Идет загрузка документа (47 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно защиты прав потребителей) (неофициальный текст)

Субъект законодательной инициативы
Проект, Неофициальный текст от 06.02.2015

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо захисту прав споживачів)

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. Частину другу статті 2444 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122) викласти в такій редакції:

"Від імені центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного контролю за додержанням законодавства про захист прав споживачів, розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення мають право керівник центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного контролю за додержанням законодавства про захист прав споживачів, його заступники, а також інші уповноважені керівником посадові особи.".

2. Статтю 708 Цивільного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 40 - 44, ст. 356) доповнити частиною третьою такого змісту:

"3. Права покупця - фізичної особи у разі продажу йому товару з недоліками визначаються Законом України "Про захист прав споживачів".".

3. У Цивільному процесуальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 40 - 42, ст. 492):

1) частину другу статті 3 після слів "інших осіб" доповнити словами "у тому числі права та законні інтереси невизначеного кола споживачів";

2) частину першу статті 45 після слів "та інтересів інших осіб" доповнити словами "у тому числі щодо невизначеного кола споживачів";

3) частини першу і другу статті 46 після слів "в інтересах інших осіб" доповнити словами "у тому числі щодо невизначеного кола споживачів";

4) частину другу статті 57 після слова "відеозаписів" доповнити словами "інформації, що міститься на інших носіях";

5) у пункті 5 частини першої статті 96 слова "неналежної якості" замінити словами "з недоліками".

4. У Законі України "Про захист прав споживачів" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., N 7, ст. 84; 2010 р., N 9, ст. 84; 2011 р., N 18, ст. 123, N 47, ст. 531; 2012 р., N 2 - 3, ст. 3, N 7, ст. 53, N 14, ст. 87, N 21, ст. 197; 2013 р., N 21, ст. 208, N 37, ст. 488, N 38, ст. 500; 2014 р., N 4, ст. 61; N 31, ст. 1058):

1) у статті 1:

пункти 1, 12 і 22 викласти в такій редакції:

"1) безпека продукції - стан продукції, за якого продукція за звичайних або обґрунтовано передбачуваних умов використання (включаючи строк служби та в разі необхідності введення в експлуатацію, вимоги щодо встановлення та технічного обслуговування) не становить жодного ризику чи становить лише мінімальні ризики, зумовлені використанням такої продукції, які вважаються прийнятними і не створюють загрози суспільним інтересам;";

"12) істотний недолік - недолік, який робить неможливим чи недопустимим використання товару відповідно до його цільового призначення, виник з вини виробника (продавця, виконавця), після його усунення проявляється знову з незалежних від споживача причин або взагалі не може бути усунутий або його усунення потребує понад чотирнадцять календарних днів;";

"22) споживач - фізична особа, яка придбаває, замовляє, використовує або має намір придбати чи замовити продукцію для задоволення культурних та інших особистих потреб і потреб членів її сім'ї, ведення домашнього господарства, що не призначається для використання в господарській діяльності або виконання обов'язків найманого працівника;";

у пункті 23 слова "банком або іншою фінансовою установою" виключити;

у пункті 24 слова "нормативні документи" у всіх відмінках виключити;

доповнити статтю пунктами 11, 121, 131 і 201 такого змісту:

"11) аналогічний товар - це аналогічний за споживчими властивостями, технічними та/або іншими характеристиками товар;

"121) кредитодавець - банк або інша кредитна установа;";

"131) незалежна експертиза споживчої якості товару - товарознавча експертиза з наданням умотивованого письмового висновку, яка повинна проводитися товарознавцями-експертами;";

"201) річна відсоткова ставка за кредитом - сукупна вартість кредиту для споживача, виражена в річному відсотку загальної суми кредиту, залежно від конкретного випадку;";

доповнити статтю частиною другою такого змісту:

Термін "дефект" вживається у цьому Законі у значенні, наведеному в Законі України "Про відповідальність за шкоду, завдану внаслідок дефекту в продукції";

2) частину першу статті 2 доповнити абзацом другим такого змісту:

"У разі якщо норма закону чи іншого нормативно-правового акта, виданого відповідно до закону, припускає неоднозначне тлумачення прав і обов'язків споживача або суб'єкта господарювання, рішення приймаються на користь споживача.";

3) частину першу статті 4 доповнити пунктом 8 такого змісту:

"8) на фото- і відео зйомку приміщень суб'єктів господарювання сфери торгівлі і послуг, у тому числі ресторанного господарства, до яких забезпечено вільний доступ споживача";

4) у частині третій статті 5 слова "Рада міністрів Автономної Республіки Крим" виключити;

5) у статті 6:

у частині третій:

в абзаці першому слова "нормативними документами" замінити словами "законами та іншими нормативно-правовими актами, у тому числі технічними регламентами";

абзаци другий і третій виключити;

частину четверту після слів "введення в обіг" доповнити словами "та реалізація";

абзац перший частини п'ятої після слів "протягом строку її служби, передбаченого" доповнити словами "нормативно-правовим актом";

6) у статті 7:

частину другу викласти в такій редакції:

"2. Гарантійний строк зазначається в паспорті на продукцію або будь-якому іншому документі, що додається до продукції.

Гарантійні зобов'язання на технічно складні побутові товари зазначаються виробником (продавцем) у гарантійному талоні або в іншому експлуатаційному документі в розділі "Гарантійні зобов'язання виробника".

Гарантійні зобов'язання включають також будь-які зобов'язання виробника (виконавця, продавця), передбачені рекламою.

Порядок проведення гарантійного ремонту (обслуговування) або гарантійної заміни технічно складних побутових товарів та обов'язкові вимоги до змісту гарантійного талона або іншого експлуатаційного документа в частині гарантійних зобов'язань встановлюються Кабінетом Міністрів України.";

в абзаці третьому частини третьої після слів "нормативних документів" доповнити словами "нормативно-правових актів";

доповнити частиною десятою такого змісту:

"10. Забороняється ускладнювати прочитання споживачем тексту гарантійних зобов'язань та/або умов гарантійного ремонту (обслуговування) шляхом друкування його кеглем, меншим за кегль шрифту основного тексту, злиття кольору шрифту з кольором фону.";

7) у статті 8:

назву та частину першу викласти в такій редакції:

"Стаття 8. Права споживача в разі придбання ним товару з недоліками

1. У разі виявлення протягом гарантійного або інших строків, визначених правилами чи договором як обов'язкові для сторін, недоліків, не застережених продавцем, споживач має право вимагати від продавця (виробника):

1) безоплатного усунення недоліків товару або відшкодування витрат, здійснених споживачем чи третьою особою на їх виправлення, у строк, що не перевищує чотирнадцяти календарних днів або, за згодою споживача, в інший строк;

2) вимагати заміни товару на такий самий або аналогічний з числа наявного у продавця (виробника) товар належної якості у разі якщо усунення недоліків пов'язане з недоцільними фінансовими витратами (сукупна вартість робіт з усунення недоліків з урахуванням запасних частин та доставки більша за вартість заміни) або затратами часу (більше чотирнадцяти календарних днів або, за згодою споживача, в інший строк) або неможливістю здійснити заміну запасних частин, що рекомендовані виробником, або ненадання споживачеві у користування на час ремонту аналогічного товару, незалежно від моделі, відповідно до законодавства).

У разі виявлення протягом гарантійного або інших строків, визначених правилами чи договором як обов'язкові для сторін, істотних недоліків споживач має право за своїм вибором вимагати від продавця (виробника) відповідного зменшення ціни або розірвання договору і повернення сплаченої за товар грошової суми у строк чотирнадцяти календарних днів або, за згодою споживача, в інший строк.";

абзац другий частини третьої виключити;

у частині четвертій слова і цифри "статтями 15 і 23" замінити словом і цифрами "статтею 23";

у частині шостій:

в абзаці першому слова "протягом чотирнадцяти днів або за домовленістю сторін" замінити словами "в строк, не більше чотирнадцяти календарних днів або, за згодою споживача, в інший строк";

в абзаці другому слова і цифри "пунктами 1, 3, 4, 5 частини першої" замінити словами "частиною першою";

у частині дев'ятій:

в абзаці першому слова "протягом чотирнадцяти днів з дати його пред'явлення або за згодою сторін в інший строк" замінити словами "в строк, не більше чотирнадцяти календарних днів або, за згодою споживача, в інший строк з дати пред'явлення відповідної вимоги";

в абзаці третьому слова "(чотирнадцять днів)" виключити";

в абзаці третьому частини одинадцятої після слова "споживачем" доповнити словами "розрахункового документа";

частину чотирнадцяту викласти в такій редакції:

"14. У разі коли необхідно визначити причини втрати якості продукції, продавець (виконавець, виробник) зобов'язаний у триденний строк з дня одержання від споживача письмової згоди організувати проведення незалежної експертизи споживчої якості продукції (далі - експертиза). Експертиза проводиться за рахунок продавця (виконавця, виробника). Якщо у висновках експертизи буде доведено, що недоліки виникли після передачі продукції споживачеві внаслідок порушення ним установлених правил використання, зберігання чи транспортування або дій третіх осіб, вимоги споживача не підлягають задоволенню, а споживач зобов'язаний відшкодувати продавцю (виконавцю, суб'єкту господарювання, який виконує його функції) витрати на проведення експертизи. Споживач, продавець (виконавець, виробник) мають право на оскарження висновків експертизи в судовому порядку.

Споживач має право бути присутнім під час проведення перевірки якості продукції особисто або через свого представника.

Приймання товару для проведення експертизи здійснюється в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері захисту прав споживачів.";

8) частину першу статті 9 доповнити абзацом п'ятим такого змісту:

"Зменшення вартості продукції внаслідок відкриття упаковки особисто споживачем для огляду чи перевірки якості продукції не позбавляє споживача права на розірвання договору.";

9) у статті 10:

у пункті 1 частини третьої слова "у розумний строк" замінити словами "у строк чотирнадцяти календарних днів, або, за згодою споживача, в інший строк.";

10) у статті 11:

в абзаці шістнадцятому частини другої слова і цифри "статтями 15 і 23" замінити словом і цифрами "статтею 23";

в абзаці четвертому частини третьої слова "фінансові установи" замінити словом "кредитодавці";

абзац дванадцятий частини четвертої доповнити реченням такого змісту: "Кегль шрифту основного тексту договору повинен бути не менше 12.";

абзац перший частини восьмої викласти в такій редакції:

"Споживач має право достроково повернути споживчий кредит, у тому числі шляхом збільшення суми періодичних виплат або одноразовим поверненням усієї суми боргу.";

11) у статті 12:

пункт 2 частини другої викласти в такій редакції:

"2) загальні відомості про суб'єкта господарювання, достатні для його ідентифікації (повне найменування юридичної особи, прізвище, ім'я, по батькові, дані паспорта, ідентифікаційний номер фізичної особи, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців про проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичної особи - підприємця), наявність патенту чи ліцензії (якщо передбачено законодавством) та порядок прийняття претензій;";

в абзаці дев'ятому частини другої слова і цифри "статтями 15 і 23" замінити словом і цифрами "статтею 23";

12) у статті 13:

пункт 1 частини другої викласти в такій редакції:

"1) загальні відомості про суб'єкта господарювання, достатні для його ідентифікації (повне найменування юридичної особи, прізвище, ім'я, по батькові, дані паспорта, ідентифікаційний номер фізичної особи, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців про проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичної особи - підприємця), наявність патенту чи ліцензії (якщо передбачено законодавством), умови договору купівлі-продажу шляхом їх розміщення в каталогах, буклетах, проспектах, інформаційних мережах, зокрема в Інтернеті, та порядок прийняття претензій;";

в абзаці одинадцятому частини другої слова і цифри "статтями 15 і 23" замінити словом і цифрами "статтею 23";

13) доповнити статтею 131 такого змісту:

"Стаття 131. Права споживача у разі здійснення попередньої оплати за продукцію

1. Споживач у разі здійснення попередньої оплати за продукцію повинен обумовити з продавцем (виконавцем) строк передачі продукції споживачу.

У разі коли продавець (виконавець), що отримав суму попередньої оплати за продукцію, порушив зобов'язання з постачання такої продукції споживачу в установлений строк, споживач на свій вибір має право вимагати:

1) передачі продукції в установлений ним строк;

2) повернення суми попередньої оплати за продукцію, що не була передана продавцем (виконавцем).

При цьому споживач має право вимагати також повного відшкодування збитків, завданих йому внаслідок порушення обумовленого строку передачі такої продукції, у тому числі моральної шкоди.

2. У разі коли продавець (виконавець) не може в обумовлений строк передати таку продукцію споживачу, за кожний день (кожну годину, якщо тривалість передачі визначено в годинах) прострочення споживачеві сплачується пеня в розмірі одного відсотка суми попередньої оплати продукції, якщо інше не передбачено законодавством.

Сплата продавцем (виконавцем) неустойки (пені), встановленої в разі невиконання, прострочення виконання або іншого неналежного виконання зобов'язання, не звільняє його від виконання зобов'язання в натурі.

Пеня нараховується з дня (години), коли передача продукції споживачу повинна бути здійснена, до дня (години) передачі продукції споживачу або до дня (години) задоволення вимоги споживача про повернення йому попередньо сплаченої ним суми.

Сума стягнутої неустойки (пені) не може перевищувати суму попередньої оплати за продукцію.

3. Вимога споживача про повернення попередньо сплаченої за продукцію суми та повне відшкодування збитків підлягає задоволенню у строк не більше ніж сім календарних днів з дня пред'явлення відповідної вимоги.

4. Продавець (виконавець) не несе відповідальності за невиконання, прострочення виконання або інше неналежне виконання зобов'язання за договором з попередньою оплатою продукції, якщо доведе, що вони виникли з вини самого споживача чи внаслідок дії непереборної сили.";

14) у статті 14:

частину четверту викласти в такій редакції:

"4. Продукція, щодо якої нормативно-правовими актами, у тому числі технічними регламентами, встановлені вимоги стосовно безпеки для життя, здоров'я та майна споживачів і навколишнього природного середовища, повинна вводитися в обіг та реалізовуватися з додержанням цих вимог.";

частини п'яту виключити;

15) у статті 15:

частину першу викласти в такій редакції:

"1. Споживач має право на одержання необхідної, доступної, достовірної та своєчасної інформації про продукцію, що забезпечує можливість її свідомого і компетентного вибору. Інформація повинна бути надана споживачеві до придбання ним товару чи замовлення роботи (послуги). Інформація про продукцію не вважається рекламою.

Інформація про продукцію повинна містити:

1) назву товару, найменування або відтворення знака для товарів і послуг, за якими вони реалізуються;

2) дані про основні властивості продукції, номінальну кількість (масу, об'єм тощо);

3) відомості про вміст шкідливих для здоров'я речовин, які встановлені нормативно-правовими актами або нормативними документами, та застереження щодо застосування окремої продукції, якщо такі застереження встановлені нормативно-правовими актами (нормативними документами);

4) дані про ціну (тариф), умови та правила придбання продукції;

5) дату виготовлення;

6) відомості про умови зберігання;

7) гарантійні зобов'язання виробника (виконавця);

8) правила та умови ефективного і безпечного використання продукції;

9) строк придатності (строк служби) товару (наслідків роботи), відомості про необхідні дії споживача після їх закінчення, а також про можливі наслідки в разі невиконання цих дій;

10) найменування та місцезнаходження виробника (виконавця, продавця) і підприємства, яке здійснює його функції щодо прийняття претензій від споживача, а також проводить ремонт і технічне обслуговування.

Інформація про продукцію, щодо якої спеціальними законами встановлено особливі вимоги, повинна відповідати цим законам.

Нормативно-правовими актами, у тому числі технічними регламентами, можуть бути встановлені додаткові вимоги до змісту інформації про продукцію.

Виробник (продавець) у разі виявлення недостовірної інформації про продукцію (якщо вона не шкодить життю, здоров'ю або майну споживача) протягом тижня вилучає цю продукцію з продажу та приводить інформацію про неї до відповідності, якщо інший порядок дій виробника (продавця) у разі виявлення недостовірної інформації про продукцію не встановлений законом.

Інформація про послуги, пов'язані з концертною, гастрольно-концертною, конкурсною, фестивальною діяльністю, повинна містити дані про використання чи невикористання виконавцями музичних творів фонограм власного вокального, інструментального, вокально-інструментального виконання музичного твору з музичним супроводом або без нього чи фонограм музичного супроводу до власного вокального, інструментального, вокально-інструментального виконання музичного твору.

Стосовно продукції, яка підлягає обов'язковій сертифікації в державній системі сертифікації, споживачеві повинна надаватись інформація про її сертифікацію.

Стосовно продукції, яка за певних умов може становити ризики для життя, здоров'я споживача та його майна, навколишнього природного середовища, виробник (виконавець, продавець) зобов'язаний довести до відома споживача відповідну інформацію, що дає споживачеві можливість оцінити ризики, які має відповідна продукція протягом звичайного або обґрунтовано передбачуваного строку її використання, якщо такі ризики не відразу є очевидними без належних попереджень, та яка дає змогу вжити запобіжних заходів щодо таких ризиків.

Інформація споживачеві повинна надаватися згідно із законодавством про мови.

Забороняється ускладнювати прочитання споживачем інформації про продукцію шляхом друкування його кеглем, меншим за кегль шрифту основного тексту, злиття кольору шрифту з кольором фону.";

в абзаці першому частини другої слова "у супровідній документації, що додається до продукції, на етикетці, а також у маркуванні чи іншим способом (у доступній наочній формі)" замінити словом "способом";

доповнити частиною десятою такого змісту:

"10. За ненадання споживачу інформації, передбаченої цією статтею, суб'єкт господарювання несе відповідальність згідно зі статтею 23 цього Закону.";

16) у статті 17:

частину другу доповнити абзацом четвертим такого змісту:

"Споживач під час придбання товару або отримання послуги має право на вільне (безперешкодне) та безоплатне відвідування санітарного вузла на підприємствах, в установах та організаціях сфери торгівлі і послуг, у тому числі ресторанного господарства, незалежно від форми власності, за наявності такого приміщення в місцях загального користування.";

у частині четвертій:

абзац перший після слова "зобов'язаний" доповнити словами "розпакувати виріб для огляду та демонстрації його справності";

абзац другий виключити;

17) у статті 22:

частину другу після слова "немайнової" доповнити словами "та/або майнової";

частину третю викласти в такій редакції:

"3. Споживачі, інші позивачі за позовами, що пов'язані з порушенням прав споживачів, звільняються від сплати судового збору відповідно до закону.";

18) у статті 23:

частину першу викласти в такій редакції:

"1. У разі порушення законодавства про захист прав споживачів суб'єкти господарювання сфери торгівлі і послуг, у тому числі ресторанного господарства, несуть відповідальність за:

1) відмову споживачу в реалізації його прав, установлених частиною першою статті 8, частиною першою статті 9 і частиною третьою статті 10 цього Закону, - у десятикратному розмірі вартості продукції виходячи з цін, що діяли на час придбання цієї продукції, але не менше п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

2) виготовлення та/або реалізацію продукції, що не відповідає вимогам правил торгівлі, виконання робіт, надання послуг, - у розмірі ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а у разі, коли відповідно до закону суб'єкт господарської діяльності не веде обов'язковий облік доходів і витрат, - у розмірі двадцяти п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

3) виготовлення та/або реалізацію нафтопродуктів, виконання робіт, надання послуг, що не відповідають вимогам нормативно-правових актів стосовно безпеки для життя, здоров'я та майна споживачів і навколишнього природного середовища, - у розмірі трьохсот відсотків вартості виготовленої або одержаної для реалізації партії нафтопродуктів (виконаної роботи, наданої послуги), але не менше п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а у разі, коли відповідно до закону суб'єкт господарської діяльності не веде обов'язковий облік доходів і витрат, - у розмірі п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

4) виготовлення та/або реалізацію продукції, забороненої відповідно до вимог законодавства для виготовлення та/або реалізації (виконання, надання), - у розмірі п'ятисот відсотків вартості одержаної для реалізації партії товару, але не менше ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а у разі, коли відповідно до закону суб'єкт господарської діяльності не веде обов'язковий облік доходів і витрат, - у розмірі ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

5) протиправне недопущення до проведення перевірки дотримання вимог правил торгівлі, виконання робіт, надання послуг, а також умов договору між споживачем і продавцем (виконавцем) або не виконання під час проведення перевірки встановлених Законом вимог посадових осіб, які здійснюють державний нагляд (контроль) у сфері захисту прав споживачів - у розмірі однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а у разі, коли відповідно до закону суб'єкт господарської діяльності не веде обов'язків облік доходів і витрат, - у розмірі ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

6) невиконання або несвоєчасне виконання припису посадових осіб центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного контролю за додержанням законодавства про захист прав споживачів, про усунення порушень прав споживачів - у розмірі п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

7) порушення умов договору між споживачем і виконавцем про виконання роботи, надання послуги - у розмірі ста відсотків вартості виконаної роботи (наданої послуги), а за ті самі дії, вчинені щодо групи споживачів, - у розмірі від одного до десяти відсотків вартості виконаних робіт (наданих послуг) за попередній календарний місяць, але не менше десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

8) обмеження або відмову в реалізації прав споживачів, установлених частиною другою статті 17 цього Закону, - у розмірі п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

9) за ненадання інформації, передбаченої цим Законом, - у розмірі п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.";

19) у статті 24:

частину другу викласти в такій редакції:

"Громадські організації споживачів (об'єднання споживачів) є громадськими об'єднаннями, що діють відповідно до Закону України "Про громадські об'єднання";

у частині третій слова "об'єднань споживачів" замінити словами "громадських організацій споживачів (об'єднань споживачів)";

20) у частині першій статті 25:

в абзаці першому слова "Об'єднання споживачів" замінити словами "Громадські організації споживачів (об'єднання споживачів)"

у пункті 4 слова "якістю продукції та обслуговування" замінити словами "додержанням вимог нормативно-правових актів щодо продукції та правил торговельного, побутового та інших видів обслуговування (виконання робіт, надання послуг)";

у пункті 6 слова "нормативних документів, які встановлюють вимоги до якості продукції" замінити словами "нормативно-правових актів і нормативних документів, які встановлюють вимоги щодо продукції, а також правил торговельного, побутового та інших видів обслуговування (виконання робіт, надання послуг)";

пункт 8 викласти в такій редакції:

"8) вносити органам виконавчої влади і суб'єктам господарювання пропозиції про заходи щодо підвищення якості та безпеки продукції, про обмеження чи заборону введення в обіг або реалізації, вилучення з обігу чи відкликання продукції, що становить небезпеку для життя, здоров'я та майна споживачів, навколишнього природного середовища, про заборону введення в обіг та реалізації фальсифікованої продукції, а також про коригування цін, установлених з порушенням законодавства;";

пункт 10 викласти в такій редакції:

"10) відповідно до законодавства захищати в суді права членів громадської організації споживачів (об'єднання споживачів) та споживачів, які не є членами громадських організацій споживачів (об'єднань споживачів);";

21) статтю 26 викласти в такій редакції:

"Стаття 26. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного контролю за додержанням законодавства про захист прав споживачів

1. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері захисту прав споживачів, здійснює державний контроль за додержанням законодавства про захист прав споживачів, забезпечує реалізацію державної політики щодо захисту прав споживачів і має право:

1) давати суб'єктам господарювання обов'язкові для виконання приписи про припинення порушень прав споживачів;

2) перевіряти в суб'єктів господарювання сфери торгівлі і послуг, у тому числі ресторанного господарства, дотримання вимог правил торгівлі та надання послуг, виконання робіт та виконання умов договору із споживачами, безперешкодно відвідувати та обстежувати відповідно до законодавства будь-які виробничі, складські, торговельні та інші приміщення цих суб'єктів.

Порядок проведення таких перевірок визначається Законом України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності";

3) відбирати у суб'єктів господарювання сфери торгівлі і послуг, у тому числі ресторанного господарства, зразки товарів, сировини, матеріалів, напівфабрикатів, комплектуючих виробів для перевірки їх на відповідність вимогам правил торгівлі, надання послуг, виконання робіт та умовам договору із споживачами на місці або проведення незалежної експертизи у відповідних лабораторіях та інших установах, акредитованих на право проведення таких робіт згідно із законодавством, з оплатою вартості зразків і проведених досліджень (експертизи) за рахунок коштів державного бюджету. У разі встановлення за результатами проведених досліджень (експертизи) факту реалізації продукції, яка не відповідає вимогам правил торгівлі, надання послуг, виконання робіт та умовам договору із споживачами, суб'єкт господарювання, що перевірявся, відшкодовує здійснені за це витрати. Кошти, отримані внаслідок відшкодовування витрат, зараховуються до державного бюджету. Порядок відбору таких зразків визначається Законом України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності";

4) проводити контрольні перевірки правильності розрахунків із споживачами за реалізовану продукцію. У разі неможливості повернення продукції, яка була використана (одержана) під час контрольної перевірки, відшкодування витрат відноситься на результати діяльності суб'єктів господарювання. Порядок проведення таких перевірок визначається Кабінетом Міністрів України;

5) одержувати безоплатно від суб'єктів господарювання, що перевіряються, копії документів, передбачених законодавством, які необхідні для проведення перевірок додержання вимог правил торгівлі, надання послуг, виконання робіт та виконання умов договору із споживачами;

6) звертатися в порядку та у строки, встановлені законом, з відповідним позовом до адміністративного суду щодо:

а) припинення відвантаження і реалізації таких товарів:

що не відповідають вимогам правил торгівлі та умовам договору із споживачами, - до усунення суб'єктами господарювання виявлених недоліків;

на які строк придатності не зазначено або зазначено з порушенням вимог нормативно-правових актів, а також товарів, строк придатності яких минув;

які є фальсифікованими;

б) заборони суб'єктам господарювання виконання робіт (надання послуг), що не відповідають вимогам нормативно-правових актів та умовам договору із споживачами стосовно безпеки для життя, здоров'я та майна споживачів і навколишнього природного середовища;

в) припинення суб'єктами господарювання сфери торгівлі і послуг, у тому числі ресторанного господарства, реалізації та виробництва продукції, що не відповідає вимогам правил торгівлі, надання послуг, виконання робіт та умовам договору із споживачами, - до усунення виявлених недоліків;

г) тимчасового припинення діяльності суб'єктів господарювання сфери торгівлі (секцій, відділів), послуг, у тому числі ресторанного господарства, складів підприємств оптової і роздрібної торгівлі та організацій незалежно від форми власності, що систематично порушують правила торгівлі, надання послуг, виконання робіт, умови зберігання та транспортування товарів та умови договору із споживачами, - до усунення виявлених недоліків;

7) опломбовувати в порядку, передбаченому законодавством, виробничі, складські, торговельні та інші приміщення суб'єктів господарювання сфери торгівлі і послуг, у тому числі ресторанного господарства, а також несправні, з неправильними показами, пошкодженим повірочним тавром або без нього, чи з таким, строк дії якого закінчився, засоби вимірювальної техніки, за допомогою яких здійснюється обслуговування споживачів, з подальшим повідомленням про це центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері метрології;

8) подавати до суду позови щодо захисту прав споживачів, у тому числі щодо невизначеного кола споживачів;

9) передавати матеріали перевірок щодо дій осіб, що містять ознаки кримінального правопорушення, органам досудового розслідування;

10) накладати на винних осіб у випадках, передбачених законодавством, адміністративні стягнення.

Справи про адміністративні правопорушення розглядаються за місцезнаходженням органу, що накладає адміністративне стягнення;

Заходи реагування застосовуються відповідно до Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності".

2. У разі, якщо сума штрафу за порушення законодавства про захист прав споживачів перевищує п'ять тисяч і більше неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, то зазначені рішення погоджуються із центральним органом виконавчої влади, що формує та забезпечує реалізацію політики у сфері захисту прав споживачів.";

22) у статті 28:

пункт 4 викласти в такій редакції:

"4) звертатися в порядку та у строки, встановлені законом, з відповідним позовом до адміністративного суду щодо:

а) тимчасового зупинення реалізації продукції у разі виявлення фактів реалізації продукції, яка не супроводжується необхідною, доступною, достовірною, своєчасною інформацією та/або відповідними документами - до пред'явлення інформації та/або документів;

б) припинення реалізації продукції з простроченим строком придатності;";

пункт 6 частини першої доповнити словами "у тому числі щодо невизначеного кола споживачів";

23) у тексті Закону слова "неналежної якості" замінити словами "з недоліками", а слова "підприємницька діяльність" у всіх відмінках замінити словами "господарська діяльність" у відповідному відмінку.

5. У Законі України "Про Раду міністрів Автономної Республіки Крим" (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., N 2 - 3, ст. 3):

у пункті 3 частини першої статті 2 слова "захисту прав споживачів" виключити;

пункт 4 частини першої статті 26 виключити.

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Визнати такою, що втратила чинність, Постанову Верховної Ради України від 25 січня 1995 року N 26/95-ВР "Про затвердження положень щодо захисту прав споживачів" (Відомості Верховної Ради, 1995, N 5, ст. 34).

3. До приведення у відповідність із цим Законом інші нормативно-правові акти застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону.

4. Кабінету Міністрів України в шестимісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

1) підготувати та подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законодавчих актів у відповідність із цим Законом;

2) привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

3) забезпечити прийняття міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади актів, необхідних для реалізації цього Закону, а також перегляд і скасування їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.

 

* * *

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо захисту прав споживачів)"

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

З метою вдосконалення законодавства у сфері захисту прав споживачів Мінекономрозвитку розроблено законопроект, яким передбачено зокрема:

- усунення дублювання контрольних функцій органів захисту прав споживачів та органів державного ринкового нагляду, органів, відповідальних за харчову безпеку, органів, відповідальних за безпечність послуг (робіт);

- усунення дублювання відповідальності суб'єктів господарювання у сфері забезпечення безпечності нехарчової продукції, послуг (робіт);

- запровадження єдиних вимог до маркування продукції;

- скасування заборони випускати та/або реалізовувати продукцію, стосовно якої державою не встановлено вимоги;

- виключення положень, що створюють технічні бар'єри в торгівлі;

- спрощення для споживача порядку звернення за захистом своїх прав.

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою законопроекту є вдосконалення законодавства у сфері захисту прав споживачів шляхом внесення змін до деяких законодавчих актів, а саме - Кодексу України про адміністративні правопорушення, Цивільного процесуального кодексу та Законів України "Про захист прав споживачів" та "Про Раду міністрів Автономної Республіки Крим".

3. Правові аспекти

У даній сфері діють такі нормативно-правові акти:

- Конституція України;

- Кодекс України про адміністративні правопорушення;

- Цивільний процесуальний кодекс;

- Закони України "Про захист прав споживачів" та "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності", "Про Раду міністрів Автономної Республіки Крим" та інші нормативно-правові акти.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація проекту не потребує додаткових матеріальних і фінансових витрат з Державного бюджету України та місцевих бюджетів.

5. Позиція заінтересованих органів

Зазначений проект Закону України потребує погодження із Міністерством фінансів України, Національним агентством України з питань державної служби, Державною регуляторною службою України, Державною інспекцією України з питань захисту прав споживачів.

6. Регіональний аспект

Схвалення та реалізація положень Закону сприятиме підвищенню рівня захисту прав споживачів.

61. Запобігання дискримінації

У проекті Закону України відсутні положення, які містять ознаки дискримінації.

7. Запобігання корупції

У проекті Закону України відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних діянь.

8. Громадське обговорення

Громадське обговорення проекту Закону України проведено відповідно до вимог законодавства України.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект Закону України не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект Закону України є регуляторним актом.

11. Прогноз результатів

Прийняття зазначеного проекту сприятиме забезпеченню державою правового рівня захисту прав споживачів та підвищенню рівня стабільності країни.

 

Міністр економічного
розвитку і торгівлі України

А. Абромавичус

Опрос