відходів, здійснюється відповідно до Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності", безоплатно, в установленому Кабінетом Міністрів України порядку.

Подання суб'єктом господарювання заяви про одержання (переоформлення, одержання дубліката, анулювання) письмової згоди (повідомлення) на транскордонне перевезення небезпечних відходів, а також видача (відмова у видачі, переоформлення, видача дубліката, анулювання) йому письмової згоди (повідомлення) здійснюються в паперовій або електронній формі.

Для одержання письмової згоди (повідомлення) на транскордонне перевезення небезпечних відходів суб'єкт господарювання, який має намір експортувати небезпечні відходи (експортер), не пізніше шістдесяти днів до запланованої дати їх першого перевезення, подає заяву, до якої додаються:

необхідна кількість заповнених бланків повідомлення (примірники, призначені для компетентних органів держав імпорту і транзиту заповнюються мовою, прийнятною для цих держав);

відомості про походження і склад відходів;

відомості про особу, що відповідає за утилізацію/видалення (опис способу утилізації/видалення, потужність і місцезнаходження санкціонованого об'єкта);

засвідчена підписом керівника суб'єкта господарювання та печаткою (у разі наявності) копія контракту між експортером та особою, що відповідає за утилізацію/видалення, в якому зазначено методи екологічно обґрунтованого поводження з відходами і який має містити такі відомості:

зобов'язання сторін щодо відповідальності за будь-які несприятливі наслідки в результаті подання недостовірних відомостей, неправильного поводження з відходами, аварій або інших непередбачених подій, у тому числі за здійснення альтернативних заходів з утилізації/видалення відходів екологічно обґрунтованим способом або реімпорту відходів у разі неможливості виконання первісних умов контракту;

зобов'язання особи, що відповідає за утилізацію/видалення, про підтвердження отримання відходів протягом трьох робочих днів (тобто, надсилання експортеру та компетентним органам заінтересованих держав копії відповідно заповненого документа про перевезення);

зобов'язання особи, що відповідає за утилізацію/видалення, про підтвердження закінчення операцій з утилізації/видалення відходів протягом 180 днів після отримання відходів (тобто, надсилання експортеру та компетентним органам заінтересованих держав копії відповідно заповненого документа про перевезення);

зобов'язання експортера прийняти відходи назад, якщо їх перевезення, утилізація або розміщення на зберігання не були здійснені, як це передбачалося, а також у випадку, якщо перевезення визнано незаконним;

опис шляху транспортування відходів;

засвідчена суб'єктом господарювання копія контракту про страхування на території України відповідальності експортера щодо відшкодування шкоди, яку може бути заподіяно здоров'ю людини, власності і навколишньому природному середовищу під час транскордонного перевезення небезпечних відходів.

Для одержання письмової згоди (повідомлення) на транскордонне перевезення небезпечних відходів суб'єкт господарювання, який має намір імпортувати небезпечні відходи (імпортер), не пізніше шістдесяти днів до запланованої дати їх першого перевезення, подає заяву, до якої додаються:

офіційне письмове звернення з проханням про надання згоди на імпорт небезпечних відходів згідно з поданим повідомленням;

підтвердження наявності в імпортера та в особи, що відповідає за утилізацію/видалення, ліцензій на здійснення відповідних операцій поводження з небезпечними відходами, запропонованими для імпорту, та на їх транскордонне перевезення;

засвідчена підписом керівника та печаткою суб'єкта господарювання (у разі наявності) копія контракту між експортером та особою, що відповідає за утилізацію/видалення, в якому зазначено методи екологічно обґрунтованого поводження з відходами і який має містити такі відомості:

зобов'язання сторін щодо відповідальності за будь-які несприятливі наслідки в результаті подання недостовірних відомостей, неправильного поводження з відходами, аварій або інших непередбачених подій, у тому числі за здійснення альтернативних заходів з утилізації/видалення відходів екологічно обґрунтованим способом або реімпорту відходів у разі неможливості виконання первісних умов контракту;

зобов'язання особи, що відповідає за утилізацію/видалення, про підтвердження отримання відходів протягом трьох робочих днів (тобто, надсилання експортеру та компетентним органам заінтересованих держав копії відповідно заповненого документа про перевезення);

зобов'язання особи, що відповідає за утилізацію/видалення, про підтвердження закінчення операцій з утилізації/видалення відходів протягом 180 днів після отримання відходів (тобто, надсилання експортеру та компетентним органам заінтересованих держав копії відповідно заповненого документа про перевезення);

зобов'язання експортера прийняти відходи назад, якщо їх перевезення, утилізація або розміщення на зберігання не були здійснені, як це передбачалося, а також у випадку, якщо перевезення визнано незаконним;

відомості про походження і склад відходів;

опис способу утилізації/видалення;

потужність і місце знаходження об'єкта для утилізації/видалення;

засвідчену підписом керівника та печаткою суб'єкта господарювання (у разі наявності) копію висновків державної санітарно-епідеміологічної експертизи на відходи як вторинну сировину і на продукцію, що одержуватиметься в результаті утилізації, у разі, коли відходи імпортуються з метою утилізації;

заяву компетентного органу держави експорту про те, що держава не має технічних можливостей і необхідних потужностей для видалення таких відходів екологічно обґрунтованим способом у разі, коли відходи імпортуються з метою видалення;

засвідчену підписом керівника та печаткою суб'єкта господарювання (у разі наявності) копію контракту страхування відповідальності експортера та особи, що відповідає за утилізацію/видалення, щодо відшкодування шкоди, якої може бути заподіяно здоров'ю людини, власності і навколишньому природному середовищу під час транскордонного перевезення та утилізації/видалення небезпечних відходів;

опис шляху транспортування відходів;

відстань між заявником та установкою, на яку необхідно перевозити відходи, включаючи можливі альтернативні шляхи, у тому числі на випадок настання непередбачуваних обставин, а у випадку змішаного перевезення - місце, де буде здійснюватись перевантаження відходів з одного виду транспорту на інший;

результати хімічного аналізу з метою визначення складу відходів;

опис процесу утилізації на установці, куди везуть відходи.

Зазначені переліки документів є вичерпними.

Видача або надання відмови у видачі письмової згоди (повідомлення) на транскордонне перевезення небезпечних відходів здійснюється протягом:

тридцяти календарних днів з дня надходження заяви та документів, необхідних для її видачі, - у випадку встановлення відсутності у відходах сполук, що містять одну чи більше небезпечних властивостей;

шістдесяти календарних днів з дня надходження заяви та документів, необхідних для її видачі, - у випадку встановлення наявності у відходах сполук, що містять одну чи більше небезпечних властивостей.

Підставами для відмови у видачі письмової згоди (повідомлення) на транскордонне перевезення небезпечних відходів є:

подання документів, необхідних для отримання письмової згоди (повідомлення), не в повному обсязі та/або виявлення в них недостовірних відомостей;

відсутність фінансових гарантій за завдану шкоду під час здійснення транскордонного перевезення відходів територією України залежно від виду та класу небезпеки відходів.

Підставами для переоформлення письмової згоди (повідомлення) на транскордонне перевезення небезпечних відходів є зміна найменування або місцезнаходження юридичної особи або зміна прізвища, імені, по батькові чи місця проживання фізичної особи - підприємця.

Переоформлення письмової згоди (повідомлення) на транскордонне перевезення небезпечних відходів здійснюється за заявою, до якої додається документ, що підлягає переоформленню.

Строк видачі переоформленої письмової згоди (повідомлення) на транскордонне перевезення небезпечних відходів становить два робочих дні з дня одержання заяви про її переоформлення.

Підставами для видачі дубліката письмової згоди (повідомлення) на транскордонне перевезення небезпечних відходів є її втрата або пошкодження.

Видача дубліката письмової згоди (повідомлення) на транскордонне перевезення небезпечних відходів здійснюється за заявою, протягом двох робочих днів з дня одержання заяви про його видачу.

Строк дії письмової згоди (повідомлення) на транскордонне перевезення небезпечних відходів становить один рік.

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, анулює письмову згоду (повідомлення) на транскордонне перевезення небезпечних відходів з таких підстав:

одержання за результатами здійснення заходів державного нагляду (контролю) повідомлення центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, щодо неможливості забезпечення суб'єктом господарювання екологічно-безпечної утилізації небезпечних відходів, що імпортуються в Україну;

звернення суб'єкта господарювання із заявою про анулювання письмової згоди (повідомлення);

припинення юридичної особи (злиття, приєднання, поділ, перетворення, ліквідація);

припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця.

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, звертається до адміністративного суду з позовом щодо застосування заходу реагування у виді її анулювання з підстав:

встановлення факту надання в заяві про видачу письмової згоди (повідомлення) на транскордонне перевезення небезпечних відходів та документах, що додаються до неї, недостовірної інформації;

провадження суб'єктом господарювання певних дій щодо здійснення господарської діяльності або видів господарської діяльності, на які отримано таку письмову згоду (повідомлення), із порушенням вимог законодавства, щодо яких центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, було раніше видано припис про їх усунення із наданням достатнього часу для їх усунення.

Рішення про анулювання письмової згоди (повідомлення) на транскордонне перевезення небезпечних відходів видається протягом п'яти робочих днів з дня його прийняття.".

11. У Законі України "Про застосування спеціальних заходів щодо імпорту в Україну" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 11, ст. 78; 2003 р., N 26, ст. 193, N 37, ст. 300; 2006 р., N 4, ст. 55; 2013 р., N 28, ст. 295; 2014 р., N 20 - 24, ст. 712):

1) в абзаці першому пункту 4 статті 1 слова "центральний орган виконавчої влади з питань економічної політики" замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері економічного розвитку";

2) абзац перший частини восьмої статті 14 викласти в такій редакції:

"У разі запровадження режиму нагляду або регіонального нагляду центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику щомісяця до десятого числа наступного місяця подає Комісії та Міністерству інформацію про обсяги ввезення товару згідно з дозволами на імпорт в Україну товарів, щодо яких застосовуються заходи нагляду або регіонального нагляду, виданими Міністерством, та вартість товару згідно із ціною на базисних умовах поставки CIF-кордон України, зазначеною у цих дозволах.";

3) статтю 15 викласти в такій редакції:

"Стаття 15. Режими нагляду та регіонального нагляду за імпортом в Україну

1. Ввезення на митну територію України товару, стосовно якого прийнято рішення, що він є об'єктом застосування заходів нагляду або регіонального нагляду за імпортом в Україну, здійснюється у разі подання імпортером відповідному органу доходів і зборів України дозволу на імпорт в Україну товарів, щодо яких застосовуються заходи нагляду або регіонального нагляду, який видається Міністерством за встановленою ним формою.

Видача (відмова у видачі, переоформлення, видача дубліката, анулювання) дозволу на імпорт в Україну товарів, щодо яких застосовуються заходи нагляду або регіонального нагляду, здійснюються в паперовій або електронній формі відповідно до Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності", в установленому Кабінетом Міністрів України порядку. Видача (переоформлення, видача дубліката, анулювання) цього дозволу здійснюється безоплатно.

2. Для одержання дозволу на імпорт в Україну товарів, щодо яких застосовані заходи нагляду або регіонального нагляду, імпортер звертається до Міністерства із заявою, у якій зазначає:

повну назву заявника та його місцезнаходження (прізвище, ім'я та по батькові і місце проживання для фізичної особи - підприємця);

реєстраційний номер облікової картки платника податків та податковий номер (або серія та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта);

експедитора/перевізника (повна назва, місцезнаходження);

декларанта (повна назва, місцезнаходження);

країну походження товару;

країну експорту;

пункт пропуску через державний кордон України і дату ввезення в Україну та перелік засобів транспортування;

посилання на рішення Комісії, яким встановлено заходи нагляду або спеціальні заходи;

точний опис товару, що імпортується;

знаки маркування та номери товару, його упаковку, кількість таких упаковок, номери та кількість місць;

опис товару згідно з Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТЗЕД);

масу брутто (кг);

масу нетто (кг);

додаткові одиниці вимірювання;

ціну відповідно до базисних умов поставки CIF-кордон України в доларах США або в євро;

додаткові реквізити товарних документів;

базисні умови поставки згідно з ІНКОТЕРМС;

спосіб одержання дозволу - особисто / поштою / за допомогою засобів телекомунікацій.

3. Підставами для відмови у видачі дозволу на імпорт в Україну товарів, щодо яких застосовуються заходи нагляду або регіонального нагляду, є подання імпортером заяви, що не містить відомостей, зазначених у частині другій цієї статті та/або подання заяви не за встановленою формою.

Підставами для переоформлення дозволу на імпорт в Україну товарів, щодо яких застосовуються заходи нагляду або регіонального нагляду є зміна найменування або місцезнаходження юридичної особи або зміна прізвища, імені, по батькові чи місця проживання фізичної особи - підприємця.

Переоформлення дозволу на імпорт в Україну товарів, щодо яких застосовуються заходи нагляду або регіонального нагляду здійснюється за заявою, до якої додається дозвіл, що підлягає переоформленню.

Підставами для видачі дубліката дозволу на імпорт в Україну товарів, щодо яких застосовуються заходи нагляду або регіонального нагляду є його втрата або пошкодження.

Видача дубліката дозволу на імпорт в Україну товарів, щодо яких застосовуються заходи нагляду або регіонального нагляду здійснюється за заявою.

Міністерство анулює дозвіл на імпорт в Україну товарів, щодо яких застосовуються заходи нагляду або регіонального нагляду з таких підстав:

звернення імпортера із заявою про анулювання дозволу на імпорт в Україну товарів, щодо яких застосовуються заходи нагляду або регіонального нагляду;

припинення юридичної особи (злиття, приєднання, поділ, перетворення або ліквідація);

припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця.

Міністерство, яке видало дозвіл на імпорт в Україну товарів, щодо яких застосовуються заходи нагляду або регіонального нагляду, звертається до адміністративного суду з позовом щодо застосування заходу реагування у виді анулювання дозволу на імпорт в Україну товарів, щодо яких застосовуються заходи нагляду або регіонального нагляду з підстав:

встановлення факту надання в заяві та документах, що додаються до неї, недостовірної інформації;

провадження імпортером господарської діяльності, на яку видано дозвіл на імпорт в Україну товарів, щодо яких застосовуються заходи нагляду або регіонального нагляду, із порушенням вимог законодавства, щодо яких Міністерством, яке видало дозвіл на імпорт в Україну товарів, щодо яких застосовуються заходи нагляду або регіонального нагляду, було раніше видано припис про їх усунення із наданням достатнього часу для їх усунення.

4. Строк видачі дозволу на імпорт в Україну товарів, щодо яких застосовуються заходи нагляду або регіонального нагляду, або надання відмови у його видачі становить сім робочих днів.

Строк видачі переоформленого дозволу на імпорт в Україну товарів, щодо яких застосовуються заходи нагляду або регіонального нагляду, становить два робочих дні з дня одержання заяви про його переоформлення.

Видача дубліката дозволу на імпорт в Україну товарів, щодо яких застосовуються заходи нагляду або регіонального нагляду, здійснюється протягом двох робочих днів з дня одержання заяви про його видачу.

Рішення Міністерства про анулювання дозволу на імпорт в Україну товарів, щодо яких застосовуються заходи нагляду або регіонального нагляду, видається протягом п'яти робочих днів з дня його прийняття.

Строк дії дозволу становить 90 календарних днів.

5. У дозволі на імпорт зазначаються ціна та обсяги товару, який буде ввозитися, те, що він є об'єктом застосування заходів нагляду або регіонального нагляду, а також інші умови та інформація про таке ввезення згідно з відомостями, які містяться в заяві заінтересованого імпортера.

6. Ввезення на митну територію України товару, що є об'єктом застосування заходів нагляду або регіонального нагляду, здійснюється лише за умови встановлення органами доходів і зборів, що:

загальна вартість чи обсяг товару в цілому не перевищує більше ніж на п'ять відсотків вартість або обсяг, зазначені у дозволі на імпорт;

товар, що ввозиться, строки та умови такого ввезення відповідають відомостям, які містяться в дозволі на імпорт.

7. Рішення Комісії про застосування заходів нагляду за імпортом в Україну може передбачати подання заінтересованим імпортером органам доходів і зборів сертифіката про походження товару, що є об'єктом застосування заходів нагляду або регіонального нагляду. Це не виключає застосування інших вимог законодавства щодо подання такого сертифіката до органів доходів і зборів.";

4) у статті 16:

в абзаці третьому частини третьої слова "Гармонізованою системою кодування та опису товарів" замінити словами "Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТЗЕД)";

частину четверту доповнити реченням такого змісту: "Порядок оформлення ліцензій на імпорт товарів здійснюється відповідно до статті 16 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність.";

5) у тексті Закону слова "дозвіл на імпорт" в усіх відмінках замінити словами "дозвіл на імпорт в Україну товарів, щодо яких застосовуються заходи нагляду або регіонального нагляду" у відповідному відмінку.

12. У Законі України "Про рослинний світ" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 22 - 23, ст. 198; 2009 р., N 30, ст. 428; 2013 р., N 46, ст. 640):

1) абзац сьомий статті 3 викласти в такій редакції:

"об'єкти рослинного світу - будь які судинні рослини та їх частини (корені, пагони та їх видозміни), стебла, бруньки, листки, квітки, плоди, спори, насіння), продукти їх життєдіяльності (сік, живиця, камедь тощо), мохоподібні, водорості, лишайники, гриби та утворені ними угруповання;";

2) статтю 5 після частини першої доповнити частиною такого змісту:

"Порядок охорони, використання та відтворення рослинного світу у межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду визначається відповідно до Закону України "Про природно-заповідний фонд України", цього Закону та інших законів.".

У зв'язку з цим частину другу вважати частиною третьою;

3) у статті 6 слова "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів" замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища";

4) частини четверту і п'яту статті 10 виключити;

5) доповнити статтею 101 такого змісту:

"Стаття 101. Основні вимоги до дозвільної системи у сфері використання природних рослинних ресурсів

Видача (відмова у видачі, переоформлення, видача дубліката, анулювання) дозволу на спеціальне використання природних рослинних ресурсів (крім лісових ресурсів) здійснюється згідно з вимогами, визначеними Законом України "Про адміністративні послуги", з урахуванням особливостей, передбачених Законом України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності". Видача (переоформлення, видача дубліката, анулювання) дозволу здійснюється безоплатно.

Видача (відмова у видачі, переоформлення, видача дубліката, анулювання) дозволу на спеціальне використання природних рослинних ресурсів (крім лісових ресурсів) здійснюється:

центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, а на території Автономної Республіки Крим - органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища - у разі використання природних рослинних ресурсів загальнодержавного значення, в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;

органами місцевого самоврядування, а на території Автономної Республіки Крим - органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища - у разі використання природних рослинних ресурсів місцевого значення у порядку, встановленому Верховною Радою Автономної Республіки Крим та обласними, Київською та Севастопольською міськими радами.

Подання юридичною, фізичною, фізичною особою - підприємцем особою заяви про одержання (переоформлення, одержання дубліката, анулювання) дозволу на спеціальне використання природних рослинних ресурсів (крім лісових ресурсів), а також видача (відмова у видачі, переоформлення, видача дубліката, анулювання) їй цього дозволу здійснюються в паперовій або електронній формі.

У заяві про одержання дозволу на спеціальне використання природних рослинних ресурсів (крім лісових ресурсів) зазначається:

повна юридична назва та адреса користувача, від якого надходить заява, - для юридичної особи;

повна юридична назва та адреса користувача, який безпосередньо здійснюватиме використання, - для юридичної особи;

прізвище, ім'я та по батькові, місце проживання користувача, від якого надходить заява, - для фізичної особи, фізичної особи - підприємця;

прізвище, ім'я та по батькові, місце проживання особи, яка безпосередньо здійснюватиме використання - для фізичної особи, фізичної особи - підприємця;

конкретні види (групи видів) рослин, обсяги їх використання відповідно до встановлених лімітів;

мета використання;

місце і строки використання.

Видача дозволу на спеціальне використання природних рослинних ресурсів загальнодержавного значення (крім лісових ресурсів) здійснюється центральним органом виконавчої влади, що формує та реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, за наявності позитивних висновків органу виконавчої влади Автономної республіки Крим з охорони навколишнього природного середовища, відповідної обласної, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій та наукової установи щодо потреби у здійсненні такого використання. Перелік наукових установ затверджується КМУ.

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища протягом п'яти робочих днів з дня надходження документів, необхідних для видачі дозволу на спеціальне використання природних рослинних ресурсів (крім лісових ресурсів), надсилає їх копії до органу виконавчої влади Автономної республіки Крим з охорони навколишнього природного середовища, відповідної обласної, Київської та Севастопольської міської державної адміністрації та відповідній науковій установі в залежності від місця спеціального використання.

Орган виконавчої влади Автономної республіки Крим з охорони навколишнього природного середовища, відповідна обласна, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації та відповідна наукова установа зобов'язані протягом п'ятнадцяти робочих днів з дня одержання копій документів надати центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, свої висновки щодо можливості видачі дозволу на спеціальне використання природних рослинних ресурсів (крім лісових ресурсів). Дії щодо одержання вказаних висновків здійснюються без залучення особи, яка звернулася за одержанням дозволу.

На підставі одержаних висновків центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, протягом десяти робочих днів надає дозвіл на спеціальне використання природних рослинних ресурсів (крім лісових ресурсів) або відмову в його видачі.

Видача або відмова у видачі дозволу на спеціальне використання природних рослинних ресурсів (крім лісових ресурсів) здійснюється протягом тридцяти робочих днів з дня надходження заяви та документів, необхідних для його видачі.

Підставами для відмови у видачі дозволу на спеціальне використання природних рослинних ресурсів (крім лісових ресурсів) є:

подання юридичною, фізичною особою, фізичною особою - підприємцем неповного пакета документів, необхідних для одержання дозволу, згідно з установленим цим Законом переліком;

виявлення в документах, поданих юридичною, фізичною особою, фізичною особою - підприємцем, недостовірних відомостей;

негативний висновок органів виконавчої влади Автономної республіки Крим з охорони навколишнього природного середовища, відповідної обласної, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, наукової установи.

Підставами для переоформлення дозволу на спеціальне використання природних рослинних ресурсів (крім лісових ресурсів) є:

зміна найменування юридичної особи або прізвища, імені, по батькові фізичної особи, фізичної особи - підприємця;

зміна місцезнаходження юридичної особи або місця проживання фізичної особи, фізичної особи - підприємця.

Переоформлення дозволу на спеціальне використання природних рослинних ресурсів (крім лісових ресурсів) здійснюється за заявою, до якої додається дозвіл, що підлягає переоформленню.

Строк видачі переоформленого дозволу на спеціальне використання природних рослинних ресурсів (крім лісових ресурсів) становить два робочих дні з дня одержання заяви про його переоформлення.

Підставами для видачі дубліката дозволу на спеціальне використання природних рослинних ресурсів (крім лісових ресурсів) є його втрата або пошкодження.

Видача дубліката дозволу на спеціальне використання природних рослинних ресурсів (крім лісових ресурсів) здійснюється за заявою, протягом двох робочих днів з дня одержання заяви про його видачу.

Орган, який видав дозвіл на спеціальне використання природних рослинних ресурсів (крім лісових ресурсів), анулює його з таких підстав:

звернення юридичної, фізичної особи, фізичної особи - підприємця із заявою про анулювання дозволу;

припинення юридичної особи (злиття, приєднання, поділ, перетворення, ліквідація);

припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця;

смерть фізичної особи.

Орган, який видав дозвіл на спеціальне використання природних рослинних ресурсів (крім лісових ресурсів), звертається до адміністративного суду з позовом щодо застосування заходу реагування у виді анулювання такого дозволу з підстав:

встановлення факту надання в заяві про видачу дозволу та документах, що додаються до неї, недостовірної інформації;

провадження юридичною, фізичною особою, фізичною особою - підприємцем діяльності, на яку отримано дозвіл, із порушенням вимог законодавства, щодо яких органом, який видав дозвіл на спеціальне використання природних рослинних ресурсів (крім лісових ресурсів), було раніше видано припис про їх усунення із наданням достатнього часу для їх усунення.

Рішення органу, який видав дозвіл на спеціальне використання природних рослинних ресурсів (крім лісових ресурсів), про анулювання такого дозволу видається протягом п'яти робочих днів з дня його прийняття.

Строк дії дозволу на спеціальне використання природних рослинних ресурсів (крім лісових ресурсів) становить шість місяців.";

6) у статті 11:

після частини першої доповнити частинами такого змісту:

"Ліміти спеціального використання природних рослинних ресурсів місцевого значення встановлюються на підставі науково обґрунтованих нормативів обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями, а на території Автономної Республіки Крим - органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища.

Нормативи використання природних рослинних ресурсів загальнодержавного та місцевого значення затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища.".

У зв'язку з цим частини другу і третю вважати відповідно частинами четвертою і п'ятою;

частину п'яту викласти в такій редакції:

"Порядок встановлення лімітів спеціального використання природних рослинних ресурсів місцевого значення визначається Верховною Радою Автономної Республіки Крим та обласними, Київською та Севастопольською міськими радами за поданням обласних, Київською та Севастопольською міських державних адміністрацій відповідно до типового порядку встановлення лімітів спеціального використання природних рослинних ресурсів місцевого значення, що затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища.";

7) статтю 32 викласти в такій редакції:

"Стаття 32. Ввезення в Україну і вивезення за її межі об'єктів рослинного світу

Ввезення в Україну і вивезення за її межі об'єктів рослинного світу, крім зазначених у частині другій цієї статті, здійснюються юридичною, фізичною особою, фізичною особою - підприємцем на підставі дозволу або сертифіката, які видаються центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища.

Ввезення в Україну і вивезення за її межі об'єктів Червоної книги України, інших об'єктів рослинного світу, крім тих, що включені до додатків CITES, здійснюються юридичною, фізичною особою, фізичною особою - підприємцем на підставі дозволу, який видається Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями.

На підставі дозволу або сертифікату здійснюється:

- імпорт (ввезення) в Україну та експорт (вивезення) за її межі зразків CITES, включених до додатка I Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення (далі - CITES);

- експорт (вивезення) за межі України зразків CITES, включених до додатків II і III CITES;

- реекспорт, інтродукція з моря зразків CITES.

Сертифікат видається з метою:

організації за межами України пересувних виставок об'єктів рослинного світу (сертифікат на пересувну виставку);

вивезення за межі України об'єктів рослинного світу, ввезених раніше з інших держав (реекспортний сертифікат);

ввезення в Україну об'єктів рослинного світу, добутих у морському середовищі, що не перебувають під юрисдикцією будь-якої держави (сертифікат на інтродукцію з моря);

засвідчення країни походження об'єктів рослинного світу, що належать до видів, зазначених у додатку III до CITES (сертифікат про походження);

засвідчення факту набуття права власності на об'єкт рослинного світу до набрання чинності CITES (преконвенційний сертифікат).

Видача (відмова у видачі, переоформлення, видача дубліката, анулювання) дозволу або сертифіката на ввезення в Україну і вивезення за її межі об'єктів рослинного світу здійснюється згідно з вимогами, визначеними Законом України "Про адміністративні послуги", з урахуванням вимог CITES та особливостей, передбачених Законом України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності", в установленому Кабінетом Міністрів України порядку. Видача (переоформлення, видача дубліката, анулювання) дозволу або сертифіката на ввезення в Україну і вивезення за її межі об'єктів рослинного світу здійснюється безоплатно.

Подання юридичною, фізичною особою, фізичною особою - підприємцем заяви про одержання (переоформлення, одержання дубліката, анулювання) дозволу або сертифіката на ввезення в Україну і вивезення за її межі об'єктів рослинного світу, а також видача (відмова у видачі, переоформлення, видача дубліката, анулювання) цього дозволу або сертифіката здійснюються в паперовій або електронній формі.

Для одержання дозволу або сертифіката на ввезення в Україну і вивезення за її межі об'єктів рослинного світу юридична фізичною особою, фізичною особою - підприємцем подає заяву, в якій зазначається:

прізвище, ім'я та по батькові, місце проживання, номер телефону або факсу заявника - для фізичної особи, фізичної особи - підприємця;

повна юридична назва та місцезнаходження, номер телефону або факсу заявника - для юридичної особи;

прізвище, ім'я та по батькові, місце проживання, номер телефону або факсу експортера, імпортера об'єкта рослинного світу українською та англійською або французькою чи іспанською мовами - для фізичної особи;

повна юридична назва та місцезнаходження, номер телефону або факсу експортера, імпортера об'єкта рослинного світу українською та англійською або французькою чи іспанською мовами - для юридичної особи;

мета експорту, імпорту, реекспорту чи інтродукції з моря об'єктів рослинного світу (комерційне використання, наукові дослідження, поповнення ботанічної колекції тощо);

назва виду і роду рослини, до якого належить об'єкт рослинного світу, латинською (у разі, коли його латинська назва має синоніми, зазначається назва, за якою вид включений до додатків CITES) та українською мовами;

опис об'єкта рослинного світу (рослини та їх частини (корені, пагони та їх видозміни), стебла, бруньки, листки, квітки, плоди, спори, насіння), продукти їх життєдіяльності (сік, живиця, камедь тощо), вироби з рослин), а також мохоподібні, водорості, лишайники, гриби із зазначенням їх кількості або ваги;

походження об'єкта рослинного світу (вилучення з природного середовища, вирощення у штучно створених умовах, імпорт з іншої країни, інтродукція з моря тощо);

спосіб набуття об'єкта рослинного світу у власність або володіння та користування;

строк здійснення імпорту, експорту, реекспорту чи інтродукції з моря об'єкта рослинного світу.

До заяви додаються документи, які відповідно до вимог CITES підтверджують походження об'єкта рослинного світу та законність набуття його у власність або володіння та користування.

У випадках, передбачених CITES, наукова установа, визначена Кабінетом Міністрів України (далі - науковий орган CITES України), робить висновок, чи загрожує імпорт, експорт, реекспорт чи інтродукція з моря об'єкта рослинного світу виживанню виду, до якого належить зазначений об'єкт рослинного світу.

Для отримання такого висновку центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, протягом п'яти робочих днів з дати отримання заяви, направляє заяву та документи, що до неї додаються, до відповідного наукового органу CITES України.

Науковий орган CITES України протягом п'ятнадцяти робочих днів з дня отримання документів надає висновок, чи загрожує імпорт, експорт, реекспорт чи інтродукція з моря об'єкта рослинного світу виживанню виду, до якого належить зазначений об'єкт рослинного світу, центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища.

Дії щодо одержання висновку наукового органу CITES України, який передує отриманню дозволу або сертифіката, здійснюються центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, без залучення особи, яка звернулася за одержанням дозволу або сертифіката, в межах строку їх видачі.

Видача або надання відмови у видачі дозволу або сертифіката на ввезення в Україну і вивезення за її межі об'єктів рослинного світу здійснюється протягом тридцяти робочих днів з дня надходження заяви та документів, необхідних для їх видачі.

Строк розгляду документів продовжується на тридцять робочих днів у разі, коли центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, необхідно отримати висновок наукового органу CITES України щодо ввезення в Україну або вивезення за її межі об'єктів рослинного світу відповідно до вимог CITES.

Підставами для відмови у видачі дозволу або сертифіката на ввезення в Україну і вивезення за її межі об'єктів рослинного світу є:

подання юридичною, фізичною особою, фізичною особою - підприємцем неповного пакета документів, необхідних для одержання дозволу або сертифіката;

виявлення в документах, поданих юридичною, фізичною особою, фізичною особою - підприємцем недостовірних відомостей;

негативний висновок наукового органу CITES України.

Підставами для переоформлення дозволу або сертифіката на ввезення в Україну і вивезення за її межі об'єктів рослинного світу є:

зміна найменування юридичної особи або зміна прізвища, імені, по батькові фізичної особи, фізичної особи - підприємця;

зміна місцезнаходження юридичної особи або місця проживання фізичної особи, фізичної особи - підприємця.

Переоформлення дозволу або сертифіката на ввезення в Україну і вивезення за її межі об'єктів рослинного світу здійснюється за заявою, до якої додається дозвіл або сертифікат, який підлягає переоформленню.

Строк видачі переоформлених дозволу або сертифіката на ввезення в Україну і вивезення за її межі об'єктів рослинного світу становить п'ять робочих днів з дня одержання заяви про їх переоформлення.

Підставою для видачі дубліката дозволу або сертифіката на ввезення в Україну і вивезення за її межі об'єктів рослинного світу є його втрата або пошкодження.

Видача дубліката дозволу або сертифіката на ввезення в Україну і вивезення за її межі об'єктів рослинного світу здійснюється за заявою, протягом п'яти робочих днів з дня одержання заяви про його видачу.

Орган, який видав дозвіл або сертифікат, анулює його з таких підстав:

звернення юридичної або фізичної особи, фізичної особи - підприємця; із заявою про анулювання дозволу або сертифікату;

припинення юридичної особи (злиття, приєднання, поділ, перетворення, ліквідація);

припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця;

смерть фізичної особи.

Орган, який видав дозвіл або сертифікат, звертається до адміністративного суду з позовом щодо застосування заходу реагування у виді анулювання такого дозволу або сертифікату на ввезення в Україну і вивезення за її межі об'єктів рослинного світу з підстав:

встановлення факту надання в заяві про видачу дозволу або сертифікату та документах, що додаються до неї, недостовірної інформації;

провадження юридичною або фізичною особою, фізичною особою - підприємцем видів діяльності, на які отримано дозвіл або сертифікат, із порушенням вимог законодавства,

Рішення органу, який видав дозвіл або сертифікат, про його анулювання видається протягом п'яти робочих днів з дня його прийняття.

Строк дії дозволу або сертифіката обчислюється з дня його видачі та становить для:

вивезення за межі України зразків CITES - шість місяців;

ввезення зразків CITES, включених до додатка I CITES - дванадцять місяців;

ввезення в Україну та вивезення за її межі об'єктів Червоної книги України, інших об'єктів рослинного світу, крім тих, що включені до додатків CITES видається на необмежений строк. ";

8) у тексті Закону слова "та типові природні рослинні угруповання" замінити словами "природні рослинні угруповання".

13. У 20 статті Гірничого закону України (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 50, ст. 433):

1) частину першу після слова "сертифіката" доповнити словами "та позитивного висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи";

2) частину третю виключити.

14. У Законі України "Про перевезення небезпечних вантажів" (Відомості Верховної Ради України, 2000, N 28, ст. 222; 2009 р, N 10 - 11, ст. 137; 2010 р., N 30, ст. 394; 2013 р., N 48, ст. 682; 2014 р., N 8, ст. 88):

1) статтю 1 доповнити термінами з урахуванням алфавітного порядку:

"вантажі підвищеної небезпеки - небезпечні вантажі, що можуть бути використані у терористичних цілях та, відповідно, призвести до серйозних наслідків таких, як загибель багатьох людей або масові зруйнування. Перелік вантажів підвищеної небезпеки визначається міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України (Європейською угодою про міжнародне дорожнє перевезення небезпечних вантажів (ДОПНВ);";

уповноважений з питань безпеки перевезень небезпечних вантажів - це посадова особа суб'єкта перевезення небезпечних вантажів, яка здійснює контроль за класифікацією, маркуванням, пакуванням, відправленням, перевезенням та одержанням небезпечних вантажів, вантажними операціями з такими вантажами, оформлює транспортні документи на ці вантажі та має дійсне свідоцтво про підготовку уповноваженого з питань безпеки перевезень небезпечних вантажів. Основна задача уповноваженого полягає у сприянні запобіганню притаманній такого роду діяльності небезпеки для життя і здоров'я людей, майна та довкілля;";

2) абзац четвертий частини другої статті 8 викласти в такій редакції:

"у разі дорожнього перевезення забезпечити своєчасний огляд транспортних засобів у підрозділах Міністерства внутрішніх справ України, що забезпечують безпеку дорожнього руху та, у встановлених законодавством випадках, отримання відповідного свідоцтва про допущення транспортних засобів до перевезення визначених небезпечних вантажів; розроблювати та погоджувати з відповідним підрозділом Міністерства внутрішніх справ України, що забезпечує безпеку дорожнього руху, маршрути і режими перевезення вантажів підвищеної небезпеки та під час їх перевезення не відхилятися від узгодженого маршруту; додержуватися безпечних умов руху та постійно контролювати стан транспортного засобу і вантажу;";

3) статтю 16 викласти в такій редакції:

"Стаття 16. Компетенція відповідного підрозділу Міністерства внутрішніх справ України, що забезпечує безпеку дорожнього руху у сфері дорожнього перевезення небезпечних вантажів

До компетенції відповідного підрозділу Міністерства внутрішніх справ України, що забезпечує безпеку дорожнього руху у сфері дорожнього перевезення небезпечних вантажів, належать:

розроблення і подання на затвердження Міністерства внутрішніх справ України за погодженням з центральним органом виконавчої влади в галузі транспорту нормативно-правових актів з питань дорожнього перевезення небезпечних вантажів;

контроль за безпекою дорожнього руху під час дорожнього перевезення небезпечних вантажів, додержанням законодавства в зазначеній сфері, у тому числі за забезпеченням організації підготовки водіїв транспортних засобів та уповноважених з питань безпеки перевезення небезпечних вантажів, прийманням іспитів та видачею відповідних свідоцтв установленого зразка, розробленням і видачею в установленому порядку погоджень дорожнього перевезення небезпечних вантажів, огляд транспортних засобів, задіяних у перевезенні небезпечних вантажів та видача відповідного свідоцтва про допущення транспортних засобів до перевезення визначених небезпечних вантажів.

Дорожнє перевезення небезпечних вантажів здійснюється за погодженням маршрутів руху транспортних засобів під час дорожнього перевезення небезпечних вантажів що видається перевізнику відповідним підрозділом Міністерства внутрішніх справ України, що забезпечує безпеку дорожнього руху.

Видача (відмова у видачі, переоформлення, видача дубліката, анулювання) погодження маршрутів руху транспортних засобів під час дорожнього перевезення небезпечних вантажів (далі - погодження) здійснюється згідно з вимогами, визначеними Законом України "Про адміністративні послуги", з урахуванням особливостей, передбачених Законом України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності", в установленому Кабінетом Міністрів України порядку.

Подання перевізником заяви про одержання (переоформлення, одержання дубліката, анулювання) погодження, а також видача (відмова у видачі, переоформлення, видача дубліката, анулювання) йому погодження здійснюються в паперовій або електронній формі.

Погодження видається за заявою, в якій вказується маршрут руху, адреси і телефони відправника, перевізника та одержувача небезпечного вантажу, його кількість, термін перевезення та прізвище уповноваженого (відповідальної за перевезення особи).

До заяви додаються:

завірена перевізником копія свідоцтва про допуск водіїв транспортних засобів до перевезення небезпечних вантажів;

завірена перевізником копія свідоцтва про допуск транспортних засобів до перевезення визначених небезпечних вантажів;

письмові інструкції у разі аварії чи надзвичайної ситуації;

завірена перевізником копія чинного договору обов'язкового страхування відповідальності суб'єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків під час перевезення небезпечних вантажів.

Видача погодження здійснюється за плату, розмір якої встановлюється законом.

Переоформлення, видача дубліката та анулювання погодження здійснюється на безоплатній основі.

Строк видачі погодження або надання відмови у його видачі становить 10 робочих днів з дати надходження заяви та документів, що додаються до заяви.

Підставами для відмови у видачі погодження є:

надання перевізником документів на небезпечний вантаж, заборонений до перевезення автомобільним транспортом;

невірна класифікація небезпечного вантажу;

документи, надані перевізником, відповідають установленим вимогам, але не можуть застосовуватися для перевезення небезпечного вантажу, указаного перевізником у наданих документах, зазначеним способом або за вказаним маршрутом;

проходження маршруту через комерційні або житлові райони, екологічно чутливі райони, промислові зони з небезпечними об'єктами або дорогами, що становлять серйозну фізичну небезпеку для учасників руху, а також по дорогах, рух якими транспортними засобами, указаними в поданих документах, заборонено;

перевізником не призначено уповноваженого з питань безпеки перевезень небезпечних вантажів.

Підставами для переоформлення погодження є:

зміна найменування або місцезнаходження юридичної особи або зміна прізвища, імені, по батькові чи місця проживання фізичної особи - підприємця;

заміна транспортного засобу або водія, що здійснює дорожнє перевезення небезпечного вантажу.

Переоформлення погодження здійснюється за заявою, до якої додається погодження, що підлягає переоформленню.

Строк видачі переоформленого погодження становить два робочих дні з дня одержання заяви про його переоформлення.

Підставами для видачі дубліката погодження є втрата або пошкодження погодження.

Видача дубліката погодження здійснюється за заявою, протягом двох робочих днів з дня одержання заяви про його видачу.

Відповідний підрозділ Міністерства внутрішніх справ України анулює погодження з таких підстав:

звернення перевізника із заявою про анулювання погодження;

припинення юридичної особи (злиття, приєднання, поділ, перетворення або ліквідація);

припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця.

Відповідний підрозділ Міністерства внутрішніх справ України, який видав погодження, звертається до адміністративного суду з позовом щодо застосування заходу реагування у виді анулювання погодження з підстав:

встановлення факту надання в заяві та документах, що додаються до неї, недостовірної інформації;

виявлення під час перевезення порушень, що можуть призвести до зруйнування або пошкодження доріг та вулиць, споруд на них, транспортних засобів або створити небезпеку для життя і здоров'я людей, довкілля, щодо яких відповідним підрозділом Міністерства внутрішніх справ України, який видав погодження, було раніше видано припис про їх усунення із наданням достатнього часу для їх усунення.

Рішення відповідного підрозділу Міністерства внутрішніх справ України про анулювання погодження видається протягом п'яти робочих днів з дня його прийняття.

Строк дії погодження маршрутів руху транспортних засобів під час дорожнього перевезення небезпечних вантажів становить дев'яносто календарних днів.

Усі спори, пов'язані з дорожнім перевезенням небезпечних вантажів, вирішуються в судовому порядку.".

15. У Законі України "Про страховий фонд документації України" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 20, ст. 101; 2014 р., N 5, ст. 62):

1) у частині першій статті 9 слова ", виробництво технічних засобів оброблення інформації та технологічного оснащення, що повинно відповідати вимогам технічного захисту інформації з обмеженим доступом і здійснюватися" виключити;

2) доповнити статтею 111 такого змісту:

"Стаття 111. Виготовлення документів страхового фонду

Виготовлення документів страхового фонду здійснюється суб'єктами господарювання на підставі дозволу (далі - дозвіл).

Видача (відмова у видачі, переоформлення, видача дубліката, анулювання) дозволу здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері страхового фонду документації, відповідно до Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності", в установленому Кабінетом Міністрів України порядку. Видача (переоформлення, видача дубліката, анулювання) дозволу здійснюється безоплатно.

Подання суб'єктом господарювання заяви про одержання (переоформлення, одержання дубліката, анулювання) дозволу, а також видача (відмова у видачі, переоформлення, видача дубліката, анулювання) йому цього дозволу здійснюються в паперовій або електронній формі.

Для одержання дозволу суб'єкт господарювання подає до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері страхового фонду документації, такі документи:

заяву про одержання дозволу, де в разі виготовлення документів, що мають гриф секретності, вказує реєстраційний номер і дату видачі спеціального дозволу на провадження діяльності, пов'язаної з державною таємницею;

відомості про кваліфікаційний рівень спеціалістів з виготовлення документів страхового фонду;

перелік наявних технічних засобів та матеріалів, передбачених технологічним процесом виготовлення документів страхового фонду.

Видача або надання відмови у видачі дозволу здійснюються протягом десяти робочих днів з дня надходження заяви та документів, необхідних для його видачі.

Підставами для відмови у видачі дозволу є:

подання суб'єктом господарювання неповного пакета документів, необхідних для одержання дозволу, згідно із встановленим цим Законом переліком;

виявлення в документах, поданих суб'єктом господарювання, недостовірних відомостей.

Підставою для переоформлення дозволу є зміна найменування або місцезнаходження юридичної особи або зміна прізвища, імені, по батькові чи місця проживання фізичної особи - підприємця.

Переоформлення дозволу здійснюється за заявою, до якої додається дозвіл, що підлягає переоформленню.

Строк видачі переоформленого дозволу становить два робочих дні з дня одержання заяви про його переоформлення.

Підставою для видачі дубліката дозволу є втрата або пошкодження дозволу.

Видача дубліката дозволу здійснюється за заявою, протягом двох робочих днів з дня одержання заяви про його видачу.

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері страхового фонду документації, анулює дозвіл з таких підстав:

звернення суб'єкта господарювання із заявою про анулювання дозволу;

припинення юридичної особи (злиття, приєднання, поділ, перетворення або ліквідація).

припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця;

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері страхового фонду документації, звертається до адміністративного суду з позовом щодо застосування заходу реагування у виді анулювання дозволу з підстав:

встановлення факту надання в заяві та документах, що додаються до неї, недостовірної інформації;

провадження суб'єктом господарювання певних дій щодо здійснення господарської діяльності або видів господарської діяльності, на які отримано дозвіл, із порушенням вимог законодавства, щодо яких центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері страхового фонду документації, було раніше видано припис про їх усунення із наданням достатнього часу для їх усунення.

Рішення центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері страхового фонду документації, про анулювання дозволу видається протягом десяти робочих днів з дня його прийняття.

Строк дії дозволу становить п'ять років.".

16. У Законі України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 47, ст. 251; 2011 р., N 41, ст. 413; 2012 р., N 25, ст. 261; 2013 р., N 42, ст. 586; 2014 р., N 6 - 7, ст. 80):

1) у частині другій статті 18:

перше і друге речення викласти у такій редакції: "Сертифікат видається Фондом державного майна України в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Форма сертифіката встановлюється Фондом державного майна України.";

у п'ятому реченні слова і цифри "та може бути анульований з підстав, зазначених у статті 20 цього Закону" виключити;

2) статті 19 і 20 викласти в такій редакції:

"Стаття 19. Порядок видачі сертифіката суб'єкта оціночної діяльності

Видача (відмова у видачі, переоформлення, видача дубліката, анулювання) сертифіката суб'єкта оціночної діяльності (далі - сертифікат) здійснюється відповідно до Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності".

Подання суб'єктом господарювання заяви про одержання (переоформлення, одержання дубліката, анулювання) сертифіката та видача (відмова у видачі, переоформлення, видача дубліката, анулювання) йому цього сертифіката здійснюються в паперовій або електронній формі.

Для одержання сертифіката суб'єкт господарювання подає заяву, до якої додаються:

довідка про оцінювачів, які працюють в його штатному складі, за формою, встановленою Фондом державного майна України;

завірені суб'єктом господарювання копії кваліфікаційних свідоцтв, зазначених у довідці.

Видача або надання відмови у видачі сертифіката здійснюється протягом тридцяти п'яти робочих днів з дня надходження заяви.

Підставами для відмови у видачі сертифіката є:

подання неповного пакета документів, необхідних для одержання сертифіката;

виявлення в документах, поданих для одержання сертифіката, недостовірних відомостей;

припинення юридичної особи (злиття, приєднання, поділ, перетворення або ліквідація);

припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця;

виявлення порушень статті 8 цього Закону за час дії попереднього сертифіката або в процесі розгляду документів та прийняття рішення про видачу сертифіката;

набрання законної сили двома і більше судовими рішеннями, якими було задоволено позови до суб'єкта оціночної діяльності та оцінювачів, які працюють у його штатному складі, пов'язані з проведенням ними неякісної оцінки майна;

наявності серед оцінювачів, які зазначені у довідці, оцінювачів, кваліфікаційні свідоцтва яких заявлені в довідках інших суб'єктів господарювання, які подали заяву про видачу сертифіката раніше, або кваліфікаційні свідоцтва яких зупинені чи анульовані відповідно до статті 16 цього Закону;

відсутності у штатному складі суб'єкта господарювання хоча б одного оцінювача, який має кваліфікаційне свідоцтво за напрямами оцінки майна, за якими видається сертифікат;

наявності у суб'єкта господарювання ліцензії на здійснення діяльності, яка відповідно до законодавства є виключною.

Підставами для переоформлення сертифіката є зміна найменування або місцезнаходження юридичної особи або зміна прізвища, імені, по батькові чи місця проживання фізичної особи - підприємця.

Переоформлення сертифіката здійснюється безоплатно, за заявою, до якої додаються сертифікат, що підлягає переоформленню, довідка про оцінювачів, які працюють в його штатному складі, за формою, встановленою Фондом державного майна України, та завірені суб'єктом господарювання копії кваліфікаційних свідоцтв оцінювачів, зазначених у довідці.

Строк видачі переоформленого сертифіката становить десять робочих днів з дня одержання заяви про його переоформлення.

Підставами для видачі дубліката сертифіката є його втрата або пошкодження.

Видача дубліката сертифіката здійснюється безоплатно, за заявою, протягом десяти робочих днів з дня одержання заяви про його видачу.

Суб'єкти оціночної діяльності - суб'єкти господарювання зобов'язані в тижневий строк письмово інформувати Фонд державного майна України про зміни у штатному складі оцінювачів суб'єкта з часу дії сертифіката, його юридичному статусі.

Спірні питання щодо відмови у видачі сертифіката вирішуються Фондом державного майна України за поданням суб'єктом оціночної діяльності - суб'єктом господарювання відповідної заяви.

Рішення про відмову у видачі сертифіката може бути оскаржено до суду.

Стаття 20. Анулювання сертифіката суб'єкта оціночної діяльності

Фонд державного майна України анулює сертифікат з підстав:

звернення суб'єкта оціночної діяльності - суб'єкта господарювання із заявою про анулювання сертифіката;

припинення юридичної особи (злиття, приєднання, поділ, перетворення, ліквідація);

припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця;

набрання законної сили двома і більше судовими рішеннями, якими було задоволено позови до оцінювачів (суб'єкта оціночної діяльності - суб'єкта господарювання), пов'язані з проведенням ними неякісної оцінки;

неінформування Фонду державного майна України про обставини, зазначені в частині одинадцятій статті 19 цього Закону;

звільнення всіх оцінювачів, які були заявлені суб'єктом господарювання у штатному складі під час прийняття рішення про видачу сертифіката, або позбавлення чи зупинення дії їх кваліфікаційних свідоцтв;

відсутності у штатному складі суб'єкта оціночної діяльності - суб'єкта господарювання хоча б одного оцінювача, який має кваліфікаційне свідоцтво за напрямами оцінки майна, які зазначені у сертифікаті.

Фонд державного майна України звертається до адміністративного суду з позовом щодо застосування заходу реагування у виді анулювання сертифіката з підстав:

встановлення факту надання в заяві та документах, що додаються до неї, недостовірної інформації;

наявності порушень вимог цього Закону та інших нормативно-правових актів з оцінки майна, виявлених шляхом рецензування звіту про оцінку майна (акта оцінки майна), які призвели до визнання неякісною оцінки майна, проведеної суб'єктом оціночної діяльності - суб'єктом господарювання, або оцінювачами, які працюють у його штатному складі;

виявлення порушень оцінювачами (суб'єктом оціночної діяльності - суб'єктом господарювання) статті 8 цього Закону.

Рішення Фонду державного майна України про анулювання сертифіката видається безоплатно, протягом п'яти робочих днів з дня його прийняття.

Поновлення сертифікатів відбувається у порядку, встановленому цим Законом для їх видачі.

Порядок розгляду питань про анулювання сертифіката та його поновлення встановлюється Кабінетом Міністрів України.".

17. У Законі України "Про охорону атмосферного повітря" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 48, ст. 252; 2013 р., N 46, ст. 640; 2014 р., N 23, ст. 873):

1) у статті 11:

у частинах п'ятій та шостій слова "за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення" замінити словами "за наявності позитивного висновку центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення";

у частині сьомій слова "екологічно безпечні" замінити словами "найкращі доступні";

у частині дев'ятій слова "установ, організацій та закладів, яким надається право на розробку" замінити словами "юридичних осіб, яким надається право на розроблення", а слова "підприємств, установ, організацій та громадян - суб'єктів підприємницької діяльності" - словами "суб'єктів господарювання";

у частині дванадцятій слова "та оплати" виключити;

2) доповнити статтями 111 та 112 такого змісту:

"Стаття 111. Видача дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами

Видача (відмова у видачі, переоформлення, видача дубліката, анулювання) дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами здійснюється органами, зазначеними у частинах п'ятій та шостій статті 11 цього Закону, відповідно до Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності", в установленому Кабінетом Міністрів України порядку. Видача (переоформлення, видача дубліката, анулювання) дозволу здійснюється безоплатно.

Подання суб'єктом господарювання заяви про одержання (переоформлення, одержання дубліката, анулювання) дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, а також видача (відмова у видачі, переоформлення, видача дубліката, анулювання) йому цього дозволу здійснюються в паперовій або електронній формі.

Для одержання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами суб'єкт господарювання подає заяву, до якої додаються:

документи, в яких обґрунтовуються обсяги викидів забруднюючих речовин, оформлені відповідно до вимог, затверджених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища;

висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи.

Зазначений перелік документів є вичерпним.

Видача або надання відмови у видачі дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами здійснюється протягом тридцяти робочих днів з дня надходження заяви та документів, необхідних для його видачі.

Підставами для відмови у видачі дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами є:

подання суб'єктом господарювання неповного пакета документів, необхідних для одержання дозволу;

виявлення в документах, поданих суб'єктом господарювання, недостовірних відомостей;

негативний висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення.

Підставами для переоформлення дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами є зміна найменування або місцезнаходження суб'єкта господарювання - юридичної особи або зміна прізвища, імені, по батькові чи місця проживання фізичної особи - підприємця.

Переоформлення дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами здійснюється за заявою, до якої додається дозвіл, що підлягає переоформленню.

Строк видачі переоформленого дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами становить п'ять робочих днів з дня одержання заяви про його переоформлення.

Підставою для видачі дубліката дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами є його втрата або пошкодження.

Видача дубліката дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами здійснюється за заявою, протягом п'яти робочих днів з дня одержання такої заяви.

Органи, зазначені у частинах п'ятій та шостій статті 11 цього Закону, анулюють дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами з таких підстав:

звернення суб'єкта господарювання із заявою про анулювання дозволу;

припинення юридичної особи (злиття, приєднання, поділ, перетворення, ліквідація);

припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця.

Органи, зазначені у частинах п'ятій та шостій статті 11 цього Закону, звертаються до адміністративного суду з позовом щодо застосування заходу реагування у виді анулювання дозволу з підстав:

встановлення факту надання в заяві про видачу дозволу та документах, що додаються до неї, недостовірної інформації;

провадження суб'єктом господарювання певних дій щодо здійснення господарської діяльності або видів господарської діяльності, на які отримано дозвіл, із порушенням вимог законодавства, щодо яких органами, зазначеними у частинах п'ятій та шостій статті 11 цього Закону, було раніше видано припис про їх усунення із наданням достатнього часу для їх усунення.

Рішення органів, зазначених у частинах п'ятій та шостій статті 11 цього Закону, про анулювання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами видається протягом семи робочих днів з дня його прийняття. Дія дозволу припиняється через тридцять робочих днів із дня прийняття рішення про його анулювання.

Стаття 112. Порядок включення юридичних осіб до переліку юридичних осіб, які здійснюють розроблення документів, що обґрунтовують обсяги викидів для суб'єктів господарювання

Для включення юридичної особи до переліку юридичних осіб, які здійснюють розроблення документів, що обґрунтовують обсяги викидів для суб'єктів господарювання, подаються такі документи:

заява, складена в довільній формі;

копія документів, що підтверджує наявність у власності або оренді вимірювальної лабораторії, атестованої на проведення відповідних вимірювань (забруднюючих речовин, викиди яких в атмосферне повітря підлягають регулюванню та для яких затверджено методики вимірювання);

копія свідоцтва про атестацію вимірювальної лабораторії;

відомості про юридичну особу, яка здійснює розроблення документів, що обґрунтовують обсяги викидів для суб'єктів господарювання, за формою, затвердженою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища;

перелік розроблених за останні два роки матеріалів, що обґрунтовують обсяги викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря (звіт з інвентаризації, документи, що обґрунтовують обсяги викидів) (за виключенням юридичних осіб, які вносяться до переліку вперше);

дані про професійний і кваліфікаційний рівень керівника та працівників юридичної особи, необхідні для розроблення документів, що обґрунтовують обсяги викидів, за формою, затвердженою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища (освітній рівень - повна вища освіта; освітньо-кваліфікаційний рівень - спеціаліст, магістр із зазначенням відповідних документів у відповідній галузі). Кількість працівників, які працюють в юридичній особі у відповідній галузі, не може становити менше ніж 5 осіб (без урахування керівників);

інформаційна довідка про наявність програмного забезпечення що використовується під час розроблення документів, які обґрунтовують обсяги викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами;

перелік нормативно-методичної документації, яка використовується під час розроблення документів, що обґрунтовують обсяги викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами;

копія наказу юридичної особи про призначення відповідальних осіб за розроблення документів, що обґрунтовують обсяги викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарних джерел для суб'єктів господарювання.

Зазначений перелік документів є вичерпним.

Строк розгляду документів, поданих для включення юридичних осіб до переліку юридичних осіб, які здійснюють розроблення документів, що обґрунтовують обсяги викидів для суб'єктів господарювання, становить двадцять робочих днів з дня надходження документів до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища.

Про результати розгляду центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, повідомляє юридичній особі листом.

У разі відмови у включенні юридичної особи до переліку юридичних осіб, які здійснюють розроблення документів, що обґрунтовують обсяги викидів для суб'єктів господарювання, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, надсилає заявникові лист з обґрунтуванням такої відмови за підписом уповноваженої особи.

Підставами для відмови у включенні до переліку юридичних осіб, які здійснюють розроблення документів, що обґрунтовують обсяги викидів для суб'єктів господарювання, є:

виявлення недостовірних відомостей в документах, поданих заявником;

відсутність достатньої кваліфікації фахівців для здійснення такої діяльності відповідно до порядку, затвердженого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища;

невідповідність матеріально-технічної бази заявника вимогам, встановленим Кабінетом Міністрів України.

Юридичні особи включаються до переліку юридичних осіб, які здійснюють розроблення документів, що обґрунтовують обсяги викидів для суб'єктів господарювання, строком на п'ять років. Зазначений строк може бути продовжений на п'ять років у разі надання юридичною особою матеріалів, що підтверджують відповідність її матеріально-технічної бази вимогам, встановленим Кабінетом Міністрів України.

Включення до переліку юридичних осіб, які здійснюють розроблення документів, що обґрунтовують обсяги викидів для суб'єктів господарювання, провадиться на безоплатній основі.";

3) статтю 14 виключити;

4) статтю 16 викласти в такій редакції:

"Стаття 16. Регулювання діяльності, що впливає на погоду і клімат

Діяльність, спрямована на штучні зміни стану атмосфери та атмосферних явищ у господарських цілях, провадиться суб'єктами господарювання за дозволами, виданими центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, за наявності позитивних висновків центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення, місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо можливості видачі такого дозволу.

Дії щодо одержання висновків центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення, місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, необхідних для видачі дозволу на провадження діяльності, спрямованої на штучні зміни стану атмосфери чи атмосферних явищ у господарських цілях, здійснюються центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, без залучення суб'єктів господарювання, які звернулися за одержанням дозволу, в межах строку видачі такого дозволу.

Видача (відмова у видачі, переоформлення, видача дубліката, анулювання) дозволу на провадження діяльності, спрямованої на штучні зміни стану атмосфери чи атмосферних явищ у господарських цілях, здійснюється відповідно до Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності", безоплатно, в установленому Кабінетом Міністрів України порядку.

Подання суб'єктом господарювання заяви про одержання (переоформлення, одержання дубліката, анулювання) дозволу на провадження діяльності, спрямованої на штучні зміни стану атмосфери чи атмосферних явищ у господарських цілях, а також видача (відмова у видачі, переоформлення, видача дубліката, анулювання) йому такого дозволу здійснюються в паперовій або електронній формі.

Для одержання дозволу на провадження діяльності, спрямованої на штучні зміни стану атмосфери чи атмосферних явищ у господарських цілях, суб'єкт господарювання подає центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, заяву, до якої додаються:

обґрунтування діяльності, пов'язаної із штучними змінами стану атмосфери та атмосферних явищ у господарських цілях, із зазначенням обсягу, виду, районів проведення робіт та його термінів;

відомості про технічну оснащеність суб'єкта господарювання;

інформацію про хімічний склад та витрати реагентів, що використовуються під час провадження діяльності, пов'язаної із штучними змінами стану атмосфери та атмосферних явищ у господарських цілях, відомості щодо включення їх до державного реєстру небезпечних факторів;

опис технологій, що використовуються під час провадження діяльності, пов'язаної із штучними змінами стану атмосфери та атмосферних явищ у господарських цілях.

Зазначений перелік документів є вичерпним.

Видача або надання відмови у видачі дозволу на провадження діяльності, спрямованої на штучні зміни стану атмосфери чи атмосферних явищ у господарських цілях, здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, протягом сорока робочих днів з дня надходження заяви та документів, необхідних для його видачі.

Підставами для відмови у видачі дозволу на провадження діяльності, спрямованої на штучні зміни стану атмосфери чи атмосферних явищ у господарських цілях, є:

подання суб'єктом господарювання неповного пакета документів, необхідних для одержання дозволу;

виявлення в документах, поданих суб'єктом господарювання, недостовірних відомостей;

одержання негативних висновків центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення, місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо можливості видачі дозволу.

Підставами для переоформлення дозволу на провадження діяльності, спрямованої на штучні зміни стану атмосфери чи атмосферних явищ у господарських цілях, є:

зміна найменування суб'єкта господарювання - юридичної особи або прізвища, імені, по батькові фізичної особи - підприємця;

зміна місцезнаходження суб'єкта господарювання - юридичної особи або місця проживання фізичної особи - підприємця.

Переоформлення дозволу на провадження діяльності, спрямованої на штучні зміни стану атмосфери чи атмосферних явищ у господарських цілях, здійснюється за заявою, до якої додається дозвіл, що підлягає переоформленню.

Строк видачі переоформленого дозволу на провадження діяльності, спрямованої на штучні зміни стану атмосфери чи атмосферних явищ у господарських цілях, становить п'ять робочих днів з дня одержання заяви про його переоформлення.

Підставами для видачі дубліката дозволу на провадження діяльності, спрямованої на штучні зміни стану атмосфери чи атмосферних явищ у господарських цілях, є його втрата або пошкодження.

Видача дубліката дозволу на провадження діяльності, спрямованої на штучні зміни стану атмосфери чи атмосферних явищ у господарських цілях, здійснюється за заявою, протягом двох робочих днів з дня одержання заяви про його видачу.

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, анулює дозвіл на провадження діяльності, спрямованої на штучні зміни стану атмосфери чи атмосферних явищ у господарських цілях, з таких підстав:

звернення суб'єкта господарювання із заявою про анулювання дозволу;

припинення юридичної особи (злиття, приєднання, поділ, перетворення, ліквідація);

припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця.

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, звертається до адміністративного суду з позовом щодо застосування заходу реагування у виді анулювання дозволу на провадження діяльності, спрямованої на штучні зміни стану атмосфери чи атмосферних явищ у господарських цілях, з підстав:

встановлення факту надання в заяві про видачу дозволу та документах, що додаються до неї, недостовірної інформації;

провадження суб'єктом господарювання певних дій щодо здійснення господарської діяльності, на яку одержано дозвіл, із порушенням вимог законодавства, щодо яких центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, було раніше видано припис про їх усунення із наданням достатнього часу для їх усунення.

Рішення центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, про анулювання дозволу на провадження діяльності, спрямованої на штучні зміни стану атмосфери чи атмосферних явищ у господарських цілях, видається протягом п'яти робочих днів з дня його прийняття.

Дозвіл на провадження діяльності, спрямованої на штучні зміни стану атмосфери чи атмосферних явищ у господарських цілях, видається строком на один рік.

Суб'єкти господарювання зобов'язані відповідно до міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, скорочувати і в подальшому повністю припинити виробництво та використання хімічних речовин, що шкідливо впливають на озоновий шар, а також проводити роботу щодо зменшення викидів речовин, накопичення яких в атмосферному повітрі може призвести до негативних змін клімату.".

18. У Законі України "Про тваринний світ" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 14, ст. 97; 2009 р., N 30, ст. 428; 2011 р., N 45, ст. 480; 2012 р., N 2 - 3, ст. 3; 2013 р., N 46, ст. 640; 2014 р., N 23, ст. 873):

1) статтю 9 доповнити частиною такого змісту:

"Порядок охорони, раціонального використання і відтворення тваринного світу у межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду визначається відповідно до Закону України "Про природно-заповідний фонд України", цього Закону та інших актів законодавства.";

2) у статті 17:

у першому реченні частини третьої слова "чи іншими документами" виключити;

доповнити частинами такого змісту:

"Дозвіл на спеціальне використання об'єктів тваринного світу видається юридичній, фізичній особі, фізичній особі - підприємцю центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, - на використання об'єктів тваринного світу в межах континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони України (крім водних біоресурсів, об'єктів Червоної книги України) з науковою, культурно-освітньою, виховною та естетичною метою та переселенням, за наявності позитивних висновків органів, зазначених у частині дев'ятій цієї статті.

Видача (відмова у видачі, переоформлення, видача дубліката, анулювання) дозволу на спеціальне використання об'єктів тваринного світу здійснюється згідно з вимогами, визначеними Законом України "Про адміністративні послуги", з урахуванням особливостей, передбачених Законом України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності". Видача (переоформлення, видача дубліката, анулювання) дозволу на спеціальне використання об'єктів тваринного світу здійснюється безоплатно.

Подання юридичною, фізичною особою, фізичною особою - підприємцем заяви про одержання (переоформлення, одержання дубліката, анулювання) дозволу на спеціальне використання об'єктів тваринного світу, а також видача (відмова у видачі, переоформлення, видача дубліката, анулювання) їй цього дозволу здійснюються в паперовій або електронній формі.

Для одержання дозволу на спеціальне використання об'єктів тваринного світу юридична, фізична особа, фізична особа - підприємець подає заяву, у якій зазначається:

прізвище, ім'я та по батькові, місце проживання, номер телефону або факсу заявника - фізичної особи, фізичної особи - підприємця;

повне найменування, місцезнаходження, номер телефону або факсу заявника - юридичної особи;

прізвище, ім'я та по батькові особи (осіб), яка безпосередньо здійснюватиме використання (крім випадків використання окремих видів безхребетних тварин та регулювання чисельності тварин, що здійснюються шляхом залучення значної кількості виконавців);

прізвище, ім'я та по батькові особи (осіб), відповідальної за використання, в разі використання окремих видів безхребетних тварин та регулювання чисельності тварин, що здійснюються шляхом залучення значної кількості виконавців;

конкретні види (групи видів) диких тварин та інших об'єктів тваринного світу, а також намічені обсяги їх використання;

мета використання, обґрунтування потреби у його здійсненні;

місце і строки використання.

Зазначений перелік документів є вичерпним.

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, протягом п'яти робочих днів з дня надходження документів, необхідних для видачі дозволу, надсилає їх копії до:

центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у галузі ветеринарної медицини - у разі відлову диких тварин з метою їх переселення у нові місця перебування;

центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення - у разі використання диких тварин та інших об'єктів тваринного світу з метою одержання лікувально-технічної сировини;

центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері мисливського та лісового господарства та користувачів відповідних мисливських угідь - у разі використання мисливських тварин з науковою, культурно-освітньою, виховною, естетичною метою, метою переселення тварин;

центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань національної безпеки у воєнній сфері, центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сферах управління зоною відчуження і зоною безумовного (обов'язкового) відселення - у разі використання тварин на територіях особливого статусу (зона безумовного (обов'язкового) відселення ЧАЕС, військові об'єкти);

органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим з охорони навколишнього природного середовища, обласних, Київської та Севастопольської міської державної адміністрації в залежності від місця спеціального використання;

наукових установ і організацій - у разі спеціального використання диких тварин та інших об'єктів тваринного світу з науковою метою, яке здійснюватиметься окремими науковцями.

Органи виконавчої влади та наукові установи і організації, зазначені в частині дев'ятій цієї статті, зобов'язані протягом семи робочих днів з дня одержання копій документів надати безоплатно центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, свої висновки щодо можливості видачі дозволу на спеціальне використання об'єктів тваринного світу.

На підставі одержаних висновків, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, протягом вісімнадцяти робочих днів надає дозвіл на спеціальне використання об'єктів тваринного світу або повідомлення про відмову у його видачі.

Дії щодо одержання висновків органів виконавчої влади, установ, зазначених у частині дев'ятій цієї статті, стосовно можливості/неможливості спеціального використання об'єктів тваринного світу, необхідних для отримання дозволу на спеціальне використання об'єктів тваринного світу, здійснюються центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, без залучення особи, яка звернулася за одержанням дозволу, в межах строку його видачі.

Видача або надання повідомлення про відмову у видачі дозволу на спеціальне використання об'єктів тваринного світу здійснюється протягом тридцяти робочих днів з дня надходження документів, необхідних для його видачі.

Підставами для відмови у видачі дозволу на спеціальне використання об'єктів тваринного світу є:

подання заяви для одержання дозволу, оформленої з порушенням встановлених цим Законом вимог;

подання неповного пакета документів, необхідних для одержання дозволу, згідно з установленим цим Законом переліком;

виявлення в документах, поданих для одержання дозволу, недостовірних відомостей;

негативний висновок органів виконавчої влади та/або наукових установ і організацій, зазначених у частині дев'ятій цієї статті.

Підставами для переоформлення дозволу на спеціальне використання об'єктів тваринного світу є:

зміна найменування юридичної особи або прізвища, імені та по батькові фізичної особи, фізичної особи - підприємця;

зміна місцезнаходження юридичної особи або місця проживання фізичної особи, фізичної особи - підприємця.

Переоформлення дозволу на спеціальне використання об'єктів тваринного світу здійснюється за заявою, до якої додається дозвіл, що підлягає переоформленню.

Строк видачі переоформленого дозволу становить п'ять робочих днів з дня одержання заяви про його переоформлення.

Підставою для видачі дубліката дозволу на спеціальне використання об'єктів тваринного світу є його втрата або пошкодження.

Видача дубліката дозволу здійснюється за заявою, протягом п'яти робочих днів з дня одержання заяви про його видачу.

Анулювання дозволу на спеціальне використання об'єктів тваринного світу здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, на підставах та умовах, встановлених частиною першою статті 19 цього Закону.

Рішення центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, про анулювання дозволу на спеціальне використання об'єктів тваринного світу видається протягом п'яти робочих днів з дня його прийняття.

Дозвіл на спеціальне використання об'єктів тваринного світу видається строком на шість місяців.";

3) статтю 19 викласти в такій редакції:

"Стаття 19. Умови і підстави припинення права спеціального використання об'єктів тваринного світу

Право спеціального використання об'єктів тваринного світу припиняється в разі:

закінчення строку, на який було надано відповідний дозвіл;

звернення юридичної, фізичної особи або фізичної особи - підприємця із заявою про анулювання відповідного дозволу;

припинення юридичної особи (злиття, приєднання, поділ, перетворення, ліквідація), припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця, смерті фізичної особи, які використовували об'єкти тваринного світу.

Право використання об'єктів тваринного світу припиняється за рішенням суду в разі:

порушення юридичними або фізичними особами встановлених законодавством порядку та умов охорони, використання і відтворення тваринного світу щодо яких було раніше видано припис про їх усунення із наданням достатнього часу для їх усунення;

встановлення факту надання в заяві про видачу відповідного дозволу та документах, що додаються до неї, недостовірної інформації.

Припинення права спеціального використання об'єктів тваринного світу здійснюється в порядку, визначеному законом.

Припинення права спеціального використання об'єктів тваринного світу не звільняє юридичних або фізичних осіб від зобов'язань щодо відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок порушення законодавства про охорону, використання і відтворення тваринного світу.";

4) у частині другій статті 31 слова "чи іншим документом" і "чи інший документ" виключити;

5) частину дев'яту статті 39 виключити;

6) статті 45, 50 і 53 викласти у такій редакції:

"Стаття 45. Розведення в неволі рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів тварин

Розведення в неволі рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів тварин дозволяється з метою їх збереження, охорони і відтворення насамперед у разі, коли цього неможливо досягти в природних умовах, а також у науково-дослідних та інших цілях, які не мають наслідком скорочення чисельності цих тварин та здійснюється у порядку, встановленому Законом України "Про Червону книгу України".

Для забезпечення збереження генетичного фонду рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів тварин наукові установи та організації проводять дослідження з питань штучного розведення тварин, створюють центри та "банки" зберігання необхідного для цього генетичного матеріалу. Фінансування діяльності центрів та "банків" зберігання генетичного матеріалу здійснюється відповідно до статті 42 Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища".";

"Стаття 50. Акліматизація і схрещування диких тварин

Акліматизація нових для фауни України видів диких тварин, а також заходи щодо схрещування диких тварин здійснюється в науково-дослідних і господарських цілях за наявності позитивних науково обґрунтованих експертних висновків Національної академії наук України.

Порядок акліматизації і схрещування диких тварин розробляється і затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища, за погодженням з Національною академією наук України.";

"Стаття 53. Ввезення в Україну і вивезення за її межі об'єктів тваринного світу та знарядь їх добування

Ввезення в Україну і вивезення за її межі об'єктів тваринного світу здійснюються юридичною, фізичною особою або фізичною особою - підприємцем на підставі дозволу або сертифіката, які видаються:

центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, - щодо об'єктів тваринного світу (за винятком осетрових видів риб і виробленої з них продукції);

центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері рибного господарства, - щодо осетрових видів риб і виробленої з них продукції.

На підставі дозволу або сертифіката здійснюється:

- імпорт (ввезення) в Україну та експорт (вивезення) за її межі зразків CITES, включених до додатка I Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення (далі - CITES);

- експорт (вивезення) за межі України зразків CITES, включених до додатків II і III CITES;

- реекспорт, інтродукція з моря зразків CITES, багаторазове переміщення через митний кордон України зразків CITES, які є частиною цирку, пересувної виставки.

Сертифікат видається з метою:

організації за межами України пересувних виставок об'єктів тваринного світу (сертифікат на пересувну виставку);

вивезення за межі України об'єктів тваринного світу, ввезених раніше з інших держав (реекспортний сертифікат);

ввезення в Україну об'єктів тваринного світу, добутих у морському середовищі, що не перебувають під юрисдикцією будь-якої держави (сертифікат на інтродукцію з моря);

засвідчення країни походження об'єктів тваринного світу, що належать до видів, зазначених у додатку III до CITES (сертифікат про походження);

засвідчення факту набуття права власності на об'єкт тваринного світу до набрання чинності CITES (преконвенційний сертифікат).

Видача (відмова у видачі, переоформлення, видача дубліката, анулювання) дозволу або сертифікату на ввезення в Україну і вивезення за її межі об'єктів тваринного світу здійснюється згідно з вимогами, визначеними Законом України "Про адміністративні послуги", з урахуванням вимог CITES та особливостей, передбачених Законом України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності", в установленому Кабінетом Міністрів України порядку. Видача (переоформлення, видача дубліката, анулювання) дозволу або сертифікату на ввезення в Україну і вивезення за її межі об'єктів тваринного світу здійснюється безоплатно.

Подання юридичною, фізичною особою або фізичною особою - підприємцем заяви про одержання (переоформлення, одержання дубліката, анулювання) дозволу або сертифікату на ввезення в Україну і вивезення за її межі об'єктів тваринного світу, а також видача (відмова у видачі, переоформлення, видача дубліката, анулювання) такого дозволу або сертифікату здійснюються в паперовій або електронній формі.

Для одержання дозволу або сертифіката юридична, фізична особа або фізична особа - підприємець подає заяву, в якій зазначається:

прізвище, ім'я та по батькові, місце проживання, номер телефону або факсу заявника - для фізичної особи, фізичної особи - підприємця;

повна юридична назва та адреса, номер телефону або факсу заявника - для юридичної особи;

прізвище, ім'я та по батькові, місце проживання, номер телефону або факсу експортера, імпортера об'єкта тваринного світу українською та англійською або французькою чи іспанською мовами - для фізичної особи, фізичної особи - підприємця;

повна юридична назва та адреса, номер телефону або факсу експортера, імпортера об'єкта тваринного світу українською та англійською або французькою чи іспанською мовами - для юридичної особи;

мета експорту, імпорту, реекспорту чи інтродукції з моря об'єкта тваринного світу (комерційне використання, наукові дослідження, циркові гастролі, поповнення колекції зоопарків, музеїв чи приватних осіб, мисливські трофеї тощо);

назва виду і роду тварини, до якого належить об'єкт тваринного світу, латинською (у разі, коли його латинська назва має синоніми, зазначається назва, за якою вид включений до додатків CITES) та українською мовами;

опис об'єкта тваринного світу (живі тварини із зазначенням у міру можливості статі, віку, номера мітки (у разі наявності), шкури, опудала, тушки, черепи, роги, ікла, ікра осетрових риб, інші частини, а також вироби з тварин) із зазначенням його кількості або ваги;

походження об'єкта тваринного світу (вилучення з природного середовища, народження в неволі або розведення у напіввільних умовах чи в неволі, імпорт з іншої країни, інтродукція з моря тощо);

спосіб набуття об'єкта тваринного світу у власність або володіння та користування;

строк здійснення імпорту, експорту, реекспорту чи інтродукції з моря об'єкта тваринного світу.

До заяви додаються документи, які відповідно до вимог CITES підтверджують походження об'єкта тваринного світу та законність набуття його у власність або користування.

У випадках, передбачених CITES, наукова установа, визначена Кабінетом Міністрів України (далі - науковий орган CITES України), робить висновок, чи загрожує імпорт, експорт, реекспорт чи інтродукція з моря об'єкта тваринного світу виживанню виду, до якого належить зазначений об'єкта тваринного світу.

Для отримання такого висновку центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, або центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері рибного господарства, протягом п'яти робочих днів з дати отримання заяви, направляє заяву та документи, що до неї додаються, до відповідного наукового органу CITES України.

Науковий орган CITES України протягом п'ятнадцяти робочих днів після отримання документів надає висновок, чи загрожує імпорт, експорт, реекспорт чи інтродукція з моря об'єкта тваринного світу виживанню виду, до якого належить зазначений об'єкт тваринного світу, центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, або центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері рибного господарства.

Дії щодо одержання висновку наукового органу CITES України, необхідного для отримання дозволу або сертифіката, здійснюються центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, або центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері рибного господарства, без залучення особи, яка звернулася за одержанням дозволу або сертифіката, в межах строку їх видачі.

Видача або надання відмови у видачі дозволу або сертифіката здійснюється протягом тридцяти робочих днів з дня надходження заяви та документів, необхідних для їх видачі.

Строк розгляду документів продовжується до тридцяти робочих днів у разі, коли центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, або центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері рибного господарства, необхідно отримати висновок наукового органу CITES України щодо ввезення в Україну або вивезення за її межі об'єктів тваринного світу відповідно до вимог CITES.

Підставами для відмови у видачі дозволу або сертифіката є:

подання заяви для одержання дозволу або сертифікату з порушенням вимог щодо її оформлення, встановлених цим законом;

подання юридичною, фізичною особою, фізичною особою - підприємцем неповного пакета документів, необхідних для одержання дозволу або сертифіката;

виявлення в документах, поданих юридичною, фізичною особою, фізичною особою - підприємцем, недостовірних відомостей;

негативний висновок наукового органу CITES України.

Підставами для переоформлення дозволу або сертифіката є:

зміна найменування юридичної особи або прізвища, імені та по батькові фізичної особи, фізичної особи - підприємця;

зміна місцезнаходження юридичної особи або місця проживання фізичної особи, фізичної особи - підприємця.

Переоформлення дозволу або сертифіката здійснюється за заявою, до якої додається дозвіл або сертифікат, що підлягає переоформленню.

Строк видачі переоформленого дозволу або сертифіката становить п'ять робочих днів з дня одержання заяви про його переоформлення.

Підставами для видачі дубліката дозволу або сертифіката є його втрата або пошкодження.

Видача дубліката дозволу або сертифіката здійснюється за заявою протягом п'яти робочих днів з дня одержання заяви про його видачу.

Орган, який видав дозвіл або сертифікат, анулює його у разі:

звернення юридичної або фізичної особи із заявою про анулювання дозволу або сертифіката;

припинення юридичної особи (злиття, приєднання, поділ, перетворення, ліквідація);

припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця;

смерті фізичної особи.

Орган, який видав дозвіл або сертифікат, звертається до адміністративного суду з позовом щодо застосування заходу реагування у виді анулювання дозволу або сертифікату з підстав:

встановлення факту надання в заяві про видачу дозволу або сертифіката та документах, що додаються до неї, недостовірної інформації;

порушення юридичною або фізичною особою вимог законодавства, що регулює ввезення в Україну і вивезення за її межі об'єктів тваринного світу, щодо яких органом, який видав дозвіл або сертифікат, було раніше видано припис про їх усунення із наданням достатнього часу для їх усунення.

Рішення органу, який видав дозвіл або сертифікат, про анулювання дозволу або сертифікату видається протягом п'яти робочих днів з дня його прийняття.

Строк дії дозволу або сертифіката обчислюється з дня його видачі та становить для:

вивезення за межі України зразків CITES - шість місяців;

ввезення зразків CITES, включених до додатка I CITES - дванадцять місяців;

ввезення в Україну та вивезення за її межі зразків CITES, які є частиною цирку або пересувної виставки - дванадцять місяців (у разі, коли здійснюється одноразовий імпорт чи експорт, а також у разі їхнього реекспорту) та три роки (для зразків CITES, зареєстрованих в Адміністративних органах України з питань виконання вимог CITES, визначених Кабінетом Міністрів України);

ввезення в Україну та вивезення за її межі об'єктів Червоної книги України, інших об'єктів тваринного світу, крім тих, що включені до додатків CITES, видається на необмежений строк.

Забороняється ввезення в Україну електроловильних систем (електровудок), монониткових (волосінних) сіток, мисливських капканів та інших засобів добування об'єктів тваринного світу, заборонених законом.";

7) в абзаці десятому частини першої статті 60 слова "переселення, акліматизацію та" виключити.

19. У Законі України "Про Червону книгу України" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 30, ст. 201; 2009 р., N 19, ст. 259; 2013 р., N 28, ст. 304, N 46, ст. 640):

1) у статті 4:

частину першу викласти в такій редакції:

"Об'єктами Червоної книги України є рідкісні і такі, що перебувають під загрозою зникнення, види тваринного і рослинного світу, їх популяції, рослинні і тваринні організми, які постійно або тимчасово перебувають (зростають) у природних умовах у межах території України, її континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони, а також їх органи і частини.";

частину другу виключити;

2) статтю 19 викласти в такій редакції:

"Стаття 19. Умови спеціального використання об'єктів Червоної книги України

Спеціальне використання (добування, збирання) об'єктів Червоної книги України здійснюється у виняткових випадках лише у наукових і селекційних цілях, у тому числі для розмноження, розселення і розведення у штучно створених умовах, а також для відтворення популяцій з дозволу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, на підставі рішення Національної комісії з питань Червоної книги України, за наявності позитивних висновків органів, зазначених у частині п'ятій цієї статті.

Видача (відмова у видачі, переоформлення, видача дубліката, анулювання) дозволу на спеціальне використання (добування, збирання) об'єктів Червоної книги України здійснюється згідно з вимогами, визначеними Законом України "Про адміністративні послуги", з урахуванням особливостей, передбачених Законом України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності", в установленому Кабінетом Міністрів України порядку. Видача (переоформлення, видача дубліката, анулювання) дозволу на спеціальне використання (добування, збирання) об'єктів Червоної книги України здійснюється безоплатно.

Подання юридичною або фізичною особою, фізичною особою - підприємцем заяви про одержання (переоформлення, одержання дубліката, анулювання) дозволу на спеціальне використання (добування, збирання) об'єктів Червоної книги України, а також видача (відмова у видачі, переоформлення, видача дубліката, анулювання) їй цього дозволу здійснюються в паперовій або електронній формі.

Для одержання дозволу на спеціальне використання (добування, збирання) об'єктів Червоної книги України юридична, фізична особа або фізична особа - підприємець подає заяву, до якої додаються:

обґрунтування наукової установи, яке містить характеристику місця перебування (зростання) об'єктів Червоної книги України, та рекомендації до нього;

картографічні дані;

стан популяції;

оцінку впливу запланованого вилучення на стан збереження їх природних популяцій;

допустимі обсяги вилучення.

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, протягом п'яти робочих днів з дня надходження документів, необхідних для видачі дозволу, надсилає їх копії:

органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища щодо спеціального використання об'єктів Червоної книги на території Автономної Республіки Крим або відповідній обласній, Київській, Севастопольській міським державним адміністраціям;

установі природно-заповідного фонду щодо спеціального використання об'єктів Червоної книги на території та об'єктах природно-заповідного фонду (у разі необхідності добування, збирання об'єктів Червоної книги України на територіях заповідників, національних природних парків та інших установ природно-заповідного фонду України).

Органи виконавчої влади, установи, зазначені у частині п'ятій цієї статті, протягом п'ятнадцяти робочих днів після надходження документів, необхідних для видачі дозволу, розглядають надані матеріали і подають до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, висновки щодо доцільності/недоцільності вилучення об'єктів Червоної книги України.

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, протягом десяти робочих днів після одержання висновків, розглядає документи, необхідні для видачі дозволу, і виносить їх на розгляд Національної комісії з питань Червоної книги України або готує вмотивовану відмову.

Національна комісія з питань Червоної книги України розглядає документи, необхідні для видачі дозволу, і протягом тридцяти робочих днів надає центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, рішення щодо спеціального використання (добування, збирання) об'єктів Червоної книги України.

На підставі рішення Національної комісії з питань Червоної книги України центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, протягом десяти робочих днів видає дозвіл на спеціальне використання (добування, збирання) об'єктів Червоної книги України або відмову у його видачі.

Дії щодо одержання висновків органів виконавчої влади, установ, зазначених у частині п'ятій цієї статті, стосовно доцільності/недоцільності вилучення об'єктів Червоної книги України та рішення Національної комісії з питань Червоної книги України, необхідних для отримання дозволу на спеціальне використання (добування, збирання) об'єктів Червоної книги України, здійснюються центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, без залучення особи, яка звернулася за одержанням дозволу, в межах строку його видачі.

Видача або надання відмови у видачі дозволу на спеціальне використання (добування, збирання) об'єктів Червоної книги здійснюється протягом сімдесяти робочих днів з дня надходження документів, необхідних для його видачі.

Підставами для відмови у видачі дозволу на спеціальне використання (добування, збирання) об'єктів Червоної книги України є:

подання заяви для одержання дозволу з порушенням вимог до її оформлення;

подання неповного пакета документів, необхідних для одержання дозволу, згідно з установленим цим Законом переліком;

виявлення в документах, поданих для одержання дозволу, недостовірних відомостей;

негативне рішення Національної комісії з питань Червоної книги України щодо спеціального використання (добування, збирання) об'єктів, занесених до Червоної книги України.

Підставами для переоформлення дозволу на спеціальне використання (добування, збирання) об'єктів Червоної книги України є:

зміна найменування юридичної особи або прізвища, імені та по батькові фізичної особи, фізичної особи - підприємця;

зміна місцезнаходження юридичної особи або місця проживання фізичної особи, фізичної особи - підприємця.

Переоформлення дозволу на спеціальне використання (добування, збирання) об'єктів Червоної книги України здійснюється за заявою, до якої додається дозвіл, що підлягає переоформленню.

Строк видачі переоформленого дозволу на спеціальне використання (добування, збирання) об'єктів Червоної книги України становить п'ять робочих днів з дня одержання заяви про його переоформлення.

Підставами для видачі дубліката дозволу на спеціальне використання (добування, збирання) об'єктів Червоної книги України є його втрата або пошкодження.

Видача дубліката дозволу на спеціальне використання (добування, збирання) об'єктів Червоної книги України здійснюється за заявою, протягом п'яти робочих днів з дня одержання заяви про його видачу.

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, анулює дозвіл на спеціальне використання (добування, збирання) об'єктів Червоної книги України у разі:

звернення юридичної, фізичної особи, фізичної особи - підприємця із заявою про анулювання дозволу;

припинення юридичної особи (злиття, приєднання, поділ, перетворення, ліквідація);

припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця;

смерті фізичної особи.

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, звертається до адміністративного суду з позовом щодо застосування заходу реагування у виді анулювання дозволу на спеціальне використання (добування, збирання) об'єктів Червоної книги України з підстав:

встановлення факту надання в заяві про видачу дозволу та документах, що додаються до неї, недостовірної інформації;

виявлення за результатами здійснення заходів державного нагляду (контролю) фактів загрози існуванню об'єкта у разі різкого погіршення стану навколишнього природного середовища;

порушення юридичною, фізичною особою, фізичною особою - підприємцем вимог законодавства щодо спеціального використання (добування, збирання) об'єктів Червоної книги України.

Рішення органу, який видав дозвіл, про анулювання дозволу на спеціальне використання (добування, збирання) об'єктів Червоної книги України видається протягом п'яти робочих днів з дня його прийняття.

Дозвіл на спеціальне використання (добування, збирання) об'єктів Червоної книги України видається строком на шість місяців.".

3) доповнити новою статтею 191 такого змісту:

"Стаття 191. Розведення у напіввільних умовах чи в неволі видів тварин, занесених до Червоної книги України

Розведення у напіввільних умовах чи в неволі видів тварин, занесених до Червоної книги України, здійснюється юридичною особою, фізичною особою або фізичною особою - підприємцем з дозволу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища.

Видача (відмова у видачі, переоформлення, видача дубліката, анулювання) дозволу на право займатися розведенням у напіввільних умовах чи в неволі видів тварин, занесених до Червоної книги України, здійснюється згідно з вимогами, визначеними Законом України "Про адміністративні послуги", з урахуванням особливостей, передбачених Законом України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності", в установленому Кабінетом Міністрів України порядку. Видача (переоформлення, видача дубліката, анулювання) зазначеного дозволу здійснюється безоплатно.

Подання юридичною особою, фізичною особою або фізичною особою - підприємцем заяви про одержання (переоформлення, одержання дубліката, анулювання) дозволу на право займатися розведенням у напіввільних умовах чи в неволі видів тварин, занесених до Червоної книги України, а також видача (відмова у видачі, переоформлення, видача дубліката, анулювання) їй цього дозволу здійснюються в паперовій або електронній формі.

Для одержання дозволу на право займатися розведенням у напіввільних умовах чи в неволі видів тварин, занесених до Червоної книги України, юридична особа, фізична особа або фізична особа - підприємець подає заяву, у якій зазначається:

прізвище, ім'я та по батькові, місце проживання, номер телефону або факсу заявника - фізичної особи, фізичної особи - підприємця;

повне найменування, місцезнаходження, номер телефону або факсу заявника - юридичної особи;

назва виду і роду тварин (латинською та українською мовами), занесених до Червоної книги України, їх кількість;

мета розведення;

походження зразка (вилучення з природного середовища, народження або розведення в неволі або в напіввільних умовах, імпорт з іншої країни, інтродукція з моря тощо);

фактичне місце утримання диких тварин, занесених до Червоної книги України;

відомості про наявність персоналу, що має відповідну фахову кваліфікацію з питань біології тварин, що розводяться та утримуються.

До заяви додаються документи про походження та законність набуття у власність або користування тварин видів, занесених до Червоної книги України, які розводяться або планується для розведення у напіввільних умовах чи в неволі.

Видача або надання відмови у видачі дозволу на право займатися розведенням у напіввільних умовах чи в неволі видів тварин, занесених до Червоної книги України, здійснюється протягом тридцяти календарних днів з дня надходження заяви та документів, необхідних для його видачі.

Підставами для відмови у видачі дозволу на право займатися розведенням у напіввільних умовах чи в неволі видів тварин, занесених до Червоної книги України, є:

подання юридичною, фізичною особою, фізичною особою - підприємцем неповного пакета документів, необхідних для одержання дозволу;

виявлення в документах, поданих юридичною або фізичною особою, недостовірних відомостей;

Підставами для переоформлення дозволу на право займатися розведенням у напіввільних умовах чи в неволі видів тварин, занесених до Червоної книги України, є:

зміна найменування юридичної особи або прізвища, імені та по батькові фізичної особи, фізичної особи - підприємця;

зміна місцезнаходження юридичної особи або місця проживання фізичної особи, фізичної особи - підприємця.

Переоформлення дозволу на право займатися розведенням у напіввільних умовах чи в неволі видів тварин, занесених до Червоної книги України, здійснюється за заявою, до якої додається дозвіл, що підлягає переоформленню.

Строк видачі переоформленого дозволу на право займатися розведенням у напіввільних умовах чи в неволі видів тварин, занесених до Червоної книги України, становить два робочих дні з дня одержання заяви про його переоформлення.

Підставами для видачі дубліката дозволу на право займатися розведенням у напіввільних умовах чи в неволі видів тварин, занесених до Червоної книги України, є його втрата або пошкодження.

Видача дубліката дозволу на право займатися розведенням у напіввільних умовах чи в неволі видів тварин, занесених до Червоної книги України, здійснюється за заявою протягом двох робочих днів з дня одержання заяви про його видачу.

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, анулює дозвіл на право займатися розведенням у напіввільних умовах чи в неволі видів тварин, занесених до Червоної книги України, у разі:

звернення юридичної, фізичної особи, фізичної особи - підприємця із заявою про анулювання дозволу;

припинення юридичної особи (злиття, приєднання, поділ, перетворення, ліквідація);

припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця;

смерті фізичної особи.

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, звертається до адміністративного суду з позовом щодо застосування заходу реагування у виді анулювання дозволу на право займатися розведенням у напіввільних умовах чи в неволі видів тварин, занесених до Червоної книги України, з підстав:

встановлення факту надання в заяві про видачу дозволу та документах, що додаються до неї, недостовірної інформації;

порушення юридичною, фізичною особою, фізичною особою - підприємцем вимог законодавства щодо розведення у напіввільних умовах чи в неволі видів тварин, занесених до Червоної книги України, щодо яких центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, було раніше видано припис про їх усунення із наданням достатнього часу для їх усунення.

Рішення центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, щодо анулювання дозволу видається протягом п'яти робочих днів з дня його прийняття.

Дозвіл на право займатися розведенням у напіввільних умовах чи в неволі видів тварин, занесених до Червоної книги України, видається на необмежений строк.".

20. У статті 21 Закону України "Про охорону праці" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 2, ст. 10; 2007 р., N 34, ст. 444; 2009 р., N 44, ст. 654; 2010 р., N 28, ст. 353; 2011 р., N 6, ст. 47, N 34, ст. 343, N 50, ст. 537; 2013 р., N 48, ст. 682; 2014 р., N 23, ст. 873):

1) частину четверту викласти в такій редакції:

"Переліки видів робіт, машин, механізмів та устаткування підвищеної небезпеки, проведення або експлуатація (застосування) яких потребує отримання дозволу, та граничні розміри тарифів на проведення експертизи стану охорони праці та безпеки промислового виробництва суб'єкта господарювання, висновок якої є підставою для видачі дозволів, встановлюються Кабінетом Міністрів України.";

2) після частини четвертої доповнити частинами такого змісту:

"Видача (відмова у видачі, переоформлення, видача дубліката, анулювання) дозволу здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці, згідно з вимогами, визначеними Законом України "Про адміністративні послуги", з урахуванням особливостей, передбачених Законом України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності", в установленому Кабінетом Міністрів України порядку.

Подання роботодавцем заяви про одержання (переоформлення, одержання дубліката, анулювання) дозволу, а також видача (відмова у видачі, переоформлення, видача дубліката, анулювання) йому цього дозволу здійснюються в паперовій або електронній формі.

Для одержання дозволу роботодавець подає заяву, до якої додаються:

на виконання робіт підвищеної небезпеки - висновок експертизи щодо додержання вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час виконання заявлених робіт;

на експлуатацію машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки - висновок експертизи щодо додержання вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час експлуатації заявлених машин, механізмів, устаткування та їх відповідності вимогам зазначеного законодавства;

на застосування машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки - висновок експертизи щодо відповідності таких машин, механізмів, устаткування вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки.".

У зв'язку з цим частини п'яту-двадцять другу вважати відповідно частинами восьмою - двадцять п'ятою;

3) після частини дев'ятої доповнити новими частинами такого змісту:

"Переоформлення дозволу здійснюється безоплатно, за заявою, до якої додається дозвіл, що підлягає переоформленню.

Строк видачі переоформленого дозволу становить два робочих дні з дня одержання заяви про його переоформлення.

Підставами для видачі дубліката дозволу є його втрата або пошкодження.

Видача дубліката дозволу здійснюється безоплатно за заявою протягом двох робочих днів з дня одержання заяви про його видачу.".

У зв'язку з цим частини десяту - двадцять п'яту вважати відповідно частинами чотирнадцятою - двадцять дев'ятою;

4) частину п'ятнадцяту виключити;

5) частину сімнадцяту викласти в такій редакції:

"Видача або надання відмови у видачі дозволу здійснюється протягом десяти робочих днів з дня надходження заяви та документів, необхідних для його видачі.";

6) абзац перший частини вісімнадцятої викласти в такій редакції:

"Підставами для відмови у видачі дозволу є:";

7) частини дев'ятнадцяту і двадцяту викласти в такій редакції:

"Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці, анулює дозвіл з таких підстав:

звернення роботодавця із заявою про анулювання дозволу;

припинення юридичної особи (злиття, приєднання, поділ, перетворення або ліквідація) або підприємницької діяльності фізичною особою - підприємцем.

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці, звертається до адміністративного суду з позовом щодо застосування заходу реагування у виді анулювання цього дозволу з підстав:

виявлення у поданих роботодавцем документах недостовірних відомостей щодо виконання робіт підвищеної небезпеки або експлуатації (застосування) устаткування підвищеної небезпеки, на які видано дозвіл;

повторне порушення вимог законодавства про охорону праці під час виконання робіт підвищеної небезпеки або експлуатації (застосування) устаткування підвищеної небезпеки, на які видано дозвіл;

виникнення аварії, вибуху, пожежі, нещасного випадку, якщо в акті розслідування встановлено, що причиною такої події стало недодержання вимог законодавства про охорону праці під час виконання робіт підвищеної небезпеки або експлуатації (застосування) устаткування підвищеної небезпеки, на які видано дозвіл.";

8) частину двадцять першу викласти в такій редакції:

"Рішення центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці, про анулювання дозволу видається безоплатно, протягом п'яти робочих днів з дня його прийняття.".

21. У Законі України "Про охорону земель" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 39, ст. 349; 2009 р., N 47 - 48, ст. 719; 2012 р., N 2 - 3, ст. 3, N 49, ст. 555; 2014 р., N 6 - 7, ст. 80):

1) частину п'яту статті 37 доповнити абзацом такого змісту:

"видачі дозволу на зняття та перенесення ґрунтового покриву земельної ділянки.";

2) доповнити статтею 371 такого змісту:

"Стаття 371. Дозвіл на зняття та перенесення ґрунтового покриву земельних ділянок

Зняття та перенесення ґрунтового покриву власниками та користувачами земельних ділянок здійснюється на підставі дозволу на зняття та перенесення ґрунтового покриву, крім:

проведення робіт, пов'язаних з ліквідацією аварійних ситуацій на об'єктах трубопровідного транспорту, підземних кабельних мережах енергозабезпечення, об'єктах нафтогазового комплексу;

переміщення ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) в межах однієї і тієї ж земельної ділянки, наданої для ведення садівництва, особистого селянського господарства, городництва;

проведення підготовчих та будівельних робіт на підставі документів, визначених Законом України "Про регулювання містобудівної діяльності".

Видача (відмова у видачі, переоформлення, видача дубліката, анулювання) дозволу на зняття та перенесення ґрунтового покриву земельних ділянок здійснюються центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері здійснення державного нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі, юридичній, фізичній особі, фізичній особі - підприємцю згідно з вимогами, визначеними Законом України "Про адміністративні послуги", з урахуванням особливостей, передбачених Законом України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності", в установленому Кабінетом Міністрів України порядку.

Подання заяви про одержання (переоформлення, одержання дубліката, анулювання) дозволу на зняття та перенесення ґрунтового покриву земельних ділянок, а також видача (відмова у видачі, переоформлення, видача дубліката, анулювання) цього дозволу здійснюються в паперовій або електронній формі.

Дозвіл на зняття та перенесення ґрунтового покриву земельних ділянок видається за заявами:

власників земельних ділянок;

користувачів земельних ділянок, що перебувають у приватній власності (за погодженням з їх власниками);

користувачів земельних ділянок, що перебувають у державній чи комунальній власності (за погодженням з органами, що передали їх у користування);

органів, які уповноважені здійснювати розпорядження землями (у разі якщо земельні ділянки не передані у власність, не надані у користування).

До заяви додаються:

копія документа, що посвідчує право власності чи право користування земельною ділянкою;

розроблений та затверджений в установленому законодавством порядку робочий проект землеустрою щодо рекультивації порушених земель, землювання малопродуктивних угідь, у якому визначено строк проведення земляних робіт, способи та умови зняття і збереження ґрунтового покриву, його тимчасового зберігання і подальшого використання;

копія договору на виконання земляних робіт (у разі якщо заявник уклав договір на зняття та перенесення ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) земельної ділянки з іншою фізичною чи юридичною особою), прізвище, ім'я та по батькові особи, відповідальної за додержання умов зняття, збереження і використання родючого шару ґрунту, її номер телефону;

копія документа, що підтверджує сплату коштів за відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва (у разі їх наявності).

Дії щодо одержання даних агрохімічної паспортизації земель, що використовуються при видачі дозволу на зняття та перенесення ґрунтового покриву земельних ділянок, здійснюються центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері здійснення державного нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі, без залучення особи, що звернулася за одержанням дозволу, в межах строку видачі такого дозволу.

Перед видачею дозволу центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері здійснення державного нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі, проводить обстеження земельної ділянки, на якій планується здійснювати зняття ґрунтового покриву, а також проводить повторне обстеження земельної ділянки після проведення рекультивації порушених земель, землювання малопродуктивних угідь. Обстеження земельних ділянок здійснюється безоплатно, в установленому законодавством порядку.

Дозвіл видається безоплатно на строк проведення земляних робіт. У разі необхідності продовження земляних робіт дозвіл підлягає переоформленню на строк, необхідний для їх завершення, за заявою особи, якій видано дозвіл.

Видача дозволу або надання відмови у його видачі здійснюється протягом п'ятнадцяти робочих днів з дня одержання заяви та матеріалів, необхідних для його видачі.

Підставами для відмови у видачі дозволу є:

подання власником, користувачем земельних ділянок неповного пакета документів, необхідних для одержання дозволу;

виявлення в поданих документах недостовірних відомостей;

припинення на момент розгляду заяви про видачу дозволу та доданих до неї матеріалів права власності чи права користування земельною ділянкою в порядку, визначеному законом;

якщо у проекті землеустрою щодо рекультивації порушених земель, землювання малопродуктивних угідь не визначено способи та умови зняття ґрунтового покриву, його тимчасового зберігання і подальшого використання.

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері здійснення державного нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі, анулює дозвіл з таких підстав:

звернення власника, користувача земельних ділянок із заявою про анулювання дозволу;

припинення юридичної особи (злиття, приєднання, поділ, перетворення або ліквідація);

припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця;

смерті фізичної особи;

припинення права власності чи права користування земельною ділянкою.

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері здійснення державного нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі, який видав дозвіл, звертається до адміністративного суду з позовом щодо застосування заходу реагування у виді анулювання дозволу з підстав:

встановлення факту надання в заяві та документах, що додаються до неї, недостовірної інформації;

здійснення зняття та перенесення ґрунтового покриву власниками та користувачами земельних ділянок, які одержали на це дозвіл, із порушенням вимог законодавства, щодо яких центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері здійснення державного нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі, було раніше видано припис про їх усунення із наданням достатнього часу для їх усунення.

Рішення центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері здійснення державного нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі, про анулювання дозволу видається протягом п'яти робочих днів з дня його прийняття, безоплатно.

Підставами для переоформлення дозволу є:

зміни найменування або місцезнаходження юридичної особи або зміна прізвища, імені, по батькові чи місця проживання фізичної особи, фізичної особи - підприємця;

зміни власника чи користувача земельної ділянки;

необхідності продовження земляних робіт.

Переоформлення дозволу здійснюється за заявою, до якої додається дозвіл, що підлягає переоформленню, безоплатно.

Строк видачі переоформленого дозволу становить п'ять робочих днів з дня одержання заяви про його переоформлення.

Підставами для видачі дубліката дозволу є його втрата або пошкодження.

Видача дубліката дозволу здійснюється за заявою безоплатно.

Строк видачі дубліката дозволу становить три робочих дні з дня одержання заяви про його видачу.

Дублікат дозволу видається на той же строк, на який був виданий втрачений чи пошкоджений дозвіл.";

3) у статті 52:

у частині другій слова "та підвищення родючості ґрунтів" замінити словами ", землювання малопродуктивних угідь";

у частині четвертій слова "визначається в проектах рекультивації порушених земель" замінити словами "визначається в робочому проекті землеустрою щодо рекультивації порушених земель, землювання малопродуктивних угідь".

22. У пункті "г" статті 6 Закону України "Про державний контроль за використанням та охороною земель" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 39, ст. 350; 2012 р., N 49, ст. 555; 2014 р., N 23, ст. 873) слово "спеціальних" виключити.

23. У статті 16 Закону України "Про рекламу" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 8, ст. 62; 2012 р., N 2 - 3, ст. 3; із змінами, внесеними Законом України від 16.10.2012 N 5463-VI):

1) частину першу викласти у новій редакції такого змісту:

"1. Розміщення засобів зовнішньої реклами у населених пунктах проводиться суб'єктом господарювання на підставі дозволів, що видаються виконавчими органами сільських, селищних, міських рад, а поза межами населених пунктів - на підставі дозволів, що надаються обласними державними адміністраціями, а на території Автономної Республіки Крим - Радою міністрів Автономної Республіки Крим, в порядку, встановленому цими органами на підставі типових правил, що затверджуються Кабінетом Міністрів України.

Типові правила розміщення засобів зовнішньої реклами повинні включати у себе порядок видачі (відмови у видачі, переоформлення, видачі дубліката, анулювання) дозволів.

Видача (відмова у видачі, переоформлення, видача дубліката, анулювання) дозволу на розміщення засобів зовнішньої реклами здійснюється відповідно до Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності". Видача (переоформлення, видача дубліката, анулювання) дозволу на розміщення засобів зовнішньої реклами здійснюється безоплатно.

Подання суб'єктом господарювання заяви про одержання (переоформлення, одержання дубліката, анулювання) дозволу на розміщення засобів зовнішньої реклами та видача (відмова у видачі, переоформлення, видача дубліката, анулювання) йому цього дозволу здійснюються в паперовій або електронній формі.

До заяви додаються:

фотокартка або комп'ютерний макет місця (розміром не менш як 10 х 13 сантиметрів), на якому планується розташування рекламного засобу;

ескіз рекламного засобу з конструктивним рішенням.

Розміщення засобів зовнішньої реклами у межах смуги відведення автомобільних доріг здійснюється відповідно до цього Закону за погодженням із центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері дорожнього господарства та управління автомобільними дорогами або їх власниками та центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері безпеки дорожнього руху.

Розміщення реклами на пам'ятках національного значення, в межах зон охорони цих пам'яток, історичних ареалів населених місць здійснюється відповідно до цього Закону за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони культурної спадщини.

Розміщення реклами на пам'ятках місцевого значення, в межах зон охорони цих пам'яток здійснюється відповідно до цього Закону за погодженням з органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим, обласною, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями.

Розміщення реклами в межах охоронних зон інженерних комунікацій здійснюється відповідно до цього Закону за погодженням з утримувачем таких комунікацій.

Дії щодо одержання зазначених погоджень, які є необхідними для видачі дозволу на розміщення засобів зовнішньої реклами, здійснюються виконавчими органами сільських, селищних, міських рад, обласними державними адміністраціями, Радою міністрів Автономної Республіки Крим без залучення суб'єкта господарювання, в межах строку видачі дозволу.

Видача або надання відмови у видачі дозволу на розміщення зовнішньої реклами здійснюється протягом 30 робочих днів з дня надходження заяви про його видачу.

Підставами для відмови у видачі дозволу на розміщення зовнішньої реклами є:

подання суб'єктом господарювання неповного пакета документів, необхідних для одержання дозволу, згідно із встановленим вичерпним переліком;

виявлення в документах, поданих суб'єктом господарювання, недостовірних відомостей.

Підставами для переоформлення дозволу на розміщення зовнішньої реклами є зміна найменування або місцезнаходження юридичної особи або зміна прізвища, імені, по батькові чи місця проживання фізичної особи - підприємця.

Переоформлення дозволу на розміщення зовнішньої реклами здійснюється за заявою, до якої додається дозвіл, що підлягає переоформленню.

Строк видачі переоформленого дозволу на розміщення зовнішньої реклами становить два робочих дні з дня одержання заяви про його переоформлення.

Підставами для видачі дубліката дозволу на розміщення зовнішньої реклами є його втрата або пошкодження.

Видача дубліката дозволу на розміщення зовнішньої реклами здійснюється за заявою протягом двох робочих днів з дня одержання заяви про його видачу.

Орган, що видав дозвіл на розміщення зовнішньої реклами, анулює його з таких підстав:

звернення суб'єкта господарювання із заявою про анулювання дозволу;

припинення юридичної особи (злиття, приєднання, поділ, перетворення або ліквідація);

припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця;

Орган, що видав дозвіл на розміщення зовнішньої реклами, звертається до адміністративного суду з позовом щодо застосування заходу реагування у виді анулювання дозволу з таких підстав:

встановлення факту надання в заяві та документах, що додаються до неї, недостовірної інформації;

провадження суб'єктом господарювання певних дій щодо здійснення господарської діяльності або видів господарської діяльності, на які отримано дозвіл, із порушенням вимог законодавства, щодо яких органом, що видав дозвіл на розміщення зовнішньої реклами, було раніше видано припис про їх усунення із наданням достатнього часу для їх усунення.

Рішення органу, що видав дозвіл на розміщення зовнішньої реклами, про його анулювання видається протягом п'яти робочих днів з дня його прийняття.

Дозвіл на розміщення засобів зовнішньої реклами видається строком на п'ять років, якщо менший строк дії не зазначено у заяві розповсюджувача зовнішньої реклами.

Під час видачі дозволів на розміщення зовнішньої реклами втручання у форму та зміст зовнішньої реклами забороняється.

Зовнішня реклама на територіях, будинках та спорудах розміщується за згодою їх власників або уповноважених ними органів (осіб).";

2) частину четверту виключити.

24. У Законі України "Про телекомунікації" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 12, ст. 155 із наступними змінами):

1) у частині першій статті 1:

після абзацу дев'ятого доповнити абзацом такого змісту:

"вторинний розподіл номерного ресурсу - розподіл оператором телекомунікацій номерного ресурсу, зазначеного у дозволі на використання номерного ресурсу, між споживачами та провайдерами телекомунікацій у порядку, встановленому національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації;".

У зв'язку з цим абзаци десятий - шістдесят третій вважати абзацами одинадцятим - шістдесят четвертим;

після абзацу дванадцятого доповнити абзацом такого змісту:

"дозвіл на використання номерного ресурсу - документ дозвільного характеру, що засвідчує право на використання частки номерного ресурсу на визначеній у цьому документі території та/або в телекомунікаційній мережі на встановлений строк;".

У зв'язку з цим абзаци тринадцятий - шістдесят четвертий вважати відповідно абзацами чотирнадцятим - шістдесят п'ятим;

абзац тридцять перший викласти у такій редакції:

"Національний план нумерації - нормативно-правовий акт, який визначає структуру номерного ресурсу та простір нумерації телекомунікаційних мереж загального користування;";

після абзацу тридцять першого доповнити абзацом такого змісту:

"неефективне використання раніше виділеного номерного ресурсу - вторинний розподіл оператором телекомунікацій між споживачами менше 75 відсотків, визначеного в дозволі/дозволах на використання номерного ресурсу обсягу номерного ресурсу на території, заявленій для отримання наступного дозволу на використання номерного ресурсу;".

У зв'язку з цим абзаци тридцять другий - шістдесят п'ятий вважати абзацами тридцять третім - шістдесят шостим;

після абзацу тридцять п'ятого доповнити новим абзацом такого змісту:

"первинний розподіл номерного ресурсу - виділення оператору телекомунікацій частки номерного ресурсу із зазначенням, у тому числі індексів, ємності номерів, певних кодів мереж, послуг, пунктів закінчення мережі, для використання на власній телекомунікаційній мережі з метою надання телекомунікаційних послуг;".

У зв'язку з цим абзаци тридцять шостий - шістдесят шостий вважати абзацами тридцять сьомим - шістдесят сьомим;

абзац сорок сьомий після слів "розподіл номерного ресурсу" доповнити словами "на умовах первинного чи вторинного розподілу";

абзац п'ятдесят п'ятий після слів "оператори, провайдери телекомунікацій" доповнити знаком та словами ", організація, яка здійснює централізоване технічне адміністрування персональних номерів та перенесених абонентських номерів";

2) пункти 5 та 51 частини першої статті 18 викласти в такій редакції:

"5) здійснює первинний розподіл та облік номерного ресурсу, а також видачу, переоформлення, видачу дубліката, анулювання дозволів на використання номерного ресурсу, забезпечує державний нагляд за використанням номерного ресурсу;

51) встановлює порядок розподілу та обліку номерного ресурсу, порядок надання послуг з перенесення абонентських номерів та порядок надання послуг національного роумінгу;";

3) у частині четвертій статті 191 слова "отримання ліцензії, дозволів" замінити словами "отримання, продовження строку дії, переоформлення ліцензії, отримання, переоформлення дозволу";

4) у частині другій статті 35 слова ", вилучення номерного та/або радіочастотного ресурсу" замінити словами "у сфері телекомунікацій та/або користування радіочастотним ресурсом, дозволу на використання номерного ресурсу";

5) пункт 15 частини першої статті 39 викласти в такій редакції:

"15) забезпечувати встановлення з'єднання до усього простору номерного ресурсу, задіяного операторами телекомунікацій, та задіяння наданого номерного ресурсу в строки, визначені національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації;";

6) частину третю статті 69 викласти в такій редакції:

"3. Видача, відмова у видачі, переоформлення, відмова у переоформленні, видача дубліката, анулювання дозволу на використання номерного ресурсу здійснюються національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, відповідно до Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" в установленому національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, порядку.";

7) у статті 70:

частини першу - шосту викласти в такій редакції:

"1. Номерний ресурс виділяється оператору телекомунікацій в межах Національного плану нумерації для здійснення діяльності у сфері телекомунікацій без права передачі його іншим особам, крім випадків вторинного розподілу номерного ресурсу відповідно до законодавства та надання послуги перенесення абонентських номерів.

2. Виділення номерного ресурсу оператору телекомунікацій здійснюється на підставі рішення національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, шляхом видачі дозволу на використання номерного ресурсу. Використання номерного ресурсу без отримання відповідного дозволу на його використання забороняється.

3. Для отримання дозволу на використання номерного ресурсу оператор звертається до національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, із заявою про його видачу, до якої додаються:

пояснювальна записка з обґрунтуванням потреби у виділенні заявленого обсягу номерного ресурсу;

звіт про використання виділеного номерного ресурсу на тій території, де заявник планує отримати номерний ресурс, станом на перше число місяця, у якому подається заява, окрім випадків первинного звернення заявника на отримання номерного ресурсу.

4. Рішення про видачу або відмову у видачі зазначеного дозволу приймається національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, протягом 30 робочих днів з дня реєстрації відповідної заяви оператора телекомунікацій. Строк дії дозволу відповідає строку дії відповідної ліцензії, а якщо вид діяльності у сфері телекомунікацій не підлягає ліцензуванню, строк дії дозволу становить п'ять років. Строк задіяння номерного ресурсу не повинен перевищувати три роки.

5. Дозвіл на використання номерного ресурсу видається оператору телекомунікацій протягом п'яти робочих днів з дня подання документів, що підтверджують оплату за виділення номерного ресурсу.

За видачу дозволу справляється плата, розмір якої встановлюється законом.

Подання заяви про одержання, переоформлення, одержання дубліката, анулювання дозволу на використання номерного ресурсу, а також видача, повідомлення про відмову у видачі, переоформлення, видача дубліката, анулювання цього дозволу здійснюються у паперовій або електронній формі відповідно до Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності".

6. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, встановлює порядок технічного адміністрування бази даних номерного ресурсу та визначення суб'єкта господарювання, який його здійснюватиме.";

частини сьому, дев'яту, одинадцяту і дванадцяту виключити;

8) доповнити статтями 701 - 704 такого змісту:

"Стаття 701. Підстави для відмови у видачі дозволу на використання номерного ресурсу

1. Підставами для відмови у видачі дозволу на використання номерного ресурсу є:

недостовірність даних у заяві оператора телекомунікацій та доданих до неї документах або подання неповного комплекта документів;

відсутність заявника як оператора телекомунікацій в реєстрі операторів, провайдерів телекомунікацій та/або невідповідність заявлених виду та/або території здійснення діяльності зазначеним в реєстрі операторів, провайдерів телекомунікацій;

невідповідність заявленого на виділення номерного ресурсу виду діяльності, у тому числі виду послуг, та/або території здійснення діяльності, зазначеним у ліцензії заявника;

неефективне використання раніше виділеного номерного ресурсу;

відсутність вільного номерного ресурсу на заявленій оператором телекомунікацій території;

відсутність заявленого на виділення номерного ресурсу в Національному плані нумерації;

невідповідність заявленого на виділення номерного ресурсу структурі та простору нумерації телекомунікаційної мережі загального користування.

Стаття 702. Підстави для переоформлення дозволу на використання номерного ресурсу

1. Підставами для переоформлення дозволу на використання номерного ресурсу є:

зміна найменування оператора телекомунікацій;

реорганізація оператора телекомунікацій;

виникнення в оператора телекомунікацій потреби у зміні обсягу (у тому числі часткове задіяння номерного ресурсу), території використання або виду діяльності, за яким використовуватиметься номерний ресурс;

необхідність продовження строку задіяння номерного ресурсу;

зміна структури номерного ресурсу чи простору нумерації Національного плану нумерації;

переоформлення чи продовження строку дії ліцензії, на підставі якої видано дозвіл, або отримання нової ліцензії оператором телекомунікацій;

заява оператора телекомунікацій на отримання номерного ресурсу, що використовується споживачами, дозвіл на використання якого анульовано рішенням національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації;

необхідність продовження використання задіяного номерного ресурсу, який або частина якого використовується споживачами, у разі здійснення виду діяльності, що не ліцензується.

2. У разі переоформлення дозволу на використання номерного ресурсу на підставі абзаців другого - шостого частини першої цієї статті строк дії переоформленого дозволу на використання номерного ресурсу не може перевищувати строку дії дозволу, що підлягає переоформленню, а у разі переоформлення дозволу на використання номерного ресурсу на підставі абзацу сьомого частини першої цієї статті - строку дії ліцензії заявника. У разі переоформлення дозволу на підставі абзацу п'ятого частини першої цієї статті задіяння номерного ресурсу може бути продовжено один раз строком на два роки, за винятком випадку, коли оператор вказує у заяві менший строк задіяння номерного ресурсу. У разі переоформлення дозволу на підставі абзацу восьмого - строк дії дозволу повинен відповідати строку дії відповідної ліцензії, а якщо вид діяльності у сфері телекомунікацій не підлягає ліцензуванню, строк дії дозволу встановлюється п'ять років. У разі переоформлення дозволу на використання номерного ресурсу на підставі абзацу дев'ятого частини першої цієї статті строк дії дозволу встановлюється п'ять років.

3. У разі виникнення підстав для переоформлення дозволу оператор зобов'язаний протягом 30 робочих днів звернутися до національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, із заявою про переоформлення дозволу разом із дозволом, що підлягає переоформленню та відповідними документами, що підтверджують підстави, передбачені частиною першою цієї статті.

До заяви про переоформлення дозволу додаються:

пояснювальна записка з обґрунтуванням підстави переоформлення дозволу;

звіт про використання виділеного оператору номерного ресурсу на території, де заявлене переоформлення, станом на перше число місяця, у якому подається заява (у випадках, передбачених абзацами четвертим - дев'ятим частини першої цієї статті);

завірена оператором копія документа, що засвідчує факт приєднання телекомунікаційної мережі оператора до телекомунікаційних мереж загального користування та відкриття на телекомунікаційних мережах загального користування зазначеного номерного ресурсу (у випадках, передбачених абзацами третім, четвертим, сьомим та дев'ятим частини першої цієї статті, у разі зазначення у дозволі строку задіяння номерного ресурсу).

4. Рішення про переоформлення або відмову у переоформленні дозволу на використання номерного ресурсу приймається національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, протягом 30 робочих днів з дня реєстрації заяви оператора телекомунікацій про переоформлення дозволу.

5. У разі переоформлення дозволу на використання номерного ресурсу національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, приймає рішення про визнання недійсним дозволу, що переоформлявся.

6. Не переоформлений в установлений строк дозвіл є недійсним.

7. Переоформлення дозволу здійснюються на безоплатній основі.

8. Підставами для відмови у переоформленні дозволу на використання номерного ресурсу є:

подання заяви про переоформлення дозволу з порушенням установленого строку;

недостовірність даних у заяві оператора телекомунікацій про переоформлення дозволу та доданих до неї документах або відсутність підстав для переоформлення чи надання неповного комплекту документів;

порушення строку задіяння повністю або частково номерного ресурсу, визначеного в дозволі.

9. Розгляд питання про відмову у переоформленні дозволу на використання номерного ресурсу на підставі абзацу четвертого частини восьмої цієї статті здійснюється з обов'язковим попереднім запрошенням оператора телекомунікацій або його представників.

Стаття 703. Видача дубліката дозволу на використання номерного ресурсу

1. Підставами для видачі дубліката дозволу на використання номерного ресурсу є:

втрата дозволу;

пошкодження дозволу.

2. У разі втрати дозволу на використання номерного ресурсу оператор телекомунікацій зобов'язаний подати до національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, заяву про видачу дубліката дозволу. Якщо бланк дозволу не придатний для користування внаслідок його пошкодження, разом із заявою до національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, подається пошкоджений бланк дозволу.

3. Строк дії дубліката дозволу на використання номерного ресурсу не може перевищувати строку дії втраченого або пошкодженого дозволу.

4. Оператор телекомунікацій, який подав заяву про видачу дубліката дозволу на використання номерного ресурсу, може провадити свою діяльність на підставі копії такої заяви, зареєстрованої в національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, до одержання дубліката дозволу.

5. Рішення про надання заявникові дубліката дозволу на використання номерного ресурсу та визнання недійсним дозволу, що був втрачений або пошкоджений, приймається національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, протягом десяти робочих днів з дня одержання заяви про видачу дубліката дозволу.

Дублікат дозволу на використання номерного ресурсу видається оператору телекомунікацій на безоплатній основі, протягом п'яти робочих днів з дня прийняття національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, відповідного рішення.

Стаття 704. Вилучення номерного ресурсу

1. Вилучення номерного ресурсу здійснюється на підставі рішення національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, шляхом анулювання дозволу на використання номерного ресурсу.

2. Підставами для анулювання дозволу на використання номерного ресурсу є:

заява оператора телекомунікацій;

рішення національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, про анулювання ліцензії, на підставі якої видано дозвіл;

закінчення строку дії ліцензії або недійсність ліцензії, на підставі якої видано дозвіл;

рішення національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, про внесення змін до реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій у разі припинення діяльності суб'єктом господарювання у сфері телекомунікацій, а також у разі припинення ним здійснення виду діяльності у сфері телекомунікацій, для здійснення якого видано дозвіл;

акт про невиконання оператором телекомунікацій розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов у сфері телекомунікацій або припису про усунення порушень законодавства про телекомунікації у разі виявлення порушень, пов'язаних з використанням номерного ресурсу;

акт про повторну відмову оператора телекомунікацій у допуску посадових осіб національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, для проведення перевірки питань, пов'язаних з використанням номерного ресурсу, а також про вчинення інших перешкод, які не дають здійснювати таку перевірку в повному обсязі;

рішення національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, про відмову в переоформленні дозволу на використання номерного ресурсу з підстав, передбачених абзацом четвертим частини восьмої статті 702.

3. Рішення про вилучення номерного ресурсу шляхом анулювання дозволу на використання номерного ресурсу приймається національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, протягом 30 робочих днів з дня встановлення підстави для його вилучення. Це рішення вручається або надсилається рекомендованим листом оператору телекомунікацій із зазначенням підстави вилучення не пізніше трьох робочих днів з дня його прийняття. Рішення про вилучення номерного ресурсу шляхом анулювання дозволу на використання номерного ресурсу може бути оскаржено в судовому порядку.

Застосування заходу реагування у виді анулювання дозволу на використання номерного ресурсу з підстав, передбачених абзацами п'ятим та шостим частини другої цієї статті, здійснюється виключно адміністративним судом за позовом національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації.

4. Рішення про вилучення номерного ресурсу шляхом анулювання дозволу на використання номерного ресурсу набирає чинності через десять робочих днів з дня його прийняття.

5. Анулювання дозволу здійснюються на безоплатній основі.";

9) у главі XIV "Прикінцеві положення":

пункт 1 доповнити абзацом такого змісту

"Дія статей 70, 701 - 704 цього Закону не поширюється на порядок відкриття номерного ресурсу, в якому утворюються персональні номери абонентів.";

доповнити пунктом 61 такого змісту:

"61. Дозволи на використання номерного ресурсу, які були видані до набрання чинності цим Законом, зберігають чинність протягом визначеного в них строку.".

25. Частину п'яту статті 19 Закону України "Про туризм" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 13, ст. 180; 2012 р., N 14, ст. 89; 2014 р., N 22, ст. 770) виключити.

26. У Законі України "Про державну експертизу землевпорядної документації" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 38, ст. 471; 2014 р., N 6 - 7, ст. 80):

1) статтю 35 після частини першої доповнити новими частинами такого змісту:

"Видача (відмова у видачі, анулювання) висновку державної експертизи здійснюється згідно з вимогами, визначеними Законом України "Про адміністративні послуги", з урахуванням особливостей, передбачених Законом України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності", в установленому Кабінетом Міністрів України порядку.

Для одержання висновку державної експертизи замовник державної експертизи подає заяву, до якої додаються:

копії договору щодо розроблення документації із землеустрою;

оригінал землевпорядної документації, яка підлягає обов'язковій державній експертизі.

Видача або надання відмови у видачі висновку здійснюється протягом строку проведення державної експертизи.

Підставами для відмови у видачі висновку державної експертизи є:

подання неповного пакета документів, необхідних для одержання висновку, згідно із встановленим цим законом переліком;

виявлення в документах, поданих для одержання висновку, недостовірних відомостей.

Орган, що видав висновок державної експертизи, анулює його у разі:

звернення юридичної або фізичної особи із заявою про анулювання висновку;

припинення юридичної особи (злиття, приєднання, поділ, перетворення, ліквідація);

припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця;

смерті фізичної особи.

Орган, що видав висновок державної експертизи, звертається до адміністративного суду з позовом щодо застосування заходу реагування у виді анулювання такого висновку з підстав:

встановлення факту надання в заяві про видачу висновку та документах, що додаються до неї, недостовірної інформації;

виявлення обставин, що могли вплинути на об'єктивність оцінки висновку.

Рішення органу, який видав висновок, про анулювання висновку державної експертизи видається безоплатно, протягом п'яти робочих днів з дня його прийняття.".

У зв'язку з цим частини другу - восьму вважати відповідно частинами дев'ятою - п'ятнадцятою";

2) частину п'яту статті 37 виключити.

27. У Законі України "Про благоустрій населених пунктів" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., N 49, ст. 517; 2013 р., N 8, ст. 75):

1) у статті 261:

частину четверту викласти в такій редакції:

"Видача (відмова у видачі, переоформлення, видача дубліката, анулювання) дозволу здійснюються відповідно до Закону України "Про адміністративні послуги" з урахуванням особливостей, встановлених Законом України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності". Видача (відмова у видачі, переоформлення, видача дубліката, анулювання) дозволу здійснюються безоплатно.

Подання заяви про одержання (переоформлення, одержання дубліката, анулювання) дозволу, а також видача (відмова у видачі, переоформлення, видача дубліката, анулювання) цього дозволу здійснюються в паперовій або електронній формі.";

абзац перший частини п'ятої після слова "заяви" доповнити словами ", до якої додається схема проведення земляних та/або ремонтних робіт";

в абзаці першому частини шостої слова "в письмовій формі" виключити;

частини восьму - десяту викласти в такій редакції:

"8. Виконавчий орган сільської, селищної, міської ради анулює дозвіл з таких підстав:

подання особою, яка отримала дозвіл, заяви про його анулювання;

наявності відомостей про припинення юридичної особи або підприємницької діяльності фізичною особою - підприємцем, що отримали дозвіл.

Виконавчий орган сільської, селищної, міської ради звертається до адміністративного суду з позовом щодо застосування заходу реагування у виді анулювання дозволу з підстав встановлення факту надання в заяві та документах, що додаються до неї, недостовірної інформації.

Рішення виконавчого органу сільської, селищної, міської ради про анулювання дозволу видається протягом п'яти робочих днів з дня його прийняття.

9. У разі якщо право виконання на об'єкті благоустрою земляних та ремонтних робіт передано іншій особі, дозвіл підлягає переоформленню протягом двох робочих днів з дня одержання заяви про його переоформлення. Переоформлення дозволу здійснюється безоплатно, за заявою, до якої додається дозвіл, що підлягає переоформленню. Переоформлення дозволу не зупиняє виконання робіт.

10. Підставами для видачі дубліката дозволу є втрата або пошкодження дозволу. Видача дубліката дозволу здійснюється безоплатно, за заявою, протягом двох робочих днів з дня одержання заяви про його видачу.";

2) у частині другій статті 35 слова "погоджується в установленому порядку та" виключити.

28. У Законі України "Про безпечність та якість харчових продуктів" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., N 50, ст. 533; 2010 р., N 46, ст. 540):

1) у статті 22:

частину четверту викласти в такій редакції:

"4. Видача (відмова у видачі, переоформлення, видача дубліката, призупинення, анулювання та поновлення) експлуатаційного дозволу здійснюється відповідно до вимог Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності", з урахуванням особливостей цього Закону.".

Форма та умови експлуатаційного дозволу, порядок видачі або відмови в його видачі, переоформлення, видачі дубліката, призупинення, анулювання та поновлення встановлюються Кабінетом Міністрів України.

Подання оператором потужностей (об'єктів) заяви про одержання (переоформлення, одержання дубліката, призупинення, анулювання та поновлення) експлуатаційного дозволу, а також видача (відмова у видачі, переоформлення, видача дубліката, призупинення, анулювання та поновлення) йому цього дозволу здійснюються в паперовій або електронній формі.

Для отримання експлуатаційного дозволу оператором потужностей (об'єктів) подається заява, до якої додається:

завірена оператором потужностей (об'єктів) копія документа, який підтверджує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта;

перелік харчових продуктів, що виробляються, переробляються або реалізуються, за підписом заявника;

завірені оператором потужностей (об'єктів) копії протоколів досліджень харчових продуктів, проведених акредитованими лабораторіями.";

в абзацах першому і другому частини п'ятої слова "Рішення про видачу або відмову у видачі експлуатаційного дозволу приймається" замінити словами "Видача або відмова у видачі експлуатаційного дозволу здійснюється";

частину восьму замінити частинами восьмою - одинадцятою такого змісту:

"8. За видачу та поновлення експлуатаційного дозволу справляється плата, розмір якої встановлюється законом. Плата за видачу та поновлення експлуатаційного дозволу зараховується до Державного бюджету України.

9. Підставами для переоформлення експлуатаційного дозволу є зміна найменування оператора потужностей (об'єктів) або його місцезнаходження.

Переоформлення експлуатаційного дозволу здійснюється безоплатно, за заявою, до якої додається дозвіл, що підлягає переоформленню.

Строк видачі переоформленого експлуатаційного дозволу становить два робочих дні з дня одержання заяви про його переоформлення.

10. Підставами для видачі дубліката експлуатаційного дозволу є його втрата або пошкодження.

Видача дубліката експлуатаційного дозволу здійснюється безоплатно, за заявою, протягом двох робочих днів з дня одержання заяви про його видачу.

11. Строк дії експлуатаційного дозволу необмежений.";

2) частину четверту статті 23 викласти у такій редакції:

"4. Відповідний головний державний санітарний лікар або відповідний головний державний інспектор ветеринарної медицини чи їх заступники анулюють експлуатаційний дозвіл з таких підстав:

звернення оператора потужностей (об'єктів) із заявою про анулювання експлуатаційного дозволу;

припинення юридичної особи (злиття, приєднання, поділ, перетворення або ліквідація);

припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця.

Відповідний головний державний санітарний лікар або відповідний головний державний інспектор ветеринарної медицини чи їх заступники звертаються до адміністративного суду з позовом щодо застосування заходу реагування у виді анулювання експлуатаційного дозволу з підстав:

встановлення факту надання в заяві та документах, що додаються до неї, недостовірної інформації;

невиконання оператором потужностей (об'єктів), що підлягають державному контролю або державному нагляду, у встановлені строки вимоги приписів, зазначених у частинах другій і третій цієї статті.

Рішення відповідного головного державного санітарного лікаря або відповідного головного державного інспектора ветеринарної медицини чи їх заступників про анулювання експлуатаційного дозволу видається безоплатно, протягом п'яти робочих днів з дня його прийняття.";

3) у статті 27:

у частині третій слова "погодити технологію виробництва з центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров'я" замінити словами "одержати позитивний висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи документації на технологію виробництва";

частину четверту виключити.

29. У Законі України "Про автомобільні дороги" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., N 51, ст. 556; 2009 р., N 10 - 11, ст. 137; 2013 р., N 48, ст. 682):

1) статтю 33 викласти в такій редакції:

"Стаття 33. Організація руху транспортних засобів, навантаження на вісь, загальна маса або габарити яких перевищують норми, встановлені державними стандартами та нормативно-правовими актами

Відповідні підрозділи Міністерства внутрішніх справ України, що забезпечують безпеку дорожнього руху, за погодженням з власниками вулично-дорожньої мережі, залізничних переїздів, мостового господарства, служб міського електротранспорту, електромереж, електрифікації, електрозв'язку, видають юридичній особі, фізичній особі - підприємцю дозвіл на участь у дорожньому русі транспортних засобів, вагові або габаритні параметри яких перевищують нормативні, за плату, розмір якої встановлюється законом.

Переоформлення, видача дубліката та анулювання дозволу здійснюється на безоплатній основі.

Видача (відмова у видачі, переоформлення, видача дубліката, анулювання) дозволу здійснюється згідно з вимогами, визначеними Законом України "Про адміністративні послуги", з урахуванням особливостей, передбачених Законом України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності", в установленому Кабінетом Міністрів України порядку.

Подання заяви про одержання (переоформлення, одержання дубліката, анулювання) дозволу, а також його видача (відмова у видачі, переоформлення, видача дубліката, анулювання) здійснюються в паперовій або електронній формі.

У заяві зазначаються заплановані строки проїзду транспортного засобу, маршрут руху, геометричні (висота, ширина, довжина) і вагові (загальна вага, осьові навантаження) параметри транспортного засобу, інформація про вантаж, найменування, адреса, телефон перевізника і прізвище, ім'я та по-батькові водія, що здійснює перевезення вантажу, та відповідальної за перевезення особи.

До заяви додається завірена юридичною, фізичною особою - підприємцем копія документа, що підтверджує внесення плати за оформлення дозволу.

Дії щодо одержання погоджень власників вулично-дорожньої мережі, залізничних переїздів, мостового господарства, служб міського електротранспорту, електромереж, електрифікації, електрозв'язку щодо проїзду автотранспорту, враховуючи маршрут руху, необхідних для видачі дозволу, здійснюються відповідними підрозділами Міністерства внутрішніх справ України, що забезпечують безпеку дорожнього руху, без залучення особи, яка звернулася за одержанням дозволу, в межах строку його видачі.

Строк видачі дозволу або надання відмови у його видачі становить десять робочих днів з дати надходження заяви та документів, що додаються до заяви.

Підставами для відмови у видачі дозволу є:

подання юридичною, фізичною особою - підприємцем неповного пакета документів, необхідних для одержання дозволу;

виявлення в документах, поданих юридичною, фізичною особою - підприємцем, недостовірних відомостей.

Підставами для переоформлення дозволу є:

зміна найменування юридичної особи або прізвища, імені, по батькові фізичної особи - підприємця;

зміна місцезнаходження юридичної особи або місця проживання фізичної особи - підприємця;

зміни у маршруті руху транспортного засобу, вагові або габаритні параметри якого перевищують нормативні;

заміна транспортного засобу або водія, що здійснює перевезення вантажу.

Переоформлення дозволу здійснюється за заявою, до якої додається дозвіл, що підлягає переоформленню.

Строк видачі переоформленого дозволу становить два робочих дні з дня одержання заяви про його переоформлення.

Підставами для видачі дубліката дозволу є втрата або пошкодження дозволу.

Видача дубліката дозволу здійснюється за заявою протягом двох робочих днів з дня одержання заяви про його видачу.

Відповідний підрозділ Міністерства внутрішніх справ України анулює дозвіл з таких підстав:

звернення юридичної або фізичної особи - підприємця із заявою про анулювання дозволу;

припинення юридичної особи (злиття, приєднання, поділ, перетворення або ліквідація);

припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця.

Відповідний підрозділ Міністерства внутрішніх справ України, який видав дозвіл, звертається до адміністративного суду з позовом щодо застосування заходу реагування у виді анулювання дозволу з підстав:

встановлення факту надання в заяві та документах, що додаються до неї, недостовірної інформації;

виявлення під час перевезення порушень, що можуть призвести до зруйнування або пошкодження доріг та вулиць, споруд на них, транспортних засобів або створити небезпеку для життя і здоров'я людей, довкілля, щодо яких відповідним підрозділом Міністерства внутрішніх справ України, який видав дозвіл, було раніше видано припис про їх усунення із наданням достатнього часу для їх усунення.

Рішення відповідного підрозділу Міністерства внутрішніх справ України про анулювання дозволу видається протягом п'яти робочих днів з дня його прийняття.

Дозвіл на участь у дорожньому русі транспортних засобів, вагові або габаритні параметри яких перевищують нормативні, видається на одноразовий проїзд, у разі здійснення постійних проїздів по одному маршруту тим самим транспортним засобом дозвіл видається на три місяці.

Усі спори, пов'язані з рухом транспортних засобів, вагові або габаритні параметри яких перевищують нормативні, вирішуються в судовому порядку.";

2) статтю 37 викласти в такій редакції:

"Стаття 37. Провадження виробничої діяльності на автомобільних дорогах

Розміщення, реконструкція споруд, об'єктів дорожнього сервісу, прокладення інженерних мереж та проведення робіт, які можуть вплинути на виконання програм розвитку дорожнього господарства, створення небезпечної дорожньої ситуації, екологічний, санітарний та технічний стан автомобільних доріг загального користування у межах смуги їх відведення, а також влаштування заїздів, виїздів і перехідно-швидкісних смуг до об'єктів дорожнього сервісу, які розміщуються повністю або частково на землях дорожнього господарства чи експлуатація яких потребує використання зазначених земель, здійснюються на підставі дозволу, виданого центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері дорожнього господарства та управління автомобільними дорогами за погодженням з відповідними підрозділами Міністерства внутрішніх справ України, що забезпечують безпеку дорожнього руху в порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України.

Видача (відмова у видачі, переоформлення, видача дубліката, анулювання) дозволу здійснюється відповідно до вимог Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності", в установленому Кабінетом Міністрів України порядку.

Вичерпний перелік робіт у межах смуги відведення автомобільних доріг, які потребують одержання дозволу, встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Затвердження проектно-кошторисної документації на прокладення інженерних мереж та проведення робіт у межах смуги відведення автомобільних доріг загального користування, розміщення, реконструкцію споруд, об'єктів дорожнього сервісу та введення об'єктів в експлуатацію здійснюється відповідно до вимог законодавства.

За видачу, переоформлення дозволу та видачу його дубліката справляється плата, розмір якої встановлюється законом.

Подання суб'єктом господарювання заяви про одержання (переоформлення, одержання дубліката, анулювання) дозволу, а також видача (відмова у видачі, переоформлення, видача дубліката, анулювання) йому цього дозволу здійснюються в паперовій або електронній формі.

Для одержання дозволу суб'єкт господарювання подає заяву, до якої додаються:

копія документа, що підтверджує право власності чи користування земельною ділянкою, на якій планується провадити виробничу діяльність, а якщо суб'єкт господарювання не є власником або користувачем, - матеріали земельно-кадастрової інвентаризації, зокрема план такої земельної ділянки (масштаб 1:500 чи 1:2000) із зазначенням її меж;

план ділянки автомобільної дороги, розроблений установою, яка має відповідну ліцензію, та офіційно узгоджений з відповідним місцевим землевпорядним органом. На плані схематично відображається розміщення інженерних мереж, які проектуються, та/або будівельного майданчика, на якому планується виконання робіт у межах смуги відведення автомобільних доріг загального користування;

технічні умови та акт обстеження земельної ділянки, видані власником автомобільних доріг;

передпроектні розробки із схемою організації дорожнього руху, підготовку яких здійснюють спеціалізовані підприємства, установи, організації, що мають відповідну ліцензію та у складі яких є сертифіковані спеціалісти.

У разі, коли суб'єктом господарювання планується прокладення інженерних мереж та проведення робіт, які можуть вплинути на виконання програм розвитку дорожнього господарства, створення небезпечної дорожньої ситуації, екологічний, санітарний та технічний стан автомобільних доріг загального користування у межах смуги її відведення, до заяви додатково додаються такі документи:

обґрунтування необхідності прокладання інженерних мереж та проведення інших робіт у межах смуги відведення автомобільних доріг загального користування, розроблене спеціалізованими підприємствами, установами, організаціями, що мають відповідну ліцензію та у штаті яких є сертифіковані спеціалісти;

копія наказу про призначення особи, відповідальної за проведення робіт.

Перелік документів, які подаються заявником для отримання дозволу, є вичерпним.

Дії щодо одержання погодження центрального органу виконавчої влади, що формує та забезпечує реалізацію державної політики у сфері безпеки дорожнього руху, необхідного для видачі дозволу, здійснюються центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері дорожнього господарства та управління автомобільними дорогами, без залучення суб'єкта господарювання, в межах строку його видачі.

Видача або надання відмови у видачі дозволу здійснюється протягом тридцяти робочих днів з дня надходження заяви та документів, необхідних для його видачі.

Підставами для відмови у видачі дозволу є:

подання суб'єктом господарювання неповного пакета документів, необхідних для одержання дозволу;

виявлення в документах, поданих суб'єктом господарювання, недостовірних відомостей;

попереднє визначення місця для іншого об'єкта або споруди біля відповідної ділянки дороги;

віднесення ділянки дороги до аварійно-небезпечної або місця чи ділянки концентрації дорожньо-транспортних пригод;

невідповідність місця розташування об'єкта дорожнього сервісу вимогам будівельних норм, державних стандартів і правил;

наявність програм розвитку дорожнього господарства, перспективних планів реконструкції або розширення автомобільної дороги, виконання яких зумовить демонтаж споруд;

не погодження центральним органом виконавчої влади, що формує та забезпечує реалізацію державної політики у сфері безпеки дорожнього руху, видачі дозволу.

Підставами для переоформлення дозволу є зміна найменування або місцезнаходження юридичної особи або зміна прізвища, імені, по батькові чи місця проживання фізичної особи - підприємця.

Переоформлення дозволу здійснюється за заявою, до якої додається дозвіл, що підлягає переоформленню.

Строк видачі переоформленого дозволу становить два робочих дні з дня одержання заяви про його переоформлення.

Підставами для видачі дубліката дозволу є його втрата або пошкодження.

Видача дубліката дозволу здійснюється за заявою, протягом двох робочих днів з дня одержання заяви про його видачу.

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері дорожнього господарства та управління автомобільними дорогами, який видав дозвіл, анулює його з таких підстав:

звернення суб'єкта господарювання із заявою про анулювання дозволу;

припинення юридичної особи (злиття, приєднання, поділ, перетворення, ліквідація);

припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця;

віднесення ділянки автомобільної дороги до місця чи ділянки концентрації дорожньо-транспортних пригод.

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері дорожнього господарства та управління автомобільними дорогами, який видав дозвіл, звертається до адміністративного суду з позовом щодо застосування заходу реагування у виді анулювання експлуатаційного дозволу з підстав:

встановлення факту надання в заяві та документах, що додаються до неї, недостовірної інформації;

установлення фактів порушення, що впливають на безпеку дорожнього руху, екологічний, санітарний та технічний стан автомобільних доріг, підтверджені документами відповідного контролюючого органу;

затвердження Кабінетом Міністрів України нової програми розвитку дорожнього господарства, якою передбачено проведення робіт у межах ділянки дороги, попередньо визначеної для проведення діяльності, передбаченої частиною першою цієї статті на підставі дозволу;

внесення змін до програми розвитку дорожнього господарства, якою передбачено проведення робіт у межах ділянки автомобільної дороги, попередньо визначеної для провадження діяльності, передбаченої частиною першою цієї статті, на підставі дозволу.

Рішення центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері дорожнього господарства та управління автомобільними дорогами, про анулювання дозволу видається безоплатно, протягом п'яти робочих днів з дня його прийняття.

Строк дії дозволу становить п'ять років.

Під час реконструкції та ремонту автомобільних доріг перенесення споруд і комунікацій об'єктів дорожнього сервісу в межах смуги відведення здійснюється за рахунок їх власника, про що орган управління автомобільних доріг загального користування інформує власника не пізніше ніж за один місяць до початку проведення робіт.

Спори, що виникають під час провадження виробничої діяльності в межах смуги відведення автомобільних доріг загального користування, вирішуються у судовому порядку.

Технічні правила ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування встановлюються центральним органом виконавчої влади, що формує та забезпечує реалізацію державної політики у сфері дорожнього господарства, за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що формує та забезпечує реалізацію державної політики у сфері безпеки дорожнього руху.

Нормативи та методики визначення витрат, пов'язаних з будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг загального користування, встановлюються центральним органом виконавчої влади, що формує та забезпечує реалізацію державної політики у сфері дорожнього господарства.".

30. Статтю 3 Закону України "Про особливості державного регулювання діяльності суб'єктів підприємницької діяльності, пов'язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., N 2 - 3, ст. 34; 2014 р., N 6 - 7, ст. 80) викласти в такій редакції:

"Стаття 3. Підтвердження походження лісо- та пиломатеріалів

Реалізація суб'єктами господарювання лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, крім передбачених статтею 2 цього Закону, допускається за наявності сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, видача (переоформлення, видача дубліката, анулювання) якого здійснюється безоплатно центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового господарства.

Видача (відмова у видачі, переоформлення, видача дубліката, анулювання) сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів здійснюється відповідно до Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" в установленому Кабінетом Міністрів України порядку.

Подання суб'єктом господарювання заяви про одержання (переоформлення, одержання дубліката, анулювання) сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, а також видача (відмова у видачі, переоформлення, видача дубліката, анулювання) йому цього сертифіката здійснюються в паперовій або електронній формі.

Для одержання сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів суб'єкт господарювання подає заяву, до якої додаються копії (з обов'язковим пред'явленням оригіналу) товарно-транспортної або залізничної накладної про придбання лісо- та пиломатеріалів, або лісорубного квитка (для постійних лісокористувачів).

Видача або надання відмови у видачі сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів здійснюється протягом трьох днів з дня надходження заяви та документів, необхідних для його видачі.

Підставами для відмови у видачі сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів є:

подання суб'єктом господарювання неповного пакета документів, необхідних для одержання сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів;

виявлення в документах, поданих суб'єктом господарювання, недостовірних відомостей;

невідповідність обсягів пиломатеріалів, що експортуються, придбаній кількості лісоматеріалів, з яких вони виготовлені, враховуючи середньозважені норми витрат сировини на їх виготовлення.

Підставами для переоформлення сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів є зміна найменування або місцезнаходження юридичної особи або зміна прізвища, імені, по батькові чи місця проживання фізичної особи - підприємця.

Переоформлення сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів здійснюється за заявою, до якої додається сертифікат, що підлягає переоформленню.

Строк видачі переоформленого сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів становить два робочих дні з дня одержання заяви про його переоформлення.

Підставами для видачі дубліката сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів є його втрата або пошкодження.

Видача дубліката сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів здійснюється за заявою протягом двох робочих днів з дня одержання заяви про його видачу.

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового господарства, анулює сертифікат про походження лісоматеріалів з підстав:

звернення суб'єкта господарювання із заявою про анулювання дозволу;

припинення юридичної особи (злиття, приєднання, поділ, перетворення, ліквідація);

припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця.

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового господарства, звертається до адміністративного суду з позовом щодо застосування заходу реагування у виді анулювання сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів з підстав:

встановлення факту надання суб'єктом господарювання в заяві про видачу сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів і документах, що додаються до неї, недостовірної інформації;

провадження суб'єктом господарювання певних дій щодо здійснення господарської діяльності або видів господарської діяльності, на які отримано сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, із порушенням вимог законодавства, щодо яких центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового господарства, було раніше видано припис про їх усунення із наданням достатнього часу для їх усунення.

Рішення центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового господарства, про анулювання сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів видається протягом п'яти робочих днів з дня його прийняття.

Сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів видається на кожну партію лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, оформлену одним товаросупровідним документом, і діє протягом шістдесяти календарних днів з дня його видачі.

Право експорту певної партії лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, крім передбачених статтею 2 цього Закону, має суб'єкт господарювання, що отримав сертифікат про походження на партію лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, зазначену у відповідному сертифікаті.

Органи доходів і зборів України здійснюють митне оформлення експорту лісо- та пиломатеріалів, крім передбачених статтею 2 цього Закону, за умови подання експортером разом з іншими необхідними документами сертифіката про їх походження.

Після митного оформлення товарів копія сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів вилучається і зберігається митницею разом з іншими документами, що стосуються цієї експортної операції.

Забороняється передача сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів іншим суб'єктам господарювання.".

31. У Законі України "Про карантин рослин" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., N 19 - 20, ст. 167):

1) статтю 29 викласти в такій редакції:

"Стаття 29. Контроль за переміщенням об'єктів регулювання

Об'єкти регулювання переміщуються територією України за наявності карантинного сертифіката, виданого державним фітосанітарним інспектором, у випадках:

вивезення та/або ввезення особою об'єктів регулювання у карантинну зону;

транспортування особою імпортованих об'єктів регулювання, які зберігалися, перепаковувалися, розділялися на частини, змішувалися з іншими вантажами.

Видача (відмова у видачі, переоформлення, видача дубліката, анулювання) особі карантинного сертифіката здійснюється згідно з вимогами, визначеними Законом України "Про адміністративні послуги", з урахуванням особливостей, передбачених Законом України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності", в установленому Кабінетом Міністрів України порядку.

Подання особою заяви про одержання (переоформлення, одержання дубліката, анулювання) карантинного сертифіката, а також видача (відмова у видачі, переоформлення, видача дубліката, анулювання) цього сертифіката здійснюються в паперовій або електронній формі.

За видачу карантинного сертифіката справляється плата, розмір якої встановлюється законом.

Для одержання карантинного сертифіката особа подає заяву.

Видача або надання відмови у видачі карантинного сертифіката здійснюється протягом 5 діб з дня надходження заяви, але не раніше, ніж за 14 діб до дати переміщення об'єктів регулювання територією України на підставі проведених фітосанітарних процедур.

Підставами для відмови у видачі карантинного сертифіката є:

виявлення в заяві, поданій для одержання карантинного сертифіката, недостовірних відомостей;

невідповідність об'єктів регулювання вимогам фітосанітарних заходів;

виявлення зараження об'єктів регулювання регульованими шкідливими організмами;

відсутність реєстрації особи, передбаченої статтею 27 цього Закону;

невідповідність наявних об'єктів регулювання, заявлених особою для переміщення територією України;

невиконання розпоряджень державного фітосанітарного інспектора щодо застосування фітосанітарних заходів.

Підставами для переоформлення карантинного сертифіката є зміна найменування або місцезнаходження юридичної особи або зміна прізвища, імені, по батькові чи місця проживання фізичної особи - підприємця.

Переоформлення карантинного сертифіката здійснюється безоплатно, за заявою, до якої додається документ, що підлягає переоформленню. Строк видачі переоформленого карантинного сертифіката становить два робочих дні з дня одержання заяви про його переоформлення.

Підставами для видачі дубліката карантинного сертифіката є його втрата або пошкодження. Видача дубліката карантинного сертифіката здійснюється безоплатно, за заявою, протягом двох робочих днів з дня одержання заяви про його видачу.

Державний фітосанітарний інспектор, який видав карантинний сертифікат, анулює його з таких підстав:

звернення особи із заявою про анулювання карантинного сертифіката;

припинення юридичної особи (злиття, приєднання, поділ, перетворення або ліквідація);

припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця;

смерті фізичної особи.

Державний фітосанітарний інспектор, який видав карантинний сертифікат, звертається до адміністративного суду з позовом щодо застосування заходу реагування у виді анулювання карантинного сертифіката з підстав:

встановлення факту надання в документах, необхідних для видачі карантинного сертифіката, недостовірної інформації;

провадження особою діяльності, на яку отримано карантинний сертифікат, із порушенням вимог законодавства, щодо яких державним фітосанітарним інспектором, який видав карантинний сертифікат, було раніше видано припис про їх усунення із наданням достатнього часу для їх усунення.

Рішення державного фітосанітарного інспектора про анулювання карантинного дозволу видається безоплатно, протягом п'яти робочих днів з дня його прийняття.

Карантинний сертифікат видається строком на чотирнадцять календарних днів.

Особа, яка в установленому порядку подала заяву і не отримала у визначені строки рішення про видачу або відмову у видачі карантинного сертифіката, має право здійснити задеклароване переміщення об'єктів регулювання.

Об'єкти регулювання, що надходять у зону, в якій відсутні регульовані шкідливі організми, підлягають інспектуванню з метою встановлення:

відсутності зараження регульованими шкідливими організмами;

відповідності їх фітосанітарним правилам.

Об'єкти регулювання можуть переміщуватися в межах зони, вільної від регульованих шкідливих організмів, без наявності карантинного сертифіката.

Рішення про відмову у видачі карантинного сертифіката може бути оскаржено до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері карантину рослин, або до суду.

Заява про оскарження рішення про відмову у видачі карантинного сертифіката подається до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері карантину рослин, у строк, що не перевищує десяти днів після одержання відповідного рішення. Заява розглядається протягом десяти робочих днів з дня надходження.

Про результати розгляду заявник повідомляється у письмовій формі.";

2) статтю 37 викласти в такій редакції:

"Стаття 37. Карантинний дозвіл на імпорт або транзит

Імпортні та транзитні вантажі з об'єктами регулювання ввозяться на територію України за наявності карантинного дозволу.

Карантинний дозвіл видається на строк не більше шести місяців центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері карантину рослин.

Видача (відмова у видачі, переоформлення, видача дубліката, анулювання) особі карантинного дозволу здійснюється згідно з вимогами, визначеними Законом України "Про адміністративні послуги", з урахуванням особливостей, передбачених Законом України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності", в установленому Кабінетом Міністрів України порядку.

Подання особою заяви про одержання (переоформлення, одержання дубліката, анулювання) карантинного дозволу, а також видача (відмова у видачі, переоформлення, видача дубліката, анулювання) їй такого дозволу здійснюються в паперовій або електронній формі.

За видачу карантинного дозволу справляється плата, розмір якої встановлюється законом.

Для одержання карантинного дозволу особа не пізніше ніж за п'ять календарних днів до ввезення об'єктів регулювання на територію України подає заяву.

Карантинний дозвіл на транзит не вимагається на об'єкти регулювання, які переміщуються транзитом територією України у герметичних, ізотермічних, ізольованих транспортних засобах, за умови, що опломбування, здійснене митним органом країни-експортера, є непошкодженим. Дане положення не застосовується до реекспортних вантажів.

При оформленні карантинного дозволу враховується:

передбачене використання об'єктів регулювання;

географічні та інші характеристики України, країни походження, країни реекспорту і транзиту, які впливають на здатність регульованих шкідливих організмів виживати, укорінюватися та поширюватися;

існування в країні походження зон, вільних від карантинних організмів, або зон з незначною їх наявністю, імпорт або транзит з яких не викликає ризику занесення карантинного організму;

ефективність іноземної національної організації захисту рослин у країні походження або реекспорту відносно України, яка визначена відповідно до статті 18 цього Закону;

ефективність фітосанітарних заходів, що здійснюються у країні походження чи реекспорту, та вимоги до походження об'єктів регулювання з виробничих ділянок, вільних від карантинних організмів, результати проведення фітосанітарної експертизи в країні походження чи реекспорту;

ефективність та ризик, пов'язані з карантинним наглядом з метою моніторингу вантажу.

Карантинні дозволи на імпорт і транзит визначають фітосанітарні заходи, що мають бути здійснені до відправлення вантажу імпортером та після його ввезення.

Карантинний дозвіл на імпорт біологічних контрольних організмів видається на підставі інструкцій та рекомендацій відповідних міжнародних організацій.

Особа, яка в установленому порядку подала центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері карантину рослин, заяву і не отримала у визначені строки рішення про видачу або відмову у видачі карантинного дозволу, має право здійснити задеклароване переміщення об'єктів регулювання.

Видача або надання відмови у видачі карантинного дозволу здійснюється протягом п'яти календарних днів з дня надходження заяви.

Підставами для відмови у видачі карантинного дозволу є:

виявлення в заяві, поданій для одержання карантинного дозволу, недостовірних відомостей;

надходження об'єктів регулювання з територій країн, де поширені карантинні організми;

надходження об'єктів регулювання з територій країн, де поширені карантинні організми, які обмежено поширені на території України, в зони, вільні від таких карантинних організмів на території України;

недотримання фітосанітарних заходів при здійсненні особою обігу об'єктів регулювання;

відсутність у особи умов для розміщення насіннєвого та садивного матеріалу на процедуру перевірки;

заборона вивезення країною походження об'єктів регулювання, офіційно повідомлена центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері карантину рослин, або передбачена міжнародним договором;

відсутність реєстрації особи, передбаченої статтею 27 цього Закону;

невиконання розпоряджень державного фітосанітарного інспектора щодо застосування фітосанітарних заходів.

Рішення про відмову у видачі карантинного дозволу може бути оскаржено до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері карантину рослин, або до суду.

Заява про оскарження рішення про відмову у видачі карантинного дозволу подається до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері карантину рослин, у строк, що не перевищує десяти днів після одержання відповідного рішення. Заява розглядається протягом десяти робочих днів з дня надходження.

Про результати розгляду заявник повідомляється у письмовій формі.

Підставами для переоформлення карантинного дозволу є зміна найменування або місцезнаходження юридичної особи або зміна прізвища, імені, по батькові чи місця проживання фізичної особи, фізичної особи - підприємця.

Переоформлення карантинного дозволу здійснюється безоплатно, за заявою, до якої додається документ, що підлягає переоформленню. Строк видачі переоформленого карантинного дозволу становить два робочих дні з дня одержання заяви про його переоформлення.

Підставами для видачі дубліката карантинного дозволу є його втрата або пошкодження. Видача дубліката карантинного дозволу здійснюється безоплатно, за заявою, протягом двох робочих днів з дня одержання заяви про його видачу.

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері карантину рослин, анулює карантинний дозвіл з таких підстав:

звернення особи із заявою про анулювання карантинного сертифіката;

припинення юридичної особи (злиття, приєднання, поділ, перетворення або ліквідація);

припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця;

смерті фізичної особи.

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері карантину рослин, звертається до адміністративного суду з позовом щодо застосування заходу реагування у виді анулювання карантинного дозволу з підстав:

встановлення факту надання в документах, необхідних для видачі карантинного дозволу, недостовірної інформації;

провадження особою діяльності, на яку отримано карантинний дозвіл, із порушенням вимог законодавства, щодо яких центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері карантину рослин, було раніше видано припис про їх усунення із наданням достатнього часу для їх усунення.

Рішення центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері карантину рослин, про анулювання карантинного дозволу видається безоплатно, протягом п'яти робочих днів з дня його прийняття.";

3) статтю 46 викласти в такій редакції:

"Стаття 46. Фітосанітарний контроль вантажів з об'єктами регулювання, що експортуються

Об'єкти регулювання, що експортуються або реекспортуються, супроводжуються оригіналом фітосанітарного сертифіката або фітосанітарного сертифіката на реекспорт та/або іншою документацією за запитом країни призначення.

Видача (відмова у видачі, переоформлення, видача дубліката, анулювання) особі фітосанітарного сертифіката або фітосанітарного сертифіката на реекспорт здійснюється державним фітосанітарним інспектором згідно з вимогами, визначеними Законом України "Про адміністративні послуги", з урахуванням особливостей, передбачених Законом України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності", в установленому Кабінетом Міністрів України порядку.

Подання особою заяви про одержання (переоформлення, одержання дубліката, анулювання) фітосанітарного сертифіката або фітосанітарного сертифіката на реекспорт, а також видача (відмова у видачі, переоформлення, видача дубліката, анулювання) їй таких сертифікатів здійснюються в паперовій або електронній формі.

За видачу фітосанітарного сертифіката або фітосанітарного сертифіката на реекспорт справляється плата, розмір якої встановлюється законом.

Для одержання фітосанітарного сертифіката або фітосанітарного сертифіката на реекспорт особа подає заяву, до якої додається копія документа, що підтверджує внесення плати за видачу фітосанітарного сертифіката або фітосанітарного сертифіката на реекспорт.

Видача або надання відмови у видачі фітосанітарного сертифіката або фітосанітарного сертифіката на реекспорт здійснюється протягом 5 діб з дня надходження заяви, але не раніше, ніж за 14 діб до дати переміщення об'єктів регулювання територією України на підставі проведених фітосанітарних процедур.

Підставами для відмови у видачі фітосанітарного сертифіката або фітосанітарного сертифіката на реекспорт є:

подання неповного пакета документів, необхідних для одержання фітосанітарного сертифіката або фітосанітарного сертифіката на реекспорт;

виявлення в документах, поданих для одержання фітосанітарного сертифіката або фітосанітарного сертифіката на реекспорт, недостовірних відомостей;

невідповідність об'єктів регулювання вимогам фітосанітарних заходів;

виявлення зараження об'єктів регулювання регульованими шкідливими організмами з урахуванням вимог країни імпортера;

відсутність реєстрації особи, передбаченої статтею 27 цього Закону;

невідповідність наявних об'єктів регулювання заявленим особою для переміщення;

невиконання розпоряджень державного фітосанітарного інспектора щодо застосування фітосанітарних заходів.

Рішення про відмову у видачі фітосанітарного сертифіката або фітосанітарного сертифіката на реекспорт може бути оскаржено до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері карантину рослин, або до суду.

Заява про оскарження рішення про відмову у видачі фітосанітарного сертифіката або фітосанітарного сертифіката на реекспорт подається до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері карантину рослин, у строк, що не перевищує десяти робочих днів після одержання відповідного рішення. Заява розглядається протягом десяти робочих днів з дня надходження.

Про результати розгляду заявник повідомляється у письмовій формі.

Особа, яка в установленому порядку надала державному фітосанітарному інспектору всі необхідні документи та здійснила оплату і не отримала у визначені строки рішення про видачу або відмову у видачі фітосанітарного сертифіката або фітосанітарного сертифіката на реекспорт, має право здійснити задеклароване переміщення об'єктів регулювання.

Фітосанітарний сертифікат або фітосанітарний сертифікат на реекспорт повинен мати серійний номер та відповідати типовим сертифікатам міжнародних організацій і в разі потреби містити додаткову декларацію, визначену країною призначення.

Підставами для переоформлення фітосанітарного сертифіката або фітосанітарного сертифіката на реекспорт є зміна найменування або місцезнаходження юридичної особи або зміна прізвища, імені, по батькові чи місця проживання фізичної особи.

Переоформлення фітосанітарного сертифіката або фітосанітарного сертифіката на реекспорт здійснюється безоплатно, за заявою, до якої додається документ, що підлягає переоформленню. Строк видачі переоформленого фітосанітарного сертифіката або фітосанітарного сертифіката на реекспорт становить два робочих дні з дня одержання заяви про їх переоформлення.

Підставами для видачі дубліката фітосанітарного сертифіката або фітосанітарного сертифіката на реекспорт є їх втрата або пошкодження. Видача дубліката фітосанітарного сертифіката або фітосанітарного сертифіката на реекспорт здійснюється безоплатно, за заявою, протягом двох робочих днів з дня одержання заяви про їх видачу.

Державний фітосанітарний інспектор, який видав фітосанітарний сертифікат або фітосанітарний сертифікат на реекспорт, анулює їх з таких підстав:

звернення особи із заявою про анулювання фітосанітарного сертифіката або фітосанітарного сертифіката на реекспорт;

припинення юридичної особи (злиття, приєднання, поділ, перетворення або ліквідація);

припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця;

смерті фізичної особи;

зміна способу транспортування або транспортного засобу.

Державний фітосанітарний інспектор, який видав фітосанітарний сертифікат або фітосанітарний сертифікат на реекспорт, звертається до адміністративного суду з позовом щодо застосування заходу реагування у виді анулювання фітосанітарного сертифіката або фітосанітарного сертифіката на реекспорт з підстав:

встановлення факту надання в документах, необхідних для видачі фітосанітарного сертифіката або фітосанітарного сертифіката на реекспорт, недостовірної інформації;

провадження особою діяльності, на яку отримано фітосанітарний сертифікат або фітосанітарний сертифікат на реекспорт, із порушенням вимог законодавства, щодо яких державним фітосанітарним інспектором, який видав фітосанітарний сертифікат або фітосанітарний сертифікат на реекспорт, було раніше видано припис про їх усунення із наданням достатнього часу для їх усунення.

Рішення державного фітосанітарного інспектора про анулювання фітосанітарного сертифіката або фітосанітарного сертифіката на реекспорт видається безоплатно, протягом п'яти робочих днів з дня його прийняття.

Фітосанітарний сертифікат та фітосанітарний сертифікат на реекспорт видається строком на чотирнадцять календарних днів.".

32. У Законі України "Про захист тварин від жорстокого поводження" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., N 27, ст. 230; 2013 р., N 46, ст. 640):

1) у статті 8:

назву, частини першу та другу статті після слів "у неволі" доповнити словами "чи напіввільних умовах";

частини третю та четверту виключити;

у частині п'ятій слова "в неволі" замінити словами "у неволі чи напіввільних умовах";

2) частину першу статті 20 після слів "мисливських тварин" доповнити словами ", що видається відповідно до Закону України "Про мисливське господарство та полювання",";

3) частину четверту статті 25 викласти в такій редакції:

"Проведення заходів із залученням тварин допускається за наявності дозволу, що видається центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері ветеринарної медицини.";

4) доповнити статтею 251 такого змісту:

"Стаття 251. Дозвіл на проведення заходів із залученням тварин

1. Юридичні особи та фізичні особи - підприємці, які проводять виставки, змагання тварин, ярмарки, аукціони, вистави з тваринами, що мандрують, організовують пересувні зоопарки тощо, зобов'язані отримати на проведення таких заходів дозвіл центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері ветеринарної медицини.

2. Видача (відмова у видачі, переоформлення, видача дубліката, анулювання) дозволу на проведення заходів із залученням тварин здійснюється відповідно до Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" в установленому Кабінетом Міністрів України порядку.

Видача (переоформлення, видача дубліката, анулювання) дозволу на проведення заходів із залученням тварин здійснюється безоплатно.

3. Подання заяви про одержання (переоформлення, одержання дубліката, анулювання) дозволу на проведення заходів із залученням тварин, а також видача (відмова у видачі, переоформлення, видача дубліката, анулювання) йому цього дозволу здійснюються в паперовій або електронній формі.

Для одержання дозволу на проведення заходів із залученням тварин юридична особа або фізична особа - підприємець подає заяву, до якої додається довідка про готовність до здійснення заходів.

Довідка про готовність до здійснення заходів, яка підписується заявником, повинна містити інформацію про:

вид та найменування заходів;

місце їх здійснення, відповідність умов утримання тварин вимогам статті 7 цього Закону;

відповідність транспортного засобу вимогам, передбаченим статтею 11 цього Закону, якщо заявник здійснює транспортування тварин;

час початку та припинення здійснення заходів із залученням тварин;

матеріально-технічні засоби, що будуть використовуватися під час здійснення заходів та утримання тварин у період між здійсненням заходів.

4. Видача або надання відмови у видачі дозволу на проведення заходів із залученням тварин здійснюється протягом тридцяти робочих днів з дня надходження заяви та документів, необхідних для його видачі.

Підставами для відмови у видачі дозволу на проведення заходів із залученням тварин є:

подання юридичною особою або фізичною особою - підприємцем неповного пакета документів, необхідних для одержання дозволу;

виявлення в документах, поданих юридичною особою або фізичною особою - підприємцем, недостовірних відомостей;

недотримання ветеринарно-санітарних заходів, передбачених законодавством;

ускладнення епізоотичної ситуації на відповідній території, потужності (об'єкті).

5. Юридичні особи та фізичні особи - підприємці, які проводять заходи із залученням тварин, повинні виставити дозвіл на проведення таких заходів на видному місці за місцем проведення.

6. Дозвіл видається на строк проведення заходу, але не більш як на тридцять робочих днів.

7. Підставами для переоформлення дозволу на проведення заходів із залученням тварин є зміна найменування або місцезнаходження юридичної особи або зміна прізвища, імені, по батькові чи місця проживання фізичної особи - підприємця.

Переоформлення дозволу на проведення заходів із залученням тварин здійснюється за заявою, до якої додається дозвіл, що підлягає переоформленню.

Строк видачі переоформленого дозволу на проведення заходів із залученням тварин становить п'ять робочих днів з дня одержання заяви про його переоформлення.

8. Підставою для видачі дубліката дозволу на проведення заходів із залученням тварин є його втрата або пошкодження.

Видача дубліката дозволу на проведення заходів із залученням тварин здійснюється за заявою, протягом п'яти робочих днів з дня одержання заяви про його видачу.

9. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері ветеринарної медицини, який видав дозвіл на проведення заходів із залученням тварин, анулює його з таких підстав:

звернення юридичної особи або фізичної особи - підприємця із заявою про анулювання дозволу;

припинення юридичної особи (злиття, приєднання, поділ, перетворення, ліквідація);

припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця;

ускладнення епізоотичної ситуації на відповідній території, потужності (об'єкті).

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері ветеринарної медицини, який видав дозвіл, звертається до адміністративного суду з позовом щодо застосування заходу реагування у виді анулювання дозволу на проведення заходів із залученням тварин з підстав:

встановлення факту надання в заяві про видачу дозволу та документах, що додаються до неї, недостовірної інформації;

провадження юридичною особою або фізичною особою - підприємцем діяльності, на яку отримано дозвіл, із порушенням вимог законодавства, щодо яких головним державним інспектором ветеринарної медицини відповідного територіального органу, який видав дозвіл, було раніше видано припис про їх усунення із наданням достатнього часу для їх усунення.

Рішення про анулювання дозволу на проведення заходів із залученням тварин видається протягом п'яти робочих днів з дня його прийняття.";

5) частину третю статті 26 викласти у такій редакції:

"Робота з експериментальними тваринами з дослідною (науково-дослідною) метою проводиться науковими установами, підприємствами, організаціями та вищими навчальними закладами, які мають у своєму розпорядженні вольєри, біологічні клініки (віварії) або розплідники та включені в установленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти і науки, у сфері захисту тварин від жорстокого поводження, порядку до переліку наукових установ, підприємств, організацій, вищих навчальних закладів, які проводять досліди на тваринах. Відповідальність за організацію роботи з експериментальними тваринами та її наслідки несе адміністрація наукової установи, підприємства, організації, вищого навчального закладу.";

6) в абзаці сьомому частини другої статті 28 слова "у сфері освіти і науки" замінити словами "у сфері наукової діяльності";

7) у статті 31:

у назві та абзаці першому слова "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері освіти і науки" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері наукової діяльності";

абзац другий виключити;

абзац третій викласти у такій редакції:

"ведення переліку наукових установ, підприємств, організацій, вищих навчальних закладів, які проводять досліди на тваринах;";

абзац четвертий виключити;

8) статтю 311 після абзацу другого доповнити новим абзацом такого змісту:

"затвердження порядку ведення переліку наукових установ, підприємств, організацій, вищих навчальних закладів, які проводять досліди на тваринах;".

У зв'язку з цим абзаци третій та четвертий вважати відповідно абзацами четвертим та п'ятим.

33. У Законі України "Про ветеринарну медицину" (Відомості Верховної Ради України, 2007 р., N 5 - 6, ст. 53; 2011 р., N 39, ст. 387; 2012 р., N 4, ст. 17):

1) частини п'яту - восьму статті 32 замінити частинами такого змісту:

"5. Видача (відмова у видачі, переоформлення, видача дубліката, анулювання) юридичній або фізичній особі ветеринарних документів здійснюється згідно з вимогами, визначеними Законом України "Про адміністративні послуги", з урахуванням особливостей, передбачених Законом України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності", в установленому Кабінетом Міністрів України порядку.

Для одержання ветеринарних документів юридична або фізична особа подає заяву, до якої додаються експертні висновки державних лабораторій ветеринарної медицини.

6. Підставою для видачі ветеринарних документів є безпосередній огляд об'єкта. Ветеринарні документи дійсні для пред'явлення до відправлення протягом п'яти календарних днів і до кінця транспортування й строків реалізації об'єкта при дотриманні умов зберігання та правил перевезення.

7. Видача ветеринарних документів здійснюється на платній основі відповідно до статті 99 цього Закону.

8. Видача або надання відмови у видачі ветеринарних документів здійснюється протягом тридцяти календарних днів з дня надходження заяви та документів, необхідних для його видачі.

Підставами для відмови у видачі ветеринарних документів є:

подання юридичною або фізичною особою неповного пакета документів, необхідних для одержання ветеринарних документів;

виявлення в документах, поданих юридичною або фізичною особою, недостовірних відомостей;

недотримання ветеринарно-санітарних заходів, передбачених законодавством;

ускладнення епізоотичної ситуації на відповідній території, потужності (об'єкті);

неможливість безпосереднього огляду об'єкта державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду;

відсутність документального підтвердження епізоотичного благополуччя місцевості походження та ветеринарно-санітарного стану об'єктів; відсутність необхідної ветеринарної обробки тварин, їх карантинування, відповідних досліджень та/або експертного висновку.

9. Підставами для переоформлення ветеринарного документа є зміна найменування або місцезнаходження юридичної особи або зміна прізвища, імені, по батькові чи місця проживання фізичної особи.

Переоформлення ветеринарних документів здійснюється безоплатно, за заявою, до якої додається документ, що підлягає переоформленню.

Строк видачі переоформлених ветеринарних документів становить два робочих дні з дня одержання заяви про їх переоформлення.

10. Підставами для видачі дубліката ветеринарного документа є його втрата або пошкодження.

Видача дубліката ветеринарного документу здійснюється безоплатно, за заявою, протягом двох робочих днів з дня одержання заяви про його видачу.

11. Підставами для анулювання ветеринарного документа є:

звернення юридичної, фізичної особи або фізичної особи - підприємця із заявою про анулювання ветеринарного документа;

припинення юридичної особи (злиття, приєднання, поділ, перетворення, ліквідація);

припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця;

смерті фізичної особи;

недотримання ветеринарно-санітарних заходів, передбачених законодавством;

ускладнення епізоотичної ситуації на відповідній території, потужності (об'єкті);

неможливість безпосереднього огляду об'єкта державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду.

Рішення про анулювання ветеринарного документа видається безоплатно, протягом п'яти робочих днів з дня його прийняття.";

2) статтю 50 викласти в такій редакції:

"Стаття 50. Потужності, які потребують експлуатаційного дозволу Департаменту

1. Здійснення діяльності з виробництва та обігу без отримання експлуатаційного дозволу Департаменту забороняється на таких потужностях (об'єктах):

потужностях (об'єктах) з переробки неїстівних продуктів тваринного походження;

потужностях (об'єктах) з виробництва, змішування та приготування кормових добавок, преміксів і кормів.

2. Видача (відмова у видачі, переоформлення, видача дубліката, призупинення, анулювання та поновлення) оператору потужностей експлуатаційного дозволу здійснюється Департаментом відповідно до Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності", безоплатно.

Форма та умови експлуатаційного дозволу, порядок видачі або відмови в його видачі, переоформлення, видачі дубліката, призупинення, анулювання та поновлення встановлюються Кабінетом Міністрів України.

3. Подання оператором потужностей (об'єктів) заяви про одержання (переоформлення, одержання дубліката, анулювання) експлуатаційного дозволу, а також видача (відмова у видачі, переоформлення, видача дубліката, призупинення, анулювання та поновлення) йому цього дозволу здійснюються в паперовій або електронній формі.

Для отримання експлуатаційного дозволу оператором потужностей (об'єктів) подається заява, до якої додається довідка про здатність провадити відповідну діяльність, у якій зазначається інформація про наявність кваліфікованого персоналу, технологічного обладнання, перелік товарів, що виготовляються або реалізуються, за підписом такої особи.

Також до заяви додається у разі провадження діяльності з:

переробки неїстівних продуктів тваринного походження - перелік таких продуктів;

виробництва, змішування та приготування кормових добавок, преміксів і кормів - перелік таких добавок, преміксів і кормів.

4. Видача або надання відмови у видачі експлуатаційного дозволу здійснюється протягом десяти робочих днів з дня надходження заяви про видачу дозволу.

5. Підставами для відмови у видачі експлуатаційного дозволу є:

подання оператором потужностей (об'єктів) неповного пакета документів, необхідних для одержання експлуатаційного дозволу;

виявлення в документах, поданих оператором потужностей (об'єктів), недостовірних відомостей;

невідповідність потужностей (об'єктів) ветеринарно-санітарним заходам, технічним регламентам та положенням цього Закону.

6. Підставами для переоформлення експлуатаційного дозволу є зміна найменування оператора потужностей (об'єктів) або його місцезнаходження.

Переоформлення експлуатаційного дозволу здійснюється за заявою, до якої додається дозвіл, що підлягає переоформленню.

Строк видачі переоформленого експлуатаційного дозволу становить два робочих дні з дня одержання заяви про його переоформлення.

7. Підставами для видачі дубліката експлуатаційного дозволу є його втрата або пошкодження.

Видача дубліката експлуатаційного дозволу здійснюється за заявою, протягом двох робочих днів з дня одержання заяви про його видачу.

8. Надання експлуатаційного дозволу спрямоване на забезпечення стабільної епізоотичної ситуації в Україні, виробництва і обігу безпечних неїстівних продуктів тваринного походження, кормових добавок, преміксів та кормів. Департамент встановлює відповідні технічні регламенти та ветеринарно-санітарні заходи для кожного типу потужностей (об'єктів), зазначених у частині першій цієї статті, та процедури перевірки їх дотримання.

9. Усі потужності (об'єкти), яким Департамент надає експлуатаційний дозвіл, підлягають державному ветеринарно-санітарному контролю та нагляду.

10. Будь-яка особа, яка здійснює виробництво, змішування або приготування кормів і використовує м'ясо-кісткове борошно та продукти від жуйних тварин, що можуть спричинити захворювання тварин на губчастоподібну енцефалопатію або іншу її форму, що передається, повинна мати окрему потужність (об'єкт) та окремий експлуатаційний дозвіл на виробництво кормів із вмістом цих матеріалів з метою запобігання перехресному зараженню кормів, призначених для жуйних тварин, і вищезазначених продуктів жуйних тварин та мінімізації ризику в разі ненавмисного включення цих продуктів до складу кормів для жуйних тварин.

11. Строк дії експлуатаційного дозволу становить один рік.";

3) у статті 52:

у назві статті слово "скасування" замінити словом "анулювання";

друге речення частини третьої виключити;

доповнити частинами такого змісту:

"4. Відповідний головний державний інспектор ветеринарної медицини, який видав експлуатаційний дозвіл, анулює його з таких підстав:

звернення оператора потужностей (об'єктів) із заявою про анулювання експлуатаційного дозволу;

припинення юридичної особи (злиття, приєднання, поділ, перетворення або ліквідація);

припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця.

5. Відповідний головний державний інспектор ветеринарної медицини, який видав експлуатаційний дозвіл, звертається до адміністративного суду з позовом щодо застосування заходу реагування у виді анулювання експлуатаційного дозволу з підстав:

встановлення факту надання в заяві та документах, що додаються до неї, недостовірної інформації;

якщо протягом строку, встановленого у приписі головного державного інспектора ветеринарної медицини про усунення порушення, або періоду призупинення експлуатаційного дозволу зазначені порушення не усунуто.

6. Рішення відповідного головного державного інспектора ветеринарної медицини про анулювання експлуатаційного дозволу видається протягом п'яти робочих днів з дня його прийняття.".

34. Статтю 24 Закону України "Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори" (Відомості Верховної Ради України, 2007 р., N 10, ст. 89; 2014 р., N 2 - 3, ст. 41, N 20 - 21, ст. 712) викласти в такій редакції:

"Стаття 24. Порядок ввезення на територію України, вивезення з території України або транзиту через територію України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

Ввезення на територію України, вивезення з території України чи транзит через територію України наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів здійснюється за наявності дозволу, виданого центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу.

Видача (відмова у видачі, переоформлення, видача дубліката, анулювання) дозволу на право ввезення на територію України, вивезення з території України чи на право транзиту через територію України наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів здійснюється відповідно до Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності", в установленому Кабінетом Міністрів України порядку.

Подання юридичною особою заяви про одержання (переоформлення, одержання дубліката, анулювання) дозволу на право ввезення на територію України, вивезення з території України чи на право транзиту через територію України наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів та видача (відмова у видачі, переоформлення, видача дубліката, анулювання) йому цього дозволу здійснюються в паперовій або електронній формі.

За видачу дозволу справляється плата у розмірі 1 відсотка вартості кожної партії, що ввозиться на територію України, 2 відсотків вартості кожної партії, що вивозиться з території України, та 0,5 відсотка вартості кожної партії, що транзитом перевозиться через територію України.

За видачу дозволу на вивезення з території України сірчаної та соляної кислоти справляється плата у розмірі 0,2 відсотка вартості кожної партії, що вивозиться з території України.

Кошти, одержані центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу, за видачу дозволу спрямовуються до Державного бюджету України.

Плата за видачу дозволу вноситься після прийняття рішення про видачу дозволу.

Безкоштовно видаються дозволи у разі ввезення (вивезення) чи транзиту наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів як гуманітарної допомоги, а також у разі ввезення (вивезення) наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів як зразків для центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров'я, та правоохоронних органів, які відповідно до закону мають право здійснювати експертну та оперативно-розшукову діяльність.

Дозвіл є дійсним протягом строку здійснення поставки наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів. Строк, протягом якого здійснюється ввезення, вивезення або транзит наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, зазначається у дозволі. У разі коли заявлений вантаж з поважних причин у зазначений період не перетнув митного кордону України, строк дії дозволу на ввезення, вивезення або транзит наркотичних засобів і психотропних речовин може бути одноразово продовжений за заявою юридичної особи про продовження строку дії такого дозволу центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу, не більше, ніж до 31 грудня поточного року, а щодо прекурсорів, включених до таблиці IV Переліку, - не більше одного року з дня видачі дозволу.

Для одержання дозволу на ввезення в Україну наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів юридична особа подає:

а) заяву, в якій зазначаються:

мета, з якою здійснюється ввезення;

повні назви, точні адреси, номери телефонів імпортера (вантажоодержувача) і експортера;

міжнародна непатентована назва імпортованої продукції, якщо така є, і (або) перша назва, під якою вона була випущена, і (або) назва, під якою вона виробляється в країнах імпортерах та експортерах;

назва та кількість наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що мають бути ввезені;

лікарська форма наркотичного засобу, психотропної речовини і прекурсора;

назва фірми-виробника;

номер контракту поставки;

вартість контракту поставки;

найменування і кількість одиниць тари - для наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у вигляді субстанції, яка використовується для виробництва лікарських засобів;

вид транспорту для поставки;

строки поставки;

назва пункту пропуску на державному кордоні України, через який здійснюватиметься ввезення;

б) рахунок-фактуру або рахунок-проформу, що підтверджує відомості про кількість наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що будуть ввозитись;

в) засвідчену керівником юридичної особи копію контракту, згідно з яким провадиться ввезення в Україну наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

г) сертифікат якості (аналізу, відповідності) наркотичного засобу, психотропної речовини або прекурсору, включеного до списку N 1 таблиці IV Переліку, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлено заходи контролю, із зазначенням строку їх придатності (для прекурсорів, включених до списку N 2 таблиці IV Переліку, стосовно яких встановлено заходи контролю, додається копія паспорта якості виробника або технічна документація, що відображає хімічний склад продукції). Якщо наркотичний засіб, психотропна речовина або прекурсор, що будуть ввозитись є лікарським засобом і на день подачі заяви не виготовлені, то у разі прийняття рішення про видачу дозволу суб'єкту господарювання - юридичній особі видається примірник дозволу для країни експортера;

д) зобов'язання підприємства - імпортера про використання наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів тільки для заявлених цілей.

Для одержання дозволу на ввезення в Україну для реєстрації в центральному органі виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров'я, зразків наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до Переліку, у вигляді лікарських засобів, а також лікарських засобів, до складу яких входять включені до Переліку речовини, юридична особа подає:

а) заяву, в якій зазначаються:

мета, з якою здійснюється ввезення;

повні назви, місцезнаходження, номери телефонів (телефаксів) підприємства-імпортера (вантажоодержувача);

міжнародна непатентована назва імпортованої продукції, якщо така є, і (або) перша назва, під якою вона була випущена, і (або) назва, під якою вона виробляється в країні імпортера;

кількість наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів включених до Переліку;

кількість лікарських засобів, до складу яких входять включені до Переліку;

лікарська форма наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів і лікарських засобів, до складу яких входять включені до Переліку;

вид транспорту для поставки;

строки поставки;

назва пункту пропуску на державному кордоні України, через який здійснюватиметься ввезення;

б) лист центрального органу виконавчої влади в галузі охорони здоров'я з підтвердженням необхідності ввезення зазначеної кількості зразків наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до Переліку, у вигляді лікарських засобів, а також лікарських засобів, до складу яких входять включені до переліку контрольовані речовини, для реєстрації в Україні та гарантією їх зберігання із зазначенням прізвища особи, відповідальної за це; зобов'язання підприємства-імпортера про використання наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів і лікарських засобів тільки для заявлених цілей;

в) сертифікати якості на лікарські засоби, що ввозяться.

Для одержання дозволу на ввезення як гуманітарної допомоги наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до Переліку, у вигляді лікарських засобів, а також лікарських засобів, до складу яких входять включені до переліку контрольовані речовини, юридична особа подає:

а) заяву, в якій зазначаються:

мета, з якою здійснюється ввезення;

повні назви, адреси та номери телефонів (телефаксів) експортера, підприємства-імпортера (вантажоодержувача) і експортера;

міжнародна непатентована назва імпортованої продукції, якщо така є, і (або) перша назва, під якою вона була випущена, і (або) назва, під якою вона виробляється в країнах-імпортерах та експортерах;

кількість наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до Переліку у вигляді лікарських засобів, що мають бути ввезені;

кількість лікарських засобів, до складу яких входять включені до Переліку, що мають бути ввезені;

лікарська форма наркотичного засобу, психотропної речовини, прекурсора і лікарського засобу;

назва фірми-виробника;

вид транспорту для поставки;

строки поставки;

назва пункту пропуску на державному кордоні України, через який здійснюватиметься ввезення;

зобов'язання юридичної особи про використання гуманітарної допомоги тільки за призначенням та інформування центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу, в двомісячний строк про її розподіл;

б) рахунок-фактура, вантажна декларація, вантажні, митні, транспортні документи, що містять відомості про кількість наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів і лікарських засобів, до складу яких входять включені до Переліку;

в) сертифікат якості наркотичного засобу або психотропної речовини із зазначенням терміну придатності (для прекурсорів додається паспорт якості).

Для одержання дозволу на вивезення з України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів юридична особа подає:

а) заяву, в якій зазначаються:

мета, з якою здійснюється вивезення;

повні назви, точні адреси, номери телефонів (телефаксів) експортера, імпортера та вантажоодержувача;

міжнародна непатентована назва експортованої продукції, якщо така є, і (або) перша назва, під якою вона була випущена, і (або) назва, під якою вона виробляється в країнах експорту та імпорту;

назва та кількість наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які підлягають вивезенню;

лікарська форма наркотичного засобу, психотропної речовини і прекурсора;

назва та кількість наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до Переліку, які підлягають вивезенню згідно з контрактом;

назва фірми-виробника;

номер контракту поставки;

вартість контракту поставки;

найменування і кількість одиниць тари - для наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у вигляді субстанції, яка використовується для виробництва лікарських засобів;

вид транспорту для поставки;

строки поставки;

назва пункту пропуску на державному кордоні України, через який здійснюватиметься вивезення;

б) рахунок-фактуру або рахунок-проформу, що підтверджує відомості про кількість наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що будуть вивозитись;

в) засвідчену керівником юридичної особи копію контракту, за яким провадиться вивезення з України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

г) сертифікат якості наркотичного засобу, психотропної речовини або прекурсора, обіг яких обмежено і стосовно яких встановлено заходи контролю, із зазначенням строку їх придатності (до прекурсорів, стосовно яких встановлюються заходи контролю, додається паспорт якості виробника або технічна документація, що відображає хімічний склад продукції).

Для одержання дозволу на право транзиту через територію України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів юридична особа подає:

а) заяву, в якій зазначаються:

повні назви, точні адреси, номери телефонів (телефаксів) експортера та імпортера;

назва та кількість наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які підлягають транзиту;

лікарська форма наркотичного засобу, психотропної речовини і прекурсору або назва продукції, що містить прекурсори, включені до списку N 2 таблиці IV Переліку;

номер контракту поставки;

вид транспорту для поставки;

назва пунктів пропуску на державному кордоні, через які здійснюватиметься ввезення та вивезення;

б) копію контракту, завірену керівником юридичної особи, згідно з яким здійснюється поставка;

в) сертифікат якості наркотичного засобу, психотропної речовини або прекурсора, обіг яких обмежено і стосовно яких встановлено заходи контролю, із зазначенням строку їх придатності (до прекурсорів, стосовно яких встановлюються заходи контролю, додається паспорт якості виробника або технічна документація, що відображає хімічний склад продукції).

Під час видачі дозволу на право ввезення на територію України, вивезення з території України наркотичних засобів, психотропних речовин центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу, враховує встановлені Кабінетом Міністрів України квоти на ввезення (вивезення) наркотичних засобів і психотропних речовин.

Копія дозволу, засвідчена нотаріально чи керівником юридичної особи, якій видано такий документ, долучається до кожної партії наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів та переміщується разом з нею. Електронна копія дозволу надається центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу, центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.

У пунктах пропуску через державний кордон України органи доходів і зборів України перевіряють наявність електронних копій дозволів. Митне оформлення наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів у будь-якому митному режимі здійснюється за наявності дозволу з урахуванням вимог Митного кодексу України щодо подання документів та відомостей, необхідних для здійснення митного контролю.

Під час транзиту наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів копія дозволу на їх вивезення надсилається центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу, урядові країни - імпортера.

Видача або надання відмови у видачі дозволу на право ввезення на територію України, вивезення з території України чи на право транзиту через територію України наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів становить двадцять робочих днів.

Підставами для відмови у видачі дозволу є:

подання (підписання) заяви на одержання дозволу особою, яка не має на це повноважень;

подання юридичною особою документів, необхідних для одержання дозволу не в повному обсязі;

виявлення в документах, поданих юридичною особою або уповноваженою нею особою, недостовірної інформації.

Підставами для переоформлення дозволу є:

зміна найменування юридичної особи;

зміна місцезнаходження юридичної особи.

Переоформлення дозволу здійснюється за заявою, до якої додається дозвіл, що підлягає переоформленню.

Строк видачі переоформленого дозволу становить два робочих дні з дня одержання заяви про його переоформлення.

За переоформлення дозволу справляється плата, розмір якої визначається законом.

Підставами для видачі дубліката дозволу є його втрата або пошкодження.

Видача дубліката дозволу здійснюється за заявою протягом двох робочих днів з дня одержання заяви про його видачу.

За видачу дубліката дозволу справляється плата, розмір якої визначається законом.

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу анулює дозвіл з таких підстав:

звернення юридичної особи із заявою про анулювання дозволу;

припинення юридичної особи (злиття, приєднання, поділ, перетворення, ліквідація).

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу звертається до адміністративного суду з позовом щодо застосування заходу реагування у виді анулювання дозволу з таких підстав:

встановлення факту зазначення в заяві на одержання дозволу та документах, що додаються до неї, недостовірної інформації;

провадження юридичною особою певних дій щодо здійснення господарської діяльності або видів господарської діяльності, на які отримано дозвіл, із порушенням вимог законодавства, щодо яких дозвільним органом було раніше видано припис про їх усунення із наданням достатнього часу для їх усунення.

Рішення центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу, про анулювання дозволу видається протягом п'яти робочих днів з дня його прийняття.

Ввезення на територію України (вивезення з території України) чи транзит через територію України наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів здійснюється у спеціально визначених пунктах пропуску через державний кордон України, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України.

Партія наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів, що транзитом перевозиться через територію України, не підлягає переробці. Навантаження, вивантаження, перевантаження, виправлення пошкоджень упаковки, розкриття упаковки, упакування або перепакування наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів можуть здійснюватися лише з дозволу органу доходів і зборів України.

Транзит через територію України наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів здійснюється за умови обов'язкової їх охорони та супроводження підрозділами Міністерства внутрішніх справ України.

Партія наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів, що ввозиться на територію України чи вивозиться з території України без відповідного дозволу на ввезення, вивезення наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів, підлягає вилученню та конфіскації в порядку, встановленому законом.

Дія цієї статті не поширюється на випадки:

перевезення на морських та повітряних суднах міжнародного сполучення, у поїздах міжнародного залізничного сполучення обмеженої кількості наркотичних засобів і психотропних речовин, включених до таблиць II і III Переліку, які зберігаються в аптечках першої медичної допомоги в обсягах, необхідних для надання невідкладної медичної допомоги;

перевезення партії наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів повітряним шляхом, якщо літак міжнародного сполучення, що перевозить наркотичні засоби, психотропні речовини чи прекурсори, пролітає над територією України без посадки;

використання наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів, пов'язане з проведенням контрольованої поставки і оперативної закупки, спеціального слідчого експерименту, відбору зразків для дослідження цих засобів і речовин, інших оперативно-розшукових заходів, що здійснюються підрозділами державних органів, які відповідно до закону мають право здійснювати оперативно-розшукову діяльність.".

35. У Законі України "Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів" (Відомості Верховної Ради України, 2007 р., N 35, ст. 484; 2010 р., N 9, ст. 90; 2012 р., N 42, ст. 529; 2013 р., N 46, ст. 640):

1) статтю 7 доповнити абзацом такого змісту:

"затверджує порядок вивільнення ГМО у відкритій системі";

2) статтю 8 доповнити абзацом такого змісту:

"затверджує форму повідомлення про ввезення незареєстрованих ГМО та продукції, отриманої з використанням ГМО, призначених виключно для науково-дослідних цілей у замкнених та відкритих системах або з метою державних апробацій (випробовувань)";

3) статтю 81 доповнити абзацом такого змісту:

"веде облік повідомлень про ввезення незареєстрованих ГМО та продукції, отриманої з використанням ГМО, призначених виключно для науково-дослідних цілей у замкнених та відкритих системах або з метою державних апробацій (випробовувань), та розміщує перелік повідомлень на власному офіційному веб-сайті";

4) статтю 82 виключити;

5) у статті 9:

абзац четвертий виключити;

абзац шостий викласти в такій редакції:

"надає дозволи на транзитне переміщення незареєстрованих в Україні ГМО, проведення державної апробації (випробовувань) ГМО у відкритій системі, вивільнення ГМО у відкритій системі.";

6) у статті 13:

третє речення частини четвертої виключити;

перше речення частини п'ятої виключити;

частину шосту виключити;

7) у статті 14:

абзац третій частини третьої виключити;

частину шосту викласти в такій редакції:

"Розмір тарифів на проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи ГМО, та продукції, виробленої з їх застосуванням, затверджуються Кабінетом Міністрів України.";

після частини шостої доповнити новою частиною такого змісту:

"Документація щодо генетично модифікованих організмів, що призначаються для використання у відкритій системі, підлягає державній екологічній експертизі в порядку, визначеному Законом України "Про екологічну експертизу"."

У зв'язку з цим частини сьому і восьму вважати відповідно частинами восьмою і дев'ятою;

8) у статті 16:

частину третю викласти в такій редакції:

"Ввезення незареєстрованих ГМО та продукції, отриманої з використанням ГМО, призначених виключно для науково-дослідних цілей у замкнених та відкритих системах або з метою державних апробацій (випробовувань), супроводжується повідомленням центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері освіти і науки, зокрема про результати попередньої оцінки Комісією з біологічної та генетичної безпеки проведення генетично-інженерних робіт ризиків такого ввезення відповідно до частини четвертої статті 12 цього Закону.";

частину шосту викласти в такій редакції:

"Транзитне переміщення незареєстрованих в Україні ГМО здійснюється на підставі дозволу, який видається центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища.";

9) статтю 19 викласти в такій редакції:

"Стаття 19. Основні вимоги до дозвільної системи у сфері здійснення господарської діяльності при поводженні з ГМО

Транзитне переміщення незареєстрованих в Україні ГМО, проведення державної апробації (випробовувань) ГМО у відкритій системі, вивільнення ГМО у відкритій системі здійснюються суб'єктом регулювання з дозволу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища.

Видача (відмова у видачі, переоформлення, видача дубліката, анулювання) дозволів на транзитне переміщення незареєстрованих в Україні ГМО, на проведення державної апробації (випробовувань) ГМО у відкритій системі, на вивільнення ГМО у відкритій системі здійснюється згідно з вимогами, визначеними Законом України "Про адміністративні послуги", з урахуванням особливостей, передбачених Законом України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності", в установленому Кабінетом Міністрів України порядку. Видача (переоформлення, видача дубліката, анулювання) дозволів здійснюється безоплатно.

Подання суб'єктом регулювання заяви про одержання (переоформлення, одержання дубліката, анулювання) дозволів на транзитне переміщення незареєстрованих в Україні ГМО, на проведення державної апробації (випробовувань) ГМО у відкритій системі, на вивільнення ГМО у відкритій системі, а також видача (відмова у видачі, переоформлення, видача дубліката, анулювання) йому цих дозволів здійснюється в паперовій або електронній формі.

Для одержання дозволу на транзитне переміщення незареєстрованих в Україні ГМО суб'єкт регулювання подає заяву, до якої додаються (щодо кожного ГМО):

копії:

технічного опису ГМО;

дозволу на ввезення ГМО, виданого в державі імпорту, або дозволу на транзитне переміщення такого організму, виданого в іншій державі (у разі транзитного переміщення не лише територію України);

документів, що підтверджують реєстрацію ГМО в державі експорту;

договору з перевізником;

договору страхування діяльності, пов'язаної з транзитним переміщенням ГМО;

відомості про об'єм/вагу ГМО (в одиницях СІ), на транзитне переміщення якого видається дозвіл;

відомості про запланований час та маршрут транзитного переміщення ГМО (із зазначенням початкового, проміжного і кінцевого пунктів);

відомості про назву, ідентифікаційні дані, в тому числі код унікальної ідентифікації, та національну класифікацію рівня біобезпеки ГМО;

відомості про центри походження та центри генетичного різноманіття, якщо такі існують, організму-реципієнта та/або батьківських організмів;

результати оцінки ризику, проведеної в державі експорту/імпорту із зазначенням рівня ризику для навколишнього природного середовища, якщо такий існує;

план заходів із запобігання та ліквідації наслідків неконтрольованого вивільнення ГМО у навколишнє природне середовище, надзвичайної ситуації, а також перелік і опис методів обмеження контактів з ГМО, забезпечення високого рівня екологічної безпеки під час їх транзитного переміщення;

інструкція із застосування методів виявлення і знищення ГМО і тари, в якій вони транспортуються, а також методів, що забезпечують біологічну і генетичну безпеку в процесі транспортування таких організмів;

письмове підтвердження достовірності відомостей, що містяться у поданих документах (матеріалах), засвідчене підписом суб'єкта регулювання та скріплене його печаткою у разі її наявності.

Для одержання дозволу на проведення державної апробації (випробування) ГМО у відкритій системі суб'єкт регулювання подає заяву, до якої додаються (щодо кожного ГМО):

висновок розробника ГМО про його безпечність для здоров'я людини або навколишнього природного середовища з посиланням на результати його дослідження;

висновки державної екологічної та державної санітарно-епідеміологічної експертизи;

анотація (коротке резюме) до технічного опису ГМО;

копії:

технічного опису ГМО, який містить інформацію, перелік якої затверджений Кабінетом Міністрів України;

установчого документа юридичної особи та підприємства, установи чи організації, що будуть проводити державну апробацію (випробування) ГМО;

договору страхування діяльності, пов'язаної з апробацією (випробуванням) ГМО;

протоколів проведених громадських слухань;

висновок про оцінку ризику для навколишнього природного середовища підготовленого суб'єктом регулювання відповідно до вимог, встановлених Кабінетом Міністрів України;

відомості про строк проведення державної апробації (випробування), місце розташування та площу земельної ділянки, на якій планується проведення державної апробації (випробування), а також про об'єм/вагу ГМО (в одиниці СІ), призначеного для проведення державної апробації (випробування);

відомості про назву, ідентифікаційні дані, в тому числі код унікальної ідентифікації, та національну класифікацію рівня біобезпеки ГМО, якщо таке існує в державі експорту (лише для ГМО, що імпортується);

відомості про центри походження та центри генетичного різноманіття, якщо такі існують, організму-реципієнта та/або батьківських організмів і опис місць існування, в яких організм може вижити або швидко розмножуватися;

результати оцінки ризику, проведеної в державі експорту/імпорту із зазначенням рівня ризику для навколишнього природного середовища, якщо такий існує;

інструкція із застосування методів виявлення і знищення ГМО, переробки відходів, а також методів, що гарантують біологічну і генетичну безпеку в процесі обробки, зберігання, транспортування такого організму для проведення державної апробації (випробування); план запобіжних та ліквідаційних заходів у разі виникнення надзвичайної ситуації, а також перелік і опис методів обмеження контактів з ГМО, забезпечення високого рівня екологічної безпеки під час проведення державної апробації (випробування) та знищення дослідної партії у разі отримання негативних результатів;

опис методів і методик ідентифікації ГМО у відкритій системі, розроблених за міжнародними стандартами та затверджених в установленому порядку в Україні;

довідка про статус ГМО в державі експорту (заборонений для використання, дозволений для проведення досліджень у відкритій системі чи використання з комерційною метою, заборонений для вивільнення із зазначенням причин, обмеження для використання);

інструкція з безпечного проведення державної апробації (випробування) ГМО;

письмове підтвердження достовірності відомостей, що містяться у поданих документах (матеріалах), засвідчене підписом суб'єкта регулювання та скріплене його печаткою.

Для одержання дозволу на вивільнення ГМО у відкритій системі суб'єкт регулювання подає заяву, до якої додається (щодо кожного ГМО) інформація про місце та площу вирощування генетично модифікованого сорту рослин.

Дії стосовно одержання витягу з державного реєстру ГМО щодо реєстрації даного ГМО як такого, що призначений для вивільнення у відкритій системі, який передує одержанню дозволу на вивільнення ГМО у відкритій системі, здійснюються центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, без залучення особи, яка звернулася за одержанням дозволу, в межах строку його видачі.

Видача або надання відмови у видачі дозволів на транзитне переміщення незареєстрованих в Україні ГМО, на проведення державної апробації (випробовувань) ГМО у відкритій системі, на вивільнення ГМО у відкритій системі здійснюється протягом сорока п'яти робочих днів з дня надходження заяви та документів, необхідних для їх видачі.

Підставами для відмови у видачі дозволів на транзитне переміщення незареєстрованих в Україні ГМО, на проведення державної апробації (випробовувань) ГМО у відкритій системі, на вивільнення ГМО у відкритій системі є:

подання суб'єктом регулювання неповного пакета документів, необхідних для одержання дозволу;

виявлення в документах, поданих суб'єктом регулювання, недостовірних відомостей;

відсутність позитивних висновків державної екологічної та державної санітарно-епідеміологічної експертизи (у разі одержання дозволу на проведення державної апробації (випробовувань) ГМО у відкритій системі);

відсутність протоколів громадських слухань щодо проведення державної апробації (випробовувань) (у разі одержання дозволу на проведення державної апробації (випробовувань) ГМО у відкритій системі);

отримання наукової інформації про небезпеку ГМО для здоров'я людини або навколишнього природного середовища під час їх використання за призначенням.

Підставами для переоформлення дозволів на транзитне переміщення незареєстрованих в Україні ГМО, на проведення державної апробації (випробовувань) ГМО у відкритій системі, на вивільнення ГМО у відкритій системі є зміна найменування або зміна місцезнаходження суб'єкта регулювання.

Переоформлення дозволів на транзитне переміщення незареєстрованих в Україні ГМО, на проведення державної апробації (випробовувань) ГМО у відкритій системі, на вивільнення ГМО у відкритій системі здійснюється за заявою, до якої додається дозвіл, що підлягає переоформленню.

Строк видачі переоформлених дозволів на транзитне переміщення незареєстрованих в Україні ГМО, на проведення державної апробації (випробовувань) ГМО у відкритій системі, на вивільнення ГМО у відкритій системі становить два робочих дні з дня одержання заяви про їх переоформлення.

Підставами для видачі дублікатів дозволів на транзитне переміщення незареєстрованих в Україні ГМО, на проведення державної апробації (випробовувань) ГМО у відкритій системі, на вивільнення ГМО у відкритій системі є їх втрата або пошкодження.

Видача дублікатів дозволів на транзитне переміщення незареєстрованих в Україні ГМО, на проведення державної апробації (випробовувань) ГМО у відкритій системі, на вивільнення ГМО у відкритій системі здійснюється за заявою, протягом двох робочих днів з дня одержання заяви про їх видачу.

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, анулює дозволи на транзитне переміщення незареєстрованих в Україні ГМО, на проведення державної апробації (випробовувань) ГМО у відкритій системі, на вивільнення ГМО у відкритій системі з таких підстав:

звернення суб'єкта регулювання із заявою про анулювання дозволу;

припинення юридичної особи (злиття, приєднання, поділ, перетворення, ліквідація);

припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця;

смерті фізичної особи;

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, звертається до адміністративного суду з позовом щодо застосування заходу реагування у виді анулювання дозволів на транзитне переміщення незареєстрованих в Україні ГМО, на проведення державної апробації (випробовувань) ГМО у відкритій системі, на вивільнення ГМО у відкритій системі з підстав:

встановлення факту надання в заяві чи документах, що додаються до неї, недостовірної інформації;

провадження суб'єктом регулювання діяльності, на яку отримано дозвіл, із порушенням вимог законодавства, щодо яких центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, було раніше видано припис про їх усунення із наданням достатнього часу для їх усунення;

отримання наукової обґрунтованої інформації, яка може призвести до переоцінки ризику щодо підвищення впливу ГМО на здоров'я людини та навколишнє природне середовище.

Рішення центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, про анулювання дозволів на транзитне переміщення незареєстрованих в Україні ГМО, на проведення державної апробації (випробовувань) ГМО у відкритій системі, на вивільнення ГМО у відкритій системі видається протягом п'яти робочих днів з дня його прийняття. Дія дозволу припиняється через тридцять робочих днів з дня прийняття рішення про його анулювання.

Строк дії дозволу на транзитне переміщення незареєстрованих в Україні ГМО не повинен перевищувати строку дії дозволу на ввезення незареєстрованих в Україні ГМО, виданого державою-імпортером, або дозволу на транзитне переміщення ГМО, виданого іншою державою (у разі транзитного переміщення через територію іноземної держави), але не більш як п'ять років.

Дозвіл на проведення державної апробації (випробувань) ГМО у відкритій системі діє протягом строку проведення державної апробації (випробувань) конкретно визначеного ГМО, але не більш як п'ять років.

Строк дії дозволу на вивільнення ГМО у відкритій системі становить п'ять років.".

36. У Переліку документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності, затвердженому Законом України "Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., N 47, ст. 532 із наступними змінами):

1) у графі "Назва документа дозвільного характеру":

у пункті 14 слова ", виробництво технічних засобів оброблення інформації і технологічного оснащення, що має відповідати вимогам технічного захисту інформації з обмеженим доступом" виключити;

пункти 6, 16, 40, 48, 53, 63, 64, 68, 91, 132 і 141 викласти в такій редакції:

"6. Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи";

"16. Дозвіл на проведення робіт на землях водного фонду";

"40. Дозвіл на здійснення операцій у сфері поводження з відходами (крім збирання, перевезення, зберігання та сортування побутових відходів)";

"48. Дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки";

"53. Дозвіл на проведення діагностичних, експериментальних, випробувальних, вимірювальних робіт на підприємствах, в установах та організаціях, діяльність яких пов'язана з використанням джерел іонізуючого та неіонізуючого випромінювання";

"63. Дозвіл на розміщення засобів зовнішньої реклами";

"64. Дозвіл на розміщення, реконструкцію споруд, об'єктів дорожнього сервісу, прокладення інженерних мереж та проведення робіт, які можуть вплинути на виконання програм розвитку дорожнього господарства, створення небезпечної дорожньої ситуації, екологічний, санітарний та технічний стан автомобільних доріг загального користування у межах смуги їх відведення, а також влаштування заїздів, виїздів і перехідно-швидкісних смуг до об'єктів дорожнього сервісу, які розміщуються повністю або частково на землях дорожнього господарства чи експлуатація яких потребує використання зазначених земель";

"68. Дозвіл на спеціальне використання природних рослинних ресурсів (крім лісових ресурсів)";

"91. Погодження відведення землі та водного простору для торговельного мореплавства та для будівництва або виконання будь-яких робіт у зоні дії навігаційного обладнання і морських шляхів";

"132. Спеціальний дозвіл на спеціальне використання лісових ресурсів (лісорубний квиток на заготівлю деревини в порядку рубок головного користування)";

"141. Дозвіл або сертифікат на ввезення в Україну і вивезення за її межі об'єктів тваринного світу щодо осетрових видів риб і виробленої з них продукції";

2) у графі "Законодавчий акт України":

пункт 20 доповнити словами "Закон України "Про рослинний світ";

пункт 41 доповнити словами "Закон України "Про охорону земель";

пункт 49 викласти в такій редакції:

"Закон України "Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори";

пункт 54 викласти в такій редакції:

"Закон України "Про захист тварин від жорстокого поводження";

пункт 76 доповнити словами "Закон України "Про автомобільні дороги";

пункт 141 викласти в такій редакції:

"Закон України "Про тваринний світ", Закон України "Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів";

3) доповнити Перелік пунктом 154 такого змісту:

5) пункти 7, 8, 9, 38, 52, 55, 56, 108, 148 і 149 виключити.

37. Статті 23 і 24 Закону України "Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів" (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., N 17, ст. 155; 2014 р., N 6 - 7, ст. 80, N 23, ст. 873): викласти в такій редакції:

"Стаття 23. Документи дозвільного характеру, що видаються центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері рибного господарства

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері рибного господарства видає такі документи дозвільного характеру:

дозвіл на спеціальне використання водних біоресурсів у рибогосподарських водних об'єктах (їх частинах);

дозвіл на спеціальне використання водних біоресурсів за межами юрисдикції України;

форма реєстрації уловів (реекспорту) антарктичного та патагонського іклачів;

дозвіл або сертифікат на ввезення в Україну і вивезення за її межі об'єктів тваринного світу щодо осетрових видів риб і виробленої з них продукції;

підтвердження законності вилучення водних біоресурсів з середовища їх існування та переробки продуктів лову (у разі необхідності суб'єкту господарювання для здійснення зовнішньоторговельних операцій);

інші документи дозвільного характеру, передбачені міжнародними договорами України.

Стаття 24. Особливості видачі дозвільних документів у галузі рибного господарства

Видача (відмова у видачі, переоформлення, видача дубліката, анулювання) дозволу на спеціальне використання водних біоресурсів у рибогосподарських водних об'єктах (їх частинах), дозволу на спеціальне використання водних біоресурсів за межами юрисдикції України, форми реєстрації уловів (реекспорту) антарктичного та патагонського іклачів, дозволу або сертифікату на ввезення в Україну і вивезення за її межі об'єктів тваринного світу щодо осетрових видів риб і виробленої з них продукції, підтвердження законності вилучення водних біоресурсів із середовища їх існування та переробки продуктів лову (у разі необхідності суб'єкту господарювання для здійснення зовнішньоторговельних операцій) здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері рибного господарства, безоплатно, згідно з вимогами, визначеними Законом України "Про тваринний світ", Законом України "Про адміністративні послуги", з урахуванням вимог CITES та особливостей, передбачених Законом України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності", в установленому Кабінетом Міністрів України порядку.

Подання заяви про одержання (переоформлення, одержання дубліката, анулювання) дозволу на спеціальне використання водних біоресурсів у рибогосподарських водних об'єктах (їх частинах), дозволу на спеціальне використання водних біоресурсів за межами юрисдикції України, форми реєстрації уловів (реекспорту) антарктичного та патагонського іклачів, підтвердження законності вилучення водних біоресурсів із середовища їх існування та переробки продуктів лову (у разі необхідності суб'єкту господарювання для здійснення зовнішньоторговельних операцій), а також видача (відмова у видачі, переоформлення, видача дубліката, анулювання) цих документів здійснюються в паперовій або електронній формі.

Дозвіл на спеціальне використання водних біоресурсів у рибогосподарських водних об'єктах (їх частинах) видається центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері рибного господарства, крім видів водних біоресурсів, занесених до Червоної книги України.

Для одержання дозволу на спеціальне використання водних біоресурсів у рибогосподарських водних об'єктах (їх частинах) суб'єкт господарювання подає заяву, до якої додаються:

довідка суб'єкта господарювання про наявність у нього суден (плавзасобів), дозволених знарядь лову та рибоприймальних пунктів на визначеному рибогосподарському водному об'єкті;

програма виконання робіт у разі здійснення вилову водних біоресурсів у науково-дослідних, науково-промислових, дослідно-конструкторських цілях, контрольного вилову водних біоресурсів, вилову водних біоресурсів з метою отримання біологічного матеріалу для штучного відтворення їх запасів та здійснення аквакультури.

Видача або надання відмови у видачі дозволу на спеціальне використання водних біоресурсів у рибогосподарських водних об'єктах (їх частинах) здійснюється протягом двадцяти робочих днів з дня одержання заяви та документів, необхідних для видачі дозволу.

Підставами для відмови у видачі дозволу на спеціальне використання водних біоресурсів у рибогосподарських водних об'єктах (їх частинах) є:

подання суб'єктом господарювання неповного пакета документів, необхідних для одержання дозволу;

виявлення в документах, поданих суб'єктом господарювання, недостовірних відомостей;

відсутність частки нерозподіленого ліміту водних біоресурсів;

систематичні (три і більше) грубі порушення протягом року законодавства з охорони, використання та відтворення водних біоресурсів;

несплата на час розгляду питання про видачу дозволу штрафних санкцій або наявність невідшкодованої шкоди, завданої рибному господарству;

використання виділеної кількості водних біоресурсів менш як на 75 відсотків протягом попередніх чотирьох років.

Підставами для переоформлення дозволу на спеціальне використання водних біоресурсів у рибогосподарських водних об'єктах (їх частинах) є зміна найменування або місцезнаходження юридичної особи або зміна прізвища, імені, по батькові чи місця проживання фізичної особи - підприємця.

Переоформлення дозволу на спеціальне використання водних біоресурсів у рибогосподарських водних об'єктах (їх частинах) здійснюється за заявою, до якої додається документ, що підлягає переоформленню.

Строк видачі переоформленого дозволу на спеціальне використання водних біоресурсів у рибогосподарських водних об'єктах (їх частинах) становить два робочих дні з дня одержання заяви про його переоформлення.

Підставою для видачі дубліката дозволу на спеціальне використання водних біоресурсів у рибогосподарських водних об'єктах (їх частинах) є його втрата або пошкодження.

Видача дубліката дозволу на спеціальне використання водних біоресурсів у рибогосподарських водних об'єктах (їх частинах) здійснюється за заявою, протягом двох робочих днів з дня одержання заяви про його видачу.

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері рибного господарства, анулює дозвіл на спеціальне використання водних біоресурсів у рибогосподарських водних об'єктах (їх частинах) з таких підстав:

звернення суб'єкта господарювання із заявою про анулювання дозволу;

ліквідації юридичної особи або припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця, якій видано дозвіл.

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері рибного господарства, звертається до адміністративного суду з позовом щодо застосування заходу реагування у виді анулювання дозволу на спеціальне використання водних біоресурсів у рибогосподарських водних об'єктах (їх частинах) з таких підстав:

встановлення факту надання в заяві та документах, що додаються до неї, недостовірної інформації;

систематичних (три і більше) грубих порушень протягом попереднього року законодавства з охорони, використання та відтворення водних біоресурсів, щодо яких центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері рибного господарства, було раніше видано припис про їх усунення із наданням достатнього часу для їх усунення.

Рішення центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері рибного господарства, про анулювання дозволу на спеціальне використання водних біоресурсів у рибогосподарських водних об'єктах (їх частинах) видається протягом п'яти робочих днів з дня його прийняття. Дія зазначеного дозволу припиняється через п'ятнадцять робочих днів з дня прийняття рішення про його анулювання.

Строк дії дозволу на спеціальне використання водних біоресурсів у рибогосподарських водних об'єктах (їх частинах) становить п'ять років.

Для одержання дозволу на спеціальне використання водних біоресурсів за межами юрисдикції України суб'єкт господарювання подає заяву, до якої додаються:

відомості про знаряддя лову та встановлення системи дистанційного моніторингу;

засвідчені заявником копії:

документів, які підтверджують майнові права судновласника на власні або орендовані судна;

свідоцтва про право плавання під Державним Прапором України;

свідоцтва про придатність до плавання;

класифікаційного свідоцтва.

Видача або надання відмови у видачі дозволу на спеціальне використання водних біоресурсів за межами юрисдикції України здійснюється протягом двадцяти робочих днів з дня одержання заяви та документів, необхідних для видачі дозволу. Дозвіл на спеціальне використання водних біоресурсів за межами юрисдикції України видається на кожне рибальське судно.

Підставами для відмови у видачі дозволу на спеціальне використання водних біоресурсів за межами юрисдикції України є:

подання суб'єктом господарювання неповного пакета документів, необхідних для одержання дозволу;

виявлення в документах, поданих суб'єктом господарювання, недостовірних відомостей;

занесення рибальського судна до переліку суден, задіяних у незаконному рибальстві.

Підставами для переоформлення дозволу на спеціальне використання водних біоресурсів за межами юрисдикції України є зміна найменування або місцезнаходження юридичної особи або зміна прізвища, імені, по батькові чи місця проживання фізичної особи - підприємця.

Переоформлення дозволу на спеціальне використання водних біоресурсів за межами юрисдикції України здійснюється за заявою, до якої додається документ, що підлягає переоформленню.

Строк видачі переоформленого дозволу на спеціальне використання водних біоресурсів за межами юрисдикції України становить два робочих дні з дня одержання заяви про його переоформлення.

Підставою для видачі дубліката дозволу на спеціальне використання водних біоресурсів за межами юрисдикції України є його втрата або пошкодження.

Видача дубліката дозволу на спеціальне використання водних біоресурсів за межами юрисдикції України здійснюється за заявою, протягом двох робочих днів з дня одержання заяви про його видачу.

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері рибного господарства, анулює дозвіл на спеціальне використання водних біоресурсів за межами юрисдикції України з таких підстав:

звернення суб'єкта господарювання із заявою про анулювання дозволу;

ліквідації юридичної особи або припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця, якій видано дозвіл;

використання рибальським судном заборонених знарядь промислу;

занесення рибальського судна до переліку суден, задіяних у незаконному рибальстві;

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері рибного господарства, звертається до адміністративного суду з позовом щодо застосування заходу реагування у виді анулювання дозволу на спеціальне використання водних біоресурсів за межами юрисдикції України з таких підстав:

встановлення факту надання в заяві та документах, що додаються до неї, недостовірної інформації;

порушення рибальським судном вимог законодавства з охорони, використання та відтворення водних біоресурсів, міжнародних договорів України, щодо яких центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері рибного господарства, було раніше видано припис про їх усунення із наданням достатнього часу для їх усунення;

цілеспрямованого промислу водних біоресурсів, що підпадає під дію мораторію або заборони використання водних біоресурсів, який установлюється відповідними міжнародними договорами України та міжнародними компетентними органами;

цілеспрямованого пошкодження суднової апаратури, що унеможливлює здійснення дистанційного контролю за рибальським судном;

фальсифікації або приховування розпізнавальних знаків, назви або порту реєстрації рибальського судна.

Рішення центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері рибного господарства, про анулювання дозволу на спеціальне використання водних біоресурсів за межами юрисдикції України видається протягом п'яти робочих днів з дня його прийняття. Дія зазначеного дозволу припиняється через п'ятнадцять робочих днів з дня прийняття рішення про його анулювання.

Строк дії дозволу на спеціальне використання водних біоресурсів за межами юрисдикції України становить один рік.

Для одержання форми реєстрації уловів (реекспорту) антарктичного та патагонського іклачів судновласник - юридична або фізична особа, судно якого здійснювало вилучення зазначених видів риб, чи імпортер, який здійснює імпорт відповідної продукції в Україну, подає заяву до заходження судна з уловом антарктичного та патагонського іклачів у порт вивантаження на території України чи за її межами або до дати вивезення антарктичного та патагонського іклачів з території України.

Видача або відмова у видачі форми реєстрації уловів антарктичного та патагонського іклачів здійснюється протягом десяти робочих днів з дня надходження заяви від судновласника - юридичної або фізичної особи, судно якого здійснювало вилучення зазначених видів риб, чи від імпортера, який здійснює імпорт відповідної продукції в Україну.

Підставами для відмови у видачі форми реєстрації уловів антарктичного та патагонського іклачів є:

несвоєчасне подання судновласником - юридичною або фізичною особою, судно якого здійснювало вилучення зазначених видів риб, чи імпортером, який здійснює імпорт відповідної продукції в Україну, заяви, необхідної для одержання форми реєстрації уловів антарктичного та патагонського іклачів;

виявлення в одержаній заяві недостовірних відомостей.

Підставами для переоформлення форми реєстрації уловів антарктичного та патагонського іклачів є зміна найменування або місцезнаходження юридичної особи або зміна прізвища, імені, по батькові чи місця проживання фізичної особи, фізичної особи - підприємця.

Переоформлення форми реєстрації уловів антарктичного та патагонського іклачів здійснюється за заявою, до якої додається документ, що підлягає переоформленню.

Строк видачі переоформленої форми реєстрації уловів антарктичного та патагонського іклачів становить два робочих дні з дня одержання заяви про її переоформлення.

Підставою для видачі дубліката форми реєстрації уловів антарктичного та патагонського іклачів є її втрата або пошкодження.

Видача дубліката форми реєстрації уловів антарктичного та патагонського іклачів здійснюється за заявою, протягом двох робочих днів з дня одержання заяви про її видачу.

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері рибного господарства, анулює форму реєстрації уловів антарктичного та патагонського іклачів, з таких підстав:

звернення судновласника - юридичної або фізичної особи, судно якого здійснювало вилучення зазначених видів риб, чи імпортера, який здійснює імпорт відповідної продукції в Україну, із заявою про анулювання форми реєстрації уловів антарктичного та патагонського іклачів;

припинення юридичної особи (злиття, приєднання, поділ, перетворення або ліквідація);

припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця;

смерті фізичної особи.

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері рибного господарства, звертається до адміністративного суду з позовом щодо застосування заходу реагування у виді анулювання форми реєстрації уловів антарктичного та патагонського іклачів з таких підстав:

встановлення факту надання у заяві, необхідної для одержання форми реєстрації уловів антарктичного та патагонського іклачів, недостовірної інформації;

провадження судновласником - юридичною або фізичною особою, судно якого здійснювало вилучення зазначених видів риб, чи імпортером, який здійснює імпорт відповідної продукції в Україну, діяльності, на яку отримано форму реєстрації уловів антарктичного та патагонського іклачів, із порушенням вимог законодавства, щодо яких центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері рибного господарства, було раніше видано припис про їх усунення із наданням достатнього часу для їх усунення.

Рішення центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері рибного господарства, про анулювання форми реєстрації уловів антарктичного та патагонського іклачів видається протягом п'яти робочих днів з дня його прийняття.

Строк дії форми реєстрації уловів антарктичного та патагонського іклачів, яка є разовою, обмежується строком завершення зовнішньоторговельних операцій із конкретним вантажем зазначених видів риб.

Для одержання підтвердження законності вилучення водних біоресурсів із середовища їх існування та переробки продуктів лову (у разі необхідності суб'єкту господарювання для здійснення зовнішньоторговельних операцій) судновласник, судно якого здійснювало вилучення водних біоресурсів із середовища їх існування, власник судна або суб'єкт господарювання, що здійснює переробку продуктів лову, подає заяву, до якої додається проект підтвердження законності вилучення водних біоресурсів із середовища їх існування та переробки продуктів лову, розроблений згідно з установленим Кабінетом Міністрів України порядком.

Видача або надання відмови у видачі підтвердження здійснюється протягом десяти робочих днів з дня одержання заяви та документів, необхідних для видачі підтвердження. Підтвердження видається на кожне рибальське судно.

Підставами для відмови у видачі підтвердження є:

подання судновласником, судно якого здійснювало вилучення водних біоресурсів із середовища їх існування, власником судна або суб'єктом господарювання, що здійснює переробку продуктів лову, неповного пакета документів, необхідних для одержання підтвердження;

виявлення в документах, поданих судновласником, судно якого здійснювало вилучення водних біоресурсів із середовища їх існування, власником судна або суб'єктом господарювання, що здійснює переробку продуктів лову, недостовірних відомостей.

Підставами для переоформлення підтвердження є зміна найменування або місцезнаходження юридичної особи або зміна прізвища, імені, по батькові чи місця проживання фізичної особи - підприємця.

Переоформлення підтвердження здійснюється за заявою, до якої додається документ, що підлягає переоформленню.

Строк видачі переоформленого підтвердження становить два робочих дні з дня одержання заяви про його переоформлення.

Підставою для видачі дубліката підтвердження є його втрата або пошкодження.

Видача дубліката підтвердження здійснюється за заявою, протягом двох робочих днів з дня одержання заяви про його видачу.

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері рибного господарства, анулює підтвердження з таких підстав:

звернення судновласника, судно якого здійснювало вилучення водних біоресурсів із середовища їх існування, власника судна або суб'єкта господарювання, що здійснює переробку продуктів лову, із заявою про анулювання підтвердження;

ліквідації юридичної особи або припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця, якій видано підтвердження.

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері рибного господарства, звертається до адміністративного суду з позовом щодо застосування заходу реагування у виді анулювання підтвердження з таких підстав:

встановлення факту надання в заяві та документах, що додаються до неї, недостовірної інформації;

провадження судновласником, судно якого здійснювало вилучення водних біоресурсів із середовища їх існування, власником судна або суб'єктом господарювання, що здійснює переробку продуктів лову, діяльності, на яку отримано підтвердження, із порушенням вимог законодавства, щодо яких центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері рибного господарства, було раніше видано припис про їх усунення із наданням достатнього часу для їх усунення.

Рішення центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері рибного господарства, про анулювання підтвердження видається протягом п'яти робочих днів з дня його прийняття.

Строк дії підтвердження обмежується строком завершення зовнішньоторговельних операцій з конкретним вантажем водних біоресурсів.".

38. У Законі України "Про насіння і садивний матеріал" (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., N 42, ст. 585):

1) абзац восьмий статті 8 викласти в такій редакції:

"видача підтвердження на ввезення в Україну насіння і садивного матеріалу сортів рослин, не внесених до Реєстру сортів рослин України та/або до Реєстру сортів рослин Організації економічного співробітництва та розвитку для селекційних, дослідних робіт і експонування або у разі складних погодно-кліматичних умов, що призвели до недобору насіння сільськогосподарських рослин;";

2) статтю 20 викласти у новій редакції такого змісту:

"Стаття 20. Ввезення та вивезення насіння і садивного матеріалу

Насіння і садивний матеріал ввозиться в Україну за умови належності його до сорту, який внесений до Реєстру сортів.

Насіння сорту, який внесений до Реєстру сортів рослин Організації економічного співробітництва та розвитку, тих сільськогосподарських рослин, до схем сортової сертифікації яких приєдналася Україна, ввозиться в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері насінництва та розсадництва, за умови, що воно призначене для розмноження і подальшого вивезення за межі України.

Митне оформлення насіння та садивного матеріалу здійснюється за наявності сертифікатів країни-експортера, які посвідчують їх сортові і посівні якості.

Зразки насіння і садивного матеріалу сортів рослин, не внесених до Реєстру сортів та/або до Реєстру сортів рослин Організації економічного співробітництва та розвитку, ввозяться в Україну для селекційних, дослідних робіт і експонування суб'єктами господарювання незалежно від форми власності на основі підтвердження, що видається центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі.

Видача (відмова у видачі, переоформлення, видача дубліката, анулювання) підтвердження для ввезення в Україну насіння і садивного матеріалу сортів рослин, не внесених до Реєстру сортів та/або до Реєстру сортів рослин Організації економічного співробітництва та розвитку для селекційних, дослідних робіт і експонування, здійснюється безоплатно, відповідно до Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності", в установленому Кабінетом Міністрів України порядку.

Подання суб'єктом господарювання заяви про одержання (переоформлення, одержання дубліката, анулювання) підтвердження для ввезення в Україну насіння і садивного матеріалу сортів рослин, не внесених до Реєстру сортів та/або до Реєстру сортів рослин Організації економічного співробітництва та розвитку для селекційних, дослідних робіт і експонування, а також видача (відмова у видачі, переоформлення, видача дубліката, анулювання) йому цього підтвердження здійснюються в паперовій або електронній формі.

Для одержання підтвердження для ввезення в Україну насіння і садивного матеріалу сортів рослин, не внесених до Реєстру сортів рослин України та/або до Реєстру сортів рослин Організації економічного співробітництва та розвитку для селекційних, дослідних робіт і експонування, суб'єкт господарювання подає заяву, в якій зазначається ботанічний таксон, вага/кількість насіння та/або садивного матеріалу, мета його ввезення та країна походження.

До заяви додаються завірена суб'єктом господарювання копія статуту (положення), що підтверджує провадження дослідної, селекційної діяльності, або документи, які підтверджують, що насіння та/або садивний матеріал будуть використані для експонування.

Завірені суб'єктом господарювання копії документів подаються в одному примірнику з перекладом на українську мову.

Видача або надання відмови у видачі підтвердження для ввезення в Україну насіння і садивного матеріалу сортів рослин, не внесених до Реєстру сортів рослин України та/або до Реєстру сортів рослин Організації економічного співробітництва та розвитку для селекційних, дослідних робіт і експонування, здійснюється протягом десяти робочих днів з дня надходження заяви та документів, необхідних для його видачі.

Підставами для відмови у видачі підтвердження для ввезення в Україну насіння і садивного матеріалу сортів рослин, не внесених до Реєстру сортів рослин України та/або до Реєстру сортів рослин Організації економічного співробітництва та розвитку для селекційних, дослідних робіт і експонування, є:

подання суб'єктом господарювання неповного пакета документів, необхідних для одержання підтвердження;

виявлення в документах, поданих суб'єктом господарювання для одержання підтвердження, недостовірних відомостей;

відсутність в установчих документах відомостей про те, що діяльність суб'єкта господарювання пов'язана з селекційними, дослідними роботами та експонуванням;

перевищення обсягу зразків насіння та/або садивного матеріалу, що ввозиться в Україну для селекційних, дослідних робіт і експонування, порівняно з обсягом зразків насіння та/або садивного матеріалу сорту, що надається разом із заявою для проведення науково-технічної експертизи сортів рослин.

Підставами для переоформлення підтвердження для ввезення в Україну насіння і садивного матеріалу сортів рослин, не внесених до Реєстру сортів рослин України та/або до Реєстру сортів рослин Організації економічного співробітництва та розвитку для селекційних, дослідних робіт і експонування, є зміна найменування або місцезнаходження юридичної особи або зміна прізвища, імені, по батькові чи місця проживання фізичної особи - підприємця.

Переоформлення підтвердження для ввезення в Україну насіння і садивного матеріалу сортів рослин, не внесених до Реєстру сортів рослин України та/або до Реєстру сортів рослин Організації економічного співробітництва та розвитку для селекційних, дослідних робіт і експонування, здійснюється за заявою, до якої додається документ, що підлягає переоформленню.

Строк видачі переоформленого підтвердження для ввезення в Україну насіння і садивного матеріалу сортів рослин, не внесених до Реєстру сортів рослин України та/або до Реєстру сортів рослин Організації економічного співробітництва та розвитку для селекційних, дослідних робіт і експонування, становить два робочих дні з дня одержання заяви про його переоформлення.

Підставами для видачі дубліката підтвердження для ввезення в Україну насіння і садивного матеріалу сортів рослин, не внесених до Реєстру сортів рослин України та/або до Реєстру сортів рослин Організації економічного співробітництва та розвитку для селекційних, дослідних робіт і експонування, є його втрата або пошкодження.

Видача дубліката підтвердження для ввезення в Україну насіння і садивного матеріалу сортів рослин, не внесених до Реєстру сортів рослин України та/або до Реєстру сортів рослин Організації економічного співробітництва та розвитку для селекційних, дослідних робіт і експонування, здійснюється за заявою, протягом двох робочих днів з дня одержання заяви про його видачу.

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі, анулює підтвердження для ввезення в Україну насіння і садивного матеріалу сортів рослин, не внесених до Реєстру сортів рослин України та/або до Реєстру сортів рослин Організації економічного співробітництва та розвитку для селекційних, дослідних робіт і експонування, з підстав:

звернення суб'єкта господарювання із заявою про анулювання підтвердження;

припинення юридичної особи (злиття, приєднання, поділ, перетворення, ліквідація);

припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця.

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі, звертається до адміністративного суду з позовом щодо застосування заходу реагування у виді анулювання підтвердження для ввезення в Україну насіння і садивного матеріалу сортів рослин, не внесених до Реєстру сортів рослин України та/або до Реєстру сортів рослин Організації економічного співробітництва та розвитку для селекційних, дослідних робіт і експонування, з підстав:

встановлення факту надання суб'єктом господарювання в заяві про видачу підтвердження та документах, що додаються до неї, недостовірної інформації;

провадження суб'єктом господарювання певних дій щодо здійснення господарської діяльності або видів господарської діяльності, на які отримано підтвердження для ввезення в Україну насіння і садивного матеріалу сортів рослин, не внесених до Реєстру сортів рослин України та/або до Реєстру сортів рослин Організації економічного співробітництва та розвитку для селекційних, дослідних робіт і експонування, із порушенням вимог законодавства, щодо яких центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі, було раніше видано припис про їх усунення із наданням достатнього часу для їх усунення.

Рішення центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі, про анулювання підтвердження видається протягом п'яти робочих днів з дня його прийняття.

Підтвердження для ввезення в Україну насіння і садивного матеріалу сортів рослин, не внесених до Реєстру сортів рослин України та/або до Реєстру сортів рослин Організації економічного співробітництва та розвитку для селекційних, дослідних робіт і експонування, видається на строк, протягом якого здійснюється ввезення насіння та садивного матеріалу.

Зразки насіння і садивного матеріалу, що ввозяться в Україну для селекційних, дослідних робіт і експонування суб'єктами насінництва та розсадництва, не підлягають ліцензуванню, сертифікації та державній санітарно-гігієнічний експертизі.

Обсяг зразків насіння і садивного матеріалу, що ввозяться в Україну для селекційних, дослідних робіт та експонування, не може перевищувати кількості посадкового матеріалу сорту, що подається разом із заявою на сорт рослин для проведення науково-технічної експертизи сортів рослин.

Суб'єкт господарювання несе передбачену законом відповідальність за використання зразків насіння і садивного матеріалу, що ввозяться в Україну для селекційних, дослідних робіт та експонування, відповідно до призначення.

Вивезення насіння та/або садивного матеріалу за межі України та його митне оформлення здійснюється за наявності дозволу (ліцензійного договору) володільця патенту на відповідний сорт, міжнародного сертифіката.

Вивезення за межі митної території України дослідних зразків насіння та/або садивного матеріалу сортів рослин, не внесених до Реєстру сортів України, здійснюється лише з метою проведення експертизи на придатність до поширення в іншій країні або обміну генофондом, проведення селекційних і науково-дослідних робіт, експонування.".

39. У пункті 11 розділу I Закону України від "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо харчових продуктів" (Відомості Верховної Ради, 2014, N 41 - 42, ст. 2024):

у статті 23 Закону України "Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів":

частину п'яту - сьому викласти у такій редакції:

"Видача (відмова у видачі, переоформлення, видача дубліката, тимчасове припинення дії, анулювання та поновлення дії) експлуатаційного дозволу здійснюється компетентним органом відповідно до вимог Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності, з урахуванням особливостей цього Закону.

Форма та умови експлуатаційного дозволу, порядок видачі або відмови в його видачі, переоформлення, видачі дубліката, тимчасового припинення дії, анулювання та поновлення дії встановлюються Кабінетом Міністрів України.

Подання оператором потужностей (об'єктів) заяви про одержання (переоформлення, одержання дубліката, анулювання та поновлення дії) експлуатаційного дозволу, а також видача (відмова у видачі, переоформлення, видача дубліката, тимчасове призупинення дії, анулювання та поновлення дії) йому цього дозволу здійснюються в паперовій або електронній формі.

За видачу та поновлення дії експлуатаційного дозволу справляється плата, розмір якої встановлюється законом. Плата за видачу та поновлення експлуатаційного дозволу зараховується до Державного бюджету України.

Підставами для переоформлення експлуатаційного дозволу є зміна найменування оператора потужностей (об'єктів) або його місцезнаходження.

Переоформлення експлуатаційного дозволу здійснюється безоплатно за заявою, до якої додається дозвіл, що підлягає переоформленню.

Строк видачі переоформленого експлуатаційного дозволу становить два робочих дні з дня одержання заяви про його переоформлення.".

частини двадцять другу, двадцять третю викласти у такій редакції:

"Підставами для видачі дубліката експлуатаційного дозволу є його втрата або пошкодження.

Видача дубліката експлуатаційного дозволу здійснюється безоплатно, за заявою, протягом двох робочих днів з дня одержання заяви про його видачу.

Компетентний орган анулює експлуатаційний дозвіл з таких підстав:

звернення оператора потужностей (об'єктів) із заявою про анулювання експлуатаційного дозволу;

припинення юридичної особи (злиття, приєднання, поділ, перетворення або ліквідація);

припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця.

Компетентний орган звертається до адміністративного суду з позовом щодо застосування заходу реагування у виді анулювання експлуатаційного дозволу з підстав:

встановлення факту надання в заяві та документах, що додаються до неї, недостовірної інформації;

невиконання оператором потужностей (об'єктів), що підлягають державному контролю або державному нагляду, у встановлені строки вимоги приписів, зазначених у частинах другій і третій цієї статті.

Рішення компетентного органу про анулювання експлуатаційного дозволу видається безоплатно, протягом п'яти робочих днів з дня його прийняття.".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності через шість місяців з дня його опублікування.

2. До приведення законодавства України у відповідність із цим Законом акти законодавства України застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону.

3. Кабінету Міністрів України у шестимісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення нормативно-правових актів органів виконавчої влади у відповідність із цим Законом.

4. Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, у шестимісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

забезпечити видання нормативно-правових актів, передбачених цим Законом;

привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.

 

Голова
Верховної Ради України

 

 

* * *

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
до проекту закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, які регулюють відносини, пов'язані з одержанням документів дозвільного характеру, щодо їх приведення у відповідність із нормами Законів України "Про адміністративні послуги" та "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності"

1. Проблема, яку передбачається розв'язати шляхом державного регулювання

Проект закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, які регулюють відносини, пов'язані з одержанням документів дозвільного характеру, щодо їх приведення у відповідність із нормами Законів України "Про адміністративні послуги" та "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" (далі - регуляторний акт) розроблено на виконання завдань, визначених Програмою діяльності Кабінету Міністрів України, затвердженою Верховною Радою України від 27.02.2014, щодо скорочення функцій адміністративного регулювання економіки та запровадження прозорих і єдиних правил для всіх суб'єктів економічної діяльності.

Законами України "Про адміністративні послуги" та "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" встановлені основні вимоги до надання адміністративних послуг (видачі документів дозвільного характеру).

На сьогодні закони України, що регулюють видачу документів дозвільного характеру, або не містять зазначених основних вимог, або містять положення, які їм суперечать.

Враховуючи викладене, існуючий механізм правового регулювання відносин у дозвільній системі є не уніфікованим, що призводить до ускладнень під час видачі документів дозвільного характеру і створює зайві часові та грошові витрати суб'єктів господарювання.

2. Цілі державного регулювання

Основною метою регуляторного акта є удосконалення процедур отримання документів дозвільного характеру та уніфікація положень законодавства, що регулює дозвільну систему у сфері господарської діяльності.

Регуляторний акт спрямований на підвищення рівня захисту інтересів суб'єктів господарювання шляхом встановлення на законодавчому рівні єдиних вимог до видачі документів дозвільного характеру, зокрема, визначення вимог щодо переліку документів, необхідних для одержання документа дозвільного характеру, строку видачі або надання письмового повідомлення про відмову у видачі документа дозвільного характеру, вичерпного переліку підстав для відмови у видачі, переоформлення, видачі дубліката, анулювання документа дозвільного характеру.

3. Визначення альтернативних способів досягнення зазначених цілей та аргументи щодо переваги обраного способу

1. У разі збереження діючого нормативно-правового механізму регулювання відносин, які виникають між дозвільними органами, державними адміністраторами та суб'єктами господарювання у зв'язку з видачею документів дозвільного характеру, залишиться правова колізія щодо визначення у різних нормативно-правових актах різних вимог до видачі документів дозвільного характеру (переліку документів, необхідних для одержання документа дозвільного характеру, строку видачі або надання письмового повідомлення про відмову у видачі документа дозвільного характеру тощо), що спричиняє додаткові часові та фінансові витрати, містить корупційні ризики та зберігає адміністративні бар'єри під час здійснення процедур видачі документів дозвільного характеру.

Позиція щодо відмови від врегулювання цієї проблеми закріплює ускладнену систему державного регулювання господарської діяльності та створює ризики для проявів корупції, а тому є неприйнятною.

2. Внесення змін до законодавчих актів України, які регулюють відносини, пов'язані з одержанням документів дозвільного характеру, щодо їх приведення у відповідність із нормами законів України "Про адміністративні послуги" та "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" розглядається як основний варіант, оскільки при його запровадженні вирішуватиметься комплекс проблем, пов'язаних з видачею документів дозвільного характеру, а саме - встановлення єдиних вимог до видачі документів дозвільного характеру, підвищення якості нормативно - правового регулювання господарської діяльності, запобігання можливим проявам корупції.

Наведеному варіанту не притаманні вади зазначених вище способів вирішення проблеми.

4. Механізм, який застосовується для розв'язання проблеми, і відповідні заходи

Основним механізмом для вирішення визначеної проблеми є внесення змін до законодавчих актів України, які регулюють відносини, пов'язані з одержанням документів дозвільного характеру, щодо їх приведення у відповідність із нормами законів України "Про адміністративні послуги" та "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності", шляхом закріплення на законодавчому рівні основних вимог до видачі документів дозвільного характеру, а саме:

- необхідність одержання документів дозвільного характеру та їх види;

- дозвільний орган, уповноважений видавати документ дозвільного характеру, та його повноваження;

- перелік та вимоги до документів, необхідних для одержання документа дозвільного характеру;

- платність або безоплатність видачі (переоформлення, видачі дубліката, анулювання) документа дозвільного характеру;

- граничний строк видачі або надання письмового повідомлення про відмову у видачі документа дозвільного характеру;

- вичерпний перелік підстав для відмови у видачі, переоформлення, видачі дубліката, анулювання документа дозвільного характеру;

- строк дії документа дозвільного характеру або необмеженість строку дії такого документа.

Таким чином, даний регуляторний акт містить норми, реалізація яких сприятиме удосконаленню процедур отримання документів дозвільного характеру та уніфікації норм законодавства, що регулює дозвільну систему у сфері господарської діяльності, а також дозволить зменшити ризики корупційних проявів.

5. Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей у разі прийняття регуляторного акту

Вплив зовнішніх факторів на дію регуляторного акта

На дію регуляторного акта можуть вплинути зміни в чинному законодавстві. Вплив може мати як позитивний (наприклад, у разі визначення у законах України, що регулюють видачу документів дозвільного характеру, основних вимог до одержання відповідних документів дозвільного характеру), так і негативний характер (наприклад, у разі внесення одночасно окремим законопроектом відповідних змін до законів України, що регулюють видачу документів дозвільного характеру, стосовно визначення основних вимог до одержання документів дозвільного характеру, що після прийняття законопроектів може створити неузгодженість окремих статей (частин, абзаців) законів України, до яких вносилися зміни).

Упродовж деякого часу негативно на дію регуляторного акта може впливати низька обізнаність суб'єктів господарювання та рівень корупції (низька обізнаність суб'єктів господарювання щодо основних вимог до видачі документів дозвільного характеру може призвести до певних зловживань з боку органів, що видають зазначені документи).

Позитивно на дію регуляторного акта може вплинути широка інформаційна підтримка його прийняття.

Оцінка можливості впровадження та виконання вимог регуляторного акта

Впровадження та виконання вимог регуляторного акта органами державної влади не потребує витрат з бюджетів усіх рівнів.

Впровадження регуляторного акта призведе до зменшення матеріальних та часових витрат при започаткуванні бізнесу, в ході провадження господарської діяльності. Крім того, дозволить спростити та удосконалити процедури отримання документів дозвільного характеру.

Державний нагляд та контроль за додержанням вимог акта

Додержання вимог регуляторного акта не потребує запровадження державного нагляду та контролю.

6. Очікувані результати прийняття акта

Сфера впливу

Витрати

Вигоди

Держава (органи державної влади)

Немає

Уніфікація вимог щодо видачі документів дозвільного характеру.
Зниження рівня корупційних ризиків.
Покращення умов ведення бізнесу в Україні.

Суб'єкти господарювання

Немає

Спрощення процедур отримання документів дозвільного характеру.
Зменшення часових та матеріальних витрат.
Зниження рівня корупційних ризиків.
Підвищення рівня захищеності.

Громадяни

Немає

Опосередковані.

Оскільки не передбачається виникнення витрат в жодній із сфер інтересів, отримуємо загальний позитивний ефект від запровадження даного регуляторного акта.

7. Строки дії акта

Зазначений регуляторний акт набирає чинності з дня його офіційного опублікування та строк дії акта не обмежується у часі.

8. Прогнозні значення показників результативності регуляторного акта

1. Розмір надходжень до державного, місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов'язаних із дією акта, - додаткових надходжень до держбюджету не передбачається.

2. Кількість суб'єктів господарювання, на яких поширюватиметься дія акта, - суб'єкти приватного права, які здійснюють господарську діяльність або види діяльності, які вимагають отримання документів дозвільного характеру.

3. Розмір коштів і час, які витрачаються суб'єктами господарювання у зв'язку із виконанням вимог акта, - витрат суб'єктів господарювання не передбачається.

4. Рівень поінформованості суб'єктів господарювання та (або) фізичних осіб із основними положеннями регуляторного акта - 100 %, оскільки зазначений проект акта розміщений на офіційному веб-сайті Мінекономрозвитку (www.me.gov.ua), а прийнятий Верховною Радою України Закон буде опублікований в офіційних засобах масової інформації.

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результатів

Для відстежень будуть використовуватись статистичні дані.

Базове відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися протягом місяця з дня набрання чинності, але не пізніше ніж через один рік після його прийняття шляхом збору інформації про наявність випадків порушення вимог регуляторного акта.

Повторне відстеження планується здійснити через рік після набуття чинності регуляторним актом, у результаті якого відбудеться порівняння показників базового і повторного відстеження.

Періодичне відстеження регуляторного акта буде здійснюватися раз на три роки, починаючи з дня виконання заходів із повторного відстеження.

У разі надходження пропозицій та зауважень до вирішення неврегульованих або проблемних питань буде розглядатися необхідність внесення відповідних змін до нормативно-правової бази.

Строк виконання заходів - 45 робочих днів.

 

Міністр економічного розвитку
і торгівлі України

А. Абромавичус

 

* * *

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, які регулюють відносини, пов'язані з одержанням документів дозвільного характеру, щодо їх приведення у відповідність із нормами Законів України "Про адміністративні послуги" та "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності"

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Законопроект розроблено з метою реалізації положень Закону України від 09.04.2014 N 1193 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скорочення кількості документів дозвільного характеру" (абзацу 4 пункту 3 розділу II "Прикінцеві положення") та Закону України від 13.05.2014 N 1252 "Про внесення змін до Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" щодо вдосконалення процедури видачі документів дозвільного характеру, оформлених центральними органами виконавчої влади" (абзацу другого пункту 4 розділу II "Прикінцеві положення").

У розумінні норм Закону України "Про адміністративні послуги" (далі - Закон про адміністративні послуги) видача документів дозвільного характеру, Перелік яких затверджений Законом України від 19.05.2011 N 3392 (далі - Перелік), є адміністративною послугою.

Згідно положень Закону про адміністративні послуги та Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" (далі - Закон про дозвільну систему) виключно законами, які регулюють відносини, пов'язані з одержанням документів дозвільного характеру, встановлюються:

необхідність одержання документів дозвільного характеру та їх види;

дозвільний орган, уповноважений видавати документ дозвільного характеру;

перелік та вимоги до документів, необхідних для одержання дозвільних документів;

платність або безоплатність видачі (переоформлення, видачі дубліката, анулювання) документа дозвільного характеру;

строк видачі або надання письмового повідомлення про відмову у видачі документа дозвільного характеру;

вичерпний перелік підстав для відмови у видачі, переоформлення, видачі дубліката, анулювання документа дозвільного характеру;

строк дії документа дозвільного характеру або необмеженість строку дії такого документа.

Проте більшістю законодавчих актів, якими регулюється видача документів дозвільного характеру, не встановлені зазначені основні вимоги до порядку їх видачі.

На сьогодні, такі вимоги визначені актами Уряду, відомчими актами, а в деяких випадках основні вимоги не передбачені жодним нормативно-правовим актом.

Крім того, Законом про дозвільну систему (із змінами, внесеними законами України від 09.04.2014 N 1193-VII та від 13.05.2014 N 1252) встановлені можливість видачі дозволів в електронній формі (за допомогою засобів телекомунікацій), а також одержання дозвільними органами погоджень та висновків, необхідних для видачі дозволів, без залучення суб'єктів господарювання та анулювання дозвільних документів у судовому порядку.

Відсутність встановлених на рівні закону основних вимог до видачі документів дозвільного характеру ускладнює для суб'єктів господарювання процедуру їх одержання та може бути підставою для здійснення дозвільними органами корупційних діянь.

2. Мета і шляхи її досягнення

Проект Закону розроблено з метою приведення законодавчих актів України, які регулюють відносини, пов'язані з одержанням документів дозвільного характеру, у відповідність до вимог Закону про адміністративні послуги та Закону про дозвільну систему.

Законопроект спрямований на закріплення на законодавчому рівні основних вимог до видачі документів дозвільного характеру (з урахуванням норм Закону про адміністративні послуги), а саме:

- необхідність одержання дозволів;

- дозвільний орган, уповноважений їх видавати;

- перелік та вимоги до документів, необхідних для одержання дозволу;

- платність або безоплатність видачі (переоформлення, видачі дубліката, анулювання) дозволу;

- строк видачі або надання письмового повідомлення про відмову у видачі дозволу;

- вичерпний перелік підстав для відмови у видачі, переоформленні, видачі дубліката, анулюванні дозволу;

- строк дії дозволу або необмеженість строку його дії.

Також передбачено внести зміни до Закону України "Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності" з метою узгодження норм вказаного Закону з нормами інших законів, якими передбачена необхідність одержання документів дозвільного характеру.

Закріплення на законодавчому рівні вказаних вимог сприятиме узгодженню між собою законодавчих актів, що регулюють видачу документів дозвільного характеру, та підвищенню рівня захисту підприємців.

3. Правові аспекти

Законодавчі акти у даній сфері правового регулювання:

"Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності";

"Про адміністративні послуги";

"Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності";

Лісовий кодекс України;

Водний кодекс України;

Кодекс торговельного мореплавства України;

Земельний кодекс України;

Гірничий закон України;

"Про ветеринарну медицину";

"Про охорону праці";

"Про Червону книгу України";

"Про пестициди і агрохімікати";

"Про мисливське господарство та полювання";

"Основи законодавства України про охорону здоров'я";

"Про карантин рослин";

"Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні";

"Про екологічну експертизу";

"Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення";

"Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори";

"Про рекламу";

"Про охорону навколишнього природного середовища";

"Про природно-заповідний фонд України";

"Про відходи";

"Про рослинний світ";

"Про охорону атмосферного повітря";

"Про тваринний світ";

"Про приєднання України до Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення";

"Про захист тварин від жорстокого поводження";

"Про безпечність та якість харчових продуктів";

"Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів";

"Про застосування спеціальних заходів щодо імпорту в Україну";

"Про радіочастотний ресурс України";

"Про страховий фонд документації України";

"Про насіння і садивний матеріал";

"Про охорону земель";

"Про державний контроль за використанням та охороною земель";

"Про телекомунікації";

"Про дорожній рух";

"Про перевезення небезпечних вантажів";

"Про державну експертизу землевпорядної документації";

"Про благоустрій населених пунктів";

"Про автомобільні дороги";

"Про регулювання містобудівної діяльності";

"Про особливості державного регулювання діяльності суб'єктів підприємницької діяльності, пов'язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів";

"Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів";

"Про туризм";

"Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів".

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація проекту Закону не потребує додаткових витрат з державного бюджету.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект Закону потребує погодження з Міністерством фінансів України, Міністерством освіти і науки України, Міністерством енергетики та вугільної промисловості України, Міністерством внутрішніх справ України, Міністерством юстиції України, Міністерством аграрної політики та продовольства України, Міністерством охорони здоров'я України, Міністерством екології та природних ресурсів України, Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Міністерством інфраструктури України, Державною регуляторною службою України, Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, Державною службою України з контролю за наркотиками, Фондом державного майна України.

6. Регіональний аспект

Проект Закону не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

61. Запобігання дискримінації

У проекті Закону відсутні положення, які містять ознаки дискримінації.

Громадська антидискримінаційна експертиза не проводилась.

7. Запобігання корупції

У законопроекті відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Проект розміщено на офіційному сайті Мінекономрозвитку з метою оприлюднення та отримання пропозицій.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект Закону має на меті удосконалення процедур видачі документів дозвільного характеру суб'єктам господарювання та підвищення рівня їх правового захисту.

101. Вплив реалізації акта на ринок праці

Реалізація Закону України не впливає на ринок праці.

11. Прогноз результатів

Реалізація проекту Закону забезпечить закріплення на законодавчому рівні вимог до видачі документів дозвільного характеру, зокрема, встановлення єдиних вимог щодо переліку документів, необхідних для одержання документа дозвільного характеру, строку видачі або надання письмового повідомлення про відмову у видачі документа дозвільного характеру, вичерпного переліку підстав для відмови у видачі, переоформлення, видачі дубліката, анулювання документа дозвільного характеру.

Закріплення на законодавчому рівні основних вимог до видачі документів дозвільного характеру сприятиме удосконаленню механізму правового регулювання відносин, що виникають між дозвільними органами, державними адміністраторами та суб'єктами господарювання у зв'язку з видачею документів дозвільного характеру, та підвищенню рівня захисту підприємців.

 

Міністр економічного розвитку
і торгівлі України

А. Абромавічус

___ ____________ 20__ р.

 

Опрос