Идет загрузка документа (24 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении формы Уточняющего расчета по налогу на прибыль предприятий для применения налогового компромисса (неофициальный текст)

Субъект законодательной инициативы
Проект, Неофициальный текст от 06.03.2015

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

Про затвердження форми Уточнюючого розрахунку з податку на прибуток підприємств для застосування податкового компромісу

Відповідно до положень пункту 1 підрозділу 92 розділу XX "Перехідні положення" Податкового кодексу України та пункту 3 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого Указом Президента України від 8 квітня 2011 року N 446 (із змінами), наказую:

1. Затвердити форму Уточнюючого розрахунку з податку на прибуток підприємств для застосування податкового компромісу, що додається.

2. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку (Чмерук М. О.) в установленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Фудашкіна Д. О. та в. о. Голови Державної фіскальної служби України Мокляка М. В.

 

Міністр

Н. Яресько

 

Відмітка про одержання
(штамп територіального органу
Державної фіскальної служби України)


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
___ ____________ 2015 року N ___

  

Таблиця N 1

Показники сум завищення платником податку витрат за податкові періоди до 1 квітня 2014 року

(грн)

ПОКАЗНИКИ

Код рядка

Сума завищення платником податку витрат

1

2

3

4

N з/п

Код рядка податкової декларації з податку на прибуток8

Код рядка додатка до податкової декларації8

Код назви додатка
(дві літери)8

01

 

1

 

 

 

01.1

 

2

 

 

 

01.2

 

n

 

 

 

01.n

 

Сума податкових зобов'язань, які занижено платником податку
(рядок 01 х ___ 9 / 100)

02

 

Сума заниженого податкового зобов'язання, яка підлягає сплаті платником податку до бюджету для досягнення податкового компромісу (рядок 02 х 5 / 100)

03

 

Таблиця N 2

Перелік (опис) господарських операцій, щодо яких здійснено уточнення показників податкової декларації

N з/п

Назва контр-
агента

Код ЄДРПОУ / реєстра-
ційний номер облікової картки або серія та номер паспорта10 / податковий номер договору про спільну діяльність

Реквізити договору

Зміст опера-
ції

Реквізити первинних документів, в яких зафіксовано факт здійснення госпо-
дарської операції (накладні, акти виконаних робіт, платіжні доручення тощо, за наявності)

Сума зави-
щення витрат, грн.

дата

номер

вид

термін дії дого-
вору

пред-
мет дого-
вору

обсяг здійсне-
них госпо-
дарських операцій

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інформація, наведена в Уточнюючому розрахунку з податку на прибуток для застосування податкового компромісу є достовірною.

  

____________
1 Заповнюється та подається платниками податку за кожний податковий (звітний) період окремо.

2 Заповнюється платниками податку, у яких базовим податковим (звітним) періодом був календарний рік.

3 Заповнюється платниками податку, у яких базовим податковим (звітним) періодом був календарний квартал.

4 Реєстраційний (обліковий) номер платника податків зазначається у разі якщо його присвоєно контролюючими органами.

5 Відповідно до Класифікації видів економічної діяльності, затвердженої наказом Держспоживстандарту України.

6 Заповнюється за бажанням платника податку.

7 Відповідно до Класифікації країн світу, затвердженої наказом Державної служби статистики України.

8 Зазначаються коди рядків податкової декларації з податку на прибуток та коди рядків додатка до податкової декларації з його назвою двома літерами, по яких завищено платником податку витрати за податкові періоди до 1 квітня 2014 року.

9 Зазначається основна ставка податку на прибуток у відсотках, встановлена статтею 151 розділу III Податкового кодексу України в редакції, що діяла до 01.01.2015.

10 Серію та номер паспорта зазначають фізичні особи, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган і мають відмітку у паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта.

Ця частина Уточнюючого розрахунку з податку на прибуток підприємств для застосування податкового компромісу заповнюється посадовими (службовими) особами територіального органу Державної фіскальної служби України

  

 

Директор Департаменту податкової,
митної політики та методології
бухгалтерського обліку

М. О. Чмерук

 

* * *

АНАЛІЗ ВПЛИВУ РЕГУЛЯТОРНОГО АКТА
до проекту наказу Міністерства фінансів України "Про затвердження форми Уточнюючого розрахунку з податку на прибуток підприємств для застосування податкового компромісу"

1. Проблема, яку передбачається розв'язати шляхом державного регулювання

Проект наказу Міністерства фінансів України "Про затвердження форми Уточнюючого розрахунку з податку на прибуток підприємств для застосування податкового компромісу" (далі - проект наказу) розроблено на виконання пункту 1 розділу I Закону України від 25 грудня 2014 року N 63-VIII "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей уточнення податкових зобов'язань з податку на прибуток підприємств та податку на додану вартість у разі застосування податкового компромісу" (далі - Закон), яким передбачено для цілей застосування платниками податків податкового компромісу подання уточнюючого розрахунку податкових зобов'язань з податку на прибуток підприємств за формою, що встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики.

Видання проекту наказу надасть можливість платникам податків скористатися процедурою податкового компромісу шляхом подання відповідного уточнюючого розрахунку податкових зобов'язань з податку на прибуток підприємств із визначенням у такому уточнюючому розрахунку суми завищення витрат, що враховуються при визначенні об'єкта оподаткування податком на прибуток підприємств.

Крім того, видання проекту наказу спрямовано на забезпечення виконання положень Закону.

2. Цілі державного регулювання

Основною метою підготовки проекту наказу є затвердження форми Уточнюючого розрахунку з податку на прибуток підприємств для застосування податкового компромісу.

3. Визначення альтернативних способів досягнення зазначених цілей та аргументи щодо переваги обраного способу

Досягнути основної мети регуляторного акта можливо тільки шляхом розробки Уточнюючого розрахунку з податку на прибуток підприємств для застосування податкового компромісу, що відповідатиме вимогам Закону.

Отже, інших альтернативних способів досягнення основної мети, ніж прийняття зазначеного регуляторного акта, не існує.

4. Механізм, який застосовується для розв'язання проблеми, і відповідні заходи

Досягнення цілей державного регулювання відбувається шляхом прийняття проекту наказу.

5. Обґрунтування можливостей досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Прийняття наказу забезпечить виконання норм Закону, сприятиме врегулюванню спірних питань між контролюючими органами та платниками податків при застосуванні процедури податкового компромісу.

6. Очікувані результати прийняття акта

Сфера впливу

Вигоди

Витрати

Інтереси держави

Виконання вимог пункту 1 розділу I Закону

Витрати державного та місцевих бюджетів відсутні

Інтереси суб'єктів господарювання - платників податків, які сплачують податок на прибуток

Виконання вимог пункту 1 розділу I Закону

Витрати, пов'язані із запровадженням проекту наказу, у платників податків відсутні

7. Строки дії акта

Протягом 90 календарних днів з дня набрання чинності Законом.

8. Показники результативності акта

Прийняття проекту наказу відповідатиме реалізації єдиної політики у сфері справляння податку на прибуток підприємств.

Рівень поінформованості суб'єктів господарювання з основних положень акта високий. Цей рівень забезпечується опублікуванням регуляторного акта на офіційному порталі Державної фіскальної служби України з метою ознайомлення із запропонованими положеннями суб'єктів господарювання, які мають намір скористатися податковим компромісом.

Реалізація проекту наказу не потребує додаткових матеріальних та інших витрат.

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватись відстеження результативності акта

Відстеження результативності регуляторного акта здійснюється відповідно до статті 10 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".

Для базового відстеження будуть використані зауваження та пропозиції суб'єктів господарювання, на яких поширюється дія регуляторного акта, та їх аналіз.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта здійснюватиметься за три місяці до дня закінчення визначеного строку, але не пізніше дня закінчення визначеного строку.

 

Голова Державної фіскальної
служби України

І. О. Білоус

Опрос