Идет загрузка документа (78 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка и правил проведения обязательного страхования гражданской ответственности субъектов хозяйствования за вред, который может быть нанесен окружающей среде или здоровью людей при хранении и применении пестицидов и агрохимикатов (неофициальный текст)

Субъект законодательной инициативы
Проект, Неофициальный текст от 31.01.2015

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від "___" ____________ 2014 р. N _____

Київ

Про затвердження Порядку і правил проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, яку може бути заподіяно довкіллю або здоров'ю людей під час зберігання та застосування пестицидів і агрохімікатів

Відповідно до пункту 41 частини першої та частини другої статті 7 Закону України "Про страхування" Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок і правила проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, яку може бути заподіяно довкіллю або здоров'ю людей під час зберігання та застосування пестицидів і агрохімікатів, що додаються.

 

Прем'єр-міністр України

А. ЯЦЕНЮК

 

ПОРЯДОК І ПРАВИЛА
проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, яку може бути заподіяно довкіллю або здоров'ю людей під час зберігання та застосування пестицидів і агрохімікатів

1. Обов'язкове страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, яку може бути заподіяно довкіллю або здоров'ю людей під час зберігання та застосування пестицидів і агрохімікатів (далі - обов'язкове страхування), здійснюється з метою забезпечення відшкодування шкоди, заподіяної страхувальником довкіллю або здоров'ю людей під час зберігання та застосування пестицидів і агрохімікатів.

2. У цих Порядку і правилах терміни вживаються у значеннях, наведених у законах України "Про охорону навколишнього природного середовища", "Про пестициди і агрохімікати".

3. Суб'єктами обов'язкового страхування є:

1) страхувальник - суб'єкт господарювання, який здійснює зберігання та застосування пестицидів і агрохімікатів;

2) страховик - фінансова установа, яка отримала в установленому порядку ліцензію на проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, яку може бути заподіяно довкіллю, здоров'ю людей під час зберігання та застосування пестицидів і агрохімікатів;

3) треті особи - фізичні та юридичні особи, яким заподіяна пряма шкода страхувальником під час зберігання та застосування пестицидів і агрохімікатів.

4. Предметом договору обов'язкового страхування є майнові інтереси, які не суперечать закону і пов'язані з відшкодуванням шкоди, заподіяної страхувальником довкіллю, здоров'ю людей під час зберігання та застосування пестицидів і агрохімікатів.

5. Страховими ризиками є певні події, внаслідок яких виникає ризик заподіяння шкоди довкіллю або здоров'ю людей (забруднення навколишнього природного середовища, погіршення якості природних ресурсів; тимчасова втрата працездатності фізичних осіб, інвалідність, смерть) під час зберігання та застосування страхувальником пестицидів і агрохімікатів.

6. Страховим випадком є певна подія, внаслідок настання якої у страхувальника виникає обов'язок щодо відшкодування шкоди, заподіяної довкіллю або здоров'ю людей під час провадження ним діяльності із зберігання та застосування пестицидів і агрохімікатів, за умови, що подія, яка призвела до заподіяння такої шкоди довкіллю або здоров'ю людей, сталася в період дії договору обов'язкового страхування та встановлено причинно-наслідковий зв'язок між заподіянням шкоди довкіллю або здоров'ю людей і діяльністю страхувальника із зберігання та застосування пестицидів і агрохімікатів.

7. Не визнаються страховими випадками події, що сталися внаслідок:

воєнних дій, збройних конфліктів, громадянської війни, повстань, політичних або громадянських заворушень, страйків, терористичних актів;

непереборної сили, в тому числі природних явищ, які мають винятковий, неминучий та непередбачуваний характер;

свідомого або навмисного недотримання вимог стандартів, санітарних норм і правил та інших нормативних документів під час зберігання та застосування пестицидів і агрохімікатів;

застосування пестицидів, агрохімікатів, технічних засобів, які не пройшли державних випробувань, реєстрації, перереєстрації;

використання завідомо фальсифікованих пестицидів і агрохімікатів.

8. Претензії або позови, пред'явлені третіми особами стосовно відшкодування шкоди, спричиненої однією подією, вважаються пред'явленими щодо одного страхового випадку.

9. У разі настання події, що має ознаки страхового випадку, страхувальник повинен протягом двох робочих днів після того, як про неї стало відомо, письмово повідомити страховика про подію, її характер, попередньо встановлені причини, орієнтовний розмір шкоди та вжиті заходи до зменшення її розміру.

10. Страхова сума за одним договором обов'язкового страхування становить:

1) під час зберігання пестицидів і агрохімікатів:

обсяг (об'єм) до 100 кілограмів (літрів) - 300000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

обсяг (об'єм) від 100 до 1000 кілограмів (літрів) - 500000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

обсяг (об'єм) від 1000 до 10000 кілограмів (літрів) - 2500000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

обсяг (об'єм) більш як 10000 кілограмів (літрів) - 5000000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

2) під час застосування пестицидів і агрохімікатів:

обсяг (об'єм) до 10 кілограмів (літрів) - 600000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

обсяг (об'єм) від 10 до 100 кілограмів (літрів) - 1000000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

обсяг (об'єм) від 100 до 1000 кілограмів (літрів) - 5000000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

обсяг (об'єм) більш як 1000 кілограмів (літрів) - 10000000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

3) під час зберігання та застосування незареєстрованих препаратів, які ввезено на територію України відповідно до законодавства України для проведення експертизи та реєстрації, - 10000000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за кожні 5 кілограмів таких препаратів.

11. Розміри страхових тарифів за договорами обов'язкового страхування визначаються згідно з методикою актуарних розрахунків, наведеною в додатку 1.

Розмір страхового платежу, який підлягає внесенню згідно з договором обов'язкового страхування, визначається шляхом множення страхової суми за договором обов'язкового страхування на визначений страховий тариф.

Страховий платіж вноситься одноразово у строки, визначені договором обов'язкового страхування. Днем внесення страхового платежу є день надходження коштів на рахунок страховика.

12. У разі настання страхового випадку щодо заподіяння шкоди здоров'ю фізичних осіб та довкіллю страхові виплати здійснюються у такому розмірі:

1) за заподіяння шкоди здоров'ю фізичних осіб - у розмірі заявлених та визнаних вимог, але не більше 50 відсотків страхової суми за одним страховим випадком. При цьому страхова виплата на одну особу становить у разі:

тимчасової втрати працездатності за кожний день непрацездатності - один неоподатковуваний мінімум доходів громадян, але не більш як 2500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за весь час непрацездатності (для непрацюючих - за весь час лікування);

встановлення:

- I групи інвалідності - 4500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

- II групи інвалідності, встановлення інвалідності дитині - 3750 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

- III групи інвалідності - 2500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

смерті третьої особи - 5000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

2) за заподіяння шкоди довкіллю - в розмірі заявлених та визнаних вимог, але не більше 50 відсотків страхової суми за одним страховим випадком.

У разі настання страхового випадку щодо заподіяння шкоди здоров'ю фізичних осіб або довкіллю страхові виплати здійснюються у межах розміру страхової суми за одним страховим випадком. При цьому за заподіяння шкоди здоров'ю фізичних осіб страхова виплата на одну особу здійснюється в розмірі, встановленому підпунктом 1 цього пункту.

Безумовна франшиза за кожним страховим випадком щодо заподіяння шкоди довкіллю встановлюється у розмірі, передбаченому договором обов'язкового страхування, але не більше 0,5 відсотка розміру страхової суми за таким договором.

13. Договір обов'язкового страхування укладається у письмовій формі строком на один рік відповідно до Типового договору обов'язкового страхування, наведеного в додатку 2.

Місцем дії договору обов'язкового страхування є територія України.

Страхувальник зобов'язаний укласти договір обов'язкового страхування до початку діяльності, пов'язаної із зберіганням та застосуванням пестицидів і агрохімікатів.

14. Під час укладання договору обов'язкового страхування страхувальник зобов'язаний подати страховику необхідну інформацію про предмет такого договору і всі відомі йому обставини, що мають істотне значення для оцінки страхового ризику, та повідомити про інші укладені договори страхування щодо предмета договору обов'язкового страхування.

15. Для отримання страхової виплати страхувальник подає страховику заяву про здійснення страхової виплати у зв'язку з настанням страхового випадку, до якої додаються копії:

1) договору обов'язкового страхування;

2) допуску (посвідчення) на право роботи з пестицидами і агрохімікатами;

3) документів, що підтверджують настання страхового випадку та розмір збитків:

акта (протоколу) комісії з розслідування причин заподіяння шкоди (у разі проведення розслідування);

рішення суду про стягнення із страхувальника на користь третьої особи або підтвердних документів страхувальника та третьої особи щодо врегулювання питання за участю страховика про розмір шкоди, заподіяної внаслідок настання страхового випадку, без звернення до суду;

листка непрацездатності або довідки закладу охорони здоров'я про тимчасовий розлад здоров'я;

довідки медико-соціальної експертної комісії про встановлення інвалідності;

свідоцтва про смерть;

свідоцтва про право на спадщину.

16. Страховик здійснює страхову виплату відповідно до умов договору обов'язкового страхування на підставі заяви, поданої згідно з пунктом 15 цих Порядку і правил, і страхового акта (аварійного сертифіката), який складається страховиком або уповноваженою ним особою (аварійним комісаром) за формою, що визначається страховиком.

Рішення про здійснення або відмову у здійсненні страхової виплати страховик повинен прийняти протягом 15 робочих днів з дати надходження необхідних документів.

Страховик здійснює страхову виплату протягом десяти робочих днів з дати прийняття рішення про її здійснення.

Про відмову у здійсненні страхової виплати страховик письмово повідомляє страхувальнику протягом трьох робочих днів з дати прийняття відповідного рішення з обґрунтуванням причини такої відмови.

17. Страховик має право відмовити у здійсненні страхової виплати у випадках, передбачених частиною першою статті 26 Закону України "Про страхування", та у разі отримання страхувальником за страховим випадком повного відшкодування збитків від особи, винної у їх заподіянні.

Відмову страховика у здійсненні страхової виплати може бути оскаржено страхувальником у судовому порядку.

18. Дія договору обов'язкового страхування припиняється та договір втрачає чинність за згодою сторін, а також у випадках, передбачених статтею 28 Закону України "Про страхування" і договором обов'язкового страхування.

19. Спори за договором обов'язкового страхування розв'язуються шляхом переговорів. Якщо сторони під час переговорів не дійшли згоди, спір розв'язується у судовому порядку.

 

МЕТОДИКА
актуарних розрахунків страхових тарифів за обов'язковим страхуванням цивільної відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, яку може бути заподіяно довкіллю або здоров'ю людей під час зберігання та застосування пестицидів і агрохімікатів

1. У цій Методиці терміни вживаються в такому значенні:

1) страховий тариф (брутто-тариф) (TD) - ставка страхового внеску на одиницю страхової суми. Страховий тариф складається з двох частин - нетто-ставки і навантаження;

2) нетто-ставка страхового тарифу (Tn) - частина страхового тарифу, призначена для забезпечення поточних виплат страхового відшкодування за договором обов'язкового страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, яку може бути заподіяно довкіллю або здоров'ю людей під час зберігання та застосування пестицидів і агрохімікатів (далі - договір обов'язкового страхування);

3) навантаження (f) - частина страхового тарифу (у відсотках), призначена для покриття витрат на ведення страхової справи, норматив яких не повинен перевищувати 20 відсотків.

2. Обчислення страхового тарифу здійснюється двома методами.

Перший метод застосовується у разі:

наявності статистичних даних щодо відповідного виду страхування не менше ніж за останні п'ять років (далі - статистичні дані) або іншої інформації, яка дає змогу оцінити такі величини, як ймовірність настання страхового випадку (p), середня страхова сума (S), середній розмір страхового відшкодування у разі настання страхового випадку (SB);

коли не передбачається настання такої страхової події, яка може спричинити кілька страхових випадків;

наявності інформації про кількість договорів обов'язкового страхування (n), які передбачається укласти із страхувальниками.

3. За наявності статистичних даних за величинами p, S і SB беруться такі оцінки їх значень:

P =

M
_____
N

(1),

  

(2),

  

(3),

де N - загальна кількість договорів обов'язкового страхування, укладених протягом певного періоду;

M - кількість страхових випадків, що призвели до виникнення відповідальності страхувальника, в тому числі за шкоду, заподіяну довкіллю, здоров'ю людей під час зберігання та застосування пестицидів і агрохімікатів;

Si - страхова сума, визначена під час укладання i-го договору обов'язкового страхування, де  - порядковий номер відповідного договору;

SBK - розмір страхового відшкодування, виплаченого за k-им страховим випадком, де k - порядковий номер відповідного страхового випадку.

4. До надходження статистичних даних за відповідним видом страхування для обчислення величин p, S і SB тариф визначається:

на основі показників, узятих з аналогічного добровільного виду страхування. У такому разі вибір показників повинен бути обґрунтований, а відношення середньої виплати до середньої страхової суми (SB / S) рекомендується встановлювати не нижче ніж 0,5;

за результатами експертної оцінки, що ґрунтується на вартості перестрахування за таким видом страхування у страховиків (перестраховиків) - нерезидентів, які відповідають умовам, передбаченим Порядком та вимогами щодо здійснення перестрахування у страховика (перестраховика) нерезидента, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 4 лютого 2004 р. N 124 (Офіційний вісник України, 2004 р., N 5, ст. 242).

5. Нетто-ставка (Tn) визначається за такою формулою:

Tn = Ho + Hp (4),

де Ho - основна частина, що відповідає розміру середніх виплат страховика, які залежать від p, S і SB;

Hp - ризикове навантаження, яке враховує ймовірність перевищення середньої кількості страхових випадків та вводиться для забезпечення здійснення майбутніх виплат у разі, коли основна частина нетто-ставки (T0) буде недостатньою для виконання страховиком своїх зобов'язань.

Основна частина нетто-ставки з розрахунку на 100 гривень страхової суми обчислюється за такою формулою:

Ho = 100

SB
_____
S

ґ p (5).

6. Ризикове навантаження обчислюється двома способами.

Перший спосіб передбачає здійснення розрахунку за кожним страховим ризиком окремо:

  

(6),

де n - кількість договорів страхування, укладених протягом періоду, на який проводиться страхування:

a(g) - квантиль нормального розподілу рівня g, значення якого наведене у таблиці:

g

0,85

0,9

0,95

0,975

0,98

0,99

0,995

0,9986

a(g)

1,036

1,282

1,645

1,96

2

2,326

2,576

3

sB - середньоквадратичне відхилення розміру страхового відшкодування у разі настання страхового випадку. За наявності статистичної інформації про розмір страхового відшкодування дисперсія виплат s2B обчислюється за такою формулою:

  

(7).

У разі відсутності у страхової компанії даних про величину sB допускається обчислення ризикового навантаження за такою формулою:

  

(8).

Другий спосіб застосовується для обчислення ризикового навантаження в цілому за всіма страховими ризиками, передбаченими договором страхування (j), за такою формулою:

Hp = H0 ґ a(g) ґ r (9),

де r - коефіцієнт варіації страхового відшкодування, який відповідає відношенню середньоквадратичного відхилення до очікуваних виплат страхового відшкодування. Зазначений коефіцієнт обчислюється за такою формулою:

  

(10),

де sBj - середньоквадратичне відхилення розміру страхового відшкодування за j-им страховим ризиком.

Якщо кількість даних недостатня для обчислення величини sBj, допускається застосування замість відповідного доданка для j-го страхового ризику в чисельнику формули 10 величини, яка обчислюється за такою формулою:

1,44 ґ S2Bj ґ nj ґ pj (1 - pj) (11).

У разі коли жодна з величин sBj невідома, r обчислюється за такою формулою:

  

(12).

Результати обчислення ризикового навантаження за формулами 6, 9 і 10 тим точніші, чим більші величини n ґ p і nj ґ pj. Отже, кількість договорів страхування повинна бути такою, щоб виконувалися умови n ґ p > 10 і nj ґ pj > 10.

Якщо достовірна інформація про величини p, S і SB відсутня, рекомендується застосовувати a(g), що дорівнює 3.

Брутто-ставка (TD) обчислюється за такою формулою:

TD =

Tn ґ 100
_____________
100 - f

(13),

де Tn - нетто-ставка;

f - частка навантаження у загальній тарифній ставці, відсотків.

7. Другий метод застосовується за результатами аналізу статистичних даних у разі, коли відома загальна сума виплаченого страхового відшкодування (SB) та загальна страхова сума за ризиками, прийнятими на страхування (S), за період не менший, ніж п'ять років, а також залежність збитковості (L) від часу (t) приблизно лінійна.

8. Основна частина нетто-ставки (H0) визначається як прогнозована вирівняна збитковість на наступний рік.

Збитковість страхової суми (Li) визначається для кожного року як відношення суми виплаченого страхового відшкодування до загальної суми застрахованих ризиків:

Li =

SBi
______
Si

(14),

де i - порядковий номер відповідного року.

Прогнозована середня збитковість, приведена до лінійної функції (лінійного тренду), обчислюється виходячи з фактичних даних збитковості за роками, яка враховує нерівномірний розподіл збитковості:

  

(15),

де  - приведена збитковість страхової суми, a і b - параметри лінійного тренду.

Параметри a і b визначаються із застосуванням методу найменших квадратів згідно із системою лінійних рівнянь:

  

(15).

Приведена збитковість страхової суми екстраполюється на наступний (n + 1) рік і становить основну частину нетто-ставки:

  

(16).

Середньоквадратичне відхилення фактичних значень збитковості від їх приведених значень необхідне для визначення ризикового навантаження (Hp), що обчислюється за такою формулою:

  

(17).

9. Нетто-ставка обчислюється за такою формулою:

  

(18),

де t(p,n) - коефіцієнт ризикового навантаження, що дорівнює  та визначається виходячи з максимально можливої величини збитковості, яка не перевищує рівень 1 - p.

При n > 30 замість t(p,n) можна використовувати квантиль нормального розподілу a(g) рівня g, зазначений у пункті 6 цієї Методики.

 

ТИПОВИЙ ДОГОВІР
обов'язкового страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, яку може бути заподіяно довкіллю або здоров'ю людей під час зберігання та застосування пестицидів і агрохімікатів

_______________________________
(місце укладення договору)

___ ____________ 20__ року

Страховик ____________________________________________________________________________
                                                    (повне найменування страховика, прізвище, ім'я, по батькові його керівника із
_____________________________________________________________________________________
                                                                  зазначенням повноважень; серія, номер і строк дії ліцензії)
_____________________________________________________________________________________,
з однієї сторони, та страхувальник _______________________________________________________
                                                                                                   (повне найменування страхувальника, прізвище, ім'я,
_____________________________________________________________________________________
                                                               по батькові його керівника із зазначенням повноважень)
_____________________________________________________________________________________,
з іншої сторони, уклали цей договір про нижченаведене.

Предмет договору

1. Страховик відповідно до Порядку і правил проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, яку може бути заподіяно довкіллю або здоров'ю людей під час зберігання та застосування пестицидів і агрохімікатів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від ___ ____________ 20__ р. N _______ (далі - Порядок і правила), проводить обов'язкове страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, яку може бути заподіяно довкіллю або здоров'ю людей під час зберігання та застосування пестицидів і агрохімікатів, у межах, строк і на умовах, що визначені цим договором.

2. Предметом цього договору є майнові інтереси, які не суперечать закону і пов'язані з відшкодуванням шкоди, заподіяної страхувальником довкіллю, здоров'ю людей під час зберігання та застосування пестицидів і агрохімікатів.

3. Найменування та місцезнаходження суб'єкта господарювання, який провадить діяльність із зберігання та застосування пестицидів і агрохімікатів
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________.

4. Місце провадження діяльності із зберігання та застосування пестицидів і агрохімікатів
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________.

5. Обсяг пестицидів і агрохімікатів, що зберігаються та застосовуються
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________.

Страхові ризики і страхові випадки

6. Страховими ризиками є певні події, внаслідок яких виникає ризик заподіяння шкоди довкіллю або здоров'ю людей (забруднення навколишнього природного середовища, погіршення якості природних ресурсів; тимчасова втрата працездатності фізичних осіб, інвалідність, смерть) під час зберігання та застосування страхувальником пестицидів і агрохімікатів.

7. Страховим випадком є певна подія, внаслідок настання якої у страхувальника виникає обов'язок щодо відшкодування шкоди, заподіяної довкіллю та здоров'ю людей під час провадження ним діяльності із зберігання та застосування пестицидів і агрохімікатів, за умови, що подія, яка призвела до заподіяння такої шкоди довкіллю або здоров'ю людей, сталася в період дії договору обов'язкового страхування та встановлено причинно-наслідковий зв'язок між заподіянням шкоди довкіллю або здоров'ю людей і діяльністю страхувальника із зберігання та застосування пестицидів і агрохімікатів.

8. Не визнаються страховими випадками події, що сталися внаслідок:

воєнних дій, збройних конфліктів, громадянської війни, повстань, політичних або громадянських заворушень, страйків, терористичних актів;

непереборної сили, в тому числі природних явищ, які мають винятковий, неминучий та непередбачуваний характер;

свідомого або навмисного недотримання вимог стандартів, санітарних норм і правил та інших нормативних документів під час зберігання та застосування пестицидів і агрохімікатів;

застосування пестицидів, агрохімікатів, технічних засобів, які не пройшли державні випробування, реєстрацію, перереєстрацію;

використання завідомо фальсифікованих пестицидів і агрохімікатів.

9. Претензії або позови, пред'явлені третіми особами стосовно відшкодування шкоди, спричиненої однією подією, вважаються пред'явленими щодо одного страхового випадку.

10. У разі настання події, що має ознаки страхового випадку, страхувальник повинен протягом двох робочих днів після того, як про неї стало відомо, письмово повідомити страховика про подію, її характер, попередньо встановлені причини, орієнтовний розмір шкоди та вжиті заходи щодо зменшення її розміру.

Страхова сума, страховий тариф, страховий платіж та строки його сплати

11. Страхова сума - __________________________________ гривень.

12. Страховий тариф ________________________________________________.

Нормативні витрати страховика на ведення справи становлять ____________ відсотків розміру страхового тарифу.

13. Страховий платіж _________________________ гривень.

14. Строк внесення страхового платежу до ___ ____________ 20__ року.

15. Безумовна франшиза за кожним страховим випадком за заподіяння шкоди довкіллю становить _____________________________________________________________________________________.

Права та обов'язки сторін

16. Страхувальник зобов'язаний:

своєчасно внести страховий платіж у розмірі та у строк, що визначені цим договором;

інформувати страховика про будь-які зміни страхового ризику;

надавати можливість страховику проводити огляд об'єктів, що можуть вплинути на визначення ступеня ризику під час страхування, а також за письмовим запитом подавати представникам страховика необхідну технічну та іншу інформацію про страховий випадок та експлуатацію зазначених об'єктів;

у разі настання події, що має ознаки страхового випадку, протягом двох робочих днів після того, як про неї стало відомо, письмово повідомити страховика про подію, її характер, попередньо встановлені причини, орієнтовний розмір шкоди та вжиті заходи щодо зменшення її розміру;

вживати заходів до запобігання та зменшення збитків, завданих внаслідок настання страхового випадку.

17. Страховик зобов'язаний:

ознайомити страхувальника з Порядком і правилами;

протягом двох робочих днів після того, як стане відомо про настання страхового випадку, вжити заходів до оформлення необхідних документів для своєчасного здійснення страхової виплати;

здійснити страхову виплату за наявності необхідних документів, які підтверджують факт настання страхового випадку та розмір шкоди, або прийняти рішення про відмову у здійсненні страхової виплати у передбачений цим договором строк. Страховик несе відповідальність за несвоєчасне здійснення страхової виплати шляхом сплати страхувальнику неустойки (штрафу, пені) у розмірі, визначеному пунктом 27 цього договору;

за заявою страхувальника у разі здійснення ним заходів, що зменшили страховий ризик, внести відповідні зміни до цього договору;

не розголошувати відомостей про страхувальника та його майнове становище, крім установлених законом випадків.

18. Страхувальник має право:

отримати від страховика дублікат договору в разі його втрати;

вимагати дострокового припинення дії договору відповідно до законодавства та умов договору;

оскаржити відмову страховика у здійсненні страхової виплати в судовому порядку.

19. Страховик має право:

отримувати необхідну інформацію, в тому числі документи про будь-які зміни страхового ризику;

перевіряти подану страхувальником інформацію та дотримання ним умов договору;

вимагати дострокового припинення дії договору відповідно до законодавства та умов договору;

відмовити у передбачених договором випадках у здійсненні страхової виплати;

брати участь у роботі комісій з розслідування причин заподіяння шкоди (у разі проведення розслідування).

Умови здійснення страхової виплати

20. У разі настання страхового випадку щодо заподіяння шкоди здоров'ю фізичних осіб та довкіллю страхові виплати здійснюються у такому розмірі:

1) за заподіяння шкоди здоров'ю фізичних осіб - у розмірі заявлених та визнаних вимог, але не більше 50 відсотків страхової суми за одним страховим випадком. При цьому страхова виплата на одну особу становить у разі:

тимчасової втрати працездатності за кожний день непрацездатності - один неоподатковуваний мінімум доходів громадян, але не більш як
2500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за весь час непрацездатності (для непрацюючих - за весь час лікування);

встановлення:

- I групи інвалідності - 4500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

- II групи інвалідності, встановлення інвалідності дитині - 3750 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

- III групи інвалідності - 2500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

смерті третьої особи - 5000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

2) за заподіяння шкоди довкіллю - в розмірі заявлених та визнаних вимог, але не більше 50 відсотків страхової суми за одним страховим випадком.

У разі настання страхового випадку щодо заподіяння шкоди здоров'ю фізичних осіб або довкіллю страхові виплати здійснюються у межах розміру страхової суми за одним страховим випадком. При цьому за заподіяння шкоди здоров'ю фізичних осіб страхова виплата на одну особу здійснюється в розмірі, встановленому підпунктом 1 цього пункту.

21. Для отримання страхової виплати страхувальник подає страховику заяву про виплату страхового відшкодування у зв'язку з настанням страхового випадку, до якої додаються копії:

1) договору обов'язкового страхування;

2) допуску (посвідчення) на право роботи з пестицидами і агрохімікатами;

3) документів, що підтверджують настання страхового випадку та розмір збитків:

акта (протоколу) комісії з розслідування причин заподіяння шкоди (у разі проведення розслідування);

рішення суду про стягнення із страхувальника на користь третьої особи або підтвердних документів страхувальника та третьої особи щодо врегулювання питання за участю страховика про розмір шкоди, заподіяної внаслідок настання страхового випадку, без звернення до суду;

листка непрацездатності або довідки закладу охорони здоров'я про тимчасовий розлад здоров'я;

довідки медико-соціальної експертної комісії про встановлення інвалідності;

свідоцтва про смерть;

свідоцтва про право на спадщину.

Страховик здійснює страхову виплату відповідно до умов цього договору на підставі заяви, поданої згідно з цим пунктом, і страхового акта (аварійного сертифіката), який складається страховиком або уповноваженою ним особою (аварійним комісаром) за формою, що визначається страховиком.

22. Рішення про здійснення або відмову у здійсненні страхової виплати страховик повинен прийняти протягом 15 робочих днів з дати надходження необхідних документів.

Страховик здійснює страхову виплату протягом десяти робочих днів з дати прийняття рішення про її здійснення.

Про відмову у здійсненні страхової виплати страховик письмово повідомляє страхувальнику протягом трьох робочих днів з дати прийняття відповідного рішення з обґрунтуванням причини такої відмови.

23. У разі здійснення страхової виплати договір діє до кінця строку, визначеного пунктом 30 цього договору. При цьому обсяг зобов'язань страховика щодо здійснення страхової виплати становить різницю між страховою сумою, визначеною цим договором, та здійсненою страховою виплатою.

24. Сума страхової виплати за один або кілька страхових випадків не може перевищувати страхової суми, визначеної цим договором. Якщо страхову виплату здійснено в повному розмірі страхової суми, дія цього договору припиняється і страхувальник повинен укласти новий договір.

Причини відмови у здійсненні страхової виплати

25. Страховик має право відмовити у здійсненні страхової виплати у випадках, передбачених частиною першою статті 26 Закону України "Про страхування", та у разі отримання страхувальником за страховим випадком повного відшкодування збитків від особи, винної у їх завданні.

Відповідальність сторін за невиконання або неналежне виконання умов договору та порядок розв'язання спорів

26. У разі невиконання або неналежного виконання зобов'язань за цим договором сторони несуть відповідальність згідно із законодавством.

27. За несвоєчасне здійснення страхової виплати у строки, передбачені цим договором, страховик сплачує пеню в розмірі 0,1 відсотка за кожний день прострочення, але не більше розміру подвійної облікової ставки Національного банку, що діяла на день укладення договору.

28. Спори за цим договором розв'язуються шляхом проведення переговорів. Якщо сторони під час переговорів не дійшли згоди, спір розв'язується в судовому порядку.

Інші умови договору

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Строк дії, порядок зміни та припинення дії договору обов'язкового страхування

29. Цей договір набирає чинності з дня, що настає за днем внесення страхувальником страхового платежу в повному розмірі на рахунок страховика.

30. Строк дії цього договору з ___ ____________ 20__ р. до ___ ____________ 20__ року.

31. Зміни і доповнення до цього договору можуть бути внесені лише за взаємною згодою сторін виключно в письмовій формі у вигляді додаткового договору, що є невід'ємною частиною цього договору.

32. Дію цього договору може бути достроково припинено на вимогу страхувальника або страховика.

Страхувальник або страховик зобов'язаний повідомити іншу сторону про свій намір достроково припинити дію цього договору не пізніше ніж за 30 днів до дати припинення його дії.

У разі дострокового припинення дії цього договору за вимогою страхувальника страховик повертає йому страхові платежі за період, що залишився до закінчення строку дії цього договору, з відрахуванням нормативних витрат на ведення справи, визначених під час розрахунку страхового тарифу (в розмірі не більше 20 відсотків страхового тарифу), фактичних виплат страхових сум та страхових відшкодувань, що були здійснені за цим договором. Якщо вимога страхувальника обумовлена порушенням страховиком умов цього договору, він повертає страхувальнику сплачені ним страхові платежі у повному обсязі.

У разі дострокового припинення дії цього договору за вимогою страховика страхувальнику повертаються у повному обсязі сплачені ним страхові платежі. Якщо вимога страховика обумовлена невиконанням страхувальником умов цього договору, страховик повертає йому страхові платежі за період, що залишився до закінчення строку дії цього договору, з вирахуванням нормативних витрат на ведення справи, визначених під час розрахунку страхового тарифу (в розмірі не більше 20 відсотків страхового тарифу), фактичних виплат страхових сум та страхових відшкодувань, що були здійснені за цим договором.

33. Дія цього договору припиняється та договір втрачає чинність за згодою сторін, а також у випадках, передбачених статтею 28 Закону України "Про страхування" та цим договором.

Адреса, реквізити та підписи сторін

Страховик

Страхувальник

__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
                   (підпис керівника)

__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
                   (підпис керівника)

 

* * *

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку і правил проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, яку може бути заподіяно довкіллю або здоров'ю людей під час зберігання та застосування пестицидів і агрохімікатів"

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект акта розроблено за власною ініціативою Мінприроди.

Законом України "Про страхування" передбачено здійснення такого виду обов'язкового страхування, як страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, яку може бути заподіяно довкіллю або здоров'ю людей під час зберігання та застосування пестицидів і агрохімікатів, а також те, що Кабінет Міністрів України встановлює порядок та правила його проведення.

Проектом постанови Кабінету Міністрів України передбачено затвердження Порядку і правил проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, яку може бути заподіяно довкіллю або здоров'ю людей під час зберігання та застосування пестицидів і агрохімікатів. Водночас, зазначений Порядок містить відповідний типовий договір обов'язкового страхування та методику актуарних розрахунків страхових тарифів.

Запровадження цього виду обов'язкового страхування забезпечить відшкодування шкоди, завданої суб'єктом господарювання, який здійснює зберігання та застосування пестицидів і агрохімікатів, довкіллю або здоров'ю людей. За останні роки значно зросли масштаби використання таких речовин. Часто відсутня необхідна експертиза впливу цих речовин на здоров'я людей. Тому необхідно передбачити механізм компенсації витрат, які насамперед будуть використані на лікування постраждалих та відновлення природних ресурсів.

2. Мета і шляхи її досягнення

Проект акта підготовлено з метою визначення правових та організаційних засад страхування, що забезпечить відшкодування шкоди, завданої внаслідок зберігання та застосування пестицидів і агрохімікатів.

Основними завданнями проекту акта є:

1) посилення державних гарантій та впорядкування механізму страхування на випадок завдання шкоди в результаті використання речовин, що становлять підвищену екологічну небезпеку;

2) чітке визначення порядку взаємодії між страховиками, які здійснюють страхування ризиків забруднення навколишнього природного середовища, та державою в особі спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів;

3) зменшення навантаження на державний бюджет, пов'язаного з необхідністю відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок зберігання та використання пестицидів і агрохімікатів населенню та навколишньому природному середовищу.

Мета досягатиметься шляхом запровадження вимоги до суб'єктів господарювання, які здійснюють свою діяльність в умовах підвищених екологічних ризиків, застрахувати свою відповідальність щодо відшкодування можливої шкоди.

3. Правові аспекти

На сьогодні правовідносини, пов'язані із страхуванням ризиків за шкоду, яку може бути заподіяно довкіллю або здоров'ю людей під час зберігання та застосування пестицидів і агрохімікатів, регулюються Цивільним кодексом України, Кодексом України про адміністративні правопорушення, законами України "Про страхування", "Про охорону навколишнього природного середовища", "Про пестициди і агрохімікати".

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація проекту акта не потребує додаткових матеріальних та фінансових витрат із державного бюджету.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект акта потребує погодження із Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Міністерством фінансів України, Міністерством юстиції України, Національною комісією з питань регулювання ринків фінансових послуг України, Державною службою України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва, Міністерством аграрної політики та продовольства України, Міністерством охорони здоров'я України, Державною службою гірничого нагляду та промислової безпеки України.

6. Регіональний аспект

Проект акта не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

61. Запобігання дискримінації

У проекті акта відсутні положення, які містять ознаки дискримінації.

7. Запобігання корупції

У цьому проекті акта відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

З метою отримання пропозицій проект акта розміщено на офіційній сторінці Мінприроди в мережі Інтернет.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект акта не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Прийняття цього регуляторного акта передбачає такі впливи у наведених сферах:

Інтереси держави - здійснення контролюючих та наглядових функцій щодо забезпечення укладання договорів обов'язкового страхування.

Інтереси суб'єктів господарювання - зменшення регуляторного тиску шляхом страхування своєї відповідальності та гарантування тим самим виплат постраждалим.

Інтереси громадян - поліпшення стану навколишнього природного середовища та відшкодування шкоди життю, здоров'ю людей.

101. Вплив реалізації акта на ринок праці

Вплив реалізації проекту акта на ринок праці відсутній.

11. Прогноз результатів

Зі створенням визначеної цим проектом акта системи страхування за шкоду, яку може бути заподіяно довкіллю або здоров'ю людей під час зберігання та застосування пестицидів і агрохімікатів, очікується те, що постраждалі від шкідливих речовин особи будуть гарантовано забезпечені відшкодуванням у вигляді передбачених цим актом виплат.

Із запровадженням механізмів, які передбачені в проекті акта, прогнозуються такі макроекономічні та соціальні наслідки:

1) активізація попиту на страхування зі сторони суб'єктів господарювання, які здійснюють зберігання та застосування пестицидів і агрохімікатів;

2) зростання довіри зі сторони страхувальників до дій страховиків у вирішенні питань відшкодування збитків, завданих внаслідок забруднення навколишнього природного середовища;

3) активізація участі страховиків у вирішенні питання забезпечення відшкодування збитків, завданих внаслідок забруднення навколишнього природного середовища;

4) зміцнення соціальної стабільності в суспільстві;

5) зниження ризиків суб'єктів господарювання, які здійснюють зберігання та/або застосування пестицидів і агрохімікатів.

 

Міністр

І. А. Шевченко

"___" ____________ 201_ р.

 

 

* * *

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
до проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку і правил проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, яку може бути заподіяно довкіллю або здоров'ю людей під час зберігання та застосування пестицидів і агрохімікатів"

1. Визначення та аналіз проблеми, яку пропонується розв'язати шляхом

В Законі України "Про страхування" передбачено обов'язкове страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, яку може бути заподіяно довкіллю або здоров'ю людей під час зберігання та застосування пестицидів і агрохімікатів, зокрема затвердження відповідних порядку та правил.

Запровадження обов'язкового страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, яку може бути заподіяно довкіллю або здоров'ю людей під час зберігання та застосування пестицидів і агрохімікатів, проводиться з метою забезпечення відшкодування шкоди, заподіяної життю та здоров'ю людей, навколишньому природному середовищу та майну внаслідок зберігання та застосування пестицидів і агрохімікатів, необережного їх застосування при проведенні агроробіт, їх негативного впливу на третіх осіб, що можуть випадково перебувати в зоні ураження. На жаль, неконтрольоване за останні роки застосування цих речовин призвело до розповсюдження хвороб, зокрема онкологічного напряму, серцево-судинних, органів дихання тощо. Тому необхідний механізм, який би гарантував компенсацію таких збитків, забезпечував би повернення коштів тим, у кого постраждало в першу чергу здоров'я.

Тобто необхідно прийняти відповідний нормативний акт у вигляді постанови Кабінету Міністрів, який би урегулював всі питання, пов'язані із запровадженням цього виду обов'язкового страхування.

2. Визначення цілей державного регулювання

Проект цього регуляторного акта розроблено з метою реалізації положень статті 49 Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища" та пункту 41 частини першої статті 7 Закону України "Про страхування", а також норм Законів України, що регулюють питання використання агрохімікатів та пестицидів.

Проект регуляторного акта спрямований на розв'язання проблеми, визначеної в попередньому розділі АРВ в цілому, основними цілями прийняття є:

посилення державних гарантій та впорядкування механізму страхування на випадок завдання шкоди та збитків, заподіяної життю та здоров'ю людей, навколишньому природному середовищу та майну внаслідок зберігання та застосування пестицидів і агрохімікатів, необережного їх застосування при проведенні агроробіт, їх негативного впливу на третіх осіб, що можуть випадково перебувати в зоні ураження;

зменшення навантаження на Державний бюджет, пов'язаного з необхідністю відшкодування шкоди та збитків, заподіяної навколишньому природному середовищу, а також внаслідок масових випадків отруєння людей при використанні та зберіганні ядохімікатів та пестицидів.

3. Визначення та оцінка усіх прийнятих альтернативних способів досягнення встановлених цілей з аргументацією переваг обраного способу

Під час розробки проекту було розглянуто низку альтернативних способів досягнення визначених цілей.

Перший спосіб - залишення без змін норм чинного законодавства і як результат - залишення невирішеним питання щодо посилення державних гарантій через запровадження обов'язкового страхування збитків, заподіяних навколишньому природному середовищу, життю та здоров'ю людей внаслідок аварійних випадків чи неправильного використання або зберігання, що можуть виникнути при роботі із ядохімікатами та пестицидами, а також щодо посилення солідарної відповідальності страхового ринку.

Другий спосіб - розробка проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження порядку і правил обов'язкового страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, яку може бути заподіяно довкіллю або здоров'ю людей під час зберігання та застосування пестицидів і агрохімікатів".

Реалізація другого способу дає можливість:

1) запровадити механізм обов'язкового страхування відповідальності продавців отрутохімікатів та пестицидів, осіб, що займаються їх зберіганням, а також в першу чергу тих, хто їх використовує в сільському та лісовому господарстві, коли їх діяльність призвести до збитків та нанесенню шкоди природному середовищу, життю та здоров'ю людей, а в ряді випадків і майну юридичних та фізичних осіб. Такий механізм дозволить гарантувати відшкодування таких збитків постраждалим сторонам;

2) розширення сфери страхового захисту шляхом реалізації норм законодавства щодо запровадження механізму страхування ризиків підвищеної екологічної небезпеки під час використання та зберігання отрутохімікатів та пестицидів.

Таким чином, розробка проекту є оптимальним варіантом, який дозволить розв'язати вищезазначені проблеми.

4. Опис механізму і заходів, які забезпечать розв'язання вищезазначеної проблеми шляхом прийняття запропонованого регуляторного акта

Механізм дії регуляторного акта

Для досягнення цілей, визначених у другому розділі АРВ, у проекті регуляторного акта передбачено закріплення положень, що дозволяють визначити головні параметри здійснення страхування, прописати механізм відшкодування збитків, визначити регулюючу роль держави у цих процесах.

Організаційні заходи для впровадження регулювання

Для впровадження цього регуляторного акта необхідно здійснити такі організаційні заходи:

1. Провести погодження проекту регуляторного акта з заінтересованими центральними органами виконавчої влади.

2. Забезпечити інформування громадськості про вимоги регуляторного акта шляхом його оприлюднення в засобах масової інформації та мережі Інтернету - на офіційному веб-сайті Міністерства екології та природних ресурсів.

3. Схвалення проекту на засіданні Кабінету Міністрів України.

5. Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей у разі прийняття запропонованого регуляторного акта і оцінка можливості впровадження та виконання вимог регуляторного акта

Досягненням установлених цілей у разі прийняття регуляторного акта буде врегулювання питань посилення гарантованості відшкодування збитків, заподіяних навколишньому природному середовищу, життю та здоров'ю людей внаслідок аварійних випадків чи неправильного використання або зберігання, що можуть виникнути при роботі із ядохімікатами та пестицидами. Це досягається шляхом запровадження спеціально встановленого порядку та правил проведення такого страхування.

Реалізація засад запропонованого регуляторного акта не потребує додаткових матеріальних та фінансових витрат із Державного бюджету.

6. Визначення очікуваних результатів прийняття запропонованого регуляторного акта

Сфери впливу

Вигоди

Витрати

Інтереси держави

Зменшення навантаження на Державний бюджет.
Гарантування громадянам та юридичним особам відшкодування збитків.
Сприяє покращенню навколишнього природного середовища, забезпечення коштів для компенсації збитків довкіллю.

Не передбачено

Інтереси суб'єктів господарювання

Гарантування відшкодування збитків, що можуть бути нанесені життю та здоров'ю в результаті дії третіх осіб.
Можливість економії коштів в разі, якщо суб'єкт господарювання виявився винним при виникненні страхового випадку.

На рівні визначених постановою страхових платежів.

Інтереси громадян

Можливість отримання необхідних коштів для лікування.
Покращення стану навколишнього природного середовища.
Забезпечення відшкодування збитків в разі виникнення страхових випадків. Розширення прав громадськості на доступ до екологічної інформації.

Не передбачено

7. Обґрунтування строку чинності регуляторного акта

Регуляторний акт запроваджується на необмежений термін.

8. Визначення показників результативності регуляторного акта

Виходячи з цілей запропонованого регуляторного акта, зазначених у пункті 2 АРВ, для відстеження результативності цього регуляторного акта обрано такі показники:

статистичні показники:

- кількість суб'єктів господарювання, які мають застрахувати свою відповідальність;

- кількість скарг від органів влади, юридичних та фізичних осіб щодо порушення вимог положень цього регуляторного акта.

показники соціологічних опитувань:

розмір коштів і час, що витрачатимуться суб'єктами господарювання, на страхування визначених цим актом ризиків;

розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов'язаних з дією акта.

Проектом акта прямо не передбачається надходження платежів до державного бюджету, але таке зростання відбудеться через розширення сфери страхування, передбаченого цим актом.

9. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта в разі його прийняття

Базове відстеження результативності вищезазначеного регуляторного акта здійснюватиметься до дня набрання чинності цим актом шляхом збору пропозицій, зауважень та їх аналізу.

Повторне відстеження планується здійснити через рік після набуття чинності регуляторного акта, в результаті чого відбудеться порівняння показників базового та повторного відстеження. У разі виявлення неврегульованих та проблемних питань шляхом аналізу показників дії цього акта, такі питання будуть врегульовані шляхом внесення відповідних змін.

Періодичні відстеження планується здійснювати раз на три роки, починаючи з дня виконання заходів з повторного відстеження. Установлені кількісні та якісні значення показників результативності акта порівнюватимуться із зазначенням аналогічних показників, що встановлені під час повторного відстеження.

 

Міністр

 

"___" ____________ 201_ р.

 

Опрос